De school waar iedereen zichzelf mag zijn!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De school waar iedereen zichzelf mag zijn!"

Transcriptie

1 De school waar iedereen zichzelf mag zijn!

2 Schoolgids voor het schooljaar Pleincollege Nuenen vmbo Hoofdlocatie: Sportlaan GR NUENEN Tel.: Fax: Nevenlocatie: Wederikdreef BS NUENEN Tel.: Postadres: Postbus AA NUENEN adres: Website: Bankrekeningnummer: Rabo NL80 RABO t.n.v. OMO Eindhoven 2 Pleincollege Nuenen is een school onder het bevoegd gezag van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Postbus 574, 5000 AN Tilburg) 3

3 Inhoudsopgave 1. Organisatie De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Raad van Advies Missie Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Academische opleidingsschool Medezeggenschapsraad Oudervereniging 9 2. Onderwijs Doelen van het onderwijs Resultaten van het onderwijsleerproces Specifieke onderwijsondersteuning Verplichte onderwijstijd De leerwegen en sectoren van PCN Leerlingcoördinatoren Decaan klas LOB-functionaris Remedial Teachers Coördinatie MAS Coördinatie Beroepsstage klas Examencoördinator Roosterzaken Opleidingsdocenten Vertrouwenspersonen Coördinator toelating Kwaliteitsmedewerker Mentoren Veiligheid Rechten en plichten Reglementen en regelingen Protocol Informatievoorziening aan gescheiden ouders Protocol Medisch handelen Praktische informatie Lestijden Inzage in cijferadministratie Cijferrapporten Overgangsnormen Examennormen Boeken Lessentabellen 16/17/ Vakantieregeling Schoolafspraken Algemene schoolafspraken Computergebruik Lessen Lichamelijke Oefening Te laat komen Spijbelen en verzuim Ziekte Verlof Verwijdering uit de les Schorsing Financiële zaken Ouderbijdrage Financiële tegemoetkoming Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering Reisverzekering Ongevallenverzekering adressen directie en personeel Contactgegevens externe instanties Onderwijsinspectie GGD Brabant-Zuidoost Stichting Leergeld Nuenen c.a Colofon Functies en taken Directie en schoolleiding 24

4 1. Organisatie 1.1 De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs Pleincollege Nuenen vormt samen met het Eckartcollege in Eindhoven één school. De school valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector, de heer J.P.H.M. Wiertz, is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is de heer E.G.A. Bernard. U kunt de Raad van Bestuur op de volgende manieren bereiken: Spoorlaan 171 Postbus 574, 5000 AN TILBURG Tel.: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging heeft een Ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke Raad van Advies van alle OMOscholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de Raad van Toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op kunt u zien hoe u dat doet Raad van advies De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten jaren? Lees dan het strategisch beleidsplan: Koers schoolpraktijk. Ook dat wordt binnen onze school schoolbeleid. De ouders worden gekozen op 6 personen die bij onze school betrokken zijn. De U vindt het plan op U vindt deskundig begeleid en leidt tot een voortdurende voordracht van de ouderraden van beide scholen. 7 Raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de hier ook het jaarverslag. kwaliteitsverhoging in alle geledingen. school en is een klankbord voor de rector. De leden van de raad zijn: Prof. Dr. Perry den Brok (Wetenschappelijk onderwijs) Dr. Ir. Rob Hartman (Industrie) Ir. Andries Hofman (Industrie) Prof. Dr. Ir. Gerrit Kroesen, voorzitter (Wetenschappelijk onderwijs) Ir. Arthur Leijtens (Industrie) Drs. Nienke Meijer (Hoger onderwijs) Ir. Andries Mulder (Openbaar bestuur/ Bedrijfsleven) Ir. Martin Ram (Zakelijke dienstverlening) Drs. Wim Thuis (Openbaar bestuur/ Sociaal maatschappelijk) N.B.: Prof. Dr. Perry den Brok en Prof. Dr. Ir. Gerrit Kroesen zijn afgevaardigd naar de Ledenraad van de Vereniging OMO. 1.4 Missie Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid en daar profiteren al onze leerlingen van. Wilt u meer lezen over het beleid van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende 1.5 Academische opleidingsschool Pleincollege Nuenen is sinds 2009 officieel een Academische Opleidingsschool. Dat wil zeggen, dat wij in samenwerking met Hogeschool Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven leraren opleiden. Minimaal 40% van de opleiding gebeurt bij ons op school. Dit Opleiden in de School betekent in alle opzichten een kwaliteitsimpuls: voor de lerarenopleidingen waar we mee samenwerken, voor de studenten, maar zeker ook voor onze school en onze docenten. Al onze docenten zijn of worden opgeleid tot gecertificeerd begeleider van stagiaires. Bovendien maken veel docenten deel uit van didactische netwerken met de hogeschool en de universiteit. Ook bestaat voor onze docenten de mogelijkheid om, eventueel samen met studenten, actieonderzoek te doen naar facetten van onze Pleincollege Nuenen maakt deel uit van het netwerk Academische Opleidingsschool Brabant-Oost, waarin ook participeren het Zwijsencollege en het Fioretticollege te Veghel, de Radbouduniversiteit, de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen, Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven. Onze opleidingsdocenten zijn mevrouw J.H.M. van den Berg en de heer J.W. Brouns. Studenten die geïnteresseerd zijn in een opleidingsroute via onze Academische opleidingsschool, kunnen met een van beiden contact opnemen. 1.6 Medezeggenschapsraad Pleincollege Nuenen en het Eckartcollege Eindhoven vormen samen één school en hebben daarom samen één medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 12 leden, te weten 6 medewerkers, 3 ouders en 3 leerlingen. De leden van de MR overleggen met de rector over het De MR heeft in een aantal wettelijk bepaalde zaken instemmings- of adviesrecht. In het medezeggenschapsreglement van de school staat dit nader omschreven.

5 De MR bestaat uit onderstaande personen. Geleding personeel: Dhr. A.J. van Engelen, voorzitter Mevr. L.A.E. Sampers, secretaris Mevr. S.W. van Uden Dhr. H.J M. van den Meijdenberg Dhr. R.J.G. van den Heuvel Geleding ouders: Mevr. W. Gerritse Dhr. M. de Meij Vacature Geleding leerlingen: Jeffrey van Bree Stefan van der Made Kim Verbiest 1.7 Ouderraad Alle ouders c.q. verzorgers van de leerlingen van Pleincollege Nuenen zijn lid van de ouderraad, tenzij zij uitdrukkelijk verklaren geen prijs te stellen op dit idmaatschap. De ouderraad streeft de volgende doeleinden na: Bevorderen van een goed contact tussen ouders en school. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten. Om de ouderraad in staat te stellen deze activiteiten te realiseren, vraagt zij aan de ouders een bijdrage van 3,- per leerling. De contributie voor de ouderraad is verwerkt in de nota van school. De ouderraad legt in haar jaarvergadering verantwoording af over de besteding van de middelen. Op ouderavonden, zoals de jaarvergadering en voorlichtingsavonden, geeft de raad uitleg over de samenstelling, het doel en activiteiten van de ouderraad. Tevens legt zij dan verantwoording over haar handelen af. Alle ouders kunnen meewerken en deel uitmaken van commissies en bestuur. Ouders zijn op elke vergadering van harte welkom na telefonische aanmelding. In een groeiend vertrouwen en samenspel tussen onderwijsteam en ouderraad werken vele ouders jaarlijks mee aan activiteiten rondom het schoolgebeuren, zoals: activiteitendagen, diploma-uitreiking/eindexamen-, cadeau, tentoonstellingen en informatieavonden, kerstviering, Open Dag, enz. Het bestuur wordt gekozen door en uit de leden van de ouderraad, zodanig dat de samenstelling representatief kan worden geacht voor de ouderraad in heel haar verscheidenheid. Wanneer ouders informatie wensen over de ouderraad of willen participeren, kunnen zij contact opnemen met één van de bestuursleden. Indien u contact op wilt nemen met de ouderraad, kunt u dat doen via het adres pleincollegenuenen.nl. Bevorderen van de participatie van 8 ouders in zaken die met het onderwijs 9 samenhangen, waar en voor zover dat mogelijk is. Bevorderen van niet rechtstreeks met het onderwijs samenhangende algemeen educatieve activiteiten binnen de scholengemeenschap. Graag nodigt zij alle ouders uit te participeren in de oudervereniging.

6 2. Onderwijs 2.1 Doelen van het onderwijs Pleincollege Nuenen wil al haar leerlingen, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met hoogwaardig onderwijs en zorgzame begeleiding voorbereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. De school vindt haar levensbeschouwelijke verankering en oriëntatie in de joods-christelijke traditie, hetgeen zich vertaalt in een open katholiek karakter van de school. Dit karakter komt tot uitdrukking in normen en waarden, in stijl en omgangsvormen en in maatschappelijke interactie. Voor de school staat de menselijke maat centraal. Er wordt gekozen voor een veilige, kleinschalige leer- en leefomgeving. Van een ieder die betrokken is bij de school, wordt verwacht dat hij of zij naar eigen vermogen en vanuit de eigen plaats in de schoolorganisatie een bijdrage levert aan de realisering van de missie. Onze kernwaarden zijn: - elkaar horen en zien als mens en elkaar respecteren - betrouwbaar en eerlijk zijn, vertrouwen geven - samen optrekken, verbindingen aangaan, een gemeenschap vormen eigen handelen - rekening te houden met anderen en elkaar te leren zien - te doen wat je kunt en eruit te halen wat in je zit - actief te leren en een onderzoekende houding te ontwikkelen Als docenten willen we naar leerlingen toe: - voorleven wat we met hen willen bereiken, het goede voorbeeld geven - zorgzaam zijn en leerlingen goed begeleiden - stimulerend en motiverend zijn - onze vakkennis overdragen - bijdragen aan de ontwikkeling van individuele talenten Als school willen we leerlingen afleveren die mens zijn en die meer dan gemiddeld zijn toegerust met vaardigheden en kennis voor hun verdere toekomst. 2.2 Resultaten van het onderwijsleerproces De slagingspercentages op het Pleincollege Nuenen zijn al jaren zeer goed te noemen. Door dit stabiele en hoge slagingspercentage behoort Pleincollege Nuenen al verscheidende jaren bij het Elsevier onderzoek tot de beste VMBO s van Nederland. In ons handelen zijn wij: - zorgzaam 10 - geven we kansen 11 - gaan we voor de ontwikkeling van ieders talenten - streven we naar relatie, competentie en autonomie Wij willen dat leerlingen van òns leren: - samen op te trekken - zelfstandig te zijn - verantwoordelijkheid te dragen voor

7 De doorstroomresultaten liggen gemiddeld boven het landelijk gemiddelde, zowel in onder- als bovenbouw. Doorstroom bovenbouw 2.3 Specifieke onderwijsondersteuning De school biedt extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Hiervoor kent de school een aantal voorzieningen. De zorgklas De zorgklas is een voorziening voor leerlingen van vakken. Deze leerweg is dan ook bedoeld voor verschillende disciplines: toneel, zang, dans, 12 het PCN die (sociaal/emotioneel) moeite hebben Samenwerkingsverband Eindhoven- leerlingen die weinig moeite hebben met studeren. 13 om in een klassikale setting voldoende te kunnen Kempenland functioneren. Door een speciale aanpak is er meer De school is aangesloten bij het rust in de klas en kunnen de leerlingen zich beter Samenwerkingsverband Eindhovenrichten op het onderwijs. Kempenland. Wanneer de school niet in staat is De dyslexieklas Leerlingen met een leerstoornis op taalgebied kunnen worden geplaatst in een speciale klas. Deze leerlingen worden extra getraind op taalgebied. LWOO-klas Voor BB- en KB-leerlingen met een LWOObeschikking zijn er aparte klassen, waarin leerlingen de normale lessentabel volgen in een kleinere setting. Coachteam LGF Leerlingen met een LGF-indicatie (het zogenaamde rugzakje ) worden begeleid door speciale LGF-coaches. Andere vormen van ondersteuning Verder kan de school sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining, Remedial Teaching en NT2 (ondersteuning voor leerlingen met Nederlands als tweede taal) bieden. Ook is ondersteuning mogelijk via schoolmaatschappelijk werk. Zorgteam Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator en de zorgconsulenten. Het team heeft een logische plek in de zorgroute, zoals Pleincollege Nuenen deze opbouwt vanaf het primaire onderwijsproces tot en met de samenwerking met externe disciplines. Het zorgteam is op alle niveaus in en om school aanwezig. Zorgcoördinator De coördinatie van de extra zorg voor leerlingen is in handen van onze zorgcoördinator, mevrouw M.A.H. de Haas-Daams. om de juiste zorg aan een leerling te bieden, wordt in overleg met de ouders geprobeerd om de leerling te plaatsen op een school binnen het samenwerkingsverband, die wél de adequate zorg aan de leerling kan bieden. 2.4 Verplichte onderwijstijd In de lessentabel staan per week ongeveer 36 lessen van 45 minuten geprogrammeer (eindexamenklassen 31 à 34 lessen). Natuurlijk valt er soms ook wel eens een les uit. De daadwerkelijk gerealiseerde onderwijstijd wordt echter nauwkeurig bijgehouden en wij behalen elk jaar de verplichte onderwijstijd ruimschoots. Voor de exacte lessentabel verwijzen we u naar hoofdstuk 3.7. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen dat lessen uitvallen. Maar als dat onvermijdelijk is, proberen wij ervoor te zorgen dat de leerlingen een andere les krijgen. Indien dat niet mogelijk is, gaan zij onder begeleiding studeren of opdrachten maken. 2.5 De leerwegen en sectoren van PCN Pleincollege Nuenen biedt de leerlingen verschillende leerwegen en vanaf klas drie verschillende sectoren. In de toekomst hoeven leerlingen geen sector meer te kiezen maar krijgen zij intersectoraal onderwijs aangeboden. Actuele informatie over dit in ontwikkeling zijnde intersectoraal programma kunt u vinden op onze website. Op dit moment is de onderwijsstructuur als volgt: Leerwegen De mavo (ofwel de theoretische leerweg) heeft als enige leerweg een aansluiting met het havo. De mavo is het hoogste niveau binnen het VMBO. Leerlingen krijgen voornamelijk cognitieve (leer) In de kadergerichte leerweg komen de leerlingen in de eerste twee jaren al in aanraking met allerlei beroepsvaardigheden, zodat zij een goed idee krijgen wat zij leuk vinden om te doen. Daarna kiezen zij een sector. Ze doen examen in vier algemene vakken en één beroepsgericht vak. Na hun examen kunnen de leerlingen op het MBO instromen op niveau 3 of 4. De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die niet zo makkelijk leren en meer praktisch zijn ingesteld. Ook in deze leerweg kiezen de leerlingen vanaf klas drie een van de sectoren en doen zij examen in vier algemene vakken en één praktijk vak. Het examenprogramma is echter niet zo uitgebreid als dat van de kadergerichte leerweg en daardoor minder zwaar. Na het behalen van het diploma kunnen de leerlingen instromen in niveau 2 van het MBO. Sectoren Leerlingen van de sector Zorg & Welzijn hebben zin in zorg en welzijn. Van kinderopvang tot uiterlijke verzorging en alles wat daar tussen zit. Op PCN komt het allemaal aan bod. Leerlingen krijgen hier, zoals dat heet een brede opleiding. Later op het MBO kunnen zij er heel veel kanten mee op. Leerlingen van Handel & Administratie (H & A) hebben hart voor handel. Zij voelen zich misschien wel het meest thuis in een winkel of op een kantoor. De opleiding H & A op PCN is daar helemaal op ingericht. Met een vmbo-diploma Handel & Administratie kunnen zij op het MBO naar allerlei opleidingen in administratie, handel en verkoop en facilitaire dienstverlening. Bij Dienstverlening en Commercie opleiding Theater, zoals het officieel heet, maken de leerlingen haast letterlijk kennis met alle hoeken van het theater. Ze maken kennis met muziek en theater-vormgeving. Er wordt goed gekeken naar de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Jaarlijks wordt gewerkt aan een theatervoorstelling. De kinderen leren dus door te doen. De TheaterOpleiding is niet alleen een goede voorbereiding op de wereld van kunst en cultuur, maar de leerlingen kunnen ook doorstromen naar een commerciële of dienstverlenende beroepsopleiding.

8 3. Praktische informatie 3.1 Lestijden Les uur Les uur Les uur Pauze: uur Les uur Les uur Les uur Pauze uur Les uur Les uur Les uur de administratie. Zittenblijven is in de leerjaren 1 en 2 in beginsel niet mogelijk. 3.5 Examennormen Voor de slaag-/zakregeling in het VMBO verwijzen wij u naar het algemeen gedeelte van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat op de website is in te zien. Op de eerste algemene voorlichtingsavond in klas 4 zal deze regeling worden toegelicht. 3.6 Boeken De boeken die verplicht zijn in het betreffende leerjaar worden gratis ter beschikking gesteld door de school. De boeken blijven eigendom van boekhandel Iddink. In de leerboeken mag niet geschreven worden. De werkboeken, waarin wél geschreven mag worden, worden aan het eind van het jaar eigendom van de leerling. 3.2 Inzage in cijferadministratie Bij aanvang van het schooljaar krijgen alle leerlingen een wachtwoord voor het schoolprogramma Magister. Hiermee kunnen ouders en leerlingen de cijfers, die behaald worden inzien. 3.3 Cijferrapporten Alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 krijgen 4 cijferrapporten per jaar. Het jaarcijfer voor leerjaar 1, 2 en 3 is het gemiddelde van de 4 rapportcijfers. Voor de leerlingen van leerjaar 4 wordt het jaarcijfer van de gekozen vakken van leerjaar 3 meegenomen als eerste rapportcijfer. In leerjaar 4 zijn er voor elk eindexamenvak 3 rapportperiodes. 14 Deze periodes worden afgesloten met een 15 schoolonderzoekweek. 3.4 Overgangsnormen De vakdocenten beslissen over de overgang van de leerlingen. Dat gebeurt aan de hand van duidelijke overgangsnormen waarbij uitgegaan wordt van de jaarcijfers. Tijdens de ouderavonden wordt uitleg gegeven over de overgangsnormen. Ook liggen deze ter inzage bij De boeken dienen zorgvuldig te worden behandeld en te worden gekaft met degelijk kaftpapier. Boeken dienen aan het eind van de gebruiksperiode in dezelfde staat ingeleverd te worden als bij de uitreiking. Als blijkt dat een boek beschadigd is zal deze schade in rekening worden gebracht. Voor boeken die niet ingeleverd worden zal de nieuwprijs van het boek in rekening worden gebracht.

9 3.7 Lessentabellen Leerjaar 3 Leerjaar 1 en 2 MAVO H&A KB H&A BB D&C KB D&C BB Z&W KB Z&W BB Nederlands MAVO KB BB MAVO KB BB Nederlands Duits Engels Mens en Maatschappij Wiskunde Mens en Natuur Levensbeschouwing/ Leefstijl Kunst en Cultuur Lichamelijke 0ef Technologie 2 2 Studles/ begeleidingsuren ICT Duits Engels Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 2 Wiskunde Biologie NASK 1 2 NASK 2 2 Economie LOB Maatschappijleer Lichamelijke 0efening D&C Rekenen DRAMA Techniek 2 TOTAAL LOB Rekenen TOTAAL

10 Leerjaar 4 MAVO EC MAV0 ZW MAVO TN MAVO H H&A KB H&A BB D&C KB D&C BB Z&W KB Nederlands Duits 5K 5K 5K 5K 5K 5K Z&W BB 3.8 Vakantieregeling Voor het schooljaar zijn onderstaande vakanties en vrije dagen ingepland. Het is in principe niet mogelijk om verlof te krijgen buiten deze wettelijk dagen. Herfstvakantie ma 20/10/14 t/m vr 24/10/14 2de Paasdag ma 06/04/15 Meivakantie ma 27/04/15 t/m vr 08/05/15 Hemelvaart do 14/05/15 t/m vr 15/05/15 Engels Geschiedenis 4K 4K 4K 4K Aardrijkskunde 4K 4K 4K 4K Wiskunde 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K Biologie 4 4K 4K 4K 4K 4 4 Kerstvakantie ma 22/12/14 t/m vr 02/01/15 Voorjaarsvakantie ma 16/02/15 t/m vr 20/02/15 Goede Vrijdag vr 03/04/15 2de Pinksterdag ma 25/05/15 Zomervakantie ma 20/07/15 t/m vr 28/08/15 NASK 1 5 5K NASK 2 5K 5K 5K Economie Kunstvakken Maatschappijleer Maatschappijleer 2 4K 4K 4K 4K Lichamelijke 0efening H&A 4K Z&W 4K Technologie 4K 4K 4K D&C LOB Rekenen Totaal 31/ /38 32/33 32/

11 4. Schoolafspraken 4.1 Algemene schoolafspraken - Leerlingen en personeel gaan op onze school respectvol met elkaar en de omgeving om. Dit betekent dat je geen discriminerende, uitdagende, extremistische of beledigende uitingen doet tegen anderen. Dit geldt voor gedrag, taalgebruik, kleding en afbeeldingen. - Aanwijzingen van een personeelslid volg je natuurlijk op. - Je dient respect te hebben voor een ander en diens eigendom. - In de lesruimten wordt privé-geluidsapparatuur, waaronder mobiele telefoons en privé geluids- en beeldapparatuur uitgezet en opgeborgen. Alleen als de docent hiervoor toestemming heeft gegeven, mag deze apparatuur tevoorschijn komen en worden aangezet. - In de openbare ruimten is het gebruik van privé beeld- en geluidsapparatuur alleen toegestaan, als deze niet voor overlast zorgt, dit ter beoordeling van medewerkers van de school. - Om beleefdheidsredenen draag je in de lokalen geen pet. - Bij diefstal of het handelen in drugs wordt altijd de politie ingeschakeld en kan de leerling verwijderd worden van school. - Roken is niet gezond en daarom mag je nergens op school roken. - We hebben een cateraar op school die etenswaren verkoopt. Dat gebeurt alleen in de stoffen. - Tijdens de lessen mag je, na toestemming van je docent, slechts bij hoge uitzondering naar het toilet. - Je huurt van school een eigen kluisje. Daar kun je je jas, waardevolle zaken, sportspullen, helm en dergelijke in opbergen. Het verlies van de sleutel van de eigen kluisje kost je 7,50 want wij moeten er dan een nieuw slot inzetten. De schoolleiding kan kluisjes in het bijzijn van een personeelslid dan wel de leerling of de vertegenwoordigende ouders openen. - Bij het aantreffen van wettelijk verboden voorwerpen zullen deze worden overgedragen aan de politie. - Je fiets moet op de aangewezen plaatsen in de rekken worden gezet en afgesloten. - Als je geen les hebt, dan blijf je in de aula. Bij lesuitval wordt via het informatiescherm aangegeven waar je moet zijn. Tussentijds de school verlaten mag alléén met toestemming van een coördinator of directielid. - Na de lessen ga je direct naar huis. Dit houdt in dat je niet in de Sportlaan of Wederikdreef blijft hangen. Wil je op iemand wachten, dan kan dat in de aula. - Je moet twee uur vrijhouden na je laatste les om allerlei zaken op school te kunnen doen. Als je na moet blijven mag je dit even telefonisch doorgeven aan je ouders. - Gevonden spullen kun je terugvinden bij de conciërge. - Wijzigingen en/of aanpassingen van de schade die je veroorzaakt. - Je controleert, voordat je de computer gebruikt of alles aanwezig en in orde is. Als dit niet het geval is, waarschuw je onmiddellijk de docent. Zo voorkom je dat je aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele gebreken. - Je gebruikt de computers en het internet uitsluitend voor onderwijsdoeleinden. - Je verstuurt geen berichten die anderen op enige manier kunnen schaden. - Er kan te allen tijde worden meegekeken op elke pc en alle bestanden kunnen worden ingezien. Als er misbruik geconstateerd wordt, zul je zonder pardon uitgesloten worden van computergebruik. - De school is nooit aansprakelijk voor het - I.v.m. blessuregevaar moet elke leerling zijn veters strikken. - Handdoek. - Advies: om het zoekraken van kleding te voorkomen is het aan te raden de kleding te merken. - Het dragen van een sporthoofddoek op grond van godsdienstige overtuiging is toegestaan. - Bij buitengym is het dragen van een trainingspak toegestaan. - Zwemkleding is verplicht voor de zwemlessen in leerjaar 1. Hierbij is onderkleding niet toegestaan. - In verband met blessuregevaar voor de leerling of anderen zijn sieraden niet toegestaan. Deze pauzes. Je mag alleen eten en drinken in de aula schoolafspraken gedurende het schooljaar, verloren gaan van werk. dienen opgeborgen te worden in de eigen 20 en buiten en NIET in de gangen of lokalen. worden aan leerlingen en ouders schriftelijk - Je sluit aan het einde van de les alle locker op school, zoals andere persoonlijke 21 - Omdat kauwgum zeer moeilijk uit de meegedeeld. programma s op de juiste manier af. waardevolle spullen. vloerbedekking te halen is en het minder Daarna meld je je af binnen het netwerk. prettig is om kauwgum onder tafels en stoelen te 4.2 Computergebruik Blessures: ontdekken, is het verboden kauwgom te eten op - Inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Houd deze 4.3 Lessen Sport & Beweging - Bij langdurige blessures of ziekte (langer dan school. geheim en zorg ervoor dat anderen deze niet te Verplicht zijn: 14 dagen) moet de leerling een schriftelijke - Deodorant en spuitbussen mogen uitsluitend in weten komen. Zo voorkom je dat anderen - Een korte (boven de knie) sportbroek en een wit verklaring van de ouders overleggen aan de de kleedlokalen en toiletten gebruikt worden. misbruik maken van je account. shirt. gymdocent. Deze docent kan de leerling Leerlingen en medewerkers met astmatische - Je sleutelt niet aan computerapparatuur van - Zaalsportschoenen die NIET buiten gedragen vervangende opdrachten geven. aandoeningen kunnen last hebben van die school. Je wordt aansprakelijk gesteld voor de worden. - Bij lichte blessures dienen de ouders de docent

12 schriftelijk mede te delen waarom de leerling niet aan de les kan deelnemen. Duurt deze blessure minder dan twee weken, dan blijft de leerling in de gymles. 4.4 Te laat komen De aanwezigheid van de leerlingen wordt geregistreerd door elke vakdocent. Te laat komen zonder geldige reden betekent dat de leerling zich de volgende lesdag om 7.50 uur dient te melden in een daarvoor aangewezen ruimte. Komt de telaatkomer niet opdagen, dan worden er door de coördinatoren passende maatregelen genomen. Veelvuldig te laat komen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar, die sancties kan opleggen. mogelijk buiten schooltijd gemaakt te worden. Wanneer het niet anders kan, moet de leerling een briefje (bij de receptie zijn standaardbriefjes op voorraad en deze zijn ook te downloaden van onze site) inleveren waarop staat om welke reden de ouders vrij vragen voor hun kind en hoe laat zij zouden willen dat hij de school verlaat. Dit briefje moet, ondertekend door de ouders, vooraf ingeleverd worden bij de leerling-coördinator. Verlof voor speciale gelegenheden moet tijdig schriftelijk worden aangevraagd bij de afdelingscoördinator. Alleen in zeer bijzondere gevallen zal de directie toestemming geven om lessen te verzuimen. 4.5 Spijbelen en verzuim De school controleert op verzuim (spijbelen en te laat komen). De gedachte erachter is dat het voorkomen van verzuim voortijdige schooluitval en andere ongewenste effecten bij de leerlingen zal terugdringen. In art. 21 van de leerplichtwet staat dat scholen volgens een wettelijke meldingsnorm verzuim moeten melden. De school moet luxeverzuim melden bij de leerplichtambtenaar en in dit kader controleren op verdachte afmeldingen en ziekmeldingen kort voor of na vakanties.ook (veelvuldig) ziekteverzuim kan voor de school aanleiding zijn om contact op te nemen met de schoolarts en de leerplichtambtenaar. 4.6 Ziekte Wanneer een leerling wegens ziekte of een andere 22 reden de school niet kan bezoeken, moeten de 23 ouders dit s morgens tussen en uur telefonisch aan de receptie melden via het telefoonnummer: (hoofdlocatie) of (locatie Wederikdreef). 4.7 Verlof Afspraken voor bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, fysiotherapie e.d. dienen zo veel Verlof voor extra vakantie is in principe niet mogelijk. Men dient de vakantie dus te plannen in de vastgestelde vakantieperiodes. Slechts in zeer uitzonderlijke bij wet geregelde gevallen kunnen ouders extra vakantieverlof aanvragen bij de directie. Hiervoor zijn speciale aanvraagformulieren beschikbaar. 4.8 Verwijdering uit de les Een leerling die de les op de een of andere manier verstoort, kan in uitzonderlijke gevallen uit de les worden verwijderd. De leerling meldt zich vervolgens in de speciale ruimte in de aula en na afloop van het lesuur meldt de leerling zich weer bij de vakdocent. Deze bepaalt de straf en handelt die ook verder met de leerling af. De ouders kunnen dit teruglezen in Magister. Indien nodig neemt de afdelingscoördinator, in samenspraak met de mentor contact op met de ouders. 4.9 Schorsing Leerlingen die meerdere keren in de fout gaan, kunnen voor één of meerdere dagen geschorst worden. Is er sprake van verbaal of fysiek geweld of bedreiging, volgt er onmiddellijk een schorsing. Meerdere schorsingen kunnen leiden tot verwijdering van school.

13 5. Functies en taken Voor de adressen van deze functionarissen, verwijzen we u naar hoofdstuk Directie en schoolleiding Dhr. J.P.H.M. Wiertz, rector (eindverantwoordelijk schoolleider) Dhr. P.H.J.M. van Esch, directeur financiën, beheer en organisatie Dhr. K. Somers, vestigingsdirecteur Mevr. S.A.M. Daamen, adjunct-directeur 5.2 Teamcoördinatoren Mevr. G.S.G. van den Bosch, BB Mevr. E.P.B. Baggermans, KB Onderbouw Mevr. E.A.G. Op het Veld, KB Bovenbouw Dhr. J.H. van der Kant, MAVO 5.3 Decaan klas 4 Dhr. J.M.W. Vervoort 5.4 LOB-functionaris (onderbouw en klas 3) Mevr. D. Verhagen 5.5 Remedial Teachers Dhr. G.J. de Louw Dhr. H.G.A. Kops 5.6 Coördinatie MAS (Maatschappelijke stage) Mevr. L.M.J. Adriaans 5.7 Coördinatie Beroepsstage klas 3 Dhr. F.C.M. Buizert 5.8 Examencoördinator Dhr. C.M.A. van de Meulengraaf 5.9 Roosterzaken Dhr. L.J. van Rooij 5.10 Opleidingsdocenten Mevr. J.H.M. van den Berg Dhr. J.W. Brouns 5.11 Vertrouwenspersonen Mevr. B.H.T. Brands Dhr. E.J.A. van Leeuwen 5.12 Coördinator toelating Mevr. M.J.C. Heijnen 5.13 Kwaliteitsmedewerker Mevr. J.M.A. Driessen 5.14 Mentoren De mentor is de spil van de begeleiding (in een coördinerende en bewakende rol) en speelt Duijnhoven 24 samen met de vakdocenten de hoofdrol. Voor de 25 adressen van de mentoren verwijzen we naar hoofdstuk 10. 1A: Mevr. C.M.B Berkvens 1B: Dhr. G.J.M. de Louw 1C: Mevr. S.K.A. van de Wiel 1D: Mevr. M.F. Tilleman 1E: Mevr. L. Crutzen 1F: Mevr. S.W. van Uden 1G: Mevr. M. Dijkman 1H: Mevr. A.G. Swinkels 1J: Mevr. K.Y.M Rokebrand 1K: Mevr M.M.G. Kanters 2A: Dhr. J.F. van Delft 2B: Dhr. L.M.H Stickelbruck 2C: Dhr. N.A.T. van Ingen 2D: Dhr. O. Henstra 2E: Mevr. H.H.M. Rasing 2F: Dhr. W.L.L. Kiggen 2G: Mevr. E.M.P. Staals 2H: Mevr. H.W.L.M. Teeuwen 2J: Mevr. A.M. Kors 2K: Mevr. W.F.G. Deelen 3A: Mevr. L.A.E. Sampers 3B: Dhr. H.G.A. Kops 2C: Dhr. P. Eurlings 3D: Mevr. M.G. van der Vondervoort 3E: Dhr F.C.M Buizert 3F: Mevr. H.M. Saasen 3G: Dhr. E.J.A. van Leeuwen 3H: Dhr. N. van Eijk 3J: Mevr. L.M.J. Adriaans 4A: Dhr. J.W. Brouns 4B: Mevr. A.S.A. Plompen 4C: Mevr. N.P.J Koch 4D: Dhr. M.H.M. Akkers 4E: Dhr. B.A.E. Pardoel 4F: Dhr. A.P.M. Briedé 4G: Dhr. R. Badrudin Zaman Ali 4H: Mevr. J.H.M. van den Berg/ Mevr. A.M. van

14 6. Veiligheid Pleincollege Nuenen wil veiligheid op school bevorderen en verbiedt in die zin alle vormen van agressie en geweld. Werknemers en leerlingen hebben recht op een veilig en gezond werk- en leefklimaat. Preventie en het terugdringen van agressie en geweld is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De directie, de MR en het voltallige personeel van Pleincollege Nuenen geeft de volgende intentieverklaring af: - De directie en het personeel willen een schoolklimaat handhaven waarin iedereen elkaars integriteit respecteert; - Hiertoe wordt door de directie en het personeel een actief beleid gevoerd gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie, geweld en seksuele intimidatie en pesten; - De directie behandelt klachten dienaangaande serieus; - De directie en het personeel tolereren geen enkele vorm van agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten. Passende gedragsregels en een passend sanctiebeleid zullen hieraan vormgeven. Passende gedragsregels We willen als school werken aan respect naar elkaar en acceptatie van ieder in zijn eigen individuele aard en persoonlijkheid. Dat begint met bewustwording en reflectie op jezelf. Je leert op school te werken aan je eigen geluk en aan de verantwoordelijkheid naar je omgeving en andere mensen. Daarvoor stellen we gezamenlijk passende gedragsregels op. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Beleidsplan agressie, pesten geweld en seksuele intimidatie en naar het Pestprotocol en mediacode. Deze documenten kunt u inzien op onze website. 7. Rechten en plichten 7.1 Reglementen en regelingen De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bestuur zijn vastgelegd in een aantal documenten. Deze liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt de meeste documenten ook downloaden van en/of nl. Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in 7.3 Protocol Medisch handelen behandeling genomen als er op de school zelf In geval van ziekte van een leerling, zal de school 26 geen bevredigende oplossing is gevonden. 27 Het Leerlingenstatuut De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut. bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs In het privacyreglement staat op welke wijze de school zich aan de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt. Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector/directeur. Schoolmanagementstatuut Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector, de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen. Reglement voor de Raden van Advies Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies. 7.2 Protocol Informatievoorziening aan gescheiden ouders Dit protocol is opgesteld om in geval van gescheiden ouders, in het belang van het kind, duidelijk te maken op welke wijze invulling wordt gegeven aan de wederzijdse informatievoorziening. contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren. In principe verstrekt de school geen pijnstillers aan leerlingen. Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en Voor al het overige verwijzen wij u naar het protocol Medisch handelen, dat u kunt inzien op onze website.

15 8. Financiële zaken 8.1 Ouderbijdrage Zoals u weet, is het voortgezet onderwijs in Nederland gratis. Ook de schoolboeken worden uw kind gratis ter beschikking gesteld. Wij kunnen dit betalen vanuit de middelen die we ontvangen van het rijk. Onze school wil de leerlingen echter graag een aantal aanvullende zaken bieden. Daarbij gaat het om activiteiten, diensten en producten waarmee we voor uw kind een in veel opzichten breder en aantrekkelijker programma mogelijk maken. Wij weten dat onze leerlingen en hun ouders dit zeer op prijs stellen. Deze zaken worden, alhoewel ze van groot belang zijn voor de vorming en ontwikkeling van uw kind, niet gefinancierd door de overheid. Om al deze zaken toch aan te kunnen bieden, vraagt de school een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Hierna kunt u zien wat per leerjaar de gevraagde bijdrage is en hoe deze is opgebouwd. De medezeggenschapsraad van de school heeft ngestemd met de genoemde activiteiten en bedragen. Alhoewel u niet verplicht bent de ouderbijdrage te betalen, doen wij een nadrukkelijk beroep op u als ouder om deze bijdrage te betalen. U maakt daarmee als het ware de meerwaarde van Pleincollege Nuenen mogelijk. Uiteraard hebben wij geprobeerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. In vergelijking met andere scholen is het door ons gevraagde bedrag dan ook zeer laag. Indien u desondanks niet in ondersteuningsregelingen. Informeer bij uw 28 staat bent om het volledige bedrag te betalen, gemeente naar de mogelijkheden die de gemeente 29 kunt u ervoor kiezen om een gedeelte van het biedt. Zij kan u vertellen of en voor welke bedrag te voldoen. Ook is het mogelijk om een tegemoetkoming u in aanmerking komt. betalingsregeling te treffen. In deze gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met onze financiële administratie. Voor het schooljaar is de ouderbijdrage als volgt vastgesteld: Leerjaar 1 Introductieweek 40 Eenmalige bijdrage kluisje 20 Culturele activiteiten o.a. bezoek toneelstuk, bezoek museum 30 K&C benodigdheden 10 Bijdrage oudervereniging 3 Leerjaar 2 Introductie 30 Culturele activiteiten o.a. bezoek toneelstuk, workshops muziek 30 Bijdrage oudervereniging 3 Leerjaar 3 Introductie 30 Culturele activiteiten o.a. bezoek toneelstuk en workshops 30 Bijdrage oudervereniging 3 Shirt (alleen voor de afdeling Z&W) 10 Leerjaar 4 Introductie 2 dagen met externe activiteit 30 Afsluitende klassenactiviteit 10 Bijdrage oudervereniging Financiële tegemoetkoming Voor sommige ouders zijn de kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) niet op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen dan een aanvraag doen bij de gemeente voor bijzondere bijstand- of Ook willen wij u wijzen op Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

16 Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat 20% beneden het bijstandsniveau ligt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www. leergeld.nl. 9. Verzekeringen De school heeft een verzekeringspakket. Dit bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school. 9.1 Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid. 9.3 Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, 30 etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als 31 deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. 9.2 Reisverzekering Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De

17 10. adressen directie en personeel Adriaans, L.M.J. Akkers, M.H.M. Badrudin Zaman Ali, R. Baggermans, E.P.B. Beks, M.A. Berg, J.H.M. van den Berkvens, C.M.B. Bosch, G.S.G. van den Brands, B.H.T. Bressers, M.T.C. Briedé, A.P.M. Brouns, J.W. Buizert, F.C.M. Crutzen, L. Daamen, S.A.M. d'achard van Enschut, E.E.M. Dijkman, M. Dinther, W.G.J.G. van Dongen, P.C.M. van Donkers, D.T.J. Donkers, J.F.J. Driessen, J.M.A. Dronkers, B. Duijnhoven, A.M. van Eijk, N. van Esmeijer, P. Eurlings, P. Haas-Daams, M.A.H. de Hagelaar-Johann, M.P.W. Heijnen, M.J.C. Henstra, O. Heyltjes, R.J.J. Hoff, T. Kennis, H.L.A. Kiggen, W.L.L. Koch, N.P.J. Kops, H.G.A. Kors, A.M. Kremers, T.J.W. Louw, G.J.M. de Lucassen, M.J.C. Martens, M.J. Merks, S.F.P. Meulengraaf, C.M.A. van de Miggelbrink, W.A.M. Hout, P.D.H. van Nieuwkamp, M.A.G.J. 32 Dalessi, D.L.W.M. Kusters, P.J.M. 33 Van Ingen, N.A.T. van Nouwen, J.J.B. Deelen, W.F.G. Laak, R. van de Jager, J. de Nouwens, D. Dekkers, M.H.A. Landa, J.R. Jansen, A.C.W. Pardoel, B.A.E. Delft, J.F. van Leeuwen, E.J.A. van Kant, J.H. van der Peet, W.A.C. van der Diebels, G.M. Lemmen, B.J.F. Kanters, M.M.G. Plompen, A.S.A.

18 Rasing, M.H.M. Reitsma, J. Rokebrand, K.Y.M. Rooij, L.J. van Rooijakkers, A. Saasen, H.M. Sabajo, O.C. Sampers, L.A.E. Sanders, Y.M.B. Scheper, A. Schoon, M. Schreurs, C.J. Somers, K. Staals, E.M.P. Stickelbruck, L.M.H. Stok, M.A. van der Summeren, A.F. van Verboom, G.M. Verhagen, D.A.A. Verhagen, R. Vervoort, J.M.W. Vondervoort, M.G. van de Vullings-Enders, M.M.P. Wagemans, C.L.W. Wiel, T.T.M. van de Wiel-Batelaan, S.K.A. van de Wiertz, J.P.H.M. 11. Contactgegevens externe instanties 11.1 Onderwijsinspectie De vestiging Eindhoven van de Inspectie van het onderwijs is intilburg gehuisvest. Bezoekadres: Spoorlaan CG TILBURG Postadres: Postbus AB TILBURG. adres: Website: Vragen over onderwijs: (gratis) Klachten over misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen worden gemeld bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief) 11.2 GGD Brabant-Zuidoost Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Zij zetten zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD (in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: op maandag t/m vrijdag: uur en uur Stichting Leergeld Nuenen c.a. Postbus AB NUENEN Telefoonnummer: adres: 12. Colofon Redactie Ontwerp: Vormgeving Copyright : J.P.H.M. Wiertz : Reclamebureau Van Gerwen : K. Chatrou : Pleincollege Nuenen ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op 34 Swinkels, A.G. de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat 35 zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u Teeuwen, H.W.L.M. en uw kind. Tilleman, M.F. Heeft u vragen? Stuur een naar: Uden, S.W. van Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw Veld, E.A.G. Op het kind.

19

Schoolgids voor het schooljaar 2015-2016

Schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 Schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 De school waar iedereen zichzelf mag zijn! pag. 1 Schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 Pleincollege Nuenen vmbo Hoofdlocatie: Sportlaan 8 5671 GR NUENEN Tel.:

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw Janssen - Sterker in Studie, mevrouw Smid - coördinator: dhr. J. van Dam Kennismaking met de mentor Sterker in Studie

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Kennismakingsavond MAVO 3

Kennismakingsavond MAVO 3 Kennismakingsavond MAVO 3 Deel 1: Welkom Te bespreken in het eerste deel: Website: www.graafengelbrecht.nl Magister Ziekmelding Absentieregeling Te laat regeling Elke belangrijke schoolregels Website www.graafengelbrecht.nl

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM KLAS: OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 MENTOR: WELKOM Spoorboekje Voorstelrondje (mentor + ouders aan elkaar) Rol van de mentor Ondersteuning Rooster & rapportage Periodisering van vakken Ouderavonden De school

Nadere informatie

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels Tvwo/Ath/Havo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Kennismaking ouders 19 september 2016

Kennismaking ouders 19 september 2016 Kennismaking ouders 19 september 2016 Hartelijk welkom Mentor klas.: Naam Mentor (afkorting) Bereikbaarheid Stuur een e-mail naar @sondervick.nl Ik kijk hier dagelijks op en zal proberen zo snel mogelijk

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2016-2017 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Schoolkalender. Nehalennia SSG. over onze school. vind je in deze kalender!

Schoolkalender. Nehalennia SSG. over onze school. vind je in deze kalender! 2017 2018 Schoolkalender Nehalennia SSG over onze school vind je in deze kalender! Algemeen Deze informatiekalender is een verkorte weergave van onze schoolgids en bevat praktische informatie over onze

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

O U D E R AV O N D 1 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 K L A S 1 M AV O WELKOM

O U D E R AV O N D 1 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 K L A S 1 M AV O WELKOM O U D E R AV O N D 1 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 K L A S 1 M AV O WELKOM Programma Even voorstellen.. Algemene informatie van de adjunct-directeur Praktische informatie van de afdelingscoördinator Sport

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, SBO De Branding, vallend onder Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen dat onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Beste ouders/ verzorgers, Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van PENTA college CSG Hoogvliet 2015-. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam 1 / 6 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gedragsregels.. 3 1.1 Basis Huisregels 3 1.2 Schoolwacht 4 1.3 Corvee.. 4 1.4 Leswisselingen. 4 2. Veiligheid.. 4 2.1

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

De schoolregels zijn gecommuniceerd en jawel, de school is nog steeds rookvrij en we proberen ook een gezonde kantine op te zetten.

De schoolregels zijn gecommuniceerd en jawel, de school is nog steeds rookvrij en we proberen ook een gezonde kantine op te zetten. Voor ouders en verzorgers MEDEDELINGEN STERREN COLLEGE 2017 2018: Nummer 1: 08 09 2017 Vooraf: We zullen ook dit schooljaar proberen om alle ouders en verzorgers op de hoogte te houden van wat er allemaal

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs

Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs 2013 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. ORGANISATIE, WERKWIJZE EN SAMENSTELLING... 4 2.1 Wettelijke regeling... 4 2.2 OMO-organisatie... 4 2.3 Klachtenregelingen

Nadere informatie