Algemene Voorwaarden van SecNed Security Services voor het verrichten van diensten op basis van de voorwaarden van de Vereniging van Particuliere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van SecNed Security Services voor het verrichten van diensten op basis van de voorwaarden van de Vereniging van Particuliere"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van SecNed Security Services voor het verrichten van diensten op basis van de voorwaarden van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (V.P.B.) met aanvullingen.

2 DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Alarminstallatie Een bij of op het Object van Opdrachtgever geplaatste installatie die geschikt is via het openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op de alarminstallatie van de Meldkamer van Opdrachtnemer of op een externe Meldkamer. Beveiligingsdiensten Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer op het terrein van beveiliging en bewaking. Boodschappendienst Het aannemen van en ter verdere behandeling doorgeven aan Opdrachtgever van berichten van klanten/relaties van Opdrachtgever gedurende de met Opdrachtgever overeengekomen uren waarop de telefooncentrale van Opdrachtgever niet wordt bediend. Diensten De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Externe Meldkamer De door Opdrachtnemer benutte en aangewezen Meldkamer van een derde. Mobiele surveillance Beveiligingsdienst door surveillanten van Opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in of bij een object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het Object, al dan niet met behulp van een surveillance auto. Object Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking hebben e.e.a. in ruime zin des woords. Objectbeveiliging Beveiligingsdiensten door Personeel van Opdrachtnemer die is gestationeerd in of bij het Object. Opdrachtgever De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met Opdrachtnemer een Overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtnemer Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies, recherche of schadeonderzoek Diensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert. Overeenkomst De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken. Personeel Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Periode Tenzij anders aangegeven is een periode een termijn van vier weken. Een standaard jaar bestaat uit dertien periodes van vier weken. De prijsstelling is gebaseerd op een standaard jaar waarbij in een situatie met veertien perioden er dus een aanvullende periode van een week bestaat en separaat gefactureerd zal worden. Riskmanagement Advisering, consultancy en (project)management door Opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking. Services Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare Diensten, door service medewerkers van Opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het Object van Opdrachtgever. Sleutels Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een Object kan worden verkregen.

3 Tarief De vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen Diensten. HOOFDSTUK Algemeen Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door Opdrachtnemer zijn verricht Indien Opdrachtgever al eerder een overeenkomst met Opdrachtnemer heeft gesloten, wordt hij geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere opdrachten/overeenkomsten in te stemmen Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door de Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij Opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of Overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen Aanbiedingen en offertes Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn ten alle tijde vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtnemer is slechts aan zo'n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de aanbieding/offerte genoemde termijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door Opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum aanbieding/offerte In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het burgerlijk Wetboek is Opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van Opdrachtnemer Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van: a. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door Opdrachtgever, of b. Het schriftelijk bevestigen door de Opdrachtnemer van een order, of c. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art door de Opdrachtgever, of d. De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door de Opdrachtnemer Annulering Indien Opdrachtgever de gegeven opdracht/overeenkomst annuleert of wil annuleren, is Opdrachtnemer gerechtigd een vergoeding gebaseerd op de opdrachtsom over 6 maanden hiervoor in rekening te brengen Bij annulering binnen 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst geldt een vergoeding van 25%; - Bij annulering binnen 5 dagen voor uitvoering van de overeenkomst geldt een vergoeding van 50%; - Bij annulering binnen 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst geldt een vergoeding van 75%; - Bij annulering binnen 24 uur voor uitvoering van de overeenkomst geldt een vergoeding van 100% Annulering van de overeenkomst bindt Opdrachtnemer pas na schriftelijke bevestiging. 2.2 Uitvoering van de Overeenkomst Algemeen De verbintenis van de Opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij de Opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan Diensten worden gesteld moeten met Opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen Indien er voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

4 2.2.2 Arbeidsomstandigheden en middelen Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draag er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het invoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer wordt verstrekt, indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van de Opdrachtgever, waaronder kosten van het door Opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen Indien door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het Object, draagt Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van Opdrachtnemer haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd Kleding Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van Opdrachtnemer dragen, tenzij met Opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten Beperking van dienstverlening De dienstverlening door Opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in de Overeenkomst en de voor zover van toepassing Objectgebonden werkinstructies die in onderling overleg door Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden opgesteld In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en één of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten Strafbare feiten Indien Opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is dan bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor Opdrachtnemer of indien Opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door Opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle afspraken dienaangaande Sleutels Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld worden gedurende 2 maanden na beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen 2 maanden af te halen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Sleutels aan Opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te brengen Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurs termijn wordt verwezen naar artikel Tarief Algemeen Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen Tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

5 2.3.2 Prijswijziging Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO-kosten of premieverhoging, premieverhogingen door sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is Opdrachtnemer gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop Opdrachtnemer en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten. 2.4 Betaling a. SecNed Security hanteert drie verschillende facturen; A Factuur, B Factuur en C Factuur. b. A factuur; Bestaat uit de aanneemsom gedeeld door het aantal resterende periodes van het lopende jaar. Voor de A Factuur geldt; factuur per vier weken, facturatie voorafgaand aan de werkzaamheden, betaling binnen 14 dagen vanaf factuurdatum. c. B factuur: Deze factuur bestaat uit eenmalige kosten, service-abonnementen, etc.. Voor de B factuur geldt; facturatie voorafgaand aan de werkzaamheden, betaling binnen 14 dagen vanaf factuurdatum. d. C factuur: Deze factuur bestaat uit incidentele werkzaamheden, extra werkzaamheden, inwerkkosten, en wat dies meer kan zijn. Voor deze factuur geldt; facturatie per week achteraf, betaling binnen 14 dagen vanaf factuurdatum. e. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. f. Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is tot de datum van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. g. Aannemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (buitengerechtelijke) kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. h. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen. i. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, voortvloeiende uit dit artikel zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op maximaal 15% van de hoofdsom. j. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of de hoogte van een of meerdere facturen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op behoudens de ter discussie staande delen van de factuur. k. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen. Dit met uitzondering van verstuurde creditnotaʼs Opschorting werkzaamheden en voorschot Indien facturen van Opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft Opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan Indien de facturen van Opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald heeft Opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur Toerekening van betaling Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 2.5 Duur van de Overeenkomst Een Overeenkomst kan voor een onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd met inachtneming van art Onbepaalde tijd Elk van partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden Bepaalde tijd Een Overeenkomst van bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Opdrachtgever of Opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

6 2.6 Ontbinding Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast Bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan ontbinding slechts plaatsvinden bij wanprestatie. In geval van wanprestatie dient Opdrachtgever deze schriftelijk en in een redelijke termijn te melden aan Opdrachtnemer. 2.7 Overmacht Omschrijving Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, waardoor Opdrachtnemer niet is staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hierdoor worden in ieder geval terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar ban terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van Opdrachtnemer, stakingen elders voor zover Opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Opdrachtnemer aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden Gevolgen In geval van overmacht is Opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor Opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. 2.8 Intellectueel eigendom De intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven bij Opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is Opdrachtgever een boete verschuldigd van 5000 per overtreding onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 2.9 Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is Opdrachtgever een boete verschuldigd van 5000 per overtreding onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding Personeel Eisen Opdrachtnemer kiest het Personeel voor de ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Diensten aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is Opdrachtnemer vrij in de keuze van haar Personeel. Indien het door Opdrachtnemer ingezette Personeel niet blijkt te voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal Opdrachtnemer op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en na overleg met Opdrachtgever het betreffende Personeel vervangen.

7 Inwerken en opleiding Indien het noodzakelijk is dat Personeel van Opdrachtnemer moet worden ingewerkt en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor Opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever Overname Personeel Opdrachtgever zal gedurende looptijd van de Overeenkomst tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan geen Personeel van Opdrachtnemer in dienst nemen en/of door Personeel van Opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van 1.500,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van 1.100,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding Reclames Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal Opdrachtnemer de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal Opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hoofdstuk Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of de hoogte van een of meerdere facturen, ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting Aansprakelijkheid Beperkingen Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van door Opdrachtgever aan te tonen grove schuld of opzet van Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6: BW) zijn onverkort van toepassing. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van een wijze van werken die bij de Opdrachtgever bekend is en waartegen hij geen bezwaar heeft gemaakt Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeerfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook veroorzaakt De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding van Opdrachtnemer op jaarbasis, met een maximum van ,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van ,00 per Opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer een lager bedrag wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van de Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Schade die het gevolg is van de omstandigheid dat Sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door Opdrachtnemer zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van ,00 per Opdrachtgever per jaar Verweer Personeel Het Personeel van Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij Vrijwaring Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer ter zake van verlies van schade aan Objecten en zaken waarvoor Opdrachtnemer Diensten verricht. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van vorderingen van Personeel van Opdrachtnemer tot vergoeding van schade geleden door dat Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat Personeel.

8 2.13 Bevoegde rechter en toepasselijk recht Geschillen over de Overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-gravenhage, of enige andere terzake bevoegde rechter, indien Opdrachtnemer verkiest. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Artikel 18 Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is steeds van toepassing. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is ook te vinden op de website DEEL II. SEGMENTSBEPALINGEN / BIJZONDERE ACTIVITEITEN HOOFSTUK Meldkamer Waarschuwen en gegevensverwerking Opdrachtnemer zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies door Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk de door Opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Opdrachtnemer staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde Personen en/of overheidsinstanties Opdrachtnemer heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van Opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door Opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven aan Opdrachtnemer. Mutaties die door Opdrachtgever worden opgegeven zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden Bij een geschil waarbij de door de Meldkamer geregistreerde signalen van de Alarminstallatie en/of door de Meldkamer geregistreerde gegevens in het geding zijn, is de registratie c.q. databank van de Meldkamer doorslaggevend Nodeloos alarm Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere overheidsinstanties heeft Opdrachtnemer het recht een alarmmelding eerst bij Opdrachtgever te verifiëren. Bij meer dan 10 nodeloze alarmmeldingen heeft Opdrachtnemer het recht een bedrag van 15,00 exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen dan wel, na schriftelijke waarschuwing, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen Alarminstallatie en verbinding Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van een Alarminstallatie die geschikt is om aangesloten te worden op de Meldkamer van Opdrachtnemer. de instandhouding van de verbinding, het tijdig in- en uitschakelen van de Alarminstallatie en het gebruik van de Alarminstallatie overeenkomstig de instructies/gebruiksaanwijzing Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de instructie van derden (bijvoorbeeld zijn Personeel en/of huisgenoten en/of huurders) die met het oog op de correcte uitvoering van deze Overeenkomst op de hoogte dienen te zijn van de bedieningsvoorschriften van de Alarminstallatie en de procedure die gevolgd wordt bij een alarmmelding Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken aan de Alarminstallatie en/of de verbinding, door welke oorzaak ook Opdrachtgever is verplicht het Personeel toegang te verlenen tot het Object voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan de Alarminstallatie Proefperiode en testen door Opdrachtgever De eerste veertien dagen na aansluiting van de Alarminstallatie bij de Meldkamer gelden als proefperiode. Tijdens de proefperiode zal bij alarmmeldingen alleen Opdrachtgever worden gewaarschuwd, tenzij partijenuitdrukkelijk anders overeengekomen Opdrachtgever mag de Alarminstallatie van tijd tot tijd testen, mits de Meldkamer voordien daarvan op de hoogte is gesteld. Wanneer een en ander niet tevoren aan de Meldkamer is gemeld en als gevolg daarvan alarmering plaatsvindt, wordt zulks als een nodeloos alarm aangemerkt en doorberekend. 3.2 Boodschappendienst Algemeen Opdrachtnemer staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie de boodschappen moeten worden doorgegeven. Opdrachtnemer is slechts gehouden boodschappen door te geven en Opdrachtnemer zal derhalve niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven personen.

9 3.2.2 Gegevens Op de registratie en mutatie van gegevens van Opdrachtgever door de Meldkamer van Opdrachtnemer is paragraaf van deze Algemene Voorwaarden van Overeenkomstige toepassing Extra vergoeding Indien het werkelijk aantal door te geven boodschappen, gemeten over een periode van drie maanden, hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, zal Opdrachtnemer het aantal extra boodschappen in rekening brengen, naar evenredigheid van de vergoeding voor het overeengekomen aantal boodschappen Telefoonvergoeding Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de telefoon van Opdrachtgever wordt doorgeschakeld naar de Meldkamer van Opdrachtnemer, dan wel dat zijn klanten tussen de overeengekomen tijdstippen contact opnemen met de Meldkamer van Opdrachtnemer via de daartoe opengestelde telefoonverbinding. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor storingen van of gebreken aan de telefoonverbinding door welke oorzaak dan ook. 3.3 Alarmopvolging en Mobiele surveillance Externe Meldkamer Indien Opdrachtgever niet is aangesloten bij de Meldkamer van Opdrachtnemer, maar bij een Externe Meldkamer, is Opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren van die Meldkamer en de onjuistheid van de door die Meldkamer verstrekte gegevens. De Externe Meldkamer is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door Opdrachtgever opgegeven personen. Voor het geval registratie en mutatie toch door de Meldkamer van Opdrachtnemer plaatsvindt, geldt paragraaf van deze Algemene Voorwaarden onverkort Nodeloze controle bij alarmopvolging Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als Alarmopvolging worden aangemerkt en aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de surveillant op verzoek van Opdrachtgever naar het Object moet komen, terwijl geen sprake is van een Alarmmelding, zal aan Opdrachtgever eveneens een Alarmopvolging in rekening kunnen worden gebracht Verhindering controlerondes bij Mobiele surveillance De controles of bezoeken van een mobiele surveillant aan het Object kunnen deel uitmaken van een ronde die tevens inspecties van Objecten van andere klanten omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. De surveillant kan genoodzaakt zijn om naar een ander Object met spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het Object van Opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is Opdrachtnemer niet aansprakelijk Openings- en sluitrondes Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden. 3.4 Objectbeveiliging en Services Rooster Opdrachtnemer zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt tenminste drie uur in rekening gebracht Minder uren Indien door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs Huisregels Het Personeel van Opdrachtnemer zal de voor het Object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Personeel te verrichten taken dat toelaten.

10 3.5 Riskmanagement Terbeschikkingstelling Indien in het kader van het Riskmanagement door Opdrachtnemer Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, Opdrachtnemer onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan VPB-CAO en een de wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde Personeel Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere die in de risicosfeer ligt van Opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen Opdrachtnemer factureert aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft opdrachtnemer het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang. 3.6 Advies, Recherche en Schadeonderzoek Algemeen De opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van Opdrachtnemer zal zijn gewaarborgd. Indien de Opdrachtgever aan deze verplichting niet (meer) kan voldoen, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden De Opdrachtnemer is gehouden haar Diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde regels en de (privacy) gedragscode van de Sectie ARS van de VPB Rapportage Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen Telkens wanneer de Opdrachtnemer dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de Opdrachtgever is overeengekomen, brengt de Opdrachtnemer tussenrapport uit aan de Opdrachtgever De Opdrachtnemer zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal een jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan Opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de Opdrachtgever Strategische partners Indien en voorzover de Opdrachtnemer dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij zich, voorzover gebruikelijk in overleg met de Opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door een of meer door hem deskundig geachte persoon of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de Opdrachtgever. HOOFSTUK 4 Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst is steeds van toepassing. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is ook te vinden op de website SecNed Security Services staat bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven inschreven onder KvK , rekeningnummer Rabobank September 2010

11 Algemene Voorwaarden van SecNed Facility Services voor schoonmaakwerkzaamheden Algemene Voorwaarden gebaseerd op de branchevoorwaarden (OSB) met aanvullingen.

12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere hier aan gerelateerde bedrijfsdiensten b. Partijen: Opdrachtgever; de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (zie ook: Algemene Voorwaarden van Onderaanneming). c. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert. d. Werkprogramma: een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd. e. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc. f. Overmacht: alle omstandigheden,voorzien of onvoorzien, die niet aan de aannemer kunnen worden toegerekend,waardoor aannemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder zijn begrepen werkstakingen binnen de onderneming van Aannemer,stakingen elders voor zover aannemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van aannemer aan hun verplichtingen,brand, alsmede extreme weersen verkeersonhandigheden. g. Periode: Tenzij anders aangegeven is een periode een termijn van vier weken.een standaard jaar bestaat uit dertien periodes van vier weken. De prijsstelling is gebaseerd op een standaard jaar waarbij in een situatie met veertien perioden er dus een aanvullende periode van een week bestaat en separaat gefactureerd zal worden. Artikel 2 Toepasselijkheid a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. b. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen. Artikel 3 Offerte Alle offertes,in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Artikel 4 Opdrachtbevestiging a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht. b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst. c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen. Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, behoudens in de gevallengenoemd in artikel 8 lid b en artikel 11 lid c van deze Algemene Voorwaarden, moeten door de partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Worden de bovengenoemde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven,dan is het risico van tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever,tenzij de wijzigingen schriftelijk door de aannemer zijn bevestigd.

13 Artikel 6 Annulering a. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht/overeenkomst annuleert of wil annuleren, is de aannemer gerechtigd een vergoeding, gebaseerd op de opdrachtsom over 6 maanden hiervoor in rekening te brengen. Annulering voor 7 dagen kan plaatsvinden zonder vergoeding. b. Bij annulering binnen 7 dagen voor uitvoering geldt een vergoeding van 25%; c. Bij annulering binnen 5 dagen voor uitvoering geldt een vergoeding van 50%; d. Bij annulering binnen 3 dagen voor uitvoering geldt een vergoeding van 75%; e. Bij annulering binnen 24 uur voor uitvoering geldt een vergoeding van 100%. f. Annulering van de overeenkomst bindt de aannemer pas na schriftelijke bevestiging. Artikel 7 Onderaanneming a. De aannemer kan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. b. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien werkzaamheden door derden zullen worden verricht. c. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd. b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld. c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5. d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen niet zijnde christelijke of nationale feestdagen- van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. e. De aannemer zal op christelijke of nationale feestdagen en weekenden een extra toeslag in rekening brengen bij de opdrachtgever. Artikel 9 Contractnaleving en controle a. a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking. b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste: 1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking 2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst te ontbinden met een opzegtermiijn van 3 maanden en zonder rechterlijke tussenkomst. De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden. Artikel 10 Hulpmiddelen a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas om niet ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn. c. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever, het personeel van de aannemer toegang geven tot de ruimten van het object die zij voor een goede uitvoering nodig heeft.

14 d. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer kosteloos ter beschikking worden gesteld. e. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke. Artikel 11 Prijs a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven ofaangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 5 geschieden. c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken vaneen prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan de aannemer overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractsprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft. Daarbij zal de aannemer acht kunnen slaan op de door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) opgestelde informatie over de kostenontwikkeling in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, die wordt beoordeeld door een onafhankelijke registeraccountant. Artikel 12 Betaling a. SecNed hanteert drie verschillende facturen; A Factuur, B Factuur en C Factuur. b. A factuur; Bestaat uit de aanneemsom gedeeld door het aantal resterende periodes van het lopende jaar. Voor de A Factuur geldt; factuur per vier weken, facturatie voorafgaand aan de werkzaamheden, betaling binnen 14 dagen vanaf factuurdatum. c. B factuur: Deze factuur bestaat uit eenmalige kosten, service-abonnementen, etc.. Voor de B factuur geldt; facturatie voorafgaand aan de werkzaamheden, betaling binnen 14 dagen vanaf factuurdatum. d. C factuur: Deze factuur bestaat uit incidentele werkzaamheden, extra werkzaamheden, inwerkkosten, en wat dies meer kan zijn. Voor deze factuur geldt; facturatie per week achteraf, betaling binnen 14 dagen vanaf factuurdatum. e. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. f. Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is tot de datum van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. g. Aannemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (buitengerechtelijke) kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. h. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen. i. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, voortvloeiende uit dit artikel zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op maximaal 15% van de hoofdsom. j. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of de hoogte van een of meerdere facturen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op behoudens de ter discussie staande delen van de factuur. k. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen. Dit met uitzondering van verstuurde creditnotaʼs. Artikel 13 Aansprakelijkheid a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad per gebeurtenis. Boven is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeenkomen (zie lid b van dit artikel). b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, op specifiek en schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt

15 toegebracht, op een hoger bedrag dan doch niet meer dan per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan de genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van de opdrachtgever of cliënt van de opdrachtgever. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed. d. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van per verzekeringsjaar. e. De aannemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens door of namens opdrachtgever, evenals de gevolgen van het niet verwerken van gegevens waarvan de ontvangst niet uitdrukkelijk door de aannemer is bevestigd. f. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d. Dit met uitzondering van situaties waar de aannemer gewezen is op de specifieke risicoʼs ter plekke. g. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk. h. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade. i. De opdrachtgever is verplicht om schade binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk aan te melden. Artikel 14 Schadeloosstelling a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever. b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers. verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van 500 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt. Artikel 15 Duur van de overeenkomst en beëindiging a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. b. Beëindiging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan: - bij opzegging door aannemer op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied - bij opzegging door opdrachtgever: 1. indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt; 2. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand. c. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden vóór de datum van de afloop van de periode door de opdrachtgever of de aannemer bij aangetekende brief is opgezegd. Artikel 16 Ontbinding a. Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. b. Elk der partijen is tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast. Wanneer één van beide situaties zich bij de opdrachtgever dreigt voor te doen, is de aannemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. c. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd kan ontbinding slechts plaatsvinden bij wanprestatie. In geval van wanprestatie dient de opdrachtgever deze schriftelijk en in een redelijke termijn te melden aan de aannemer.

16 Artikel 17 Contractswisselingen werkgelegenheid a. De aannemer zal zijn personeel minimal belonen conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien aangaande. b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan -voorzover hierbij sprake is van contractswisseling -in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel. c. Voorzover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de aannemer, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing. Artikel 18 Overmacht a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk -ten hoogste 3 maanden -niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode. c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Artikel 19 Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie. Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter mediation worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld. b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil. c. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement. d. Op elke overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is steeds van toepassing. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is ook te vinden op de website SecNed Facility Services staat bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven inschreven onder KvK , rekeningnummer Rabobank September 2010

Onderwerp : ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR 3S NEDERLAND B.V.

Onderwerp : ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR 3S NEDERLAND B.V. Onderwerp : ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR 3S NEDERLAND B.V. HOOFDSTUK 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Beveiligingsdiensten Alle vormen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN R.A.(REGIO ALKMAAR) BEVEILIGING DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN R.A.(REGIO ALKMAAR) BEVEILIGING DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN R.A.(REGIO ALKMAAR) BEVEILIGING DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Alarminstallatie Een bij of op het Object van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EMPIRE BEVEILIGING HOOFDSTUK 2. 2.1 Algemeen. 2.1.1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN EMPIRE BEVEILIGING HOOFDSTUK 2. 2.1 Algemeen. 2.1.1 Toepasselijkheid DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Beveiligingsdiensten Alle vormen van dienstverlening door Empire Beveiliging op het terrein van beveiliging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN H&G SECURITY B.V., GEVESTIGD TE NAALDWIJK

ALGEMENE VOORWAARDEN H&G SECURITY B.V., GEVESTIGD TE NAALDWIJK ALGEMENE VOORWAARDEN H&G SECURITY B.V., GEVESTIGD TE NAALDWIJK Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen/offertes en iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR DE LANDELIJKE BEVEILIGING DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR DE LANDELIJKE BEVEILIGING DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR DE LANDELIJKE BEVEILIGING DIENST DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Alarminstallatie

Nadere informatie

Voorwaarden t.b.v. Dienstverlening

Voorwaarden t.b.v. Dienstverlening Voorwaarden t.b.v. Dienstverlening Artikel 1: Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten. b. Partijen 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Friese Bewakingsdienst Sinds 1975 verstand van beveiligen

Algemene voorwaarden. Friese Bewakingsdienst Sinds 1975 verstand van beveiligen Algemene voorwaarden Friese Bewakingsdienst Sinds 1975 verstand van beveiligen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE FRIESE BEWAKINGSDIENST (ND755) DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1. DEFINITIES In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verrichten van diensten door Dutch Security Enforcement (D.S.E.) gevestigd te Nijmegen

Algemene Voorwaarden voor het verrichten van diensten door Dutch Security Enforcement (D.S.E.) gevestigd te Nijmegen Algemene Voorwaarden voor het verrichten van diensten door Dutch Security Enforcement (D.S.E.) gevestigd te Nijmegen Hoofdstuk 1 Definities Alarminstallatie Een bij of op het object van opdrachtgever geplaatste

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden: bedrijfsdiensten. b. Partijen: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Definities...3. Hoofdstuk 2...4. 2.1 Algemeen...4 2.1.1 Toepasselijkheid...4 2.1.2 Aanbiedingen en offertes...4

Hoofdstuk 1. Definities...3. Hoofdstuk 2...4. 2.1 Algemeen...4 2.1.1 Toepasselijkheid...4 2.1.2 Aanbiedingen en offertes...4 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN BEVEILIGINGSDIENSTEN DOOR Vidisec Chauffeurs- en Beveiligingsdiensten Datum : 01-01-2010 INHOUDSOPGAVE Deel I. Algemene Bepalingen Hoofdstuk 1. Definities...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Roshum Beveiliging

Algemene voorwaarden Van Roshum Beveiliging DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Alarmopvolging Het doorgeven van de door de Alarmcentrale ontvangen alarmmeldingen aan de door opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door: JVV Beveiliging

Algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door: JVV Beveiliging Algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door: JVV Beveiliging Deel 1 Algemene Bepalingenen Hoofdstuk 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan Onder: Alarminstallatie Een bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TER VERRICHTING VAN DIENSTEN DOOR JG BEVEILIGING WESTLAND VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN TER VERRICHTING VAN DIENSTEN DOOR JG BEVEILIGING WESTLAND VOF ALGEMENE VOORWAARDEN TER VERRICHTING VAN DIENSTEN DOOR JG BEVEILIGING WESTLAND VOF JG BEVEILIGING WESTLAND VOF Eikenlaan 51 2691 DZ s-gravenzande (Westland) Inschrijving Kamer van Koophandel Haaglanden

Nadere informatie

Eagle Dienstverlening in Services en Veiligheid B.V.

Eagle Dienstverlening in Services en Veiligheid B.V. onderwerp : ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN BEVEILIGINGSDIENSTEN DOOR Eagle Dienstverlening B.V. (Eagle Security & Eagle Executive Protection). Datum : 11-12-2015 Deel I. Algemene Bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN 1. Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden; schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten b. Partijen: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR PARTICULIERE BEVEILIGINGSORGANISATIE NOORDWEST Services & Security B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR PARTICULIERE BEVEILIGINGSORGANISATIE NOORDWEST Services & Security B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR PARTICULIERE BEVEILIGINGSORGANISATIE NOORDWEST Services & Security B.V. DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

onderwerp : ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR Alert beveiliging datum :

onderwerp : ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR Alert beveiliging datum : onderwerp : ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR Alert beveiliging datum : 10-04-2007 INHOUDSOPGAVE Deel I. Algemene Bepalingen Hoofdstuk 1. Definities 3 Hoofdstuk 2 5 2.1 Algemeen

Nadere informatie

engelenfacilitybv schoonmaakservice en glasbewassing

engelenfacilitybv schoonmaakservice en glasbewassing ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten. b. Partijen: 1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Paraaf opdrachtgever: Algemene voorwaarden voor Schoonmaakwerkzaamheden

Paraaf opdrachtgever: Algemene voorwaarden voor Schoonmaakwerkzaamheden Algemene voorwaarden voor Schoonmaakwerkzaamheden a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten b. Partijen 1. Opdrachtgever: De natuurlijke rechtspersoon, ten behoeve van wie

Nadere informatie

Algemeen - Artikel 1. Algemeen - Artikel 2. Algemeen - Artikel 3. Algemeen - Artikel 4 1. ALGEMENE VOORWAARDEN PROSEC SECURITY

Algemeen - Artikel 1. Algemeen - Artikel 2. Algemeen - Artikel 3. Algemeen - Artikel 4 1. ALGEMENE VOORWAARDEN PROSEC SECURITY 1. ALGEMENE VOORWAARDEN PROSEC SECURITY Algemeen - Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke het Lid van

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

G. Schoonmaakactiviteiten

G. Schoonmaakactiviteiten Algemene Verkoopvoorwaarden Diamant groep a G. Schoonmaakactiviteiten Onder Diamant groep Facilitaire Dienstverlening Schoonmaak wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan het onderdeel Facilitaire

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN. Vastgesteld door: De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN. Vastgesteld door: De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Vastgesteld door: De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN. Vastgesteld door: De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN. Vastgesteld door: De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Vastgesteld door: De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

1.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle glasbewassings- en/of schoonmaak- en regieovereenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten van bruikleen of levering van goederen tussen PJ Schoonmaakdiensten,

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer op het terrein van beveiliging en bewaking.

Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer op het terrein van beveiliging en bewaking. Algemene Voorwaarden van Secutax Moerdijk BV. HOOFDSTUK I ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Alarmcentrale De alarmcentrale van Opdrachtnemer, waar alarm-, storings-,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN van SDN Schoonmaak BV 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN van SDN Schoonmaak BV 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN van SDN Schoonmaak BV 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten. b. Partijen: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING S&S Cleaning Services, statutair gevestigd te Eindhoven, gedeponeerd bij de rechtbank van s-hertogenbosch onder nummer 11/2011 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a.

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene voorwaarden voor Acanthus Facilitaire Dienstverlening. Vastgesteld door: Acanthus Facilitaire Dienstverlening, 1 april 2013. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Acanthus Facilitaire

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FFS PROJECTMANAGEMENT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FFS PROJECTMANAGEMENT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FFS PROJECTMANAGEMENT Algemene Leveringsvoorwaarden Facilicom Facility Solutions B.V. bedrijfsonderdeel Projectmanagement hierna te noemen FFS PM. 1. Algemene Bepalingen Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERAANNEMING Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Partijen: 1. Hoofdaannemer: de rechtspersoon welke bedrijfsdiensten door hem overeengekomen uit te voeren ten behoeve van de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Datum: 21-01-2014 (concept) 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Definities.... 2 3. Algemeen... 2 4. Offertes en Aanbiedingen... 2 5. Uitvoering van de overeenkomst.... 3 6. Duur en beëindiging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FFS CONSULTANCY, INTERIM- EN PROJECTMANAGEMENT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FFS CONSULTANCY, INTERIM- EN PROJECTMANAGEMENT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FFS CONSULTANCY, INTERIM- EN PROJECTMANAGEMENT Algemene Leveringsvoorwaarden Facilicom Facility Solutions B.V. bedrijfsonderdeel Consultancy, Interim- en Projectmanagement,

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN Van: Kuipers Drinkwater Security B.V. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws Artikel 1. Definities. 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN S&S Cleaning Services, statutair gevestigd te Eindhoven, gedeponeerd bij de rechtbank van s-hertogenbosch onder nummer 10/2011 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.

a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten. Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten. b. Partijen: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden schoonmaakbedrijf Totaal Clean voor particulieren.

Algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden schoonmaakbedrijf Totaal Clean voor particulieren. Algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden schoonmaakbedrijf Totaal Clean voor particulieren. Artikel 1 Definities a. Opdrachtgever: particulieren die diensten afnemen bij Totaal Clean b. Aannemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie