De school waar iedereen zichzelf mag zijn!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De school waar iedereen zichzelf mag zijn!"

Transcriptie

1 De school waar iedereen zichzelf mag zijn!

2 Schoolgids voor het schooljaar Pleincollege Nuenen vmbo Hoofdlocatie: Sportlaan GR NUENEN Tel.: Fax: Nevenlocatie: Wederikdreef BS NUENEN Tel.: Postadres: Postbus AA NUENEN adres: Website: Bankrekeningnummer: Rabo NL80 RABO t.n.v. OMO Eindhoven 2 Pleincollege Nuenen is een school onder het bevoegd gezag van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Postbus 574, 5000 AN Tilburg) 3

3 Inhoudsopgave 1. Organisatie De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Raad van Advies Missie Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Academische opleidingsschool Medezeggenschapsraad Oudervereniging 9 2. Onderwijs Doelen van het onderwijs Resultaten van het onderwijsleerproces Specifieke onderwijsondersteuning Verplichte onderwijstijd De leerwegen en sectoren van PCN Leerlingcoördinatoren Decaan klas LOB-functionaris Remedial Teachers Coördinatie MAS Coördinatie Beroepsstage klas Examencoördinator Roosterzaken Opleidingsdocenten Vertrouwenspersonen Coördinator toelating Kwaliteitsmedewerker Mentoren Veiligheid Rechten en plichten Reglementen en regelingen Protocol Informatievoorziening aan gescheiden ouders Protocol Medisch handelen Praktische informatie Lestijden Inzage in cijferadministratie Cijferrapporten Overgangsnormen Examennormen Boeken Lessentabellen 16/17/ Vakantieregeling Schoolafspraken Algemene schoolafspraken Computergebruik Lessen Lichamelijke Oefening Te laat komen Spijbelen en verzuim Ziekte Verlof Verwijdering uit de les Schorsing Financiële zaken Ouderbijdrage Financiële tegemoetkoming Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering Reisverzekering Ongevallenverzekering adressen directie en personeel Contactgegevens externe instanties Onderwijsinspectie GGD Brabant-Zuidoost Stichting Leergeld Nuenen c.a Colofon Functies en taken Directie en schoolleiding 24

4 1. Organisatie 1.1 De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs Pleincollege Nuenen vormt samen met het Eckartcollege in Eindhoven één school. De school valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector, de heer J.P.H.M. Wiertz, is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is de heer E.G.A. Bernard. U kunt de Raad van Bestuur op de volgende manieren bereiken: Spoorlaan 171 Postbus 574, 5000 AN TILBURG Tel.: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging heeft een Ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke Raad van Advies van alle OMOscholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de Raad van Toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op kunt u zien hoe u dat doet Raad van advies De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten jaren? Lees dan het strategisch beleidsplan: Koers schoolpraktijk. Ook dat wordt binnen onze school schoolbeleid. De ouders worden gekozen op 6 personen die bij onze school betrokken zijn. De U vindt het plan op U vindt deskundig begeleid en leidt tot een voortdurende voordracht van de ouderraden van beide scholen. 7 Raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de hier ook het jaarverslag. kwaliteitsverhoging in alle geledingen. school en is een klankbord voor de rector. De leden van de raad zijn: Prof. Dr. Perry den Brok (Wetenschappelijk onderwijs) Dr. Ir. Rob Hartman (Industrie) Ir. Andries Hofman (Industrie) Prof. Dr. Ir. Gerrit Kroesen, voorzitter (Wetenschappelijk onderwijs) Ir. Arthur Leijtens (Industrie) Drs. Nienke Meijer (Hoger onderwijs) Ir. Andries Mulder (Openbaar bestuur/ Bedrijfsleven) Ir. Martin Ram (Zakelijke dienstverlening) Drs. Wim Thuis (Openbaar bestuur/ Sociaal maatschappelijk) N.B.: Prof. Dr. Perry den Brok en Prof. Dr. Ir. Gerrit Kroesen zijn afgevaardigd naar de Ledenraad van de Vereniging OMO. 1.4 Missie Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid en daar profiteren al onze leerlingen van. Wilt u meer lezen over het beleid van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende 1.5 Academische opleidingsschool Pleincollege Nuenen is sinds 2009 officieel een Academische Opleidingsschool. Dat wil zeggen, dat wij in samenwerking met Hogeschool Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven leraren opleiden. Minimaal 40% van de opleiding gebeurt bij ons op school. Dit Opleiden in de School betekent in alle opzichten een kwaliteitsimpuls: voor de lerarenopleidingen waar we mee samenwerken, voor de studenten, maar zeker ook voor onze school en onze docenten. Al onze docenten zijn of worden opgeleid tot gecertificeerd begeleider van stagiaires. Bovendien maken veel docenten deel uit van didactische netwerken met de hogeschool en de universiteit. Ook bestaat voor onze docenten de mogelijkheid om, eventueel samen met studenten, actieonderzoek te doen naar facetten van onze Pleincollege Nuenen maakt deel uit van het netwerk Academische Opleidingsschool Brabant-Oost, waarin ook participeren het Zwijsencollege en het Fioretticollege te Veghel, de Radbouduniversiteit, de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen, Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven. Onze opleidingsdocenten zijn mevrouw J.H.M. van den Berg en de heer J.W. Brouns. Studenten die geïnteresseerd zijn in een opleidingsroute via onze Academische opleidingsschool, kunnen met een van beiden contact opnemen. 1.6 Medezeggenschapsraad Pleincollege Nuenen en het Eckartcollege Eindhoven vormen samen één school en hebben daarom samen één medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 12 leden, te weten 6 medewerkers, 3 ouders en 3 leerlingen. De leden van de MR overleggen met de rector over het De MR heeft in een aantal wettelijk bepaalde zaken instemmings- of adviesrecht. In het medezeggenschapsreglement van de school staat dit nader omschreven.

5 De MR bestaat uit onderstaande personen. Geleding personeel: Dhr. A.J. van Engelen, voorzitter Mevr. L.A.E. Sampers, secretaris Mevr. S.W. van Uden Dhr. H.J M. van den Meijdenberg Dhr. R.J.G. van den Heuvel Geleding ouders: Mevr. W. Gerritse Dhr. M. de Meij Vacature Geleding leerlingen: Jeffrey van Bree Stefan van der Made Kim Verbiest 1.7 Ouderraad Alle ouders c.q. verzorgers van de leerlingen van Pleincollege Nuenen zijn lid van de ouderraad, tenzij zij uitdrukkelijk verklaren geen prijs te stellen op dit idmaatschap. De ouderraad streeft de volgende doeleinden na: Bevorderen van een goed contact tussen ouders en school. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten. Om de ouderraad in staat te stellen deze activiteiten te realiseren, vraagt zij aan de ouders een bijdrage van 3,- per leerling. De contributie voor de ouderraad is verwerkt in de nota van school. De ouderraad legt in haar jaarvergadering verantwoording af over de besteding van de middelen. Op ouderavonden, zoals de jaarvergadering en voorlichtingsavonden, geeft de raad uitleg over de samenstelling, het doel en activiteiten van de ouderraad. Tevens legt zij dan verantwoording over haar handelen af. Alle ouders kunnen meewerken en deel uitmaken van commissies en bestuur. Ouders zijn op elke vergadering van harte welkom na telefonische aanmelding. In een groeiend vertrouwen en samenspel tussen onderwijsteam en ouderraad werken vele ouders jaarlijks mee aan activiteiten rondom het schoolgebeuren, zoals: activiteitendagen, diploma-uitreiking/eindexamen-, cadeau, tentoonstellingen en informatieavonden, kerstviering, Open Dag, enz. Het bestuur wordt gekozen door en uit de leden van de ouderraad, zodanig dat de samenstelling representatief kan worden geacht voor de ouderraad in heel haar verscheidenheid. Wanneer ouders informatie wensen over de ouderraad of willen participeren, kunnen zij contact opnemen met één van de bestuursleden. Indien u contact op wilt nemen met de ouderraad, kunt u dat doen via het adres pleincollegenuenen.nl. Bevorderen van de participatie van 8 ouders in zaken die met het onderwijs 9 samenhangen, waar en voor zover dat mogelijk is. Bevorderen van niet rechtstreeks met het onderwijs samenhangende algemeen educatieve activiteiten binnen de scholengemeenschap. Graag nodigt zij alle ouders uit te participeren in de oudervereniging.

6 2. Onderwijs 2.1 Doelen van het onderwijs Pleincollege Nuenen wil al haar leerlingen, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met hoogwaardig onderwijs en zorgzame begeleiding voorbereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. De school vindt haar levensbeschouwelijke verankering en oriëntatie in de joods-christelijke traditie, hetgeen zich vertaalt in een open katholiek karakter van de school. Dit karakter komt tot uitdrukking in normen en waarden, in stijl en omgangsvormen en in maatschappelijke interactie. Voor de school staat de menselijke maat centraal. Er wordt gekozen voor een veilige, kleinschalige leer- en leefomgeving. Van een ieder die betrokken is bij de school, wordt verwacht dat hij of zij naar eigen vermogen en vanuit de eigen plaats in de schoolorganisatie een bijdrage levert aan de realisering van de missie. Onze kernwaarden zijn: - elkaar horen en zien als mens en elkaar respecteren - betrouwbaar en eerlijk zijn, vertrouwen geven - samen optrekken, verbindingen aangaan, een gemeenschap vormen eigen handelen - rekening te houden met anderen en elkaar te leren zien - te doen wat je kunt en eruit te halen wat in je zit - actief te leren en een onderzoekende houding te ontwikkelen Als docenten willen we naar leerlingen toe: - voorleven wat we met hen willen bereiken, het goede voorbeeld geven - zorgzaam zijn en leerlingen goed begeleiden - stimulerend en motiverend zijn - onze vakkennis overdragen - bijdragen aan de ontwikkeling van individuele talenten Als school willen we leerlingen afleveren die mens zijn en die meer dan gemiddeld zijn toegerust met vaardigheden en kennis voor hun verdere toekomst. 2.2 Resultaten van het onderwijsleerproces De slagingspercentages op het Pleincollege Nuenen zijn al jaren zeer goed te noemen. Door dit stabiele en hoge slagingspercentage behoort Pleincollege Nuenen al verscheidende jaren bij het Elsevier onderzoek tot de beste VMBO s van Nederland. In ons handelen zijn wij: - zorgzaam 10 - geven we kansen 11 - gaan we voor de ontwikkeling van ieders talenten - streven we naar relatie, competentie en autonomie Wij willen dat leerlingen van òns leren: - samen op te trekken - zelfstandig te zijn - verantwoordelijkheid te dragen voor

7 De doorstroomresultaten liggen gemiddeld boven het landelijk gemiddelde, zowel in onder- als bovenbouw. Doorstroom bovenbouw 2.3 Specifieke onderwijsondersteuning De school biedt extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Hiervoor kent de school een aantal voorzieningen. De zorgklas De zorgklas is een voorziening voor leerlingen van vakken. Deze leerweg is dan ook bedoeld voor verschillende disciplines: toneel, zang, dans, 12 het PCN die (sociaal/emotioneel) moeite hebben Samenwerkingsverband Eindhoven- leerlingen die weinig moeite hebben met studeren. 13 om in een klassikale setting voldoende te kunnen Kempenland functioneren. Door een speciale aanpak is er meer De school is aangesloten bij het rust in de klas en kunnen de leerlingen zich beter Samenwerkingsverband Eindhovenrichten op het onderwijs. Kempenland. Wanneer de school niet in staat is De dyslexieklas Leerlingen met een leerstoornis op taalgebied kunnen worden geplaatst in een speciale klas. Deze leerlingen worden extra getraind op taalgebied. LWOO-klas Voor BB- en KB-leerlingen met een LWOObeschikking zijn er aparte klassen, waarin leerlingen de normale lessentabel volgen in een kleinere setting. Coachteam LGF Leerlingen met een LGF-indicatie (het zogenaamde rugzakje ) worden begeleid door speciale LGF-coaches. Andere vormen van ondersteuning Verder kan de school sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining, Remedial Teaching en NT2 (ondersteuning voor leerlingen met Nederlands als tweede taal) bieden. Ook is ondersteuning mogelijk via schoolmaatschappelijk werk. Zorgteam Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator en de zorgconsulenten. Het team heeft een logische plek in de zorgroute, zoals Pleincollege Nuenen deze opbouwt vanaf het primaire onderwijsproces tot en met de samenwerking met externe disciplines. Het zorgteam is op alle niveaus in en om school aanwezig. Zorgcoördinator De coördinatie van de extra zorg voor leerlingen is in handen van onze zorgcoördinator, mevrouw M.A.H. de Haas-Daams. om de juiste zorg aan een leerling te bieden, wordt in overleg met de ouders geprobeerd om de leerling te plaatsen op een school binnen het samenwerkingsverband, die wél de adequate zorg aan de leerling kan bieden. 2.4 Verplichte onderwijstijd In de lessentabel staan per week ongeveer 36 lessen van 45 minuten geprogrammeer (eindexamenklassen 31 à 34 lessen). Natuurlijk valt er soms ook wel eens een les uit. De daadwerkelijk gerealiseerde onderwijstijd wordt echter nauwkeurig bijgehouden en wij behalen elk jaar de verplichte onderwijstijd ruimschoots. Voor de exacte lessentabel verwijzen we u naar hoofdstuk 3.7. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen dat lessen uitvallen. Maar als dat onvermijdelijk is, proberen wij ervoor te zorgen dat de leerlingen een andere les krijgen. Indien dat niet mogelijk is, gaan zij onder begeleiding studeren of opdrachten maken. 2.5 De leerwegen en sectoren van PCN Pleincollege Nuenen biedt de leerlingen verschillende leerwegen en vanaf klas drie verschillende sectoren. In de toekomst hoeven leerlingen geen sector meer te kiezen maar krijgen zij intersectoraal onderwijs aangeboden. Actuele informatie over dit in ontwikkeling zijnde intersectoraal programma kunt u vinden op onze website. Op dit moment is de onderwijsstructuur als volgt: Leerwegen De mavo (ofwel de theoretische leerweg) heeft als enige leerweg een aansluiting met het havo. De mavo is het hoogste niveau binnen het VMBO. Leerlingen krijgen voornamelijk cognitieve (leer) In de kadergerichte leerweg komen de leerlingen in de eerste twee jaren al in aanraking met allerlei beroepsvaardigheden, zodat zij een goed idee krijgen wat zij leuk vinden om te doen. Daarna kiezen zij een sector. Ze doen examen in vier algemene vakken en één beroepsgericht vak. Na hun examen kunnen de leerlingen op het MBO instromen op niveau 3 of 4. De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die niet zo makkelijk leren en meer praktisch zijn ingesteld. Ook in deze leerweg kiezen de leerlingen vanaf klas drie een van de sectoren en doen zij examen in vier algemene vakken en één praktijk vak. Het examenprogramma is echter niet zo uitgebreid als dat van de kadergerichte leerweg en daardoor minder zwaar. Na het behalen van het diploma kunnen de leerlingen instromen in niveau 2 van het MBO. Sectoren Leerlingen van de sector Zorg & Welzijn hebben zin in zorg en welzijn. Van kinderopvang tot uiterlijke verzorging en alles wat daar tussen zit. Op PCN komt het allemaal aan bod. Leerlingen krijgen hier, zoals dat heet een brede opleiding. Later op het MBO kunnen zij er heel veel kanten mee op. Leerlingen van Handel & Administratie (H & A) hebben hart voor handel. Zij voelen zich misschien wel het meest thuis in een winkel of op een kantoor. De opleiding H & A op PCN is daar helemaal op ingericht. Met een vmbo-diploma Handel & Administratie kunnen zij op het MBO naar allerlei opleidingen in administratie, handel en verkoop en facilitaire dienstverlening. Bij Dienstverlening en Commercie opleiding Theater, zoals het officieel heet, maken de leerlingen haast letterlijk kennis met alle hoeken van het theater. Ze maken kennis met muziek en theater-vormgeving. Er wordt goed gekeken naar de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Jaarlijks wordt gewerkt aan een theatervoorstelling. De kinderen leren dus door te doen. De TheaterOpleiding is niet alleen een goede voorbereiding op de wereld van kunst en cultuur, maar de leerlingen kunnen ook doorstromen naar een commerciële of dienstverlenende beroepsopleiding.

8 3. Praktische informatie 3.1 Lestijden Les uur Les uur Les uur Pauze: uur Les uur Les uur Les uur Pauze uur Les uur Les uur Les uur de administratie. Zittenblijven is in de leerjaren 1 en 2 in beginsel niet mogelijk. 3.5 Examennormen Voor de slaag-/zakregeling in het VMBO verwijzen wij u naar het algemeen gedeelte van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat op de website is in te zien. Op de eerste algemene voorlichtingsavond in klas 4 zal deze regeling worden toegelicht. 3.6 Boeken De boeken die verplicht zijn in het betreffende leerjaar worden gratis ter beschikking gesteld door de school. De boeken blijven eigendom van boekhandel Iddink. In de leerboeken mag niet geschreven worden. De werkboeken, waarin wél geschreven mag worden, worden aan het eind van het jaar eigendom van de leerling. 3.2 Inzage in cijferadministratie Bij aanvang van het schooljaar krijgen alle leerlingen een wachtwoord voor het schoolprogramma Magister. Hiermee kunnen ouders en leerlingen de cijfers, die behaald worden inzien. 3.3 Cijferrapporten Alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 krijgen 4 cijferrapporten per jaar. Het jaarcijfer voor leerjaar 1, 2 en 3 is het gemiddelde van de 4 rapportcijfers. Voor de leerlingen van leerjaar 4 wordt het jaarcijfer van de gekozen vakken van leerjaar 3 meegenomen als eerste rapportcijfer. In leerjaar 4 zijn er voor elk eindexamenvak 3 rapportperiodes. 14 Deze periodes worden afgesloten met een 15 schoolonderzoekweek. 3.4 Overgangsnormen De vakdocenten beslissen over de overgang van de leerlingen. Dat gebeurt aan de hand van duidelijke overgangsnormen waarbij uitgegaan wordt van de jaarcijfers. Tijdens de ouderavonden wordt uitleg gegeven over de overgangsnormen. Ook liggen deze ter inzage bij De boeken dienen zorgvuldig te worden behandeld en te worden gekaft met degelijk kaftpapier. Boeken dienen aan het eind van de gebruiksperiode in dezelfde staat ingeleverd te worden als bij de uitreiking. Als blijkt dat een boek beschadigd is zal deze schade in rekening worden gebracht. Voor boeken die niet ingeleverd worden zal de nieuwprijs van het boek in rekening worden gebracht.

9 3.7 Lessentabellen Leerjaar 3 Leerjaar 1 en 2 MAVO H&A KB H&A BB D&C KB D&C BB Z&W KB Z&W BB Nederlands MAVO KB BB MAVO KB BB Nederlands Duits Engels Mens en Maatschappij Wiskunde Mens en Natuur Levensbeschouwing/ Leefstijl Kunst en Cultuur Lichamelijke 0ef Technologie 2 2 Studles/ begeleidingsuren ICT Duits Engels Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 2 Wiskunde Biologie NASK 1 2 NASK 2 2 Economie LOB Maatschappijleer Lichamelijke 0efening D&C Rekenen DRAMA Techniek 2 TOTAAL LOB Rekenen TOTAAL

10 Leerjaar 4 MAVO EC MAV0 ZW MAVO TN MAVO H H&A KB H&A BB D&C KB D&C BB Z&W KB Nederlands Duits 5K 5K 5K 5K 5K 5K Z&W BB 3.8 Vakantieregeling Voor het schooljaar zijn onderstaande vakanties en vrije dagen ingepland. Het is in principe niet mogelijk om verlof te krijgen buiten deze wettelijk dagen. Herfstvakantie ma 20/10/14 t/m vr 24/10/14 2de Paasdag ma 06/04/15 Meivakantie ma 27/04/15 t/m vr 08/05/15 Hemelvaart do 14/05/15 t/m vr 15/05/15 Engels Geschiedenis 4K 4K 4K 4K Aardrijkskunde 4K 4K 4K 4K Wiskunde 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K Biologie 4 4K 4K 4K 4K 4 4 Kerstvakantie ma 22/12/14 t/m vr 02/01/15 Voorjaarsvakantie ma 16/02/15 t/m vr 20/02/15 Goede Vrijdag vr 03/04/15 2de Pinksterdag ma 25/05/15 Zomervakantie ma 20/07/15 t/m vr 28/08/15 NASK 1 5 5K NASK 2 5K 5K 5K Economie Kunstvakken Maatschappijleer Maatschappijleer 2 4K 4K 4K 4K Lichamelijke 0efening H&A 4K Z&W 4K Technologie 4K 4K 4K D&C LOB Rekenen Totaal 31/ /38 32/33 32/

11 4. Schoolafspraken 4.1 Algemene schoolafspraken - Leerlingen en personeel gaan op onze school respectvol met elkaar en de omgeving om. Dit betekent dat je geen discriminerende, uitdagende, extremistische of beledigende uitingen doet tegen anderen. Dit geldt voor gedrag, taalgebruik, kleding en afbeeldingen. - Aanwijzingen van een personeelslid volg je natuurlijk op. - Je dient respect te hebben voor een ander en diens eigendom. - In de lesruimten wordt privé-geluidsapparatuur, waaronder mobiele telefoons en privé geluids- en beeldapparatuur uitgezet en opgeborgen. Alleen als de docent hiervoor toestemming heeft gegeven, mag deze apparatuur tevoorschijn komen en worden aangezet. - In de openbare ruimten is het gebruik van privé beeld- en geluidsapparatuur alleen toegestaan, als deze niet voor overlast zorgt, dit ter beoordeling van medewerkers van de school. - Om beleefdheidsredenen draag je in de lokalen geen pet. - Bij diefstal of het handelen in drugs wordt altijd de politie ingeschakeld en kan de leerling verwijderd worden van school. - Roken is niet gezond en daarom mag je nergens op school roken. - We hebben een cateraar op school die etenswaren verkoopt. Dat gebeurt alleen in de stoffen. - Tijdens de lessen mag je, na toestemming van je docent, slechts bij hoge uitzondering naar het toilet. - Je huurt van school een eigen kluisje. Daar kun je je jas, waardevolle zaken, sportspullen, helm en dergelijke in opbergen. Het verlies van de sleutel van de eigen kluisje kost je 7,50 want wij moeten er dan een nieuw slot inzetten. De schoolleiding kan kluisjes in het bijzijn van een personeelslid dan wel de leerling of de vertegenwoordigende ouders openen. - Bij het aantreffen van wettelijk verboden voorwerpen zullen deze worden overgedragen aan de politie. - Je fiets moet op de aangewezen plaatsen in de rekken worden gezet en afgesloten. - Als je geen les hebt, dan blijf je in de aula. Bij lesuitval wordt via het informatiescherm aangegeven waar je moet zijn. Tussentijds de school verlaten mag alléén met toestemming van een coördinator of directielid. - Na de lessen ga je direct naar huis. Dit houdt in dat je niet in de Sportlaan of Wederikdreef blijft hangen. Wil je op iemand wachten, dan kan dat in de aula. - Je moet twee uur vrijhouden na je laatste les om allerlei zaken op school te kunnen doen. Als je na moet blijven mag je dit even telefonisch doorgeven aan je ouders. - Gevonden spullen kun je terugvinden bij de conciërge. - Wijzigingen en/of aanpassingen van de schade die je veroorzaakt. - Je controleert, voordat je de computer gebruikt of alles aanwezig en in orde is. Als dit niet het geval is, waarschuw je onmiddellijk de docent. Zo voorkom je dat je aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele gebreken. - Je gebruikt de computers en het internet uitsluitend voor onderwijsdoeleinden. - Je verstuurt geen berichten die anderen op enige manier kunnen schaden. - Er kan te allen tijde worden meegekeken op elke pc en alle bestanden kunnen worden ingezien. Als er misbruik geconstateerd wordt, zul je zonder pardon uitgesloten worden van computergebruik. - De school is nooit aansprakelijk voor het - I.v.m. blessuregevaar moet elke leerling zijn veters strikken. - Handdoek. - Advies: om het zoekraken van kleding te voorkomen is het aan te raden de kleding te merken. - Het dragen van een sporthoofddoek op grond van godsdienstige overtuiging is toegestaan. - Bij buitengym is het dragen van een trainingspak toegestaan. - Zwemkleding is verplicht voor de zwemlessen in leerjaar 1. Hierbij is onderkleding niet toegestaan. - In verband met blessuregevaar voor de leerling of anderen zijn sieraden niet toegestaan. Deze pauzes. Je mag alleen eten en drinken in de aula schoolafspraken gedurende het schooljaar, verloren gaan van werk. dienen opgeborgen te worden in de eigen 20 en buiten en NIET in de gangen of lokalen. worden aan leerlingen en ouders schriftelijk - Je sluit aan het einde van de les alle locker op school, zoals andere persoonlijke 21 - Omdat kauwgum zeer moeilijk uit de meegedeeld. programma s op de juiste manier af. waardevolle spullen. vloerbedekking te halen is en het minder Daarna meld je je af binnen het netwerk. prettig is om kauwgum onder tafels en stoelen te 4.2 Computergebruik Blessures: ontdekken, is het verboden kauwgom te eten op - Inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Houd deze 4.3 Lessen Sport & Beweging - Bij langdurige blessures of ziekte (langer dan school. geheim en zorg ervoor dat anderen deze niet te Verplicht zijn: 14 dagen) moet de leerling een schriftelijke - Deodorant en spuitbussen mogen uitsluitend in weten komen. Zo voorkom je dat anderen - Een korte (boven de knie) sportbroek en een wit verklaring van de ouders overleggen aan de de kleedlokalen en toiletten gebruikt worden. misbruik maken van je account. shirt. gymdocent. Deze docent kan de leerling Leerlingen en medewerkers met astmatische - Je sleutelt niet aan computerapparatuur van - Zaalsportschoenen die NIET buiten gedragen vervangende opdrachten geven. aandoeningen kunnen last hebben van die school. Je wordt aansprakelijk gesteld voor de worden. - Bij lichte blessures dienen de ouders de docent

12 schriftelijk mede te delen waarom de leerling niet aan de les kan deelnemen. Duurt deze blessure minder dan twee weken, dan blijft de leerling in de gymles. 4.4 Te laat komen De aanwezigheid van de leerlingen wordt geregistreerd door elke vakdocent. Te laat komen zonder geldige reden betekent dat de leerling zich de volgende lesdag om 7.50 uur dient te melden in een daarvoor aangewezen ruimte. Komt de telaatkomer niet opdagen, dan worden er door de coördinatoren passende maatregelen genomen. Veelvuldig te laat komen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar, die sancties kan opleggen. mogelijk buiten schooltijd gemaakt te worden. Wanneer het niet anders kan, moet de leerling een briefje (bij de receptie zijn standaardbriefjes op voorraad en deze zijn ook te downloaden van onze site) inleveren waarop staat om welke reden de ouders vrij vragen voor hun kind en hoe laat zij zouden willen dat hij de school verlaat. Dit briefje moet, ondertekend door de ouders, vooraf ingeleverd worden bij de leerling-coördinator. Verlof voor speciale gelegenheden moet tijdig schriftelijk worden aangevraagd bij de afdelingscoördinator. Alleen in zeer bijzondere gevallen zal de directie toestemming geven om lessen te verzuimen. 4.5 Spijbelen en verzuim De school controleert op verzuim (spijbelen en te laat komen). De gedachte erachter is dat het voorkomen van verzuim voortijdige schooluitval en andere ongewenste effecten bij de leerlingen zal terugdringen. In art. 21 van de leerplichtwet staat dat scholen volgens een wettelijke meldingsnorm verzuim moeten melden. De school moet luxeverzuim melden bij de leerplichtambtenaar en in dit kader controleren op verdachte afmeldingen en ziekmeldingen kort voor of na vakanties.ook (veelvuldig) ziekteverzuim kan voor de school aanleiding zijn om contact op te nemen met de schoolarts en de leerplichtambtenaar. 4.6 Ziekte Wanneer een leerling wegens ziekte of een andere 22 reden de school niet kan bezoeken, moeten de 23 ouders dit s morgens tussen en uur telefonisch aan de receptie melden via het telefoonnummer: (hoofdlocatie) of (locatie Wederikdreef). 4.7 Verlof Afspraken voor bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, fysiotherapie e.d. dienen zo veel Verlof voor extra vakantie is in principe niet mogelijk. Men dient de vakantie dus te plannen in de vastgestelde vakantieperiodes. Slechts in zeer uitzonderlijke bij wet geregelde gevallen kunnen ouders extra vakantieverlof aanvragen bij de directie. Hiervoor zijn speciale aanvraagformulieren beschikbaar. 4.8 Verwijdering uit de les Een leerling die de les op de een of andere manier verstoort, kan in uitzonderlijke gevallen uit de les worden verwijderd. De leerling meldt zich vervolgens in de speciale ruimte in de aula en na afloop van het lesuur meldt de leerling zich weer bij de vakdocent. Deze bepaalt de straf en handelt die ook verder met de leerling af. De ouders kunnen dit teruglezen in Magister. Indien nodig neemt de afdelingscoördinator, in samenspraak met de mentor contact op met de ouders. 4.9 Schorsing Leerlingen die meerdere keren in de fout gaan, kunnen voor één of meerdere dagen geschorst worden. Is er sprake van verbaal of fysiek geweld of bedreiging, volgt er onmiddellijk een schorsing. Meerdere schorsingen kunnen leiden tot verwijdering van school.

13 5. Functies en taken Voor de adressen van deze functionarissen, verwijzen we u naar hoofdstuk Directie en schoolleiding Dhr. J.P.H.M. Wiertz, rector (eindverantwoordelijk schoolleider) Dhr. P.H.J.M. van Esch, directeur financiën, beheer en organisatie Dhr. K. Somers, vestigingsdirecteur Mevr. S.A.M. Daamen, adjunct-directeur 5.2 Teamcoördinatoren Mevr. G.S.G. van den Bosch, BB Mevr. E.P.B. Baggermans, KB Onderbouw Mevr. E.A.G. Op het Veld, KB Bovenbouw Dhr. J.H. van der Kant, MAVO 5.3 Decaan klas 4 Dhr. J.M.W. Vervoort 5.4 LOB-functionaris (onderbouw en klas 3) Mevr. D. Verhagen 5.5 Remedial Teachers Dhr. G.J. de Louw Dhr. H.G.A. Kops 5.6 Coördinatie MAS (Maatschappelijke stage) Mevr. L.M.J. Adriaans 5.7 Coördinatie Beroepsstage klas 3 Dhr. F.C.M. Buizert 5.8 Examencoördinator Dhr. C.M.A. van de Meulengraaf 5.9 Roosterzaken Dhr. L.J. van Rooij 5.10 Opleidingsdocenten Mevr. J.H.M. van den Berg Dhr. J.W. Brouns 5.11 Vertrouwenspersonen Mevr. B.H.T. Brands Dhr. E.J.A. van Leeuwen 5.12 Coördinator toelating Mevr. M.J.C. Heijnen 5.13 Kwaliteitsmedewerker Mevr. J.M.A. Driessen 5.14 Mentoren De mentor is de spil van de begeleiding (in een coördinerende en bewakende rol) en speelt Duijnhoven 24 samen met de vakdocenten de hoofdrol. Voor de 25 adressen van de mentoren verwijzen we naar hoofdstuk 10. 1A: Mevr. C.M.B Berkvens 1B: Dhr. G.J.M. de Louw 1C: Mevr. S.K.A. van de Wiel 1D: Mevr. M.F. Tilleman 1E: Mevr. L. Crutzen 1F: Mevr. S.W. van Uden 1G: Mevr. M. Dijkman 1H: Mevr. A.G. Swinkels 1J: Mevr. K.Y.M Rokebrand 1K: Mevr M.M.G. Kanters 2A: Dhr. J.F. van Delft 2B: Dhr. L.M.H Stickelbruck 2C: Dhr. N.A.T. van Ingen 2D: Dhr. O. Henstra 2E: Mevr. H.H.M. Rasing 2F: Dhr. W.L.L. Kiggen 2G: Mevr. E.M.P. Staals 2H: Mevr. H.W.L.M. Teeuwen 2J: Mevr. A.M. Kors 2K: Mevr. W.F.G. Deelen 3A: Mevr. L.A.E. Sampers 3B: Dhr. H.G.A. Kops 2C: Dhr. P. Eurlings 3D: Mevr. M.G. van der Vondervoort 3E: Dhr F.C.M Buizert 3F: Mevr. H.M. Saasen 3G: Dhr. E.J.A. van Leeuwen 3H: Dhr. N. van Eijk 3J: Mevr. L.M.J. Adriaans 4A: Dhr. J.W. Brouns 4B: Mevr. A.S.A. Plompen 4C: Mevr. N.P.J Koch 4D: Dhr. M.H.M. Akkers 4E: Dhr. B.A.E. Pardoel 4F: Dhr. A.P.M. Briedé 4G: Dhr. R. Badrudin Zaman Ali 4H: Mevr. J.H.M. van den Berg/ Mevr. A.M. van

14 6. Veiligheid Pleincollege Nuenen wil veiligheid op school bevorderen en verbiedt in die zin alle vormen van agressie en geweld. Werknemers en leerlingen hebben recht op een veilig en gezond werk- en leefklimaat. Preventie en het terugdringen van agressie en geweld is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De directie, de MR en het voltallige personeel van Pleincollege Nuenen geeft de volgende intentieverklaring af: - De directie en het personeel willen een schoolklimaat handhaven waarin iedereen elkaars integriteit respecteert; - Hiertoe wordt door de directie en het personeel een actief beleid gevoerd gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie, geweld en seksuele intimidatie en pesten; - De directie behandelt klachten dienaangaande serieus; - De directie en het personeel tolereren geen enkele vorm van agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten. Passende gedragsregels en een passend sanctiebeleid zullen hieraan vormgeven. Passende gedragsregels We willen als school werken aan respect naar elkaar en acceptatie van ieder in zijn eigen individuele aard en persoonlijkheid. Dat begint met bewustwording en reflectie op jezelf. Je leert op school te werken aan je eigen geluk en aan de verantwoordelijkheid naar je omgeving en andere mensen. Daarvoor stellen we gezamenlijk passende gedragsregels op. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Beleidsplan agressie, pesten geweld en seksuele intimidatie en naar het Pestprotocol en mediacode. Deze documenten kunt u inzien op onze website. 7. Rechten en plichten 7.1 Reglementen en regelingen De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bestuur zijn vastgelegd in een aantal documenten. Deze liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt de meeste documenten ook downloaden van en/of nl. Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in 7.3 Protocol Medisch handelen behandeling genomen als er op de school zelf In geval van ziekte van een leerling, zal de school 26 geen bevredigende oplossing is gevonden. 27 Het Leerlingenstatuut De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut. bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs In het privacyreglement staat op welke wijze de school zich aan de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt. Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector/directeur. Schoolmanagementstatuut Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector, de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen. Reglement voor de Raden van Advies Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies. 7.2 Protocol Informatievoorziening aan gescheiden ouders Dit protocol is opgesteld om in geval van gescheiden ouders, in het belang van het kind, duidelijk te maken op welke wijze invulling wordt gegeven aan de wederzijdse informatievoorziening. contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren. In principe verstrekt de school geen pijnstillers aan leerlingen. Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en Voor al het overige verwijzen wij u naar het protocol Medisch handelen, dat u kunt inzien op onze website.

15 8. Financiële zaken 8.1 Ouderbijdrage Zoals u weet, is het voortgezet onderwijs in Nederland gratis. Ook de schoolboeken worden uw kind gratis ter beschikking gesteld. Wij kunnen dit betalen vanuit de middelen die we ontvangen van het rijk. Onze school wil de leerlingen echter graag een aantal aanvullende zaken bieden. Daarbij gaat het om activiteiten, diensten en producten waarmee we voor uw kind een in veel opzichten breder en aantrekkelijker programma mogelijk maken. Wij weten dat onze leerlingen en hun ouders dit zeer op prijs stellen. Deze zaken worden, alhoewel ze van groot belang zijn voor de vorming en ontwikkeling van uw kind, niet gefinancierd door de overheid. Om al deze zaken toch aan te kunnen bieden, vraagt de school een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Hierna kunt u zien wat per leerjaar de gevraagde bijdrage is en hoe deze is opgebouwd. De medezeggenschapsraad van de school heeft ngestemd met de genoemde activiteiten en bedragen. Alhoewel u niet verplicht bent de ouderbijdrage te betalen, doen wij een nadrukkelijk beroep op u als ouder om deze bijdrage te betalen. U maakt daarmee als het ware de meerwaarde van Pleincollege Nuenen mogelijk. Uiteraard hebben wij geprobeerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. In vergelijking met andere scholen is het door ons gevraagde bedrag dan ook zeer laag. Indien u desondanks niet in ondersteuningsregelingen. Informeer bij uw 28 staat bent om het volledige bedrag te betalen, gemeente naar de mogelijkheden die de gemeente 29 kunt u ervoor kiezen om een gedeelte van het biedt. Zij kan u vertellen of en voor welke bedrag te voldoen. Ook is het mogelijk om een tegemoetkoming u in aanmerking komt. betalingsregeling te treffen. In deze gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met onze financiële administratie. Voor het schooljaar is de ouderbijdrage als volgt vastgesteld: Leerjaar 1 Introductieweek 40 Eenmalige bijdrage kluisje 20 Culturele activiteiten o.a. bezoek toneelstuk, bezoek museum 30 K&C benodigdheden 10 Bijdrage oudervereniging 3 Leerjaar 2 Introductie 30 Culturele activiteiten o.a. bezoek toneelstuk, workshops muziek 30 Bijdrage oudervereniging 3 Leerjaar 3 Introductie 30 Culturele activiteiten o.a. bezoek toneelstuk en workshops 30 Bijdrage oudervereniging 3 Shirt (alleen voor de afdeling Z&W) 10 Leerjaar 4 Introductie 2 dagen met externe activiteit 30 Afsluitende klassenactiviteit 10 Bijdrage oudervereniging Financiële tegemoetkoming Voor sommige ouders zijn de kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) niet op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen dan een aanvraag doen bij de gemeente voor bijzondere bijstand- of Ook willen wij u wijzen op Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

16 Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat 20% beneden het bijstandsniveau ligt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www. leergeld.nl. 9. Verzekeringen De school heeft een verzekeringspakket. Dit bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school. 9.1 Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid. 9.3 Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, 30 etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als 31 deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. 9.2 Reisverzekering Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De

17 10. adressen directie en personeel Adriaans, L.M.J. Akkers, M.H.M. Badrudin Zaman Ali, R. Baggermans, E.P.B. Beks, M.A. Berg, J.H.M. van den Berkvens, C.M.B. Bosch, G.S.G. van den Brands, B.H.T. Bressers, M.T.C. Briedé, A.P.M. Brouns, J.W. Buizert, F.C.M. Crutzen, L. Daamen, S.A.M. d'achard van Enschut, E.E.M. Dijkman, M. Dinther, W.G.J.G. van Dongen, P.C.M. van Donkers, D.T.J. Donkers, J.F.J. Driessen, J.M.A. Dronkers, B. Duijnhoven, A.M. van Eijk, N. van Esmeijer, P. Eurlings, P. Haas-Daams, M.A.H. de Hagelaar-Johann, M.P.W. Heijnen, M.J.C. Henstra, O. Heyltjes, R.J.J. Hoff, T. Kennis, H.L.A. Kiggen, W.L.L. Koch, N.P.J. Kops, H.G.A. Kors, A.M. Kremers, T.J.W. Louw, G.J.M. de Lucassen, M.J.C. Martens, M.J. Merks, S.F.P. Meulengraaf, C.M.A. van de Miggelbrink, W.A.M. Hout, P.D.H. van Nieuwkamp, M.A.G.J. 32 Dalessi, D.L.W.M. Kusters, P.J.M. 33 Van Ingen, N.A.T. van Nouwen, J.J.B. Deelen, W.F.G. Laak, R. van de Jager, J. de Nouwens, D. Dekkers, M.H.A. Landa, J.R. Jansen, A.C.W. Pardoel, B.A.E. Delft, J.F. van Leeuwen, E.J.A. van Kant, J.H. van der Peet, W.A.C. van der Diebels, G.M. Lemmen, B.J.F. Kanters, M.M.G. Plompen, A.S.A.

18 Rasing, M.H.M. Reitsma, J. Rokebrand, K.Y.M. Rooij, L.J. van Rooijakkers, A. Saasen, H.M. Sabajo, O.C. Sampers, L.A.E. Sanders, Y.M.B. Scheper, A. Schoon, M. Schreurs, C.J. Somers, K. Staals, E.M.P. Stickelbruck, L.M.H. Stok, M.A. van der Summeren, A.F. van Verboom, G.M. Verhagen, D.A.A. Verhagen, R. Vervoort, J.M.W. Vondervoort, M.G. van de Vullings-Enders, M.M.P. Wagemans, C.L.W. Wiel, T.T.M. van de Wiel-Batelaan, S.K.A. van de Wiertz, J.P.H.M. 11. Contactgegevens externe instanties 11.1 Onderwijsinspectie De vestiging Eindhoven van de Inspectie van het onderwijs is intilburg gehuisvest. Bezoekadres: Spoorlaan CG TILBURG Postadres: Postbus AB TILBURG. adres: Website: Vragen over onderwijs: (gratis) Klachten over misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen worden gemeld bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief) 11.2 GGD Brabant-Zuidoost Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Zij zetten zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD (in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: op maandag t/m vrijdag: uur en uur Stichting Leergeld Nuenen c.a. Postbus AB NUENEN Telefoonnummer: adres: 12. Colofon Redactie Ontwerp: Vormgeving Copyright : J.P.H.M. Wiertz : Reclamebureau Van Gerwen : K. Chatrou : Pleincollege Nuenen ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op 34 Swinkels, A.G. de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat 35 zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u Teeuwen, H.W.L.M. en uw kind. Tilleman, M.F. Heeft u vragen? Stuur een naar: Uden, S.W. van Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw Veld, E.A.G. Op het kind.

19

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie