Algemene Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Midden Brabant, te Tilburg. 1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde definities. 1.2 Wij / ons/ IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, de gebruiker van deze algemene voorwaarden IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten te Tilburg. 1.3 De (student)chauffeur: iedere natuurlijke persoon die als zodanig staat ingeschreven bij IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten. 1.4 De opdrachtgever: diegene die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. 1.5 Werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het bemiddelen tussen opdrachtgevers en (student)chauffeurs c.q. het uitlenen van (student)chauffeurs met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord. 1.6 Rijtijd: de werkelijke duur van een rit, waarbij de (student)chauffeurs per vier uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een rusttijd van een kwartier. 1.7 Wachttijd: de tijd die een (student)chauffeur wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt. 1.8 Reistijd: de tijd die een (student)chauffeur ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt om op het startadres of thuis te komen. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aan-biedingen en op alle overeenkomsten, tot het verrichten van werkzaamheden door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten. 2.2 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 2.3 De van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht. 2.4 Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zijn in het nietige of vernietigbare gedeelte van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

2 Artikel 3 Offertes 3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft IJsebaert Chauffeurs-diensten het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Artikel 4 Selectie en klachtbehandeling 4.1 De (student)chauffeurs die IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten bij de opdrachtgever aanbiedt zijn representatief en beschikken over dat type rijbewijs dat benodigd is om het door de opdrachtgever aangegeven voertuig te mogen besturen. 4.2 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is volledig vrij in de selectie, bemiddeling en keuze van de (student)chauffeur. Opdrachtgever kan wel een voorkeur uitspreken, maar IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is niet gehouden hier navolging aan te geven. 4.3 Klachten met betrekking tot de chauffeurswerkzaamheden dienen binnen acht dagen na beëindiging van deze werkzaamheden schriftelijk bij IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten te worden ingediend. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Artikel 5 Beveiliging 5.1 De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door hem niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van die bevestiging is ontkend c.q. betwist. 5.2 Overeenkomsten en eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop, zijn uitsluitend bindend voor IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten indien en voor zover deze door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 6 Annulering 6.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen rit te annuleren, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk drie uur voor de afgesproken tijd van aanwezigheid van de (student)chauffeur. Artikel 7 Zekerheid 7.1 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij niet tijdige betaling van de opdrachtgever of een gegronde vrees daarvoor, de nog niet uitgevoerde opdrachten op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling van de werkzaamheden. 7.2 Indien de opdrachtgever de nakoming van enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid. In verzuim is, zij alle facturen terstond en opeens in hun geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere werkzaamheden deugdelijke zekerheid te verlangen.

