Hoogst. Persoonlijk. Recht in de ogen van Matthieu Goedhart. Mutsaersstichting UITGESPROKEN. Verkozen tot nummer 1 advocatenkantoor MT 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoogst. Persoonlijk. Recht in de ogen van Matthieu Goedhart. Mutsaersstichting UITGESPROKEN. Verkozen tot nummer 1 advocatenkantoor MT 100"

Transcriptie

1 Hoogst 08 Persoonlijk Recht in de ogen van Matthieu Goedhart Mutsaersstichting UITGESPROKEN VERSTAND VAN ZAKEN IN HET BANKJE VAN... Verkozen tot nummer 1 advocatenkantoor door MT 100 Uitleg van een bankgarantie: de rol van de redelijkheid en billijkheid Pag. 3 Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Pag. 5...de transactieadvocaat...de onteigeningsrechter met de voeten in de klei Pag. 14

2 Hoogstpersoonlijk; alleen samen met u Uitgesproken Professioneel én persoonlijk verbonden zijn met onze cliënten en hun succes. Samen met onze cliënten bouwen aan structurele relaties en structurele oplossingen. Dit is ons uitgangspunt geweest in de ontwikkeling van onze nieuwe website en onze nieuwe advertentielijn. Bijdragen aan uw onderneming is uitgangspunt én richtsnoer bij alles wat de advocaten van Holla Advocaten doen. INHOUDSOPGAVE Uitgesproken Uitleg van een bankgarantie: de rol van de redelijkheid en billijkheid De gevolgen van de Wet Hervorming Kindregelingen voor kinderalimentatie Verstand van zaken Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Recht in de ogen van Matthieu Goedhart, van de Mutsaersstichting Verstand van zaken Belgian Desk van start! Verschillen in zaken doen tussen België en Nederland Herstructurering door middel van stille bewindvoering Holla Advocaten presenteert nieuwe website en advertentielijn Transformatie en parkeren In het bankje van......de transactieadvocaat...de onteigeningsrechter met de voeten in de klei Hallo Holla Een overzicht van alle evenementen Deze aanpak zien we terug in de rubrieken van ons relatiemagazine. Zo schrijft Délon Vielvoye over een bankgarantie: de rol van de redelijkheid en billijkheid, op pagina 3. Wat we ook zeker onder uw aandacht brengen zijn de recente wijzigingen in het arbeidsrecht. Nelleke de Langen-Loeffen schrijft hierover op pagina 5. In onze rubriek Recht in de ogen van vertelt Matthieu Goedhart, bestuurder van de Mutsaersstichting, wat zijn drijfveer is in een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. Wij wensen u wederom veel plezier en vooral ook nut bij het lezen van dit magazine. Wij verwelkomen u ook graag op onze nieuwe website: holla.nl. Met vriendelijke groet, Robert van Muijen, bestuursvoorzitter Uitleg van een bankgarantie: de rol van de redelijkheid en billijkheid door Délon Vielvoye, financiering, zekerheden en insolventie Op 13 maart jl. heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gewezen die betrekking heeft op een bankgarantie en de uitleg daarvan. Dit arrest is van belang voor de praktijk, omdat: (a) daarin nogmaals wordt bevestigd dat bij de uitleg van een bankgarantie groot gewicht toekomt aan de bewoordingen van de garantie; en (b) een weigering van een bank om uit te betalen goed moet worden gemotiveerd. Betrokkenen Een bankgarantie is een middel om zekerheid te verschaffen. In de regel zijn de volgende partijen bij een bankgarantie betrokken: - een schuldenaar/opdrachtgever van de bankgarantie; - de bank die zich garant stelt; en - een schuldeiser/begunstigde van de bankgarantie. In het onderhavige arrest was Amstelpark (opdrachtgever van de bankgarantie) een aanneemsom verschuldigd aan Giebros (begunstigde van de bankgarantie). Rabobank was de bank die zich garant stelde voor Amstelpark. Onder bepaalde voorwaarden kon een beroep worden gedaan op de bankgarantie door Giebros of diens financier, ABN AMRO. Toepassing van de voorwaarden De heersende leer is dat voorwaarden van een bankgarantie strikt moeten worden toegepast. Dat betekent dat indien aan de voorwaarden is voldaan, de Rabobank in beginsel gehouden is om uit te betalen. De Hoge Raad bevestigt dit nogmaals en refereert daarbij mede aan de functie die bankgaranties in het handelsverkeer vervullen, namelijk die van zekerheidsinstrument. Daaraan zou afbreuk worden gedaan indien de begunstigde en de bank, al dan niet tezamen met de opdrachtgever, zouden mogen bekvechten over de vraag of de voorwaarden zijn vervuld. Uitleg van een bankgarantie In het onderhavige geval deed ABN AMRO, de financier van Giebros, een beroep op de bankgarantie. Amstelpark stelde echter dat de voorwaarden niet waren vervuld. Het door Giebros vermelde factuurbedrag zou namelijk apert onjuist zijn. Tevens ontbrak er een bewijsstuk. Daarop weigerde Rabobank uitbetaling. Terecht of niet? De Hoge Raad oordeelt dat een uitzondering op de strikte toepassing door Rabobank van in de bankgarantie genoemde voorwaarden mogelijk is op grond van de redelijkheid en billijkheid. Een dergelijke situatie kan zich voordoen in geval van bedrog of willekeur aan de zijde van begunstigde of opdrachtgever. Aangezien dit al vaste rechtspraak was, is er tot dusver niets nieuws onder de zon. Nieuw is echter dat de Hoge Raad oordeelt dat het bedrog of willekeur ook betrekking kan hebben op de onderliggende rechtsverhouding tussen de begunstigde en de opdrachtgever. Voorts is nieuw dat de weigering door een bank goed moet worden gemotiveerd. Rabobank had haar weigering niet goed genoeg gemotiveerd en had daarom ten onrechte uitbetaling geweigerd aldus de Hoge Raad. 3

3 Uitgesproken Verstand van zaken Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? De gevolgen van de Wet Hervorming Kindregelingen voor kinderalimentatie door Geeske van Campen, familierecht door Nelleke de Langen-Loeffen, arbeidsrecht Wijzigingen WWZ sinds 1 januari 2015 De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015 hebben vooral gevolgen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zo is het niet meer mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of korter een proeftijd op te nemen. Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) in werking getreden. Deze wet strekt onder meer tot afschaffing van de alleenstaande ouderkorting en de persoonsgebonden aftrek van levensonderhoud voor kinderen. Tegenover deze en enkele andere afschaffingen staat de introductie van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget. De Expertgroep Alimentatienormen en de WHK Een van de doelen van de WHK was het stimuleren van alleenstaande ouders om (meer) te gaan werken. Onbedoeld blijkt de WHK echter ook grote gevolgen te hebben voor kinderalimentatie. Sinds 1 januari 2013 wordt op de behoefte van kinderen namelijk conform de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen het kindgebonden budget in mindering gebracht. De Expertgroep, bestaande uit een afvaardiging van familierechters van alle gerechten die zich bezighouden met alimentatiezaken, heeft aanbevolen om met ingang van 1 januari 2015 het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop op de behoefte van de kinderen in mindering te brengen. Dit leidt er in veel gevallen toe dat de alimentatieplichtige - ook wanneer deze over voldoende draagkracht beschikt - geen kinderalimentatie meer hoeft te betalen, omdat de alimentatiegerechtigde ouder met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop al geheel in de kosten van de kinderen kan voorzien. De aanbeveling van de Expertgroep heeft geleid tot een stortvloed aan rechtszaken. Daarbij viel op dat de rechtbanken in Den Haag en Noord-Holland steevast 4 afweken van de aanbeveling van de Expertgroep en de alleenstaande ouderkop niet in mindering brachten op de behoefte van het kind. Toepassing van de aanbevelingen van de Expertgroep zou naar het oordeel van deze rechtbanken namelijk tot een onredelijke uitkomst leiden. Andere rechtbanken en de gerechtshoven dachten hier echter anders over en volgden wél de aanbevelingen van de Expertgroep. Dit leidde ertoe dat er grote verschillen in uitspraken ontstonden tussen de verschillende arrondissementen. Het starten van een procedure in Den Haag kon tot een compleet andere uitspraak leiden dan een procedure in een ander deel van het land. Onder grote druk van met name de advocatuur heeft de Expertgroep zich in de maand april van dit jaar nogmaals over de kwestie gebogen. De Expertgroep blijft echter bij zijn aanbeveling, en vindt dat het nu aan de Hoge Raad is om hierover een oordeel te vellen. Onzekerheid Intussen is politiek Den Haag zich ook bewust van de gevolgen van de WHK. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven dat bepaalde gevolgen door hem niet voorzien waren. Zijn oplossing: rechters kunnen waar nodig in individuele zaken van de richtlijn van de Expertgroep afwijken. Inmiddels heeft het gerechtshof Den Haag gehoor gegeven aan de oproep van de Expertgroep door hierover op 3 juni 2015 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. De beantwoording van deze vragen door de Hoge Raad zal minstens enkele maanden in beslag nemen. Tot die tijd duurt de onzekerheid voor rechtzoekenden voort. Voorts is de werkgever verplicht om minimaal één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - als die zes maanden of langer duurt - de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze aanzegplicht is nieuw en kan, als u niet oplet, kostenverhogend werken. Bij gehele niet-nakoming van de aanzegverplichting is de werkgever een vergoeding ter hoogte van één bruto maandsalaris verschuldigd. Bij niet tijdige nakoming is dit een vergoeding naar rato. Sinds 1 januari 2015 is het verder niet langer toegestaan om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. Slechts in uitzonderlijke situaties mag toch een concurrentiebeding opgenomen worden, namelijk wanneer sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd zijn. (*) De acht ontslaggronden Redelijke gronden: a. Verval van arbeidsplaats; b. 104 weken ziekte; c. Ziekte of gebrek met onaanvaardbare gevolgen voor bedrijfsvoering; d. Ongeschiktheid werknemer; e. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer; f. Weigering werknemer bedongen arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaar; g. Verstoorde arbeidsverhouding; en h. Restcategorie (bijvoorbeeld illegaliteit of detentie van werknemer). Wijzigingen WWZ vanaf 1 juli 2015 Door de wijziging van de ketenregeling zal eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Namelijk al na twee jaar in plaats van drie jaar. Daarnaast wordt de keten van arbeidsovereenkomsten slechts geacht te zijn onderbroken indien een pauze tussen twee opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt ingelast van zes maanden en één dag. Verder verandert het ontslagrecht ingrijpend. De wet kent straks acht ontslaggronden (*). Gelet op de eisen die aan de invulling van deze ontslaggronden worden gesteld en de mogelijkheid van hoger beroep tegen de ontslag- of ontbindingsbeschikking, zal het niet eenvoudiger worden om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Wel staat de hoogte van de vergoeding al (zo goed als) vast. De werkgever is bij beëindiging van een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd, de transitievergoeding verschuldigd. Op de homepage van onze website, holla.nl, vindt u een handige rekentool, die u helpt de transitievergoeding te berekenen. De wijzigingen van het ontslagrecht zullen er vermoedelijk toe leiden dat werkgevers er veelal voor zullen kiezen om dienstverbanden te beëindigen door beëindigingsovereenkomsten te sluiten, in plaats van een procedure bij het UWV of de kantonrechter. Daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat de werknemer vanaf 1 juli 2015 het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen binnen 14 dagen na het sluiten ervan. In een factsheet hebben wij de wijzigingen voor u op een rij gezet. U kunt deze downloaden via holla.nl/ arbeidsrecht. 5

4 Recht in de ogen van CIJFERS EN FEITEN MUTSAERSSTICHTING Locatie Expertise Specialisaties Opleidingen Onderzoek Omzet 94 gemeenten, met zwaartepunt Noorden Midden-Limburg psychiatrie, sociale paediatrie, jeugdzorg, vrouwenopvang en speciaal onderwijs, met name in het verbinden hiervan eetstoornissen, jonge kinderen, leer- en gedragstoornissen, huiselijk geweld sociaal paediater, klinisch psycholoog, gz-psycholoog/orthopedagoog, partneren relatietherapeut en diverse hboopleidingen, vroeginterventie Multifocus promotiestudies Oorzaken psychosen in vroege puberleeftijd, Interactievraagstukken bij multidisciplinaire samenwerking 28 miljoen Aantal medewerkers 450 Aantal cliënten 2100 gezinnen BESTUURLIJK EN JURIDISCH ADVIES, WAARBIJ BESCHERMING VAN DE KWETS- BARE DOELGROEP VOOROP STAAT. Als arts en bestuurder van de Mutsaersstichting richt Matthieu Goedhart zijn organisatie primair in naar de behoeften van zijn cliënten. Ik ben een ondernemer met zorg - letterlijk en figuurlijk. De professional past naar zijn idee bescheidenheid, want diens toegevoegde waarde is soms maar beperkt: Van belang is de relatie met onze cliënt, die willen we goed houden. Holla Advocaten kent onze organisatie en de context en helpt ons daarbij. Advocaat Mark van der Schoor bewondert Goedharts bevlogenheid: Hij gaat voor zijn kwetsbare doelgroep door roeien en ruiten. Minimaal management, maximale zorg De Mutsaersstichting werkt met en voor kwetsbare gezinnen in Noord- en Midden-Limburg: mensen met een psychiatrische achtergrond, een verstandelijke beperking of die lijden onder huiselijk geweld. Goedhart reorganiseerde de Mutsaersstichting tussen 2005 en 2009 tot een platte organisatie waarin gemotiveerde professionals vrijwel zonder management zelf hun werk kunnen inrichten. Dit schiep ruimte, energie en tijd voor de cliënt, maar ook voor ontwikkeling en scholing van medewerkers en voor hun bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Mede hierdoor was de stichting ruim op tijd klaar 6 voor de decentralisatie van taken naar de gemeenten in Nu transformeert Goedhart de stichting van instituut naar kennisnetwerk: Hoe organiseer je deze zorg op een zo hanteerbaar en plat mogelijke manier? Dan kom je logisch tot een samenwerkings- en ontvlechtingsscenario. Mark van der Schoor: De wijze waarop Matthieu Goedhart zijn organisatie heeft ingericht laat zien hoe het óók kan in de zorg. Juridische risico s inschatten Goedharts voortvarende en innovatieve aanpak gaat niet altijd over gebaande wegen. Voor het invoeren van vernieuwingen moet je soms onbegaanbare paden inslaan, analyseert hij zijn positie. In de loop der jaren is Holla Advocaten voor mij een consultatieve partner geworden die helpt in te schatten waar de risico s zitten. Goedhart toetst zijn plannen en ideeën bij Mark van der Schoor die ernaar kijkt vanuit strategisch-juridisch perspectief. Dat is zijn vak. Mark weet als geen ander welke regel staat voor welk effect en hoe mensen daarop ingaan. Mark geeft veel ruimte, maar stelt ook grenzen: dit gaan we dus niet zo doen. Zelf ziet Mark van der Schoor zijn functie als slijpsteen van de geest : Matthieu Goedhart boekt mij af en toe een ochtend. Ik adviseer hem bestuurlijk en juridisch, waarbij voorop staat dat de kwetsbare doelgroep beschermd blijft. Kindexpertisecentra: 1 kind, 1 plan Door intensieve samenwerking met onderwijsinstellingen bieden de kindexpertisecentra nu echt maatwerk aan kwetsbare kinderen en jongeren. Goedhart: Ik stel mijzelf altijd de vraag: als dit mijn kind is, wat vind ik dan belangrijk en kan iemand dat voor mij regelen? Wij werken als enige in Nederland écht op basis van één-kind-één-plan: met onderwijs, jeugdzorg en psychiatrie onder één dak. Als je door dat gebouw loopt, zie je geen schoolklasje. Wij maken samen met iemand een ontwikkelingsprogramma waarbij iemand kan kiezen uit wel 112 modules. Goedhart loopt ook hier tegen schotten en grenzen aan. Zo n kindexpertisecentrum valt onder 25 wetten. Zo moeten alle schoolkinderen een rugnummer hebben waardoor de onderwijsinspectie kan toetsen en handhaven. Dat matcht niet met onze integrale aanpak waarin je een relatie met een kind opbouwt waarbij flexibiliteit voorop staat. Je zou de hele dag dat rugnummer moeten registreren om vast te leggen waar hij op welk moment was en wat hij deed. Die tussentijdse registratie blokkeert het hele proces. Je moet durven te toetsen op resultaat. Lees het uitgebreide interview op holla.nl/cases. 7

5 Verstand van zaken Verstand van zaken Belgian Desk van start! Herstructurering door middel van stille bewindvoering door Jan Dingemans, financieringen, zekerheden en insolventie Verschillen in zaken doen tussen België en Nederland door Luuk Jonker, Belgian desk Onze beide landen grenzen aan elkaar en we spreken deels dezelfde taal. Dat maakt het aantrekkelijk om als Belgisch bedrijf activiteiten te ontplooien op de Nederlandse markt. En om dat als Nederlands bedrijf in België te doen. Die stap lijkt klein. Toch blijken er aanzienlijke verschillen te zitten tussen zaken doen in België of Nederland. Die verschillen zijn deels van culturele aard. Maar ook in juridische zin blijken er verschillen te bestaan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee Die verschillen zijn soms groter dan van tevoren gedacht. En kleine verschillen kunnen soms grote gevolgen hebben. Zo zit de wetgeving in België op sommige punten net anders in elkaar dan in Nederland. En zo blijken gewoontes en bijvoorbeeld juridische procedures per land aanzienlijk te verschillen. Ik geef u een voorbeeld: wanneer u een distributieovereenkomst over de grens sluit, doet u er goed aan zich te realiseren dat de regels naar Belgisch recht fors verschillen van die naar Nederlands recht. Zo heeft een distributeur na beëindiging van de distributieovereenkomst naar Belgisch recht vaak aanspraak op een wettelijk vastgelegde vergoeding, terwijl dat in Nederland anders is geregeld. Het is beter om van tevoren bij dit soort verschillen stil te staan en daarop te anticiperen dan 8 er pas na het sluiten van de overeenkomst of erger na beëindiging daarvan achter te komen. Aangezien Holla Advocaten al tientallen jaren nauw samenwerkt met gerenommeerde advocatenkantoren in Antwerpen en Brussel, is ons kantoor bij uitstek in staat om een schakel te vormen tussen Belgische en Nederlandse ondernemers én om u er op te wijzen waar u in een concreet geval rekening mee dient te houden. Wij kennen het klappen van de zweep. Door onze kennis en ervaring zijn wij bij uitstek in staat om u te adviseren bij het maken van uw juridische keuzes. Ook kunnen wij bemiddelen bij eventuele grensoverschrijdende geschillen en begeleiden wij u bij juridische procedures. De Belgian Desk van Holla Advocaten wordt bemand door Luuk Jonker, Délon Vielvoye en Alissa van Tongerloo. Deze advocaten beschikken allen over een bijzondere affiniteit met België, het Belgische recht en zij zijn gewend om in een internationaal verband te opereren. Ook kennis van de Franse taal is aanwezig. Gaat u samenwerken met Nederlandse of Belgische partners? Of wilt u advies, bemiddeling of rechtsbijstand tijdens gerechtelijke procedures in België en Nederland? Wij begeleiden u op een manier die bij u past. Rechtbanken verlenen steeds vaker hun medewerking aan het benoemen van een stille bewindvoerder teneinde een doorstart vanuit het faillissement te realiseren. Als een bedrijf in ernstige financiële moeilijkheden verkeert, kan - vooruitlopend op het eventuele faillissement dan wel de surseance van betaling - aan de rechtbank worden verzocht een stille bewindvoerder te benoemen. De kwalificatie stil is met name ingegeven door de wens niet publiek bekend te maken dat er een stille bewindvoerder (beoogd curator) is benoemd. Pre-pack constructie De benoeming van de stille bewindvoerder heeft als doel om de schade bij de klanten, werknemers, crediteuren en eventueel andere stakeholders ten gevolge van een eventueel faillissement zoveel mogelijk te beperken. In stilte wordt een doorstart voorbereid (bekend als de zogenoemde pre-pack ). Beoogd gevolg van deze pre-pack constructie is om de onderneming vanuit een faillissement going-concern en dus zonder onderbreking van de activiteiten te verkopen. Uitgangspunt hierbij is dat een deel van het personeel bij de onderneming betrokken blijft en de maximale opbrengst wordt gerealiseerd, uiteraard in het belang van de crediteuren. De taak van de stille bewindvoerder is om als onafhankelijk toezichthouder erop toe te zien dat de opbrengst in het belang van de crediteuren gemaximaliseerd wordt. Bij minder commerciële instellingen spelen soms niet uitsluitend financiële overwegingen een rol en wordt gesproken van een maatschappelijke pre-pack. Na het besluit (in overleg tussen de bestuurder en de stille bewindvoerder) tot van toepassing verklaring van een surseance van betaling dan wel het verzoek tot het uitspreken van een faillissement, worden de met de overnemende partij gemaakte afspraken na de formele insolventie geformaliseerd. De rechter-commissaris zal hoogstwaarschijnlijk toestemming geven de doorstart af te ronden. Nederland is nog in afwachting van een wettelijke basis voor de stille bewindvoering, waarin ook een aantal waarborgen worden geformuleerd. Het voordeel Het voordeel van een stille bewindvoering is dat er doorgaans een hogere opbrengst uit de verkoop van de activa wordt gerealiseerd. Dit wordt ingegeven door de waardering van een onderneming die nu eenmaal meer waard is zonder de kwalificering van een faillissement. Door de periode tussen het faillissement en de doorstart zo kort mogelijk te houden, kan de curator (stille bewindvoerder) zich voor het faillissement een oordeel vormen over de (waarde van) de activa en kan de onderneming min of meer going concern worden verkocht. Dit kan een positief effect hebben op de te realiseren opbrengst. Het voordeel voor de koper is dat deze uiteindelijk min of meer zekerheid heeft dat de curator zal mee meewerken aan de doorstart na faillissement. 9

6 Verstand van zaken Uw medewerkers willen maximale vrijheid. U wilt uw succes uitbreiden naar Nederland. Wij wijzen hen samen met u ook op hun plichten. Holla Advocaten presenteert nieuwe website en advertentielijn Wij kennen de formule. door Sigrid Drukker, marketing Half juni heeft Holla Advocaten haar nieuwe website gepresenteerd. Daarmee brengen wij de bezoeker zo snel mogelijk in contact met een van onze advocaten. Hierbij is het ons streven het succes van de cliënten centraal te zetten op de website holla.nl. De advocaten van Holla dragen met hun deskundige betrokkenheid bij aan het succes van de cliënt. Professioneel én persoonlijk verbonden zijn met de cliënt en het succes van zijn organisatie. En samen met én naast hem structurele relaties bouwen voor structurele oplossingen dat is de werkwijze die Holla Advocaten typeert en waaraan wij herkend en erkend worden in de markt. Onze advocaten helpen organisaties bij het oplossen én voorkomen van juridische problemen. Wij vinden het belangrijk dat alle bezoekers van onze site een goed en realistisch beeld krijgen van Holla Advocaten. Ook op onze carrière site binnenbijholla.nl en de letselschadepraktijk hollaletselschade.nl waar we ons meer op de consument richten. Alles komt samen in onze nieuwe site. Natuurlijk delen wij ook graag onze laatste nieuwsberichten en publicaties met u. Nog belangrijker vinden wij het dat u zo snel mogelijk in contact komt met de advocaat die u kan helpen. Het profiel van onze advocaten is 10 daarom leidend geworden in de nieuwe website en deze presenteren wij in een meer social media stijl door onze meest recente twitterberichten te tonen en u de mogelijkheid te bieden op de LinkedIn profielpagina van de advocaat te kijken. Maar ook de werkervaring en laatste publicaties die betrekking hebben op wetwijzigingen of opiniestukken van de advocaat vindt de bezoeker hier terug. Tegelijk met de nieuwe website komt Holla Advocaten met een nieuwe advertentielijn. Deze advertentielijn versterkt de positionering van Holla Advocaten. Het is een bewuste keuze om de nieuwe website en advertentielijn tegelijk te introduceren. Beide middelen benadrukken onze hoogstpersoonlijke benadering. Onze cliënten willen dat hun juridische vragen snel en deskundig worden opgelost. Zij verwachten van ons een persoonlijk advies dat gebaseerd is op ervaring en kwaliteit zodat zij juridisch ontzorgd worden. Dit alles in een taal die onze cliënt begrijpt. Hoogstpersoonlijk dus. Bij alles wat de advocaten van Holla doen, staat de bijdrage aan het succes van de cliënt centraal. De nieuwe website en advertentielijn voldoen dan ook aan de kernwaarden waar Holla Advocaten voor staat: kwaliteit, betrouwbaarheid en klant- en succesgericht. Wij zijn de ideale schakel voor Belgische en Nederlandse ondernemers. Wilt u uw activiteiten uitbreiden naar Nederland? Gaat u samenwerken met Nederlandse partners? Of wilt u advies, bemiddeling of rechtsbijstand tijdens gerechtelijke procedures in België en Nederland? Kies dan voor Holla Advocaten, de ideale schakel tussen Belgische en Nederlandse ondernemers. Als partner van gerenommeerde advocatenkantoren in Antwerpen en Brussel kennen wij het klappen van de zweep in beide landen. En begeleiden wij u op een manier die bij u past. In de taal die u spreekt. Hoogstpersoonlijk dus. Kijk voor meer informatie over succesvol en grensverleggend ondernemen op Holla.nl/belgiandesk. Luuk Jonker Specialist Belgian Desk

7 Verstand van zaken U heeft grootse bouwplannen. Transformatie en parkeren Wij leggen het juridische fundament voor u. door Bart de Haan, overheid Per 1 november 2014 kan op grond van het Besluit omgevingsrecht (BOR) een permanente functiewijziging van bestaand vastgoed steeds makkelijker worden gemaakt. De vraag is wel hoe er moet worden omgegaan met de parkeermogelijkheden na zo n functiewijziging. Parkeren Parkeren kan in de besluitvorming worden betrokken omdat artikel 4 lid 9 BOR de gemeente niet een verplichting, maar een bevoegdheid geeft om planologische medewerking te verlenen aan de wijziging van het gebruik van een pand en het daarop aansluitend terrein. Dat betekent dat een gemeente niet verplicht is om medewerking te verlenen. Indien een transformatie van een pand leidt tot een te verwachten grotere parkeerbehoefte, hetgeen bijvoorbeeld voorstelbaar is als in een loods een supermarkt wordt gerealiseerd of in een kantoorpand zonder baliefunctie woningen, dan kan de toename van de parkeerbehoefte voor de gemeente reden zijn om medewerking te weigeren. Het is ook mogelijk dat het parkeren in de besluitvorming moet worden betrokken. Dat is het geval als de wijziging van het gebruik van het pand gepaard gaat met vergunningplichtige bouwactiviteiten. Als daarvan sprake is, dan is naast een vergunning om (door middel van artikel 4 lid 9 BOR) af te wijken van het bestemmingsplan ook een vergunning benodigd voor het bouwen. De aanvraag voor een bouwomgevingsvergunning moet worden getoetst 12 aan - kort gezegd - het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand, het bouwbesluit en de bouwverordening. In de bouwverordening staat een parkeerartikel (2.5.30), waaruit volgt dat parkeren op eigen terrein moet worden opgelost. Het parkeerartikel uit de bouwverordening is sinds 29 november 2014 van rechtswege vervallen en moet sindsdien worden opgenomen in het bestemmingsplan (voor oude bestemmingsplannen geldt dat die uiterlijk 1 juli 2018 moeten worden aangepast). Kortom, als er gebouwd gaat worden, moet (ofwel via de bouwverordening ofwel via het bestemmingsplan) aan het parkeerartikel getoetst worden. Als het parkeren vanwege de nieuwe functie niet op eigen (aansluitend) terrein kan worden opgelost, is er een grond om de bouwomgevingsvergunning te weigeren. Raad van State De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van oordeel dat bij sloop en vervangende nieuwbouw, maar ook bij transformatie, alleen de toename van de parkeerbehoefte op eigen terrein moet worden opgelost. Als bijvoorbeeld in de oude functie een behoefte van 8 parkeerplaatsen bestond en in de nieuwe functie 20, dan is aan de bouwverordening voldaan als 12 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Conclusie Ook bij transformatie zal er aandacht moeten zijn voor een deugdelijke parkeeroplossing. De parkeerproblematiek zal in de besluitvorming van de gemeente worden betrokken. Onze expertise in het omgevingsrecht en contracteren met de overheid is de sleutel. Wilt u een woningbouwproject realiseren, of ziet u nieuwe mogelijkheden voor een leegstaand pand? Voordat uw aannemer kan beginnen heeft u genoeg werk te doen. De gemeente wil een contract met u sluiten voordat het bestemmingsplan wordt aangepast. En voor bezwaren van minder enthousiaste omwonenden moet een oplossing worden gezocht. Wij helpen u zodat de schop snel de grond in kan. Met onze ervaring in het omgevingsrecht gaan wij direct voor u aan de slag. Op een manier die bij u past. In een taal die u begrijpt. Hoogstpersoonlijk dus. Hoe wij u helpen bij het realiseren van uw project? Kijk op Holla.nl/overheid. Daniëlla Nijman Specialist Overheid

8 In het bankje van... In het bankje van......de transactieadvocaat door Monieke Linck, banking & finance...de onteigeningsrechter met de voeten in de klei Peter, werkzaam als jurist bij een grote wijnimporteur met een omzet van circa 30 miljoen, belt me op met de vraag of wij hen kunnen assisteren bij de op stapel staande herfinanciering en overnamefinanciering van hun onderneming. Het bedrijf wordt overgenomen door private equity; daarom zal de bestaande bancaire financiering door een tweetal banken gezamenlijk worden geherfinancierd. Daarnaast zal een aanvullende financiering ten behoeve van de aankoop van de aandelen worden verstrekt door hetzelfde tweetal banken. Gelet op het internationale karakter van de onderneming zal de documentatie worden opgesteld in de Engelse taal en hebben de banken aangegeven gebruik te zullen maken van leningdocumentatie gebaseerd op het format van de LMA. LMA De LMA ( Loan Market Association ) is een Londens platform voor banken, corporate treasurers, investeerders, advocaten en adviseurs die zich bezig houden met financieringsdocumentatie. Holla Advocaten is lid van de LMA. De LMA ontwikkelt model-financieringsdocumentatie voor diverse type financieringen en signaleert trends op het gebied van finance. In Nederland wordt LMA documentatie steeds vaker gebruikt, met name voor financieringstransacties waarbij méér dan één bank betrokken is of buitenlandse investeerders betrokken zijn. Bovendien wordt LMA documentatie vaak gebruikt voor leningen waarbij denkbaar is dat deze na de primaire verstrekking door de banken verhandeld zullen worden op de secundaire markt, net zoals bijvoorbeeld obligaties worden verhandeld op de secundaire markt (zie bijvoorbeeld de 14 berichtgeving in het FD van 7 mei jl. over securitisaties van MKB-leningen). Door de hoge mate van standaardisering van deze leningdocumentatie wordt de verhandelbaarheid van deze leningen vergroot. De LMA standaarddocumentatie is tot stand gekomen na consultatie van allerlei belangenorganisaties, waaronder bijvoorbeeld ook de Association of Corporate Treasurers ( ACT ). Daardoor biedt LMA leningdocumentatie een beter evenwicht tussen de belangen van de financiers enerzijds en belangen van de kredietnemer anderzijds dan dat standaarddocumentatie van banken dat doet. Dit is dus een belangrijk voordeel van LMA documentatie, hoewel de taal en omvang van deze documentatie (soms wel 200 pagina s) kredietnemers in Nederland nog wel eens wil afschrikken. Tijdsdruk Vanzelfsprekend gaan wij graag aan de slag met deze mooie deal. Zoals gebruikelijk bij een overnamefinanciering, zit er behoorlijke tijdsdruk op deze transactie. Binnen 4 weken moet de financiering worden uitgeboekt. Er volgen onderhandelingen over de financieringsovereenkomst en de zekerhedendocumentatie. Een complicerende factor is het internationale karakter van de onderneming; de wijn wordt voornamelijk geïmporteerd uit Frankrijk, waar de eigendom van de flessen door de onderneming wordt verkregen zodra diens transporteur de flessen heeft ingeladen en het wijngoed afrijdt. Hoe zorgen we ervoor dat de banken een geldig zekerheidsrecht verkrijgen over deze flessen, zonder dat men daarvoor onnodige juridische kosten in Frankrijk moeten maken? Gelukkig vinden we hiervoor een praktische oplossing en kan closing (het uitboeken van de gelden) plaatsvinden op de geplande datum. Mét, heel toepasselijk, een goed glas wijn! door Daniëlla Nijman, overheid Vraagt u zich onderweg wel eens af waarom sommige huizen zo dicht op de weg staan of agrarische percelen zo n vreemde vorm hebben? Goede kans dat de weg pas later is aangelegd en er uitvoerige procedures aan vooraf zijn gegaan. Onteigening Zo was ik laatst betrokken bij een procedure voor de aanleg van een provinciale rondweg. Het tracé liep grotendeels over agrarische gronden. Met een aantal grondeigenaren was overeenstemming bereikt over de aankoop van hun grond, maar niet met allemaal. De provincie zette daarom het laatste redmiddel in: onteigening. De administratieve fase van de onteigening start met de afgifte van een Koninklijk Besluit. Lukt het daarna nog steeds niet om de grond minnelijk aan te kopen, dan kan de grondeigenaar worden gedagvaard en volgt een procedure bij de rechtbank. Vaak zijn partijen het er wel over eens dat de gronden nodig zijn voor de aanleg van de weg en gaat de discussie over de schadeloosstelling. Wat is de benodigde grond waard? En wat is het resterende nog waard als dat ineens de helft kleiner is met schuine hoeken? Hoe groot is de inkomensschade en wat kost geschikte vervangende grond? Vaststelling schade Om de schadeloosstelling te taxeren benoemt de rechtbank een commissie van drie deskundigen, waarna partijen worden uitgenodigd voor de descente. Partijen kunnen die dag de deskundigen op locatie voorzien van alle relevante informatie. Daarnaast bekijken partijen samen met de deskundigen en de rechter-commissaris de percelen die worden onteigend. Dat een papieren beoordeling niet volstaat, bleek toen de agrariër aan het woord kwam die grond moest afstaan voor de nieuwe rotonde. Waar zou de provincie zijn perceel gaan ontsluiten? De provincie wees op de kaart de zuidoostelijke hoek aan als meest logische plek. Dat stelde hem allerminst gerust, nu dat de natste plek van zijn weiland was. Na regenval zou hij zijn weiland pas op kunnen rijden wanneer het hoger gelegen gedeelte alweer te droog zou zijn. Hij had niets teveel gezegd. Op de stormachtige middag liep ik met de commissie van deskundigen, de rechtercommissaris, griffier, grondverwervers en taxateurs van beide partijen met de agrariër naar de bewuste hoek van het weiland. Het weiland bleek onbegaanbaar, zodat we voorzichtig op onze laarzen over een walletje tussen het weiland en de sloot naar achteren stiefelden. Even werd het spannend toen een rukwind opstak en ik met de griffier achterover de sloot in dreigde te waaien. Een attente deskundige wist dat net op tijd te voorkomen. Met een zucht van opluchting en overtuigd van de wenselijkheid om de ontsluitingsmogelijkheden nog eens te bekijken, keerde de groep terug naar de auto. 15

9 HALLO HOLLA Bourgondisch Den Bosch 10 september 2015 In september wordt voor de 29e keer het culinaire buitenevenement Bourgondisch Den Bosch georganiseerd. Zoals altijd vindt het plaats in de schaduw van de prachtige basiliek Sint Jan, aan de Parade: het mooiste plein van Den Bosch! Ook dit jaar is Holla Advocaten weer aanwezig tijdens de relatieavond. Wij zijn te gast bij het paviljoen van restaurant Bellagio. Juridische Masterclass Elba Media 17 september 2015, uur uur Recente ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van planschade en nadeelcompensatie wijzen erop dat de ruimte voor succesvolle claims steeds meer kan worden ingeperkt. In een interactieve sessie bespreken wij deze ontwikkelingen en geven wij tips en trucs waarmee u de uitkomst van een planschade- of nadeelcompensatieprocedure al vanaf de planvorming kunt beïnvloeden. Dit seminar is interessant voor initiatiefnemers, overheden en adviseurs. Verkozen tot nummer 1 advocatenkantoor door MT 100 Seminar Transformatie 24 september 2015, uur uur Functiewijziging van bestaand vastgoed in 8 weken Per 1 november 2014 kan op grond van het Besluit omgevingsrecht (BOR) een permanente functiewijziging van bestaand vastgoed steeds makkelijker worden gemaakt, ook als het gaat om grotere panden. Daarbij mogen die panden ook aan de buitenkant worden aangepakt. Maar er zijn ook andere routes om een functiewijziging te realiseren. In een interactieve sessie met verschillende casusposities leggen we uit hoe u de functie van een pand snel en eenvoudig kunt wijzigen. Welke juridische route kiest u? Seminar Samenwerken en Mededinging in de Zorg 15 oktober 2015, uur uur Zorgverleners dienen steeds vaker met andere zorgverleners samen te werken. Op welke wijze kan die samenwerking juridisch vormgegeven worden en wat zijn de valkuilen? Is er mogelijk strijd met de Mededingingswet? Maar ook fuseren in de zorg, wat zijn de juridische consequenties? En wat moet ik doen als de ACM binnenvalt. Hierover gaan wij graag met u in gesprek om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt zich voor al onze seminars aanmelden via onze website holla.nl/evenementen Benieuwd naar actualiteiten rondom Holla Advocaten, volg ons dan via ons twitteraccount: twitter.com/hollaadvocaten of volg ons via LinkedIn Companies Holla Advocaten Editie 8 Juli 2015 Jaargang 3 COLOFON Redactie Anke Groffen Kim de Bonth Meggie Tissen Sigrid Drukker Fotografie: Hein Gijsbers Holla Advocaten Stationsplein BM s-hertogenbosch Beukenlaan CD Eindhoven holla.nl

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Nieuw ontslagstelsel Gronden voor ontslag Transitievergoeding Opbouw transitievergoeding Tips De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper 27.02.16 Arbeid en Arbeidscontracten Ken uw rechten en plichten! whitepaper In dit whitepaper: De regels voor arbeidscontracten zijn in 2016 drastisch gewijzigd. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten,

Nadere informatie

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 Ontslagrecht tot 1 juli 2015 Duaal stelsel, namelijk twee mogelijke ontslagprocedures: opzegging met toestemming van UWV of ontbinding door de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid

Themabijeenkomst Gezond Beleid Themabijeenkomst Gezond Beleid 9 april 2015 Hannah Vera Hess Höcker Advocaten hess@hocker.nl Agenda Inleiding Uitleg ontslag en dossiervorming o.g.v. de WWZ Korte inleiding casus I Groepsdiscussie en plenaire

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 - Proeftijd 4 Hoofdstuk 2 - Concurrentiebeding 6 Hoofdstuk 3 - Aanzegtermijn

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Veranderende ontslagprocedures

Veranderende ontslagprocedures Veranderende ontslagprocedures Geen keuze meer tussen kantonrechter en UWV mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth Even voorstellen mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat sinds 2007 specialisatieopleiding

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

KZO O13 mensen in de rechten

KZO O13 mensen in de rechten KZO O13 mensen in de rechten Revap 22 oktober 2014 Mark Diebels 1 Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel I Programma Wijzigingen per 1 juli 2015: (=

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE &BRANCHETEAM AUTOMOTIVE Ons brancheteam Automotive is op de hoogte van de actualiteiten in de branche. Daarbij strekt onze kennis verder dan louter die van de juridische aspecten. Onze grote betrokkenheid

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën inzake

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie