Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Zaaksverdelingsreglementen van de Rechtspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Zaaksverdelingsreglementen van de Rechtspraak"

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr januari 2013 Zaaksverdelingsreglementen van de Rechtspraak De besturen van de gerechtshoven en rechtbanken hebben op grond van artikel 21 van de Wet op de rechterlijke organisatie een zaaksverdelingsreglement (hierna: reglement ) vastgesteld, waarin per zittingsplaats wordt bepaald voor welke categorieën van zaken in die zittingsplaats zittingen worden gehouden. Totstandkoming reglementen De besturen van de gerechten hebben de reglementen vastgesteld op grond van door de Raad voor de rechtspraak, in samenspraak met de gerechten, vastgestelde kaders. Deze kaders bevatten belangrijke uitgangspunten als toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. Op grond van artikel 21a van de Wet op de rechterlijke organisatie dient de Raad voor de rechtspraak zijn instemming te verlenen aan de door de gerechtsbesturen vastgestelde reglementen, waarvoor hij de genoemde criteria hanteert. Ook houdt de Raad voor de rechtspraak rekening met de wijze waarop het consultatieproces dat heeft plaatsgevonden. Criteria waaraan de reglementen dienen te voldoen Toegankelijkheid van rechtspraak De reglementen dienen te leiden tot een evenwichtige verdeling van zaken over de zittingsplaatsen binnen een arrondissement of ressort, bijzondere specialistische onderwerpen daargelaten. Kantonzaken en overige veelvoorkomende laagdrempelige zaken worden in iedere zittingsplaats behandeld. Kwaliteit van rechtspraak Reglementen worden ingezet ten behoeve van effectieve kwaliteit van rechtspraak. Bij het vaststellen van en instemmen met de reglementen wordt rekening gehouden met ketenprocessen en is er oog voor het belang van rechtsvorming. Gezonde bedrijfsvoering Bij het vaststellen van en instemmen met de reglementen wordt vanuit het oogpunt van aanvaardbare besteding van gemeenschapsgeld rekening gehouden met een evenwichtige balans tussen voorzieningen en kosten. De door de gerechten en ketenpartijen te maken kosten (reiskosten, kosten voor beveiliging) moeten in verhouding staan tot de maatschappelijke winst van behandeling op locatie (toegankelijkheid). Eisen aan het consultatieproces De gerechtsbesturen consulteren de ketenpartijen over de verdeling van zaken op zodanige wijze dat zij ook daadwerkelijk inspraak hebben. In het proces van totstandkoming van de reglementen zijn gesprekken gevoerd met o.a. de dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten in de voormalige arrondissementen, de hoofdofficier van justitie en de hoofdadvocaat-generaal in de voormalige arrondissementen en ressorten, de commissaris van deen des) in het voormalige arrondissement/ressort. Daarnaast zijn de voornemens ten aanzien van de verdeling van categorieën zaken over de zittingsplaatsen besproken met een groot aantal ketenpartijen en procespartijen zoals UWV, Belastingdienst, gerechtsdeurwaarders, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland en andere betrokkenen zoals bestuurders van de Kamers van Koophandel, ziekenhuizen, universiteiten, VNO/NCW en notariaat. Zaaksverdelingsreglement rechtbank Amsterdam Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Amsterdam vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. 1 Staatscourant 2013 nr januari 2013

2 Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur het arrondissementsparket Amsterdam geconsulteerd. Bepalingen 1. Zittingsplaats Het arrondissement Amsterdam heeft één zittingsplaats: Adresgegevens: Parnassusweg 220, 1076 AV, Amsterdam Openingstijden: op werkdagen van uur tot uur Correspondentie adres: Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam 2. Zaaksverdeling In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de zittingsplaats A in het arrondissement Amsterdam worden behandeld. ZITTINGSPLAATS LOKET AMSTERDAM A B Bestuursrecht Rijksbelastingen Vreemdelingenzaken x x Wabo-milieuzaken x x Sociale zekerheid x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x Lokale belastingen x x WOZ x x Wet werk en Bijstand x x Wet Maatschappelijke ondersteuning x x Overige x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x Arbeidszaken x x Agentuurzaken x x Huurzaken x x Consumentenzaken x x Curatele en mentorschap x x Bewind x x Leerplichtzaken x x Pachtzaken x x Handelszaken Insolventies rechtspersonen x x Insolventies natuurlijke personen x x Schuldsaneringen x x Grondzaken x x Intellectuele eigendom x x Medische beroepsaansprakelijkheid x x Bestuursaansprakelijkheid x x Mededingingszaken x x Aanbestedingszaken x x Letselschade x x Vervoerszaken x x 2 Staatscourant 2013 nr januari 2013

3 ZITTINGSPLAATS LOKET AMSTERDAM A B Verzekeringszaken x x Bouwzaken x x Erfrecht x x Onrechtmatige daad x x Alle overige civiele zaken > , x x Personen- en familierecht Huwelijk / Partnerschap x x Gezag, omgang, woonplaats x x Ondertoezichtstelling x x Uithuisplaatsing x x Scheiding c.a. x x Levensonderhoud x x Adoptie x x Verhaal bijstand x x Burgerlijke Stand x x Voogdij overige x x Wet op de jeugdzorg x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x Verdeling / verrekening x x BOPZ x x Huisverbod x x Overige familiezaken x x Strafrecht Megazaken x x LP-zaken x x FP-zaken x x PR zaken gedetineerd x x PR zaken niet gedetineerd x x MK zaken gedetineerd x x MK zaken niet gedetineerd x x Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK) x x RC en raadkamer gevangenhouding x x TBS verleningen x x Ontnemingen x x Overtredingen x x Mulderzaken x x Jeugdzaken gedetineerd x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x Raadkamer rekesten x x Landelijke concentraties Gerechtsdeurswaarderswet, Tuchtklachten Wet toezicht effectenverkeer 1995 artikel 46, Voorkenniszaken x x Europees Arrestatiebevel x x Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering artikel 1046, Samenvoeging arbitrale procedures, tenzij partijen anders zijn overeengekomen Wetboek van Strafvordering artikel 2 lid 1 onder 6, Strafbare feiten begaan ter zee buiten het rechtsgebied van een rechtbank of aan boord van een vaartuig dat buitengaans wordt gebracht Besluit gezagregisters artikel 1 lid 2, Bevoegdheden ten aanzien van in het buitenland geboren kinderen x x x x x x x x 3 Staatscourant 2013 nr januari 2013

4 Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen. 3. Indiening stukken Het arrondissement Amsterdam heeft één zittingsplaats: Adresgegevens: Parnassusweg 220, 1076 AV, Amsterdam Openingstijden: op werkdagen van uur tot uur Op deze zittingsplaats kunnen stukken en zaken worden ingediend of gedeponeerd. Ook voor informatie over een zaak kan de rechtzoekende op deze zittingsplaats terecht. 4. Roldatum en tijdstip Algemeen 1. De zittingen voor de behandeling van bestuurszaken, civiele zaken, strafzaken en kantonzaken, alsmede de buitengerechtelijke werkzaamheden in de sector kanton, worden in beginsel gehouden op alle werkdagen vanaf uur. 2. Op Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van dewordt gevierd, alsmede op de krachtens artikel 3, derde lid van de Algemene Termijnenwet aangewezen dagen waarop geen gewone zittingen worden gehouden, worden geen zittingen gehouden. Deze regel lijdt uitzondering in de gevallen waarin de rechter bepaalt dat wel op een dergelijk dag zitting zal worden gehouden. Bijzondere bepalingen met betrekking tot kantonzaken Op de zittingen voor de behandeling van burgerlijke zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste 5.000,00 (de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen), daaronder ook begrepen de zaken betreffende vorderingen zoals omschreven in artikel 93 aanhef en onder c en d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden de zaken aangebracht tegen de gedaagden wier namen (bij natuurlijke personen wier familienaam) aanvangen met de navolgende letters te weten: op maandag te uur: op maandag te uur: op dinsdag te uur: op dinsdag te uur: op woensdag te uur: op woensdag te uur: op donderdag te uur: op donderdag te uur: op vrijdag te uur: op vrijdag te uur: de letters E, N, P, en R de letter M de letters C, D, J, Y en Z de letter K de letters S en V de letters F en G de letters B, I, Q en X de letters L en T de letters H, O, U en W de letter A Op de zittingen voor de behandeling van burgerlijke zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten minste 5.000,00 en ten hoogste ,00 (de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen, tenzij de rechtstitel het bedrag van ,00 te boven gaat en die rechtstitel wordt betwist), met uitzondering van de zaken betreffende vorderingen zoals omschreven in artikel 93 aanhef en onder c en d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden de zaken aangebracht op de woensdag te uur. In incassozaken (van onbetwiste geldvorderingen eventueel inclusief vorderingen tot ontruiming) kan ter verkrijging van een voorziening in kort geding zonder voorafgaande toestemming tegen een maandag te uur worden gedagvaard. 4 Staatscourant 2013 nr januari 2013

5 5. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Noord-Holland. 6. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op 7. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 3 januari Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Amsterdam. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie. Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Den Haag Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag vast voor welke zaken de rechtzoekende in welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. Besloten is om sociale verzekeringszaken, schuldsaneringen (WSNP; voor zover het toelatingszittingen betreft), zaken betreffende onroerende zaakbelasting (o.a. WOZ), politierechterzaken (nietgedetineerden), enkelvoudige jeugdzaken (jeugdstrafzaken niet-gedetineerden, ondertoezichtstelling en leerplichtzaken) ook op de locaties Leiden en Gouda te gaan behandelen. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van het aanbod van laagdrempelige zaken op die rechtspraaklocaties, waarmee de belangen van rechtzoekenden zijn gediend. De locaties Delft en Alphen aan den Rijn worden op korte termijn gesloten. Tot die tijd zal op deze locaties uitsluitend het gebruikelijke pakket aan kantonzaken worden behandeld. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het Arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen: A. Locatie Den Haag bezoekadres postadres openingstijden Prins Clauslaan AJ Den Haag Postbus EH Den Haag ma-vrij uur B. Locatie Leiden bezoekadres postadres openingstijden Witte Singel BG Leiden Postbus ED Leiden ma-vrij uur C. Locatie Gouda bezoekadres postadres openingstijden Oosthaven PC Gouda Postbus CC Gouda ma-vrij uur 5 Staatscourant 2013 nr januari 2013

6 D. Locatie Delft bezoekadres postadres openingstijden Korte Geer 11a 2611 CA Delft Postbus CZ Delft uur E. Locatie Alphen aan den Rijn bezoekadres postadres openingstijden Wilhelminalaan ED Alphen a/d Rijn Postbus AC Alphen a/d Rijn uur Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). 2. Zaaksverdelingen In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de rechtspraaklocaties van dit arrondissement worden behandeld. ZITTINGSPLAATSEN LOKET DEN HAAG A B C D E A B C D E Bestuursrecht Rijksbelastingen x x Vreemdelingenzaken x x Wabo-milieuzaken x x Sociale zekerheid x x x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x X Lokale belastingen en WOZ x x x x Wet werk en Bijstand x x Wet Maatschappelijke ondersteuning x x Overige bestuurlijke zaken x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x x x Agentuurzaken x x x x x x x x x x Huurzaken x x x x x x x x x x Pachtzaken x x x x x x x x x x Handelszaken Insolventies natuurlijke- en rechtspersonen x x Schuldsaneringen (WSNP) x x x x Civiele zaken vanaf , x x Voorlopige voorzieningen in civiele zaken x x Handelsrekesten x x Personen- en familierecht Curatele x x x x x x x x x x Bewind en mentorschap x x x x x x x x x x Huwelijk / Partnerschap x x Gezag, omgang, woonplaats x x Ondertoezichtstelling x x x x 6 Staatscourant 2013 nr januari 2013

7 ZITTINGSPLAATSEN LOKET DEN HAAG A B C D E A B C D E Uithuisplaatsing x x x x Scheiding c.a. x x Levensonderhoud (alimentatie) x x Adoptie x x Verhaal bijstand x x Burgerlijke Stand x x Voogdij overige x x Wet op de jeugdzorg x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x Verdeling / verrekening x x Leerplichtzaken x x x x Wet bijzondere opnemingen psychiatrische x x ziekenhuizen (BOPZ) Huisverbod x x Overige familiezaken x x Strafrecht Megazaken x x LP-zaken x x FP-zaken x x PR zaken gedetineerd x x PR zaken niet gedetineerd x x x x MK zaken gedetineerd x x MK zaken niet gedetineerd x x Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK) x x RC en raadkamer gevangenhouding x x TBS verlengingen x x Ontnemingen x x Overtredingen x x x x x x x x x x Mulderzaken x x x x x x x x x x Jeugdzaken gedetineerd x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x x x Raadkamer rekesten x x Landelijke concentraties Militaire ambtenarenzaken x x Internationale kinderontvoeringen x x Internationale zaken familierecht (IPR-zaken) x x Octrooizaken en Europese merken en modellen x x Europees betalingsbevel x x Internationale misdrijven (WIM-zaken) x x Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten x x Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen. 3. Indiening stukken Tenzij in de wet anders is bepaald, is in bovenstaande bepalingen aangegeven welke postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. 7 Staatscourant 2013 nr januari 2013

8 Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener. 4. Zaakverdeling over locaties Voor zaken die op meerdere locaties worden behandeld wordt verwezen naar de gemeentelijke indeling zoals gepubliceerd op 5. Roldatum en tijdstip Locatie Den Haag Civiele zaken: woensdag uur Civiele kantonzaken: Maandag 10 uur (na overleg met de griffie) Dinsdag 10 uur Woensdag 10 uur Donderdag 10 uur Locatie Leiden Civiele kantonzaken: woensdag 10 uur Locatie Gouda Civiele kantonzaken: donderdag 11 uur Locatie Delft Civiele kantonzaken: donderdag 10 uur Locatie Alphen aan den Rijn: Civiele kantonzaken: dinsdag 11 uur 6. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Rotterdam. 7. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op 8. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 3 januari 2013 Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Den Haag. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het zaaksverdelingsreglement treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant. Zaaksverdelingsreglement rechtbank Limburg Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Limburg vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. 8 Staatscourant 2013 nr januari 2013

9 Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de volgende instanties geconsulteerd: ketenpartners voor de teams toezicht, kabinet RC, alsmede de hoofdofficieren van justitie. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen: Locatie A: Adresgegevens Sint Annadal PA Maastricht Postbus BZ Maastricht Openingstijden: 8.30 uur tot uur Locatie B: Adresgegevens Willem II Singel HR Roermond Postbus AZ Roermond Openingstijden: 8.30 uur tot uur Locatie C: Adresgegevens Parklaan KE Sittard Postbus AA Sittard Openingstijden: uur tot uur Locatie D: Adresgegevens Akerstraat BN Heerlen Postbus CZ Heerlen Openingstijden: uur tot uur Locatie E: Adresgegevens Dr. Blumenkampstraat PV Venlo Postbus AX Roermond Openingstijden: 8.30 uur tot uur Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). 2. Zaaksverdeling In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Limburg worden behandeld. 9 Staatscourant 2013 nr januari 2013

10 ZITTINGSPLAATSEN LOKET LIMBURG A B C D E A B C D E Bestuursrecht Rijksbelastingen Vreemdelingenzaken x x x Wabo-milieuzaken x x x Sociale zekerheid x x x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x x x Lokale belastingen x x x x Wet waardering onroerende zaken (WOZ) x x x x Wet werk en bijstand x x x x Wet maatschappelijke ondersteuning x x x x Overige bestuursrechtelijke zaken x x x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x x x Agentuurzaken x x x x x x x x x x Huurzaken x x x x x x x x x x Consumentenzaken x x x x x x x x x x Pachtzaken x x x x Curatele en mentorschap x x x x Bewind x x x x x x Handelzaken Faillissementen en surseances rechtspersonen x x x x Failissementen en surseances natuurlijke personen x x x x Schuldsaneringen x x x x Grondzaken x x x x Intellectuele eigendom x x x x Medische beroepsaansprakelijkheid x x x x Bestuurdersaansprakelijkheid x x x x Mededingingszaken x x x x Aanbestedingszaken x x x x Letselschade x x x x Vervoerszaken x x x x Verzekeringszaken x x x x Erfrecht x x x x Alle overige civiele zaken > , x x x x Personen- en familierecht Curatele en mentorschap x x x x Huwelijk / Partnerschap x x x x Gezag, omgang, woonplaats x x x x Ondertoezichtstelling x x x x Uithuisplaatsing x x x x Scheiding c.a. x x x x Levensonderhoud x x x x Adoptie x x x x Verhaal bijstand x x x x Burgerlijke Stand x x x x Voogdij overige x x x x Wet op de jeugdzorg x x x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x x x Verdeling / verrekening x x x x Leerplichtzaken x x x x x x x x x x Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) x x x x 10 Staatscourant 2013 nr januari 2013

11 ZITTINGSPLAATSEN LOKET LIMBURG A B C D E A B C D E Huisverbod x x x x Overige familiezaken x x x x Strafrecht Megazaken x 1 x x LP-zaken x 1 x x FP-zaken x 1 x x PR zaken gedetineerd x x x x PR zaken niet gedetineerd x x x x MK zaken gedetineerd x x x x MK zaken niet gedetineerd x x x x Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK) x x x x RC en raadkamer gevangenhouding x x x x TBS verlengingen x x x x Ontnemingen x x x x Overtredingen x x x x x x x x x x Mulderzaken x x x x x x x x x x Jeugdzaken gedetineerd x x x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x x x Raadkamerrekesten x x x x Landelijke concentraties 1 zaken met lokale gebondenheid kunnen ook op de locatie Maastricht worden behandeld. Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen. 3. Indiening stukken In bovenstaande bepalingen is tevens aangegeven welke postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener. 4. Roldatum en tijdstip Civiele kantonzaken: op alle locaties woensdag 10:00 uur met uitzondering van locatie B, dinsdag 10:00 uur. 11 Staatscourant 2013 nr januari 2013

12 Civiele rolzaken (overig) op de locaties Maastricht en Roermond woensdag uur. 5. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant. 6. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op 7. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 2 januari Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Limburg. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie. Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur het regionale OM, de dekens van de Ordes van advocaten te Amsterdam, Utrecht en Zwolle-Lelystad en devan de grootste steden binnen het nieuwe arrondissement geconsulteerd. Gezien de specifieke situatie van de Gooi en Vechtstreek is met ketenpartners rondom jeugd(straf)zaken uit Gooi en Vechtstreek apart gesproken. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het arrondissement heeft de volgende zittingplaatsen: A. Locatie Utrecht Vrouwe Justitiaplein EX Utrecht Postbus DA Utrecht Openingstijden uur B. Locatie Lelystad Stationsplein DL Lelystad Postbus 2035 AA Lelystad Openingstijden uur C. Locatie Almere De Diagonaal, 37, 1315 XE Almere Postbus 2035 AA Lelystad Openingstijden uur D. Locatie Amersfoort Stationsplein 14, 3818 LE Amersfoort Postbus 16005, 3500 Utrecht Openingstijden uur Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). 12 Staatscourant 2013 nr januari 2013

13 2. Zaaksverdeling (NB: dit is NIET de organisatorische indeling) ZITTINGSPLAATSEN LOKET MIDDEN-NEDERLAND A B C D A B C D Bestuursrecht Centrale overheid (waaronder toeslagen) x x Vreemdelingenzaken x x Milieuzaken en Waterwet x x Omgevingsrecht (excl. milieuzaken en Waterwet) x x x x* Sociale zekerheid (excl. Wet werk en bijstand c.a. en Wet maatschappelijke x x x x* ondersteuning) Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x x x* Lokale belastingen x x x x* Wet waardering onroerende zaken (WOZ) x x x x* Wet werk en bijstand c.a. 1 x x x x x x* x* x* Wet maatschappelijke ondersteuning x x x x x x* x* x* Overige bestuursrechtelijke zaken x x x x* Civiel recht Kantonzaken Geldvorderingen tot en met , x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x Agentuurzaken x x Huurzaken x x x x x x x x Consumentenzaken x x x x x x x x Pachtzaken x x Curatele en mentorschap x x x x x x x x Bewind x x x x x x x x Overige kantonzaken x x x x x x x x Handelzaken (alle niet-kantonzaken m.u.v. boek 1 BW-zaken) Faillissementen en surseances rechtspersonen x x x x Failissementen en surseances natuurlijke personen x x x x x x Schuldsaneringen (WNSP en TBE) x x x x x x x x Grondzaken 2 x x Intellectuele eigendom x x x x Medische beroepsaansprakelijkheid x x x x Bestuurdersaansprakelijkheid x x x x Mededingingszaken x x Aanbestedingszaken x x Letselschade x x x x Vervoerszaken 3 x x Verzekeringszaken x x x x Erfrecht 4 x x x x Alle overige geldvorderingen > , x x x x Overige dagvaardingen en rekesten x x x x Personen- en familierecht Huwelijk / Partnerschap x x x x x x Gezag, omgang, woonplaats x x x x x x Ondertoezichtstelling x x x x x x Uithuisplaatsing x x x x x x Scheiding c.a. x x x x x x Levensonderhoud x x x x x x Adoptie x x x x x x Verhaal bijstand x x x x x x Burgerlijke Stand x x x x x x Voogdij overige x x x x x x 13 Staatscourant 2013 nr januari 2013

14 ZITTINGSPLAATSEN LOKET MIDDEN-NEDERLAND A B C D A B C D Wet op de jeugdzorg x x x x x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x x x x x Verdeling / verrekening x x x x Leerplichtzaken(vallen organisatorisch onder strafrecht) x x x x x x Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) x x x x Huisverbod x x x x x x Overige familiezaken x x x x Strafrecht Megazaken x x x x LP-zaken x x FP-zaken x x PR zaken gedetineerd x x x x PR zaken niet gedetineerd x x x x x x x x MK zaken gedetineerd x x x x MK zaken niet gedetineerd x x x x Reguliere milieu- en fraudezaken x x x x RC en raadkamer gevangenhouding x x x x TBS verlengingen x x Ontnemingen x x Overtredingen x x x x x x x x Mulderzaken x x x x x x x x Jeugdzaken gedetineerd x x x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x x x x x Raadkamerrekesten x x x x Landelijke concentraties * correspondentieadres is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht 1 Daaronder wordt ook verstaan: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, Wet investeren in jongeren en Wet werk en inkomen kunstenaars. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. 2 Daaronder wordt verstaan: onteigening, ruilverkaveling en Wet voorkeursrecht gemeenten. 3 De verzoekschriften op het gebied van erfrecht worden behandeld door de kantonrechter op de locaties Utrecht en Lelystad. 4 De verzoekschriften op het gebied van erfrecht worden behandeld door de kantonrechter op de locaties Utrecht en Lelystad. Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. Het gerechtsbestuur beslist over de plaats van behandeling van zaken en categorieën van zaken indien dit reglement onvoldoende uitsluitsel geeft. Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen. 3. Indiening stukken In bovenstaande bepalingen zijn algemene postbussen/adressen aangegeven. Voor de juiste correspondentieadressen voor het aanbrengen of indienen van zaken wordt verwezen naar de nadere regels van dit zaaksverdelingsreglement gepubliceerd op Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen, met dien verstande dat termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener blijft. 14 Staatscourant 2013 nr januari 2013

15 4. Roldatum en tijdstip Op de vier zittingslocaties vinden wekelijks rolzittingen van de kantonrechter plaats in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen. Data en tijdstippen: Utrecht maandag woensdag 9:30 uur 9:30 uur Lelystad woensdag 9:30 uur Almere woensdag 9:30 uur Amersfoort woensdag 9:30 uur 5. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Oost-Nederland. Indien Oost-Nederland wordt gesplitst in een rechtbank Gelderland en een rechtbank Overijssel, gaan de zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken over naar de rechtbank Gelderland. 6. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op 7. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 2 januari Dit reglement kan worden aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie. Zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Holland vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de volgende instanties geconsulteerd: 3 RO, ARAG Rechtsbijstand, (civiele) bewindvoerders, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Consumentenbond, DAS Rechtsbijstand, deurwaarders, faillissementscuratoren, FNV, Gemeenten Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad, gemeentelijke schuldhulpverleningsinstanties van gemeenten Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Hoorn en Purmerend, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Juridisch Loket Alkmaar, Juridisch Loket Haarlem, Koninklijke Marechaussee, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, Openbaar Ministerie (Functioneel, Landelijk en Regionaal Parket), Orde van Advocaten Alkmaar, Orde van Advocaten Haarlem, Politie Kennemerland, Politie Noord-Holland-Noord, Politie Zaanstreek-Waterland, Provincie Noord-Holland, Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar, Raad voor de Kinderbescherming Haarlem, Sociale Verzkeringsbank, SRK Rechtsbijstand, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Waterschap Hollands Noorderkwartier. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen: A. Alkmaar: Postadres: Postbus 251, 1800 BG Alkmaar Bezoekadres: Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC Alkmaar 15 Staatscourant 2013 nr januari 2013

16 Openingstijden: uur B. Den Helder: Postadres: Postbus 251, 1800 BG Alkmaar Bezoekadres: Kerkgracht 4, 1782 GJ Den Helder C. Haarlem: Postadres: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem Bezoekadressen: Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem Jansstraat 81, 2011 RW Haarlem Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem Openingstijden: uur D. Hoorn: Postadres: Postbus 2106, 1620 EC Hoorn Bezoekadres: Grote Oost 53, 1621 BS Hoorn Openingstijden: uur E. Zaandam: Postadres: Postbus 1165, 1500 AD Zaandam Bezoekadres: Rembrandtstraat 23, 1506 LS Zaandam Openingstijden: uur F. Schiphol: Postadres: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem Bezoekadres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp Openingstijden: uur Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die in de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende in die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). Voor informatie over een zaak die in Den Helder wordt behandeld, kan de rechtzoekende in Alkmaar terecht. 2. Zaaksverdeling In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die in de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Noord-Holland worden behandeld. ZITTINGSPLAATSEN LOKET NOORD-HOLLAND A B C D E F A B C D E F Bestuursrecht Rijksbelastingen x x Vreemdelingenzaken x x Wabo-milieuzaken x x Sociale zekerheid x x x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x x x Lokale belastingen x x x x Wet waardering onroerende zaken (WOZ) x x x x Wet werk en bijstand x x x x Wet maatschappelijke ondersteuning x x x x Overige bestuursrechtelijke zaken x x x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x x Agentuurzaken x x x x x x x x x Huurzaken x x x x x x x x x Consumentenzaken x x x x x x x x x Pachtzaken x x x x x x x x Curatele en mentorschap x x x x x x x x x Bewind x x x x x x x x x Handelzaken Faillissementen en surseances rechtspersonen x x x x 16 Staatscourant 2013 nr januari 2013

17 ZITTINGSPLAATSEN LOKET NOORD-HOLLAND A B C D E F A B C D E F Faillissementen en surseances natuurlijke personen x x x x Schuldsaneringen x x x x Grondzaken x x x x Intellectuele eigendom x x Medische beroepsaansprakelijkheid x x Bestuurdersaansprakelijkheid x x x x Mededingingszaken x x x x Aanbestedingszaken x x Letselschade x x Vervoerszaken x x Verzekeringszaken x x Erfrecht x x x x Alle overige civiele zaken > , x x x x Personen- en familierecht Huwelijk / Partnerschap x x x x Gezag, omgang, woonplaats x x x x Ondertoezichtstelling x x x x Uithuisplaatsing x x x x Scheiding c.a. x x x x Levensonderhoud x x x x Adoptie x x x x Verhaal bijstand x x x x Burgerlijke Stand x x x x Voogdij overige x x x x Wet op de jeugdzorg: beroepen indicatiestelling x x Wet op de jeugdzorg: overige zaken x x x x Erkenning / ontkenning vaderschap x x x x Verdeling / verrekening x x x x Leerplichtzaken x x x x x x x x x Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) x x x x Huisverbod x x x x Overige familiezaken x x x x Strafrecht Megazaken x x x x LP-zaken x x x x FP-zaken x x PR zaken gedetineerd x x x x x x PR zaken niet gedetineerd x x x x x x MK zaken gedetineerd x x x x x x MK zaken niet gedetineerd x x x x x x Reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP) x x x x x x RC en raadkamer gevangenhouding x x x x x x TBS verlengingen x x x x x x Ontnemingen x x x x x x Overtredingen x x x x x x x x x Mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel x x x x x x x x Overige Mulderzaken x x x x x x x x x Jeugdzaken gedetineerd x x x x Jeugdzaken niet gedetineerd x x x x Raadkamerrekesten x x x x Landelijke concentraties Luchtvaartzaken x x x x Douanezaken (belastingen) x x Niet EU WOTS zaken x x x x 17 Staatscourant 2013 nr januari 2013

18 ZITTINGSPLAATSEN LOKET NOORD-HOLLAND A B C D E F A B C D E F Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding. 3. Indiening stukken In bovenstaande bepalingen is aangegeven welke postbussen/adressen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die in de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener. Stukken bestemd voor een zaak die in Den Helder wordt behandeld, kunnen worden afgegeven of gedeponeerd in Alkmaar. 4. Roldatum en tijdstip Locatie Alkmaar Civiele kantonzaken: woensdag uur Civiele zaken: woensdag uur Locatie Den Helder Civiele kantonzaken: donderdag uur Locatie Haarlem: Civiele kantonzaken: woensdag 9.00 en uur en donderdag 9.00 en uur Civiele zaken: woensdag uur Locatie Hoorn: Civiele kantonzaken: maandag uur Locatie Zaandam: Civiele kantonzaken: donderdag uur 5. Zaken eigen medewerkers Zaken waarbij eigen medewerkers, medewerkers van het parket of medewerkers van de parketpolitie zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Amsterdam. 6. Uitvoeringsregels Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op 7. Slotbepalingen Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 2 januari Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland. Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 18 Staatscourant 2013 nr januari 2013

19 Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie. Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende in welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting. Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. In het proces van totstandkoming van dit reglement zijn gesprekken gevoerd met de volgende personen en instanties: De dekens van de orde van advocaten in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden; De Hoofdofficieren van Justitie (van het regioparket Noord-Nederland i.o.) in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden; Overleg SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland; waarin betrokken de Commissarissen deren burgemeesters in het rechtsgebied). Daarnaast zijn de voornemens besproken met ketenpartners en procespartijen zoals UWV, belastingdienst Noord, deurwaarders, raad voor de kinderbescherming, jeugdzorg, reclassering, en andere op de rechtspraak betrokkenen zoals bestuurders Kamer van Koophandel, Martiniziekenhuis, Rijksuniversiteit Groningen, Arriva, VNO/NCW, notariaat. Bepalingen 1. Zittingsplaatsen Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen: Locatie Assen: Brinkstraat 4, 9401 HZ Assen Algemeen Bestuursrecht: Postbus 200, 9400 AE Assen Vreemdelingenrecht: Postbus 200, 9400 AE Assen Familie- en Jeugdrecht: Postbus 30009, 9400 RA Assen Handel/Kanton: Postbus 30009, 9400 RA Assen Insolventierecht: Postbus 30009, 9400 RA Assen Kort Geding: Postbus 30009, 9400 RA Assen Bewind, Curatele, Mentorschap, Erfrecht en Mulder: Postbus 30009, 9400 RA Assen Strafrecht: Postbus 50036, 9400 LA Assen Kabinet RC: Postbus 50036, 9400 LA Assen Telefoon (0592) Openingstijden: Locatie Groningen: Guyotplein 1, 9712 NX Groningen Algemeen Bestuursrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen Vreemdelingenrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen Familie- en Jeugdrecht: Postbus 933, 9700 AX Groningen Handel/Kanton: Postbus 933, 9700 AX Groningen Insolventierecht: Postbus 933, 9700 AX Groningen Kort Geding: Postbus 933, 9700 AX Groningen Bewind, Curatele, Mentorschap, Erfrecht en Mulder: Postbus 933, 9700 AX Groningen Strafrecht: Postbus 235, 9700 AE Groningen Kabinet RC: Postbus 235, 9700 AE Groningen Telefoon (050) Openingstijden: Locatie Leeuwarden: Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden Algemeen Bestuursrecht: Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden Belastingrecht: Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden Familie- en Jeugdrecht: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Handel/Kanton: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Insolventierecht: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Kort Geding: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Bewind, Curatele, Mentorschap, Erfrecht en Mulder: 19 Staatscourant 2013 nr januari 2013

20 Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Strafrecht: Postbus 1701, 8901 CA Leeuwarden Kabinet RC: Postbus 1701, 8901 CA Leeuwarden Telefoon (058) Openingstijden: Locatie Emmen Locatie Heerenveen: Locatie Sneek: Locatie Winschoten: Hoofdstraat 6, 7811 ENEmmen Postbus 1058, 7801 BB Emmen Telefoon (0591) Openingstijden: Thorbeckestraat 1, 8442 CX Heerenveen Postbus 49, 8440 AA Heerenveen Telefoon (0513) Openingstijden: Marktstraat 27, 8601CS Sneek Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Telefoon: (058) Openingstijden uitsluitend ten tijde van zittingen op woensdag in de oneven weken van het jaar Johan Modastraat 6 (gemeentehuis Winschoten) 9671 CD Winschoten Postbus 933, 9700 AX Groningen Telefoon: (050) Openingstijden uitsluitend ten tijde van zittingen op dinsdag Informatie over zaken Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven). 2. Zaaksverdeling In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Noord-Nederland (provincies Drenthe, Fryslân en Groningen) worden behandeld. A= Assen B= Groningen C= Leeuwarden D= Emmen, Heerenveen, Sneek en Winschoten ZITTINGSPLAATSEN LOKET NOORD-NEDERLAND A B C D A B C D Bestuursrecht Rijksbelastingen x x Vreemdelingenzaken x x x x Wabo-milieuzaken x x x x Sociale zekerheid x x x x x x Studiefinanciering x x Ambtenarenrecht x x x x x x Lokale belastingen x x x x WOZ x x x x Wet werk en Bijstand x x x x x x Wet Maatschappelijke ondersteuning x x x x x x Overige x x x x x x Civiel recht Kantonzaken Civiele zaken tot , x x x x x x x x Arbeidszaken x x x x x x x x Agentuurzaken x x x x x x x x Huurzaken x x x x x x x x Consumentenzaken x x x x x x x x Pachtzaken x x x x x 20 Staatscourant 2013 nr januari 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5060 27 februari 2014 Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland zoals na wijziging vastgesteld op 22 november

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21979 2 mei 2016 Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland zoals na wijziging vastgesteld op 19 februari 2016

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement rechtbank Zeeland-West-Brabant

Zaaksverdelingsreglement rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaksverdelingsreglement rechtbank Zeeland-West-Brabant Vooraf Dit zaaksverdelingsreglement treedt in werking op 1 juli 2015. Tot deze datum geldt het zaaksverdelingsreglement dat gepubliceerd is in de

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Den Haag

Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Den Haag Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Den Haag Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag vast voor welke zaken de rechtzoekende in welke zittingsplaatsen in het arrondissement

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15690 6 juni 2014 Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland zoals na wijziging vastgesteld op 25 april 2014 Vooraf

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglementen van de Rechtspraak

Zaaksverdelingsreglementen van de Rechtspraak Zaaksverdelingsreglementen van de Rechtspraak De besturen van de gerechtshoven en rechtbanken hebben op grond van artikel 21 van de Wet op de rechterlijke organisatie een zaaksverdelingsreglement (hierna:

Nadere informatie

Nadere regels, tevens toelichting op het zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland

Nadere regels, tevens toelichting op het zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland Nadere regels, tevens toelichting op het rechtbank Midden-Nederland (Artikel 21 Wet op de rechterlijke organisatie; artikel 6 van het Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland) datum december

Nadere informatie

Nadere regels, tevens toelichting op het zaaksverdelingsreglement

Nadere regels, tevens toelichting op het zaaksverdelingsreglement Nadere regels, tevens toelichting op het zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland (Artikel 21 Wet op de rechterlijke organisatie; artikel 6 van het Zaaksverdelingsreglement rechtbank Midden-Nederland)

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken afdeling bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Zeeland-West-Brabant

Schema zaaksverdeling rechtbank Zeeland-West-Brabant Schema zaaksverdeling rechtbank Zeeland-West- Zaakscategorie Relatieve competentie, afkomstig uit (regio/gemeenten) Zittingslocatie Adres aanbrengen, stukken indienen (zie postadressen onderaan dit schema)

Nadere informatie

Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Relatieve competentie, afkomstig uit (regio/gemeenten) Zittingsl ocatie Adres aanbrengen / stukken indienen Zaken bestuursrecht Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga?

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Rechtbank gezocht Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Inleiding Per 1 januari 2013 is de wet Herziening Gerechtelijke Kaart in werking getreden. Dit brengt mee dat het aantal rechtbanken

Nadere informatie

Besluit behorende bij artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant

Besluit behorende bij artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant Besluit behorende bij artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari het overzicht vast welk soort zaken door ieder van de teams worden

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

Besluit van het bestuur van de rechtbank Rotterdam ex artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Rotterdam

Besluit van het bestuur van de rechtbank Rotterdam ex artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Rotterdam Besluit van het bestuur van de rechtbank Rotterdam ex artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Rotterdam Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari het overzicht vast welk soort zaken door ieder

Nadere informatie

Reglement vorming en bezetting van kamers

Reglement vorming en bezetting van kamers Reglement vorming en bezetting van kamers Het bestuur van de rechtbank Midden-Nederland stelt ter uitvoering van artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Midden-Nederland en in verband met

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

samenvatting van de voor de dagvaarding relevante wijzigingen

samenvatting van de voor de dagvaarding relevante wijzigingen Gevolgen Wet Herindeling Gerechtelijke kaart Door mr. J.H. Rutten I. Inleiding De Wet Herindeling Gerechtelijke Kaart (Wet HGK) heeft niet uitsluitend een nieuwe indeling van de arrondissementen en ressorten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

De belastingprocedure bij de rechtbank

De belastingprocedure bij de rechtbank De belastingprocedure bij de rechtbank Inhoudsopgave 1 Waar stelt u beroep in? 2 Hoe stelt u beroep in? 3 Beroepstermijn 4 Voorlopige voorziening 5 Griffierecht bij beroep 6 Zelf procederen of iemand machtigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 666 Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Klagen helpt 3. Waarover kunt u klagen? 3. Waarover kunt u niet klagen? 3. Hoe kunt u uw klacht indienen? 4. Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

Klagen helpt 3. Waarover kunt u klagen? 3. Waarover kunt u niet klagen? 3. Hoe kunt u uw klacht indienen? 4. Hoe wordt uw klacht afgehandeld? U HEEFT EEN KLACHT INHOUD Klagen helpt 3 Waarover kunt u klagen? 3 Waarover kunt u niet klagen? 3 Hoe kunt u uw klacht indienen? 4 Hoe wordt uw klacht afgehandeld? 5 Naar wie kunt u uw klacht sturen? 6

Nadere informatie

Memo inzake Wet herziening gerechtelijke kaart

Memo inzake Wet herziening gerechtelijke kaart Memo inzake Wet herziening gerechtelijke kaart Op 1 januari 2013 treedt de Wet herziening gerechtelijke kaart (Stb. 2012, 303, Kamerstukken 32 891) in werking. In het kort: de gerechtelijke kaart van Nederland

Nadere informatie

1. Gegeven aanwijzingen en de redenen daarvoor enzovoort (onderdeel a.) In het jaar 2005 heeft de Raad drie aanwijzingsbesluiten genomen:

1. Gegeven aanwijzingen en de redenen daarvoor enzovoort (onderdeel a.) In het jaar 2005 heeft de Raad drie aanwijzingsbesluiten genomen: VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT NEVENVESTIGINGS- EN NEVENZITTINGSPLAATSEN Bij koninklijk besluit van 17 juni 2004 (Stb. 2004, 288) is het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind In te vullen door de griffie Ingekomen op ter griffie van de rechtbank te Verzoeker I Verzoeker

Nadere informatie

Informatieboekje advocatuur

Informatieboekje advocatuur Informatieboekje advocatuur 1 Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Uit de voormalige gerechtshoven van Leeuwarden en Arnhem is op 1 januari 2013 gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ontstaan. Deze behandelt zaken

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

In team bestuursrecht 1 worden de navolgende zaken behandeld:

In team bestuursrecht 1 worden de navolgende zaken behandeld: Uitvoering artikel 4, lid 1 en 2 Bestuursreglement rechtbank Den Haag (behandeling van zaken door en bezetting van de teams en de indeling in enkel- en meervoudige kamers) Het bestuur van de rechtbank

Nadere informatie

Griffierecht. Inhoud

Griffierecht. Inhoud Inhoud Wat is griffierecht? 3 Strafrecht 3 Civiel of burgelijk recht 3 Griffierecht bij de sector kanton van de rechtbank 4 Griffierecht bij andere sectoren van de rechtbank 5 Griffierecht bij kort geding

Nadere informatie

Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht Personen- & Familierecht Betrokken en deskundig! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40 jaar garant

Nadere informatie

Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. voorgenomen besluit Visie van het gerechtsbestuur over zaaksverdeling, inrichting organisatie en huisvesting

Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. voorgenomen besluit Visie van het gerechtsbestuur over zaaksverdeling, inrichting organisatie en huisvesting Gerechtshof Arnhem Leeuwarden voorgenomen besluit Visie van het gerechtsbestuur over zaaksverdeling, inrichting organisatie en huisvesting De stip aan de horizon waarheen gaat het gerechtshof Arnhem Leeuwarden

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Afspraken tussen het College van procureurs-generaal en Raad voor de rechtspraak over de verdeling van zaken van het Landelijk Parket en het

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

U heeft een klacht 1.

U heeft een klacht 1. U heeft een klacht 1. Inhoud Klagen helpt... 3 Waarover kunt u klagen?... 3 Waarover kunt u niet klagen?... 3 Hoe kunt u uw klacht indienen?... 3 Hoe wordt uw klacht afgehandeld?... 4 Naar wie kunt u uw

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten,

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten, De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 18 februari 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl onderwerp Advies wetsvoorstel

Nadere informatie

Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg

Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg Factsheet 2017-4 Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg Veranderingen in grootte van rechtspraaklocaties onder invloed van de Herziening van de Gerechtelijke Kaart in 2013 Auteur: R.J.J. Eshuis December

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 131 Wet van 12 maart 2014 tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 2012

Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 2012 Factsheet 214-5 Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 212 Aantal bezwaarschriften, gerechtelijke procedures en afgegeven toevoegingen Auteur: M. ter Voert Oktober 214 Dit factsheet geeft ontwikkelingen

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige

Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige Rechtbank Tevens houdende verzoek tot aantekening in het gezagsregister (art. 1:252 Burgerlijk Wetboek) In te vullen door de griffie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector Rechtbank Amsterdam I Algemeen deel 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Strekking werkwijze Dit reglement heeft betrekking op de behandeling van strafrechtelijke

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie

Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie 2 Inhoudsopgave Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Strekking reglement 6 1.2 Afwijking van reglement 6 1.3 Definities 6 1.4 Indiening van

Nadere informatie

VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT NEVENVESTIGINGS- EN NEVENZITTINGSPLAATSEN OVER HET JAAR 2007

VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT NEVENVESTIGINGS- EN NEVENZITTINGSPLAATSEN OVER HET JAAR 2007 VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT NEVENVESTIGINGS- EN NEVENZITTINGSPLAATSEN OVER HET JAAR 2007 Bij koninklijk besluit van 17 juni 2004 (Stb. 2004, 288) is het Besluit nevenvestigings-

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie?

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie? Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG 1 Nr. : 75/2014 Rep. : 1855 BESCHIKKING Wij, T. HEEREN, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, bijgestaan door dhr. Y. KIELICH,

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN. Kabinet van de voorzitter. Beschikking. Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN. Kabinet van de voorzitter. Beschikking. Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN Kabinet van de voorzitter Beschikking Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen Wij, Thomas Van Houtte, voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen,

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:6706

ECLI:NL:RBDHA:2015:6706 ECLI:NL:RBDHA:2015:6706 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11062015 Datum publicatie 21072015 Zaaknummer C09488927 FA RK 153785 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen pagina 1 van 6 einde Publicatie : 2006-03-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Nieuw formulier aanvragen gezamenlijk gezag per september 2012

Nieuw formulier aanvragen gezamenlijk gezag per september 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 7.1.3.3 Nieuw formulier aanvragen gezamenlijk gezag per september 2012 bronnen Nieuwsbrief NVVB, 12.9.2012, www.nvvb.nl/ Geen GBA-uittreksels meer bij aanvraag gezamenlijk

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

Inleiding. Recht en rechtspraak. Rechterlijke organisatie. Rechtbank. Strafproces

Inleiding. Recht en rechtspraak. Rechterlijke organisatie. Rechtbank. Strafproces 1 Trias Politica; staatsmacht verdeeld over drie machten: Wetgevende macht (maken van wetten) Uitvoerende macht (bestuur en uitvoer van wetten) Rechtsprekende macht (beslissen van geschillen) 2 Vrouwe

Nadere informatie

VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT NEVENVESTIGINGS- EN NEVENZITTINGSPLAATSEN, OVER HET JAAR 2006

VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT NEVENVESTIGINGS- EN NEVENZITTINGSPLAATSEN, OVER HET JAAR 2006 VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT NEVENVESTIGINGS- EN NEVENZITTINGSPLAATSEN, OVER HET JAAR 2006 Bij koninklijk besluit van 17 juni 2004 (Stb. 2004, 288) is het Besluit nevenvestigings-

Nadere informatie

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig!

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig! VAN DER PUTT ' ADVOCATEN Personen- en Familierecht Betrokken en deskundig! De echtscheiding U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo'n stap is uiteraard heel wat

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Inhoud Deze brochure 2 Wat is gezag? 3 Ouderlijk gezag 4 Gezamenlijk gezag 10 Voogdij 13 De ouder die het gezag niet (meer) heeft 16 Omgang en informatie 16 Procedures en rechtsbijstand

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 Instantie Datum uitspraak 16-01-2013 Datum publicatie 12-11-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 187067 / FA RK 11-3921 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 108 Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten

Nadere informatie

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/

BURGERLIJKE SECTIE TEL. GRIFFIE KAMER UUR. 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre. griffie 056/ KAMER BEVOEGDHEID BURGERLIJKE SECTIE ZITTINGSDAG EN UUR 1e Kamer 1. Hoger beroepen tegen de vonnissen van het vredegerecht in zoverre Do ingevolge de wet niet toegewezen aan de familierechtbank Zaal TEL.

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) Allen, die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2541 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2013:2541 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2013:2541 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-06-2013 Datum publicatie 19-08-2013 Zaaknummer 200.119.707/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen

Memorie van Toelichting. Algemeen Memorie van Toelichting Algemeen Op 12 december 2008 is de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna ook EBB-verordening) van toepassing geworden. De

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee.

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee. de Rechtspraak Rechtbank Den Haag ^'AANTEKENEN ] PER POST PER FAX Bestuursrecht De heer ir. Hagen Leeuwenberg 2 2635 GD Den Hoom bezoekadres Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag datum onderdeel contactpersoon

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht ECLI:NL:GHSHE:2016:416 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 11-02-2016 Datum publicatie 12-02-2016 Zaaknummer 200 180 361_01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie