NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen"

Transcriptie

1 NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen

2 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL I - ACHTERGRONDEN NERO Veiligheidssttuut 0 Inleiding Doelstelling NVS Werkingsgeied NVS Uitgngspunten Soorten rketten Leeswijzer Wetgeving Wet gevrlijke stoffen Wet explosieven voor iviel geruik Besluit vervoer gevrlijke stoffen Het inrihtingen- en vergunningenesluit milieueheer (wet milieueheer) Import + eindgeruikersverklring Vuurwerkesluit Luhtvrt wetgeving DEEL II - EISEN AAN NERO-ACTIVITEITEN 0 Ten geleide Definities Algemeen Werking NERO Veiligheidssttuut (NVS) Anpssingen n het NVS Veiligheidsreglement Funties Federtieestuur Veiligheidsoördintor Veiligheidsfuntionris Veiligheidsoffiier of Rnge Sfety Offier (RSO) Pyrotehnius NERO leden Veiligheidskritishe hndelingen Algemeen Autoristies tot veiligheidskritishe hndelingen De gevrenzone Verpkking gevrlijke stoffen Algemeen Verpkking grond- en stuwstoffen Verpkking ontstekers en gelden pyrotehnishe onderdelen Verpkking gelden rketmotoren Lelling gevrlijke stoffen Opshrift gevrlijke stoffen Grond- en stuwstoffen Gelden rketmotoren Opslg gevrlijke stoffen Algemeen Bewrplts Gelden rketmotoren Trnsport vn gevrlijke stoffen Algemeen Trnsportdoumenten Trnsport gelden rketmotoren Grond- en Stuwstoffen Anshf grondstoffen Verwerking (eziging) grond- en stuwstoffen Rketmotoren Algemeen... 44

3 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG Motorontwerp Geruikte stuwstoffen Lden Ontsteekgereed mken Pyrotehnishe mterilen en -onderdelen Algemeen Lden en ontsteekgereed mken Ansluiting Ontwerp vn de rket Rketontwerp Experimenteerterreinen ASK 't Hrde Overige experimenteerterreinen Experimenten Algemeen Anmeldingsproedure Ontsteekproedure Ontsteeksysteem Pyrotehnishe tests Sttishe motortests Lneringen DEEL III - ANNEXEN Annex A - Lijst met toegestne stuwstoffen Annex B - Lijst met toegestne ontstekers Annex C - Autoristie- en vrijwringsewijs Annex D - Smenldingstel Annex E - Voorstel Regeling modelrketten Annex F1 - R-zinnen Annex F2 - S-zinnen... 66

4 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 4 Versie- en wijzigingeneheer Versie Dtum Beshrijving eerste versie vn J. Brinkmn op sis estnde informtie en VR inwerken speilistishe kennis door B. Ouwehnd n review door leden lgemene vergdering regels toegevoegd voor opslg mterilen Anvullingen en ingrijpende herziening mede n..v. input B. Ouwehnd Hrmonistie met Tripoli en verwerken voorstel luhtvrtwet Ltste review ommentr verwerkt en eerste gepulieerde versie Enkele slordigheden hersteld, wetgeving getuliseerd en een logisher indeling gekozen. Drnst op kleine punten de eisen ngesherpt. Doorgesproken met de veiligheidsfuntionrissen vn de ngesloten verenigingen en hun ommentr verwerkt. Distriutielijsten Review-lijst Bestuur en veiligheidsoördintor NERO federtie: Voorzitter Seretris Penningmeester Veiligheidsoördintor Bestuur en veiligheidsfuntionris NERO Hrlem: Voorzitter Seretris Penningmeester Veiligheidsfuntionris Bestuur en veiligheidsfuntionris NERO Eindhoven: Voorzitter Seretris Penningmeester Veiligheidsfuntionris Bestuur en veiligheidsfuntionris DARE: Voorzitter Seretris Penningmeester Veiligheidsfuntionris Verzendlijst niet NERO ASK: Bureu Veiligheid NAVRO Voorzitter DRRA Voorzitter Tripoli NL Voorzitter

5 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 5 DEEL I - Ahtergronden

6 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 6 0 Inleiding 0.1 Doelstelling NVS Het NERO VeiligheidsSttuut (NVS) heeft tot doel letselshde, zkshde en imgoshde ij de uitoefening vn NERO-tiviteiten uit te sluiten. Het eperkt ziht tot die tiviteiten die speifiek zijn voor het ontwerp, de ouw, de opslg, het trnsport vn rketten, en de ijehorende py-lod en rketmotoren. Zken die wel veiligheidsrisio's met zih meerengen (ijvooreeld het werken met een drink) mr die niet speifiek zijn voor de NERO-tiviteiten, zijn niet in het NVS opgenomen. Dit is gedn om het doument in omvng te eperken en niet omdt deze veiligheidsrisio's vn ondergeshikt elng zouden zijn. Het wordt n de verntwoordelijkheid vn de individuele leden overgelten om verntwoord met deze risio's om te gn. Elk ngesloten lid vn de NERO federtie of een vn hr ngesloten vereniging wordt geht het NVS te kennen en nr de letter en geest vn het reglement te hndelen. Leden die zih herhldelijk n de instruties vn het reglement onttrekken kunnen op verzoek vn het federtieestuur worden geroyeerd of ij tiviteiten worden geweigerd. De leidrd in het NVS is het wr mogelijk uitsluiten vn letsel-, zk- en imgoshde. Het spreekt voor zih dt het niet de edoeling kn zijn dt leden gewond rken ij het uitoefenen vn hun hoy. Ook mteriële shde, ijvooreeld rnd, dient te worden vermeden. Het egrip imgoshde verdient een prte toelihting. Het federtieestuur ht de kns nzienlijk dt een opgetreden veiligheidsinident in de lndelijke dgldpers reed wordt uitgemeten. Kenmerkend voor imgoshde is dt het in eginsel niet word eperkt tot een individuele lu of vereniging, mr zih riht op de tiviteit mteur rketouw in hr geheel. Er is in toenemende mte shde n het imgo vn de hoy in het lgemeen en de federtie in het ijzonder wnneer: de federtie niet in het ezit is vn een veiligheidsreglement; de federtie een dergelijk reglement weliswr ezit, doh dt dit niet is toegepst; het veiligheidsreglement nwezig is, is toegepst, mr niet voorzg in ijzondere omstndigheden die tijdens het inident zijn opgetreden. Derhlve is het federtieestuur vn mening dt een voor lle ngesloten verenigingen vn toepssing zijnd, gezmenlijk overeengekomen, veiligheidsreglement verdedigr is. 0.2 Werkingsgeied NVS Het NVS stelt in feite lleen eisen n: 1. tken, verntwoordelijkheden en evoegdheden vn n veiligheid gerelteerde funties; 2. lle veiligheidskritishe hndelingen, hiervn is sprke ls:. grondstoffen worden verwerkt tot stuwstoffen;. stuwstoffen worden ewerkt;. een rketmotor of pyrotehnish onderdeel wordt gelden; d. een gelden rketmotor of gelden pyrotehnish onderdeel ontsteekgereed wordt gemkt; e. een ontsteekgerede rketmotor of ontsteekgereed pyrotehnish onderdeel wordt en is ngesloten; f. een ontsteekgerede rketmotor of ontsteekgereed pyrotehnish onderdeel op sherp wordt gestel; g. een experiment wordt uitgevoerd 3. nshf, verpkking, opslg, trnsport vn grondstoffen en stuwstoffen; 4. ontwerp, verpkking, opslg en trnsport vn rketmotoren; 5. nshf, trnsport, opslg en ontwerp vn pyrotehnishe mterilen en -systemen; 6. ontwerp vn ter lnering ngeoden rketten; 7. nmelding, vrijgve en wijze vn ontsteken vn experimenten (lneringen en sttishe motortests).

7 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 7 Drmee is het werkingsgeied fgekend tot een reltief eperkt - en drmee overzihtelijk - geied. 0.3 Uitgngspunten Voor het NVS zijn een ntl punten ls uitgngspunt geruikt. Veiligheid is primir een federtieve ngelegenheid Werkrheid en ruikrheid zijn elngrijk Het NVS eperkt zih tot voor rketouw veiligheidskritishe zken Duidelijkheid entrl Strtpunt in de estnde regels Zij zullen worden toegeliht. Veiligheid is primir een federtieve ngelegenheid Veiligheid is primir een federtieve ngelegenheid, omdt: De wetgeving en mterie omplex en weerrstig is; Het opstellen en onderhouden vn een veiligheidsreglement een reidsintensieve tk is; Veiligheidsinidenten ltijd uitstrling heen op de federtie zowel ls hr ngesloten verenigingen Werkrheid en ruikrheid zijn elngrijk Een veiligheidsreglement moet geen net vn ingewikkelde regeltjes en verordeningen weven, omdt de kns dt het wordt ngeleefd miniml is. Een miniml reglement met ls uitgngspunt: veilig werken ls veilig werken nodig is. Alle mtregelen die werkr, en effetief zijn, dienen dus te worden genomen. Hierij is de ddwerkelijke kns vn optreden (het risio) dus vn ondergeshikt elng. Het NVS eperkt zih tot voor rketouw veiligheidskritishe zken Het NVS stelt in lleen in prinipe lleen eisen n gevrlijke stoffen en veiligheidskritishe hndelingen. Dt wil zeggen, personen die met grond- en stuwstoffen, gelden rketmotoren en gelden pyrotehnishe onderdelen werken of experimenten uitvoeren, heen iets met het NVS vn doen. De ouw vn rketten en motorsings is dus voor iedereen volledig vrij. Hiern worden ps eisen gesteld op het moment dt ze gelden.q. gelneerd moeten worden. Dit zorgt er voor dt de kennis ij leden eperkt hoeft te zijn en dt goed toeziht op nleving mogelijk is. Drnst is het NVS lleen geriht op zken die met rketouw te mken heen. Algemene veiligheidszken zols het werken met een drink en het gieten vn hete mengsels worden dus niet gedekt door het NVS. Duidelijkheid entrl Belngrijk vn een veiligheidsreglement is dt het duidelijkheid shept. Duidelijkheid wil zeggen dt er een sherpe grens wordt getrokken tussen wt wel en wt niet wordt toegestn. Deze duidelijkheid is prettig voor de leden, omdt zij preies weten wt wel en wt niet is toegestn. Ook het federtieestuur en de esturen vn ngesloten verenigingen heen hier t ij omdt veiligheid goed wordt fgekend. En tenslotte mkt deze duidelijkheid het funtioneren vn een veiligheidsoördintor en veiligheidsfuntionris een stuk eenvoudiger. Strtpunt in de estnde regels Binnen de NERO estt een lnge trditie vn het werken met gevrlijke stoffen en het uitvoeren vn veiligheidskritishe hndelingen. Deze trditie is in elngrijke mte uitgngspunt geweest voor het NVS. Drnst is het wettelijke kder en - misshien elngrijker nog - de in Nederlnd strkke normering op het geied vn (milieu) gevrlijke stoffen een elngrijk gegeven geweest. Strtpunt voor het NVS zijn geweest: De ij NERO nwezige prktijk werkwijzen met etrekking tot de veiligheid. Wettelijke kders en normeringen zols deze voor NERO vn toepssing zijn. Wettelijke uitgngspunten die niet voor NERO vn toepssing zijn, doh die ls goed vkmnshp kunnen worden gekwlifieerd en in de prktijk goed werkr zijn.

8 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG Soorten rketten Binnen de mteurrketouw worden een ntl soorten rketten onderkend. De klsse minirketten wordt in Nederlnd door de DRRA Gehnteerd. De klsse Model- en High Power rketten worden in Nederlnd en in de VS door Tripoli gehnteerd. De klsse experimentele rketten wordt in Nederlnd door de NERO gehnteerd. Eisen n rket Eisen n motor Rket Mss rket Mterilen Impuls Mss stuwstof Minirket Mx. 0,5 kg Geen metl vrij Mx. 25 gr zwrt kruit Modelrket Mx. 1,5 kg Geen metl Mx. 320 Ns Mx. 125 gr zwrt kruit of 62,5 gr omposiet High power rket vrij Beperkt metl Mx Ns vrij Kleine high power rket Mx. 2 kg Beperkt metl en mx. 2m lng Mx. 640 Ns vrij Experimentele rket vrij vrij vrij vrij 0.5 Leeswijzer Het NVS estt uit drie delen: Deel I eshrijft de htergronden vn de veiligheid en de wetgevingen die een reltie met veiligheid heen. Deel II evt het ddwerkelijke veiligheidsreglement. Dit heeft vorm gekregen door eisen op te stellen wrn hndelingen vn leden moeten voldoen. Deel III evt lle proedures, formulieren en doumenten die wel een onderdeel uitmken vn het veiligheidsreglement, mr die niet onder de zken zols genoemd onder I en II vllen. 1 Wetgeving Een ntl wetten heen rkvlkken met de uitoefening vn onze hoy. Te denken vlt hierij n milieuwetgeving, luhtvrtwetgeving en wetgeving op het geied vn gevrlijke stoffen en pyrotehniek. 1.1 Wet gevrlijke stoffen De snelle groei en grote uitreiding vn de hemishe industrie en de enorme toenme vn het verkeer heen er toe geleid dt in de jren vijftig ehoefte ontstond n een interntionle reglementering. Hierdoor is in 1957 het ADR (Aord européen reltif u trnsport interntionl des mrhndises Dngereuses pr Route) tot stnd gekomen. Het ADR is dus de Europese overeenkomst met etrekking tot het interntionle vervoer vn gevrlijke stoffen over de weg. Het ADR regelt: de verpkking en etikettering; de ppieren die ij het vervoer nwezig moeten zijn; het vervoermiddel en de uitrusting drvn; de regels wrn het vervoer moet voldoen; het lden en lossen. Het heeft geduurd tot 1968 voordt het ADR in werking trd. De reden hiervoor is, dt epld ws dt het ADR in werking zou treden een mnd ndt het vijfde lnd het ADR hd ondertekend. Portugl heeft op 29 deemer 1967 ls vijfde lnd het verdrg ondertekend. Momenteel zijn 25 lnden tot het ADR toegetreden.

9 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 9 In Nederlnd gt het vervoer vn gevrlijke stoffen volgens het reglement vn het ADR, ngevuld met enige speifieke ntionle regels. Beide zijn te vinden in het Reglement Vervoer over Lnd vn Gevrlijke Stoffen (VLG). Het VLG estt uit 6 rtikelen, die zelf géén vervoersvoorshriften evtten. Het VLG heeft 3 ijlgen: ijlge 1 evt een Nederlndse vertling vn het ADR; hierdoor zijn de regels vn het ADR zowel voor ntionl ls grensovershrijdend vervoer vn toepssing. Bijlge 2 evt voorshriften in fwijking vn of in nvulling op het ADR, uitsluitend vn toepssing op Nederlnds grondgeied. Drnst zijn er nog: reglement gevrlijke stoffen. (RGS) reglement vervoer over de innenwteren vn gevrlijke stoffen. (VBG) reglement vervoer over de spoorweg vn gevrlijke stoffen.(vsg) In dit hoofdstuk zl verder worden ingegn op het ADR en de elngrijkste egrippen zullen in de volgende prgrfen worden toegeliht Klssen gevrlijke stoffen Gevrlijke stoffen worden onderverdeeld in een ntl klssen. Klsse Stoffen 1 ontplofre stoffen en ontplofre voorwerpen 2 smengeperste, tot vloeistof verdihte of onder druk opgeloste gssen 3 ontvlmre stoffen 4.1 gemkkelijk vlmvttende vste stoffen 4.2 n roei of zelfontrnding onderhevige stoffen 4.3 stoffen, die in nrking met wter of vohtige luht rndre gssen fgeven 5.1 oxiderende stoffen (zuurstofdrgers) 5.2 orgnishe peroxiden 6.1 giftige stoffen 6.2 gevr voor esmetting opleverende stoffen 8 ijtende stoffen 9 ndere stoffen die gevr kunnen opleveren voor de openre veiligheid, overeenkomstig het eplde ij of krhtens het Interntionl Verdrg voor de eveiliging vn mensenlevens op zee, 1974, (SOLAS 1974) met ijlge, hoofdstuk VII (Tr. 1977, 77) In dit doument wordt met nme ndht esteed n klsse 1 omdt rketmotoren, ontstekers en pyrotehnishe onderdelen ltijd onder klsse 1 vllen. Ontplofre stoffen en voorwerpen voor klsse 1 zijn:. ontplofre stoffen (een stof die zelf niet ontplofr is, mr een ontplofr gs, dmp of stofwolk kn vormen, is uitgesloten vn deze klsse), ehlve diegene die te explosief zijn om te vervoeren of die wiens gevr gerelteerd kn worden n een ndere klsse;. ontplofre voorwerpen, ehlve voorwerpen die een dermte lge hoeveelheid ontplofre stoffen evtten dt deze ij ontploffing geen merkr effet (denk hierij n sherfwerking, rnd rook of hrde knl).vertonen. stoffen en voorwerpen die niet onder () en () vllen en die gemkt zijn met het oogmerk een ontploffing of pyrotehnish effet te veroorzken. Het is elngrijk ondersheid te mken tussen een ntl ontploffingsvershijnselen die lle onder klsse 1 vllen. Zij zijn hieronder gegeven: Deflgrtie Een explosieve verrnding; de stof verrnd in een frtie vn een seonde. Er ontstt een geweldige gsdruk.

10 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 10 Detontie Een ontleding; het hemish uiteenvllen vn de stof wrij de energie vrijkomt die nodig ws om de stof te lten ontstn in een frtie vn een seonde vrijkomt. Er ontstt een enorme shokgolf. Mss-explosie Een explosie die ngenoeg op hetzelfde moment pltsvindt in de gehele lding. Een explosie doet zih, en dt geldt voor ijn lle hemishe reties, nooit vnzelf voor. Er moet ltijd een "inleider" zijn Ontleding Ontleding is een retie, wrij de stof ls het wre "uit elkr vlt". Voor het "opouwen" vn vk ingewikkelde stoffen is energie nodig geweest. Wordt de stof nu opeens "fgeroken", dn komt l die energie weer vrij, en ook hier zeer snel. (in een frtie vn een seonde) Sherfwerking Sherven vn de voorwerpen, wrin de explosieve stoffen zijn opgesloten worden weggeslingerd en kunnen op fstnd shde of verwondingen veroorzken. Verrnding Verrnding wil zeggen dt de stof een retie ngt met zuurstof Suklssen (divisions) ontplofre stoffen Binnen klsse 1 worden een ntl suklssen ondersheiden. Deze zijn gegeven in onderstnde tel. Suklsse Eigenshppen 1.1 Stoffen en voorwerpen met gevr voor mss-explosie 1.2 Stoffen en voorwerpen met gevr voor sherfwerking, mr zonder gevr voor mssexplosie 1.3 Stoffen en voorwerpen met gevr voor rnd en/of gering gevr vn sherfwerking of luhtdruk 1.4 Stoffen en voorwerpen met een gering explosiegevr 1.5 Stoffen en voorwerpen die zeer ongevoelig zijn mr wel mss-explosief zijn 1.6 Stoffen en voorwerpen die extreem ongevoelig zijn, zonder gevr voor mss-explosie Comptiliteitsgroepen ontplofre stoffen Behlve de indeling in suklssen is er nog een verdere onderverdeling vn klsse 1 in omptiiliteitsgroepen (smenldingsgroepen). We kennen de omptiiliteitsgroepen A t/m N en S. Met uitzondering vn de omptiiliteitsgroep S stn de ndere groepen vn te voren reeds vst. A B C D E F G H J K L N Comptiiliteitsgroepen inleidingsspringstof voorwerp welk een inleidingsspringsstof evt voortdrijvende lding springstof of zwrt uskruit of voorwerp welk springstof evt voorwerp welk springstof evt zonder inleidingsmiddel met een voortdrijvende lding voorwerp welk springstof evt met een eigen inleidngsmiddel pyrotehnish mengsel voorwerp welk zowel een ontplofre stof ls witte fosfor evt voorwerp welk zowel een ontplofre stof ls een rndre vloeistof of rndre gel evt voorwerp welk zowel een ontplofre stof ls een hemishe stof met giftige werking evt ontplofre stof of voorwerp dt een stof evt, welk een ijzonder gevr oplevert voorwerp dt slehts extreem ongevoelige springstof evt

11 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 11 S stof of voorwerp dt zodnig verpkt of ontworpen is dt lle effeten eperkt lijven tot het inwendige vn de verpkking Stofidentifitienummer Dit nummer is overgenomen uit het gevrlijke stoffenhndoek vn de Verenigde Nties en het wordt het stofidentifitienummer genoemd. In Annex D is een overziht gegeven vn de voor NERO elngrijkste UN stoffen en - voorwerpen Verpkkingsmethode An de houders of de verpkkingen, wrin men gevrlijke goederen vervoert, worden vnzelfsprekend zeer strenge eisen gesteld. De verpkkingen kunnen vervrdigd zijn uit vershillende mterilen, zols metl, kunststof, hout, krton, ppier, textiel, e.d. Soorten verpkkingen zijn de volgende. Comintieverpkkingen zijn verpkkingen die estn uit een innenverpkking,.v. gls, porselein, rdewerk, kunststof, en een uitenverpkking,.v. metl, kunststof, hout of krton. Binnen- en uitenverpkking moeten één smengeouwd geheel vormen. Een ergingsverpkking is een verpkking estemd om eshdigde of lekkende olli of olli die tekortkomingen vertonen in te pkken. Een tussenverpkking is een verpkking die tussen de innen- en uitenverpkking ngerht wordt. De zogenmde smengestelde verpkking is een verpkking estnde uit een uiten- en innenverpkking, die in tegenstelling tot een omintieverpkking geen smengeouwd geheel vormt. Bijvooreeld 12 flessen uit plstiek in een krtonnen doos. Verpkkingen moeten n volgende voorwrden voldoen: Ze moeten goed gesloten zijn zodt er geen inhoudsverlies kn zijn. De mterilen wruit de olli gemkt zijn, moeten estnd zijn tegen de gevrlijke stoffen, die ze evtten. Als olli met vloeistoffen gevuld zijn, moet er voldoende vrije ruimte over zijn, zodt ze kunnen uitzetten ij verwrming. De verpkkingsmethode estt uit de letter P met drhter een nummer. Over het lgemeen kn worden gesteld dt de ijfers onder de 100 over stoffen hndelen en de ijfers oven de 100 over voorwerpen Gevrsidentifitienummer Het gevrsidentifitienummer estt uit twee of drie ijfers. De ijfers geven in het lgemeen de volgende gevren n: Gevrsidentifitienummer Cijfer Betekenis 2 vrijkomen vn gs ls gevolg vn druk of vn een hemishe retie; 3 rndre vloeistof (dmpen) en gssen; 4 rndre vste stoffen; 5 oxiderende (de verrnding evorderende) werking; 6 giftigheid; 7 rdiotiviteit; 8 ijtende werking; 9 gevr voor heftige spontne retie Verdueling vn het ijfer wijst op een versterking vn het desetreffende gevr. Indien het gevr vn een stof in voldoende mte kn worden ngegeven door een enkel ijfer, dn wordt dit ijfer ngevuld met een nul.

12 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG Vervoersdoument Bij elk trnsport hoort een vervoersdoument. Het opstellen hiervn is de verntwoordelijkheid vn de fzender vn de gevrlijke stof. De voornmste verplihtingen vn de fzender zijn de volgende. De fzender moet de orrete enming en hoeveelheid vn de stof meedelen n de vervoerder: UN-nummer, proper shipping nme, de vermelding vn de klsse wrtoe de stof ehoort, het ijfer en eventueel de letter wrij de stof werd geklsseerd in de stofopsomming innen deze klsse, de fkorting ADR, de totle hoeveelheid gevrlijke stoffen, het ntl en de eshrijving vn de olli of IBC, zijn nm en dres en uiterrd ook de nm en het dres vn de estemming. De fzender moet ofwel in het vervoersdoument, ofwel in een fzonderlijke verklring, die ij het vervoersdoument hoort, evestigen dt de ngeoden stof toegelten is tot het vervoer over de weg volgens de eshikkingen vn het ADR en dt hr toestnd, hr onditionering en, nr gelng het gevl, de verpkking, de IBC of de ldketel en de etikettering overeenkomen met de voorshriften vn het ADR. De fzender is verntwoordelijk voor de juistheid en volledigheid vn lle vervoersdoumenten Gevrenkrt Ieder voertuig dt gevrlijke stoffen vervoert dient een gevrenkrt n oord te heen. Deze krt geeft informtie en nevelingen over de vervoerde stoffen. De fzender is verntwoordelijk voor de juistheid en volledigheid vn deze gevrenkrt en moet dit n de vervoerder ter eshikking stellen. De nevelingen op de gevrenkrt(en) heen etrekking op: de rd vn het gevr dt de vervoerde gevrlijke stof(fen) oplevert/opleveren en de veiligheidsmtregelen die genomen moeten worden om dit gevr f te wentelen (R-zinnen); de te nemen mtregelen in gevl vn rnd en in het ijzonder de niet te geruiken lusmiddelen of groepen lusmiddelen (S-zinnen); de nm vn de stof(fen), de klsse(n), ijfer(s) en letter(s) vn de stofopsomming en het identifitienummer voor het gevr en voor de stof Toepssingsriteri De ADR is niet voor ons vn toepssing vnwege: Los dr vn is deze wet niet vn toepssing wnneer lleen stuwstof wordt vervoerd, hiervoor geldt grotendeels een vrijstelling ( ) vn 333kg ( ) per voertuig. Wnneer stoffen uit meerdere trnsporttegorieën (zie ) worden vervoerd gelden de vereisten zols gesteld in Hierij dient het met ehulp vn een formule erekend getl kleiner dn duizend te lijven. Voor elk vervoerde stof wordt de ruto mss (dus inlusief ollo- en innenverpkking) vermenigvuldigd met de vermenigvuldigingsftor. De som vn ls deze vermenigvuldigingen moet kleiner zijn dn 1000, oftewel in formule: (ruto mss stof 1 * vermenigvuldigingsftor stof 1) + (ruto mss stof 2 * vermenigvuldigingsftor stof 2) De vermenigvuldigingsftoren vn door NERO veel geruikte stoffen zijn terug te vinden in Annex D. Smenlding is vn deze stoffen is in z'n lgemeenheid niet toegestn. Dt wil zeggen dt elke vervoerde stof prt moet zijn verpkt in innen en olliverpkking. ADR Exemptions relted to the nture of the trnsport opertion The provisions lid down in ADR do not pply to: () the rrige of dngerous goods y privte individuls where the goods in question re pkged for retil sle nd re intended for their personl or domesti use or for leisure or sporting tivities; Exemptions relted to quntities rried per trnsport unit

13 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 13.2 Where the quntity of dngerous goods rried on trnsport unit does not exeed the vlues indited in olumn (3) of the tle in for given trnsport tegory (when the dngerous goods rried in the trnsport unit elong to the sme tegory) or the vlue lulted in ordne with (when the dngerous goods rried in the trnsport unit elong to different trnsport tegories), they my e rried in pkges in one trnsport unit without pplition of the following provisions: - Chpter 1.3; - Chpter 5.3; - Setion 5.4.3; - Chpter 7.2, exept for 7.2.3, V5, V7 nd V8 of 7.2.4; - CV1 of ; - Prt 8 exept for: () nd (), (), 8.3.4, Chpter 8.4, S1(3) nd (6), S2(1) nd (3), S4 nd S14 to S21 of Chpter 8.5; - Prt 9..3 Where the dngerous goods rried in the trnsport unit elong to the sme tegory, the mximum totl quntity per trnsport unit is indited in olumn (3) of the tle elow. Trnsport Ctegory Sustnes or rtiles pking group or lssifition ode/group or UN No. Mximum Net mss in kg per trnsport unit (1) (2) (3) 0 Clss 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L/1.4L nd UN No Clss 1: 1.1B to 1.1J /1.2B to J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D 2 Clss 1: 1.4B to 1.4G nd 1.6N Clss 1: 1.4S unlimited.4 Where dngerous goods of different trnsport tegories re rried in the sme trnsport unit, the sum of - the quntity of sustnes nd rtiles of trnsport tegory 1 multiplied y "50", - the quntity of sustnes nd rtiles of trnsport tegory 1 referred to in Note to the tle in multiplied y "20"; - the quntity of sustnes nd rtiles of trnsport tegory 2 multiplied y "3", nd - the quntity of sustnes nd rtiles of trnsport tegory 3 shll not exeed "1000". 1.2 Wet explosieven voor iviel geruik Algemeen Het geruik, vervrdigen, opsln en vervoer vn stuwstoffen, rketmotoren en ontstekers (in het vervolg: klsse 1 voorwerpen) is in Nederlnd veroden. Ehter middels een erkenning onform rt.17 lid 1 vn het WECG is een en nder wel toegestn. Deze erkenning dient te worden ngevrgd ij de korpshef der politie in de plts wr de nvrger is gevestigd. Wnneer de erkenning wordt verleend, wordt drmee erkend dt de nvrger voldoende kennis vn zken ezit en dt er geen reden is om te vermoeden dt vn de stuwstoffen en de fzonderlijke omponenten drvn misruik zl worden gemkt. Tevens dient door de nvrger of, indien

14 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 14 deze een rehtspersoon is, degene die onmiddellijk leiding geeft n de rehtspersoon, te voldoen n de vstgestelde eisen met etrekking tot zedelijk gedrg Toepssingsriteri Deze wet regelt het geruik vn explosieven, dt wil zeggen lle stoffen die gelssifieerd zijn onder tegorie 1 vn het VLG/ADR, voor iviel (dus niet militir) geruik. De wet is voor ons wel vn toepssing voor wt etreft het opsln, ezigen en trnsporteren vn explosieve stoffen.en is niet vn toepssing op het opsln en ezigen vn pyrotehnishe rtikelen (rtikel 2.). Wet explosieven voor iviel geruik Artikel 2 Deze wet is niet vn toepssing op:. explosieven die estemd zijn om te worden geruikt door de krijgsmht of de politie;. pyrotehnishe rtikelen en. munitie ls edoeld in rtikel 1, eerste lid, onder 4, vn de Wet wpens en munitie. Artikel Het is veroden zonder erkenning explosieven te vervrdigen, op te sln, te geruiken, over te rengen of te verhndelen. 2. De erkenning heeft een geldigheidsduur vn ten hoogste vijf jren en kn telkens met ten hoogste eenzelfde duur worden verlengd. 3. De erkenning heeft uitsluitend etrekking op de drij genoemde explosieven of soorten vn explosieven en een of meer op die explosieven etrekking heende hndelingen, genoemd in het eerste lid De nvrg De nvrg dient men te rihten n de fdeling ijzondere wetten vn de politie in de plts wr de nvrger is gevestigd. Conreet dient de inhoud vn de nvrg te estn uit een korte omshrijving vn de tiviteiten vn de nvrger en dt er op grond vn rt.17 vn het WECG verzoht wordt een erkenning te verlenen. Het verdient neveling om het veiligheidsreglement ls ijlge op te nemen. In retie op de nvrg zl de nvrger in de regel een ontvngstevestiging ontvngen wrin men zl vrgen om nog een ntl doumenten zols een kopie vn een identiteitsewijs, twee ps- foto s en eventuele vn toepssing zijnde ertifiten. Gedurende de fhndeling vn de nvrg zl met de nvrger ontt worden opgenomen om zih ervn te vergewissen dt er inderdd voldoende kennis vn zken nwezig is. Tevens zl er een intern justitieel onderzoek worden gedn. Er wordt dus ook ngegn of de nvrger l dn niet lid is (geweest) vn (een) extreme orgnistie(s) en/of in het verleden overtredingen heeft egn die vernd houden met het geruik vn explosieve stoffen en/of de fzonderlijke omponenten drvn. Met dnk n Geren-Jn Ligthrt vn de Nvro 1.3 Besluit vervoer gevrlijke stoffen Het esluit vervoer gevrlijke stoffen regelt het trnsport vn gevrlijke stoffen. Dit esluit is niet op ons vn toepssing (Artikel 4 1.g). Besluit vervoer gevrlijke stoffen Artikel 2 1. Overeenkomstig het ADR, het ADNR, het RID dn wel nderszins ter uitvoering vn verdrgen of indende esluiten vn volkenrehtelijke orgnisties, worden ij

15 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 15 ministeriële regeling gevrlijke stoffen of tegorieën vn gevrlijke stoffen ngewezen ten nzien wrvn het verrihten vn hndelingen ls edoeld in rtikel 2, eerste lid, vn de wet met drij ngewezen vervoermiddelen:. niet is toegestn; of. is toegestn mits drij gestelde regels in ht zijn genomen. Artikel 4 1. Het verrihten vn hndelingen ls edoeld in rtikel 2, eerste lid, vn de wet is toegestn met lle vervoermiddelen, voor zover het etreft hndelingen: g. nders dn ten ehoeve vn eroep of onderneming, met gevrlijke stoffen die geshikt en estemd zijn voor eigen huishoudelijk geruik, in hoeveelheden die drmee redelijkerwijs in overeenstemming zijn; of 1.4 Het inrihtingen- en vergunningenesluit milieueheer (wet milieueheer) Het inrihtings- en vergunningenesluit milieueheer regelt een ntl lgemene onderwerpen op het geied vn de milieuhygiëne. Nr lle wrshijnlijkheid is de wet niet vn toepssing op opgeslgen explosieve stoffen ehorende tot gevrengroep 1.4 tot en met 10 kg (Bijlge I, 3.2.d.). Nr lle wrshijnlijkheid is de wet niet vn toepssing op de opslg vn pyrotehnish mteril tot en met drie kilo, nr nlogie vn Bijlge I De wet is wel vn toepssen op het ezigen vn gevrlijke stoffen. Bijlge I. ehorende ij het Inrihtingen- en vergunningenesluit milieueheer Ctegorie Inrihtingen wr ontplofre stoffen, preprten of produten worden vervrdigd, ewerkt, verwerkt, verpkt of herverpkt, opgeslgen of overgeslgen, wrij onder ontplofre stoffen worden verstn de stoffen of preprten ls edoeld in rtikel 2 vn het Besluit verpkking en nduiding milieugevrlijke stoffen, dn wel de stoffen, preprten of ndere produten, die zijn ingedeeld in de interntionle trnsport-gevrenklsse 1 ls edoeld in ijlge 1 vn het Regeling vervoer over lnd vn gevrlijke stoffen (VLG), lsmede nitro-ellulose Voor de toepssing vn onderdeel 3.1 lijft het opsln vn ten hoogste de volgende hoeveelheden uiten eshouwing: tot gevrengroep 1.4 vn het VLG ehorende ptronen dn wel onderdelen drvn voor vuurwpens met een klier vn niet meer dn 13,2 mm of voor shietgereedshp;. 1 kg tot gevrengroep 1.1 vn het VLG ehorend zwrt uskruit;. 3 kg tot gevrengroep 1.3 vn het VLG ehorend rookzwk uskruit; d. 10 kg tot gevrengroep 1.4 vn het VLG ehorend pyrotehnish speelgoed; e. 10 kg tot gevrengroep 1.4 vn het VLG ehorend onsumentenvuurwerk in de zin vn het Vuurwerkesluit. 1.5 Import + eindgeruikersverklring [Nog nder uit te zoeken] 1.6 Vuurwerkesluit Is niet op de NERO vn toepssing, ngezien wij niet met vuurwerk werken. 1.7 Luhtvrt wetgeving Deze wetgeving regelt het geruik vn het luhtruim en is zonder meer de meest omplexe wetgeving. Tevens kn ehoorlijke verwrring ontstn over het egrip niet-luhtvrtuig. Het is mij onduidelijk of deze nu wel of niet in het luhtruim nwezig mogen zijn. Deze ehndeling moet derhlve ls een eerste nzet worden gezien. Luhtvrtwet

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 12 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie