Algemene Voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Midden Brabant, te Tilburg. 1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde definities. 1.2 Wij / ons/ IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, de gebruiker van deze algemene voorwaarden IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten te Tilburg. 1.3 De (student)chauffeur: iedere natuurlijke persoon die als zodanig staat ingeschreven bij IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten. 1.4 De opdrachtgever: diegene die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. 1.5 Werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het bemiddelen tussen opdrachtgevers en (student)chauffeurs c.q. het uitlenen van (student)chauffeurs met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord. 1.6 Rijtijd: de werkelijke duur van een rit, waarbij de (student)chauffeurs per vier uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een rusttijd van een kwartier. 1.7 Wachttijd: de tijd die een (student)chauffeur wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt. 1.8 Reistijd: de tijd die een (student)chauffeur ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt om op het startadres of thuis te komen. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aan-biedingen en op alle overeenkomsten, tot het verrichten van werkzaamheden door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten. 2.2 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 2.3 De van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht. 2.4 Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zijn in het nietige of vernietigbare gedeelte van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

2 Artikel 3 Offertes 3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft IJsebaert Chauffeurs-diensten het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Artikel 4 Selectie en klachtbehandeling 4.1 De (student)chauffeurs die IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten bij de opdrachtgever aanbiedt zijn representatief en beschikken over dat type rijbewijs dat benodigd is om het door de opdrachtgever aangegeven voertuig te mogen besturen. 4.2 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is volledig vrij in de selectie, bemiddeling en keuze van de (student)chauffeur. Opdrachtgever kan wel een voorkeur uitspreken, maar IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is niet gehouden hier navolging aan te geven. 4.3 Klachten met betrekking tot de chauffeurswerkzaamheden dienen binnen acht dagen na beëindiging van deze werkzaamheden schriftelijk bij IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten te worden ingediend. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Artikel 5 Beveiliging 5.1 De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door hem niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van die bevestiging is ontkend c.q. betwist. 5.2 Overeenkomsten en eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop, zijn uitsluitend bindend voor IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten indien en voor zover deze door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 6 Annulering 6.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen rit te annuleren, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk drie uur voor de afgesproken tijd van aanwezigheid van de (student)chauffeur. Artikel 7 Zekerheid 7.1 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij niet tijdige betaling van de opdrachtgever of een gegronde vrees daarvoor, de nog niet uitgevoerde opdrachten op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling van de werkzaamheden. 7.2 Indien de opdrachtgever de nakoming van enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid. In verzuim is, zij alle facturen terstond en opeens in hun geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere werkzaamheden deugdelijke zekerheid te verlangen.

3 Artikel 8 Prijzen en bijkomende kosten 8.1 De door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten en/of belastingen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 8.2 In rekening worden gebracht de uren door de (student)chauffeur chaufferend (=rijtijd), c.q. wachtend (=wachttijd) ten behoeve van de opdrachtgever doorgebracht, waarbij naar boven wordt afgerond op één vierde uur. Voor avond-, nacht- en weekendritten wordt géén extra toeslag berekend. 8.3 Op nationale feestdagen wordt géén extra toeslag doorberekend aan de opdrachtgever. 8.4 Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen komen voor rekening van de opdrachtgever. De duur van de overnachting wordt niet aangemerkt als chauffeer-, wacht- of reistijd en wordt derhalve niet doorbrekend aan de opdrachtgever. 8.5 Indien de overeengekomen dan wel reëel door de chauffeur gewerkte rij- en wachttijden bepaalde reistijd de acht uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de chauffeur een bedrag aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Hiermee is altijd een bedrag van 11,50 per acht uur gemoeid. 8.6 Parkeerkosten alsmede tolgelden dienen door de opdrachtgever onmiddellijk ter plaatse voldaan te worden. 8.7 Eventuele brandstof-, schoonmaakkosten-, of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, komen te allen tijden voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, met overlegging van, voor zover mogelijk, desbetreffende reçu s. Voorrijkosten met een minimum bedrag van 7,00 worden alleen in rekening gebracht indien er géén mogelijkheden zijn om met het openbaar vervoer te reizen en/of indien een reservering start of eindigt buiten één van de navolgende studentensteden: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, s-hertogenbosch, Tilburg, Utrecht en Zwolle. 8.8 De reiskosten naar en van de afgesproken plaats van de (student)chauffeur worden niet berekend indien en voor zover de (student)chauffeur gebruik kan maken van een OV-jaarkaart. 8.9 Indien redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat de afgesproken plaats met het openbaar vervoer te bereiken vanwege de locatie of het tijdstip. Zal er aan de opdrachtgever een kilometervergoeding doorberekend worden. De vergoeding bedraagt 0,35 per kilometer (vice versa), berekend vanaf de dichtstbijzijnde stad conform artikel 8.8. Van eventueel te berekenen reiskosten zal de opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf op de hoogte worden gesteld Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerde of verhoogde belastingen, heffingen en andere lasten, brengen wij aan de opdrachtgever in rekening De minimale opdrachtduur met betrekking tot de privé-chauffeurs werkzaamheden bedraagt 3 uur per chauffeur per dag. De minimale opdrachtduur met betrekking tot de vervoersregie werkzaamheden bedraagt 4 uur per persoon per dag.

4 Artikel 9 Uitvoering van de werkzaamheden 9.1 Aanvang van de werktijd is het tijdstip dat de (student)chauffeur aanvangt met de werkzaamheden en wordt enkel in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 9.2 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. 9.3 Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden worden slechts bij benadering opgegeven. Opgegeven termijnen binden de gebruiker niet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 10 Betaling 10.1 Facturen worden uitgeschreven aan de hand van de door (student)chauffeurs opgegeven uren. Ter voorkoming van meningsverschillen zal de studentchauffeur aan de opdrachtgever een urenformulier van het aantal bestede uren ter ondertekening aanbieden. In het geval van een verschil in opgave door de studentchauffeur en de opdrachtgever factureren wij op basis van de door de studentchauffeur aan ons gedane opgave en is opdrachtgever de aldus vastgestelde prijs verschuldigd Betaling aan ons door de opdrachtgever geschiedt zonder korting, beroep op compensatie of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en er zonder aanzegging een rente wegens vertraging over het factuurbedrag zal zijn verschuldigd van 2,5% per kalendermaand, een gedeelte van een maand of een gehele gerekend De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur Uitsluitend betalingen aan IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten werken bevrijdend. Betalingen aan (student)chauffeurs van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten zijn niet toegestaan en niet bevrijdend Alle kosten die door ons worden gemaakt om nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen, zijn ten laste van de opdrachtgever, daaronder begrepen incasso-, deurwaarders-, advocaat- en buitengerechtelijke kosten. De buiten-gerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom met een minimum van 250,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering door ons uit handen is gegeven, ongeacht of de opdracht- gever daarvan op de hoogte is. Artikel 11 Verplichtingen wederpartij 11.1 De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorg te dragen dat het door hem aan de (student)chauffeur van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten ter beschikking gestelde voertuig all-risk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. De opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomsten in stand te houden De opdrachtgever dient ervoor te zorgen c.q. dient ervoor in te staan dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de all-risk en/of inzittenden-verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan de opdrachtgever, en meer in het bijzonder door een (student)chauffeur van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten.

5 11.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen c.q. dient ervoor in te staan dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheid)eisen die men daaraan redelijker-wijs kan stellen De opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het in lid1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, voor zoveel niet rijbewijs B volstaat Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij jegens IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten geen beroep doen op het mogelijke ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming, etc. Voorts is zij alsdan gehouden om alle schade die IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van derden daaronder begrepen, aan IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten te voldoen Indien de opdrachtgever op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct middels een buiten-gerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten. Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever 12.1 Onverminderd het in artikel 4 en 11 van deze voorwaarden bepaalde, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van gebreken aan door of vanwege haar ter beschikking gestelde zaken en gegevens, alsmede voor alle schade die ontstaat door gebreken ten aanzien van door of vanwege haar voorgeschreven werkwijzen en door haar gegeven aanwijzingen en orders Waar in deze voorwaarden steeds gesproken is van schade geleden c.q. te lijden door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten dient daaronder tevens te worden verstaan schade geleden c.q. te lijden door de (student)chauffeur(s) van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten enerzijds en twee of meerdere opdrachtgevers anderzijds, zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst. Artikel 13 Aansprakelijkheid IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten 13.1 Indien IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens Niet, niet-tijdige of ondeugdelijke uitvoering van de dienstverlening door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, geeft voorzover er sprake is van overmacht aan de zijde van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, aan opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding te vorderen IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die is ontstaan als gevolg van de in artikel 11 en 12 van deze voorwaarden omschreven omstandigheden Voor zover schade wordt veroorzaakt door (student)chauffeurs van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten in het kader van een door de opdrachtgever aan hen verstrekte opdracht dien buiten hun normale (chauffeurs)werkzaamheden valt, is IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten daarvoor niet aansprakelijk.

6 13.6 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsof andersoortige stagnatie. Evenmin kan zij aansprakelijk worden gehouden voor schade aan zaken van de opdrachtgever en/of boetes die zijn veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever Indien IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten beperkt tot maximaal , De aansprakelijkheid van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Artikel 14 Verbod op benadering personeel 14.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, binnen een termijn van één jaar na de laatste werkzaamheden door de (student)chauffeur van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten aan de opdrachtgever met tussenkomst van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, om buiten IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten om (student)chauffeurs van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten te benaderen met het verzoek een voertuig te besturen, behoudens schriftelijke toestemming van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, verbeurt zij een onmiddellijk opeisbare boete van 250,00 per dag dat de dienstverlening door de betreffende (student)chauffeur aan de opdrachtgever duurt, te vermeerderen met de door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten als gevolg van de overtreding ondervonden schade. Artikel 15 Overmacht en ontbinding 15.1 Onder overmacht aan de zijde van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan onder meer de navolgende, niet limitatief genoemde omstandigheden: brand (burger)oorlog, oorlogsgevaar, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, staat van beleg, noodtoestand, mobilisatie, vijandelijkheden, embargo, natuurrampen, weersomstandigheden, epidemieën, staking en/of uitsluiting, niet, niet-tijdige, niet volledige of ondeugdelijke toelevering, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, stiptheidsacties, energiecrisis, verkeersoponthoud, diefstal of disfunctioneren van het door de opdrachtgever aangewezen voertuig, storingen in het bedrijf van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, ziekte/aandoening van de (student)chauffeurs van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten, alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt In geval van overmacht is IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten gerechtigd hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, alles zonder gehouden te zijn de daaruit voor wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden. De opdrachtgever is verplicht reeds uitgevoerde werkzaamheden te betalen, alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel Mocht de overmacht langer dan drie uur voortduren, dan heeft de opdrachtgever het recht dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de uitvoering van die werkzaamheden die tengevolge van overmacht niet kunnen worden uitgevoerd.

7 Atikel 16 Ontbinding door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten 16.1 Iedere verplichting van de opdrachtgever is onzerzijds terstond opeisbaar en wij zijn bevoegd om zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst en andere met gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, behoudens ons recht op vergoeding van schade, kosten en interest en op nakoming van hetgeen wij reeds hebben gepresteerd, indien de opdrachtgever: a. wanprestatie pleegt; b. in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht; c. surséance van betaling heeft verkregen zulks is verzocht; d. de toepassing van de (voorlopige) schuldsanering verkrijgt; e. haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder ingeval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van(een gedeelte van) het aandelenkapitaal; f. een voor haar onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest; g. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; h. overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van haar onderneming en/of vermogen; i. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete op grond van de Wet Economische Delicten. Artikel 17 Naamsverandering 17.1 De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. Artikel 18 Kettingbeding 18.1 Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de opdrachtgever verplicht deze voorwaarden aan haar opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten voor hun verzuim. Artikel 19 Toepasslijk recht en bevoegde rechter 19.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen, tenzij zij tot competentie van de kantonrechter behoren, uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te s-hertogenbosch. Indien de opdrachtgever een consument in de zin van de wet is, zal IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten hem een termijn gunnen van tenminste één maand om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde Rechter. Artikel 20 Inzetbaarheid 20.1 IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten behoud zich het recht om een opdracht niet aan te nemen bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.

8 Opgemaakt te Tilburg, Correspondentieadres: IJsebaert van Amelsfoort Chauffeursdiensten T.a.v. W.C.J. IJsebaert Postbus AK Tilburg Tel:

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING O.A CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE EENMANSZAAK VAN DER WOERD MANAGEMENT SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING O.A CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE EENMANSZAAK VAN DER WOERD MANAGEMENT SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING O.A CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE EENMANSZAAK VAN DER WOERD MANAGEMENT SOLUTIONS artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (PRIVE)CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EASY WAY BV GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE BREDA ONDER NUMMER

ALGEMENE VOORWAARDEN (PRIVE)CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EASY WAY BV GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE BREDA ONDER NUMMER ALGEMENE VOORWAARDEN (PRIVE)CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EASY WAY BV GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE BREDA ONDER NUMMER 2062 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions HBCS - ICT- Consultancy & Solutions ADVISING / NETWORKSOLUTIONS / AANLEG / INSTALLATIE / ONDERHOUD HOME & BUSINESS BREEDBAND SOLUTIONS / TELECOMMUNICATIE / INTERNETSERVICES HB Computer Services Elshof

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden TRIO Security Consultancy Management TRIO Security Management Consultancy Postbus 30023 1303 AA Almere www. triosecurity.nl info@triosecurity.nl Versie: 1.0 Datum: 15-08-2008 ALGEMENE

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PingWeb

Algemene Voorwaarden PingWeb Algemene Voorwaarden PingWeb 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Opdrachtnemer: PingWeb,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Hoofdstuk 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Diensten: de door M2S te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. Gebruiker: AB Lekdetectie B.V. ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie