Voorwoord. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met ouders 6. De ontwikkeling en de resultaten 7. Regeling school en vakantietijden 8. Schoolfruit, opvang en peuterspeelzaal 9. Informatie van A Z Voorwoord Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool t Mulderke. We hebben de schoolgids dit jaar gecombineerd met de jaarkalender zodat u alle informatie over onze school bij de hand hebt. Koppie Koppie uit Eindhoven heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen en drukken van deze gids. Basisschool t Mulderke is een school die kwalitatief onderwijs wil leveren. Deze informatiebrochure vertelt u en andere belangstellenden hoe we het onderwijs en andere zaken op de school vorm en inhoud willen geven. Ook vindt u er praktische informatie over het schooljaar Kinderopvang KIOBRA en peuterspeelzaal t Rupsje, onze partners, zullen zich in deze schoolgids ook aan u presenteren (hoofdstuk 8). Basisschool t Mulderke levert gedurende acht jaren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. We willen in die periode de mogelijkheden van de kinderen zo optimaal mogelijk benutten. Ook hopen we dat de kinderen de acht jaren op de basisschool als een onvergetelijke periode ervaren. Om deze intentie te realiseren is inzet en betrokkenheid van ouders en leerkrachten en een goede samenwerking tussen beiden onontbeerlijk. We willen als team van t Mulderke dan ook op een open manier met ouders communiceren. Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een oriënterend gesprek. U kunt zich gedurende het gehele schooljaar inschrijven, liefst niet later dan een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Deze schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de Medezeggenschapsraad van t Mulderke. Mocht u suggesties ter verbetering hebben, dan bent u van harte uitgenodigd om ze aan ondergetekende kenbaar te maken. Namens het team van basisschool t Mulderke, Martijn Schoonaard, directeur Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

2 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar week 28 school Kennismaking nieuwe groep Maandag 7 juli 2014 Dinsdag 8 juli 2014 Afscheid groep 8 Woensdag 9 juli 2014 Schoolreis Groep 8 vrij Donderdag 10 juli 2014 Prikbord mee Vrijdag 11 juli 2014 Groep 8 vrij Laatste schooldag CONTINUROOSTER: U UIT Weekend 12 & 13 juli 2014 Start zomervakantie tot 25 augustus

3 1. Algemene informatie over onze school 1.1 Basisschool t Mulderke Basisschool t Mulderke is een katholieke basisschool, waar kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. De school wordt samen met andere katholieke basisscholen van de gemeente Uden, bestuurd door de Stichting KIEM. Voor de stichting is een bovenschools bestuurder werkzaam. Dit is dhr. Frans van den Hoogen. Hij is te bereiken onder nummer Onze stichting beschikt over de website Hier leest u meer over de missie, de visie en de organisatie. 1.2 De schooldirectie De directie van t Mulderke wordt formeel gevormd door de directeur, Martijn Schoonaard. Op t Mulderke wordt gewerkt met bouwcoördinatoren, Roy Duijs, Philomeen van Laanen, Marie- José van den Nouweland, die samen met de directeur en de intern begeleiders, Erna Verwijst en Karin Vesters, het managementteam vormen. Het managementteam heeft regelmatig overleg over de stand van zaken op t Mulderke en werkt samen aan de voorbereiding en implementatie van beleid. Erna Verwijst en Karin Vesters zijn eindverantwoordelijk voor de extra zorg voor de kinderen op t Mulderke. U leest hierover meer in hoofdstuk 3. De directie is per bereikbaar via 1.3 Waar u ons kunt vinden t Mulderke ligt in de wijk Uden Zuid. Over het algemeen wordt de school bezocht door kinderen die ten zuiden van de Lippstadsingel wonen. De meeste leerlingen wonen in de directe omgeving van de school. De leerlingen van t Mulderke zijn verspreid over twee locaties. De groepen 1 tm 6 zitten in het hoofdgebouw aan de Wislaan 219 en de groepen 7 en 8 zijn gehuisvest in het gebouw van speelleercentrum De Wijde Wereld aan Helmteken 24. Zowel het hoofdgebouw als locatie Helmteken hebben de beschikking over een sporthal. Hier kunnen de kinderen terecht voor gymonderwijs. Adresgegevens: Naam Katholieke Basisschool t Mulderke, Adres Wislaan 219, 5406 AC Uden. Telefoonnummer Faxnummer adres Website Locatie Helmteken Helmteken DK Uden Telefoonnummer De leerlingen We starten dit jaar met 18 groepen op onze school. Later in het jaar starten we met een instroomgroep. We verwachten dat er op 1 oktober 2013 circa 490 kinderen op t Mulderke zijn ingeschreven. Dit aantal verandert in de loop van het schooljaar door nieuwe kinderen in groep 1/2 of door kinderen die gaan verhuizen. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

4 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar week 27 Maandag 30 juni 2014 school DEZE WEEK KAMPWEEK Rapportgesprekken Versiergroep voor gr. 8 Dinsdag 1 juli 2014 Introductiedag Udens College gr. 8 Woensdag 2 juli 2014 Donderdag 3 juli 2014 Vrijdag 4 juli 2014 Hele dag vrij: gr. 1/2 Middag vrij: gr. 3/5 Weekend 5 & 6 juli 2014

5 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 2.1 Katholiek basisonderwijs Onze school is een katholieke school. Deze benaming houdt voor ons meer in dan het geven van catecheselessen en het voorbereiden op de eerste communie en het vormsel. Katholiciteit moet terug te vinden zijn in het leven van alledag, in de wijze waarop met elkaar omgegaan wordt. Geloven heeft te maken met je levenshouding. Het helpt mee je leven zin te geven. Niet alles is misschien zoals we zouden willen, maar iedereen kan meewerken aan verbetering van de wereld zoals Jezus van Nazareth ons heeft voorgeleefd. In projecten, vieringen en dagopeningen besteden we daar aandacht aan. Zien en begrijpen kun je niet alles, soms moet je anderen geloven. Dat heeft niet altijd met bovennatuurlijkheid te maken. Dat heeft ook te maken met vertrouwen op en in elkaar. Geloven in elkaar, geloven in de wereld, geloven in de toekomst Het is de moeite waard om daaraan te werken. Ieder jaar komen per groep 5 catecheseprojecten aan de orde, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Deze projecten komen uit de methode Hemel en aarde. Dit is een methode voor godsdienst en levensbeschouwing. Naast deze projecten organiseren wij een paar keer per jaar met en voor alle kinderen vieringen. De momenten waarop dat in ieder geval gebeurt zijn: de opening van het nieuwe schooljaar, viering ter voorbereiding op Kerst en Pasen en een viering als afsluiting van het schooljaar. In de Petruskerk worden (gezins)vieringen gehouden. De data van deze gezinsvieringen en de data van vieringen met communicanten staan vermeld in de familyplanner. 2.2 Missie en uitgangspunten van de school Basisschool t Mulderke biedt de leerlingen de gelegenheid zich te ontwikkelen en te ontplooien naar individuele kwaliteiten. De opdracht voor onze school voor deze wijk is voor ons de leidraad van ons handelen. Samen leren met je eigen talent, ontwikkel en geniet van wie je bent. De kernwoorden van onze missie zijn: Samen Kennis Talent Plezier. Wij vinden het belangrijk dat al onze kinderen na 8 jaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden, omdat zij inhoudelijk verrijkt zijn met de inhoud van deze termen. Hieronder staan de elementen van de missie nader uitgewerkt. Samen: kennis is macht maar kennis delen is kracht De basis van samen(werken) is voor ons vertrouwen geven en krijgen. Binnen de school is overleggen met elkaar en delen van expertise een vanzelfsprekendheid. We zien diverse samenwerkingsvormen binnen en buiten de klassen. Verschillen tussen leerlingen en leerkrachten onderling bieden ons kansen. Samen betekent voor ons communiceren binnen en tussen alle geledingen. De actoren zijn zowel kinderen, ouders als leerkrachten. Dit proces is de katalysator van ieders ontwikkeling. Kennis : van data naar wijsheid We zijn een excellente school op het gebied van de instrumentele vaardigheden. Leerkrachten en leerlingen werken planmatig en opbrengstgericht. We sluiten hierbij aan bij de mogelijkheden van ieder kind en stellen daarbij ambitieuze doelen. We gaan uit van het principe een leven lang leren voor zowel leerlingen als ook voor leerkrachten. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

6 week 26 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school Maandag 23 juni 2014 Dinsdag 24 juni 2014 Woensdag 25 juni 2014 Donderdag 26 juni 2014 Vrijdag 27 juni 2014 Prikbord mee Weekend 28 & 29 juni 2014

7 Talenten: de kracht zit in jezelf, uiteindelijk word je toch wie je zelf bent Op t Mulderke is ruimte voor ontwikkeling van de talenten van leerlingen en leerkrachten. In en rondom het leerproces wordt hiervan bewust gebruik gemaakt. We zien leerkrachten o.a. aan de instructietafel kinderen begeleiden passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Ook zien we kinderen bezig met verschillende opdrachten die vanuit hun eigen interesses zijn gekozen. Leerkrachten worden uitgedaagd om hun talenten in te zetten en te delen. Niet elk kind leert op dezelfde manier. Dus leer- en werkvormen kunnen voor het ene of het andere kind verschillen. De leerkrachten sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind. Plezier: een goed gevoel is lang (ont)houdbaar Op t Mulderke bieden we een veilige uitdagende omgeving waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Er is balans tussen in- en ontspanning. Humor, genieten en vieren geven positieve energie en staan daarom bij ons hoog in het vaandel. Vanuit de missie hebben we in onze visie uitgewerkt wat we de komende jaren in ons onderwijs verder willen ontwikkelen. De activiteiten die in het schoolplan staan, zijn stappen in die richting. We beschrijven onze visie in de vorm van een mindmap die op de website van onze school te vinden is. 2.3 Koers voor de komende jaren In het schoolplan voor de komende jaren hebben we ons voorgenomen om de effectiviteit van het onderwijs blijvend te verbeteren en steeds meer aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Hierbij streven we naar een omslag in het denken van repareren achteraf (met behulp van handelingsplannen) naar arrangementen op maat vooraf. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het gebruik van groepsplannen. We hechten daarbij wel belang aan een balans tussen leren in de kernvakken en leren in de andere vakken. Leren is dan altijd zinvol en vaak leuk. In de komende jaren zal er naast optimalisering van het onderwijs in de kernvakken (rekenen, taal, schrijven en lezen)tevens aandacht worden besteed aan het expressieonderwijs. We gaan tevens een keuze maken voor een nieuwe methode wereldoriëntatie. 2.4 Omgaan met elkaar, waarden en normen Respectvol omgaan met elkaar vinden we belangrijk op t Mulderke. Dat doen we op verschillende manieren, onder andere met behulp van de Fides werkwijze. Meer informatie hierover vindt u op Op t Mulderke werken we gericht aan het klimaat en de sfeer in de groep, mede op basis van ervaring die de aanwezige expertise van een gedragsspecialist en een orthopedagoog ons brengen. 2.5 Een doorgaande lijn Een van de doelen waar we naar streven is de ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen. In de beleidsvoornemens vindt u dit ook terug. In de team- en werkgroepvergaderingen stemmen we het onderwijs en de onderwijsomgeving steeds beter op elkaar af. Aan het einde van het schooljaar zorgen leerkrachten ervoor dat belangrijke informatie over de kinderen wordt overgedragen aan de volgende leerkracht. Dit alles om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. De intern begeleiders spelen een belangrijke rol in het bewaken van de ontwikkeling van de kinderen. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

8 week 25 Maandag 16 juni 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school DEZE WEEK PROJECTWEEK Dinsdag 17 juni 2014 DEZE WEEK AVOND4DAAGSE Woensdag 18 juni 2014 Donderdag 19 juni 2014 Vrijdag 20 juni 2014 Hele dag vrij: gr. 1 t/m 5 Weekend 21 & 22 juni 2014

9 2.6 Zelfstandigheid Al eerder kwam u in deze gids de begrippen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid tegen. We vinden het belangrijk dat de kinderen niet alleen kennis verwerven, maar ook vaardigheden ontwikkelen om zo zelfstandig mogelijk invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid leidt namelijk tot meer betrokkenheid en tot meer inzicht in het eigen leren. In het voortgezet onderwijs wordt meer en meer van de eigen verantwoordelijkheid van kinderen gevraagd. Ook moeten kinderen leren plannen.. In iedere jaargroep is een pakket basisstof het uitgangspunt. Deze leerstof wordt aangeboden aan alle kinderen van de groep. De manier waarop we kinderen leerstof aanbieden: we beginnen met klassikale instructie ( in drie niveau s ), vervolgens werken de kinderen individueel of in kleine groepjes aan de opdrachten. Indien nodig wordt er extra instructie gegeven individueel of in kleine groepjes. Om binnen de klas mogelijkheden te creëren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen, werken we met het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen van de leerkracht). Dit klassenorganisatiemodel stelt de leerkrachten in staat om, binnen de klas, individuele aandacht te geven. Het zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, samenwerken, werken aan dag- en weektaken zijn zaken die de kinderen binnen dit model leren. We starten al in groep 1 met de eerste stappen op weg naar het gippen en bouwen dat ieder jaar verder uit. De leerkracht gaat tijdens dit zelfstandig werken, steeds voor een korte periode met kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben, apart aan de instructietafel aan het werk. Tussen het werken aan de instructietafel, schenkt de leerkracht aan alle kinderen (volgens een vaste route) de nodige aandacht. Door het werken met een takenbord in groep 0 t/m 3, en een weektaak vanaf groep 4, weten de kinderen wat ze voor taken moeten doen. Tijdens het gippen zijn er vaste regels over het samenwerken. Alle leerlingen zitten in een vaste (jaar) groep. Op regelmatige tijden zijn er activiteiten waarbij de leerlingen uit alle groepen gelijktijdig en/ of door elkaar heen aan het werk zijn. Alles vanuit het uitgangspunt: Samen leren. 2.7 Het leren en de werkvormen Kinderen kunnen leren als zij een stimulerende omgeving ervaren. Het klaslokaal is hier een onderdeel van. De leerkrachten willen de leeromgeving zo inrichten dat de kinderen ruimte, gezelligheid en veiligheid kunnen ervaren. Kindvriendelijke en duidelijke leerkrachten zijn een belangrijke factor in de leeromgeving van kinderen. Zij bieden de kinderen structuur die ook het leren kan bevorderen. Om aan te sluiten bij verschillende leerstijlen van kinderen, worden verschillende werkvormen en hulpmiddelen in de school gebruikt: groepswerk, projecten, excursies, vieringen, werken met computers en digitaal schoolbord en creatieve hulpmiddelen. 2.8 Computers In onze samenleving is het gebruik van computers niet weg te denken. Ook op onze school worden computers zoveel mogelijk ingezet voor onderstaande doeleinden: Kennismaken met de computer (bij groepen 1 en 2 m.n. voor oog / hand coördinatie). Nieuwe media inhoud en aandacht geven Werken met speciale software gericht op het eigen ontwikkelingsniveau Het reeds voorhanden zijnde lesmateriaal aanvullen: als extra oefening of als verdieping/ verbreding van de oefenstof Tekstverwerking en PowerPoint Informatieverwerking Digibord Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

10 week 24 Maandag 9 juni 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school 2 e Pinksterdag Alle kinderen vrij! Dinsdag 10 juni 2014 Studiedag: alle kinderen vrij! Algemene ledenvergadering OR Woensdag 11 juni 2014 Donderdag 12 juni 2014 MR vergadering Olympiade gr. 7 (optioneel) Vrijdag 13 juni 2014 Prikbord mee Weekend 14 & 15 juni 2014

11 Alle ruimtes zijn aangesloten op een intern netwerk. Dit netwerk kunnen we zowel bekabeld als draadloos gebruiken. De plaats die de computer binnen ons onderwijs inneemt, staat omschreven in ons ICT-beleidsplan. In de meeste groepen maken we bij onze onderwijsactiviteiten gebruik van een digitaal schoolbord. 2.9 Methodes in de verschillende groepen. Geschiedenis Natuuronderwijs Verkeersonderwijs Maatsch. Verhoudingen Wijzer door de tijd Natuurlijk Wijzer door het verkeer Verwerkt in div. methodes en projecten Instrumentele vaardigheden Taal Taal actief, Idee en Schatkist voor groep 1 en 2 en projecten gemaakt aan de hand van leerlijnen. Lezen/ Zelfontwikkelde aanvankelijk leesmethode, Begrijpend lezen Leesplezier gr. 3 t/m 8/ Nieuwsbegrip XL groep 4, 5 en 6. Kidsweek groep 7 en 8 Schrijven Schrijfsleutel Rekenen Pluspunt voor groep 3 t/m 8 Idee en Wereld in getallen voor groep 1 en 2 Engels Junior Muzische en creatieve vorming Tekenen Muziek Dansante vorming Handvaardigheid Dramatische expressie Tekenvaardig Muziek moet je doen Dans moet je doen Handvaardig Drama moet je doen Wereldoriënterende vorming en levensbeschouwelijk onderwijs Aardrijkskunde Hier en daar Sociale wereldoriëntatie Godsdienst / levensbeschouwing Zintuiglijke en lichamelijke vorming Bewegingsonderwijs Sociaal- emotionele vorming Lessen sociaalemotionele vorming Verwerkt in div. methodes en projecten Projecten uit methode Hemel en aarde Basislessen bewegingsonderwijs Methode Fides Activiteiten in de onderbouw, de kleutergroepen. Hoewel het op het eerste oog niet altijd direct herkenbaar is, zijn de activiteiten die in deze groepen plaatsvinden altijd een voorbereiding op het latere leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast is er natuurlijk de nodige aandacht voor de sociaal/ emotionele ontwikkeling. Jonge kinderen leren door te doen, met name tijdens spelactiviteiten. Wij spelen daarop in door aanbod van materialen en het Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

12 week 23 Maandag 2 juni 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school Maashorst gr. 6b (o) Dinsdag 3 juni 2014 Woensdag 4 juni 2014 Donderdag 5 juni 2014 Vrijdag 6 juni 2014 Weekend 7 & 8 juni 2014

13 creëren van situaties waarvan kinderen kunnen leren. In de kleutergroepen werken wij met de voorlopers van de methodes die in de andere groepen gebruikt worden. ( Taal actief, Idee en Schatkist en projecten gemaakt aan de hand van de leerlijnen) Niet alleen maar spelen dus, maar spelend leren. Tijdens de speciaal voor deze groepen georganiseerde ouderavonden wordt uitgelegd hoe deze manier van werken het benodigde resultaat oplevert. Voor het meten van de ontwikkeling van het jonge kind gebruiken we een zelf ontwikkeld observatiesysteem en worden jaarlijks enkele Cito-toetsen afgenomen. Deze kennen een andere opzet en inhoud dan de toetsen die in de bovenbouw gebruikt worden. Daarnaast blijft bewegingsonderwijs een belangrijk onderdeel van het onderwijs aan jonge kinderen. Nieuwe opzet aanvankelijk lezen groep 3 In groep 3 gaat het leren lezen van groep 2 verder. Wij hebben gekozen voor een ononderbroken leerlijn van groep 2 naar 3. De doorgaande lijn van groep 2 naar 3 is gewaarborgd. Alle kinderen krijgen in groep 3 een programma aangeboden, wat we zelf hebben ontwikkeld, waarbij de kinderen op hun eigen leesniveau worden aangesproken. Het aanbieden van de leerstof gebeurt in deze groep op een andere wijze dan in de overige groepen. De kinderen lezen met veel plezier en enthousiasme. Het streven is om alle kinderen binnen hun eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk te laten ontplooien. In deze groep is het eigen niveau en tempo bepalend voor de ontwikkeling van het kind. Dit houdt in dat er in de groep een groot niveauverschil zit.het betekent dat een aantal kinderen alleen maar kennis maken met de letters, en de andere kinderen zich in een snel tempo het lezen eigen maken. Verder zijn er in het programma speelmomenten ingebouwd, om tegemoet te komen aan de speelbehoeften van de kinderen. De kinderen kunnen nog meer met materialen werken en in de hoek spelen. Verder zijn er knutsel en computeractiviteiten verwerkt in het programma. De inbreng van de kinderen met betrekking tot de inhoud is veel groter. Tevens worden de aangeboden letters ondersteund met gebaren en het visualiseren speelt nog een belangrijke rol. Volgend schooljaar gaan we deze manier van werken in groep 3 uitbreiden en borgen. Zwemles De kinderen van groep 4 krijgen wekelijks zwemonderwijs en worden per bus naar het zwembad gebracht. Voor de zwemles nemen de kinderen zwemkleding en een handdoek mee. Entreetoets In groep 7 wordt ieder jaar een entreetoets van Cito afgenomen. Deze toets is erop gericht om vroegtijdig op individueel niveau te signaleren welke onderwijsbehoeften er zijn voor groep 8. Op schoolniveau heeft de entreetoets de functie van evaluatieinstrument. Het geeft ons een signaal over het rendement van ons onderwijs t.o.v. het landelijk gemiddelde. Dit mede met het oog op het voortgezet onderwijs. In groep 7 vindt een eerste gesprek plaats over het advies voor het Voortgezet Onderwijs. Verkeersexamen Op het gebied van verkeersonderwijs is t Mulderke zeer actief. Sinds enkele jaren mogen wij het BrabantsVerkeersLabel aan onze school verbinden. Jaarlijks ondernemen we diverse activiteiten om kinderen te helpen bij het veilig deelnemen aan het verkeer. Wij krijgen ondersteuning van verkeersouders. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

14 week 22 Maandag 26 mei 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school Maashorst gr. 5b & 6a (o) Dinsdag 27 mei 2014 Woensdag 28 mei 2014 Donderdag 29 mei 2014 HEMELVAARTSDAG Alle kinderen vrij Vrijdag 30 mei 2014 Alle kinderen vrij Weekend 31 & 1 mei / juni 2014

15 De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het landelijk verkeersexamen. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens de verkeerslessen in de klas worden de kinderen met name op het theoretisch gedeelte voorbereid. Voor het praktisch gedeelte wordt een informatieavond voor de ouders gehouden, waarin de route besproken wordt die de kinderen voor de praktische verkeersproef moeten afleggen. Het is daarbij de bedoeling dat de ouder(s) samen met het kind deze route oefenen. Groep 8 Groep 8 is het laatste en daarmee een belangrijk leerjaar op iedere basisschool. Er vinden diverse activiteiten plaats, zoals een kampweek, een musical, de afscheidsavond en excursies. Boven alles staat in groep 8 echter het onderwijs en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs centraal. Tot het einde van het schooljaar wordt er in groep 8 aandacht besteed aan de leerstof en aan vaardigheden die in het voortgezet onderwijs belangrijk zijn. Hierover worden de betreffende ouders verder ingelicht tijdens de informatieavond van groep 8. De Cito eindtoetsen vinden plaats op 11, 12 en 13 februari Schoolkamp Voordat de leerlingen van groep 8 voorgoed onze school verlaten, gaan ze samen met de groepsleerkracht(en) op kamp. Dit kamp duurt een vijftal dagen. Het accent tijdens het kamp ligt bij het samen dingen doen. Het doel is een plezierige afsluiting van de basisschooltijd. E.H.B.O. De leerlingen van groep 8 krijgen E.H.B.O lessen. Deze worden verzorgd door medewerkers van de E.H.B.O vereniging. Aan het eind van de cursus wordt een examen afgenomen en kunnen de leerlingen een jeugd E.H.B.O.- diploma behalen. Bewegingsonderwijs Alle kinderen van de basisschool krijgen les in bewegingsonderwijs. In de kleutergroepen met name tijdens buitenactiviteiten en in de speelzaal. Binnen kunnen kinderen meedoen op blote voeten of op gymschoentjes (die dan gemakkelijk dienen te sluiten en voorzien zijn van goede (niet gladde) zolen. Deze kunnen gedurende het schooljaar in het groepslokaal worden bewaard. Vanaf groep 3 maken we gebruik van gymzaal Hoenderbos in het gebouw van t Mulderke en op locatie Helmteken van gymzaal, behorende bij Speelleercentrum de Wijde Wereld. Kunstzinnige vorming Elk jaar biedt stichting C de basisscholen een programma voor kunstzinnige vorming aan. Voor alle groepen is gezocht naar een invulling op dit gebied. In het prikbord geven we aan wanneer de diverse groepen een voorstelling zullen bezoeken. Het jaarprogramma kunt u op school inzien. Techniek en Cultuur Op het gebied van techniek hebben we in de achterliggende jaren grote sprongen gemaakt, mede met behulp van een subsidie. Middels het Kunstaanbod van Stichting C krijgen alle kinderen in Uden ook buiten school te maken met voorstellingen en bezoeken aan culturele instellingen. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

16 week 21 Maandag 19 mei 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school Maashorst gr. 5a (o) Versiergroep u Dinsdag 20 mei 2014 Woensdag 21 mei 2014 Donderdag 22 mei 2014 Vrijdag 23 mei 2014 Prikbord mee Weekend 24 & 25 mei 2014

17 Zowel voor techniek als voor cultuur hebben we coördinatoren in het team. Zij zijn op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en van het aanbod van dit jaar. Vieringen Elk jaar hebben we een aantal vieringen rondom de katholieke feestdagen. Er zijn aparte vieringen voor onder- midden- en bovenbouw. Feestelijkheden op school In samenwerking met de ouderraad organiseert de activiteitencommissie op school een aantal activiteiten door het jaar heen zoals de jaarlijks terugkerende kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval en de sponsorloop. Excursies In het schoolbeleidsplan zijn voor elk leerjaar één of meerdere excursies opgenomen. Deze excursies ondersteunen de lesonderwerpen. Een aantal excursies worden door de Maashorst georganiseerd. Schoolreisje Op de laatste woensdag van het schooljaar wordt er in samenwerking met de ouderraad een schoolreisje georganiseerd voor de groepen 0 t/m 7. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

18 week 20 Maandag 12 mei 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar Luizencontrole school Dinsdag 13 mei 2014 Woensdag 14 mei 2014 Donderdag 15 mei 2014 Vrijdag 16 mei 2014 Weekend 17 & 18 mei 2014

19 3. De zorg voor kinderen 3.1 Nieuwe leerlingen op school Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een oriënterend gesprek. U kunt zich gedurende het gehele schooljaar inschrijven, liefst niet later dan een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Aanmelding Aanmelding kan het gehele schooljaar plaatsvinden en gebeurt schriftelijk. In het informatiepakket zit een inschrijfformulier en een schoolgids. U levert het inschrijfformulier in bij de directie. Ongeveer twee maanden voordat uw kind op school komt, krijgt u een intakeformulier toegestuurd. De ingevulde en door u teruggestuurde lijsten vormen de basis voor de definitieve inschrijving. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een vervolggesprek. Toelating / kennismakingsdagen Bij het toelaten van kinderen op onze school handelen we volgens de wettelijke voorschriften. In het kader van deze wet hebben we twee beleidsdocumenten opgesteld die betrekking hebben op het toelaten van kinderen tot onze school: - beleidsdocument Grenzen aan zorg - beleidsdocument Aannamebeleid Beide documenten liggen op school ter inzage. Om te worden toegelaten tot basisschool t Mulderke moeten kinderen vier jaar oud zijn. Kinderen worden bij de directeur van de school aangemeld. In de regel kan dat, na overleg, onder schooltijd zodat U en uw kinderen zich een beeld van de school kunnen vormen. Kinderen mogen 4 ½ dag komen instromen voordat ze 4 jaar oud zijn. Deze dagen worden in overleg met de leerkracht gepland. Als uw kind direct na de kerstvakantie start, of aan het begin van het nieuwe schooljaar vervallen deze dagen. Indien uw kind is aangemeld krijgt u kort (ongeveer twee maanden) voor de vierde verjaardag een bericht van de leerkracht bij wie uw kind is ingedeeld, om definitieve afspraken te maken. Uw kind krijgt vervolgens een uitnodiging thuisgestuurd. Voor kinderen die in augustus starten, hebben wij ieder jaar in de voorlaatste schoolweek een inloopochtend. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Deze kinderen starten op dinsdag in de eerste schoolweek en niet op maandag zoals de andere kinderen. Op deze manier kunnen wij de nieuwe kinderen de aandacht geven die ze verdienen. Voor kinderen die van een andere school komen is het mogelijk een dagdeel mee te draaien in de groep. 3.2 De zorgstructuur op t Mulderke De interne begeleiders op school geven het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg vorm en coördineren de uitvoering daarvan. Deze zorgstructuur is weergegeven in de (digitale) map Interne Zorg. De IB-er heeft de volgende taken: Het begeleiden van leerkrachten bij het werken omtrent de zorg voor leerlingen (incl. rugzakleerlingen ) Signaleren Trend analyses maken voor: School, bouw en groep Diagnosticeren Het volgen van leerlingen via Cito LVS en groepsbesprekingen Zorgbeleid optimaliseren Intermediair tussen leerkrachten, ouders en evt. externe instanties Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

20 week 19 Maandag 5 mei 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school DEZE WEEK: MEIVAKANTIE Dinsdag 6 mei 2014 Woensdag 7 mei 2014 Donderdag 8 mei 2014 Vrijdag 9 mei 2014 Weekend 10 & 11 mei 2014

21 Aansturen en begeleiden van RT-ers De IB-er heeft een staffunctie. Een staffunctionaris heeft voornamelijk een ondersteunende en adviserende taak, zij dragen géén eindverantwoordelijkheid voor het werk van collega s. De zorgstructuur op t Mulderke is er niet alleen voor zorgleerlingen, maar voor alle leerlingen. Daartoe onderscheiden we vijf niveaus van zorg. Drie keer per jaar worden alle leerlingen door hun leerkracht ingedeeld op niveau van zorg. Dit vindt plaats tijdens de groepsbesprekingen, waarin alle leerlingen besproken worden. Alle leerlingen worden op het eind van het schooljaar doorgesproken met de volgende groepsleerkracht. De nieuwe leerkracht gaat dan verder op de ingeslagen weg. De vijf niveaus van zorg Niveau 1 is het niveau van Algemene zorg. Dit is de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Hieronder valt ook de extra uitleg van bijvoorbeeld een rekensom aan de instructietafel en het differentiëren naar tempo. Dit leert kinderen zelfstandig te werken. Vanaf groep 1 starten we hiermee. Er is een opbouw in duur en intensiteit van het gippen door de jaren heen. Niveau 2 is het niveau van Extra zorg. De leerkracht geeft binnen de groep, eventueel na kort overleg met de IB-er extra aandacht aan een leerling of doet kleine aanpassingen in het programma. Als een kind bijvoorbeeld op gezette tijden aan de instructietafel komt om het lezen extra te oefenen, dan is dat niveau 2. Ook de extra hulp buiten de groep, omdat een groep te groot is om dit aan de instructietafel te organiseren, valt onder dit zorgniveau. In dit stadium zullen de ouders op de hoogte worden gebracht van de extra zorg die aan de leerling wordt gegeven. Onder niveau 2 vallen ook de zorgvoorzieningen van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband biedt een aantal zorgvoorzieningen aan waarvoor de school zich kan inschrijven. Ouders moeten toestemming geven voor de aanvraag van een zorgvoorziening. Niveau 3 is het niveau van Speciale zorg na intern onderzoek. Een leerling wordt tijdens een leerlingenbespreking besproken of via een intern aanmeldingsformulier door de leerkracht aangemeld bij de intern begeleider. Hierna volgt verder onderzoek waarna de leerkracht samen met de intern begeleider en eventueel een extern begeleider op zoek gaat naar oplossingen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De aanpak wordt vastgelegd in een handelingsplan. Dit plan wordt ondertekend door de ouders. In het zorgdossier worden relevante zaken bijgehouden zoals verslagen van: oudergesprekken, logopedie, in- en extern onderzoek, ambulante begeleiding, remedial teaching, groeps- / handelingsplannen, zorgplannen etc. Op het rapport wordt het aanpaste niveau vermeld en beoordeeld. Niveau 4 is het niveau van speciale zorg na extern onderzoek. Nadat er toestemming verkregen is van de ouders kan een leerling verder worden onderzocht. Dit gebeurt alléén indien er vanuit de school een duidelijke hulpvraag is. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek wordt, in overleg met de externe Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 Gegevens van de school 4 1.2 Situering van de school 4 1.3 Schoolgrootte 4 1.4 Het Bestuur 4 1.5 Weer Samen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie