In de frontlinie tussen hulp en recht. Lijst voor verder lezen en kijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de frontlinie tussen hulp en recht. Lijst voor verder lezen en kijken"

Transcriptie

1 In de frontlinie tussen hulp en recht Lijst voor verder lezen en kijken

2 Deze lijst voor verder lezen en kijken hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Eerste druk 2001 Derde, herziene druk 2008 Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR 740, 820 Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 2/12

3 Verder lezen Bor. J, E. Petersma & J. Kingma. De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. Amsterdam: Uitgeverij Contact. Doel, e.a. (2009). Gespreksvoering in de juridische praktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Gaarden, J. & J. Gaarder (2007). De wereld van Sofie. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. Linde, Maarten van der (2007). Basisboek geschiedenis sociaal werk in Nederland. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Oomkes, F.R. & A. Garner (2003). Communiceren. Contact maken, houden en verdiepen. Den Haag: Boom Onderwijs. Witte, L. (2006). Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 3/12

4 Verder kijken Een goede film of tv-uitzending kan heel veel verduidelijken en discussies losmaken. Gelukkig zijn er veel goede actualiteiten programma s. De lijst die is opgesteld is niet volledig; er komen steeds goede producties bij, andere raken uit de tijd. Als ik een luie bui heb, of het loopt tegen de vakantie en de studenten hebben geen zin meer, vertoon ik wel eens een film tijdens de les. Ik vind het leuk om direct hun reacties te zien en te horen. Maar het is natuurlijk zonde van de kostbare contacttijd en de studenten kunnen de film ook buiten de les bekijken. Geef de studenten wel altijd een paar stellingen of opdrachten mee die tijdens de les behandeld gaan worden. Dat bevordert gericht kijken en actief nadenken. Op de Hogeschool Zuyd staan alle films in het studiecentrum, ik neem aan dat die voorziening ook op andere hogescholen bestaat. Zo niet, dan kunt u altijd zoeken via of de website van de desbetreffende omroep. Ik heb de video s niet per hoofdstuk ingedeeld, omdat er meer mogelijkheden zijn, afhankelijk van de plaats binnen het curriculum. De ongekroonde koning van Amsterdam-West Tegenlicht Duur: 50 min. Hilversum: VPRO, 2009 Uitzenddatum: Documentaire over Said Bensellam. Waar de gevestigde hulpverleners weinig bereiken, krijgt hij wel veel voor elkaar in de wijk Bos en Lommer. Zelf min of meer opgegroeid op straat heeft hij veel gezag bij de jeugd. Met weinig middelen en een ongewone aanpak heeft hij succes bij het oplossen van de jongerenproblematiek. Inmiddels heeft hij meer geslaagde projecten opgezet. In 2007 werd hij Amsterdammer van het jaar. Gestolen kinderen Dokument Duur: 53 min. Hilversum: NCRV, 2008 Wat doe je als je internationale huwelijk stuk gaat en je wilt je kinderen houden? In Dokument een portret van twee Nederlandse vrouwen in gevecht om het recht op hun kind. Miranda is ontvoerder, Jeanette achterblijver. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 4/12

5 Een kwestie van eer Reporter Duur: 35 min. Hilversum: KRO, 2008 Reporter onderzoekt de keten van gebeurtenissen die tot eergerelateerd geweld leidt, en de keten instanties die zich ermee bezig houdt. Van slachtoffer en familie tot vrouwenopvang en politie, ze komen allen aan het woord. Niet in mijn achtertuin PREMtime Duur: 25 min. Hilversum: NPS, 2008 Door heel Nederland protesteren buurtbewoners tegen de komst van opvanghuizen. Not in my backyard, is het devies van de meeste burgers. Prem reist af naar Heerlen waar hevig protest is tegen Exodus en het Leger des Heils. Ons een zorg dl. 1: Crisishulp aan huis dl. 2: Begeleiden na de crisis dl. 3: Terug naar huis-i dl. 4: Terug naar huis-ii dl. 5: Op de wachtlijst voor een pleeggezin dl. 6: De toekomst van een tienermoeder dl. 7: Snel volwassen worden dl. 8: Ooit terug naar huis dl. 9: Geen weg terug Duur: 9 x 25 min. Hilversum: EO, 2008 Ruim kinderen krijgen in Nederland hulp en begeleiding van Jeugdzorg. Deze serie volgt tien kinderen die met ernstige opvoedingsproblemen bij Bureau Jeugdzorg terechtkomen. Cliënten en medewerkers van de organisaties Lindenhout, Bredervoort en Altra leverden een belangrijke bijdrage. Probleemwijk Overvecht: 1 jaar later PREMtime Duur: 16 min. Hilversum: NPS, 2008 Een jaar geleden werd de Utrechtse wijk Overvecht door jonge kinderen geterroriseerd. Inmiddels lijkt de sfeer in de wijk te zijn verbeterd en de overlast verminderd. Een van de maatregelen is het intensief begeleiden van probleemgezinnen door gezinscoaches. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 5/12

6 De zedenpolitie: 5 delen Duur: 5 x 25 min. Hilversum: TROS, 2008 In deze serie volgen we de rechercheurs van de zedenpolitie in Amsterdam. Zij krijgen dagelijks te maken met ernstige misdrijven als verkrachtingen, kinderporno, aanrandingen, mensenhandel, prostitutie en mishandeling en misbruik van kinderen. Aan de bak dl. 1: Slimmer denken dl. 2: Of met chips op de bank Dokument Duur: 1 x 40 min. en 1 x 50 min. Hilversum: NCRV, 2006 Tweeluik over drie werkloze jongeren uit Den Haag: Muhamed, Saskia en Dimitri. Dankzij bemiddeling van Charles Boom, banenmakelaar van het MKB Leerbanenplan betreden ze de arbeidsmarkt. Hij maakt zich sterk voor zijn leerlingen en lobbyt voortdurend, in de hoop zoveel mogelijk leerbanen voor zijn leerlingen te scoren. Maar ook hij ziet hoeveel moeite de jongens en meiden hebben om aan de eisen van de werkgevers te voldoen. Living with illegals t Zal je maar gebeuren Duur: 40 min. Hilversum: EO, 2006 Misleid door verhalen van overdreven rijkdom en sociale voorzieningen wagen vele Noord- Afrikanen in gammele bootjes de gevaarlijke oversteek naar Europa. Journalist Sorious Samura reisde met een groep illegalen mee en maakte een ontluisterende documentaire over de dromen en ontberingen van illegale immigranten. Visie op Welzijn en Zorg dl. 1: Sociaal raadsliedenwerk, Arnhem dl. 2: Peuterspeelzaalwerk, Heerlen dl.3: Maatschappelijk werk, Dommelregio dl. 4: Steunpunt huiselijk geweld, Schiedam dl. 5: Activering door jongerenwerk, Eindhoven dl. 6: Schuldhulpverlening, Flevoland dl. 7: Vrijwilligerswerk, Apeldoorn dl. 8: Diversiteit in de Brede School, Amsterdam dl. 9: Veiligheid door buurtwerk, Utrecht dl. 10: Ambulant ouderenwerk, Veendam dl. 11: Jongerenwerkplaatsen, Amsterdam Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 6/12

7 dl. 12: Sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking, Joure dl. 13: Opbouwwerk bij herstructurering, Schiedam dl. 14: Jongerenfoyers, Den Haag Duur: 14 x 12 min. Utrecht: Tangram, 2006 (RTL 7) Verschillende projecten van de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, verspreid over het hele land, worden belicht. Aan de hand van praktijkervaringen worden de nieuwste ontwikkelingen, vanuit zowel de kant van de professionals als van patiënten en cliënten in beeld gebracht. dl. 1: Sociaal raadsliedenwerk, Arnhem Voor veel mensen is de maatschappij een ingewikkelde brij van regels, voorzieningen, rechten, plichten, formulieren en brieven. Vooral mensen met lage inkomens vinden het lastig hier hun weg in te vinden. Het Sociaal Raadsliedenwerk helpt deze mensen. In deze uitzending een portret van dit werk in de gemeente Arnhem. dl. 2: Peuterspeelzaalwerk, Heerlen Het peuterspeelzaalwerk is ongeveer 35 jaar geleden ontstaan omdat ouders het belangrijk vonden dat hun kinderen, ook al waren ze nog niet klaar voor de kleuterschool, toch met andere kinderen moesten gaan spelen. In de eerste jaren was dat vooral het werk van vrijwilligers, maar de laatste jaren is dat steeds meer geprofessionaliseerd. Inmiddels gaan 250 duizend peuters naar de peuterspeelzaal in meer dan 4 duizend peuterspeelzalen verspreid over het hele land. In de gemeente Heerlen zijn 25 peuterspeelzalen, verenigd in 1 stichting, de stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen. Op de peuterspeelzalen daar is steeds meer aandacht voor educatie, waardoor een achterstand bij kinderen eerder worden gesignaleerd. dl.3: Maatschappelijk werk, Dommelregio Organisaties van Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) zijn in bijna alle gemeenten in Nederland te vinden. Mensen met psychosociale en financiële problemen krijgen zonder verwijsbrief hulp en advies. Vaak gaat het om kortdurende hulpverlening, gemiddeld 5 tot 15 gesprekken met als doel de sociale zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Voor mensen die het even moeilijk hebben. Voor mensen die nieuwe kansen zoeken. Jaarlijks krijgen mensen gratis hulp en advies van het AMW. Maatschappelijk werkers gaan ook naar mensen toe. Dit kan door op huisbezoek te gaan maar ook door het initiatief te nemen en hulp aan te bieden, de zogenaamde outreachende hulpverlening. Zoals bij het maatschappelijk werk in de Dommelregio dl. 4: Steunpunt huiselijk geweld, Schiedam Er zijn in Nederland 35 Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHGs). Deze ASHGs functioneren als frontoffice (melding) én als backoffice (hulpverlening). Organisaties zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, GGD, maatschappelijke opvang en politie maken deel uit van deze Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 7/12

8 ASHGs. Er worden sluitende afspraken gemaakt met elkaar over wie wat doet, zodat slachtoffers en daders geholpen kunnen worden. Uit recent onderzoek onder gemeenten blijkt dat de omvang van huiselijk geweld toeneemt: het aantal geregistreerde gevallen bedraagt in 2004 bijna en in de eerste helft van 2005 al Een schatting van het daadwerkelijk aantal gevallen, gebaseerd op cijfers van de politie, is dl. 5: Activering door jongerenwerk, Eindhoven Het jongerenwerk biedt aan groepen jongeren een laagdrempelige en veilige omgeving met volop ontplooiingsmogelijkheden en helpt daarmee ontsporing van jongeren te voorkomen. In Nederland zijn zo n jongerenwerkers werkzaam. Meer dan thuis en op school geeft de jongere door middel van vrijetijdsbesteding en cultuur zelf richting aan de vorming van zijn identiteit. Het is aan de jongerenwerker om hierbij coachend en voorwaardenscheppend op te treden. Zo helpt de werker de jongere om te ontdekken wie hij zelf is, maar ook wie hij in de relatie tot zijn omgeving is. De jongerenwerker ondersteunt in persoonlijke en sociale ontwikkeling, corrigeert en stelt grenzen waar nodig. We bezoeken het jongerenwerk in Eindhoven. Jongerencentrum Dynamo is het grootste jongerencentrum van Nederland. dl. 6: Schuldhulpverlening, Flevoland Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening was in 2004 bijna Ruim de helft van de aanvragers is tussen de 25 en 45 jaar en 90% heeft een beneden modaal inkomen. Het antwoord op de problemen van deze steeds groter wordende groep mensen met schulden is samenwerking tussen kredietbanken, sociale diensten en maatschappelijk werk. Zij hebben de handen ineen geslagen en zijn gaan werken aan integrale schuldhulpverlening. Daarbij gaat het niet alleen om het maken van een begroting voor het aflossen van schulden. Het gaat ook om het werken aan gedragsverandering, waardoor (financiële) problemen voortaan worden voorkomen. In deze uitzending is te zien welk traject een cliënt aflegt voordat hij of zij bij de juiste hulpverlening komt. Bij de Maatschappelijk Ondernemers Groep volgen we een alleenstaande moeder met een flinke hypotheekschuld. dl. 7: Vrijwilligerswerk, Apeldoorn Een betrokken, veilige en gezonde samenleving komt niet uit de lucht vallen. Die ontstaat pas als mensen elkaar willen ontmoeten, steunen, verzorgen en verder op pad helpen. Vrijwilligers zijn hierin onmisbaar. Ze zijn als smeerolie voor de samenleving. Nederland telt ruim 4,5 miljoen vrijwilligers. In de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening werken vrijwilligers. Vrijwilligers werven, ondersteunen, begeleiden, activeren en inzetten is niet vanzelfsprekend en vraagt om kennis en professionele organisaties. Ondernemingen in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening houden zich hiermee bezig. Wisselwerk, een stedelijke organisatie voor welzijnswerk in Apeldoorn, is een voorbeeld van zo n organisatie. Visie op Welzijn en Zorg bezoekt Wisselwerk en brengt het werk van de vrijwilligers in beeld. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 8/12

9 dl. 8: Diversiteit in de Brede School, Amsterdam Sinds 1995 zijn brede scholen in Nederland sterk in opkomst. Op dit moment zijn er al 600 van dergelijke scholen met het doel de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Basisonderwijs en organisaties uit de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn de kernpartners van de scholen. In Visie op Welzijn en Zorg een portret van de Community school in de Amsterdamse pijp. Vijf jaar geleden werd deze als pilotproject opgericht door de welzijnsorganisatie Combiwel in samenwerking met het stadsdeel Oud-Zuid. Onder andere om een multiculturele school te creëren voor de hele buurt. Buitenschoolse activiteiten zoals sport en spel, cultuur, taalstimulering en activiteiten gericht op sociale- en andere vaardigheden worden georganiseerd voor ouders en buurtbewoners uit verschillende bevolkingsgroepen. Dit vanuit het idee dat de hele buurt betrokken is bij de opvoeding van een kind. Dit betekent ontwikkelen, leren en gezamenlijk verantwoordelijkheid en zorgdragen voor het kind. dl. 9: Veiligheid door buurtwerk, Utrecht Sociale veiligheid is een belangrijk thema. Ondernemingen in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening dragen bij aan de vermindering van overlast, verloedering, en voorkoming van criminaliteit in buurten en wijken. Daarvoor wordt veelal samengewerkt met politie, buurtverenigingen en onderwijs. Een voorbeeld hiervan is de Stichting Cumulus die in de Utrechtse wijk Overvecht actief is. Rondhangende jongeren zorgden in de wijk bij winkelcentrum De Klop voor veel overlast en een onveilig gevoel bij winkelende mensen. De jongeren reden met scooters door wandelgebieden en stonden vaak met 20 tot 30 man voor een winkel. Na benadering door Cumulus is samen met de winkeliers een oplossing gevonden. Een aantal jongeren vervullen nu de rol van buurtjongeren, een jongere versie van de zogeheten buurtvaders. Visie op Welzijn en Zorg volgt de jongeren tijdens hun werkzaamheden. dl. 10: Ambulant ouderenwerk, Veendam In Nederland zijn ruim 400 organisaties die zich bezighouden met het welzijn van ouderen. De vergrijzing neemt toe en over 25 jaar is een op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar. Welzijnsorganisaties moeten rekening houden met het feit dat ouderen steeds vaker en langer zelfstandig blijven wonen. Het specifieke aan het werk voor ouderen is dat welzijn en wonen gecombineerd wordt met zorg. Visie op Welzijn en Zorg bezoekt de drie welzijnsinstellingen van de Stichting Welcom in Veendam. Johan Brongers is hier directeur en heeft als eerste in Noord-Nederland een HKZ-kwaliteitscertificering voor maatschappelijk werk ontvangen. In deze uitzending is te zien hoe ouderen steeds langer actief blijven in de samenleving doordat wonen gecombineerd wordt met zorg. dl. 11: Jongerenwerkplaatsen, Amsterdam Geen nadere informatie beschikbaar. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 9/12

10 dl. 12: Sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking, Joure Visie op Welzijn en Zorg bezoekt een wijk in Joure waar buurtbewoners met een verstandelijke beperking worden gestimuleerd volwaardig mee te doen in de samenleving, met name in hun eigen directe leefomgeving. Dit is een initiatief van Talant, een organisatie voor zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap in Friesland. Alle buurtbewoners worden gestimuleerd om deel te nemen aan de activiteiten die voor beide groepen gezamenlijk worden georganiseerd, zoals gezamenlijke etentjes, een buurtmarkt, viswedstrijd en een straatspeeldag. In totaal doen zo n 20 mensen met een verstandelijke beperking structureel mee (dat zijn bijna alle wijkbewoners van deze groep) en kunnen de circa buurtbewoners de activiteiten bezoeken. dl. 13: Opbouwwerk bij herstructurering, Schiedam Het opbouwwerk steunt mensen in de aanpak van problemen op buurtniveau zodat de leefbaarheid toeneemt. De opbouwwerkers concentreren zich daarbij niet alleen op de kwaliteit van het samenleven in de buurt, maar ook op de kwaliteit van diensten en relaties tussen burgers en instanties. Dit is de wijk Nieuwland in Schiedam, waar de Rotterdamse organisatie voor opbouwwerk Sonor actief is. dl. 14: Jongerenfoyers, Den Haag Deze week brengen we een bezoek aan de jongerenfoyer in Den Haag. In Nederland zijn momenteel acht jongerenfoyers. Dit zijn woonprojecten voor jongeren boven de 17 jaar. Voor jongeren die het zelfstandig wonen nog niet helemaal aankunnen, is dit een ideale tussenoplossing. In totaal zijn er in Nederland nu 300 van dergelijke kamers, veelal gerealiseerd door woningbouwcorporaties en verschillende gemeentelijke instanties. Baas in eigen buurt Zembla Duur: 35 min. Hilversum: VARA, 2007 Buurtbewoner en Zembla-programmamaker Kees Schaap besluit een buurtvereniging op te richten. Maar daarbij stuit hij op een muur van wantrouwen onder buurtbewoners, die zeggen door de gemeente te zijn belazerd. De gemeentebestuurders hebben geen idee van de problemen waar ze de wijk mee hebben opgezadeld. Zembla over de vijandigheid tussen burgers en gemeente en de vraag wie er nou eigenlijk de baas is in de buurt. List en letselschade Zembla Duur: 33 min. Hilversum: VARA, 2007 Als je lichamelijk letsel oploopt na een ongeval kun je de schade verhalen bij de veroorzaker. Vanaf dat moment beland je in een ingewikkelde procedure en een ondoorzichtige branche waarin jaarlijks bijna een miljard euro omgaat. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 10/12

11 Moord, doodslag, taakstraf Zembla Duur: 35 min. Hilversum: VARA, 2007 Plegers van steeds zwaardere delicten komen weg met een taakstraf. 150 uur schoffelen voor ernstige mishandeling is geen uitzondering. Tot ontsteltenis van de slachtoffers. Zembla over de keerzijde van het Nederlandse strafsysteem. De cirkel van armoede: dl. 1 en 2 Duur: 2 x 40 min. Hilversum: NCRV, 2007 Tweedelige documentaire over de problematiek van de toenemende armoede in Nederland. Centraal staat Celine Barnwell, een jonge alleenstaande moeder van twee kleine kinderen van Surinaamse afkomst. Ze leeft van een WAO-uitkering die als gevolg van een herkeuring op de tocht staat. Help mijn kind Zembla Duur: 35 min. Hilversum: VARA, 2007 Documentaire over de problemen die veel ouders hebben met het krijgen van een goede indicatie voor de zorg die hun gehandicapte kind nodig heeft. Eén ouderpaar is in een langdurige juridische strijd beland met het CIZ, de instantie die bepaalt hoeveel zorg je krijgt. Maar om dat te krijgen moeten ouders wel door een woud van bureaucratie. Op vrije voeten dl. 1: Willy dl. 2: Joey Dokument Duur: 2 x 46 min. Hilversum: NCRV, 2007 Dokument volgt gedetineerden Willy (21) en Joey (44) van dichtbij in het jaar van hun vrijlating. Hoe overleef je als je eenmaal van het rechte pad bent afgeweken? Hoe pak je de draad weer op na een lange gevangenisstraf en welke gevaren liggen er op de loer om terug te vallen? Op zwart zaad dl. 1: De baby en de Capri dl. 2: Dossier dl. 3: Gelukkig in de liefde dl. 4: De voedselbank in Roosendaal Duur: 4 x 25 min. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 11/12

12 Hilversum: NPS, 2007 Vierdelige serie over de dagelijkse praktijk van armoede in een welvarend land. Een aantal gezinnen wordt enkele maanden gevolgd. Wat betekent het om van te weinig geld rond te moeten komen, welke keuzes maak je dan, en hoe probeer je uit het dal te klimmen? We zien ook hoe inventief mensen oplossingen bedenken om te overleven. Tegelijk geeft de serie een schrijnende blik in de Nederlandse bureaucratie Portret van twee gezinsvoogden Netwerk Duur: 21 min. Hilversum: EO, 2007 Bij familiedrama s wordt vaak met een beschuldigende vinger gewezen naar Bureau Jeugdzorg. Met name gezinsvoogden zouden hun werk niet goed doen. Netwerk volgde de twee voogden Sophie Mulder en Guido Geven bij hun werk en maakte een portret van hen. WMO: iedereen doet mee, iedereen is welkom Duur: 13 min. s-hertogenbosch: DALA Film, 2006 Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) krijgt de gemeente een speciale verantwoordelijkheid voor zogenaamde bijzondere groepen. Maar om wie gaat het dan? In deze film schetsen Lianne, Rob en Carlijn openhartig een beeld van hun lastige situatie en hun pogingen die te veranderen. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 12/12

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 4 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 4 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele en halve uren 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Teken de wijzers. 2 5 8 6 9

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Sleutel bij hoofdstuk 1

Sleutel bij hoofdstuk 1 Sleutel bij hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze sleutel hoort bij

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Leerdoelen John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze leerdoelen horen bij de derde, herziene uitgave

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Word 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2010 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2010 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Vragen en opdrachten

Vragen en opdrachten Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Vragen en opdrachten John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze vragen en opdrachten horen bij de derde,

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

Gesprekscommunicatie

Gesprekscommunicatie Gesprekscommunicatie Handboek voor leerkrachten in het primair onderwijs Extra hoofdstuk 5 Taalfuncties Adri van den Brand uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Extra hoofdstuk 5 Taalfuncties is extra

Nadere informatie

Steden vroeger en nu Vragen bij het boek

Steden vroeger en nu Vragen bij het boek Steden vroeger en nu Vragen bij het boek Marlite Halbertsma Patricia van Ulzen 8 Deze vragen horen bij de tweede, herziene uitgave van Steden vroeger en nu van Marlite Halbertsma en Patricia van Ulzen.

Nadere informatie

Open vragen. De bestuurlijke kaart van de Europese Unie

Open vragen. De bestuurlijke kaart van de Europese Unie Open vragen bij De bestuurlijke kaart van de Europese Unie Instellingen, besluitvorming en beleid Anna van der Vleuten (red.) bussum 2012 Deze open vragen horen bij het boek De bestuurlijke kaart van de

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 4 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Mediation als alternatief

Mediation als alternatief Mediation als alternatief Mediation als alternatief Bemiddeling door hulp- en dienstverleners Bert la Poutré Michael Boelrijk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Wegwijs in het Indonesische woordenboek

Wegwijs in het Indonesische woordenboek Indonesisch voor beginners Wegwijs in het Indonesische woordenboek Harmani Jeanne Ham uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze aanwijzingen horen bij de zesde, herziene uitgave van Indonesisch voor

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland Majone Steketee Sandra ter Woerds Marit Moll Hans Boutellier Een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten Assen 2006 2006 WODC, Ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C

Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen Fiet van Beek en Leo Rutjes (red.) met medewerking van Mirjam

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 1 Hele getallen Peter Ale Martine van Schaik u i t g e v e r ij c o u t i

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 8 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n a n t w o o r d e n Les 1 Seconden 1 Vul in. 1 uur = 60 1 minuut = 60 1 uur = 3600 maaltijd tijd

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Studiehandleiding Methodische werkbegeleiding in de frontlinie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Studiehandleiding Methodische werkbegeleiding in de frontlinie In de frontlinie tussen hulp en recht Studiehandleiding Methodische werkbegeleiding in de frontlinie Deze studiehandleiding Methodische werkbegeleiding hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door

Nadere informatie

Verdieping. Opvoedingsondersteuning Als bijzondere vorm van preventie. Marga Burggraaff-Huiskes. Geraldien Blokland. bussum 2011. in samenwerking met

Verdieping. Opvoedingsondersteuning Als bijzondere vorm van preventie. Marga Burggraaff-Huiskes. Geraldien Blokland. bussum 2011. in samenwerking met Opvoedingsondersteuning Als bijzondere vorm van preventie Verdieping Marga Burggraaff-Huiskes in samenwerking met Geraldien Blokland vijfde, herziene druk bussum 2011 bussum 2011 Deze verdieping hoort

Nadere informatie

Stijn Sieckelinck Sanne van Buuren & Halim El Madkouri (redactie) Hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken

Stijn Sieckelinck Sanne van Buuren & Halim El Madkouri (redactie) Hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken Stijn Sieckelinck Sanne van Buuren & Halim El Madkouri (redactie) Hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken 288 Analyse > De praktijk Ik heb geen enkel belang Kenmerken van een brugfiguur volgens Ilonka

Nadere informatie

Assistent en maatschappij

Assistent en maatschappij Assistent en maatschappij Assistent en maatschappij Burgerschap voor AG B. van Abshoven W. van Grootheest T. Verhoeven Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g h e t t a f e l m o d e l Jaargroep instap Inleiding Middels het instapprogramma maken de leerlingen kennis met

Nadere informatie

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van!

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Opgedragen aan Julia, Floris en Maurits. Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! EEN VROLIJK BOEK VOOR KINDEREN WAARMEE ZIJ HUN OUDERS KUNNEN LEREN

Nadere informatie

Vervangende opdrachten

Vervangende opdrachten Wegwijs in de wereld van websites bouwen Vervangende opdrahten Hannie van Osnabrugge o u t i n h o bussum 2005 Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van websites bouwen van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli Verslaafden Werken in sph Redactie: Dineke Behrend Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli 2 Verslaafden Auteur: Hans van Nes Bohn Stafleu Van Loghum Houten, 2004

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 7 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g k o l o m s g e w i j s d e l e n Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 8 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g k o l o m s g e w i j s o p t e l l e n e n a f t r e k k e n Jaargroep instap Inleiding Het instapprogramma

Nadere informatie

Ouderschap in Ontwikkeling

Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

Outreachend werken. Basisboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij de hoofdstukken. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan

Outreachend werken. Basisboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij de hoofdstukken. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Outreachend werken Basisboek voor werkers in de eerste lijn Opdrachten bij de hoofdstukken Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum

Nadere informatie

Zorg voor de oudere cliënt

Zorg voor de oudere cliënt Zorg voor de oudere cliënt Het voeren van een probleemverkennend gesprek Eenzaamheid/Sociaal Isolement* Het bepalen van het risico op een valincident bij een oudere cliënt* Het voeren van een instructiegesprek

Nadere informatie

Oefentoets met antwoorden

Oefentoets met antwoorden Oefentoets met antwoorden bij Het event als strategisch marketinginstrument Dorothé Gerritsen Ronald van Olderen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze oefentoets met antwoorden hoort bij Het event

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

Basiskennis schei- en natuurkunde

Basiskennis schei- en natuurkunde Basiskennis schei- en natuurkunde Basiskennis schei- en natuurkunde M. Zwamborn Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Verpleegkundig redeneren en CanMEDS-rollen in de eerste lijn Henk Rosendal Reed Business Education, Amsterdam Reed Business, Amsterdam 2015 Omslagontwerp

Nadere informatie

Geen diskettestation?

Geen diskettestation? Wegwijs in de wereld van Windows, versie XP Geen diskettestation? Hannie van Osnabrugge o u t i n h o bussum 2006 Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van Windows, versie XP van Hannie van Osnabrugge,

Nadere informatie

Project. Ondernemerschap in welzijnswerk

Project. Ondernemerschap in welzijnswerk Project Ondernemerschap in welzijnswerk Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Miriam de Heer Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Ondernemerschap

Nadere informatie

Gebaseerd op vele interviews met experts uit zowel het bedrijfsleven als de overheid van Nederland en België Vol met voorbeelden en praktische tips

Gebaseerd op vele interviews met experts uit zowel het bedrijfsleven als de overheid van Nederland en België Vol met voorbeelden en praktische tips Gebaseerd op vele interviews met experts uit zowel het bedrijfsleven als de overheid van Nederland en België Vol met voorbeelden en praktische tips van de Haterd opmaak_def.indd 1 25-02-10 13:00 Werken

Nadere informatie

Omgaan met ziekelijke jaloezie

Omgaan met ziekelijke jaloezie Omgaan met ziekelijke jaloezie Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Leven met assertiviteitsproblemen

Leven met assertiviteitsproblemen Leven met assertiviteitsproblemen Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders Tekstboek DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders P.J. Meijer A.G. Sciarone Tekstboek Herziene editie

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

Rapporteren in de hulp- en dienstverlening. Casuïstiek. Judith ter Horst. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2011

Rapporteren in de hulp- en dienstverlening. Casuïstiek. Judith ter Horst. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2011 Rapporteren in de hulp- en dienstverlening Casuïstiek Judith ter Horst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze Casuïstiek hoort bij derde, herziene uitgave van Rapporteren in de hulp- en

Nadere informatie

Petra de Bil. Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren

Petra de Bil. Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren Petra de Bil Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren Copyright: 2004, 2014 Uitgeverij Boom Nelissen & Petra de Bil Omslag: Garage, Kampen Binnenwerk: CO2 Premedia, Amersfoort ISBN: 9789024403332

Nadere informatie

Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling. Cees van Leuven en Annelies Hendriks

Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling. Cees van Leuven en Annelies Hendriks Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling Cees van Leuven en Annelies Hendriks Kind in bemiddeling Eerste druk van deze titel werd uitgegeven door Jabalis

Nadere informatie

Omgaan met rijexamenangst

Omgaan met rijexamenangst Omgaan met rijexamenangst Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag hoe

Nadere informatie

Spelend begeleiden van kinderen in het ziekenhuis

Spelend begeleiden van kinderen in het ziekenhuis Spelend begeleiden van kinderen in het ziekenhuis Werken in sph Redactie: Dineke Behrend Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli Spelend begeleiden van kinderen

Nadere informatie

Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Samenwerken aan onderwijskwaliteit Roel Huntink Samenwerken aan onderwijskwaliteit Van missie naar didactisch handelen Copyright: Uitgeverij Nelissen, 2010 Omslag: Boekhorst design, Culemborg ISBN: 978 90 244 18626 NUR: 840 1e druk: 2010

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 8 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g k l o k k i j k e n Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen uit de

Nadere informatie

Met sorry maak je dit niet ongedaan

Met sorry maak je dit niet ongedaan Met sorry maak je dit niet ongedaan Ervaringen en adviezen van als kind mishandelde vrouwen Fiet van Beek Met sorry maak je dit niet ongedaan werd geschreven in opdracht van Stichting Alexander en financieel

Nadere informatie

Handboek scheiden en de kinderen

Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft Ed Spruijt Helga Kormos Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Zakboek Omgaan met agressie in de spoedeisende zorg

Zakboek Omgaan met agressie in de spoedeisende zorg Zakboek Omgaan met agressie in de spoedeisende zorg Zakboek Omgaan met agressie in de spoedeisende zorg Drs. Geuk Schuur Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van

Nadere informatie

Geen diskettestation?

Geen diskettestation? Wegwijs in de wereld van Windows Geen diskettestation? Hannie van Osnabrugge o u t i n h o bussum 2006 Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van Windows van Hannie van Osnabrugge, ISBN 90 6283

Nadere informatie

Start.nl deel 1. Sleutel

Start.nl deel 1. Sleutel Start.nl deel 1 Sleutel Katja Verbruggen Welmoed Hoogvorst bussum 2013 Deze sleutels horen bij Start.nl deel 1 van Katja Verbruggen en Welmoed Hoogvorst. 2013 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Agressie? Het doet mij (n)iets!

Agressie? Het doet mij (n)iets! Gerard de Bruin Agressie? Het doet mij (n)iets! Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Gerard de Bruin 2011 Omslag: Bureau van den Tooren, Amsterdam

Nadere informatie

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden COLOFON Auteurs Frank Pollet Illustraties Liza-Beth Valkema Basisvormgeving LS Ontwerpers bno, Groningen Omslag illustratie Metamorfose ontwerpen BNO, Deventer

Nadere informatie

Kies 2. Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT

Kies 2. Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT Kies 2 Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT Heb je een leeshandicap en wil je dit boek in een toegankelijke leesvorm, bel dan Dedicon: 0486-486486,

Nadere informatie