Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente"

Transcriptie

1 Aan Cc - Van Paul Schenderling; Martin Heekelaar Datum 16 juli 2013 Betreft Maatwerkrapport WWB in 1.1 Woord vooraf Dit document is een geanonimiseerd voorbeeld van een beknopt maatwerkrapport dat Berenschot geleverd heeft aan een gemeente (hierna ). Een maatwerkrapport geeft een kort overzicht van de prestaties van uw gemeente op het terrein van de WWB. De prestaties van uw gemeente worden vergeleken met tien objectief geselecteerde referentiegemeenten, zodat u inzicht krijgt in opmerkelijke verschillen tussen uw gemeente en andere gemeenten. Daarnaast worden op belangrijke punten verbanden gelegd tussen het WWB-bestand, de WWB-financiën en het statistische profiel van uw gemeente. Zoals het woord al zegt, wordt ieder maatwerkrapportje samengesteld op basis van de specifieke wensen van de klant. De mogelijkheden zijn groot. Naast de onderwerpen die in dit maatwerkrapport aan de orde komen, is het mogelijk om de volgende onderwerpen nader uit te diepen: Samenstelling WWB-bestand: welke subgroepen zijn over- dan wel ondervertegenwoordigd in? Statistische analyse c.q. arbeidsmarktanalyse: welke interne en externe factoren kunnen het bijstandsvolume in uw gemeente verklaren? Zitten de knelpunten op de arbeidsmarkt in Uw Gemeente vooral op het kwantitatieve vlak (aantal banen versus beroepsbevolking) of op het kwalitatieve vlak (de zogenoemde match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt? Formatieonderzoek: hoe groot is de omvang van de sociale dienst in uw gemeente en staat dit in verhouding tot de omvang van sociale diensten in gemeenten met een vergelijkbaar bijstandsvolume? Participatiewet: met welke aantallen personen en met welke omvang van de budgetten krijgt uw gemeente in de toekomst te maken als het gaat om de introductie van de Participatiewet? Ten slotte kunnen wij op grond van de analyse gerichte aanbevelingen doen om zoveel mogelijk mensen in uw gemeente aan de slag te krijgen. 1.2 Inhoudsopgave Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand (WWB) in zijn drie onderdelen van belang: 1. Ontwikkeling van het WWB-bestand van. In dit onderdeel worden de omvang en de samenstelling van het WWB-bestand onder de loep genomen. Het gaat hierbij om het aantal 1

2 bijstandsgerechtigden, de instroom en de uitstroom in de bijstand en om zaken als de leeftijdsopbouw, burgerlijke staat en sociaaleconomische achtergrond van bijstandsgerechtigden. 2. Ontwikkeling van de WWB-financiën van. In dit onderdeel wordt een meerjarig financieel overzicht gegeven van het budget, de ontvangsten en de uitgaven in het kader van de WWB, voor zowel het inkomensdeel (de uitkeringen) als het werkdeel (de bestedingen aan reintegratie). Ook worden eventuele incidentele of structurele tekorten en overschotten op de WWB-financiën geanalyseerd. 3. Arbeidsmarktprofiel van. In aanvulling op de analyse van het WWB-bestand en de WWB-financiën zal gekeken worden naar het arbeidsmarktprofiel van : dit zijn kenmerken van de arbeidsmarkt van die bijzonder maken ten opzichte van andere gemeenten. Deze factoren zijn van belang, omdat ze een verklaring kunnen vormen voor gunstige of minder gunstige ontwikkelingen in de WWB in. 4. Bijdrage uit Gemeentefonds. Naast een Rijksbijdrage uit het inkomensdeel en het werkdeel van de WWB ontvangt de gemeente ook een bijdrage uit het Gemeentefonds om de uitvoering van de WWB, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. In dit onderdeel zullen we inzicht geven in de manier waarop de bijdrage voor uitvoeringskosten tot stand komt. In het vervolg van dit maatwerkrapport zullen de zojuist geschetste onderdelen worden uitgewerkt. 1.3 Ontwikkeling van het WWB-bestand van Berenschot beschikt over een uitgebreide database op het gebied van de WWB. De database is gebaseerd op recente cijfers van onder andere het CBS, het UWV en het ministerie van SZW over verschillende jaren. Ter beantwoording van de vraag hoe de WWB in zich verhoudt tot de WWB in vergelijkbare gemeenten, heeft Berenschot op basis van de database een verkorte Benchmark WWB uitgevoerd. In de Benchmark WWB wordt voor een aantal onderdelen van de WWB nagegaan hoe die zich verhouden ten opzichte van andere gemeenten. De vergelijking vindt plaats met een groep van tien gemeenten die een met vergelijkbare sociaal-economische structuur hebben (vergelijkbare economische groei, werkgelegenheid, demografie en dergelijke). Concreet zijn de referentiegemeenten geselecteerd op basis van de parameters uit het objectieve verdeelmodel zoals vrijgegeven door het ministerie van SZW. De referentiegemeenten van zijn: Assen Smallingerland Vlissingen Helmond Lelystad Den Helder Brunssum Enschede Zoetermeer Rijswijk In de onderstaande grafieken wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van het WWB-bestand van. 2

3 Bijstandsdichtheid 7,0% Bijstandsdichtheid 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% De bijstandsdichtheid is het aantal bijstandsgerechtigden als percentage van de bevolking. De bijstandsdichtheid is afhankelijk van zowel conjuncturele factoren (de stand van de economie op een bepaald moment) als structurele factoren (de mate van aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de sociale problematiek op lokaal en regionaal niveau, et cetera). Uit bovenstaande grafiek valt af te leiden dat ten opzichte van een relatief hoge bijstandsdichtheid heeft. Ten opzichte van referentiegemeenten was de bijstandsdichtheid van Uw Gemeente tot 2009 relatief hoog, maar na 2009 is de bijstandsdichtheid juist lager dan in referentiegemeenten. Instroom in de bijstand 60% Instroom t.o.v. bestand 50% 40% 30% 20% 10% 0%

4 De instroom in de bijstand is het aantal bijstandsaanvragen dat toegekend wordt over een bepaalde periode. De instroom in de bijstand hangt af van zowel interne factoren, waarbij met name strengheid aan de poort van belang is, als externe factoren, zoals de eerder genoemde werkgelegenheidsontwikkeling en de mate van sociale problematiek. In heeft de instroom in de bijstand zich de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld: vanaf 2008 het uitbreken van de economische crisis is de instroom in de bijstand nauwelijks gestegen, in tegenstelling tot referentiegemeenten waar de instroom wel fors is gestegen. Uitstroom uit bestand 45% Uitstroom t.o.v. bestand 40% 35% 30% 25% 20% 15% Uw Gemeente 10% 5% 0% De uitstroom uit de bijstand is het aantal mensen dat de bijstand verlaat, ofwel omwille van werk ofwel om andere redenen. In is de uitstroom uit de bijstand lager dan in referentiegemeenten, maar gezien de eveneens lage instroom is dit niet per se problematisch. 4

5 Ontwikkeling langdurige bijstand 6% Bijstandsdichtheid > 1 jaar 5% 4% 3% 2% 1% 0% Als mensen eenmaal in de bijstand terecht komen, blijkt het vaak moeilijk om weer uit te stromen, bijvoorbeeld richting werk. Het aantal mensen dat langer dan een jaar in de bijstand zit (zie bovenstaande grafiek) is een goede indicator van de langdurige bijstand. In is de langdurige bijstand vergelijkbaar met referentiegemeenten. Bijstandsdichtheid alleenstaande ouders 30% Alleenstaande ouders met bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal eenouderhuishoudens 25% 20% 15% 10% 5% 0% Een groep die vaak oververtegenwoordigd is in de bijstand betreft alleenstaande ouders. In Uw Gemeente blijkt tot 2008 de groep alleenstaande ouders vergelijkbaar met referentiegemeenten, maar vanaf 2009 is het percentage alleenstaande ouders dat in de bijstand zit gestaag gedaald, zodat het niveau nu onder het se gemiddelde is komen te liggen. 5

6 1.4 Ontwikkeling van de WWB-financiën van De budgetten en de uitgaven met betrekking tot het inkomensdeel van de WWB zijn opgenomen in de onderstaande tabel. In de tabel is het financieel saldo opgenomen zowel in nominale als in procentuele termen. In de laatste rij staan de landelijke percentages van het verschil tussen het macrobudget en de landelijke uitgaven. (bedragen in mln ) Budget 32,4 34,2 29,4 29,4 28,6 29,8 32,8 31,4 35,8 Netto uitgaven 34,1 35,3 33,8 32,2 33,3 33,1 35,2 36,6 35,9 Saldo -1,7-1,1-4,5-2,8-4,6-3,4-2,4-5,2-0,1 Percentage -5,4% -3,3% -15,1% -9,5% -16,2% -11,3% -7,2% -16,5% -0,3% Percentage 6,6% 5,1% 0,3% 0,8% 1,8% -2,4% -8,5% -16,7% 0,7% Geschoond percentage -12,0% -8,4% -15,4% -10,3% -18,0% -8,9% 1,3% 0,2% -1,0% Het blijkt dat sinds de invoering van de WWB in 2004 in aanvankelijk sprake was van tekorten op het inkomensdeel. Echter, waar in veel gemeenten het saldo na 2008 fors is verslechterd, valt dit bij mee: het saldo is licht negatief, maar als we het saldo corrigeren voor het landelijke tekort, komt in 2010 en 2011 zelfs uit op kleine overschotten. De middelen voor het WWB-inkomensdeel worden door het ministerie van SZW over de gemeenten verdeeld middels een objectief verdeelmodel. Dit wil zeggen dat het budgetaandeel van gemeenten in het landelijke WWB-budget bepaald wordt aan de hand van factoren die niet door individuele gemeenten te beïnvloeden zijn. In het objectieve verdeelmodel zitten factoren zoals inkomen, het aantal laagopgeleiden, de regionale banengroei, et cetera. Bij dit financiële beeld van het WWB-inkomensdeel in komt de vraag naar voren: wat verklaart de financiële prestaties van op het inkomensdeel, daadwerkelijk lagere uitgaven of een voor gunstige ontwikkeling van het budget? Om deze vraag te beantwoorden wordt in de onderstaande grafiek naast het netto uitgavenaandeel het jaarlijkse budgetaandeel getoond. De netto uitgavenaandeel betreft de uitgaven minus de ontvangsten op het inkomensdeel als percentage van de landelijke uitgaven minus ontvangsten; het budgetaandeel betreft het aandeel van ten opzichte van het landelijk beschikbare macrobudget. 6

7 Budgetaandeel en netto uitgavenaandeel Uit de grafiek blijk dat in het budgetaandeel structureel lager was dan het netto uitgavenaandeel. Echter, na 2010 is er een daling van het netto uitgavenaandeel zichtbaar, zodat de budget en uitgaven weer naar elkaar toe zijn gegroeid. Ontwikkeling Participatiebudget In onderstaande tabel en grafiek zijn de ontwikkeling van het werkdeel van de WWB het zogenoemde Participatiebudget af te lezen. Zowel de tabel als de grafiek zijn weergegeven exclusief meeneemregeling. (bedragen in mln ) Budget 11,8 11,9 12,2 12,0 12,6 13,4 14,5 13,9 8,2 Uitgaven 10,1 9,0 15,8 12,8 12,8 17,0 17,1 12,8 7,2 Ontvangsten 0,6 0,5 0,5 0,7 0,3 0,4 0,1 0,4 0,4 Netto uitgaven 9,4 8,4 15,2 12,1 12,5 16,6 17,0 12,4 6,8 Saldo 2,3 3,5-3,1-0,2 0,1-3,2-2,5 1,5 1,4 Percentage 19,8% 29,2% -25,1% -1,3% 1,0% -23,8% -17,3% 10,7% 17,1% 7

8 Wat betreft het Participatiebudget zijn er geen bijzonderheden. Re-integratietrajecten t.o.v. het aantal bijstandsuitkeringen 180% Reintegratietr. t.o.v. bijstandsuitkeringen 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% In is het aantal re-integratietrajecten als percentage van het totale aantal bijstandsuitkeringen vanaf 2006 flink gedaald, maar ligt het aantal trajecten nog steeds boven het gemiddelde in en in referentiegemeenten. 1.5 Arbeidsmarktprofiel van In deze paragraaf staat de vraag centraal: in welke opzichten is de arbeidsmarkt in bijzonder en hoe verhouden deze kenmerken zich tot de WWB in? 8

9 Het werkloosheidspercentage in het COROP-gebied waar toe behoort (Zuid- Limburg) is met 6,6 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Er zijn geen werkgelegenheidscijfers op gemeenteniveau, dus het is moeilijk te controleren of het werkloosheidspercentage in hoger ligt dan in referentiegemeenten. Wel zijn er cijfers over het aantal WW-uitkeringen; dit aantal blijkt in vergelijkbaar met dat van referentiegemeenten. 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% WW-uitkeringen t.o.v. bevolking Ook zijn er cijfers over de (netto) arbeidsparticipatie op gemeenteniveau. De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking (het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces). 1 Hieruit blijkt dat de arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren is gestegen, maar nog steeds onder het landelijk gemiddelde en onder het gemiddelde in referentiegemeenten ligt. 1 Bron: CBS. 9

10 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% Netto arbeidsparticipatie Uw Gemeente Met de komst van de Participatiewet zullen gemeenten zoals steeds meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor de re-integratie van arbeidsgehandicapten. Naast de huidige groep WWB ers zal ook een deel van de re-integratieverplichtingen in het kader van de Wsw en in het kader van de Wajong overgedragen worden aan gemeenten. De samenwerking tussen de gemeente en het SW-bedrijf zal hierdoor anders worden. Het aantal arbeidsgehandicapten in Uw Gemeente zowel het totale aantal arbeidsongeschikten als het aantal Wajongers is relatief hoog (zie onderstaande grafieken). 14% Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen t.o.v. bevolking % 10% 8% 6% 4% 2% 0%

11 3,0% Wajonguitkeringen t.o.v. bevolking ,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Bijdrage uit Gemeentefonds Voor de uitvoering van de WWB ontvangt middelen via het Gemeentefonds. Het Gemeentefonds is opgebouwd uit zogenoemde fictieve budgetten (ook wel clusters). Zo is er een fictief budget Werk & Inkomen, waarin middelen ontvangt voor de uitvoeringskosten van de WWB, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De omvang van het cluster is afhankelijk van factoren zoals het aantal bijstandsgerechtigden, het aantal inwoners en het aantal inwoners met een laag inkomen. Zo neemt de omvang van het fictieve budget W&I toe bij een toename van het aantal bijstandsgerechtigden en daalt bij een afname. De omvang van het cluster W&I wordt voor een individuele gemeente bepaald aan de hand van de verdeelmaatstaven, de bedragen per eenheid en de uitkeringsfactor. De uitkeringsfactor houdt rekening met de jaarlijkse groei van het Gemeentefonds (het accres). In de bovenstaande tabel staan de verdeelmaatstaven die gelden voor het cluster W&I. In de derde kolom staat de omvang van de verdeelmaatstaven voor de gemeente. Voor alle gemeenten gelden dezelfde verdeelmaatstaven, maar de omvang verschilt uiteraard per gemeente. Zo wordt in de berekening voor uitgegaan van uitkeringsontvangers en inwoners. 11

12 Cluster Werk & Inkomen Uw Gemeente in 2013 (voorlopige bedragen, in euro) Bedragen per eenheid Eenheden in de gemeente Totaalbedrag Huishoudens met laag inkomen 38, Huishoudens met laag inkomen (drempel) 53, Bijstandsontvangers 1.349, ABW schaalnadeel , ABW schaalvoordeel 3.709, Klantenpotentieel regionaal 1, Uitkeringsontvangers 16, Inwoners -0, Totaal cluster W&I, excl. uitkeringsfactor Uitkeringsfactor 1,47 Totaal cluster W&I, incl. uitkeringsfactor Bron: ministerie van BZK, bewerking Berenschot In de tweede kolom staan de bedragen per eenheid. In de laatste kolom staat het product (de vermenigvuldiging) van de verdeelmaatstaven en de bedragen per eenheid. De som van deze producten (TOTAAL) leidt tot de zogenoemde uitkeringsbasis. De uitkeringsbasis maal de uitkeringsfactor (in 2013 is de uitkeringsfactor gelijk aan 1,47) leidt tot het totaalbedrag in het cluster W&I. Voor is dat bedrag in 2013 gelijk aan (afgerond) 12,6 mln. Marginaal effect Zoals gezegd is het bedrag in het cluster W&I mede afhankelijk van het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeenten. Je kunt je afvragen met hoeveel het cluster toeneemt met een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Berekend kan worden dat in het cluster W&I exclusief of inclusief uitkeringsfactor gemiddeld (afgerond) 2.517,- resp ,- per bijstandsgerechtigde meer of minder krijgt 2. Dit bedrag zal per gemeente verschillen, omdat in het cluster W&I in het gemeentefonds rekening wordt gehouden met schaalvoordelen. 2 Let op dat dit niet betekent dat het gemeentefonds voor in totaliteit met dat bedrag omhoog gaat. Als het aantal bijstandsgerechtigden in meer dan evenredig stijgt ten opzichte van de andere gemeenten, neemt het totale Gemeentefonds toe. Dat gaat dan ten koste van andere gemeenten. Als het volume evenredig of minder dan evenredig stijgt ten opzichte van de andere gemeenten dan stijgt het cluster W&I, maar gaat het ten koste van het accres. Dan gaat het cluster W&I wel omhoog, maar blijft het Gemeentefonds in totaliteit gelijk of gaat i.g.v. minder dan evenredige stijging omlaag. 12

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 Utrecht, 12 februari 2013 Martin Heekelaar, tel 06-23152767 Ad Baan, tel 06-55364740 1 Gemeenten kunnen (feitelijk: moeten) een MAU aanvragen als: Voldoen

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Kengetallen op maat. Stimulansz

Kengetallen op maat. Stimulansz Kengetallen op maat Stimulansz 1 INLEIDING Voor u ligt de rapportage Kengetallen op maat. Kengetallen op maat is een product van Stimulansz, gemaakt voor de abonnees van Stimulansz. In de rapportage wordt

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Financiële impactanalyse WWNV Gemeente Arnhem. Martin Heekelaar Jeroen Gelevert Dorrit de Jong

Financiële impactanalyse WWNV Gemeente Arnhem. Martin Heekelaar Jeroen Gelevert Dorrit de Jong Financiële impactanalyse WWNV Gemeente Arnhem Martin Heekelaar Jeroen Gelevert Dorrit de Jong 21 maart 2012 45700 Financiële impactanalyse WWNV Gemeente Arnhem Inhoud Pagina Managementsamenvatting 1 1.

Nadere informatie

BIJSTAND BLIJFT GROEIEN

BIJSTAND BLIJFT GROEIEN BIJSTAND BLIJFT GROEIEN HET STERKST IN DE GROTE GEMEENTEN Vrijdag, 16 september 2011 Groeit de bijstand in alle gemeenten? Waar is de stijging het sterkst? De laatste resultaten vindt u hier. CBS-cijfers

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Factsheet doelgroepen en financiën in de Participatiewet

Factsheet doelgroepen en financiën in de Participatiewet Factsheet doelgroepen en financiën in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie wort achtergrondinformatie verschaft ten aanzien van de ontwikkeling van de doelgroep

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

5-11-2014. Inhoud. Verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. 2. Project verdeelmodel inkomensdeel 2015

5-11-2014. Inhoud. Verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. 2. Project verdeelmodel inkomensdeel 2015 Inhoud Verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet Platform Sociaal en Financieel Domein, VNG Overijssel 1. Hoe werkt de financieringssystematiek? 2. Project verdeelmodel inkomensdeel 3. Hoe werkt het multiniveau-model?

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Incidenteel Aanvullende Uitkering. Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 24 september 2012, uur

Incidenteel Aanvullende Uitkering. Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 24 september 2012, uur Incidenteel Aanvullende Uitkering Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 24 september 2012, 19.30 uur 1 Presentatie Achtergronden Wet Werk & Bijstand Budgetvaststelling en verdeling Aanvullende uitkeringen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

daling is omgeslagen in een stijging

daling is omgeslagen in een stijging AANTAL BIJSTANDSUITKERINGEN STIJGT IN 2009 MET 9% daling is omgeslagen in een stijging Aantal bijstandsuitkeringen stijgt met 9% in 2009 Voor het eerst sinds het bestuursakkoord is het aantal huishoudens

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Dashboard voor het beleid en de uitvoering van de Participatiewet Handleiding bij het gebruik

Dashboard voor het beleid en de uitvoering van de Participatiewet Handleiding bij het gebruik Dashboard voor het beleid en de uitvoering van de Participatiewet Handleiding bij het gebruik Martin Heekelaar Paul Schenderling Eline Korndewal November 2015 Dashboard voor het beleid en de uitvoering

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Bijstandsafhankelijkheid in de gemeente Veenendaal Onderzoek naar de verklarende factoren. Martin Heekelaar Paul Schenderling

Bijstandsafhankelijkheid in de gemeente Veenendaal Onderzoek naar de verklarende factoren. Martin Heekelaar Paul Schenderling Bijstandsafhankelijkheid in de gemeente Veenendaal Onderzoek naar de verklarende factoren Martin Heekelaar Paul Schenderling 6 oktober 2013 49021 Bijstandsafhankelijkheid in de gemeente Veenendaal Onderzoek

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de

Nadere informatie

Uitkomsten budgetverdeling Participatiewet. Utrecht, 8 december 2015

Uitkomsten budgetverdeling Participatiewet. Utrecht, 8 december 2015 Uitkomsten budgetverdeling 2016 Participatiewet Utrecht, 8 december 2015 Inhoud 1. Wijzigingen tov model 2015 2. Uitkomsten budgetverdeling 3. Hoe is het budget berekend? 4. Wijzigingen in het vangnet

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum: 15 september 2015 Betreft: Raming van het bijstandsvolume in MEV 2016

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum: 15 september 2015 Betreft: Raming van het bijstandsvolume in MEV 2016 CPB Notitie Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Krista Hoekstra Datum: 15 september 2015 Betreft: Raming van het bijstandsvolume

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Format analyse verzoek incidentele aanvullende uitkering over 2011

Format analyse verzoek incidentele aanvullende uitkering over 2011 Format analyse verzoek incidentele aanvullende uitkering over Instructie voor het invullen van dit formulier Voor welke gemeenten geldt dit formuliergeheel of ten dele? o Gemeenten met minder dan 10.000

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Verbeteringen verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. Utrecht, 19 mei 2015

Verbeteringen verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. Utrecht, 19 mei 2015 Verbeteringen verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet Utrecht, 19 mei 2015 Inhoud 1. Financieringssystematiek Participatiewet 2. Keuze voor nieuwe model 3. Hoe werkt het multiniveau-model? 4. Proces

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering verschillen tussen uitstroom naar Bedrijf en Loondienst Inspectie Werk en Inkomen (februari 2006) 1 Inhoud \ Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Kerncijfers Wet werk en bijstand Resultaten na de evaluatie. Ministerie van SZW Juni 2008

Kerncijfers Wet werk en bijstand Resultaten na de evaluatie. Ministerie van SZW Juni 2008 Kerncijfers Wet werk en bijstand Resultaten na de evaluatie Ministerie van SZW Juni 2008 Samenvatting December 2007 is de eindevaluatie van de WWB gepresenteerd. In bijgaande rapportage zijn de nieuwste

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-075 17 april 2002 9.30 uur Daling bijstand en WW neemt af Het aantal bijstands- en WW-uitkeringen is in de tweede helft van 2001 verder afgenomen. Dit

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

De gemeente Beuningen verzoekt door middel van deze brief in aanmerking te komen voor een Incidenteel aanvullende uitkering (IAU) over 2014.

De gemeente Beuningen verzoekt door middel van deze brief in aanmerking te komen voor een Incidenteel aanvullende uitkering (IAU) over 2014. GEMEENTE r&śĺé* BEUNINGEN Toetsingscommissie WWB Postbus 91.546 2509 EC DEN HAAG Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 21 JUL 2015 UI15.06161 llll Sarah Albers 14 024 Aanvraag IAU 20144

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen stijgt. Achtduizend WW-uitkeringen erbij

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen stijgt. Achtduizend WW-uitkeringen erbij Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-213 16 oktober 2002 9.30 uur Aantal WW-uitkeringen stijgt Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal WW-uitkeringen hoger dan een jaar eerder. Eind

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 314 Besluit van 29 augustus 2007, houdende wijziging van het Besluit WWB 2007 en het Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ in verband met

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Notitie vangnetregeling 2016

Notitie vangnetregeling 2016 Notitie vangnetregeling 2016 1. Inleiding Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Per gemeente wordt door het rijk

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 29 november 2016 Zaaknummer : 368266 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-132 15 juli 2003 9.30 uur Na de WW stijgt nu ook de bijstand Het aantal bijstandsuitkeringen is voor het eerst sinds 1997 gestegen. Eind december 2002

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Prikkels in de bekostiging van WWB en GF

Prikkels in de bekostiging van WWB en GF [Save eerst dit bestand als XXX(titel).doc] 09-1078 Prikkels in de bekostiging van WWB en GF Onderzoek naar de wisselwerking Eindrapport Rafiq Friperson Maartje Gielen Maaike van Asselt Leo Aarts Onderzoek

Nadere informatie

Toelichting op dashboard eerste kwartaal 2017

Toelichting op dashboard eerste kwartaal 2017 Toelichting op dashboard eerste kwartaal 2017 Inhoud Landelijke context... 1 Arbeidsmarktpositie... 1 Taakstelling huisvesting vergunninghouders... 2 Regionale context... 2 De landelijke en regionale contexten

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011 Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant 2e voortgangsrapportage 2011 Publicatienummer: 1663 Datum: i 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC Onderzoek en

Nadere informatie

Datum 0 6 AUG. 2013 Betreft Verzoek Meerjarige aanvullende uitkering

Datum 0 6 AUG. 2013 Betreft Verzoek Meerjarige aanvullende uitkering Inspectie SZW Ministerie van Sociale ZaJcen en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Jeugdhulp Benchmark 1.0 Gemeente: Dummy. Regio: Regio Dummy Provincie: Provincie Dummy

Jeugdhulp Benchmark 1.0 Gemeente: Dummy. Regio: Regio Dummy Provincie: Provincie Dummy Jeugdhulp Benchmark 1.0 Gemeente: Dummy Regio: Regio Dummy Provincie: Provincie Dummy Q2 2015 De Benchmark Deel 1: Historische gegevens. Met behulp van de Gemeente Jeugdhulp Benchmark 1.0 krijgt u als

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2016-8 Marcel Spijkerman DE DALENDE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN WGA ERS VERKLAARD Over de invloed van vergrijzing en uitkeringsduur Kenniscentrum UWV September 2016 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Sociaal economisch profiel

Sociaal economisch profiel Sociaal economisch profiel Op veel gebieden is de sociaal economische positie van de Nijmeegse bevolkings sinds de crisis van 2008 verslechterd: de groei van het inkomensniveau is gestopt evenals de groei

Nadere informatie

Ministerie van BZK DCB/FEZ/BBV. Aan het gemeentebestuur van : Marum Postbus ZG Marum. Blad: 1

Ministerie van BZK DCB/FEZ/BBV. Aan het gemeentebestuur van : Marum Postbus ZG Marum. Blad: 1 Aan het gemeentebestuur van : Marum Postbus 96 ZG Marum Blad: 1 Blad: Provincie: Gemeente: Groningen Marum Postbus Datum: 0-0-014 01 014-04 96 ZG Marum Bankrekeningnummer: NL 9 BNGH 08500559 Gemeentecode:

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Concept Verdeelformules per cluster gemeentefonds 2015

Concept Verdeelformules per cluster gemeentefonds 2015 Concept Verdeelformules per cluster gemeentefonds 2015 Het betreft de bedragen per eenheid per cluster exclusief de uitkeringsfactor Bestuur en Algemene ondersteuning 50,99 * inwoners + 21,25 * minderheden

Nadere informatie

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.23 Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 bronnen www.uwv.nl/zakelijk/gemeenten, d.d. oktober 2011 In 2013 gaat waarschijnlijk de Wet werken naar

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Nog meer met nog minder

Nog meer met nog minder Nog meer met nog minder Ontwikkelingen in de WWB 2012 Benchmark WWB Jaarrapport 2 Nog meer met nog minder: bevindingen benchmark WWB 2012 Inhoudsopgave Meer met minder: bevindingen en nieuwe uitdagingen....

Nadere informatie

Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT

Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT Deze eerste vervolgmeting vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die SZW en VNG in april 2001 hebben gemaakt. Bij deze afspraken is als bijlage een set van indicatoren

Nadere informatie

Ministerie van BZK DCB/FEZ/BBV. Aan het gemeentebestuur van : Marum Postbus ZG Marum. Blad: 1

Ministerie van BZK DCB/FEZ/BBV. Aan het gemeentebestuur van : Marum Postbus ZG Marum. Blad: 1 Aan het gemeentebestuur van : Marum Postbus 96 ZG Marum Blad: 1 Blad: Provincie: Gemeente: Groningen Marum Postbus Datum: 1-0-01 01 01-0 96 ZG Marum Bankrekeningnummer: NL 9 BNGH 08500559 Gemeentecode:

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie