Hoogst. Persoonlijk. Recht in de ogen van Matthieu Goedhart. Mutsaersstichting UITGESPROKEN. Verkozen tot nummer 1 advocatenkantoor MT 100

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoogst. Persoonlijk. Recht in de ogen van Matthieu Goedhart. Mutsaersstichting UITGESPROKEN. Verkozen tot nummer 1 advocatenkantoor MT 100"

Transcriptie

1 Hoogst 08 Persoonlijk Recht in de ogen van Matthieu Goedhart Mutsaersstichting UITGESPROKEN VERSTAND VAN ZAKEN IN HET BANKJE VAN... Verkozen tot nummer 1 advocatenkantoor door MT 100 Uitleg van een bankgarantie: de rol van de redelijkheid en billijkheid Pag. 3 Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Pag. 5...de transactieadvocaat...de onteigeningsrechter met de voeten in de klei Pag. 14

2 Hoogstpersoonlijk; alleen samen met u Uitgesproken Professioneel én persoonlijk verbonden zijn met onze cliënten en hun succes. Samen met onze cliënten bouwen aan structurele relaties en structurele oplossingen. Dit is ons uitgangspunt geweest in de ontwikkeling van onze nieuwe website en onze nieuwe advertentielijn. Bijdragen aan uw onderneming is uitgangspunt én richtsnoer bij alles wat de advocaten van Holla Advocaten doen. INHOUDSOPGAVE Uitgesproken Uitleg van een bankgarantie: de rol van de redelijkheid en billijkheid De gevolgen van de Wet Hervorming Kindregelingen voor kinderalimentatie Verstand van zaken Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Recht in de ogen van Matthieu Goedhart, van de Mutsaersstichting Verstand van zaken Belgian Desk van start! Verschillen in zaken doen tussen België en Nederland Herstructurering door middel van stille bewindvoering Holla Advocaten presenteert nieuwe website en advertentielijn Transformatie en parkeren In het bankje van......de transactieadvocaat...de onteigeningsrechter met de voeten in de klei Hallo Holla Een overzicht van alle evenementen Deze aanpak zien we terug in de rubrieken van ons relatiemagazine. Zo schrijft Délon Vielvoye over een bankgarantie: de rol van de redelijkheid en billijkheid, op pagina 3. Wat we ook zeker onder uw aandacht brengen zijn de recente wijzigingen in het arbeidsrecht. Nelleke de Langen-Loeffen schrijft hierover op pagina 5. In onze rubriek Recht in de ogen van vertelt Matthieu Goedhart, bestuurder van de Mutsaersstichting, wat zijn drijfveer is in een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. Wij wensen u wederom veel plezier en vooral ook nut bij het lezen van dit magazine. Wij verwelkomen u ook graag op onze nieuwe website: holla.nl. Met vriendelijke groet, Robert van Muijen, bestuursvoorzitter Uitleg van een bankgarantie: de rol van de redelijkheid en billijkheid door Délon Vielvoye, financiering, zekerheden en insolventie Op 13 maart jl. heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gewezen die betrekking heeft op een bankgarantie en de uitleg daarvan. Dit arrest is van belang voor de praktijk, omdat: (a) daarin nogmaals wordt bevestigd dat bij de uitleg van een bankgarantie groot gewicht toekomt aan de bewoordingen van de garantie; en (b) een weigering van een bank om uit te betalen goed moet worden gemotiveerd. Betrokkenen Een bankgarantie is een middel om zekerheid te verschaffen. In de regel zijn de volgende partijen bij een bankgarantie betrokken: - een schuldenaar/opdrachtgever van de bankgarantie; - de bank die zich garant stelt; en - een schuldeiser/begunstigde van de bankgarantie. In het onderhavige arrest was Amstelpark (opdrachtgever van de bankgarantie) een aanneemsom verschuldigd aan Giebros (begunstigde van de bankgarantie). Rabobank was de bank die zich garant stelde voor Amstelpark. Onder bepaalde voorwaarden kon een beroep worden gedaan op de bankgarantie door Giebros of diens financier, ABN AMRO. Toepassing van de voorwaarden De heersende leer is dat voorwaarden van een bankgarantie strikt moeten worden toegepast. Dat betekent dat indien aan de voorwaarden is voldaan, de Rabobank in beginsel gehouden is om uit te betalen. De Hoge Raad bevestigt dit nogmaals en refereert daarbij mede aan de functie die bankgaranties in het handelsverkeer vervullen, namelijk die van zekerheidsinstrument. Daaraan zou afbreuk worden gedaan indien de begunstigde en de bank, al dan niet tezamen met de opdrachtgever, zouden mogen bekvechten over de vraag of de voorwaarden zijn vervuld. Uitleg van een bankgarantie In het onderhavige geval deed ABN AMRO, de financier van Giebros, een beroep op de bankgarantie. Amstelpark stelde echter dat de voorwaarden niet waren vervuld. Het door Giebros vermelde factuurbedrag zou namelijk apert onjuist zijn. Tevens ontbrak er een bewijsstuk. Daarop weigerde Rabobank uitbetaling. Terecht of niet? De Hoge Raad oordeelt dat een uitzondering op de strikte toepassing door Rabobank van in de bankgarantie genoemde voorwaarden mogelijk is op grond van de redelijkheid en billijkheid. Een dergelijke situatie kan zich voordoen in geval van bedrog of willekeur aan de zijde van begunstigde of opdrachtgever. Aangezien dit al vaste rechtspraak was, is er tot dusver niets nieuws onder de zon. Nieuw is echter dat de Hoge Raad oordeelt dat het bedrog of willekeur ook betrekking kan hebben op de onderliggende rechtsverhouding tussen de begunstigde en de opdrachtgever. Voorts is nieuw dat de weigering door een bank goed moet worden gemotiveerd. Rabobank had haar weigering niet goed genoeg gemotiveerd en had daarom ten onrechte uitbetaling geweigerd aldus de Hoge Raad. 3

3 Uitgesproken Verstand van zaken Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? De gevolgen van de Wet Hervorming Kindregelingen voor kinderalimentatie door Geeske van Campen, familierecht door Nelleke de Langen-Loeffen, arbeidsrecht Wijzigingen WWZ sinds 1 januari 2015 De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015 hebben vooral gevolgen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zo is het niet meer mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of korter een proeftijd op te nemen. Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) in werking getreden. Deze wet strekt onder meer tot afschaffing van de alleenstaande ouderkorting en de persoonsgebonden aftrek van levensonderhoud voor kinderen. Tegenover deze en enkele andere afschaffingen staat de introductie van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget. De Expertgroep Alimentatienormen en de WHK Een van de doelen van de WHK was het stimuleren van alleenstaande ouders om (meer) te gaan werken. Onbedoeld blijkt de WHK echter ook grote gevolgen te hebben voor kinderalimentatie. Sinds 1 januari 2013 wordt op de behoefte van kinderen namelijk conform de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen het kindgebonden budget in mindering gebracht. De Expertgroep, bestaande uit een afvaardiging van familierechters van alle gerechten die zich bezighouden met alimentatiezaken, heeft aanbevolen om met ingang van 1 januari 2015 het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop op de behoefte van de kinderen in mindering te brengen. Dit leidt er in veel gevallen toe dat de alimentatieplichtige - ook wanneer deze over voldoende draagkracht beschikt - geen kinderalimentatie meer hoeft te betalen, omdat de alimentatiegerechtigde ouder met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop al geheel in de kosten van de kinderen kan voorzien. De aanbeveling van de Expertgroep heeft geleid tot een stortvloed aan rechtszaken. Daarbij viel op dat de rechtbanken in Den Haag en Noord-Holland steevast 4 afweken van de aanbeveling van de Expertgroep en de alleenstaande ouderkop niet in mindering brachten op de behoefte van het kind. Toepassing van de aanbevelingen van de Expertgroep zou naar het oordeel van deze rechtbanken namelijk tot een onredelijke uitkomst leiden. Andere rechtbanken en de gerechtshoven dachten hier echter anders over en volgden wél de aanbevelingen van de Expertgroep. Dit leidde ertoe dat er grote verschillen in uitspraken ontstonden tussen de verschillende arrondissementen. Het starten van een procedure in Den Haag kon tot een compleet andere uitspraak leiden dan een procedure in een ander deel van het land. Onder grote druk van met name de advocatuur heeft de Expertgroep zich in de maand april van dit jaar nogmaals over de kwestie gebogen. De Expertgroep blijft echter bij zijn aanbeveling, en vindt dat het nu aan de Hoge Raad is om hierover een oordeel te vellen. Onzekerheid Intussen is politiek Den Haag zich ook bewust van de gevolgen van de WHK. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven dat bepaalde gevolgen door hem niet voorzien waren. Zijn oplossing: rechters kunnen waar nodig in individuele zaken van de richtlijn van de Expertgroep afwijken. Inmiddels heeft het gerechtshof Den Haag gehoor gegeven aan de oproep van de Expertgroep door hierover op 3 juni 2015 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. De beantwoording van deze vragen door de Hoge Raad zal minstens enkele maanden in beslag nemen. Tot die tijd duurt de onzekerheid voor rechtzoekenden voort. Voorts is de werkgever verplicht om minimaal één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - als die zes maanden of langer duurt - de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze aanzegplicht is nieuw en kan, als u niet oplet, kostenverhogend werken. Bij gehele niet-nakoming van de aanzegverplichting is de werkgever een vergoeding ter hoogte van één bruto maandsalaris verschuldigd. Bij niet tijdige nakoming is dit een vergoeding naar rato. Sinds 1 januari 2015 is het verder niet langer toegestaan om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. Slechts in uitzonderlijke situaties mag toch een concurrentiebeding opgenomen worden, namelijk wanneer sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd zijn. (*) De acht ontslaggronden Redelijke gronden: a. Verval van arbeidsplaats; b. 104 weken ziekte; c. Ziekte of gebrek met onaanvaardbare gevolgen voor bedrijfsvoering; d. Ongeschiktheid werknemer; e. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer; f. Weigering werknemer bedongen arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaar; g. Verstoorde arbeidsverhouding; en h. Restcategorie (bijvoorbeeld illegaliteit of detentie van werknemer). Wijzigingen WWZ vanaf 1 juli 2015 Door de wijziging van de ketenregeling zal eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Namelijk al na twee jaar in plaats van drie jaar. Daarnaast wordt de keten van arbeidsovereenkomsten slechts geacht te zijn onderbroken indien een pauze tussen twee opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt ingelast van zes maanden en één dag. Verder verandert het ontslagrecht ingrijpend. De wet kent straks acht ontslaggronden (*). Gelet op de eisen die aan de invulling van deze ontslaggronden worden gesteld en de mogelijkheid van hoger beroep tegen de ontslag- of ontbindingsbeschikking, zal het niet eenvoudiger worden om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Wel staat de hoogte van de vergoeding al (zo goed als) vast. De werkgever is bij beëindiging van een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd, de transitievergoeding verschuldigd. Op de homepage van onze website, holla.nl, vindt u een handige rekentool, die u helpt de transitievergoeding te berekenen. De wijzigingen van het ontslagrecht zullen er vermoedelijk toe leiden dat werkgevers er veelal voor zullen kiezen om dienstverbanden te beëindigen door beëindigingsovereenkomsten te sluiten, in plaats van een procedure bij het UWV of de kantonrechter. Daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat de werknemer vanaf 1 juli 2015 het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen binnen 14 dagen na het sluiten ervan. In een factsheet hebben wij de wijzigingen voor u op een rij gezet. U kunt deze downloaden via holla.nl/ arbeidsrecht. 5

4 Recht in de ogen van CIJFERS EN FEITEN MUTSAERSSTICHTING Locatie Expertise Specialisaties Opleidingen Onderzoek Omzet 94 gemeenten, met zwaartepunt Noorden Midden-Limburg psychiatrie, sociale paediatrie, jeugdzorg, vrouwenopvang en speciaal onderwijs, met name in het verbinden hiervan eetstoornissen, jonge kinderen, leer- en gedragstoornissen, huiselijk geweld sociaal paediater, klinisch psycholoog, gz-psycholoog/orthopedagoog, partneren relatietherapeut en diverse hboopleidingen, vroeginterventie Multifocus promotiestudies Oorzaken psychosen in vroege puberleeftijd, Interactievraagstukken bij multidisciplinaire samenwerking 28 miljoen Aantal medewerkers 450 Aantal cliënten 2100 gezinnen BESTUURLIJK EN JURIDISCH ADVIES, WAARBIJ BESCHERMING VAN DE KWETS- BARE DOELGROEP VOOROP STAAT. Als arts en bestuurder van de Mutsaersstichting richt Matthieu Goedhart zijn organisatie primair in naar de behoeften van zijn cliënten. Ik ben een ondernemer met zorg - letterlijk en figuurlijk. De professional past naar zijn idee bescheidenheid, want diens toegevoegde waarde is soms maar beperkt: Van belang is de relatie met onze cliënt, die willen we goed houden. Holla Advocaten kent onze organisatie en de context en helpt ons daarbij. Advocaat Mark van der Schoor bewondert Goedharts bevlogenheid: Hij gaat voor zijn kwetsbare doelgroep door roeien en ruiten. Minimaal management, maximale zorg De Mutsaersstichting werkt met en voor kwetsbare gezinnen in Noord- en Midden-Limburg: mensen met een psychiatrische achtergrond, een verstandelijke beperking of die lijden onder huiselijk geweld. Goedhart reorganiseerde de Mutsaersstichting tussen 2005 en 2009 tot een platte organisatie waarin gemotiveerde professionals vrijwel zonder management zelf hun werk kunnen inrichten. Dit schiep ruimte, energie en tijd voor de cliënt, maar ook voor ontwikkeling en scholing van medewerkers en voor hun bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Mede hierdoor was de stichting ruim op tijd klaar 6 voor de decentralisatie van taken naar de gemeenten in Nu transformeert Goedhart de stichting van instituut naar kennisnetwerk: Hoe organiseer je deze zorg op een zo hanteerbaar en plat mogelijke manier? Dan kom je logisch tot een samenwerkings- en ontvlechtingsscenario. Mark van der Schoor: De wijze waarop Matthieu Goedhart zijn organisatie heeft ingericht laat zien hoe het óók kan in de zorg. Juridische risico s inschatten Goedharts voortvarende en innovatieve aanpak gaat niet altijd over gebaande wegen. Voor het invoeren van vernieuwingen moet je soms onbegaanbare paden inslaan, analyseert hij zijn positie. In de loop der jaren is Holla Advocaten voor mij een consultatieve partner geworden die helpt in te schatten waar de risico s zitten. Goedhart toetst zijn plannen en ideeën bij Mark van der Schoor die ernaar kijkt vanuit strategisch-juridisch perspectief. Dat is zijn vak. Mark weet als geen ander welke regel staat voor welk effect en hoe mensen daarop ingaan. Mark geeft veel ruimte, maar stelt ook grenzen: dit gaan we dus niet zo doen. Zelf ziet Mark van der Schoor zijn functie als slijpsteen van de geest : Matthieu Goedhart boekt mij af en toe een ochtend. Ik adviseer hem bestuurlijk en juridisch, waarbij voorop staat dat de kwetsbare doelgroep beschermd blijft. Kindexpertisecentra: 1 kind, 1 plan Door intensieve samenwerking met onderwijsinstellingen bieden de kindexpertisecentra nu echt maatwerk aan kwetsbare kinderen en jongeren. Goedhart: Ik stel mijzelf altijd de vraag: als dit mijn kind is, wat vind ik dan belangrijk en kan iemand dat voor mij regelen? Wij werken als enige in Nederland écht op basis van één-kind-één-plan: met onderwijs, jeugdzorg en psychiatrie onder één dak. Als je door dat gebouw loopt, zie je geen schoolklasje. Wij maken samen met iemand een ontwikkelingsprogramma waarbij iemand kan kiezen uit wel 112 modules. Goedhart loopt ook hier tegen schotten en grenzen aan. Zo n kindexpertisecentrum valt onder 25 wetten. Zo moeten alle schoolkinderen een rugnummer hebben waardoor de onderwijsinspectie kan toetsen en handhaven. Dat matcht niet met onze integrale aanpak waarin je een relatie met een kind opbouwt waarbij flexibiliteit voorop staat. Je zou de hele dag dat rugnummer moeten registreren om vast te leggen waar hij op welk moment was en wat hij deed. Die tussentijdse registratie blokkeert het hele proces. Je moet durven te toetsen op resultaat. Lees het uitgebreide interview op holla.nl/cases. 7

5 Verstand van zaken Verstand van zaken Belgian Desk van start! Herstructurering door middel van stille bewindvoering door Jan Dingemans, financieringen, zekerheden en insolventie Verschillen in zaken doen tussen België en Nederland door Luuk Jonker, Belgian desk Onze beide landen grenzen aan elkaar en we spreken deels dezelfde taal. Dat maakt het aantrekkelijk om als Belgisch bedrijf activiteiten te ontplooien op de Nederlandse markt. En om dat als Nederlands bedrijf in België te doen. Die stap lijkt klein. Toch blijken er aanzienlijke verschillen te zitten tussen zaken doen in België of Nederland. Die verschillen zijn deels van culturele aard. Maar ook in juridische zin blijken er verschillen te bestaan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee Die verschillen zijn soms groter dan van tevoren gedacht. En kleine verschillen kunnen soms grote gevolgen hebben. Zo zit de wetgeving in België op sommige punten net anders in elkaar dan in Nederland. En zo blijken gewoontes en bijvoorbeeld juridische procedures per land aanzienlijk te verschillen. Ik geef u een voorbeeld: wanneer u een distributieovereenkomst over de grens sluit, doet u er goed aan zich te realiseren dat de regels naar Belgisch recht fors verschillen van die naar Nederlands recht. Zo heeft een distributeur na beëindiging van de distributieovereenkomst naar Belgisch recht vaak aanspraak op een wettelijk vastgelegde vergoeding, terwijl dat in Nederland anders is geregeld. Het is beter om van tevoren bij dit soort verschillen stil te staan en daarop te anticiperen dan 8 er pas na het sluiten van de overeenkomst of erger na beëindiging daarvan achter te komen. Aangezien Holla Advocaten al tientallen jaren nauw samenwerkt met gerenommeerde advocatenkantoren in Antwerpen en Brussel, is ons kantoor bij uitstek in staat om een schakel te vormen tussen Belgische en Nederlandse ondernemers én om u er op te wijzen waar u in een concreet geval rekening mee dient te houden. Wij kennen het klappen van de zweep. Door onze kennis en ervaring zijn wij bij uitstek in staat om u te adviseren bij het maken van uw juridische keuzes. Ook kunnen wij bemiddelen bij eventuele grensoverschrijdende geschillen en begeleiden wij u bij juridische procedures. De Belgian Desk van Holla Advocaten wordt bemand door Luuk Jonker, Délon Vielvoye en Alissa van Tongerloo. Deze advocaten beschikken allen over een bijzondere affiniteit met België, het Belgische recht en zij zijn gewend om in een internationaal verband te opereren. Ook kennis van de Franse taal is aanwezig. Gaat u samenwerken met Nederlandse of Belgische partners? Of wilt u advies, bemiddeling of rechtsbijstand tijdens gerechtelijke procedures in België en Nederland? Wij begeleiden u op een manier die bij u past. Rechtbanken verlenen steeds vaker hun medewerking aan het benoemen van een stille bewindvoerder teneinde een doorstart vanuit het faillissement te realiseren. Als een bedrijf in ernstige financiële moeilijkheden verkeert, kan - vooruitlopend op het eventuele faillissement dan wel de surseance van betaling - aan de rechtbank worden verzocht een stille bewindvoerder te benoemen. De kwalificatie stil is met name ingegeven door de wens niet publiek bekend te maken dat er een stille bewindvoerder (beoogd curator) is benoemd. Pre-pack constructie De benoeming van de stille bewindvoerder heeft als doel om de schade bij de klanten, werknemers, crediteuren en eventueel andere stakeholders ten gevolge van een eventueel faillissement zoveel mogelijk te beperken. In stilte wordt een doorstart voorbereid (bekend als de zogenoemde pre-pack ). Beoogd gevolg van deze pre-pack constructie is om de onderneming vanuit een faillissement going-concern en dus zonder onderbreking van de activiteiten te verkopen. Uitgangspunt hierbij is dat een deel van het personeel bij de onderneming betrokken blijft en de maximale opbrengst wordt gerealiseerd, uiteraard in het belang van de crediteuren. De taak van de stille bewindvoerder is om als onafhankelijk toezichthouder erop toe te zien dat de opbrengst in het belang van de crediteuren gemaximaliseerd wordt. Bij minder commerciële instellingen spelen soms niet uitsluitend financiële overwegingen een rol en wordt gesproken van een maatschappelijke pre-pack. Na het besluit (in overleg tussen de bestuurder en de stille bewindvoerder) tot van toepassing verklaring van een surseance van betaling dan wel het verzoek tot het uitspreken van een faillissement, worden de met de overnemende partij gemaakte afspraken na de formele insolventie geformaliseerd. De rechter-commissaris zal hoogstwaarschijnlijk toestemming geven de doorstart af te ronden. Nederland is nog in afwachting van een wettelijke basis voor de stille bewindvoering, waarin ook een aantal waarborgen worden geformuleerd. Het voordeel Het voordeel van een stille bewindvoering is dat er doorgaans een hogere opbrengst uit de verkoop van de activa wordt gerealiseerd. Dit wordt ingegeven door de waardering van een onderneming die nu eenmaal meer waard is zonder de kwalificering van een faillissement. Door de periode tussen het faillissement en de doorstart zo kort mogelijk te houden, kan de curator (stille bewindvoerder) zich voor het faillissement een oordeel vormen over de (waarde van) de activa en kan de onderneming min of meer going concern worden verkocht. Dit kan een positief effect hebben op de te realiseren opbrengst. Het voordeel voor de koper is dat deze uiteindelijk min of meer zekerheid heeft dat de curator zal mee meewerken aan de doorstart na faillissement. 9

6 Verstand van zaken Uw medewerkers willen maximale vrijheid. U wilt uw succes uitbreiden naar Nederland. Wij wijzen hen samen met u ook op hun plichten. Holla Advocaten presenteert nieuwe website en advertentielijn Wij kennen de formule. door Sigrid Drukker, marketing Half juni heeft Holla Advocaten haar nieuwe website gepresenteerd. Daarmee brengen wij de bezoeker zo snel mogelijk in contact met een van onze advocaten. Hierbij is het ons streven het succes van de cliënten centraal te zetten op de website holla.nl. De advocaten van Holla dragen met hun deskundige betrokkenheid bij aan het succes van de cliënt. Professioneel én persoonlijk verbonden zijn met de cliënt en het succes van zijn organisatie. En samen met én naast hem structurele relaties bouwen voor structurele oplossingen dat is de werkwijze die Holla Advocaten typeert en waaraan wij herkend en erkend worden in de markt. Onze advocaten helpen organisaties bij het oplossen én voorkomen van juridische problemen. Wij vinden het belangrijk dat alle bezoekers van onze site een goed en realistisch beeld krijgen van Holla Advocaten. Ook op onze carrière site binnenbijholla.nl en de letselschadepraktijk hollaletselschade.nl waar we ons meer op de consument richten. Alles komt samen in onze nieuwe site. Natuurlijk delen wij ook graag onze laatste nieuwsberichten en publicaties met u. Nog belangrijker vinden wij het dat u zo snel mogelijk in contact komt met de advocaat die u kan helpen. Het profiel van onze advocaten is 10 daarom leidend geworden in de nieuwe website en deze presenteren wij in een meer social media stijl door onze meest recente twitterberichten te tonen en u de mogelijkheid te bieden op de LinkedIn profielpagina van de advocaat te kijken. Maar ook de werkervaring en laatste publicaties die betrekking hebben op wetwijzigingen of opiniestukken van de advocaat vindt de bezoeker hier terug. Tegelijk met de nieuwe website komt Holla Advocaten met een nieuwe advertentielijn. Deze advertentielijn versterkt de positionering van Holla Advocaten. Het is een bewuste keuze om de nieuwe website en advertentielijn tegelijk te introduceren. Beide middelen benadrukken onze hoogstpersoonlijke benadering. Onze cliënten willen dat hun juridische vragen snel en deskundig worden opgelost. Zij verwachten van ons een persoonlijk advies dat gebaseerd is op ervaring en kwaliteit zodat zij juridisch ontzorgd worden. Dit alles in een taal die onze cliënt begrijpt. Hoogstpersoonlijk dus. Bij alles wat de advocaten van Holla doen, staat de bijdrage aan het succes van de cliënt centraal. De nieuwe website en advertentielijn voldoen dan ook aan de kernwaarden waar Holla Advocaten voor staat: kwaliteit, betrouwbaarheid en klant- en succesgericht. Wij zijn de ideale schakel voor Belgische en Nederlandse ondernemers. Wilt u uw activiteiten uitbreiden naar Nederland? Gaat u samenwerken met Nederlandse partners? Of wilt u advies, bemiddeling of rechtsbijstand tijdens gerechtelijke procedures in België en Nederland? Kies dan voor Holla Advocaten, de ideale schakel tussen Belgische en Nederlandse ondernemers. Als partner van gerenommeerde advocatenkantoren in Antwerpen en Brussel kennen wij het klappen van de zweep in beide landen. En begeleiden wij u op een manier die bij u past. In de taal die u spreekt. Hoogstpersoonlijk dus. Kijk voor meer informatie over succesvol en grensverleggend ondernemen op Holla.nl/belgiandesk. Luuk Jonker Specialist Belgian Desk

7 Verstand van zaken U heeft grootse bouwplannen. Transformatie en parkeren Wij leggen het juridische fundament voor u. door Bart de Haan, overheid Per 1 november 2014 kan op grond van het Besluit omgevingsrecht (BOR) een permanente functiewijziging van bestaand vastgoed steeds makkelijker worden gemaakt. De vraag is wel hoe er moet worden omgegaan met de parkeermogelijkheden na zo n functiewijziging. Parkeren Parkeren kan in de besluitvorming worden betrokken omdat artikel 4 lid 9 BOR de gemeente niet een verplichting, maar een bevoegdheid geeft om planologische medewerking te verlenen aan de wijziging van het gebruik van een pand en het daarop aansluitend terrein. Dat betekent dat een gemeente niet verplicht is om medewerking te verlenen. Indien een transformatie van een pand leidt tot een te verwachten grotere parkeerbehoefte, hetgeen bijvoorbeeld voorstelbaar is als in een loods een supermarkt wordt gerealiseerd of in een kantoorpand zonder baliefunctie woningen, dan kan de toename van de parkeerbehoefte voor de gemeente reden zijn om medewerking te weigeren. Het is ook mogelijk dat het parkeren in de besluitvorming moet worden betrokken. Dat is het geval als de wijziging van het gebruik van het pand gepaard gaat met vergunningplichtige bouwactiviteiten. Als daarvan sprake is, dan is naast een vergunning om (door middel van artikel 4 lid 9 BOR) af te wijken van het bestemmingsplan ook een vergunning benodigd voor het bouwen. De aanvraag voor een bouwomgevingsvergunning moet worden getoetst 12 aan - kort gezegd - het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand, het bouwbesluit en de bouwverordening. In de bouwverordening staat een parkeerartikel (2.5.30), waaruit volgt dat parkeren op eigen terrein moet worden opgelost. Het parkeerartikel uit de bouwverordening is sinds 29 november 2014 van rechtswege vervallen en moet sindsdien worden opgenomen in het bestemmingsplan (voor oude bestemmingsplannen geldt dat die uiterlijk 1 juli 2018 moeten worden aangepast). Kortom, als er gebouwd gaat worden, moet (ofwel via de bouwverordening ofwel via het bestemmingsplan) aan het parkeerartikel getoetst worden. Als het parkeren vanwege de nieuwe functie niet op eigen (aansluitend) terrein kan worden opgelost, is er een grond om de bouwomgevingsvergunning te weigeren. Raad van State De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van oordeel dat bij sloop en vervangende nieuwbouw, maar ook bij transformatie, alleen de toename van de parkeerbehoefte op eigen terrein moet worden opgelost. Als bijvoorbeeld in de oude functie een behoefte van 8 parkeerplaatsen bestond en in de nieuwe functie 20, dan is aan de bouwverordening voldaan als 12 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Conclusie Ook bij transformatie zal er aandacht moeten zijn voor een deugdelijke parkeeroplossing. De parkeerproblematiek zal in de besluitvorming van de gemeente worden betrokken. Onze expertise in het omgevingsrecht en contracteren met de overheid is de sleutel. Wilt u een woningbouwproject realiseren, of ziet u nieuwe mogelijkheden voor een leegstaand pand? Voordat uw aannemer kan beginnen heeft u genoeg werk te doen. De gemeente wil een contract met u sluiten voordat het bestemmingsplan wordt aangepast. En voor bezwaren van minder enthousiaste omwonenden moet een oplossing worden gezocht. Wij helpen u zodat de schop snel de grond in kan. Met onze ervaring in het omgevingsrecht gaan wij direct voor u aan de slag. Op een manier die bij u past. In een taal die u begrijpt. Hoogstpersoonlijk dus. Hoe wij u helpen bij het realiseren van uw project? Kijk op Holla.nl/overheid. Daniëlla Nijman Specialist Overheid

8 In het bankje van... In het bankje van......de transactieadvocaat door Monieke Linck, banking & finance...de onteigeningsrechter met de voeten in de klei Peter, werkzaam als jurist bij een grote wijnimporteur met een omzet van circa 30 miljoen, belt me op met de vraag of wij hen kunnen assisteren bij de op stapel staande herfinanciering en overnamefinanciering van hun onderneming. Het bedrijf wordt overgenomen door private equity; daarom zal de bestaande bancaire financiering door een tweetal banken gezamenlijk worden geherfinancierd. Daarnaast zal een aanvullende financiering ten behoeve van de aankoop van de aandelen worden verstrekt door hetzelfde tweetal banken. Gelet op het internationale karakter van de onderneming zal de documentatie worden opgesteld in de Engelse taal en hebben de banken aangegeven gebruik te zullen maken van leningdocumentatie gebaseerd op het format van de LMA. LMA De LMA ( Loan Market Association ) is een Londens platform voor banken, corporate treasurers, investeerders, advocaten en adviseurs die zich bezig houden met financieringsdocumentatie. Holla Advocaten is lid van de LMA. De LMA ontwikkelt model-financieringsdocumentatie voor diverse type financieringen en signaleert trends op het gebied van finance. In Nederland wordt LMA documentatie steeds vaker gebruikt, met name voor financieringstransacties waarbij méér dan één bank betrokken is of buitenlandse investeerders betrokken zijn. Bovendien wordt LMA documentatie vaak gebruikt voor leningen waarbij denkbaar is dat deze na de primaire verstrekking door de banken verhandeld zullen worden op de secundaire markt, net zoals bijvoorbeeld obligaties worden verhandeld op de secundaire markt (zie bijvoorbeeld de 14 berichtgeving in het FD van 7 mei jl. over securitisaties van MKB-leningen). Door de hoge mate van standaardisering van deze leningdocumentatie wordt de verhandelbaarheid van deze leningen vergroot. De LMA standaarddocumentatie is tot stand gekomen na consultatie van allerlei belangenorganisaties, waaronder bijvoorbeeld ook de Association of Corporate Treasurers ( ACT ). Daardoor biedt LMA leningdocumentatie een beter evenwicht tussen de belangen van de financiers enerzijds en belangen van de kredietnemer anderzijds dan dat standaarddocumentatie van banken dat doet. Dit is dus een belangrijk voordeel van LMA documentatie, hoewel de taal en omvang van deze documentatie (soms wel 200 pagina s) kredietnemers in Nederland nog wel eens wil afschrikken. Tijdsdruk Vanzelfsprekend gaan wij graag aan de slag met deze mooie deal. Zoals gebruikelijk bij een overnamefinanciering, zit er behoorlijke tijdsdruk op deze transactie. Binnen 4 weken moet de financiering worden uitgeboekt. Er volgen onderhandelingen over de financieringsovereenkomst en de zekerhedendocumentatie. Een complicerende factor is het internationale karakter van de onderneming; de wijn wordt voornamelijk geïmporteerd uit Frankrijk, waar de eigendom van de flessen door de onderneming wordt verkregen zodra diens transporteur de flessen heeft ingeladen en het wijngoed afrijdt. Hoe zorgen we ervoor dat de banken een geldig zekerheidsrecht verkrijgen over deze flessen, zonder dat men daarvoor onnodige juridische kosten in Frankrijk moeten maken? Gelukkig vinden we hiervoor een praktische oplossing en kan closing (het uitboeken van de gelden) plaatsvinden op de geplande datum. Mét, heel toepasselijk, een goed glas wijn! door Daniëlla Nijman, overheid Vraagt u zich onderweg wel eens af waarom sommige huizen zo dicht op de weg staan of agrarische percelen zo n vreemde vorm hebben? Goede kans dat de weg pas later is aangelegd en er uitvoerige procedures aan vooraf zijn gegaan. Onteigening Zo was ik laatst betrokken bij een procedure voor de aanleg van een provinciale rondweg. Het tracé liep grotendeels over agrarische gronden. Met een aantal grondeigenaren was overeenstemming bereikt over de aankoop van hun grond, maar niet met allemaal. De provincie zette daarom het laatste redmiddel in: onteigening. De administratieve fase van de onteigening start met de afgifte van een Koninklijk Besluit. Lukt het daarna nog steeds niet om de grond minnelijk aan te kopen, dan kan de grondeigenaar worden gedagvaard en volgt een procedure bij de rechtbank. Vaak zijn partijen het er wel over eens dat de gronden nodig zijn voor de aanleg van de weg en gaat de discussie over de schadeloosstelling. Wat is de benodigde grond waard? En wat is het resterende nog waard als dat ineens de helft kleiner is met schuine hoeken? Hoe groot is de inkomensschade en wat kost geschikte vervangende grond? Vaststelling schade Om de schadeloosstelling te taxeren benoemt de rechtbank een commissie van drie deskundigen, waarna partijen worden uitgenodigd voor de descente. Partijen kunnen die dag de deskundigen op locatie voorzien van alle relevante informatie. Daarnaast bekijken partijen samen met de deskundigen en de rechter-commissaris de percelen die worden onteigend. Dat een papieren beoordeling niet volstaat, bleek toen de agrariër aan het woord kwam die grond moest afstaan voor de nieuwe rotonde. Waar zou de provincie zijn perceel gaan ontsluiten? De provincie wees op de kaart de zuidoostelijke hoek aan als meest logische plek. Dat stelde hem allerminst gerust, nu dat de natste plek van zijn weiland was. Na regenval zou hij zijn weiland pas op kunnen rijden wanneer het hoger gelegen gedeelte alweer te droog zou zijn. Hij had niets teveel gezegd. Op de stormachtige middag liep ik met de commissie van deskundigen, de rechtercommissaris, griffier, grondverwervers en taxateurs van beide partijen met de agrariër naar de bewuste hoek van het weiland. Het weiland bleek onbegaanbaar, zodat we voorzichtig op onze laarzen over een walletje tussen het weiland en de sloot naar achteren stiefelden. Even werd het spannend toen een rukwind opstak en ik met de griffier achterover de sloot in dreigde te waaien. Een attente deskundige wist dat net op tijd te voorkomen. Met een zucht van opluchting en overtuigd van de wenselijkheid om de ontsluitingsmogelijkheden nog eens te bekijken, keerde de groep terug naar de auto. 15

9 HALLO HOLLA Bourgondisch Den Bosch 10 september 2015 In september wordt voor de 29e keer het culinaire buitenevenement Bourgondisch Den Bosch georganiseerd. Zoals altijd vindt het plaats in de schaduw van de prachtige basiliek Sint Jan, aan de Parade: het mooiste plein van Den Bosch! Ook dit jaar is Holla Advocaten weer aanwezig tijdens de relatieavond. Wij zijn te gast bij het paviljoen van restaurant Bellagio. Juridische Masterclass Elba Media 17 september 2015, uur uur Recente ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van planschade en nadeelcompensatie wijzen erop dat de ruimte voor succesvolle claims steeds meer kan worden ingeperkt. In een interactieve sessie bespreken wij deze ontwikkelingen en geven wij tips en trucs waarmee u de uitkomst van een planschade- of nadeelcompensatieprocedure al vanaf de planvorming kunt beïnvloeden. Dit seminar is interessant voor initiatiefnemers, overheden en adviseurs. Verkozen tot nummer 1 advocatenkantoor door MT 100 Seminar Transformatie 24 september 2015, uur uur Functiewijziging van bestaand vastgoed in 8 weken Per 1 november 2014 kan op grond van het Besluit omgevingsrecht (BOR) een permanente functiewijziging van bestaand vastgoed steeds makkelijker worden gemaakt, ook als het gaat om grotere panden. Daarbij mogen die panden ook aan de buitenkant worden aangepakt. Maar er zijn ook andere routes om een functiewijziging te realiseren. In een interactieve sessie met verschillende casusposities leggen we uit hoe u de functie van een pand snel en eenvoudig kunt wijzigen. Welke juridische route kiest u? Seminar Samenwerken en Mededinging in de Zorg 15 oktober 2015, uur uur Zorgverleners dienen steeds vaker met andere zorgverleners samen te werken. Op welke wijze kan die samenwerking juridisch vormgegeven worden en wat zijn de valkuilen? Is er mogelijk strijd met de Mededingingswet? Maar ook fuseren in de zorg, wat zijn de juridische consequenties? En wat moet ik doen als de ACM binnenvalt. Hierover gaan wij graag met u in gesprek om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt zich voor al onze seminars aanmelden via onze website holla.nl/evenementen Benieuwd naar actualiteiten rondom Holla Advocaten, volg ons dan via ons twitteraccount: twitter.com/hollaadvocaten of volg ons via LinkedIn Companies Holla Advocaten Editie 8 Juli 2015 Jaargang 3 COLOFON Redactie Anke Groffen Kim de Bonth Meggie Tissen Sigrid Drukker Fotografie: Hein Gijsbers Holla Advocaten Stationsplein BM s-hertogenbosch Beukenlaan CD Eindhoven holla.nl

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02 Juni / 2014 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONTWIKKELINGEN BINNEN PAYROLLING SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TESTAMENTAIRE VOOGDIJ CONTRACTEREN MET BUITENLANDSE PARTIJEN Kennis delen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

groninger civilistenblad

groninger civilistenblad nr 01 / november 2014 gcb groninger civilistenblad Interview met A-G L. Timmerman Prof. mr. S.F. Sagel Het nieuwe ontslagrecht Prof. mr. J.H.M. Willems Werknemers(on)macht in corporate structures Mr. dr.

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft Van : Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft : leden van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies inzake Wetsvoorstel Wet werk

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden Nysingh Nieuws RISICO S MANAGEN ondernemen in goede en in slechte tijden Explosieve groei faillissementen verhoging griffierechten Ondernemerschap in barre tijden Kwaliteit als prioriteit Risicobewust

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar. Eigen taak van de notaris!

Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar. Eigen taak van de notaris! Zevende jaargang Nummer 2 Winter 2011 Toezicht Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar Inhoud: Pag. 2 Oud en Nieuw bij het Bureau Financieel Toezicht Pag.

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Ledeninformatie nr. 2-2014 Februari 2014 Inhoudsopgave Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Arbeidsrecht -

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie