Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Zaaksverdelingsreglementen van de Rechtspraak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Zaaksverdelingsreglementen van de Rechtspraak"

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr januari 2013 Zaaksverdelingsreglementen van de Rechtspraak De besturen van de gerechtshoven en rechtbanken hebben op grond van artikel 21 van de Wet op de rechterlijke organisatie een zaaksverdelingsreglement (hierna: reglement ) vastgesteld, waarin per zittingsplaats wordt bepaald voor welke categorieën van zaken in die zittingsplaats zittingen worden gehouden. Totstandkoming reglementen De besturen van de gerechten hebben de reglementen vastgesteld op grond van door de Raad voor de rechtspraak, in samenspraak met de gerechten, vastgestelde kaders. Deze kaders bevatten belangrijke uitgangspunten als toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. Op grond van artikel 21a van de Wet op de rechterlijke organisatie dient de Raad voor de rechtspraak zijn instemming te verlenen aan de door de gerechtsbesturen vastgestelde reglementen, waarvoor hij de genoemde criteria hanteert. Ook houdt de Raad voor de rechtspraak rekening met de wijze waarop het consultatieproces dat heeft plaatsgevonden. Criteria waaraan de reglementen dienen te voldoen Toegankelijkheid van rechtspraak De reglementen dienen te leiden tot een evenwichtige verdeling van zaken over de zittingsplaatsen binnen een arrondissement of ressort, bijzondere specialistische onderwerpen daargelaten. Kantonzaken en overige veelvoorkomende laagdrempelige zaken worden in iedere zittingsplaats behandeld. Kwaliteit van rechtspraak Reglementen worden ingezet ten behoeve van effectieve kwaliteit van rechtspraak. Bij het vaststellen van en instemmen met de reglementen wordt rekening gehouden met ketenprocessen en is er oog voor het belang van rechtsvorming. Gezonde bedrijfsvoering Bij het vaststellen van en instemmen met de reglementen wordt vanuit het oogpunt van aanvaardbare besteding van gemeenschapsgeld rekening gehouden met een evenwichtige balans tussen voorzieningen en kosten. De door de gerechten en ketenpartijen te maken kosten (reiskosten, kosten voor beveiliging) moeten in verhouding staan tot de maatschappelijke winst van behandeling op locatie (toegankelijkheid). Eisen aan het consultatieproces De gerechtsbesturen consulteren de ketenpartijen over de verdeling van zaken op zodanige wijze dat zij ook daadwerkelijk inspraak hebben. In het proces van totstandkoming van de reglementen zijn gesprekken gevoerd met o.a. de dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten in de voormalige arrondissementen, de hoofdofficier van justitie en de hoofdadvocaat-generaal in de voormalige arrondissementen en ressorten, de commissaris van deen des) in het voormalige arrondissement/ressort. Daarnaast zijn de voornemens ten aanzien van de verdeling van categorieën zaken over de zittingsplaatsen besproken met een groot aantal ketenpartijen en procespartijen zoals UWV, Belastingdienst, gerechtsdeurwaarders, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland en andere betrokkenen zoals bestuurders van de Kamers van Koophandel, ziekenhuizen, universiteiten, VNO/NCW en notariaat. Zaaksverdelingsreglement rechtbank Amsterdam Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Amsterdam vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. 1 Staatscourant 2013 nr januari 2013

2 Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur het arrondissementsparket Amsterdam geconsulteerd. Bepalingen 1. Zittingsplaats Het arrondissement Amsterdam heeft één zittingsplaats: Adresgegevens: Parnassusweg 220, 1076 AV, Amsterdam Openingstijden: op werkdagen van uur tot uur Correspondentie adres: Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam 2. Zaaksverdeling In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de zittingsplaats A in het arrondissement Amsterdam worden behandeld. ZITTINGSPLAATS LOKET AMSTERDAM A B Bestuursrecht Rijksbelastingen Vreemdelingenzaken x x Wabo-milieuzaken x x Sociale zekerheid x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x Lokale belastingen x x WOZ x x Wet werk en Bijstand x x Wet Maatschappelijke ondersteuning x x Overige x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x Arbeidszaken x x Agentuurzaken x x Huurzaken x x Consumentenzaken x x Curatele en mentorschap x x Bewind x x Leerplichtzaken x x Pachtzaken x x Handelszaken Insolventies rechtspersonen x x Insolventies natuurlijke personen x x Schuldsaneringen x x Grondzaken x x Intellectuele eigendom x x Medische beroepsaansprakelijkheid x x Bestuursaansprakelijkheid x x Mededingingszaken x x Aanbestedingszaken x x Letselschade x x Vervoerszaken x x 2 Staatscourant 2013 nr januari 2013

3 ZITTINGSPLAATS LOKET AMSTERDAM A B Verzekeringszaken x x Bouwzaken x x Erfrecht x x Onrechtmatige daad x x Alle overige civiele zaken > , x x Personen- en familierecht Huwelijk / Partnerschap x x Gezag, omgang, woonplaats x x Ondertoezichtstelling x x Uithuisplaatsing x x Scheiding c.a. x x Levensonderhoud x x Adoptie x x Verhaal bijstand x x Burgerlijke Stand x x Voogdij overige x x Wet op de jeugdzorg x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x Verdeling / verrekening x x BOPZ x x Huisverbod x x Overige familiezaken x x Strafrecht Megazaken x x LP-zaken x x FP-zaken x x PR zaken gedetineerd x x PR zaken niet gedetineerd x x MK zaken gedetineerd x x MK zaken niet gedetineerd x x Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK) x x RC en raadkamer gevangenhouding x x TBS verleningen x x Ontnemingen x x Overtredingen x x Mulderzaken x x Jeugdzaken gedetineerd x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x Raadkamer rekesten x x Landelijke concentraties Gerechtsdeurswaarderswet, Tuchtklachten Wet toezicht effectenverkeer 1995 artikel 46, Voorkenniszaken x x Europees Arrestatiebevel x x Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering artikel 1046, Samenvoeging arbitrale procedures, tenzij partijen anders zijn overeengekomen Wetboek van Strafvordering artikel 2 lid 1 onder 6, Strafbare feiten begaan ter zee buiten het rechtsgebied van een rechtbank of aan boord van een vaartuig dat buitengaans wordt gebracht Besluit gezagregisters artikel 1 lid 2, Bevoegdheden ten aanzien van in het buitenland geboren kinderen x x x x x x x x 3 Staatscourant 2013 nr januari 2013

4 Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen. 3. Indiening stukken Het arrondissement Amsterdam heeft één zittingsplaats: Adresgegevens: Parnassusweg 220, 1076 AV, Amsterdam Openingstijden: op werkdagen van uur tot uur Op deze zittingsplaats kunnen stukken en zaken worden ingediend of gedeponeerd. Ook voor informatie over een zaak kan de rechtzoekende op deze zittingsplaats terecht. 4. Roldatum en tijdstip Algemeen 1. De zittingen voor de behandeling van bestuurszaken, civiele zaken, strafzaken en kantonzaken, alsmede de buitengerechtelijke werkzaamheden in de sector kanton, worden in beginsel gehouden op alle werkdagen vanaf uur. 2. Op Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van dewordt gevierd, alsmede op de krachtens artikel 3, derde lid van de Algemene Termijnenwet aangewezen dagen waarop geen gewone zittingen worden gehouden, worden geen zittingen gehouden. Deze regel lijdt uitzondering in de gevallen waarin de rechter bepaalt dat wel op een dergelijk dag zitting zal worden gehouden. Bijzondere bepalingen met betrekking tot kantonzaken Op de zittingen voor de behandeling van burgerlijke zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste 5.000,00 (de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen), daaronder ook begrepen de zaken betreffende vorderingen zoals omschreven in artikel 93 aanhef en onder c en d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden de zaken aangebracht tegen de gedaagden wier namen (bij natuurlijke personen wier familienaam) aanvangen met de navolgende letters te weten: op maandag te uur: op maandag te uur: op dinsdag te uur: op dinsdag te uur: op woensdag te uur: op woensdag te uur: op donderdag te uur: op donderdag te uur: op vrijdag te uur: op vrijdag te uur: de letters E, N, P, en R de letter M de letters C, D, J, Y en Z de letter K de letters S en V de letters F en G de letters B, I, Q en X de letters L en T de letters H, O, U en W de letter A Op de zittingen voor de behandeling van burgerlijke zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten minste 5.000,00 en ten hoogste ,00 (de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen, tenzij de rechtstitel het bedrag van ,00 te boven gaat en die rechtstitel wordt betwist), met uitzondering van de zaken betreffende vorderingen zoals omschreven in artikel 93 aanhef en onder c en d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden de zaken aangebracht op de woensdag te uur. In incassozaken (van onbetwiste geldvorderingen eventueel inclusief vorderingen tot ontruiming) kan ter verkrijging van een voorziening in kort geding zonder voorafgaande toestemming tegen een maandag te uur worden gedagvaard. 4 Staatscourant 2013 nr januari 2013

5 5. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Noord-Holland. 6. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op 7. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 3 januari Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Amsterdam. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie. Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Den Haag Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag vast voor welke zaken de rechtzoekende in welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. Besloten is om sociale verzekeringszaken, schuldsaneringen (WSNP; voor zover het toelatingszittingen betreft), zaken betreffende onroerende zaakbelasting (o.a. WOZ), politierechterzaken (nietgedetineerden), enkelvoudige jeugdzaken (jeugdstrafzaken niet-gedetineerden, ondertoezichtstelling en leerplichtzaken) ook op de locaties Leiden en Gouda te gaan behandelen. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van het aanbod van laagdrempelige zaken op die rechtspraaklocaties, waarmee de belangen van rechtzoekenden zijn gediend. De locaties Delft en Alphen aan den Rijn worden op korte termijn gesloten. Tot die tijd zal op deze locaties uitsluitend het gebruikelijke pakket aan kantonzaken worden behandeld. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het Arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen: A. Locatie Den Haag bezoekadres postadres openingstijden Prins Clauslaan AJ Den Haag Postbus EH Den Haag ma-vrij uur B. Locatie Leiden bezoekadres postadres openingstijden Witte Singel BG Leiden Postbus ED Leiden ma-vrij uur C. Locatie Gouda bezoekadres postadres openingstijden Oosthaven PC Gouda Postbus CC Gouda ma-vrij uur 5 Staatscourant 2013 nr januari 2013

6 D. Locatie Delft bezoekadres postadres openingstijden Korte Geer 11a 2611 CA Delft Postbus CZ Delft uur E. Locatie Alphen aan den Rijn bezoekadres postadres openingstijden Wilhelminalaan ED Alphen a/d Rijn Postbus AC Alphen a/d Rijn uur Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). 2. Zaaksverdelingen In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de rechtspraaklocaties van dit arrondissement worden behandeld. ZITTINGSPLAATSEN LOKET DEN HAAG A B C D E A B C D E Bestuursrecht Rijksbelastingen x x Vreemdelingenzaken x x Wabo-milieuzaken x x Sociale zekerheid x x x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x X Lokale belastingen en WOZ x x x x Wet werk en Bijstand x x Wet Maatschappelijke ondersteuning x x Overige bestuurlijke zaken x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x x x Agentuurzaken x x x x x x x x x x Huurzaken x x x x x x x x x x Pachtzaken x x x x x x x x x x Handelszaken Insolventies natuurlijke- en rechtspersonen x x Schuldsaneringen (WSNP) x x x x Civiele zaken vanaf , x x Voorlopige voorzieningen in civiele zaken x x Handelsrekesten x x Personen- en familierecht Curatele x x x x x x x x x x Bewind en mentorschap x x x x x x x x x x Huwelijk / Partnerschap x x Gezag, omgang, woonplaats x x Ondertoezichtstelling x x x x 6 Staatscourant 2013 nr januari 2013

7 ZITTINGSPLAATSEN LOKET DEN HAAG A B C D E A B C D E Uithuisplaatsing x x x x Scheiding c.a. x x Levensonderhoud (alimentatie) x x Adoptie x x Verhaal bijstand x x Burgerlijke Stand x x Voogdij overige x x Wet op de jeugdzorg x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x Verdeling / verrekening x x Leerplichtzaken x x x x Wet bijzondere opnemingen psychiatrische x x ziekenhuizen (BOPZ) Huisverbod x x Overige familiezaken x x Strafrecht Megazaken x x LP-zaken x x FP-zaken x x PR zaken gedetineerd x x PR zaken niet gedetineerd x x x x MK zaken gedetineerd x x MK zaken niet gedetineerd x x Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK) x x RC en raadkamer gevangenhouding x x TBS verlengingen x x Ontnemingen x x Overtredingen x x x x x x x x x x Mulderzaken x x x x x x x x x x Jeugdzaken gedetineerd x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x x x Raadkamer rekesten x x Landelijke concentraties Militaire ambtenarenzaken x x Internationale kinderontvoeringen x x Internationale zaken familierecht (IPR-zaken) x x Octrooizaken en Europese merken en modellen x x Europees betalingsbevel x x Internationale misdrijven (WIM-zaken) x x Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten x x Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen. 3. Indiening stukken Tenzij in de wet anders is bepaald, is in bovenstaande bepalingen aangegeven welke postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. 7 Staatscourant 2013 nr januari 2013

8 Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener. 4. Zaakverdeling over locaties Voor zaken die op meerdere locaties worden behandeld wordt verwezen naar de gemeentelijke indeling zoals gepubliceerd op 5. Roldatum en tijdstip Locatie Den Haag Civiele zaken: woensdag uur Civiele kantonzaken: Maandag 10 uur (na overleg met de griffie) Dinsdag 10 uur Woensdag 10 uur Donderdag 10 uur Locatie Leiden Civiele kantonzaken: woensdag 10 uur Locatie Gouda Civiele kantonzaken: donderdag 11 uur Locatie Delft Civiele kantonzaken: donderdag 10 uur Locatie Alphen aan den Rijn: Civiele kantonzaken: dinsdag 11 uur 6. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Rotterdam. 7. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op 8. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 3 januari 2013 Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Den Haag. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het zaaksverdelingsreglement treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant. Zaaksverdelingsreglement rechtbank Limburg Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Limburg vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. 8 Staatscourant 2013 nr januari 2013

9 Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de volgende instanties geconsulteerd: ketenpartners voor de teams toezicht, kabinet RC, alsmede de hoofdofficieren van justitie. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen: Locatie A: Adresgegevens Sint Annadal PA Maastricht Postbus BZ Maastricht Openingstijden: 8.30 uur tot uur Locatie B: Adresgegevens Willem II Singel HR Roermond Postbus AZ Roermond Openingstijden: 8.30 uur tot uur Locatie C: Adresgegevens Parklaan KE Sittard Postbus AA Sittard Openingstijden: uur tot uur Locatie D: Adresgegevens Akerstraat BN Heerlen Postbus CZ Heerlen Openingstijden: uur tot uur Locatie E: Adresgegevens Dr. Blumenkampstraat PV Venlo Postbus AX Roermond Openingstijden: 8.30 uur tot uur Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). 2. Zaaksverdeling In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Limburg worden behandeld. 9 Staatscourant 2013 nr januari 2013

10 ZITTINGSPLAATSEN LOKET LIMBURG A B C D E A B C D E Bestuursrecht Rijksbelastingen Vreemdelingenzaken x x x Wabo-milieuzaken x x x Sociale zekerheid x x x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x x x Lokale belastingen x x x x Wet waardering onroerende zaken (WOZ) x x x x Wet werk en bijstand x x x x Wet maatschappelijke ondersteuning x x x x Overige bestuursrechtelijke zaken x x x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x x x Agentuurzaken x x x x x x x x x x Huurzaken x x x x x x x x x x Consumentenzaken x x x x x x x x x x Pachtzaken x x x x Curatele en mentorschap x x x x Bewind x x x x x x Handelzaken Faillissementen en surseances rechtspersonen x x x x Failissementen en surseances natuurlijke personen x x x x Schuldsaneringen x x x x Grondzaken x x x x Intellectuele eigendom x x x x Medische beroepsaansprakelijkheid x x x x Bestuurdersaansprakelijkheid x x x x Mededingingszaken x x x x Aanbestedingszaken x x x x Letselschade x x x x Vervoerszaken x x x x Verzekeringszaken x x x x Erfrecht x x x x Alle overige civiele zaken > , x x x x Personen- en familierecht Curatele en mentorschap x x x x Huwelijk / Partnerschap x x x x Gezag, omgang, woonplaats x x x x Ondertoezichtstelling x x x x Uithuisplaatsing x x x x Scheiding c.a. x x x x Levensonderhoud x x x x Adoptie x x x x Verhaal bijstand x x x x Burgerlijke Stand x x x x Voogdij overige x x x x Wet op de jeugdzorg x x x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x x x Verdeling / verrekening x x x x Leerplichtzaken x x x x x x x x x x Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) x x x x 10 Staatscourant 2013 nr januari 2013

11 ZITTINGSPLAATSEN LOKET LIMBURG A B C D E A B C D E Huisverbod x x x x Overige familiezaken x x x x Strafrecht Megazaken x 1 x x LP-zaken x 1 x x FP-zaken x 1 x x PR zaken gedetineerd x x x x PR zaken niet gedetineerd x x x x MK zaken gedetineerd x x x x MK zaken niet gedetineerd x x x x Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK) x x x x RC en raadkamer gevangenhouding x x x x TBS verlengingen x x x x Ontnemingen x x x x Overtredingen x x x x x x x x x x Mulderzaken x x x x x x x x x x Jeugdzaken gedetineerd x x x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x x x Raadkamerrekesten x x x x Landelijke concentraties 1 zaken met lokale gebondenheid kunnen ook op de locatie Maastricht worden behandeld. Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen. 3. Indiening stukken In bovenstaande bepalingen is tevens aangegeven welke postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener. 4. Roldatum en tijdstip Civiele kantonzaken: op alle locaties woensdag 10:00 uur met uitzondering van locatie B, dinsdag 10:00 uur. 11 Staatscourant 2013 nr januari 2013

12 Civiele rolzaken (overig) op de locaties Maastricht en Roermond woensdag uur. 5. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant. 6. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op 7. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 2 januari Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Limburg. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie. Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur het regionale OM, de dekens van de Ordes van advocaten te Amsterdam, Utrecht en Zwolle-Lelystad en devan de grootste steden binnen het nieuwe arrondissement geconsulteerd. Gezien de specifieke situatie van de Gooi en Vechtstreek is met ketenpartners rondom jeugd(straf)zaken uit Gooi en Vechtstreek apart gesproken. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het arrondissement heeft de volgende zittingplaatsen: A. Locatie Utrecht Vrouwe Justitiaplein EX Utrecht Postbus DA Utrecht Openingstijden uur B. Locatie Lelystad Stationsplein DL Lelystad Postbus 2035 AA Lelystad Openingstijden uur C. Locatie Almere De Diagonaal, 37, 1315 XE Almere Postbus 2035 AA Lelystad Openingstijden uur D. Locatie Amersfoort Stationsplein 14, 3818 LE Amersfoort Postbus 16005, 3500 Utrecht Openingstijden uur Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). 12 Staatscourant 2013 nr januari 2013

13 2. Zaaksverdeling (NB: dit is NIET de organisatorische indeling) ZITTINGSPLAATSEN LOKET MIDDEN-NEDERLAND A B C D A B C D Bestuursrecht Centrale overheid (waaronder toeslagen) x x Vreemdelingenzaken x x Milieuzaken en Waterwet x x Omgevingsrecht (excl. milieuzaken en Waterwet) x x x x* Sociale zekerheid (excl. Wet werk en bijstand c.a. en Wet maatschappelijke x x x x* ondersteuning) Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x x x* Lokale belastingen x x x x* Wet waardering onroerende zaken (WOZ) x x x x* Wet werk en bijstand c.a. 1 x x x x x x* x* x* Wet maatschappelijke ondersteuning x x x x x x* x* x* Overige bestuursrechtelijke zaken x x x x* Civiel recht Kantonzaken Geldvorderingen tot en met , x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x Agentuurzaken x x Huurzaken x x x x x x x x Consumentenzaken x x x x x x x x Pachtzaken x x Curatele en mentorschap x x x x x x x x Bewind x x x x x x x x Overige kantonzaken x x x x x x x x Handelzaken (alle niet-kantonzaken m.u.v. boek 1 BW-zaken) Faillissementen en surseances rechtspersonen x x x x Failissementen en surseances natuurlijke personen x x x x x x Schuldsaneringen (WNSP en TBE) x x x x x x x x Grondzaken 2 x x Intellectuele eigendom x x x x Medische beroepsaansprakelijkheid x x x x Bestuurdersaansprakelijkheid x x x x Mededingingszaken x x Aanbestedingszaken x x Letselschade x x x x Vervoerszaken 3 x x Verzekeringszaken x x x x Erfrecht 4 x x x x Alle overige geldvorderingen > , x x x x Overige dagvaardingen en rekesten x x x x Personen- en familierecht Huwelijk / Partnerschap x x x x x x Gezag, omgang, woonplaats x x x x x x Ondertoezichtstelling x x x x x x Uithuisplaatsing x x x x x x Scheiding c.a. x x x x x x Levensonderhoud x x x x x x Adoptie x x x x x x Verhaal bijstand x x x x x x Burgerlijke Stand x x x x x x Voogdij overige x x x x x x 13 Staatscourant 2013 nr januari 2013

14 ZITTINGSPLAATSEN LOKET MIDDEN-NEDERLAND A B C D A B C D Wet op de jeugdzorg x x x x x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x x x x x Verdeling / verrekening x x x x Leerplichtzaken(vallen organisatorisch onder strafrecht) x x x x x x Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) x x x x Huisverbod x x x x x x Overige familiezaken x x x x Strafrecht Megazaken x x x x LP-zaken x x FP-zaken x x PR zaken gedetineerd x x x x PR zaken niet gedetineerd x x x x x x x x MK zaken gedetineerd x x x x MK zaken niet gedetineerd x x x x Reguliere milieu- en fraudezaken x x x x RC en raadkamer gevangenhouding x x x x TBS verlengingen x x Ontnemingen x x Overtredingen x x x x x x x x Mulderzaken x x x x x x x x Jeugdzaken gedetineerd x x x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x x x x x Raadkamerrekesten x x x x Landelijke concentraties * correspondentieadres is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht 1 Daaronder wordt ook verstaan: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, Wet investeren in jongeren en Wet werk en inkomen kunstenaars. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. 2 Daaronder wordt verstaan: onteigening, ruilverkaveling en Wet voorkeursrecht gemeenten. 3 De verzoekschriften op het gebied van erfrecht worden behandeld door de kantonrechter op de locaties Utrecht en Lelystad. 4 De verzoekschriften op het gebied van erfrecht worden behandeld door de kantonrechter op de locaties Utrecht en Lelystad. Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. Het gerechtsbestuur beslist over de plaats van behandeling van zaken en categorieën van zaken indien dit reglement onvoldoende uitsluitsel geeft. Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen. 3. Indiening stukken In bovenstaande bepalingen zijn algemene postbussen/adressen aangegeven. Voor de juiste correspondentieadressen voor het aanbrengen of indienen van zaken wordt verwezen naar de nadere regels van dit zaaksverdelingsreglement gepubliceerd op Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen, met dien verstande dat termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener blijft. 14 Staatscourant 2013 nr januari 2013

15 4. Roldatum en tijdstip Op de vier zittingslocaties vinden wekelijks rolzittingen van de kantonrechter plaats in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen. Data en tijdstippen: Utrecht maandag woensdag 9:30 uur 9:30 uur Lelystad woensdag 9:30 uur Almere woensdag 9:30 uur Amersfoort woensdag 9:30 uur 5. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Oost-Nederland. Indien Oost-Nederland wordt gesplitst in een rechtbank Gelderland en een rechtbank Overijssel, gaan de zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken over naar de rechtbank Gelderland. 6. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op 7. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 2 januari Dit reglement kan worden aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie. Zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Holland vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de volgende instanties geconsulteerd: 3 RO, ARAG Rechtsbijstand, (civiele) bewindvoerders, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Consumentenbond, DAS Rechtsbijstand, deurwaarders, faillissementscuratoren, FNV, Gemeenten Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad, gemeentelijke schuldhulpverleningsinstanties van gemeenten Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Hoorn en Purmerend, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Juridisch Loket Alkmaar, Juridisch Loket Haarlem, Koninklijke Marechaussee, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, Openbaar Ministerie (Functioneel, Landelijk en Regionaal Parket), Orde van Advocaten Alkmaar, Orde van Advocaten Haarlem, Politie Kennemerland, Politie Noord-Holland-Noord, Politie Zaanstreek-Waterland, Provincie Noord-Holland, Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar, Raad voor de Kinderbescherming Haarlem, Sociale Verzkeringsbank, SRK Rechtsbijstand, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Waterschap Hollands Noorderkwartier. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen: A. Alkmaar: Postadres: Postbus 251, 1800 BG Alkmaar Bezoekadres: Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC Alkmaar 15 Staatscourant 2013 nr januari 2013

16 Openingstijden: uur B. Den Helder: Postadres: Postbus 251, 1800 BG Alkmaar Bezoekadres: Kerkgracht 4, 1782 GJ Den Helder C. Haarlem: Postadres: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem Bezoekadressen: Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem Jansstraat 81, 2011 RW Haarlem Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem Openingstijden: uur D. Hoorn: Postadres: Postbus 2106, 1620 EC Hoorn Bezoekadres: Grote Oost 53, 1621 BS Hoorn Openingstijden: uur E. Zaandam: Postadres: Postbus 1165, 1500 AD Zaandam Bezoekadres: Rembrandtstraat 23, 1506 LS Zaandam Openingstijden: uur F. Schiphol: Postadres: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem Bezoekadres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp Openingstijden: uur Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die in de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende in die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). Voor informatie over een zaak die in Den Helder wordt behandeld, kan de rechtzoekende in Alkmaar terecht. 2. Zaaksverdeling In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die in de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Noord-Holland worden behandeld. ZITTINGSPLAATSEN LOKET NOORD-HOLLAND A B C D E F A B C D E F Bestuursrecht Rijksbelastingen x x Vreemdelingenzaken x x Wabo-milieuzaken x x Sociale zekerheid x x x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x x x Lokale belastingen x x x x Wet waardering onroerende zaken (WOZ) x x x x Wet werk en bijstand x x x x Wet maatschappelijke ondersteuning x x x x Overige bestuursrechtelijke zaken x x x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x x Agentuurzaken x x x x x x x x x Huurzaken x x x x x x x x x Consumentenzaken x x x x x x x x x Pachtzaken x x x x x x x x Curatele en mentorschap x x x x x x x x x Bewind x x x x x x x x x Handelzaken Faillissementen en surseances rechtspersonen x x x x 16 Staatscourant 2013 nr januari 2013

17 ZITTINGSPLAATSEN LOKET NOORD-HOLLAND A B C D E F A B C D E F Faillissementen en surseances natuurlijke personen x x x x Schuldsaneringen x x x x Grondzaken x x x x Intellectuele eigendom x x Medische beroepsaansprakelijkheid x x Bestuurdersaansprakelijkheid x x x x Mededingingszaken x x x x Aanbestedingszaken x x Letselschade x x Vervoerszaken x x Verzekeringszaken x x Erfrecht x x x x Alle overige civiele zaken > , x x x x Personen- en familierecht Huwelijk / Partnerschap x x x x Gezag, omgang, woonplaats x x x x Ondertoezichtstelling x x x x Uithuisplaatsing x x x x Scheiding c.a. x x x x Levensonderhoud x x x x Adoptie x x x x Verhaal bijstand x x x x Burgerlijke Stand x x x x Voogdij overige x x x x Wet op de jeugdzorg: beroepen indicatiestelling x x Wet op de jeugdzorg: overige zaken x x x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x x x Verdeling / verrekening x x x x Leerplichtzaken x x x x x x x x x Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) x x x x Huisverbod x x x x Overige familiezaken x x x x Strafrecht Megazaken x x x x LP-zaken x x x x FP-zaken x x PR zaken gedetineerd x x x x x x PR zaken niet gedetineerd x x x x x x MK zaken gedetineerd x x x x x x MK zaken niet gedetineerd x x x x x x Reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP) x x x x x x RC en raadkamer gevangenhouding x x x x x x TBS verlengingen x x x x x x Ontnemingen x x x x x x Overtredingen x x x x x x x x x Mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel x x x x x x x x Overige Mulderzaken x x x x x x x x x Jeugdzaken gedetineerd x x x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x x x Raadkamerrekesten x x x x Landelijke concentraties Luchtvaartzaken x x x x Douanezaken (belastingen) x x Niet EU WOTS zaken x x x x 17 Staatscourant 2013 nr januari 2013

18 ZITTINGSPLAATSEN LOKET NOORD-HOLLAND A B C D E F A B C D E F Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. 3. Indiening stukken In bovenstaande bepalingen is aangegeven welke postbussen/adressen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die in de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener. Stukken bestemd voor een zaak die in Den Helder wordt behandeld, kunnen worden afgegeven of gedeponeerd in Alkmaar. 4. Roldatum en tijdstip Locatie Alkmaar Civiele kantonzaken: woensdag uur Civiele zaken: woensdag uur Locatie Den Helder Civiele kantonzaken: donderdag uur Locatie Haarlem: Civiele kantonzaken: woensdag 9.00 en uur en donderdag 9.00 en uur Civiele zaken: woensdag uur Locatie Hoorn: Civiele kantonzaken: maandag uur Locatie Zaandam: Civiele kantonzaken: donderdag uur 5. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers, medewerkers van het parket of medewerkers van de parketpolitie zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Amsterdam. 6. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op 7. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 2 januari Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 18 Staatscourant 2013 nr januari 2013

19 Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie. Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende in welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement zijn gesprekken gevoerd met de volgende personen en instanties: De dekens van de orde van advocaten in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden; De Hoofdofficieren van Justitie (van het regioparket Noord-Nederland i.o.) in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden; Overleg SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland; waarin betrokken de Commissarissen deren burgemeesters in het rechtsgebied). Daarnaast zijn de voornemens besproken met ketenpartners en procespartijen zoals UWV, belastingdienst Noord, deurwaarders, raad voor de kinderbescherming, jeugdzorg, reclassering, en andere op de rechtspraak betrokkenen zoals bestuurders Kamer van Koophandel, Martiniziekenhuis, Rijksuniversiteit Groningen, Arriva, VNO/NCW, notariaat. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen: Locatie Assen: Brinkstraat 4, 9401 HZ Assen Algemeen Bestuursrecht: Postbus 200, 9400 AE Assen Vreemdelingenrecht: Postbus 200, 9400 AE Assen Familie- en Jeugdrecht: Postbus 30009, 9400 RA Assen Handel/Kanton: Postbus 30009, 9400 RA Assen Insolventierecht: Postbus 30009, 9400 RA Assen Kort Geding: Postbus 30009, 9400 RA Assen Bewind, Curatele, Mentorschap, Erfrecht en Mulder: Postbus 30009, 9400 RA Assen Strafrecht: Postbus 50036, 9400 LA Assen Kabinet RC: Postbus 50036, 9400 LA Assen Telefoon (0592) Openingstijden: Locatie Groningen: Guyotplein 1, 9712 NX Groningen Algemeen Bestuursrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen Vreemdelingenrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen Familie- en Jeugdrecht: Postbus 933, 9700 AX Groningen Handel/Kanton: Postbus 933, 9700 AX Groningen Insolventierecht: Postbus 933, 9700 AX Groningen Kort Geding: Postbus 933, 9700 AX Groningen Bewind, Curatele, Mentorschap, Erfrecht en Mulder: Postbus 933, 9700 AX Groningen Strafrecht: Postbus 235, 9700 AE Groningen Kabinet RC: Postbus 235, 9700 AE Groningen Telefoon (050) Openingstijden: Locatie Leeuwarden: Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden Algemeen Bestuursrecht: Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden Belastingrecht: Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden Familie- en Jeugdrecht: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Handel/Kanton: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Insolventierecht: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Kort Geding: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Bewind, Curatele, Mentorschap, Erfrecht en Mulder: 19 Staatscourant 2013 nr januari 2013

20 Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Strafrecht: Postbus 1701, 8901 CA Leeuwarden Kabinet RC: Postbus 1701, 8901 CA Leeuwarden Telefoon (058) Openingstijden: Locatie Emmen Locatie Heerenveen: Locatie Sneek: Locatie Winschoten: Hoofdstraat 6, 7811 ENEmmen Postbus 1058, 7801 BB Emmen Telefoon (0591) Openingstijden: Thorbeckestraat 1, 8442 CX Heerenveen Postbus 49, 8440 AA Heerenveen Telefoon (0513) Openingstijden: Marktstraat 27, 8601CS Sneek Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Telefoon: (058) Openingstijden uitsluitend ten tijde van zittingen op woensdag in de oneven weken van het jaar Johan Modastraat 6 (gemeentehuis Winschoten) 9671 CD Winschoten Postbus 933, 9700 AX Groningen Telefoon: (050) Openingstijden uitsluitend ten tijde van zittingen op dinsdag Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). 2. Zaaksverdeling In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Noord-Nederland (provincies Drenthe, Fryslân en Groningen) worden behandeld. A= Assen B= Groningen C= Leeuwarden D= Emmen, Heerenveen, Sneek en Winschoten ZITTINGSPLAATSEN LOKET NOORD-NEDERLAND A B C D A B C D Bestuursrecht Rijksbelastingen x x Vreemdelingenzaken x x x x Wabo-milieuzaken x x x x Sociale zekerheid x x x x x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x x x x x Lokale belastingen x x x x WOZ x x x x Wet werk en Bijstand x x x x x x Wet Maatschappelijke ondersteuning x x x x x x Overige x x x x x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x Agentuurzaken x x x x x x x x Huurzaken x x x x x x x x Consumentenzaken x x x x x x x x Pachtzaken x x x x x 20 Staatscourant 2013 nr januari 2013

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de rechtspraak of recht als privilege?

Toegankelijkheid van de rechtspraak of recht als privilege? Toegankelijkheid van de rechtspraak of recht als privilege? De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter versus de kostendekkende griffierechten Michelle Vrolijk Haarlem, juni 2011 Toegankelijkheid

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied 1 Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied...12 1.1. Inleiding...12 1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen...13

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel)

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) 1. Betere geschiloplossing voor de burger Een kenmerk van een goed functionerend rechtsbestel is dat burgers met een geschil zo goed mogelijk worden

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND Goedgekeurd door het Ledenparlement op 28 mei 2014 Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Betekenen aan Staat en Kon.Huis I (art. 48)

Betekenen aan Staat en Kon.Huis I (art. 48) Betekenen aan Staat en Kon.Huis I (art. 48) Enkel in Den Haag bij Parket van PG bij de Hoge Raad De Staat heeft geen bijkantoren en kan dus niet conform art. 1:14BW worden gedagvaard, laat staan aan de

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

F. Oostlander Smeets Advocaten

F. Oostlander Smeets Advocaten 86 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland mei 2015, afl. 4 566 deskundigenbericht en de eindnota worden deze door de griffier in kopie naar de procespartijen gezonden. Zij krijgen daarbij

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:56542283 en bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L.L.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zo aan Huis

Algemene voorwaarden Zo aan Huis Algemene voorwaarden Zo aan Huis Versie januari 2015 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 4 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie