In de frontlinie tussen hulp en recht. Lijst voor verder lezen en kijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de frontlinie tussen hulp en recht. Lijst voor verder lezen en kijken"

Transcriptie

1 In de frontlinie tussen hulp en recht Lijst voor verder lezen en kijken

2 Deze lijst voor verder lezen en kijken hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Eerste druk 2001 Derde, herziene druk 2008 Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR 740, 820 Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 2/12

3 Verder lezen Bor. J, E. Petersma & J. Kingma. De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. Amsterdam: Uitgeverij Contact. Doel, e.a. (2009). Gespreksvoering in de juridische praktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Gaarden, J. & J. Gaarder (2007). De wereld van Sofie. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. Linde, Maarten van der (2007). Basisboek geschiedenis sociaal werk in Nederland. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Oomkes, F.R. & A. Garner (2003). Communiceren. Contact maken, houden en verdiepen. Den Haag: Boom Onderwijs. Witte, L. (2006). Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 3/12

4 Verder kijken Een goede film of tv-uitzending kan heel veel verduidelijken en discussies losmaken. Gelukkig zijn er veel goede actualiteiten programma s. De lijst die is opgesteld is niet volledig; er komen steeds goede producties bij, andere raken uit de tijd. Als ik een luie bui heb, of het loopt tegen de vakantie en de studenten hebben geen zin meer, vertoon ik wel eens een film tijdens de les. Ik vind het leuk om direct hun reacties te zien en te horen. Maar het is natuurlijk zonde van de kostbare contacttijd en de studenten kunnen de film ook buiten de les bekijken. Geef de studenten wel altijd een paar stellingen of opdrachten mee die tijdens de les behandeld gaan worden. Dat bevordert gericht kijken en actief nadenken. Op de Hogeschool Zuyd staan alle films in het studiecentrum, ik neem aan dat die voorziening ook op andere hogescholen bestaat. Zo niet, dan kunt u altijd zoeken via of de website van de desbetreffende omroep. Ik heb de video s niet per hoofdstuk ingedeeld, omdat er meer mogelijkheden zijn, afhankelijk van de plaats binnen het curriculum. De ongekroonde koning van Amsterdam-West Tegenlicht Duur: 50 min. Hilversum: VPRO, 2009 Uitzenddatum: Documentaire over Said Bensellam. Waar de gevestigde hulpverleners weinig bereiken, krijgt hij wel veel voor elkaar in de wijk Bos en Lommer. Zelf min of meer opgegroeid op straat heeft hij veel gezag bij de jeugd. Met weinig middelen en een ongewone aanpak heeft hij succes bij het oplossen van de jongerenproblematiek. Inmiddels heeft hij meer geslaagde projecten opgezet. In 2007 werd hij Amsterdammer van het jaar. Gestolen kinderen Dokument Duur: 53 min. Hilversum: NCRV, 2008 Wat doe je als je internationale huwelijk stuk gaat en je wilt je kinderen houden? In Dokument een portret van twee Nederlandse vrouwen in gevecht om het recht op hun kind. Miranda is ontvoerder, Jeanette achterblijver. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 4/12

5 Een kwestie van eer Reporter Duur: 35 min. Hilversum: KRO, 2008 Reporter onderzoekt de keten van gebeurtenissen die tot eergerelateerd geweld leidt, en de keten instanties die zich ermee bezig houdt. Van slachtoffer en familie tot vrouwenopvang en politie, ze komen allen aan het woord. Niet in mijn achtertuin PREMtime Duur: 25 min. Hilversum: NPS, 2008 Door heel Nederland protesteren buurtbewoners tegen de komst van opvanghuizen. Not in my backyard, is het devies van de meeste burgers. Prem reist af naar Heerlen waar hevig protest is tegen Exodus en het Leger des Heils. Ons een zorg dl. 1: Crisishulp aan huis dl. 2: Begeleiden na de crisis dl. 3: Terug naar huis-i dl. 4: Terug naar huis-ii dl. 5: Op de wachtlijst voor een pleeggezin dl. 6: De toekomst van een tienermoeder dl. 7: Snel volwassen worden dl. 8: Ooit terug naar huis dl. 9: Geen weg terug Duur: 9 x 25 min. Hilversum: EO, 2008 Ruim kinderen krijgen in Nederland hulp en begeleiding van Jeugdzorg. Deze serie volgt tien kinderen die met ernstige opvoedingsproblemen bij Bureau Jeugdzorg terechtkomen. Cliënten en medewerkers van de organisaties Lindenhout, Bredervoort en Altra leverden een belangrijke bijdrage. Probleemwijk Overvecht: 1 jaar later PREMtime Duur: 16 min. Hilversum: NPS, 2008 Een jaar geleden werd de Utrechtse wijk Overvecht door jonge kinderen geterroriseerd. Inmiddels lijkt de sfeer in de wijk te zijn verbeterd en de overlast verminderd. Een van de maatregelen is het intensief begeleiden van probleemgezinnen door gezinscoaches. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 5/12

6 De zedenpolitie: 5 delen Duur: 5 x 25 min. Hilversum: TROS, 2008 In deze serie volgen we de rechercheurs van de zedenpolitie in Amsterdam. Zij krijgen dagelijks te maken met ernstige misdrijven als verkrachtingen, kinderporno, aanrandingen, mensenhandel, prostitutie en mishandeling en misbruik van kinderen. Aan de bak dl. 1: Slimmer denken dl. 2: Of met chips op de bank Dokument Duur: 1 x 40 min. en 1 x 50 min. Hilversum: NCRV, 2006 Tweeluik over drie werkloze jongeren uit Den Haag: Muhamed, Saskia en Dimitri. Dankzij bemiddeling van Charles Boom, banenmakelaar van het MKB Leerbanenplan betreden ze de arbeidsmarkt. Hij maakt zich sterk voor zijn leerlingen en lobbyt voortdurend, in de hoop zoveel mogelijk leerbanen voor zijn leerlingen te scoren. Maar ook hij ziet hoeveel moeite de jongens en meiden hebben om aan de eisen van de werkgevers te voldoen. Living with illegals t Zal je maar gebeuren Duur: 40 min. Hilversum: EO, 2006 Misleid door verhalen van overdreven rijkdom en sociale voorzieningen wagen vele Noord- Afrikanen in gammele bootjes de gevaarlijke oversteek naar Europa. Journalist Sorious Samura reisde met een groep illegalen mee en maakte een ontluisterende documentaire over de dromen en ontberingen van illegale immigranten. Visie op Welzijn en Zorg dl. 1: Sociaal raadsliedenwerk, Arnhem dl. 2: Peuterspeelzaalwerk, Heerlen dl.3: Maatschappelijk werk, Dommelregio dl. 4: Steunpunt huiselijk geweld, Schiedam dl. 5: Activering door jongerenwerk, Eindhoven dl. 6: Schuldhulpverlening, Flevoland dl. 7: Vrijwilligerswerk, Apeldoorn dl. 8: Diversiteit in de Brede School, Amsterdam dl. 9: Veiligheid door buurtwerk, Utrecht dl. 10: Ambulant ouderenwerk, Veendam dl. 11: Jongerenwerkplaatsen, Amsterdam Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 6/12

7 dl. 12: Sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking, Joure dl. 13: Opbouwwerk bij herstructurering, Schiedam dl. 14: Jongerenfoyers, Den Haag Duur: 14 x 12 min. Utrecht: Tangram, 2006 (RTL 7) Verschillende projecten van de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, verspreid over het hele land, worden belicht. Aan de hand van praktijkervaringen worden de nieuwste ontwikkelingen, vanuit zowel de kant van de professionals als van patiënten en cliënten in beeld gebracht. dl. 1: Sociaal raadsliedenwerk, Arnhem Voor veel mensen is de maatschappij een ingewikkelde brij van regels, voorzieningen, rechten, plichten, formulieren en brieven. Vooral mensen met lage inkomens vinden het lastig hier hun weg in te vinden. Het Sociaal Raadsliedenwerk helpt deze mensen. In deze uitzending een portret van dit werk in de gemeente Arnhem. dl. 2: Peuterspeelzaalwerk, Heerlen Het peuterspeelzaalwerk is ongeveer 35 jaar geleden ontstaan omdat ouders het belangrijk vonden dat hun kinderen, ook al waren ze nog niet klaar voor de kleuterschool, toch met andere kinderen moesten gaan spelen. In de eerste jaren was dat vooral het werk van vrijwilligers, maar de laatste jaren is dat steeds meer geprofessionaliseerd. Inmiddels gaan 250 duizend peuters naar de peuterspeelzaal in meer dan 4 duizend peuterspeelzalen verspreid over het hele land. In de gemeente Heerlen zijn 25 peuterspeelzalen, verenigd in 1 stichting, de stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen. Op de peuterspeelzalen daar is steeds meer aandacht voor educatie, waardoor een achterstand bij kinderen eerder worden gesignaleerd. dl.3: Maatschappelijk werk, Dommelregio Organisaties van Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) zijn in bijna alle gemeenten in Nederland te vinden. Mensen met psychosociale en financiële problemen krijgen zonder verwijsbrief hulp en advies. Vaak gaat het om kortdurende hulpverlening, gemiddeld 5 tot 15 gesprekken met als doel de sociale zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Voor mensen die het even moeilijk hebben. Voor mensen die nieuwe kansen zoeken. Jaarlijks krijgen mensen gratis hulp en advies van het AMW. Maatschappelijk werkers gaan ook naar mensen toe. Dit kan door op huisbezoek te gaan maar ook door het initiatief te nemen en hulp aan te bieden, de zogenaamde outreachende hulpverlening. Zoals bij het maatschappelijk werk in de Dommelregio dl. 4: Steunpunt huiselijk geweld, Schiedam Er zijn in Nederland 35 Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHGs). Deze ASHGs functioneren als frontoffice (melding) én als backoffice (hulpverlening). Organisaties zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, GGD, maatschappelijke opvang en politie maken deel uit van deze Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 7/12

8 ASHGs. Er worden sluitende afspraken gemaakt met elkaar over wie wat doet, zodat slachtoffers en daders geholpen kunnen worden. Uit recent onderzoek onder gemeenten blijkt dat de omvang van huiselijk geweld toeneemt: het aantal geregistreerde gevallen bedraagt in 2004 bijna en in de eerste helft van 2005 al Een schatting van het daadwerkelijk aantal gevallen, gebaseerd op cijfers van de politie, is dl. 5: Activering door jongerenwerk, Eindhoven Het jongerenwerk biedt aan groepen jongeren een laagdrempelige en veilige omgeving met volop ontplooiingsmogelijkheden en helpt daarmee ontsporing van jongeren te voorkomen. In Nederland zijn zo n jongerenwerkers werkzaam. Meer dan thuis en op school geeft de jongere door middel van vrijetijdsbesteding en cultuur zelf richting aan de vorming van zijn identiteit. Het is aan de jongerenwerker om hierbij coachend en voorwaardenscheppend op te treden. Zo helpt de werker de jongere om te ontdekken wie hij zelf is, maar ook wie hij in de relatie tot zijn omgeving is. De jongerenwerker ondersteunt in persoonlijke en sociale ontwikkeling, corrigeert en stelt grenzen waar nodig. We bezoeken het jongerenwerk in Eindhoven. Jongerencentrum Dynamo is het grootste jongerencentrum van Nederland. dl. 6: Schuldhulpverlening, Flevoland Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening was in 2004 bijna Ruim de helft van de aanvragers is tussen de 25 en 45 jaar en 90% heeft een beneden modaal inkomen. Het antwoord op de problemen van deze steeds groter wordende groep mensen met schulden is samenwerking tussen kredietbanken, sociale diensten en maatschappelijk werk. Zij hebben de handen ineen geslagen en zijn gaan werken aan integrale schuldhulpverlening. Daarbij gaat het niet alleen om het maken van een begroting voor het aflossen van schulden. Het gaat ook om het werken aan gedragsverandering, waardoor (financiële) problemen voortaan worden voorkomen. In deze uitzending is te zien welk traject een cliënt aflegt voordat hij of zij bij de juiste hulpverlening komt. Bij de Maatschappelijk Ondernemers Groep volgen we een alleenstaande moeder met een flinke hypotheekschuld. dl. 7: Vrijwilligerswerk, Apeldoorn Een betrokken, veilige en gezonde samenleving komt niet uit de lucht vallen. Die ontstaat pas als mensen elkaar willen ontmoeten, steunen, verzorgen en verder op pad helpen. Vrijwilligers zijn hierin onmisbaar. Ze zijn als smeerolie voor de samenleving. Nederland telt ruim 4,5 miljoen vrijwilligers. In de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening werken vrijwilligers. Vrijwilligers werven, ondersteunen, begeleiden, activeren en inzetten is niet vanzelfsprekend en vraagt om kennis en professionele organisaties. Ondernemingen in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening houden zich hiermee bezig. Wisselwerk, een stedelijke organisatie voor welzijnswerk in Apeldoorn, is een voorbeeld van zo n organisatie. Visie op Welzijn en Zorg bezoekt Wisselwerk en brengt het werk van de vrijwilligers in beeld. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 8/12

9 dl. 8: Diversiteit in de Brede School, Amsterdam Sinds 1995 zijn brede scholen in Nederland sterk in opkomst. Op dit moment zijn er al 600 van dergelijke scholen met het doel de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Basisonderwijs en organisaties uit de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn de kernpartners van de scholen. In Visie op Welzijn en Zorg een portret van de Community school in de Amsterdamse pijp. Vijf jaar geleden werd deze als pilotproject opgericht door de welzijnsorganisatie Combiwel in samenwerking met het stadsdeel Oud-Zuid. Onder andere om een multiculturele school te creëren voor de hele buurt. Buitenschoolse activiteiten zoals sport en spel, cultuur, taalstimulering en activiteiten gericht op sociale- en andere vaardigheden worden georganiseerd voor ouders en buurtbewoners uit verschillende bevolkingsgroepen. Dit vanuit het idee dat de hele buurt betrokken is bij de opvoeding van een kind. Dit betekent ontwikkelen, leren en gezamenlijk verantwoordelijkheid en zorgdragen voor het kind. dl. 9: Veiligheid door buurtwerk, Utrecht Sociale veiligheid is een belangrijk thema. Ondernemingen in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening dragen bij aan de vermindering van overlast, verloedering, en voorkoming van criminaliteit in buurten en wijken. Daarvoor wordt veelal samengewerkt met politie, buurtverenigingen en onderwijs. Een voorbeeld hiervan is de Stichting Cumulus die in de Utrechtse wijk Overvecht actief is. Rondhangende jongeren zorgden in de wijk bij winkelcentrum De Klop voor veel overlast en een onveilig gevoel bij winkelende mensen. De jongeren reden met scooters door wandelgebieden en stonden vaak met 20 tot 30 man voor een winkel. Na benadering door Cumulus is samen met de winkeliers een oplossing gevonden. Een aantal jongeren vervullen nu de rol van buurtjongeren, een jongere versie van de zogeheten buurtvaders. Visie op Welzijn en Zorg volgt de jongeren tijdens hun werkzaamheden. dl. 10: Ambulant ouderenwerk, Veendam In Nederland zijn ruim 400 organisaties die zich bezighouden met het welzijn van ouderen. De vergrijzing neemt toe en over 25 jaar is een op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar. Welzijnsorganisaties moeten rekening houden met het feit dat ouderen steeds vaker en langer zelfstandig blijven wonen. Het specifieke aan het werk voor ouderen is dat welzijn en wonen gecombineerd wordt met zorg. Visie op Welzijn en Zorg bezoekt de drie welzijnsinstellingen van de Stichting Welcom in Veendam. Johan Brongers is hier directeur en heeft als eerste in Noord-Nederland een HKZ-kwaliteitscertificering voor maatschappelijk werk ontvangen. In deze uitzending is te zien hoe ouderen steeds langer actief blijven in de samenleving doordat wonen gecombineerd wordt met zorg. dl. 11: Jongerenwerkplaatsen, Amsterdam Geen nadere informatie beschikbaar. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 9/12

10 dl. 12: Sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking, Joure Visie op Welzijn en Zorg bezoekt een wijk in Joure waar buurtbewoners met een verstandelijke beperking worden gestimuleerd volwaardig mee te doen in de samenleving, met name in hun eigen directe leefomgeving. Dit is een initiatief van Talant, een organisatie voor zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap in Friesland. Alle buurtbewoners worden gestimuleerd om deel te nemen aan de activiteiten die voor beide groepen gezamenlijk worden georganiseerd, zoals gezamenlijke etentjes, een buurtmarkt, viswedstrijd en een straatspeeldag. In totaal doen zo n 20 mensen met een verstandelijke beperking structureel mee (dat zijn bijna alle wijkbewoners van deze groep) en kunnen de circa buurtbewoners de activiteiten bezoeken. dl. 13: Opbouwwerk bij herstructurering, Schiedam Het opbouwwerk steunt mensen in de aanpak van problemen op buurtniveau zodat de leefbaarheid toeneemt. De opbouwwerkers concentreren zich daarbij niet alleen op de kwaliteit van het samenleven in de buurt, maar ook op de kwaliteit van diensten en relaties tussen burgers en instanties. Dit is de wijk Nieuwland in Schiedam, waar de Rotterdamse organisatie voor opbouwwerk Sonor actief is. dl. 14: Jongerenfoyers, Den Haag Deze week brengen we een bezoek aan de jongerenfoyer in Den Haag. In Nederland zijn momenteel acht jongerenfoyers. Dit zijn woonprojecten voor jongeren boven de 17 jaar. Voor jongeren die het zelfstandig wonen nog niet helemaal aankunnen, is dit een ideale tussenoplossing. In totaal zijn er in Nederland nu 300 van dergelijke kamers, veelal gerealiseerd door woningbouwcorporaties en verschillende gemeentelijke instanties. Baas in eigen buurt Zembla Duur: 35 min. Hilversum: VARA, 2007 Buurtbewoner en Zembla-programmamaker Kees Schaap besluit een buurtvereniging op te richten. Maar daarbij stuit hij op een muur van wantrouwen onder buurtbewoners, die zeggen door de gemeente te zijn belazerd. De gemeentebestuurders hebben geen idee van de problemen waar ze de wijk mee hebben opgezadeld. Zembla over de vijandigheid tussen burgers en gemeente en de vraag wie er nou eigenlijk de baas is in de buurt. List en letselschade Zembla Duur: 33 min. Hilversum: VARA, 2007 Als je lichamelijk letsel oploopt na een ongeval kun je de schade verhalen bij de veroorzaker. Vanaf dat moment beland je in een ingewikkelde procedure en een ondoorzichtige branche waarin jaarlijks bijna een miljard euro omgaat. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 10/12

11 Moord, doodslag, taakstraf Zembla Duur: 35 min. Hilversum: VARA, 2007 Plegers van steeds zwaardere delicten komen weg met een taakstraf. 150 uur schoffelen voor ernstige mishandeling is geen uitzondering. Tot ontsteltenis van de slachtoffers. Zembla over de keerzijde van het Nederlandse strafsysteem. De cirkel van armoede: dl. 1 en 2 Duur: 2 x 40 min. Hilversum: NCRV, 2007 Tweedelige documentaire over de problematiek van de toenemende armoede in Nederland. Centraal staat Celine Barnwell, een jonge alleenstaande moeder van twee kleine kinderen van Surinaamse afkomst. Ze leeft van een WAO-uitkering die als gevolg van een herkeuring op de tocht staat. Help mijn kind Zembla Duur: 35 min. Hilversum: VARA, 2007 Documentaire over de problemen die veel ouders hebben met het krijgen van een goede indicatie voor de zorg die hun gehandicapte kind nodig heeft. Eén ouderpaar is in een langdurige juridische strijd beland met het CIZ, de instantie die bepaalt hoeveel zorg je krijgt. Maar om dat te krijgen moeten ouders wel door een woud van bureaucratie. Op vrije voeten dl. 1: Willy dl. 2: Joey Dokument Duur: 2 x 46 min. Hilversum: NCRV, 2007 Dokument volgt gedetineerden Willy (21) en Joey (44) van dichtbij in het jaar van hun vrijlating. Hoe overleef je als je eenmaal van het rechte pad bent afgeweken? Hoe pak je de draad weer op na een lange gevangenisstraf en welke gevaren liggen er op de loer om terug te vallen? Op zwart zaad dl. 1: De baby en de Capri dl. 2: Dossier dl. 3: Gelukkig in de liefde dl. 4: De voedselbank in Roosendaal Duur: 4 x 25 min. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 11/12

12 Hilversum: NPS, 2007 Vierdelige serie over de dagelijkse praktijk van armoede in een welvarend land. Een aantal gezinnen wordt enkele maanden gevolgd. Wat betekent het om van te weinig geld rond te moeten komen, welke keuzes maak je dan, en hoe probeer je uit het dal te klimmen? We zien ook hoe inventief mensen oplossingen bedenken om te overleven. Tegelijk geeft de serie een schrijnende blik in de Nederlandse bureaucratie Portret van twee gezinsvoogden Netwerk Duur: 21 min. Hilversum: EO, 2007 Bij familiedrama s wordt vaak met een beschuldigende vinger gewezen naar Bureau Jeugdzorg. Met name gezinsvoogden zouden hun werk niet goed doen. Netwerk volgde de twee voogden Sophie Mulder en Guido Geven bij hun werk en maakte een portret van hen. WMO: iedereen doet mee, iedereen is welkom Duur: 13 min. s-hertogenbosch: DALA Film, 2006 Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) krijgt de gemeente een speciale verantwoordelijkheid voor zogenaamde bijzondere groepen. Maar om wie gaat het dan? In deze film schetsen Lianne, Rob en Carlijn openhartig een beeld van hun lastige situatie en hun pogingen die te veranderen. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 12/12

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Studiehandleiding Methodische werkbegeleiding in de frontlinie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Studiehandleiding Methodische werkbegeleiding in de frontlinie In de frontlinie tussen hulp en recht Studiehandleiding Methodische werkbegeleiding in de frontlinie Deze studiehandleiding Methodische werkbegeleiding hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenleving. Kim Putters

Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenleving. Kim Putters Rijk geschakeerd Op weg naar de participatiesamenleving Kim Putters Rijk geschakeerd Rijk geschakeerd Op weg naar de participatiesamenleving Kim Putters Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2014

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Anke van Keulen Elly Singer met medewerking van Ana

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Werkcollegeopdrachten

Werkcollegeopdrachten Sociologie voor de praktijk Een inleiding Werkcollegeopdrachten Klaas J. Hoeksema Siep van der Werf u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze werkcollegeopdrachten horen bij Sociologie voor

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Samen werken aan kansen voor bewoners Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Inhoudsopgave Voorwoord Het begin Opbouw en werkwijze Samenwerken in de praktijk Toekomst Conclusies 4 7 17 29 47 57 Woordenlijst

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Lof der oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische achtergrond en buurtbewoners F.H.

Lof der oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische achtergrond en buurtbewoners F.H. Lof der oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische achtergrond en buurtbewoners F.H. Bredewold Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking

Nadere informatie

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten Deelrapport vrijwillige inzet en initiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Nadere informatie

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie