Voorwoord. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met ouders 6. De ontwikkeling en de resultaten 7. Regeling school en vakantietijden 8. Schoolfruit, opvang en peuterspeelzaal 9. Informatie van A Z Voorwoord Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool t Mulderke. We hebben de schoolgids dit jaar gecombineerd met de jaarkalender zodat u alle informatie over onze school bij de hand hebt. Koppie Koppie uit Eindhoven heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen en drukken van deze gids. Basisschool t Mulderke is een school die kwalitatief onderwijs wil leveren. Deze informatiebrochure vertelt u en andere belangstellenden hoe we het onderwijs en andere zaken op de school vorm en inhoud willen geven. Ook vindt u er praktische informatie over het schooljaar Kinderopvang KIOBRA en peuterspeelzaal t Rupsje, onze partners, zullen zich in deze schoolgids ook aan u presenteren (hoofdstuk 8). Basisschool t Mulderke levert gedurende acht jaren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. We willen in die periode de mogelijkheden van de kinderen zo optimaal mogelijk benutten. Ook hopen we dat de kinderen de acht jaren op de basisschool als een onvergetelijke periode ervaren. Om deze intentie te realiseren is inzet en betrokkenheid van ouders en leerkrachten en een goede samenwerking tussen beiden onontbeerlijk. We willen als team van t Mulderke dan ook op een open manier met ouders communiceren. Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een oriënterend gesprek. U kunt zich gedurende het gehele schooljaar inschrijven, liefst niet later dan een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Deze schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de Medezeggenschapsraad van t Mulderke. Mocht u suggesties ter verbetering hebben, dan bent u van harte uitgenodigd om ze aan ondergetekende kenbaar te maken. Namens het team van basisschool t Mulderke, Martijn Schoonaard, directeur Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

2 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar week 28 school Kennismaking nieuwe groep Maandag 7 juli 2014 Dinsdag 8 juli 2014 Afscheid groep 8 Woensdag 9 juli 2014 Schoolreis Groep 8 vrij Donderdag 10 juli 2014 Prikbord mee Vrijdag 11 juli 2014 Groep 8 vrij Laatste schooldag CONTINUROOSTER: U UIT Weekend 12 & 13 juli 2014 Start zomervakantie tot 25 augustus

3 1. Algemene informatie over onze school 1.1 Basisschool t Mulderke Basisschool t Mulderke is een katholieke basisschool, waar kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. De school wordt samen met andere katholieke basisscholen van de gemeente Uden, bestuurd door de Stichting KIEM. Voor de stichting is een bovenschools bestuurder werkzaam. Dit is dhr. Frans van den Hoogen. Hij is te bereiken onder nummer Onze stichting beschikt over de website Hier leest u meer over de missie, de visie en de organisatie. 1.2 De schooldirectie De directie van t Mulderke wordt formeel gevormd door de directeur, Martijn Schoonaard. Op t Mulderke wordt gewerkt met bouwcoördinatoren, Roy Duijs, Philomeen van Laanen, Marie- José van den Nouweland, die samen met de directeur en de intern begeleiders, Erna Verwijst en Karin Vesters, het managementteam vormen. Het managementteam heeft regelmatig overleg over de stand van zaken op t Mulderke en werkt samen aan de voorbereiding en implementatie van beleid. Erna Verwijst en Karin Vesters zijn eindverantwoordelijk voor de extra zorg voor de kinderen op t Mulderke. U leest hierover meer in hoofdstuk 3. De directie is per bereikbaar via 1.3 Waar u ons kunt vinden t Mulderke ligt in de wijk Uden Zuid. Over het algemeen wordt de school bezocht door kinderen die ten zuiden van de Lippstadsingel wonen. De meeste leerlingen wonen in de directe omgeving van de school. De leerlingen van t Mulderke zijn verspreid over twee locaties. De groepen 1 tm 6 zitten in het hoofdgebouw aan de Wislaan 219 en de groepen 7 en 8 zijn gehuisvest in het gebouw van speelleercentrum De Wijde Wereld aan Helmteken 24. Zowel het hoofdgebouw als locatie Helmteken hebben de beschikking over een sporthal. Hier kunnen de kinderen terecht voor gymonderwijs. Adresgegevens: Naam Katholieke Basisschool t Mulderke, Adres Wislaan 219, 5406 AC Uden. Telefoonnummer Faxnummer adres Website Locatie Helmteken Helmteken DK Uden Telefoonnummer De leerlingen We starten dit jaar met 18 groepen op onze school. Later in het jaar starten we met een instroomgroep. We verwachten dat er op 1 oktober 2013 circa 490 kinderen op t Mulderke zijn ingeschreven. Dit aantal verandert in de loop van het schooljaar door nieuwe kinderen in groep 1/2 of door kinderen die gaan verhuizen. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

4 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar week 27 Maandag 30 juni 2014 school DEZE WEEK KAMPWEEK Rapportgesprekken Versiergroep voor gr. 8 Dinsdag 1 juli 2014 Introductiedag Udens College gr. 8 Woensdag 2 juli 2014 Donderdag 3 juli 2014 Vrijdag 4 juli 2014 Hele dag vrij: gr. 1/2 Middag vrij: gr. 3/5 Weekend 5 & 6 juli 2014

5 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 2.1 Katholiek basisonderwijs Onze school is een katholieke school. Deze benaming houdt voor ons meer in dan het geven van catecheselessen en het voorbereiden op de eerste communie en het vormsel. Katholiciteit moet terug te vinden zijn in het leven van alledag, in de wijze waarop met elkaar omgegaan wordt. Geloven heeft te maken met je levenshouding. Het helpt mee je leven zin te geven. Niet alles is misschien zoals we zouden willen, maar iedereen kan meewerken aan verbetering van de wereld zoals Jezus van Nazareth ons heeft voorgeleefd. In projecten, vieringen en dagopeningen besteden we daar aandacht aan. Zien en begrijpen kun je niet alles, soms moet je anderen geloven. Dat heeft niet altijd met bovennatuurlijkheid te maken. Dat heeft ook te maken met vertrouwen op en in elkaar. Geloven in elkaar, geloven in de wereld, geloven in de toekomst Het is de moeite waard om daaraan te werken. Ieder jaar komen per groep 5 catecheseprojecten aan de orde, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Deze projecten komen uit de methode Hemel en aarde. Dit is een methode voor godsdienst en levensbeschouwing. Naast deze projecten organiseren wij een paar keer per jaar met en voor alle kinderen vieringen. De momenten waarop dat in ieder geval gebeurt zijn: de opening van het nieuwe schooljaar, viering ter voorbereiding op Kerst en Pasen en een viering als afsluiting van het schooljaar. In de Petruskerk worden (gezins)vieringen gehouden. De data van deze gezinsvieringen en de data van vieringen met communicanten staan vermeld in de familyplanner. 2.2 Missie en uitgangspunten van de school Basisschool t Mulderke biedt de leerlingen de gelegenheid zich te ontwikkelen en te ontplooien naar individuele kwaliteiten. De opdracht voor onze school voor deze wijk is voor ons de leidraad van ons handelen. Samen leren met je eigen talent, ontwikkel en geniet van wie je bent. De kernwoorden van onze missie zijn: Samen Kennis Talent Plezier. Wij vinden het belangrijk dat al onze kinderen na 8 jaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden, omdat zij inhoudelijk verrijkt zijn met de inhoud van deze termen. Hieronder staan de elementen van de missie nader uitgewerkt. Samen: kennis is macht maar kennis delen is kracht De basis van samen(werken) is voor ons vertrouwen geven en krijgen. Binnen de school is overleggen met elkaar en delen van expertise een vanzelfsprekendheid. We zien diverse samenwerkingsvormen binnen en buiten de klassen. Verschillen tussen leerlingen en leerkrachten onderling bieden ons kansen. Samen betekent voor ons communiceren binnen en tussen alle geledingen. De actoren zijn zowel kinderen, ouders als leerkrachten. Dit proces is de katalysator van ieders ontwikkeling. Kennis : van data naar wijsheid We zijn een excellente school op het gebied van de instrumentele vaardigheden. Leerkrachten en leerlingen werken planmatig en opbrengstgericht. We sluiten hierbij aan bij de mogelijkheden van ieder kind en stellen daarbij ambitieuze doelen. We gaan uit van het principe een leven lang leren voor zowel leerlingen als ook voor leerkrachten. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

6 week 26 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school Maandag 23 juni 2014 Dinsdag 24 juni 2014 Woensdag 25 juni 2014 Donderdag 26 juni 2014 Vrijdag 27 juni 2014 Prikbord mee Weekend 28 & 29 juni 2014

7 Talenten: de kracht zit in jezelf, uiteindelijk word je toch wie je zelf bent Op t Mulderke is ruimte voor ontwikkeling van de talenten van leerlingen en leerkrachten. In en rondom het leerproces wordt hiervan bewust gebruik gemaakt. We zien leerkrachten o.a. aan de instructietafel kinderen begeleiden passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Ook zien we kinderen bezig met verschillende opdrachten die vanuit hun eigen interesses zijn gekozen. Leerkrachten worden uitgedaagd om hun talenten in te zetten en te delen. Niet elk kind leert op dezelfde manier. Dus leer- en werkvormen kunnen voor het ene of het andere kind verschillen. De leerkrachten sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind. Plezier: een goed gevoel is lang (ont)houdbaar Op t Mulderke bieden we een veilige uitdagende omgeving waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Er is balans tussen in- en ontspanning. Humor, genieten en vieren geven positieve energie en staan daarom bij ons hoog in het vaandel. Vanuit de missie hebben we in onze visie uitgewerkt wat we de komende jaren in ons onderwijs verder willen ontwikkelen. De activiteiten die in het schoolplan staan, zijn stappen in die richting. We beschrijven onze visie in de vorm van een mindmap die op de website van onze school te vinden is. 2.3 Koers voor de komende jaren In het schoolplan voor de komende jaren hebben we ons voorgenomen om de effectiviteit van het onderwijs blijvend te verbeteren en steeds meer aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Hierbij streven we naar een omslag in het denken van repareren achteraf (met behulp van handelingsplannen) naar arrangementen op maat vooraf. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het gebruik van groepsplannen. We hechten daarbij wel belang aan een balans tussen leren in de kernvakken en leren in de andere vakken. Leren is dan altijd zinvol en vaak leuk. In de komende jaren zal er naast optimalisering van het onderwijs in de kernvakken (rekenen, taal, schrijven en lezen)tevens aandacht worden besteed aan het expressieonderwijs. We gaan tevens een keuze maken voor een nieuwe methode wereldoriëntatie. 2.4 Omgaan met elkaar, waarden en normen Respectvol omgaan met elkaar vinden we belangrijk op t Mulderke. Dat doen we op verschillende manieren, onder andere met behulp van de Fides werkwijze. Meer informatie hierover vindt u op Op t Mulderke werken we gericht aan het klimaat en de sfeer in de groep, mede op basis van ervaring die de aanwezige expertise van een gedragsspecialist en een orthopedagoog ons brengen. 2.5 Een doorgaande lijn Een van de doelen waar we naar streven is de ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen. In de beleidsvoornemens vindt u dit ook terug. In de team- en werkgroepvergaderingen stemmen we het onderwijs en de onderwijsomgeving steeds beter op elkaar af. Aan het einde van het schooljaar zorgen leerkrachten ervoor dat belangrijke informatie over de kinderen wordt overgedragen aan de volgende leerkracht. Dit alles om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. De intern begeleiders spelen een belangrijke rol in het bewaken van de ontwikkeling van de kinderen. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

8 week 25 Maandag 16 juni 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school DEZE WEEK PROJECTWEEK Dinsdag 17 juni 2014 DEZE WEEK AVOND4DAAGSE Woensdag 18 juni 2014 Donderdag 19 juni 2014 Vrijdag 20 juni 2014 Hele dag vrij: gr. 1 t/m 5 Weekend 21 & 22 juni 2014

9 2.6 Zelfstandigheid Al eerder kwam u in deze gids de begrippen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid tegen. We vinden het belangrijk dat de kinderen niet alleen kennis verwerven, maar ook vaardigheden ontwikkelen om zo zelfstandig mogelijk invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid leidt namelijk tot meer betrokkenheid en tot meer inzicht in het eigen leren. In het voortgezet onderwijs wordt meer en meer van de eigen verantwoordelijkheid van kinderen gevraagd. Ook moeten kinderen leren plannen.. In iedere jaargroep is een pakket basisstof het uitgangspunt. Deze leerstof wordt aangeboden aan alle kinderen van de groep. De manier waarop we kinderen leerstof aanbieden: we beginnen met klassikale instructie ( in drie niveau s ), vervolgens werken de kinderen individueel of in kleine groepjes aan de opdrachten. Indien nodig wordt er extra instructie gegeven individueel of in kleine groepjes. Om binnen de klas mogelijkheden te creëren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen, werken we met het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen van de leerkracht). Dit klassenorganisatiemodel stelt de leerkrachten in staat om, binnen de klas, individuele aandacht te geven. Het zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, samenwerken, werken aan dag- en weektaken zijn zaken die de kinderen binnen dit model leren. We starten al in groep 1 met de eerste stappen op weg naar het gippen en bouwen dat ieder jaar verder uit. De leerkracht gaat tijdens dit zelfstandig werken, steeds voor een korte periode met kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben, apart aan de instructietafel aan het werk. Tussen het werken aan de instructietafel, schenkt de leerkracht aan alle kinderen (volgens een vaste route) de nodige aandacht. Door het werken met een takenbord in groep 0 t/m 3, en een weektaak vanaf groep 4, weten de kinderen wat ze voor taken moeten doen. Tijdens het gippen zijn er vaste regels over het samenwerken. Alle leerlingen zitten in een vaste (jaar) groep. Op regelmatige tijden zijn er activiteiten waarbij de leerlingen uit alle groepen gelijktijdig en/ of door elkaar heen aan het werk zijn. Alles vanuit het uitgangspunt: Samen leren. 2.7 Het leren en de werkvormen Kinderen kunnen leren als zij een stimulerende omgeving ervaren. Het klaslokaal is hier een onderdeel van. De leerkrachten willen de leeromgeving zo inrichten dat de kinderen ruimte, gezelligheid en veiligheid kunnen ervaren. Kindvriendelijke en duidelijke leerkrachten zijn een belangrijke factor in de leeromgeving van kinderen. Zij bieden de kinderen structuur die ook het leren kan bevorderen. Om aan te sluiten bij verschillende leerstijlen van kinderen, worden verschillende werkvormen en hulpmiddelen in de school gebruikt: groepswerk, projecten, excursies, vieringen, werken met computers en digitaal schoolbord en creatieve hulpmiddelen. 2.8 Computers In onze samenleving is het gebruik van computers niet weg te denken. Ook op onze school worden computers zoveel mogelijk ingezet voor onderstaande doeleinden: Kennismaken met de computer (bij groepen 1 en 2 m.n. voor oog / hand coördinatie). Nieuwe media inhoud en aandacht geven Werken met speciale software gericht op het eigen ontwikkelingsniveau Het reeds voorhanden zijnde lesmateriaal aanvullen: als extra oefening of als verdieping/ verbreding van de oefenstof Tekstverwerking en PowerPoint Informatieverwerking Digibord Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

10 week 24 Maandag 9 juni 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school 2 e Pinksterdag Alle kinderen vrij! Dinsdag 10 juni 2014 Studiedag: alle kinderen vrij! Algemene ledenvergadering OR Woensdag 11 juni 2014 Donderdag 12 juni 2014 MR vergadering Olympiade gr. 7 (optioneel) Vrijdag 13 juni 2014 Prikbord mee Weekend 14 & 15 juni 2014

11 Alle ruimtes zijn aangesloten op een intern netwerk. Dit netwerk kunnen we zowel bekabeld als draadloos gebruiken. De plaats die de computer binnen ons onderwijs inneemt, staat omschreven in ons ICT-beleidsplan. In de meeste groepen maken we bij onze onderwijsactiviteiten gebruik van een digitaal schoolbord. 2.9 Methodes in de verschillende groepen. Geschiedenis Natuuronderwijs Verkeersonderwijs Maatsch. Verhoudingen Wijzer door de tijd Natuurlijk Wijzer door het verkeer Verwerkt in div. methodes en projecten Instrumentele vaardigheden Taal Taal actief, Idee en Schatkist voor groep 1 en 2 en projecten gemaakt aan de hand van leerlijnen. Lezen/ Zelfontwikkelde aanvankelijk leesmethode, Begrijpend lezen Leesplezier gr. 3 t/m 8/ Nieuwsbegrip XL groep 4, 5 en 6. Kidsweek groep 7 en 8 Schrijven Schrijfsleutel Rekenen Pluspunt voor groep 3 t/m 8 Idee en Wereld in getallen voor groep 1 en 2 Engels Junior Muzische en creatieve vorming Tekenen Muziek Dansante vorming Handvaardigheid Dramatische expressie Tekenvaardig Muziek moet je doen Dans moet je doen Handvaardig Drama moet je doen Wereldoriënterende vorming en levensbeschouwelijk onderwijs Aardrijkskunde Hier en daar Sociale wereldoriëntatie Godsdienst / levensbeschouwing Zintuiglijke en lichamelijke vorming Bewegingsonderwijs Sociaal- emotionele vorming Lessen sociaalemotionele vorming Verwerkt in div. methodes en projecten Projecten uit methode Hemel en aarde Basislessen bewegingsonderwijs Methode Fides Activiteiten in de onderbouw, de kleutergroepen. Hoewel het op het eerste oog niet altijd direct herkenbaar is, zijn de activiteiten die in deze groepen plaatsvinden altijd een voorbereiding op het latere leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast is er natuurlijk de nodige aandacht voor de sociaal/ emotionele ontwikkeling. Jonge kinderen leren door te doen, met name tijdens spelactiviteiten. Wij spelen daarop in door aanbod van materialen en het Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

12 week 23 Maandag 2 juni 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school Maashorst gr. 6b (o) Dinsdag 3 juni 2014 Woensdag 4 juni 2014 Donderdag 5 juni 2014 Vrijdag 6 juni 2014 Weekend 7 & 8 juni 2014

13 creëren van situaties waarvan kinderen kunnen leren. In de kleutergroepen werken wij met de voorlopers van de methodes die in de andere groepen gebruikt worden. ( Taal actief, Idee en Schatkist en projecten gemaakt aan de hand van de leerlijnen) Niet alleen maar spelen dus, maar spelend leren. Tijdens de speciaal voor deze groepen georganiseerde ouderavonden wordt uitgelegd hoe deze manier van werken het benodigde resultaat oplevert. Voor het meten van de ontwikkeling van het jonge kind gebruiken we een zelf ontwikkeld observatiesysteem en worden jaarlijks enkele Cito-toetsen afgenomen. Deze kennen een andere opzet en inhoud dan de toetsen die in de bovenbouw gebruikt worden. Daarnaast blijft bewegingsonderwijs een belangrijk onderdeel van het onderwijs aan jonge kinderen. Nieuwe opzet aanvankelijk lezen groep 3 In groep 3 gaat het leren lezen van groep 2 verder. Wij hebben gekozen voor een ononderbroken leerlijn van groep 2 naar 3. De doorgaande lijn van groep 2 naar 3 is gewaarborgd. Alle kinderen krijgen in groep 3 een programma aangeboden, wat we zelf hebben ontwikkeld, waarbij de kinderen op hun eigen leesniveau worden aangesproken. Het aanbieden van de leerstof gebeurt in deze groep op een andere wijze dan in de overige groepen. De kinderen lezen met veel plezier en enthousiasme. Het streven is om alle kinderen binnen hun eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk te laten ontplooien. In deze groep is het eigen niveau en tempo bepalend voor de ontwikkeling van het kind. Dit houdt in dat er in de groep een groot niveauverschil zit.het betekent dat een aantal kinderen alleen maar kennis maken met de letters, en de andere kinderen zich in een snel tempo het lezen eigen maken. Verder zijn er in het programma speelmomenten ingebouwd, om tegemoet te komen aan de speelbehoeften van de kinderen. De kinderen kunnen nog meer met materialen werken en in de hoek spelen. Verder zijn er knutsel en computeractiviteiten verwerkt in het programma. De inbreng van de kinderen met betrekking tot de inhoud is veel groter. Tevens worden de aangeboden letters ondersteund met gebaren en het visualiseren speelt nog een belangrijke rol. Volgend schooljaar gaan we deze manier van werken in groep 3 uitbreiden en borgen. Zwemles De kinderen van groep 4 krijgen wekelijks zwemonderwijs en worden per bus naar het zwembad gebracht. Voor de zwemles nemen de kinderen zwemkleding en een handdoek mee. Entreetoets In groep 7 wordt ieder jaar een entreetoets van Cito afgenomen. Deze toets is erop gericht om vroegtijdig op individueel niveau te signaleren welke onderwijsbehoeften er zijn voor groep 8. Op schoolniveau heeft de entreetoets de functie van evaluatieinstrument. Het geeft ons een signaal over het rendement van ons onderwijs t.o.v. het landelijk gemiddelde. Dit mede met het oog op het voortgezet onderwijs. In groep 7 vindt een eerste gesprek plaats over het advies voor het Voortgezet Onderwijs. Verkeersexamen Op het gebied van verkeersonderwijs is t Mulderke zeer actief. Sinds enkele jaren mogen wij het BrabantsVerkeersLabel aan onze school verbinden. Jaarlijks ondernemen we diverse activiteiten om kinderen te helpen bij het veilig deelnemen aan het verkeer. Wij krijgen ondersteuning van verkeersouders. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

14 week 22 Maandag 26 mei 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school Maashorst gr. 5b & 6a (o) Dinsdag 27 mei 2014 Woensdag 28 mei 2014 Donderdag 29 mei 2014 HEMELVAARTSDAG Alle kinderen vrij Vrijdag 30 mei 2014 Alle kinderen vrij Weekend 31 & 1 mei / juni 2014

15 De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het landelijk verkeersexamen. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens de verkeerslessen in de klas worden de kinderen met name op het theoretisch gedeelte voorbereid. Voor het praktisch gedeelte wordt een informatieavond voor de ouders gehouden, waarin de route besproken wordt die de kinderen voor de praktische verkeersproef moeten afleggen. Het is daarbij de bedoeling dat de ouder(s) samen met het kind deze route oefenen. Groep 8 Groep 8 is het laatste en daarmee een belangrijk leerjaar op iedere basisschool. Er vinden diverse activiteiten plaats, zoals een kampweek, een musical, de afscheidsavond en excursies. Boven alles staat in groep 8 echter het onderwijs en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs centraal. Tot het einde van het schooljaar wordt er in groep 8 aandacht besteed aan de leerstof en aan vaardigheden die in het voortgezet onderwijs belangrijk zijn. Hierover worden de betreffende ouders verder ingelicht tijdens de informatieavond van groep 8. De Cito eindtoetsen vinden plaats op 11, 12 en 13 februari Schoolkamp Voordat de leerlingen van groep 8 voorgoed onze school verlaten, gaan ze samen met de groepsleerkracht(en) op kamp. Dit kamp duurt een vijftal dagen. Het accent tijdens het kamp ligt bij het samen dingen doen. Het doel is een plezierige afsluiting van de basisschooltijd. E.H.B.O. De leerlingen van groep 8 krijgen E.H.B.O lessen. Deze worden verzorgd door medewerkers van de E.H.B.O vereniging. Aan het eind van de cursus wordt een examen afgenomen en kunnen de leerlingen een jeugd E.H.B.O.- diploma behalen. Bewegingsonderwijs Alle kinderen van de basisschool krijgen les in bewegingsonderwijs. In de kleutergroepen met name tijdens buitenactiviteiten en in de speelzaal. Binnen kunnen kinderen meedoen op blote voeten of op gymschoentjes (die dan gemakkelijk dienen te sluiten en voorzien zijn van goede (niet gladde) zolen. Deze kunnen gedurende het schooljaar in het groepslokaal worden bewaard. Vanaf groep 3 maken we gebruik van gymzaal Hoenderbos in het gebouw van t Mulderke en op locatie Helmteken van gymzaal, behorende bij Speelleercentrum de Wijde Wereld. Kunstzinnige vorming Elk jaar biedt stichting C de basisscholen een programma voor kunstzinnige vorming aan. Voor alle groepen is gezocht naar een invulling op dit gebied. In het prikbord geven we aan wanneer de diverse groepen een voorstelling zullen bezoeken. Het jaarprogramma kunt u op school inzien. Techniek en Cultuur Op het gebied van techniek hebben we in de achterliggende jaren grote sprongen gemaakt, mede met behulp van een subsidie. Middels het Kunstaanbod van Stichting C krijgen alle kinderen in Uden ook buiten school te maken met voorstellingen en bezoeken aan culturele instellingen. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

16 week 21 Maandag 19 mei 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school Maashorst gr. 5a (o) Versiergroep u Dinsdag 20 mei 2014 Woensdag 21 mei 2014 Donderdag 22 mei 2014 Vrijdag 23 mei 2014 Prikbord mee Weekend 24 & 25 mei 2014

17 Zowel voor techniek als voor cultuur hebben we coördinatoren in het team. Zij zijn op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en van het aanbod van dit jaar. Vieringen Elk jaar hebben we een aantal vieringen rondom de katholieke feestdagen. Er zijn aparte vieringen voor onder- midden- en bovenbouw. Feestelijkheden op school In samenwerking met de ouderraad organiseert de activiteitencommissie op school een aantal activiteiten door het jaar heen zoals de jaarlijks terugkerende kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval en de sponsorloop. Excursies In het schoolbeleidsplan zijn voor elk leerjaar één of meerdere excursies opgenomen. Deze excursies ondersteunen de lesonderwerpen. Een aantal excursies worden door de Maashorst georganiseerd. Schoolreisje Op de laatste woensdag van het schooljaar wordt er in samenwerking met de ouderraad een schoolreisje georganiseerd voor de groepen 0 t/m 7. Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

18 week 20 Maandag 12 mei 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar Luizencontrole school Dinsdag 13 mei 2014 Woensdag 14 mei 2014 Donderdag 15 mei 2014 Vrijdag 16 mei 2014 Weekend 17 & 18 mei 2014

19 3. De zorg voor kinderen 3.1 Nieuwe leerlingen op school Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een oriënterend gesprek. U kunt zich gedurende het gehele schooljaar inschrijven, liefst niet later dan een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Aanmelding Aanmelding kan het gehele schooljaar plaatsvinden en gebeurt schriftelijk. In het informatiepakket zit een inschrijfformulier en een schoolgids. U levert het inschrijfformulier in bij de directie. Ongeveer twee maanden voordat uw kind op school komt, krijgt u een intakeformulier toegestuurd. De ingevulde en door u teruggestuurde lijsten vormen de basis voor de definitieve inschrijving. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een vervolggesprek. Toelating / kennismakingsdagen Bij het toelaten van kinderen op onze school handelen we volgens de wettelijke voorschriften. In het kader van deze wet hebben we twee beleidsdocumenten opgesteld die betrekking hebben op het toelaten van kinderen tot onze school: - beleidsdocument Grenzen aan zorg - beleidsdocument Aannamebeleid Beide documenten liggen op school ter inzage. Om te worden toegelaten tot basisschool t Mulderke moeten kinderen vier jaar oud zijn. Kinderen worden bij de directeur van de school aangemeld. In de regel kan dat, na overleg, onder schooltijd zodat U en uw kinderen zich een beeld van de school kunnen vormen. Kinderen mogen 4 ½ dag komen instromen voordat ze 4 jaar oud zijn. Deze dagen worden in overleg met de leerkracht gepland. Als uw kind direct na de kerstvakantie start, of aan het begin van het nieuwe schooljaar vervallen deze dagen. Indien uw kind is aangemeld krijgt u kort (ongeveer twee maanden) voor de vierde verjaardag een bericht van de leerkracht bij wie uw kind is ingedeeld, om definitieve afspraken te maken. Uw kind krijgt vervolgens een uitnodiging thuisgestuurd. Voor kinderen die in augustus starten, hebben wij ieder jaar in de voorlaatste schoolweek een inloopochtend. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Deze kinderen starten op dinsdag in de eerste schoolweek en niet op maandag zoals de andere kinderen. Op deze manier kunnen wij de nieuwe kinderen de aandacht geven die ze verdienen. Voor kinderen die van een andere school komen is het mogelijk een dagdeel mee te draaien in de groep. 3.2 De zorgstructuur op t Mulderke De interne begeleiders op school geven het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg vorm en coördineren de uitvoering daarvan. Deze zorgstructuur is weergegeven in de (digitale) map Interne Zorg. De IB-er heeft de volgende taken: Het begeleiden van leerkrachten bij het werken omtrent de zorg voor leerlingen (incl. rugzakleerlingen ) Signaleren Trend analyses maken voor: School, bouw en groep Diagnosticeren Het volgen van leerlingen via Cito LVS en groepsbesprekingen Zorgbeleid optimaliseren Intermediair tussen leerkrachten, ouders en evt. externe instanties Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

20 week 19 Maandag 5 mei 2014 Familyplanner basisschool t Mulderke schooljaar school DEZE WEEK: MEIVAKANTIE Dinsdag 6 mei 2014 Woensdag 7 mei 2014 Donderdag 8 mei 2014 Vrijdag 9 mei 2014 Weekend 10 & 11 mei 2014

21 Aansturen en begeleiden van RT-ers De IB-er heeft een staffunctie. Een staffunctionaris heeft voornamelijk een ondersteunende en adviserende taak, zij dragen géén eindverantwoordelijkheid voor het werk van collega s. De zorgstructuur op t Mulderke is er niet alleen voor zorgleerlingen, maar voor alle leerlingen. Daartoe onderscheiden we vijf niveaus van zorg. Drie keer per jaar worden alle leerlingen door hun leerkracht ingedeeld op niveau van zorg. Dit vindt plaats tijdens de groepsbesprekingen, waarin alle leerlingen besproken worden. Alle leerlingen worden op het eind van het schooljaar doorgesproken met de volgende groepsleerkracht. De nieuwe leerkracht gaat dan verder op de ingeslagen weg. De vijf niveaus van zorg Niveau 1 is het niveau van Algemene zorg. Dit is de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Hieronder valt ook de extra uitleg van bijvoorbeeld een rekensom aan de instructietafel en het differentiëren naar tempo. Dit leert kinderen zelfstandig te werken. Vanaf groep 1 starten we hiermee. Er is een opbouw in duur en intensiteit van het gippen door de jaren heen. Niveau 2 is het niveau van Extra zorg. De leerkracht geeft binnen de groep, eventueel na kort overleg met de IB-er extra aandacht aan een leerling of doet kleine aanpassingen in het programma. Als een kind bijvoorbeeld op gezette tijden aan de instructietafel komt om het lezen extra te oefenen, dan is dat niveau 2. Ook de extra hulp buiten de groep, omdat een groep te groot is om dit aan de instructietafel te organiseren, valt onder dit zorgniveau. In dit stadium zullen de ouders op de hoogte worden gebracht van de extra zorg die aan de leerling wordt gegeven. Onder niveau 2 vallen ook de zorgvoorzieningen van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband biedt een aantal zorgvoorzieningen aan waarvoor de school zich kan inschrijven. Ouders moeten toestemming geven voor de aanvraag van een zorgvoorziening. Niveau 3 is het niveau van Speciale zorg na intern onderzoek. Een leerling wordt tijdens een leerlingenbespreking besproken of via een intern aanmeldingsformulier door de leerkracht aangemeld bij de intern begeleider. Hierna volgt verder onderzoek waarna de leerkracht samen met de intern begeleider en eventueel een extern begeleider op zoek gaat naar oplossingen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De aanpak wordt vastgelegd in een handelingsplan. Dit plan wordt ondertekend door de ouders. In het zorgdossier worden relevante zaken bijgehouden zoals verslagen van: oudergesprekken, logopedie, in- en extern onderzoek, ambulante begeleiding, remedial teaching, groeps- / handelingsplannen, zorgplannen etc. Op het rapport wordt het aanpaste niveau vermeld en beoordeeld. Niveau 4 is het niveau van speciale zorg na extern onderzoek. Nadat er toestemming verkregen is van de ouders kan een leerling verder worden onderzocht. Dit gebeurt alléén indien er vanuit de school een duidelijke hulpvraag is. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek wordt, in overleg met de externe Schoolgids basisschool t Mulderke schooljaar

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014-2015. Basisschool t Mulderke

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014-2015. Basisschool t Mulderke SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 Basisschool t Mulderke Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten

Nadere informatie

4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel. 8. Schoolfruit, opvang en peuterspeelzaal

4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel. 8. Schoolfruit, opvang en peuterspeelzaal Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel. 8. Schoolfruit, opvang en peuterspeelzaal

4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel. 8. Schoolfruit, opvang en peuterspeelzaal Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 3 12 START SCHOOLJAAR 2013/2014 13 14 15 16 Schoolreis 5-8 17 17 19 20 21 Informatieavond groep 3 22 23 ADV groep1-2 24 25 26 Informatieavond groep 8 27 28 Informatieavond groep 4

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal KALENDER 2014-2015 augustus 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inloopuur nieuwe klaslokaal 11.00-12.00 uur Eerste schooldag Luizencontrole 1 25 26 27 28 29 30 31 22 augustus

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo kalender schooljaar 2016-2017 September 2016 30 31 2 1 2 3 4 Tilburg Ten Miles 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag Kick off studenten 12 13 14 15 16 17 18 Informatieavond Groep 1-2 en 5 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Op 24 juni hebben we met elkaar gesproken over onze nieuwe aanpak van wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. We hebben op die avond geluisterd naar uw suggesties, maar ook naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 2 13 START SCHOOLJAAR 2012/2013 14 15 16 17 Schoolreis 5-8 18 19 20 21 22 Informatieavond gr 3 23 Informatieavond gr 5 24 25 26 27 Informatieavond gr 8 28 Informatieavond gr 7 29

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Ouderkalender Basisschool Klinkers

Ouderkalender Basisschool Klinkers Ouderkalender Basisschool Klinkers 2013-2014 augustus 2013 Maandelijks houdt de MR een vergadering op school. Dit is ook de avond dat de ouderraad vergadert. Via de klinkerlink wordt u op de hoogte gehouden

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Inloop: 8.35u en 13.05u Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen Estafette groep 7 groep 8 08.45 Lezen Lezen 09.00 Gym gym 10.00 Jeugdjournaal kijken en buitenspelen Jeugdjournaal

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Rotterdam 29 juni 2015 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie