Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V."

Transcriptie

1 J a a r r a p p o r t

2 2

3 Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V. 1

4 2

5 Inhoudsopgave Kengetallen onroerend goed-portefeuille 4 Profiel Propertunity NL N.V. 6 Prijsbepalingen en koersontwikkeling Verslag van de directie 10 Jaarrekening Winst-en-verliesrekening 21 Balans 22 Mutaties in het eigen vermogen 24 Kasstroomoverzicht 25 Toelichting op de jaarrekening 26 Overige gegevens 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 3

6 Kengetallen onroerend goed-portefeuille (in euro s) Noot Netto-opbrengsten uit onroerend goed-beleggingen Bruto-huuropbrengsten Exploitatiekosten 3 ( ) ( ) ( ) Netto-huuropbrengsten Gerealiseerde verkoopopbrengst Waardemutatie onroerend goed-beleggingen in exploitatie 5 ( ) ( ) Bijzondere waardevermindering onroerend goed-beleggingen in ontwikkeling ( ) - - Gerealiseerde waardemutatie effecten - ( ) Ongerealiseerde waardemutatie effecten Ontvangen dividend Totaal netto-opbrengsten uit onroerend goed-beleggingen Lasten Financiële opbrengsten Financiële kosten 6 (67.566) (70.547) ( ) Performance fee (8.353) - Hypothecaire financieringskosten 6 ( ) ( ) ( ) Distributievergoeding (70.183) (64.375) (65.158) Algemene kosten 7 ( ) ( ) ( ) Totaal lasten ( ) ( ) ( ) Belastingen 9 (15.846) (92.175) ( ) Beleggingsresultaat ( )

7 (in euro s) Balans Onroerend goed-beleggingen Eigen vermogen Langlopende schulden Samenstelling onroerend goed-portefeuille op basis van huurinkomsten (in %) Kantoorruimte 52,9% 54,4% 55,8% Retail 17,5% 19,4% 18,9% Bedrijfsruimte 29,4% 26,0% 25,1% Overig (antennes etc.) 0,2% 0,2% 0,2% Per certificaat van aandeel 5 Intrinsieke waarde per certificaat van aandeel 57,86 64,17 62,11 Waarde per certificaat van aandeel volgens fondsadministratie 68,38 76,44 76,23 Aantal uitgegeven certificaten Totale intrinsieke waarde

8 Profiel Propertunity NL N.V. Propertunity NL N.V. ( Propertunity NL of de vennootschap ), opgericht op 27 april 2007, is een closed-end onroerend goed-beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een onbepaalde looptijd. Het fonds is niet beursgenoteerd. De vennootschap belegt duurzaam in goed verhuurde onroerend goed-objecten. Op dit moment bestaat de onroerend goed-portefeuille uit diverse kantoren, winkels en semi-industriële objecten. Beleggingsbeleid 6 Onroerend goed Propertunity NL heeft als doel een beleggingsportefeuille samen te stellen en te exploiteren van zowel commercieel onroerend goed (kantoren, winkels en bedrijfsobjecten) als woningen. Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde samenstelling van de portfolio om risico s te spreiden. De beleggingen zijn gericht op een stabiele rendementsontwikkeling, bestaande uit een direct resultaat (de ontvangen huren minus de exploitatiekosten) en een indirect resultaat (waardeontwikkeling van de objecten). Propertunity NL streeft naar een groei van de totale onroerend goed-portefeuille tot een niveau van 200 tot 300 miljoen waarvan maximaal 85% met vreemd vermogen wordt gefinancierd. Als gevolg van de financiële crisis is de realisatie van dit streven vertraagd ten opzichte van eerdere berichtgeving en wordt nu getracht deze omvang te realiseren in de periode tot De onroerend goed-objecten die in aanmerking komen om door Propertunity NL geselecteerd te worden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: n Locaties in stedelijke omgeving, bij voorkeur centrumlocaties; n Kwalitatief hoogwaardig onroerend goed; n Solvabele en betrouwbare huurders; n Objecten met een waarde van in principe minimaal 2,5 miljoen kosten koper; n Stijgingspotentieel op termijn van marktwaarde van de objecten op grond van rendement en huurprijsstijging; n Mogelijkheden voor alternatieve aanwendbaarheid en extra waardecreatie door actief management. Op grond van een mix van bovenstaande criteria bepaalt het bestuur welk onroerend goed op welk moment wordt aangetrokken en wat de samenstelling van de onroerend goed-portefeuille op enig moment is. Uitgangspunt is dat Propertunity NL in Nederland gelegen onroerend goed aankoopt. Eventueel zal ook buiten Nederland, maar binnen de eurozone gelegen onroerend goed worden aangetrokken. In totaal zal in beginsel van het op enig moment door de vennootschap gehouden onroerend goed niet meer dan 30% buiten Nederland zijn gelegen. Het geformuleerde beleggingsbeleid geldt voor zowel Nederlands als buitenlands onroerend goed.

9 Bij het selecteren van het te verwerven onroerend goed zal het bestuur de kwaliteit van het onroerend goed en de potentiële waardestijging van het onroerend goed c.q. het beoogde rendement van Propertunity NL in aanmerking nemen. Bij het commercieel vastgoed richt Propertunity NL zich op solvabele huurders en huurcontracten die zijn aangegaan voor een langere termijn. Propertunity NL trekt alleen nieuw te ontwikkelen onroerend goed aan indien hierbij geen noemenswaardig additioneel risico wordt gelopen. Aan onroerend goed gerelateerde beleggingen Naast beleggingen in direct onroerend goed bestaat de mogelijkheid dat Propertunity NL niet-speculatieve aan onroerend goed gerelateerde beleggingen doet, zoals onder andere effecten in genoteerde onroerend goed-fondsen, effecten in onroerend goed-c.v. s en onroerend goed-maatschappen en vastrentende waarden (zoals obligaties en notes) met onroerend goed als onderliggende waarde. 7 De huidige beleggingen van Propertunity NL betreffen direct gehouden onroerend goed. Het beheer van Propertunity NL N.V. wordt uitgevoerd door Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Voor informatie kunt u ons bereiken op het volgende adres en telefoonnummer: Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Polarisavenue JH Hoofddorp Telefoon Fax

10 Prijsbepaling en koersontwikkeling 2011 Toepassing Dutch GAAP De grondslagen voor de waardebepaling van Propertunity NL ten behoeve van de financiële verslaglegging zijn gebaseerd op wetgeving, modellen en richtlijnen voor de jaarverslaglegging van beleggingsinstellingen. Prijsbepaling en fondsadministratie Onder Dutch GAAP worden alle opstartkosten en emissiekosten rechtstreeks in mindering gebracht op het eigen vermogen. Aankoopkosten van onroerend goed-objecten worden in beginsel verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs van deze objecten. De aankoopkosten vormen een onderdeel van de waardeverandering van de beleggingen direct in onroerend goed bij de eerstvolgende waardering na aankoop. Om een redelijke verdeling onder de certificaathouders van aankoopkosten en oprichtings- en structureringskosten te bewerkstelligen, ongeacht het moment van toetreden, houdt Propertunity NL een separate fondsadministratie bij, waarbij de aankoop-, de oprichtings- en de structureringskosten (van de eerste emissie) over een looptijd van tien (10) jaar lineair worden afgeschreven. Daarnaast wordt rekening gehouden met de fiscale regelgeving. De fondsadministratie vormt de basis voor het berekenen van de handelsprijs voor toekomstige inkoop en uitgifte van aandelen/certificaten. 8 Het uitgangspunt van de prijsbepaling en de correcties op de intrinsieke waarde is dat een redelijke verdeling wordt bewerkstelligd van specifieke eenmalige kosten ongeacht het moment van toetreden. Indien bepaalde resultaten van transacties onder Dutch GAAP op een zodanige manier moeten worden verwerkt dat er geen sprake is van een redelijke verdeling onder de certificaathouders van deze resultaten, ongeacht het moment van toetreden, behoudt het bestuur zich het recht voor om de handelsprijs te corrigeren zodat er wel een redelijke verdeling ontstaat. Hierbij is het uitgangspunt dat een belegger een beleggingshorizon heeft van tien (10) jaar. Indien het bestuur overgaat tot het aanpassen van de handelsprijs, dient het daarvoor een voorstel ter goedkeuring aan de Stichting Administratiekantoor voor te leggen Intrinsieke waarde per certificaat van aandeel 57,86 64,17 62,11 Waarde per certificaat van aandeel volgens fondsadministratie 68,38 76,44 76,23 Aantal uitgegeven certificaten Totale intrinsieke waarde

11 Het koersverloop op basis van de waarde per certificaat van aandeel volgens de fondsadministratie over de boekjaren 2010 en 2011 is als volgt: Euro Dec Koers Mrt Mei 2010 Juli 2010 Sep Intrinsieke waarde Nov Jan Mrt Mei 2011 Juli 2011 Sep Nov De koers van Propertunity NL daalde in 2011 met 10,5% van 76,44 op 1 januari tot 68,38 op 31 december 2011.

12 Verslag van de directie De Nederlandse vastgoedmarkt staat onder druk en er heerst onzekerheid. Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Banken kampen met een grote herfinancieringsopgave en zijn terughoudend met het verstrekken van financieringen. Voor beleggers betekent dit dat er meer eigen vermogen nodig is voor de aankoop van onroerend goed. Dit effect werkt drukkend op de vraag. Voor het derde opeenvolgende jaar was er sprake van een waardedaling in het vastgoed in het algemeen. Vanwege de overcapaciteit in de kantorenmarkt was daar de daling het sterkst terwijl voor winkelruimte de prijzen licht stegen. Daarnaast zijn huurders, vooral in termen van prijs en kwaliteit, veeleisender geworden; er is sprake van een huurdersmarkt. Gelet op de grote leegstand in Nederland hebben huurders op dit moment veel keuze voor hun huisvesting. Er wordt dan ook veel op prijs geconcurreerd om nieuwe huurders binnen te halen en dit leidt tot lagere huuropbrengsten. Daarnaast moeten er continue investeringen gepleegd worden om de panden aantrekkelijk te houden voor de huurders. Ondanks de negatieve berichtgevingen blijft vastgoed interessant als instrument om de inflatie af te dekken. In de meeste huurcontracten zijn bepalingen opgenomen waarin jaarlijks de huren worden aangepast aan de inflatie. 10 Dit komt tot uiting in de CBS-cijfers. Voorlopige indexcijfers over 2011 van het CBS gaan al uit van een inflatie van 2,3% (zie onderstaande grafiek). 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Consumentenprijzen; inflatie % vanaf mei 2009 tot eind 2011 Mei 09 Jul. 09 Sep. 09 Nov. 09 Jan. 10 Mrt. 10 Mei. 10 Jul. 10 Sep. 10 Nov. 10 Jan. 11 Mrt. 11 Mei 11 Jul. 11 Sep. 11 Nov. 11

13 Bezettingsgraad Voor een belegger is meer dan ooit de bezettingsgraad van levensbelang. Een verhuurd pand zorgt voor liquiditeit. Het bestuur streeft een permanente sterke kaspositie na. Om de waarde op peil te houden en te verbeteren blijven wij ons richten op het verbeteren van de bezettingsgraad van de onroerend goed-portefeuille. De huidige huurdersmarkt vraagt om actieve aandacht. Veel huurders weten niet hoe hun bedrijfsvoering er over enkele jaren gaat uitzien. Door in goed overleg de ruimtebehoefte te formuleren weten wij vaak huurders langer te binden. Het vastgoedteam is de afgelopen tijd uitgebreid met extra asset managers. Dit dient een dubbel belang. Enerzijds wordt het contact met de huidige huurders verder aangehaald, anderzijds kan er ook volle aandacht worden gegeven aan het vullen van de leegstand. Door deze proactieve houding hebben wij veel activiteit en beweging gezien in en rondom de panden van Propertunity NL. Ondanks de vaak negatieve berichtgeving over de vastgoedmarkt zijn wij erin geslaagd om veel huurders te behouden of nieuwe huurders aan te trekken. Bij Propertunity NL overtrof het aantal nieuwe huurcontracten alle verwachtingen. Ruim 30% van het verhuurbare oppervlakte is verlengd of hiervoor zijn nieuwe huurders gevonden. De navolgende transacties hebben in het afgelopen boekjaar plaatsgevonden (totale jaarhuur circa 2,2 miljoen): 11 Pand Huurder Opp. in m 2 Amersfoort, Amsterdamseweg Acto Automatisering Amsterdam, Paasheuvelweg TeleTrain 713 Amsterdam, Paasheuvelweg IG Market 270 Amsterdam, Paasheuvelweg Fit20 90 Amsterdam, Paasheuvelweg Warranty Group 566 Amsterdam, Paasheuvelweg Mill Finance 283 Arnhem, IJsselburcht Zorgbelang Gelderland 828 Arnhem, IJsselburcht IIIG / Bronckhorst 366 Eindhoven, Marconilaan ISAAC 909 Eindhoven, Marconilaan Inception 348 Eindhoven, Marconilaan Max Advertising 460 Purmerend, Wielingenstraat Rentree 82 Purmerend, Wielingenstraat Bureau Letselschade 120 Zwolle, Burg. Drijbersingel Bureau Jeugdzorg Zwolle, Burg. Drijbersingel Ahold Zwolle, Burg. Drijbersingel Loetje aan de Kade 242 Zwolle, Burg. Drijbersingel St. CCE

14 Closed-end status Met ingang van 4 november 2011 is Propertunity NL omgezet van een open-end beleggingsinstelling in een closed-end beleggingsinstelling. De wijziging betekent onder meer dat de verplichting voor Propertunity NL om deelnemingsrechten in te kopen of te verkopen, is komen te vervallen. Beleggers die deelnemingsrechten willen kopen of verkopen kunnen dat alleen doen, indien een andere belegger die rechten wil verkopen of kopen. De prijs wordt afhankelijk van vraag en aanbod. Dat kan betekenen dat het niet altijd mogelijk is om deelnemingsrechten te verkopen. Op 4 februari 2012 is de termijn dat deelnemers gedurende drie maanden op basis van de oude voorwaarden konden uittreden verlopen. Naast de reeds in de jaarrekening verwerkte inkoop van certificaten, zijn in februari 2012 nog certificaten van aandelen ingekocht. Dit betekent dat eind februari 2012 nog certificaten uitstaan. 12 Naast een cash optie heeft Propertunity haar beleggers ook de mogelijkheid gegeven certificaten van aandelen om te zetten in een 5-jarige obligatie tegen een nominale waarde van 40. De rente bedraagt 6% op jaarbasis. In totaal is in 2012 voor een bedrag van aan obligaties uitgegeven. Voor meer informatie omtrent de omzetting verwijzen wij u naar de website (www.w-fm.nl). Onroerend goed-portefeuille in exploitatie De onroerend goed-portefeuille in exploitatie van dit gespecialiseerde beleggingsfonds vertegenwoordigde per 31 december 2011 een waarde van en was op dat moment als volgt samengesteld: n 52,9% kantoorruimte; n 17,5% retail; n 29,4% bedrijfsruimte; n 0,2% overig (antennes). Onderverdeling naar type onroerend goed op basis van huurinkomsten (ultimo 2011) Kantoorruimte 52,9% Retail 17,5% Bedrijfsruimte 29,4% Overig 0,2%

15 Investeringen In 2011 hebben geen investeringen plaatsgevonden. De gemiddelde financiële bezettingsgraad van de onroerend goed-portefeuille in exploitatie bedroeg in ,35%. Gedurende het afgelopen jaar heeft de vennootschap voor ruim m 2 van de portefeuille nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Het grootste deel betrof prolongaties door bestaande huurders (onder meer in Amersfoort, Purmerend en Zwolle), maar er zijn ook nieuwe huurders aangetrokken (onder meer in Amsterdam en Eindhoven). Onderverdeling naar type huurder op basis van huurinkomsten (ultimo 2011) Distributie 26,0% IT 9,7% Milieu 2,8% Detailhandel 15,9% Techniek 7,3% Administratie 10,8% Bouw 6,4% Stichting 20,2% Overig 0,9% 13 Onderverdeling naar regio op basis van huurinkomsten (ultimo 2011) Noord 13,9% Midden 30,5% Oost 36,2% Zuid 19,4%

16 Uitgifte van certificaten In 2011 zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven. Resultaten 2011 Beleggingsresultaat Het beleggingsresultaat over het jaar 2011 is negatief (2010: positief). Dit verlies is voornamelijk toe te rekenen aan de waardemutatie onroerend goed-beleggingen. Bruto-huuropbrengsten De bruto-huuropbrengsten bedroegen in (2010: ). De daling van de bruto-huuropbrengsten wordt ten dele veroorzaakt door de in 2010 opgetreden leegstand te Zwolle. Circa 1/3e van deze ruimte is met ingang van 2012 verhuurd. Daarnaast is in een aantal andere objecten de leegstand licht toegenomen. 14 In onderstaande grafiek zijn de expiratiedata van de huurcontracten in de portefeuille van Propertunity NL weergegeven op basis van de huurinkomsten ultimo Expiratiedata op basis van huurinkomsten (ultimo 2011) 25% 22,8% 24,7% 20% 15% 12,0% 15,8% 17,7% 10% 5% 0% 4,3% 1,6% ,1% >2020 De exploitatiekosten bedroegen in (2010: ) en dit is 24,8% van de bruto-huuropbrengsten. In 2010 was dit 15,1%. De stijging wordt veroorzaakt door toegenomen onderhoudskosten en kosten om leegstaande ruimtes verhuurklaar te maken. Daarnaast is in december 2011 een huurvordering ter grootte van ruim afgeboekt in verband met het faillissement van een huurder (Haute Cuisine te Eindhoven).

17 Waardemutatie onroerend goed-beleggingen in exploitatie De (ongerealiseerde) waardemutatie van onroerend goed-beleggingen in exploitatie bedroeg in negatief (2010: negatief). De daling wordt verklaard door de navolgende oorzaken: n Incentives die in de onderhandeling zijn verstrekt aan huurders. Deze incentives bestaan voor het grootste deel uit huurvrije periodes; n Kortere huurcontracten; n Toename van de leegstand in een tweetal objecten te Arnhem en Purmerend; n Faillissement van een huurder in Eindhoven. Lasten Netto-financieringskosten De netto-financieringskosten bedroegen in (2010: ). Deze post bestaat uit financiële opbrengsten minus financiële kosten. Algemene kosten De algemene kosten bedroegen in (2010: ). Dit is een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar. 15 Rendement De koers van Propertunity NL daalde in 2011 met 10,5% van 76,44 op 1 januari tot 68,38 op 31 december De koersdaling wordt met name veroorzaakt door de waardemutatie onroerend goed-beleggingen. Solvabiliteit en financiering met vreemd vermogen Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de onroerend goed-beleggingen bedroeg op 31 december ,3% (ultimo 2010: 25,4%). In augustus 2012 expireert de hypothecaire financiering aangaande de objecten te Velp en Venlo ter grootte van circa 9,6 miljoen. Beide objecten zullen naar verwachting worden geherfinancierd. Rentebeleid De bestaande externe financieringen zijn gebaseerd op de kortetermijnrente en afgedekt met rentederivaten met gespreide looptijden. De korte rente (3-maands Euribor) bevindt zich momenteel op een laag niveau. Het risico van oplopende rente is door Caps en Swaps afgedekt op een gemiddeld niveau van 4,6% exclusief bankmarge.

18 Marktsituatie Doelstelling en verwachtingen Naar het oordeel van het bestuur vormen de huidige vastgoedbeleggingen nog steeds een goed fundament voor de toekomst van Propertunity NL. Gelet op de economische omstandigheden zal de focus voor het komende jaar liggen op een actief huurdersbeleid en kredietbewakingssysteem om eventuele huurschades en leegstand te beperken. Door het grote aantal verhuurtransacties in het afgelopen boekjaar is een gezonde mix ontstaan tussen lang- en kortlopende contracten. Dit jaar expireren enkele huurcontracten. De gesprekken over contractverlenging zijn reeds gestart. Daarnaast wordt actief gewerkt om de kortlopende contracten voortijdig te verlengen aangezien dit de waardering van de panden ten goede komt. De panden die deels leeg staan zullen extra aandacht krijgen. In samenwerking met regionale en landelijk opererende makelaars hebben wij verhuurplannen gemaakt. 16 De verwachting is dat de waarde van het vastgoed rond het huidige niveau zal stabiliseren op grond van de zichtbare stabilisatie van de bruto-aanvangsrendementen. Daartegenover staat echter dat de druk in de markt op de huurprijzen en de kredietwaardigheid van de huurders komt te liggen. Pas na een fundamenteel herstel van de economie zal herstel van de vastgoedmarkt wezenlijk vorm krijgen. Slot De beheerder Wilgenhaege Fondsen Management B.V. verklaart hierbij dat hij voor de beleggingsinstelling Propertunity NL N.V. beschikt over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering die voldoet aan het bepaalde ingevolge de artikelen 3:17, tweede lid, onderdeel c, en 4:14, eerste lid van de Wft, en dat de bedrijfsvoering van Propertunity NL N.V. effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneert. De directie van Propertunity NL N.V. werd in 2011 gevoerd door Wilgenhaege Fondsen Management B.V. en deze wordt als zodanig aangemerkt als beheerder in de zin van de Wft. Het bestuur werd gevormd door de heren G.C. Langelaar, W.A.J. Steinfort en R.L. Voskamp. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Hoofddorp, 10 april 2012

19 17

20 Beleggingsportefeuille Amersfoort, Amsterdamseweg 51 Amersfoort, Basicweg 20 Kantoorgebouw. Ca m 2. Regio: Midden Nederland Bedrijfsgebouw met kantoor- en bedrijfsruimte. Ca m 2 (bouwjaar 2004). Regio: Midden Nederland Arnhem, IJsselburcht 4 Amsterdam Zuidoost, Paasheuvelweg 1 18 Kantoorgebouw. Multi tenant. Ca m 2. Regio: Oost Nederland Kantoorgebouw op zichtlocatie langs A9. Multi tenant. Ca m 2 (bouwjaar 2004). Regio: Noordelijke Randstad De Meern, Molensteijn 2/Veldzigt 3 Markant kantoor-/bedrijfsgebouw nabij A2 en A12 in Utrecht-De Meern. Ca m 2. Regio: Midden Nederland

21 Eindhoven, Marconilaan 6-16 Purmerend, Wielingenstraat Kantoorgebouw. Multi tenant. Ca m 2. Regio: Zuid Nederland Kantoorgebouw. Multi tenant. Ca m 2. Regio: Noordelijke Randstad Venlo, Hudsonweg 7 Velp, Arnhemsestraatweg Bedrijfsgebouw. Ca m 2. Regio: Zuid Nederland Kantoorvilla. Ca m 2. Regio: Oost Nederland Zwolle, Diezerpoort Winkelcentrum met kantoren. Multi tenant. Ca m 2. Regio: Oost Nederland

22 20

23 Jaarrekening 2011 Winst-en-verliesrekening (in euro s) Noot Netto-opbrengsten uit onroerend goed-beleggingen Bruto-huuropbrengsten Exploitatiekosten 3 ( ) ( ) Netto-huuropbrengsten Waardemutatie onroerend goed-beleggingen in exploitatie 5 ( ) ( ) Bijzondere waardevermindering onroerend goed-beleggingen in ontwikkeling ( ) - Gerealiseerde waardemutatie effecten - ( ) Ontvangen dividend Totaal netto-opbrengsten uit onroerend goed-beleggingen Lasten Financiële opbrengsten Financiële kosten 6 (67.566) (70.547) Performance fee (8.353) Hypothecaire financieringskosten 6 ( ) ( ) Distributievergoeding (70.183) (64.375) Algemene kosten 7 ( ) ( ) Totaal lasten ( ) ( ) Belastingen 9 (15.846) (92.175) Beleggingsresultaat ( ) Resultaat per certificaat van aandeel: - 10,24 2,06

24 Balans (in euro s) Noot Activa Onroerend goed-beleggingen in exploitatie Onroerend goed-beleggingen in ontwikkeling Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Debiteuren en overige vorderingen Actieve belastinglatentie Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

25 (in euro s) Noot Passiva Geplaatst kapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves ( ) ( ) Resultaat huidig boekjaar ( ) Totaal eigen vermogen Langlopende leningen Waarborgsommen en overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden Kortlopend deel van langlopende leningen Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva Intrinsieke waarde per certificaat van aandeel 16 57,86 64,17 Aangepaste intrinsieke waarde per certificaat van aandeel volgens fondsadministratie 16 68,38 76,44

26 Mutaties in het eigen vermogen Resultaat (in euro s) Geplaatst kapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves huidig boekjaar Totaal Stand per 1 januari ( ) Verdeling resultaat ( ) - Uitgifte en inkoop van certificaten Opstart- en emissiekosten - (928) (928) Herwaardering ( ) - - Netto-resultaat Stand per 31 december ( ) Stand per 1 januari ( ) Verdeling resultaat ( ) - Uitgifte en inkoop van certificaten - ( ) ( ) Herwaardering - - ( ) Netto-resultaat ( ) ( ) Stand per 31 december ( ) ( )

27 Kasstroomoverzicht (in euro s) Beleggingsresultaat ( ) Aanpassing voor mutatie latente belastingen Ongerealiseerde waardemutaties onroerend goed-beleggingen in exploitatie Bijzondere waardevermindering onroerend goed-beleggingen in ontwikkeling Gerealiseerde waardemutaties effecten Afschrijvingen Verkoop effecten Financieringskosten Lease incentive ( ) - 25 Mutatie vlottende activa ( ) Mutatie waarborgsommen Mutatie kortlopende schulden Kosten direct ten laste van het eigen vermogen - (928) Betaalde interest ( ) ( ) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Aankoop van onroerend goed-beleggingen in ontwikkeling ( ) - Kasstroom uit investeringsactiviteiten ( ) - Inkoop van certificaten ( ) - Dividenduitkeringen - - Mutaties rentedragende leningen ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) ( ) Mutatie geldmiddelen ( )

28 Toelichting op de jaarrekening 1. Algemeen Propertunity NL N.V. is statutair gevestigd te Hoofddorp. De vennootschap is op 27 april 2007 opgericht naar Nederlands recht onder de handelsnaam Propertunity NL N.V. De vennootschap is een niet beursgenoteerde naamloze vennootschap. De statutaire directie van de vennootschap wordt gevormd door Wilgenhaege Fondsen Management B.V. De doelstelling van de vennootschap is enerzijds het aankopen, exploiteren en verkopen van onroerend goed en anderzijds het houden van belangen in niet-speculatieve aan onroerend goed gerelateerde beleggingen zoals, maar niet beperkt tot, effecten in beursfondsen die beleggen in onroerend goed, effecten in onroerend goed-c.v. s en onroerend goed-maatschappen en vastrentende waarden (zoals obligaties en notes) met onroerend goed als onderliggende waarde. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. heeft een vergunning als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht Algemene grondslagen voor de opstelling van het financieel verslag 26 Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de financiële verslaggeving De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2. De financiële overzichten worden gepresenteerd in euro s. Onroerend goed-beleggingen zijn gewaardeerd op reële waarde. Financiële derivaten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en worden over de looptijd afgeschreven. De overige posten worden op historische kostprijs gewaardeerd, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van de periode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het financieel verslag bekend zijn geworden. Onroerend goed-beleggingen in exploitatie Beleggingen direct in onroerend goed betreffen onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/ of waardestijgingen te realiseren. Beleggingen direct in onroerend goed worden gewaardeerd tegen reële waarde, gecorrigeerd voor eventuele balansposten samenhangend met huurincentives. De reële waarde is de geschatte waarde van de beleggingen direct in onroerend goed, bij verkoop aan ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Bij de bepaling van de reële waarde wordt onder andere rekening gehouden met verschillen tussen markthuur en contractuele huur, resterende looptijd van de huurcontracten, leegstand en exploitatiekosten. Ieder onroerend goed-object in de beleggingsportefeuille van de vennootschap wordt periodiek getaxeerd door een onafhankelijke externe deskundige. Bij de keuze van externe taxateurs worden reputatie, onafhankelijkheid, relevante ervaring met de locatie en het type onroerend goed in aanmerking genomen. De waarderingsmethodologie is gebaseerd op de netto contante waarde-methode. Bij deze methode gaat men uit van een waardebepaling op basis van een kasstroomoverzicht van ten minste tien (10) jaar. Voor tussentijdse verslagleggingsdoeleinden en voor het bepalen van de handelsprijs zal het bestuur maandelijks door middel van een interne waarderingsmethodiek de reële waarde bepalen. De aankoopkosten worden in beginsel verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs van de beleggingen direct in onroerend goed. De aankoopkosten vormen een onderdeel van de waardeverandering van de beleggingen direct in onroerend goed bij de eerstvolgende waardering na aankoop.

29 Op beleggingen direct in onroerend goed wordt niet afgeschreven. Winsten of verliezen die voortvloeien uit een wijziging in de reële waarde van beleggingen direct in onroerend goed worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin zij ontstaan. Winsten en verliezen die voortvloeien uit de verkoop van beleggingen direct in onroerend goed worden bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengst bij verkoop en de laatst gepubliceerde boekwaarde van de specifieke onroerend goedobjecten en worden verantwoord in de periode waarin de verkoop plaatsvindt. Uitgaven in verband met beleggingen direct in onroerend goed worden als onderhoudskosten, onderdeel van de exploitatiekosten, direct ten laste van de winst-enverliesrekening gebracht. Voor de bepaling van hetgeen als beleggingen direct in onroerend goed wordt opgenomen, is van belang de verkrijging van het economische eigendom. Financiële derivaten De vennootschap maakt gebruik van financiële derivaten (zoals rentederivaten) voor het afdekken ( hedging ) van het renterisico voortkomend uit de diverse activiteiten. Financiële derivaten worden bij eerste verwerking opgenomen tegen kostprijs en er wordt afgeschreven op basis van de looptijd van de bijbehorende hypotheek. Het effectieve deel van financiële derivaten dat is toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 27 Debiteuren en overige activa Debiteuren en overige activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening voor (mogelijke) oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit deposito s, daggelden en banktegoeden. Hypothecaire en overige rentedragende leningen Rentedragende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met de kosten die samenhangen met het aangaan van de rentedragende leningen. Na de eerste verwerking worden de rentedragende leningen verantwoord tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een eventueel verschil tussen de kostprijs en de af te lossen schuld in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van de rentedragende lening wordt verantwoord. Rentedragende schulden met een looptijd van meer dan één jaar worden verantwoord onder de langlopende schulden. Eventuele aflossingen op rentedragende leningen binnen één jaar worden verantwoord onder de kortlopende schulden.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

TKPI European Real Estate Fund

TKPI European Real Estate Fund TKPI European Real Estate Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI European Real Estate Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie