NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen"

Transcriptie

1 NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen

2 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL I - ACHTERGRONDEN NERO Veiligheidssttuut 0 Inleiding Doelstelling NVS Werkingsgeied NVS Uitgngspunten Soorten rketten Leeswijzer Wetgeving Wet gevrlijke stoffen Wet explosieven voor iviel geruik Besluit vervoer gevrlijke stoffen Het inrihtingen- en vergunningenesluit milieueheer (wet milieueheer) Import + eindgeruikersverklring Vuurwerkesluit Luhtvrt wetgeving DEEL II - EISEN AAN NERO-ACTIVITEITEN 0 Ten geleide Definities Algemeen Werking NERO Veiligheidssttuut (NVS) Anpssingen n het NVS Veiligheidsreglement Funties Federtieestuur Veiligheidsoördintor Veiligheidsfuntionris Veiligheidsoffiier of Rnge Sfety Offier (RSO) Pyrotehnius NERO leden Veiligheidskritishe hndelingen Algemeen Autoristies tot veiligheidskritishe hndelingen De gevrenzone Verpkking gevrlijke stoffen Algemeen Verpkking grond- en stuwstoffen Verpkking ontstekers en gelden pyrotehnishe onderdelen Verpkking gelden rketmotoren Lelling gevrlijke stoffen Opshrift gevrlijke stoffen Grond- en stuwstoffen Gelden rketmotoren Opslg gevrlijke stoffen Algemeen Bewrplts Gelden rketmotoren Trnsport vn gevrlijke stoffen Algemeen Trnsportdoumenten Trnsport gelden rketmotoren Grond- en Stuwstoffen Anshf grondstoffen Verwerking (eziging) grond- en stuwstoffen Rketmotoren Algemeen... 44

3 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG Motorontwerp Geruikte stuwstoffen Lden Ontsteekgereed mken Pyrotehnishe mterilen en -onderdelen Algemeen Lden en ontsteekgereed mken Ansluiting Ontwerp vn de rket Rketontwerp Experimenteerterreinen ASK 't Hrde Overige experimenteerterreinen Experimenten Algemeen Anmeldingsproedure Ontsteekproedure Ontsteeksysteem Pyrotehnishe tests Sttishe motortests Lneringen DEEL III - ANNEXEN Annex A - Lijst met toegestne stuwstoffen Annex B - Lijst met toegestne ontstekers Annex C - Autoristie- en vrijwringsewijs Annex D - Smenldingstel Annex E - Voorstel Regeling modelrketten Annex F1 - R-zinnen Annex F2 - S-zinnen... 66

4 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 4 Versie- en wijzigingeneheer Versie Dtum Beshrijving eerste versie vn J. Brinkmn op sis estnde informtie en VR inwerken speilistishe kennis door B. Ouwehnd n review door leden lgemene vergdering regels toegevoegd voor opslg mterilen Anvullingen en ingrijpende herziening mede n..v. input B. Ouwehnd Hrmonistie met Tripoli en verwerken voorstel luhtvrtwet Ltste review ommentr verwerkt en eerste gepulieerde versie Enkele slordigheden hersteld, wetgeving getuliseerd en een logisher indeling gekozen. Drnst op kleine punten de eisen ngesherpt. Doorgesproken met de veiligheidsfuntionrissen vn de ngesloten verenigingen en hun ommentr verwerkt. Distriutielijsten Review-lijst Bestuur en veiligheidsoördintor NERO federtie: Voorzitter Seretris Penningmeester Veiligheidsoördintor Bestuur en veiligheidsfuntionris NERO Hrlem: Voorzitter Seretris Penningmeester Veiligheidsfuntionris Bestuur en veiligheidsfuntionris NERO Eindhoven: Voorzitter Seretris Penningmeester Veiligheidsfuntionris Bestuur en veiligheidsfuntionris DARE: Voorzitter Seretris Penningmeester Veiligheidsfuntionris Verzendlijst niet NERO ASK: Bureu Veiligheid NAVRO Voorzitter DRRA Voorzitter Tripoli NL Voorzitter

5 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 5 DEEL I - Ahtergronden

6 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 6 0 Inleiding 0.1 Doelstelling NVS Het NERO VeiligheidsSttuut (NVS) heeft tot doel letselshde, zkshde en imgoshde ij de uitoefening vn NERO-tiviteiten uit te sluiten. Het eperkt ziht tot die tiviteiten die speifiek zijn voor het ontwerp, de ouw, de opslg, het trnsport vn rketten, en de ijehorende py-lod en rketmotoren. Zken die wel veiligheidsrisio's met zih meerengen (ijvooreeld het werken met een drink) mr die niet speifiek zijn voor de NERO-tiviteiten, zijn niet in het NVS opgenomen. Dit is gedn om het doument in omvng te eperken en niet omdt deze veiligheidsrisio's vn ondergeshikt elng zouden zijn. Het wordt n de verntwoordelijkheid vn de individuele leden overgelten om verntwoord met deze risio's om te gn. Elk ngesloten lid vn de NERO federtie of een vn hr ngesloten vereniging wordt geht het NVS te kennen en nr de letter en geest vn het reglement te hndelen. Leden die zih herhldelijk n de instruties vn het reglement onttrekken kunnen op verzoek vn het federtieestuur worden geroyeerd of ij tiviteiten worden geweigerd. De leidrd in het NVS is het wr mogelijk uitsluiten vn letsel-, zk- en imgoshde. Het spreekt voor zih dt het niet de edoeling kn zijn dt leden gewond rken ij het uitoefenen vn hun hoy. Ook mteriële shde, ijvooreeld rnd, dient te worden vermeden. Het egrip imgoshde verdient een prte toelihting. Het federtieestuur ht de kns nzienlijk dt een opgetreden veiligheidsinident in de lndelijke dgldpers reed wordt uitgemeten. Kenmerkend voor imgoshde is dt het in eginsel niet word eperkt tot een individuele lu of vereniging, mr zih riht op de tiviteit mteur rketouw in hr geheel. Er is in toenemende mte shde n het imgo vn de hoy in het lgemeen en de federtie in het ijzonder wnneer: de federtie niet in het ezit is vn een veiligheidsreglement; de federtie een dergelijk reglement weliswr ezit, doh dt dit niet is toegepst; het veiligheidsreglement nwezig is, is toegepst, mr niet voorzg in ijzondere omstndigheden die tijdens het inident zijn opgetreden. Derhlve is het federtieestuur vn mening dt een voor lle ngesloten verenigingen vn toepssing zijnd, gezmenlijk overeengekomen, veiligheidsreglement verdedigr is. 0.2 Werkingsgeied NVS Het NVS stelt in feite lleen eisen n: 1. tken, verntwoordelijkheden en evoegdheden vn n veiligheid gerelteerde funties; 2. lle veiligheidskritishe hndelingen, hiervn is sprke ls:. grondstoffen worden verwerkt tot stuwstoffen;. stuwstoffen worden ewerkt;. een rketmotor of pyrotehnish onderdeel wordt gelden; d. een gelden rketmotor of gelden pyrotehnish onderdeel ontsteekgereed wordt gemkt; e. een ontsteekgerede rketmotor of ontsteekgereed pyrotehnish onderdeel wordt en is ngesloten; f. een ontsteekgerede rketmotor of ontsteekgereed pyrotehnish onderdeel op sherp wordt gestel; g. een experiment wordt uitgevoerd 3. nshf, verpkking, opslg, trnsport vn grondstoffen en stuwstoffen; 4. ontwerp, verpkking, opslg en trnsport vn rketmotoren; 5. nshf, trnsport, opslg en ontwerp vn pyrotehnishe mterilen en -systemen; 6. ontwerp vn ter lnering ngeoden rketten; 7. nmelding, vrijgve en wijze vn ontsteken vn experimenten (lneringen en sttishe motortests).

7 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 7 Drmee is het werkingsgeied fgekend tot een reltief eperkt - en drmee overzihtelijk - geied. 0.3 Uitgngspunten Voor het NVS zijn een ntl punten ls uitgngspunt geruikt. Veiligheid is primir een federtieve ngelegenheid Werkrheid en ruikrheid zijn elngrijk Het NVS eperkt zih tot voor rketouw veiligheidskritishe zken Duidelijkheid entrl Strtpunt in de estnde regels Zij zullen worden toegeliht. Veiligheid is primir een federtieve ngelegenheid Veiligheid is primir een federtieve ngelegenheid, omdt: De wetgeving en mterie omplex en weerrstig is; Het opstellen en onderhouden vn een veiligheidsreglement een reidsintensieve tk is; Veiligheidsinidenten ltijd uitstrling heen op de federtie zowel ls hr ngesloten verenigingen Werkrheid en ruikrheid zijn elngrijk Een veiligheidsreglement moet geen net vn ingewikkelde regeltjes en verordeningen weven, omdt de kns dt het wordt ngeleefd miniml is. Een miniml reglement met ls uitgngspunt: veilig werken ls veilig werken nodig is. Alle mtregelen die werkr, en effetief zijn, dienen dus te worden genomen. Hierij is de ddwerkelijke kns vn optreden (het risio) dus vn ondergeshikt elng. Het NVS eperkt zih tot voor rketouw veiligheidskritishe zken Het NVS stelt in lleen in prinipe lleen eisen n gevrlijke stoffen en veiligheidskritishe hndelingen. Dt wil zeggen, personen die met grond- en stuwstoffen, gelden rketmotoren en gelden pyrotehnishe onderdelen werken of experimenten uitvoeren, heen iets met het NVS vn doen. De ouw vn rketten en motorsings is dus voor iedereen volledig vrij. Hiern worden ps eisen gesteld op het moment dt ze gelden.q. gelneerd moeten worden. Dit zorgt er voor dt de kennis ij leden eperkt hoeft te zijn en dt goed toeziht op nleving mogelijk is. Drnst is het NVS lleen geriht op zken die met rketouw te mken heen. Algemene veiligheidszken zols het werken met een drink en het gieten vn hete mengsels worden dus niet gedekt door het NVS. Duidelijkheid entrl Belngrijk vn een veiligheidsreglement is dt het duidelijkheid shept. Duidelijkheid wil zeggen dt er een sherpe grens wordt getrokken tussen wt wel en wt niet wordt toegestn. Deze duidelijkheid is prettig voor de leden, omdt zij preies weten wt wel en wt niet is toegestn. Ook het federtieestuur en de esturen vn ngesloten verenigingen heen hier t ij omdt veiligheid goed wordt fgekend. En tenslotte mkt deze duidelijkheid het funtioneren vn een veiligheidsoördintor en veiligheidsfuntionris een stuk eenvoudiger. Strtpunt in de estnde regels Binnen de NERO estt een lnge trditie vn het werken met gevrlijke stoffen en het uitvoeren vn veiligheidskritishe hndelingen. Deze trditie is in elngrijke mte uitgngspunt geweest voor het NVS. Drnst is het wettelijke kder en - misshien elngrijker nog - de in Nederlnd strkke normering op het geied vn (milieu) gevrlijke stoffen een elngrijk gegeven geweest. Strtpunt voor het NVS zijn geweest: De ij NERO nwezige prktijk werkwijzen met etrekking tot de veiligheid. Wettelijke kders en normeringen zols deze voor NERO vn toepssing zijn. Wettelijke uitgngspunten die niet voor NERO vn toepssing zijn, doh die ls goed vkmnshp kunnen worden gekwlifieerd en in de prktijk goed werkr zijn.

8 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG Soorten rketten Binnen de mteurrketouw worden een ntl soorten rketten onderkend. De klsse minirketten wordt in Nederlnd door de DRRA Gehnteerd. De klsse Model- en High Power rketten worden in Nederlnd en in de VS door Tripoli gehnteerd. De klsse experimentele rketten wordt in Nederlnd door de NERO gehnteerd. Eisen n rket Eisen n motor Rket Mss rket Mterilen Impuls Mss stuwstof Minirket Mx. 0,5 kg Geen metl vrij Mx. 25 gr zwrt kruit Modelrket Mx. 1,5 kg Geen metl Mx. 320 Ns Mx. 125 gr zwrt kruit of 62,5 gr omposiet High power rket vrij Beperkt metl Mx Ns vrij Kleine high power rket Mx. 2 kg Beperkt metl en mx. 2m lng Mx. 640 Ns vrij Experimentele rket vrij vrij vrij vrij 0.5 Leeswijzer Het NVS estt uit drie delen: Deel I eshrijft de htergronden vn de veiligheid en de wetgevingen die een reltie met veiligheid heen. Deel II evt het ddwerkelijke veiligheidsreglement. Dit heeft vorm gekregen door eisen op te stellen wrn hndelingen vn leden moeten voldoen. Deel III evt lle proedures, formulieren en doumenten die wel een onderdeel uitmken vn het veiligheidsreglement, mr die niet onder de zken zols genoemd onder I en II vllen. 1 Wetgeving Een ntl wetten heen rkvlkken met de uitoefening vn onze hoy. Te denken vlt hierij n milieuwetgeving, luhtvrtwetgeving en wetgeving op het geied vn gevrlijke stoffen en pyrotehniek. 1.1 Wet gevrlijke stoffen De snelle groei en grote uitreiding vn de hemishe industrie en de enorme toenme vn het verkeer heen er toe geleid dt in de jren vijftig ehoefte ontstond n een interntionle reglementering. Hierdoor is in 1957 het ADR (Aord européen reltif u trnsport interntionl des mrhndises Dngereuses pr Route) tot stnd gekomen. Het ADR is dus de Europese overeenkomst met etrekking tot het interntionle vervoer vn gevrlijke stoffen over de weg. Het ADR regelt: de verpkking en etikettering; de ppieren die ij het vervoer nwezig moeten zijn; het vervoermiddel en de uitrusting drvn; de regels wrn het vervoer moet voldoen; het lden en lossen. Het heeft geduurd tot 1968 voordt het ADR in werking trd. De reden hiervoor is, dt epld ws dt het ADR in werking zou treden een mnd ndt het vijfde lnd het ADR hd ondertekend. Portugl heeft op 29 deemer 1967 ls vijfde lnd het verdrg ondertekend. Momenteel zijn 25 lnden tot het ADR toegetreden.

9 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 9 In Nederlnd gt het vervoer vn gevrlijke stoffen volgens het reglement vn het ADR, ngevuld met enige speifieke ntionle regels. Beide zijn te vinden in het Reglement Vervoer over Lnd vn Gevrlijke Stoffen (VLG). Het VLG estt uit 6 rtikelen, die zelf géén vervoersvoorshriften evtten. Het VLG heeft 3 ijlgen: ijlge 1 evt een Nederlndse vertling vn het ADR; hierdoor zijn de regels vn het ADR zowel voor ntionl ls grensovershrijdend vervoer vn toepssing. Bijlge 2 evt voorshriften in fwijking vn of in nvulling op het ADR, uitsluitend vn toepssing op Nederlnds grondgeied. Drnst zijn er nog: reglement gevrlijke stoffen. (RGS) reglement vervoer over de innenwteren vn gevrlijke stoffen. (VBG) reglement vervoer over de spoorweg vn gevrlijke stoffen.(vsg) In dit hoofdstuk zl verder worden ingegn op het ADR en de elngrijkste egrippen zullen in de volgende prgrfen worden toegeliht Klssen gevrlijke stoffen Gevrlijke stoffen worden onderverdeeld in een ntl klssen. Klsse Stoffen 1 ontplofre stoffen en ontplofre voorwerpen 2 smengeperste, tot vloeistof verdihte of onder druk opgeloste gssen 3 ontvlmre stoffen 4.1 gemkkelijk vlmvttende vste stoffen 4.2 n roei of zelfontrnding onderhevige stoffen 4.3 stoffen, die in nrking met wter of vohtige luht rndre gssen fgeven 5.1 oxiderende stoffen (zuurstofdrgers) 5.2 orgnishe peroxiden 6.1 giftige stoffen 6.2 gevr voor esmetting opleverende stoffen 8 ijtende stoffen 9 ndere stoffen die gevr kunnen opleveren voor de openre veiligheid, overeenkomstig het eplde ij of krhtens het Interntionl Verdrg voor de eveiliging vn mensenlevens op zee, 1974, (SOLAS 1974) met ijlge, hoofdstuk VII (Tr. 1977, 77) In dit doument wordt met nme ndht esteed n klsse 1 omdt rketmotoren, ontstekers en pyrotehnishe onderdelen ltijd onder klsse 1 vllen. Ontplofre stoffen en voorwerpen voor klsse 1 zijn:. ontplofre stoffen (een stof die zelf niet ontplofr is, mr een ontplofr gs, dmp of stofwolk kn vormen, is uitgesloten vn deze klsse), ehlve diegene die te explosief zijn om te vervoeren of die wiens gevr gerelteerd kn worden n een ndere klsse;. ontplofre voorwerpen, ehlve voorwerpen die een dermte lge hoeveelheid ontplofre stoffen evtten dt deze ij ontploffing geen merkr effet (denk hierij n sherfwerking, rnd rook of hrde knl).vertonen. stoffen en voorwerpen die niet onder () en () vllen en die gemkt zijn met het oogmerk een ontploffing of pyrotehnish effet te veroorzken. Het is elngrijk ondersheid te mken tussen een ntl ontploffingsvershijnselen die lle onder klsse 1 vllen. Zij zijn hieronder gegeven: Deflgrtie Een explosieve verrnding; de stof verrnd in een frtie vn een seonde. Er ontstt een geweldige gsdruk.

10 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 10 Detontie Een ontleding; het hemish uiteenvllen vn de stof wrij de energie vrijkomt die nodig ws om de stof te lten ontstn in een frtie vn een seonde vrijkomt. Er ontstt een enorme shokgolf. Mss-explosie Een explosie die ngenoeg op hetzelfde moment pltsvindt in de gehele lding. Een explosie doet zih, en dt geldt voor ijn lle hemishe reties, nooit vnzelf voor. Er moet ltijd een "inleider" zijn Ontleding Ontleding is een retie, wrij de stof ls het wre "uit elkr vlt". Voor het "opouwen" vn vk ingewikkelde stoffen is energie nodig geweest. Wordt de stof nu opeens "fgeroken", dn komt l die energie weer vrij, en ook hier zeer snel. (in een frtie vn een seonde) Sherfwerking Sherven vn de voorwerpen, wrin de explosieve stoffen zijn opgesloten worden weggeslingerd en kunnen op fstnd shde of verwondingen veroorzken. Verrnding Verrnding wil zeggen dt de stof een retie ngt met zuurstof Suklssen (divisions) ontplofre stoffen Binnen klsse 1 worden een ntl suklssen ondersheiden. Deze zijn gegeven in onderstnde tel. Suklsse Eigenshppen 1.1 Stoffen en voorwerpen met gevr voor mss-explosie 1.2 Stoffen en voorwerpen met gevr voor sherfwerking, mr zonder gevr voor mssexplosie 1.3 Stoffen en voorwerpen met gevr voor rnd en/of gering gevr vn sherfwerking of luhtdruk 1.4 Stoffen en voorwerpen met een gering explosiegevr 1.5 Stoffen en voorwerpen die zeer ongevoelig zijn mr wel mss-explosief zijn 1.6 Stoffen en voorwerpen die extreem ongevoelig zijn, zonder gevr voor mss-explosie Comptiliteitsgroepen ontplofre stoffen Behlve de indeling in suklssen is er nog een verdere onderverdeling vn klsse 1 in omptiiliteitsgroepen (smenldingsgroepen). We kennen de omptiiliteitsgroepen A t/m N en S. Met uitzondering vn de omptiiliteitsgroep S stn de ndere groepen vn te voren reeds vst. A B C D E F G H J K L N Comptiiliteitsgroepen inleidingsspringstof voorwerp welk een inleidingsspringsstof evt voortdrijvende lding springstof of zwrt uskruit of voorwerp welk springstof evt voorwerp welk springstof evt zonder inleidingsmiddel met een voortdrijvende lding voorwerp welk springstof evt met een eigen inleidngsmiddel pyrotehnish mengsel voorwerp welk zowel een ontplofre stof ls witte fosfor evt voorwerp welk zowel een ontplofre stof ls een rndre vloeistof of rndre gel evt voorwerp welk zowel een ontplofre stof ls een hemishe stof met giftige werking evt ontplofre stof of voorwerp dt een stof evt, welk een ijzonder gevr oplevert voorwerp dt slehts extreem ongevoelige springstof evt

11 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 11 S stof of voorwerp dt zodnig verpkt of ontworpen is dt lle effeten eperkt lijven tot het inwendige vn de verpkking Stofidentifitienummer Dit nummer is overgenomen uit het gevrlijke stoffenhndoek vn de Verenigde Nties en het wordt het stofidentifitienummer genoemd. In Annex D is een overziht gegeven vn de voor NERO elngrijkste UN stoffen en - voorwerpen Verpkkingsmethode An de houders of de verpkkingen, wrin men gevrlijke goederen vervoert, worden vnzelfsprekend zeer strenge eisen gesteld. De verpkkingen kunnen vervrdigd zijn uit vershillende mterilen, zols metl, kunststof, hout, krton, ppier, textiel, e.d. Soorten verpkkingen zijn de volgende. Comintieverpkkingen zijn verpkkingen die estn uit een innenverpkking,.v. gls, porselein, rdewerk, kunststof, en een uitenverpkking,.v. metl, kunststof, hout of krton. Binnen- en uitenverpkking moeten één smengeouwd geheel vormen. Een ergingsverpkking is een verpkking estemd om eshdigde of lekkende olli of olli die tekortkomingen vertonen in te pkken. Een tussenverpkking is een verpkking die tussen de innen- en uitenverpkking ngerht wordt. De zogenmde smengestelde verpkking is een verpkking estnde uit een uiten- en innenverpkking, die in tegenstelling tot een omintieverpkking geen smengeouwd geheel vormt. Bijvooreeld 12 flessen uit plstiek in een krtonnen doos. Verpkkingen moeten n volgende voorwrden voldoen: Ze moeten goed gesloten zijn zodt er geen inhoudsverlies kn zijn. De mterilen wruit de olli gemkt zijn, moeten estnd zijn tegen de gevrlijke stoffen, die ze evtten. Als olli met vloeistoffen gevuld zijn, moet er voldoende vrije ruimte over zijn, zodt ze kunnen uitzetten ij verwrming. De verpkkingsmethode estt uit de letter P met drhter een nummer. Over het lgemeen kn worden gesteld dt de ijfers onder de 100 over stoffen hndelen en de ijfers oven de 100 over voorwerpen Gevrsidentifitienummer Het gevrsidentifitienummer estt uit twee of drie ijfers. De ijfers geven in het lgemeen de volgende gevren n: Gevrsidentifitienummer Cijfer Betekenis 2 vrijkomen vn gs ls gevolg vn druk of vn een hemishe retie; 3 rndre vloeistof (dmpen) en gssen; 4 rndre vste stoffen; 5 oxiderende (de verrnding evorderende) werking; 6 giftigheid; 7 rdiotiviteit; 8 ijtende werking; 9 gevr voor heftige spontne retie Verdueling vn het ijfer wijst op een versterking vn het desetreffende gevr. Indien het gevr vn een stof in voldoende mte kn worden ngegeven door een enkel ijfer, dn wordt dit ijfer ngevuld met een nul.

12 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG Vervoersdoument Bij elk trnsport hoort een vervoersdoument. Het opstellen hiervn is de verntwoordelijkheid vn de fzender vn de gevrlijke stof. De voornmste verplihtingen vn de fzender zijn de volgende. De fzender moet de orrete enming en hoeveelheid vn de stof meedelen n de vervoerder: UN-nummer, proper shipping nme, de vermelding vn de klsse wrtoe de stof ehoort, het ijfer en eventueel de letter wrij de stof werd geklsseerd in de stofopsomming innen deze klsse, de fkorting ADR, de totle hoeveelheid gevrlijke stoffen, het ntl en de eshrijving vn de olli of IBC, zijn nm en dres en uiterrd ook de nm en het dres vn de estemming. De fzender moet ofwel in het vervoersdoument, ofwel in een fzonderlijke verklring, die ij het vervoersdoument hoort, evestigen dt de ngeoden stof toegelten is tot het vervoer over de weg volgens de eshikkingen vn het ADR en dt hr toestnd, hr onditionering en, nr gelng het gevl, de verpkking, de IBC of de ldketel en de etikettering overeenkomen met de voorshriften vn het ADR. De fzender is verntwoordelijk voor de juistheid en volledigheid vn lle vervoersdoumenten Gevrenkrt Ieder voertuig dt gevrlijke stoffen vervoert dient een gevrenkrt n oord te heen. Deze krt geeft informtie en nevelingen over de vervoerde stoffen. De fzender is verntwoordelijk voor de juistheid en volledigheid vn deze gevrenkrt en moet dit n de vervoerder ter eshikking stellen. De nevelingen op de gevrenkrt(en) heen etrekking op: de rd vn het gevr dt de vervoerde gevrlijke stof(fen) oplevert/opleveren en de veiligheidsmtregelen die genomen moeten worden om dit gevr f te wentelen (R-zinnen); de te nemen mtregelen in gevl vn rnd en in het ijzonder de niet te geruiken lusmiddelen of groepen lusmiddelen (S-zinnen); de nm vn de stof(fen), de klsse(n), ijfer(s) en letter(s) vn de stofopsomming en het identifitienummer voor het gevr en voor de stof Toepssingsriteri De ADR is niet voor ons vn toepssing vnwege: Los dr vn is deze wet niet vn toepssing wnneer lleen stuwstof wordt vervoerd, hiervoor geldt grotendeels een vrijstelling ( ) vn 333kg ( ) per voertuig. Wnneer stoffen uit meerdere trnsporttegorieën (zie ) worden vervoerd gelden de vereisten zols gesteld in Hierij dient het met ehulp vn een formule erekend getl kleiner dn duizend te lijven. Voor elk vervoerde stof wordt de ruto mss (dus inlusief ollo- en innenverpkking) vermenigvuldigd met de vermenigvuldigingsftor. De som vn ls deze vermenigvuldigingen moet kleiner zijn dn 1000, oftewel in formule: (ruto mss stof 1 * vermenigvuldigingsftor stof 1) + (ruto mss stof 2 * vermenigvuldigingsftor stof 2) De vermenigvuldigingsftoren vn door NERO veel geruikte stoffen zijn terug te vinden in Annex D. Smenlding is vn deze stoffen is in z'n lgemeenheid niet toegestn. Dt wil zeggen dt elke vervoerde stof prt moet zijn verpkt in innen en olliverpkking. ADR Exemptions relted to the nture of the trnsport opertion The provisions lid down in ADR do not pply to: () the rrige of dngerous goods y privte individuls where the goods in question re pkged for retil sle nd re intended for their personl or domesti use or for leisure or sporting tivities; Exemptions relted to quntities rried per trnsport unit

13 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 13.2 Where the quntity of dngerous goods rried on trnsport unit does not exeed the vlues indited in olumn (3) of the tle in for given trnsport tegory (when the dngerous goods rried in the trnsport unit elong to the sme tegory) or the vlue lulted in ordne with (when the dngerous goods rried in the trnsport unit elong to different trnsport tegories), they my e rried in pkges in one trnsport unit without pplition of the following provisions: - Chpter 1.3; - Chpter 5.3; - Setion 5.4.3; - Chpter 7.2, exept for 7.2.3, V5, V7 nd V8 of 7.2.4; - CV1 of ; - Prt 8 exept for: () nd (), (), 8.3.4, Chpter 8.4, S1(3) nd (6), S2(1) nd (3), S4 nd S14 to S21 of Chpter 8.5; - Prt 9..3 Where the dngerous goods rried in the trnsport unit elong to the sme tegory, the mximum totl quntity per trnsport unit is indited in olumn (3) of the tle elow. Trnsport Ctegory Sustnes or rtiles pking group or lssifition ode/group or UN No. Mximum Net mss in kg per trnsport unit (1) (2) (3) 0 Clss 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L/1.4L nd UN No Clss 1: 1.1B to 1.1J /1.2B to J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D 2 Clss 1: 1.4B to 1.4G nd 1.6N Clss 1: 1.4S unlimited.4 Where dngerous goods of different trnsport tegories re rried in the sme trnsport unit, the sum of - the quntity of sustnes nd rtiles of trnsport tegory 1 multiplied y "50", - the quntity of sustnes nd rtiles of trnsport tegory 1 referred to in Note to the tle in multiplied y "20"; - the quntity of sustnes nd rtiles of trnsport tegory 2 multiplied y "3", nd - the quntity of sustnes nd rtiles of trnsport tegory 3 shll not exeed "1000". 1.2 Wet explosieven voor iviel geruik Algemeen Het geruik, vervrdigen, opsln en vervoer vn stuwstoffen, rketmotoren en ontstekers (in het vervolg: klsse 1 voorwerpen) is in Nederlnd veroden. Ehter middels een erkenning onform rt.17 lid 1 vn het WECG is een en nder wel toegestn. Deze erkenning dient te worden ngevrgd ij de korpshef der politie in de plts wr de nvrger is gevestigd. Wnneer de erkenning wordt verleend, wordt drmee erkend dt de nvrger voldoende kennis vn zken ezit en dt er geen reden is om te vermoeden dt vn de stuwstoffen en de fzonderlijke omponenten drvn misruik zl worden gemkt. Tevens dient door de nvrger of, indien

14 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 14 deze een rehtspersoon is, degene die onmiddellijk leiding geeft n de rehtspersoon, te voldoen n de vstgestelde eisen met etrekking tot zedelijk gedrg Toepssingsriteri Deze wet regelt het geruik vn explosieven, dt wil zeggen lle stoffen die gelssifieerd zijn onder tegorie 1 vn het VLG/ADR, voor iviel (dus niet militir) geruik. De wet is voor ons wel vn toepssing voor wt etreft het opsln, ezigen en trnsporteren vn explosieve stoffen.en is niet vn toepssing op het opsln en ezigen vn pyrotehnishe rtikelen (rtikel 2.). Wet explosieven voor iviel geruik Artikel 2 Deze wet is niet vn toepssing op:. explosieven die estemd zijn om te worden geruikt door de krijgsmht of de politie;. pyrotehnishe rtikelen en. munitie ls edoeld in rtikel 1, eerste lid, onder 4, vn de Wet wpens en munitie. Artikel Het is veroden zonder erkenning explosieven te vervrdigen, op te sln, te geruiken, over te rengen of te verhndelen. 2. De erkenning heeft een geldigheidsduur vn ten hoogste vijf jren en kn telkens met ten hoogste eenzelfde duur worden verlengd. 3. De erkenning heeft uitsluitend etrekking op de drij genoemde explosieven of soorten vn explosieven en een of meer op die explosieven etrekking heende hndelingen, genoemd in het eerste lid De nvrg De nvrg dient men te rihten n de fdeling ijzondere wetten vn de politie in de plts wr de nvrger is gevestigd. Conreet dient de inhoud vn de nvrg te estn uit een korte omshrijving vn de tiviteiten vn de nvrger en dt er op grond vn rt.17 vn het WECG verzoht wordt een erkenning te verlenen. Het verdient neveling om het veiligheidsreglement ls ijlge op te nemen. In retie op de nvrg zl de nvrger in de regel een ontvngstevestiging ontvngen wrin men zl vrgen om nog een ntl doumenten zols een kopie vn een identiteitsewijs, twee ps- foto s en eventuele vn toepssing zijnde ertifiten. Gedurende de fhndeling vn de nvrg zl met de nvrger ontt worden opgenomen om zih ervn te vergewissen dt er inderdd voldoende kennis vn zken nwezig is. Tevens zl er een intern justitieel onderzoek worden gedn. Er wordt dus ook ngegn of de nvrger l dn niet lid is (geweest) vn (een) extreme orgnistie(s) en/of in het verleden overtredingen heeft egn die vernd houden met het geruik vn explosieve stoffen en/of de fzonderlijke omponenten drvn. Met dnk n Geren-Jn Ligthrt vn de Nvro 1.3 Besluit vervoer gevrlijke stoffen Het esluit vervoer gevrlijke stoffen regelt het trnsport vn gevrlijke stoffen. Dit esluit is niet op ons vn toepssing (Artikel 4 1.g). Besluit vervoer gevrlijke stoffen Artikel 2 1. Overeenkomstig het ADR, het ADNR, het RID dn wel nderszins ter uitvoering vn verdrgen of indende esluiten vn volkenrehtelijke orgnisties, worden ij

15 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 15 ministeriële regeling gevrlijke stoffen of tegorieën vn gevrlijke stoffen ngewezen ten nzien wrvn het verrihten vn hndelingen ls edoeld in rtikel 2, eerste lid, vn de wet met drij ngewezen vervoermiddelen:. niet is toegestn; of. is toegestn mits drij gestelde regels in ht zijn genomen. Artikel 4 1. Het verrihten vn hndelingen ls edoeld in rtikel 2, eerste lid, vn de wet is toegestn met lle vervoermiddelen, voor zover het etreft hndelingen: g. nders dn ten ehoeve vn eroep of onderneming, met gevrlijke stoffen die geshikt en estemd zijn voor eigen huishoudelijk geruik, in hoeveelheden die drmee redelijkerwijs in overeenstemming zijn; of 1.4 Het inrihtingen- en vergunningenesluit milieueheer (wet milieueheer) Het inrihtings- en vergunningenesluit milieueheer regelt een ntl lgemene onderwerpen op het geied vn de milieuhygiëne. Nr lle wrshijnlijkheid is de wet niet vn toepssing op opgeslgen explosieve stoffen ehorende tot gevrengroep 1.4 tot en met 10 kg (Bijlge I, 3.2.d.). Nr lle wrshijnlijkheid is de wet niet vn toepssing op de opslg vn pyrotehnish mteril tot en met drie kilo, nr nlogie vn Bijlge I De wet is wel vn toepssen op het ezigen vn gevrlijke stoffen. Bijlge I. ehorende ij het Inrihtingen- en vergunningenesluit milieueheer Ctegorie Inrihtingen wr ontplofre stoffen, preprten of produten worden vervrdigd, ewerkt, verwerkt, verpkt of herverpkt, opgeslgen of overgeslgen, wrij onder ontplofre stoffen worden verstn de stoffen of preprten ls edoeld in rtikel 2 vn het Besluit verpkking en nduiding milieugevrlijke stoffen, dn wel de stoffen, preprten of ndere produten, die zijn ingedeeld in de interntionle trnsport-gevrenklsse 1 ls edoeld in ijlge 1 vn het Regeling vervoer over lnd vn gevrlijke stoffen (VLG), lsmede nitro-ellulose Voor de toepssing vn onderdeel 3.1 lijft het opsln vn ten hoogste de volgende hoeveelheden uiten eshouwing: tot gevrengroep 1.4 vn het VLG ehorende ptronen dn wel onderdelen drvn voor vuurwpens met een klier vn niet meer dn 13,2 mm of voor shietgereedshp;. 1 kg tot gevrengroep 1.1 vn het VLG ehorend zwrt uskruit;. 3 kg tot gevrengroep 1.3 vn het VLG ehorend rookzwk uskruit; d. 10 kg tot gevrengroep 1.4 vn het VLG ehorend pyrotehnish speelgoed; e. 10 kg tot gevrengroep 1.4 vn het VLG ehorend onsumentenvuurwerk in de zin vn het Vuurwerkesluit. 1.5 Import + eindgeruikersverklring [Nog nder uit te zoeken] 1.6 Vuurwerkesluit Is niet op de NERO vn toepssing, ngezien wij niet met vuurwerk werken. 1.7 Luhtvrt wetgeving Deze wetgeving regelt het geruik vn het luhtruim en is zonder meer de meest omplexe wetgeving. Tevens kn ehoorlijke verwrring ontstn over het egrip niet-luhtvrtuig. Het is mij onduidelijk of deze nu wel of niet in het luhtruim nwezig mogen zijn. Deze ehndeling moet derhlve ls een eerste nzet worden gezien. Luhtvrtwet

16 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 16 In deze wet worden onder meer definities vn vliegtuig en luhtvrtterrein gegeven. Volgens deze definities is een rket een vliegtuig. Drnst wordt ngegeven dt een luhtvrtuig lleen vn een luhtvrtterrein mg opstijgen, tenzij ontheffing is gegeven. De Luhtvrtwet verwijst voor de definitie vn luhtvrtuig nr de Wet luhtvrt (j dit is een ndere wet). Luhtvrtwet HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 1. Voor de toepssing vn het ij of krhtens deze wet eplde wordt verstn onder. luhtvrt: het geruik vn luhtvrtuigen;. luhtvrtuig: toestel, edoeld in rtikel 1.1. eerste lid, onderdeel j, vn de Wet luhtvrt;. vliegtuigen: luhtvrtuigen zwrder dn luht en voorzien vn een voortstuwingsinrihting; g. luhtvrtterreinen: een ngewezen terrein ingeriht voor het opstijgen en lnden vn luhtvrtuigen; HOOFDSTUK III. DE LUCHTVAART Afdeling 1. Inshrijving, kenmerken en luhtwrdigheid vn luhtvrtuigen Afdeling 2. Bediening vn luhtvrtuigen Afdeling 3. Overige eplingen Artikel Het is veroden innen Nederlnd. met een luhtvrtuig op te stijgen of een luhtvrtuig te doen opstijgen nders dn vn een luhtvrtterrein;. met een luhtvrtuig te lnden of een luhtvrtuig te doen lnden nders dn op een luhtvrtterrein;. een niet ls luhtvrtterrein ngewezen terrein in te rihten voor het opstijgen en lnden vn luhtvrtuigen. 2. Het eplde in het eerste lid geldt niet:. in de gevllen, ngegeven ij lgemene mtregel vn estuur;. indien en voor zover Onze Minister ontheffing heeft verleend Wet luhtvrt Deze wet definieert het egrip luhtvrtuig. Volgens deze definitie is een rket een luhtvrtuig. Drnst wordt ngegeven dt toestellen die geen luhtvrtuig zijn niet in het luhtruim mogen worden geruikt. Wet luhtvrt HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel In deze wet en de drop erustende eplingen wordt verstn onder j. luhtvrtuig: toestel, dt in de dmpkring kn worden gehouden ten gevolge vn krhten, die de luht drop uitoefent, nders dn de krhten vn de luht tegen het rdoppervlk

17 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 17 Artikel Het is veroden toestellen, die geen luhtvrtuig zijn, in het luhtruim te geruiken. Onze Minister vn Verkeer en Wterstt respetievelijk Onze Minister vn Defensie kn ij ministeriële regeling voor door hem n te wijzen toestellen vrijstelling verlenen vn het verod Besluit nwijzing toestellen die geen luhtvrtuig zijn Dit esluit definieert een ntl egrippen eter. Zo worden modelvliegtuig, vlshermzweeftoestel en vleugelvliegtuig gedefinieerd. Volgens deze egrippen is een rket gedurende een gedeelte vn de vluht een modelvliegtuig (mits lihter dn 20kg) en een gedeelte vn de vluht een vlshermzweeftoestel. Tevens wordt ngegeven dt modelvliegtuigen en vlshermzweeftoestellen geen luhtvrtuigen zijn en derhlve volgens de Wet luhtvrt het luhtruim niet zouden mogen geruiken. Besluit nwijzing toestellen die geen luhtvrtuig zijn Artikel 1 In dit esluit en ndere eplingen krhtens de Luhtvrtwet wordt verstn onder: g. modelvliegtuig: een luhtvrtuig met een eplde geringe mss; j. vlshermzweeftoestel: een toestel, zwrder dn luht in de vorm vn een sherm met hrns, dt met een lijn of lijnen is evestigd n een voertuig of vrtuig, wrdoor het in de luht kn worden voortewogen; k. vleugelvliegtuig: een vliegtuig dt dynmish in de luht kn worden gehouden, voornmelijk ten gevolge vn retiekrhten op vlkken welke ij eenzelfde vliegtoestnd niet vn stnd ehoeven te vernderen; Artikel 2 De volgende toestellen zijn geen luhtvrtuig in de zin vn rtikel 1, onder, vn de Luhtvrtwet: e. modelvliegtuigen, wrvn de mss ten hoogste 20 kg edrgt; f. vlmshermzweeftoestellen; Luhtverkeersreglement In hoofdstuk vier vn het Luhtverkeersreglement word ook ngegeven dt niet-luhtvrtuigen het luhtruim niet mogen etreden. Ehter hier wordt ngegeven dt lle modelvliegtuigen (hier geldt de limiet vn 20kg niet) en vlshermzweeftoestellen het luhtruim wel mogen geruiken. Luhtverkeersreglement HOOFDSTUK IV. DIVERSE BEPALINGEN Artikel 59. Het geruik vn het luhtruim door niet-luhtvrtuigen 1. Het is veroden toestellen die geen luhtvrtuigen zijn in het luhtruim te geruiken: 2. Het eerste lid geldt niet, overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels, voor de volgende toestellen. modelvliegtuigen. vlshermzweeftoestellen; Besluit luhtwrdigheid In het esluit luhtwrdigheid wordt hoofdstuk drie vn de Luhtvrtwet voor modelvliegtuigen tot 20kg en vlshermzweeftoestellen uiten werking gesteld. Deze mogen dus wel opstijgen en lnden op een niet-luhtvrtterrein. Besluit luhtwrdigheid

18 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 18 HOOFDSTUK I. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 3. Hoofdstuk 3 vn de (luhtvrt)wet en dit esluit zijn niet vn toepssing op de volgende soorten luhtvrtuigen:. modelvliegtuigen, wrvn de totle mss ten hoogste 20 kilogrm edrgt, e. toestellen, zwrder dn luht in de vorm vn een sherm met hrns, die met een lijn of lijnen zijn evestigd n een voertuig of vrtuig, wrdoor ze in de luht kunnen worden gehouden (vlshermzweeftoestel), Besluit inrihting en geruik niet ngewezen luhtvrtterreinen In dit esluit wordt nogmls evestigd dt modelvliegtuigen en vlshermzweeftoestellen mogen lnden en opstijgen op een niet-luhtvrtterrein. Besluit inrihting en geruik niet ngewezen luhtvrtterreinen HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De verodseplingen edoeld in rtikel 14, eerste lid, onder en, vn de Luhtvrtwet zijn niet vn toepssing ten nzien vn:. modelvliegtuigen, wrvn de totle mss ten hoogste 20 kilogrm edrgt, e. toestellen, zwrder dn luht in de vorm vn een sherm met hrns, die met een lijn of lijnen zijn evestigd n een voertuig of vrtuig, wrdoor ze in de luht kunnen worden gehouden (vlshermzweeftoestel), Besluit ewijzen vn evoegdheid voor de luhtvrt Dit esluit stelt modelvliegtuigen en vlshermzweeftoestellen vrij vn het heen vn ewijzen vn evoegdheid. Overigens wordt volgens deze wet een rket niet ls een vliegtuig gezien. Angezien een rket niet estuurd wordt, kn welliht worden gesteld dt deze wet niet op ons vn toepssing is. Besluit ewijzen vn evoegdheid voor de luhtvrt HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 1. In dit esluit en de drop erustende eplingen wordt verstn onder: w. vliegtuig: gemotoriseerd luhtvrtuig met vste vleugels, zwrder dn luht, dt hoofdzkelijk in de luht gehouden kn worden door ërodynmishe retiekrhten op zijn vleugels HOOFDSTUK 2. LUCHTVARENDEN, BOORDWERKTUIGKUNDIGEN EN ONDERHOUDSTECHNICI Prgrf 1. Bewijzen vn evoegdheid en evoegdverklringen Artikel 2 1. Onze Minister kn de volgende ewijzen vn evoegdheid fgeven:. RPL, dt de evoegdheid geeft, niet tegen vergoeding, op te treden ls estuurder vn een luhtvrtuig, dt geertifieerd is of luhtwrdig is evonden voor mximl 4 inzittenden, tijdens vluhten zonder t, onder de volgende eperkingen:

19 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG lleen tijdens VFR-vluhten; 2. lleen tijdens de dglihtperiode ls edoeld in rtikel 1, onderdeel d, vn het Luhtverkeersreglement, en 3. niet met pssgiers, tenzij de houder ten minste tien uur ervring heeft ls gezgvoerder vn een luhtvrtuig vn dezelfde tegorie of met dezelfde ijzondere evoegdverklring en de houder in de voorfgnde negentig dgen ten minste drie strts en drie lndingen heeft uitgevoerd ls gezgvoerder vn een luhtvrtuig vn dezelfde tegorie en met dezelfde ijzondere evoegdverklring;. PPL, dt, onder de eperkingen ls edoeld in JAR-FCL 1.110, onderdeel en 1.115, de evoegdheid geeft: 1. vn het RPL; 2. niet tegen vergoeding, op te treden ls eerste of tweede estuurder vn een luhtvrtuig tijdens vluhten zonder t; Artikel 11 Artikel 2.1, eerste en tweede lid, vn de wet is niet vn toepssing op:. het edienen vn een modelvliegtuig, wrvn de totle mss ten hoogste 20 kg edrgt; e. het edienen vn een toestel, zwrder dn luht in de vorm vn een sherm met hrns, dt met een lijn of lijnen is evestigd n een voertuig of vrtuig, wrdoor het in de luht kn worden gehouden (vlshermzweeftoestel); Regeling modelrketten Op dit moment zijn lle rketverenigingen vn Nederlnd in gesprek met de Rijksluhtvrtdienst (RLD) over de eisen wrn Moet worden voldn om rketten op niet Militire terreinen te lneren. Het esproken voorstel is terug te vinden in ijlge. Let wel: de RLD heeft geen zeggenshp over het luhtorridor oven militire terreinen.

20 DATUM: VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 20 DEEL II - EISEN AAN NERO-ACTIVITEITEN

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN 1 VERPLICHE REGISRIES Certifithouder: Projetnummer Dtum en tijd: (Projet)lotie: Geuditeerde: Nm medewerker(s) Funtie DI Dtum medishe keuring Dtum vezelveiligheid Dtum ertifit DI Omshrijving projet: Opdrhtgever:

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN Procedure De Structuurvisie Hren etreft een ctulistie vn de Structuurvisie Plus uit 2004. De ctulistie heeft pltsgevonden ls gevolg vn het in werking treden

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Krommen en oppervlakken in de ruimte

Krommen en oppervlakken in de ruimte (HOOFDSTUK 60, uit College Mthemtis, door Frnk Ares, Jr. nd Philip A. Shmidt, Shum s Series, MGrw-Hill, New York; dit is de voorereiding voor een uit te geven Nederlndse vertling). Krommen en oppervlkken

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

BUISKOPPELINGEN. TÜV Gecertifi ceerd VAST EN ZEKER

BUISKOPPELINGEN. TÜV Gecertifi ceerd VAST EN ZEKER BUISKOPPELINGEN TÜV Geertifi eerd VAST EN ZEKER 01-11-2015 EASYCLAMP -uiskoppelingen worden vervrdigd vn smeedr gietijzer. De EASYCLAMP -uiskoppelingen zijn vold/thermish verzinkt wrdoor ze orrosieestendig

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

1.3 Wortels. = a. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. = a. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Emenursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

Beslagwerk voor bouw en constructie met hout

Beslagwerk voor bouw en constructie met hout Beslgwerk voor ouw en onstrutie met hout Ctlogus 6.1 01/2009 Fxnummer voor estellingen: +49 (0) 2357-907-292 Legende NEU Nieuwe produten SB-verpkte produten Ter presenttie in rekken op hk. Als skin- of

Nadere informatie

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting.

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting. 1. EVENWICHT Zols in het eerste gedeelte over krchten en momenten reeds n de orde is gesteld werken op een lichm meestl meerdere krchten tegelijkertijd. We zeggen dt het lichm onderhevig is n een stelsel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

columbus Onrust in Iran: het begin van het einde of het einde van het begin? HAVO/VWO brengt het beste uit twee werelden samenlesbrief

columbus Onrust in Iran: het begin van het einde of het einde van het begin? HAVO/VWO brengt het beste uit twee werelden samenlesbrief olumus rengt het este uit twee werelden smenlesrief HAVO/VWO Foto: Polo Woods / Anzenerger / Hollndse Hoogte Onrust in Irn: het egin vn het einde of het einde vn het egin? olumus Inleiding Er gt geen dg

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Is er tussen de dieren in de afbeelding sprake van voedselconcurrentie? Leg je antwoord uit.

Is er tussen de dieren in de afbeelding sprake van voedselconcurrentie? Leg je antwoord uit. Route M - Sfri 1 De Afriknse svnne De Afriknse svnne is een eosysteem met een open lndshp; in uitgestrekte grsvlkten kom je oomgroepen en drinkpltsen tegen die voor zowel plnteneters ls roofdieren elngrijk

Nadere informatie

VIESMANN. VITODENS, VITOSOLAR Rookgassystemen voor condenserende HR-gasketels 1,9 tot 150,0 kw. Planningsaanwijzing

VIESMANN. VITODENS, VITOSOLAR Rookgassystemen voor condenserende HR-gasketels 1,9 tot 150,0 kw. Planningsaanwijzing VIESMNN VITODENS, VITOSOLR Rookgssystemen voor ondenserende HR-gsketels,9 tot 50,0 kw Plnningsnwijzing Rookgssystemen Vitodens en Vitosolr 4/05 Inhoudsopgve Inhoudsopgve. Rookgssystemen. Rookgsinstllties...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG

VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie 22-10-2013, lz. 1 1. INTERACTIEVE BEEIDSVORMING De provinie wil meer doen met signlen uit de smenleving. Op een ntl eleidsterreinen etrekt de provinie

Nadere informatie

Opleiders in NEN 1010 & Meer

Opleiders in NEN 1010 & Meer TVVL Expertgroep ET Teruglik Post HBO-E Inschrijvingen volgeoekt! TVVL Techniekdg 6 Bouwesluit Ministerie BZK TVVL KIEN.. NEN NEC 6-TC vertegenwoordiging TVVL Richrd vn Toorenurg Epko Horstmn Jn vn der

Nadere informatie

e u z e B L O K K E N K L A S V M B O

e u z e B L O K K E N K L A S V M B O K e u z e B L O K K E N K L A S 1 2 V M B O V M B O BLOK 1 Dinsdg 3 de en 4 de uur 10 septemer tot en met 1 oktoer (4 lessen) Jeugd d Vliegen/vliegeren e g Powerpoint/Prezi/Wordle h TomTom(1) Redy stedy

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 5

Opdrachten Hoofdstuk 5 Opdrhten Hoofdstuk 5 5.1 Lees het krnteneriht over het féverod goed door en entwoord de vrgen. Een levenslng féverod Gemeenten en hore nemen steeds drstishere mtregelen tegen overlst gevende jongeren.

Nadere informatie