3 Artikel 8 Prijzen en bijkomende kosten 8.1 De door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten en/of belastingen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 8.2 In rekening worden gebracht de uren door de (student)chauffeur chaufferend (=rijtijd), c.q. wachtend (=wachttijd) ten behoeve van de opdrachtgever doorgebracht, waarbij naar boven wordt afgerond op één vierde uur. Voor avond-, nacht- en weekendritten wordt géén extra toeslag berekend. 8.3 Op nationale feestdagen wordt géén extra toeslag doorberekend aan de opdrachtgever. 8.4 Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen komen voor rekening van de opdrachtgever. De duur van de overnachting wordt niet aangemerkt als chauffeer-, wacht- of reistijd en wordt derhalve niet doorbrekend aan de opdrachtgever. 8.5 Indien de overeengekomen dan wel reëel door de chauffeur gewerkte rij- en wachttijden bepaalde reistijd de acht uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de chauffeur een bedrag aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Hiermee is altijd een bedrag van 11,50 per acht uur gemoeid. 8.6 Parkeerkosten alsmede tolgelden dienen door de opdrachtgever onmiddellijk ter plaatse voldaan te worden. 8.7 Eventuele brandstof-, schoonmaakkosten-, of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, komen te allen tijden voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, met overlegging van, voor zover mogelijk, desbetreffende reçu s. Voorrijkosten met een minimum bedrag van 7,00 worden alleen in rekening gebracht indien er géén mogelijkheden zijn om met het openbaar vervoer te reizen en/of indien een reservering start of eindigt buiten één van de navolgende studentensteden: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, s-hertogenbosch, Tilburg, Utrecht en Zwolle. 8.8 De reiskosten naar en van de afgesproken plaats van de (student)chauffeur worden niet berekend indien en voor zover de (student)chauffeur gebruik kan maken van een OV-jaarkaart. 8.9 Indien redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat de afgesproken plaats met het openbaar vervoer te bereiken vanwege de locatie of het tijdstip. Zal er aan de opdrachtgever een kilometervergoeding doorberekend worden. De vergoeding bedraagt 0,35 per kilometer (vice versa), berekend vanaf de dichtstbijzijnde stad conform artikel 8.8. Van eventueel te berekenen reiskosten zal de opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf op de hoogte worden gesteld Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerde of verhoogde belastingen, heffingen en andere lasten, brengen wij aan de opdrachtgever in rekening De minimale opdrachtduur met betrekking tot de privé-chauffeurs werkzaamheden bedraagt 3 uur per chauffeur per dag. De minimale opdrachtduur met betrekking tot de vervoersregie werkzaamheden bedraagt 4 uur per persoon per dag.

4 Artikel 9 Uitvoering van de werkzaamheden 9.1 Aanvang van de werktijd is het tijdstip dat de (student)chauffeur aanvangt met de werkzaamheden en wordt enkel in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 9.2 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. 9.3 Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden worden slechts bij benadering opgegeven. Opgegeven termijnen binden de gebruiker niet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 10 Betaling 10.1 Facturen worden uitgeschreven aan de hand van de door (student)chauffeurs opgegeven uren. Ter voorkoming van meningsverschillen zal de studentchauffeur aan de opdrachtgever een urenformulier van het aantal bestede uren ter ondertekening aanbieden. In het geval van een verschil in opgave door de studentchauffeur en de opdrachtgever factureren wij op basis van de door de studentchauffeur aan ons gedane opgave en is opdrachtgever de aldus vastgestelde prijs verschuldigd Betaling aan ons door de opdrachtgever geschiedt zonder korting, beroep op compensatie of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en er zonder aanzegging een rente wegens vertraging over het factuurbedrag zal zijn verschuldigd van 2,5% per kalendermaand, een gedeelte van een maand of een gehele gerekend De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur Uitsluitend betalingen aan IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten werken bevrijdend. Betalingen aan (student)chauffeurs van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten zijn niet toegestaan en niet bevrijdend Alle kosten die door ons worden gemaakt om nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen, zijn ten laste van de opdrachtgever, daaronder begrepen incasso-, deurwaarders-, advocaat- en buitengerechtelijke kosten. De buiten-gerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom met een minimum van 250,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering door ons uit handen is gegeven, ongeacht of de opdracht- gever daarvan op de hoogte is. Artikel 11 Verplichtingen wederpartij 11.1 De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorg te dragen dat het door hem aan de (student)chauffeur van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten ter beschikking gestelde voertuig all-risk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. De opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomsten in stand te houden De opdrachtgever dient ervoor te zorgen c.q. dient ervoor in te staan dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de all-risk en/of inzittenden-verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan de opdrachtgever, en meer in het bijzonder door een (student)chauffeur van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten.

5 11.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen c.q. dient ervoor in te staan dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheid)eisen die men daaraan redelijker-wijs kan stellen De opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het in lid1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, voor zoveel niet rijbewijs B volstaat Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij jegens IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten geen beroep doen op het mogelijke ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming, etc. Voorts is zij alsdan gehouden om alle schade die IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van derden daaronder begrepen, aan IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten te voldoen Indien de opdrachtgever op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct middels een buiten-gerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten. Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever 12.1 Onverminderd het in artikel 4 en 11 van deze voorwaarden bepaalde, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van gebreken aan door of vanwege haar ter beschikking gestelde zaken en gegevens, alsmede voor alle schade die ontstaat door gebreken ten aanzien van door of vanwege haar voorgeschreven werkwijzen en door haar gegeven aanwijzingen en orders Waar in deze voorwaarden steeds gesproken is van schade geleden c.q. te lijden door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten dient daaronder tevens te worden verstaan schade geleden c.q. te lijden door de (student)chauffeur(s) van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten enerzijds en twee of meerdere opdrachtgevers anderzijds, zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst. Artikel 13 Aansprakelijkheid IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten 13.1 Indien IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens Niet, niet-tijdige of ondeugdelijke uitvoering van de dienstverlening door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, geeft voorzover er sprake is van overmacht aan de zijde van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, aan opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding te vorderen IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die is ontstaan als gevolg van de in artikel 11 en 12 van deze voorwaarden omschreven omstandigheden Voor zover schade wordt veroorzaakt door (student)chauffeurs van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten in het kader van een door de opdrachtgever aan hen verstrekte opdracht dien buiten hun normale (chauffeurs)werkzaamheden valt, is IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten daarvoor niet aansprakelijk.

6 13.6 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsof andersoortige stagnatie. Evenmin kan zij aansprakelijk worden gehouden voor schade aan zaken van de opdrachtgever en/of boetes die zijn veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever Indien IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten beperkt tot maximaal , De aansprakelijkheid van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Artikel 14 Verbod op benadering personeel 14.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, binnen een termijn van één jaar na de laatste werkzaamheden door de (student)chauffeur van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten aan de opdrachtgever met tussenkomst van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, om buiten IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten om (student)chauffeurs van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten te benaderen met het verzoek een voertuig te besturen, behoudens schriftelijke toestemming van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, verbeurt zij een onmiddellijk opeisbare boete van 250,00 per dag dat de dienstverlening door de betreffende (student)chauffeur aan de opdrachtgever duurt, te vermeerderen met de door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten als gevolg van de overtreding ondervonden schade. Artikel 15 Overmacht en ontbinding 15.1 Onder overmacht aan de zijde van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan onder meer de navolgende, niet limitatief genoemde omstandigheden: brand (burger)oorlog, oorlogsgevaar, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, staat van beleg, noodtoestand, mobilisatie, vijandelijkheden, embargo, natuurrampen, weersomstandigheden, epidemieën, staking en/of uitsluiting, niet, niet-tijdige, niet volledige of ondeugdelijke toelevering, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, stiptheidsacties, energiecrisis, verkeersoponthoud, diefstal of disfunctioneren van het door de opdrachtgever aangewezen voertuig, storingen in het bedrijf van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, ziekte/aandoening van de (student)chauffeurs van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt In geval van overmacht is IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten gerechtigd hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, alles zonder gehouden te zijn de daaruit voor wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden. De opdrachtgever is verplicht reeds uitgevoerde werkzaamheden te betalen, alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel Mocht de overmacht langer dan drie uur voortduren, dan heeft de opdrachtgever het recht dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de uitvoering van die werkzaamheden die tengevolge van overmacht niet kunnen worden uitgevoerd.

7 Atikel 16 Ontbinding door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten 16.1 Iedere verplichting van de opdrachtgever is onzerzijds terstond opeisbaar en wij zijn bevoegd om zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst en andere met gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, behoudens ons recht op vergoeding van schade, kosten en interest en op nakoming van hetgeen wij reeds hebben gepresteerd, indien de opdrachtgever: a. wanprestatie pleegt; b. in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht; c. surséance van betaling heeft verkregen zulks is verzocht; d. de toepassing van de (voorlopige) schuldsanering verkrijgt; e. haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder ingeval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van(een gedeelte van) het aandelenkapitaal; f. een voor haar onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest; g. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; h. overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van haar onderneming en/of vermogen; i. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete op grond van de Wet Economische Delicten. Artikel 17 Naamsverandering 17.1 De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. Artikel 18 Kettingbeding 18.1 Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de opdrachtgever verplicht deze voorwaarden aan haar opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten voor hun verzuim. Artikel 19 Toepasslijk recht en bevoegde rechter 19.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen, tenzij zij tot competentie van de kantonrechter behoren, uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te s-hertogenbosch. Indien de opdrachtgever een consument in de zin van de wet is, zal IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten hem een termijn gunnen van tenminste één maand om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde Rechter. Artikel 20 Inzetbaarheid 20.1 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten behoud zich het recht om een opdracht niet aan te nemen bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.

8 Opgemaakt te Tilburg, Correspondentieadres: IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten T.a.v. W.C.J. IJsebaert Postbus AK Tilburg Tel:

Algemene voorwaarden van het éénmansbedrijf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken oost Nederland.

Algemene voorwaarden van het éénmansbedrijf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken oost Nederland. HendrikDriver Roskamp 45 8181TK Heerde Tel.06-22203050 E-mail: info@hendrikdriver.nl Internet: www.hendrikdriver.nl Nr. Inschrijving KvK. 05084935 Algemene voorwaarden van het éénmansbedrijf gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCOOTERDUTCH/driving You GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL

ALGEMENE VOORWAARDEN SCOOTERDUTCH/driving You GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ALGEMENE VOORWAARDEN SCOOTERDUTCH/driving You GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1 Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

gebracht volgens de door A-ON gehanteerde tarieven. Reiskosten van de chauffeur van A-ON worden niet berekend indien en voor zover de chauffeur

gebracht volgens de door A-ON gehanteerde tarieven. Reiskosten van de chauffeur van A-ON worden niet berekend indien en voor zover de chauffeur Algemene Voorwaarden van A-ON Chauffeursdiensten v.o.f. hierna te noemen A-ON gevestigd te Utrecht gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VES Executive Service B.V.

Algemene Voorwaarden VES Executive Service B.V. VES Executive Service Sonsbeeksingel 1B 6814 AA Arnhem T: 026 3511417 M: 06 1943 42 07 E: info@ves.nu W: www.ves.nu ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE V.E.S. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING O.A CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE EENMANSZAAK VAN DER WOERD MANAGEMENT SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING O.A CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE EENMANSZAAK VAN DER WOERD MANAGEMENT SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING O.A CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE EENMANSZAAK VAN DER WOERD MANAGEMENT SOLUTIONS artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter

Nadere informatie

Graumans Chauffeursdiensten

Graumans Chauffeursdiensten Graumans Chauffeursdiensten ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: OPDRACHTNEMER: Graumans Chauffeursdiensten gevestigd te Malingréstraat 6 5256

Nadere informatie

CAR-TER - for personal assistance (hierna te noemen CAR-TER) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr.

CAR-TER - for personal assistance (hierna te noemen CAR-TER) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. Algemene voorwaarden CAR-TER - for personal assistance (hierna te noemen CAR-TER) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34302538 Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MY OWN DRIVER

Algemene Voorwaarden MY OWN DRIVER Algemene Voorwaarden MY OWN DRIVER My Own Driver is gevestigd aan de Daalstraat 6 te 3513 TS UTRECHT en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht onder

Nadere informatie

1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen.

1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen. 1 Algemene Voorwaarden van Master Chauffeur, gevestigd te Maastricht. Kvk nr 62307215 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen. 1.2 Wij/ons/Master

Nadere informatie

WeWillDRIVE. Algemene Voorwaarden We Will Drive. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid. Chauffeursdienst voor zakelijk en privé!

WeWillDRIVE. Algemene Voorwaarden We Will Drive. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid. Chauffeursdienst voor zakelijk en privé! Algemene Voorwaarden We Will Drive 1. Definities Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van We Will Assist B.V. omtrent We Will Drive. Website: De website http://www.wewilldrive.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eurodriver

Algemene Voorwaarden Eurodriver Artikel 1- definities Algemene Voorwaarden Eurodriver In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. GEBRUIKER: Eurodriver gevestigd te Amsterdam b. OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon,

Nadere informatie

A. Neuweg 513 E. info@nd-dienstverlening.nl P. 1215 JE Hilversum W. www.nd-dienstverlening.nl N. +31 6 21 95 60 93 D.

A. Neuweg 513 E. info@nd-dienstverlening.nl P. 1215 JE Hilversum W. www.nd-dienstverlening.nl N. +31 6 21 95 60 93 D. Algemene Voorwaarden Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie daarvan, als op de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DORDRECHT

Algemene Voorwaarden ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DORDRECHT Algemene Voorwaarden ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DORDRECHT ALGEMENE VOORWAARDEN RIDE4YOU ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DORDRECHT Artikel 1 Definities 1.1 1.2 1.3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 0.0 Definities 0.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen. 0.2 Wij / ons / Zapp Studenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EAGLE CHAUFFEURSDIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EAGLE CHAUFFEURSDIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN EAGLE CHAUFFEURSDIENSTEN onderwerp : ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN CHAUFFEURSDIENSTEN. Datum : 24-09-2010 artikel 1 DEFINITIES In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities: ALGEMENE VOORWAARDEN CHAUFFEURSTELEFOON B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE S-GRAVENHAGE artikel 1 DEFINITIES In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klomp chauffeursdiensten

Algemene voorwaarden Klomp chauffeursdiensten Algemene voorwaarden Klomp chauffeursdiensten Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Alle opdrachten vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de opdracht en de acceptatie

Nadere informatie

Bedrijf: KvK nr.: De Heeren van Mobiliteit B.V. 172.40.976 Betreft. Algemene voorwaarden Verschijningsdatum: 01-01-2009

Bedrijf: KvK nr.: De Heeren van Mobiliteit B.V. 172.40.976 Betreft. Algemene voorwaarden Verschijningsdatum: 01-01-2009 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Brussaard Company Group België NV

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Brussaard Company Group België NV Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Brussaard Company Group België NV Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden (afgekort AV) wordt verstaan onder: - BRUSSAARD: BRUSSAARD Company

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Custom Driver

Algemene voorwaarden Custom Driver Algemene voorwaarden Custom Driver Artikel 1; TOEPASSELIJKHEID 1.1 Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer

BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68247877 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: De vennootschap onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Chauf heren v.o.f. Gevestigd te Amsterdam, op 13-12- 12 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr.

Algemene Voorwaarden Chauf heren v.o.f. Gevestigd te Amsterdam, op 13-12- 12 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. Algemene Voorwaarden Chauf heren v.o.f. Gevestigd te Amsterdam, op 13-12- 12 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54544408 I Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 0.0 Definities 0.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen. 0.2 Wij / ons / Zapp Studenten

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van Jes Driver Services voor de levering van chauffeurs diensten.

De Algemene Voorwaarden van Jes Driver Services voor de levering van chauffeurs diensten. De Algemene Voorwaarden van Jes Driver Services voor de levering van chauffeurs diensten. Gevestigd te 3086 LV Rotterdam aan de Krabbendijkestraat 441, geregistreerd bij Kamer van Koophandel Te Rotterdam

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (PRIVE)CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EASY WAY BV GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE BREDA ONDER NUMMER

ALGEMENE VOORWAARDEN (PRIVE)CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EASY WAY BV GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE BREDA ONDER NUMMER ALGEMENE VOORWAARDEN (PRIVE)CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EASY WAY BV GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE BREDA ONDER NUMMER 2062 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden hebben

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Pagina 1 van 5. Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Pagina 1 van 5 Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Raas Koeriers V.O.F. Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Afhankelijk van de aard van de afgenomen dienst zijn tevens de voorwaarden van toepassing onder het toepasselijke kopje zoals hieronder aangegeven.

Afhankelijk van de aard van de afgenomen dienst zijn tevens de voorwaarden van toepassing onder het toepasselijke kopje zoals hieronder aangegeven. Artikel 1 Toelichting; 1.1 SeniorTotaalZorg V.O.F. (hierna SeniorTotaalZorg) is een bedrijf dat zich bezig houdt met dienstverlenende activiteiten gericht op seniorenservice en doet dit vanuit Veenendaal.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door een ondertekende opdrachtbevestiging/ intakeformulier.

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door een ondertekende opdrachtbevestiging/ intakeformulier. Algemeen Artikel 1 1.1 Mantelzorg-Tilburg, is een maatschap die zich bezig houdt dienstverlenende activiteiten. Vanuit Tilburg verleent Mantelzorg-Tilburg deze diensten aan haar wederpartij. 1.2 De activiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDENTS2DRIVE

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDENTS2DRIVE ALGEMENE VOORWAARDEN STUDENTS2DRIVE Students2Drive welke een handelsnaam is van Job2Have B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 273500034 artikel 1 DEFINITIES In deze voorwaarden

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DutchLogic IT Solutions Casteleynstraat 5 2012 AH Haarlem http://www.dutchlogic.nl/ Tel: +31 (0)6 516 324 66 KVK : 34138140 0000 BTW : 1910.07.900.B.01 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2009 Artikel 1.

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen WIJNVANDEBOER B.V.. (hierna te noemen WvdB) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2016

Algemene voorwaarden 2016 Algemene voorwaarden 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer : Driven Chauffeurs, gevestigd en kantoorhoudende aan Spinhuissteeg 10 1 te 1012 CJ Amsterdam,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: - De door RVL ASBESTinventarisatie & adviesbureau gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders is aangegeven. RVL ASBESTinventarisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven d.d. 01-11-2011

Algemene voorwaarden. van. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven d.d. 01-11-2011 Kampenhout 36 5262 JT Vught W: http://www.conveniencefactory.com E: info@conveniencefactory.com T: +31 (0) 6 52 084 044 KVK: 53594339 BTW: NL850941337B01 Algemene voorwaarden van Zoals gedeponeerd bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRATOS MOBILITY B.V. Event & Traffic Support

ALGEMENE VOORWAARDEN CRATOS MOBILITY B.V. Event & Traffic Support ALGEMENE VOORWAARDEN CRATOS MOBILITY B.V. Event & Traffic Support Artikel 1. Definities a. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden zoals die van tijd tot tijd luiden; b. GEBRUIKER: Cratos

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: E-Drivers: Opdrachtgever: Partijen: Overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2017 WD Services

Algemene voorwaarden 2017 WD Services Algemene voorwaarden 2017 WD Services Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: WD Services, gevestigd en kantoorhoudende aan Pastoor Vonckenstraat 28 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 2. Een overeenkomst komt

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Car Drivers Chauffeursdiensten VOF

Algemene voorwaarden van Car Drivers Chauffeursdiensten VOF Algemene voorwaarden van Car Drivers Chauffeursdiensten VOF Artikel 1: Definities In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities: a. Opdrachtnemer: Car Drivers Chauffeursdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities: Algemene voorwaarden van Drive4Me Chauffeursdiensten VOF Gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nummer: 63105675 Artikel 1: Definities In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V.

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT Yogatreat Utrecht 2016 Kvk 50230794 Artikel 1 - Begripsomschrijving Yogatreat - de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yogatreat op enigerlei wijze verbonden

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verhagen Vastgoed Onderhoud B.V. Artikel 1. Begripsbepaling

Algemene Voorwaarden. Verhagen Vastgoed Onderhoud B.V. Artikel 1. Begripsbepaling Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 1. De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie