INHOUDSOPGAVE. Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Voorwoord"

Transcriptie

1 1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven 1.1 Waarom een Schadefonds Geweldsmisdrijven? 1.2 Hoe kunnen slachtoffers een uitkering aanvragen? 1.3 Wie komen in aanmerking voor een tegemoetkoming? 1.4 Missie en visie 2 Organisatie 2.1 De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 2.2 Het secretariaat van het Schadefonds 2.3 De behandeling van aanvragen 2.4 Doorlooptijden 2.5 Samenwerking 2.6 Europese ontwikkelingen 2.7 Klachten 3 Tegemoetkomingen uit het Schadefonds 3.1 Primaire beslissingen Werkvoorraad Afgehandelde aanvragen Afwijzingen Toekenningen Soorten uitkeringen 3.2 Beslissingen op bezwaar Werkvoorraad Soorten beslissingen op bezwaar 3.3 Beroepszaken 4 Voorbeelden uit de praktijk 4.1 Toegewezen aanvragen 4.2 Afgewezen aanvragen 5 Commissie en directie 1

3 Dode bij gevecht in strandtent Door een onzer redacteuren Zandvoort, 13 maart. Bij een vechtpartij in een strandtent bij Zandvoort is zondag een 47-jarige man om het leven gekomen. De man was met enkele van zijn vrienden op het strand gaan lopen waarna ze de strandtent bezochten. Daar ontstond een vechtpartij waarbij de man een klap op zijn hoofd kreeg met een honkbalknuppel. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is aangehouden. 2

4 VOORWOORD Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in 2005 opnieuw een belangrijke inspanning geleverd op het terrein van slachtofferzorg. Voor slachtoffers van geweldsmisdrijven komt steeds meer aandacht. Ook in 2005 hebben we zeer constructief gewerkt aan een verdere versterking van hun positie. Met trots en tevredenheid wil ik u daarvan deelgenoot maken via dit Jaarverslag Mishandeling, incest, verkrachting, huiselijk geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, het zijn allemaal vormen van opzettelijk geweld. Slachtoffers van dergelijke geweldsmisdrijven worden in eerste instantie opgevangen door huisarts en politie, en bij Bureaus Slachtofferhulp, RIAGG's en Eerste Hulpposten. Zij staan met hun opvang en informatieverstrekking in de frontlinie van de slachtofferzorg. Het Schadefonds heeft vooral een vangnetfunctie. Juist daarom is het van het grootste belang dat eerstelijnsorganisaties de weg naar het Schadefonds kennen en slachtoffers doorverwijzen. Vooral door nauwe samenwerking met deze netwerk- en ketenpartners kunnen wij de slachtofferzorg verbeteren. In 2005 hebben we al veel energie gestoken in het verbeteren van de zogenaamde zorgketen, en in 2006 gaan we daarmee door. Dat de reorganisatie van 2004 een succes is, blijkt uit de productieresultaten van De doorlooptijden zijn teruggebracht van tien naar vijf maanden, de geraamde afhandeling van aanvragen is met bijna 10% overschreden en de werkvoorraad is aan het eind van het jaar aanzienlijk gedaald. Het aantal slachtoffers dat bezwaar aantekende bij de Commissie, is kleiner dan verwacht: geen 650 bezwaarzaken, maar 'slechts' 456. Ook het beroep op het Gerechtshof is in 2005 vergeleken met 2003 meer dan gehalveerd. Bij het Gerechtshof werd 95 maal in beroep gegaan; in 40 zaken achtte het Hof het bezwaar gegrond en werd de zaak terugverwezen. Aan een kleine slachtoffers werd het afgelopen jaar bijna elf miljoen euro uitgekeerd. Een belangrijke ontwikkeling die in 2005 is voorbereid, is de invoering van de Europese richtlijn voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Door de invoering van deze richtlijn zal het voor Nederlanders die in een EU-land slachtoffer zijn geworden van een misdrijf vanaf 1 januari 2006 mogelijk zijn om via het Nederlandse Schadefonds een uitkering aan te vragen bij een ander EU-Schadefonds. Op 1 november 2005 heeft de Commissie en het bureau afscheid genomen van directeur-secretaris de heer G. van Essen, die zijn functie heeft neergelegd wegens gebruikmaking van de vervroegde uittredingsmogelijkheid. Hij begon zijn carrière bij het Schadefonds als commissielid, en werd in 2002 directeur-secretaris. Zijn werk kenmerkte zich door een grote vakinhoudelijke kennis en een enthousiaste aanpak. Mede namens de Commissie wil ik op deze plek mijn dank uitspreken voor de belangrijke bijdragen die hij aan het werk en de organisatie van het fonds heeft geleverd. Terugkijkend op de resultaten van het Schadefonds Geweldsmisdrijven in 2005 blijven de Commissie en ik vol vertrouwen over deze organisatie. In het belang van de medeburgers die buiten hun wil en invloed getroffen worden door een ernstig geweldsmisdrijf, blijft het Schadefonds zich maximaal inzetten om mét de ketenpartners de slachtofferzorg te verbeteren. Rijswijk, maart 2006, Mr J.P.G. Poell, Voorzitter van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 3

5 Vrouw ernstig verminkt Van onze verslaggever Joop Tuinman Amsterdam, 26 mei. Een onbekende man heeft afgelopen zaterdagavond een 29-jarige vrouw ernstig verminkt met een kapot bierglas. Het incident gebeurde in een café in de Amsterdamse binnenstad. De vrouw was bij het verlaten van het café per ongeluk tegen de man aangelopen. Die werd kwaad omdat er bier op zijn kleding was gekomen. Hij sloeg daarop zijn bierglas kapot en sneed haar ermee in het gezicht. De dader is weten te ontkomen. 4

6 1 HET SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN Verkrachting, incest, mishandeling, huiselijk geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, diefstal met geweld: het zijn allemaal voorbeelden van opzettelijk geweld. Slachtoffers van dit soort geweldsmisdrijven lopen vaak psychische of materiële schade op. Die schade wordt vaak wel vergoed, maar soms ook niet. Wie nergens anders een financiële tegemoetkoming van opgelopen schade kan krijgen, kan terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 1.1 Waarom een Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is in 1976 opgericht om slachtoffers die nergens terechtkunnen met hun schade toch enigszins financieel tegemoet te komen. Een uitkering van het Schadefonds kan helpen bij het overwinnen van allerlei praktische problemen en een steun zijn bij het verwerkingsproces. Veel slachtoffers van een geweldsmisdrijf zien een uitkering van het Schadefonds namelijk ook als een erkenning van hun slachtofferschap. 1.2 Hoe kunnen slachtoffers een uitkering aanvragen? Wie bij de politie aangifte doet van een geweldsmisdrijf wordt meestal doorverwezen naar een Bureau Slachtofferhulp van de landelijke organisatie Slachtofferhulp Nederland. Deze instanties zullen het slachtoffer adviseren een aanvraag bij het Schadefonds in te dienen. Maar mensen kunnen ook direct contact opnemen met het Schadefonds, telefonisch, schriftelijk of via de website. 1.3 Wie komen in aanmerking voor een tegemoetkoming? Het Schadefonds heeft een vangnetfunctie en komt pas in actie als het slachtoffer de schade niet op een andere manier vergoed krijgt. Het gaat daarbij om mensen die ernstig letsel hebben opgelopen als gevolg van een opzettelijk geweldsmisdrijf waarbij zij buiten hun schuld betrokken zijn. Het is niet van belang of er uiteindelijk een dader is aangehouden; ook zonder veroordeling van een dader kan een slachtoffer voor een tegemoetkoming uit het fonds in aanmerking komen. Uiteraard moet een aanvrager wel aannemelijk maken dat hij het slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf. Als het Schadefonds uitkeert, gaat het altijd om een tegemoetkoming in de kosten en niet om een schadeloosstelling. 1.4 Missie en visie De missie van de reorganisatie is: het Schadefonds komt het slachtoffer tegemoet. Daartoe werkt het Schadefonds resultaatgericht, professioneel, netwerkgericht en burgergericht. Het afgelopen jaar is op deze aspecten voortgang geboekt; in de volgende hoofdstukken wordt dat toegelicht. 5

7 Overval op slagerij ANP Emmen, 2 juni. Bij een overval op een slagerij in Emmen heeft een onbekende man gisteren rond uur ruim euro buitgemaakt. De 57-jarige eigenaar van de winkel werd bij het sluiten van de winkel overmeesterd door een man met bivakmuts. Onder bedreiging van een mes werd hij gedwongen de dagopbrengst, zijn portemonnee, sleutels en mobiele telefoon af te geven. Van de dader ontbreekt elk spoor. 6

8 2 ORGANISATIE Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een fonds van het ministerie van Justitie dat wordt beheerd door de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. De leden van deze commissie worden bij Koninklijk Besluit benoemd. De commissie krijgt ondersteuning van een secretariaat dat bemand wordt door ambtenaren van Justitie. 2.1 De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt beheerd door de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt aanvragen voor tegemoetkomingen uit het fonds en neemt hierover beslissingen. Ook houdt de Commissie hoorzittingen waarin aanvragers die het oneens zijn met een beslissing hun bezwaarschrift kunnen toelichten. De wet bepaalt dat de Commissie vijf leden telt en wordt samengesteld uit diverse disciplines. Eén van de leden is benoemd als voorzitter. Naast de voorgeschreven vijf vaste leden kunnen ook plaatsvervangende leden aan de Commissie worden toegevoegd. Omdat de belasting van de commissieleden door de sterk toegenomen werkzaamheden steeds groter werd, is in 2004 besloten om ook de plaatsvervangende leden vol in te zetten. Eind 2005 telde de Commissie tien leden. Vanaf januari 2006 werkt de Commissie met twee kamers. 2.2 Het secretariaat van het Schadefonds Aan de Commissie is een ambtelijk secretaris verbonden die wordt benoemd door de minister van Justitie. Deze secretaris is ook directeur van het secretariaatsbureau, dat beheersmatig aan het Ministerie van Justitie is verbonden. Het secretariaatsbureau doet de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van het werk van de Commissie. In 2005 telde het bureau 59 medewerkers en had het een personeelsformatie van 53,9 fte. Het Schadefonds is gehuisvest in Rijswijk. In november 2005 is de directeur van het bureau, de heer G. van Essen, opgevolgd door de heer G. M. Zuur. 2.3 De behandeling van aanvragen Elke aanvraag die bij het Schadefonds binnenkomt, wordt behandeld door de ambtelijk secretaris, die daarvoor is gemandateerd. Zijn medewerkers beoordelen de aanvraag en komen tot een beslissing zonder tussenkomst van de Commissie. Als een aanvrager het niet eens is met die beslissing, kan hij hiertegen bezwaar maken en de Commissie vragen de zaak opnieuw te bekijken. In een hoorzitting krijgt de aanvrager de gelegenheid om zijn bezwaarschrift toe te lichten. Een van de kamers van de Commissie neemt vervolgens een beslissing op het bezwaarschrift. Is een aanvrager het ook daar niet mee eens, dan kan hij in beroep gaan bij het Gerechtshof. Dankzij deze bezwaarprocedure worden ook beslissingen op bezwaarschriften zeer zorgvuldig gemotiveerd. Doordat aanvragers hun bezwaar mogen toelichten, kunnen goed afgewogen beslissingen worden genomen. De hoorzitting geeft de Commissie de gelegenheid om vragen van aanvragers te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. En dat heeft weer tot gevolg dat aanvragers minder snel in beroep gaan bij het Gerechtshof. 2.4 Doorlooptijden De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen is de afgelopen jaren aanzienlijk korter geworden. Dat heeft te maken met de nieuwe werkwijze die op 1 januari 2004 is ingevoerd. In 2003 vóór de reorganisatie van het Schadefonds duurde de afhandeling van aanvragen nog gemiddeld 78,6 weken (ruim 18 maanden), in het overgangsjaar 2004 liep dit terug naar 41,9 weken (bijna tien maanden). In 2005 was de gemiddelde doorlooptijd nog maar 21 weken (bijna vijf maanden). 11% van de zaken werd binnen twee maanden afgehandeld, 36% binnen drie maanden en bijna 51% binnen vier maanden. Bij 49% van de zaken duurde de behandeling langer dan vier maanden, o.a. omdat medisch advies gevraagd moest worden. De verbeteringen die in 2006 zullen worden doorgevoerd, moeten ervoor zorgen dat 80% van de zaken binnen vier maanden is afgehandeld. 7

9 2 ORGANISATIE 2.5 Samenwerking Slachtofferzorg heeft baat bij nauwe samenwerking met de ketenpartners. In 2005 is daarom contact gelegd met twee belangrijke ketenpartners: Slachtofferhulp Nederland en het Centraal Justitieel Incassobureau. Het is de bedoeling dat we structureel gaan samenwerken met deze partners. Verder is in december 2005 een convenant ondertekend voor deelname aan het Slachtoffer Informatie Punt in Den Haag. 2.6 Europese ontwikkelingen Op 1 januari 2006 wordt een Europese richtlijn ingevoerd die voor het Schadefonds een belangrijke ontwikkeling betekent. Het gaat om de Europese richtlijn voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Door de invoering van deze richtlijn kunnen mensen die in Nederland wonen maar slachtoffer zijn geworden in een EU-land, via het Nederlandse Schadefonds een uitkering aanvragen bij een ander EU-schadefonds. Het Schadefonds neemt het slachtoffer de hele administratieve afwikkeling uit handen. Alle documenten worden aan het slachtoffer en het buitenlandse schadefonds doorgestuurd. Bovendien wordt gezorgd voor vertaling van de stukken. Om dit alles mogelijk te maken is in 2005 de Wet schadefonds geweldsmisdrijven en het bijbehorend besluit gewijzigd en zijn de interne werkprocessen aangepast. Het Schadefonds keert soms ook uit aan slachtoffers die in het buitenland wonen, zoals blijkt uit de voorbeelden hiernaast. Door de invoering van de nieuwe Europese richtlijn zal ook de administratieve afhandeling van deze zaken een stuk makkelijker worden. Het Schadefonds voert correspondentie met lokale schadefondsen; de buitenlander krijgt de vertaling van elk document. Ierland Een 23- jarige Ier, een 25-jarige Brit en een 27-jarige Schot zijn (in Nederland) aan het werk in een magazijn. Ongeveer zeven gemaskerde mannen dringen het pand binnen en bedreigen hen met een vuurwapen. De drie magazijnmedewerkers worden gedwongen op de grond te gaan liggen en hun handen worden vastgebonden. De overval duurt ongeveer 50 minuten. Het Schadefonds heeft aan alle drie de medewerkers J 2.750,00 toegekend wegens immateriële schade. Voor de materiële schade ontvangt de Ier daarnaast een bedrag van J 505,00 (psychotherapie en medische hulp), de Brit een bedrag van J 3.000,00 (verlies van arbeidsvermogen) en de Schot een bedrag van J 425,00 (telefoonkosten, psychotherapie). Groot-Brittannië Een 29-jarige Britse militair is gelegerd in Duitsland, maar is met een vriend in Eindhoven. Op het station wordt de Brit aangestoten door een man. Als de Brit vraagt of dit nodig is, wordt hij geschopt en geslagen. Een tweede man pakt de Brit vast en trekt hem in de richting van de trein. Die is inmiddels aan het rijden en de man probeert de Brit onder de trein te duwen. Een conducteur ziet wat er gebeurt en laat de trein stoppen. De daders zijn weggelopen. Het Schadefonds heeft de Brit J 4.150,00 toegekend wegens immateriële schade. Schotland Een 41-jarige Schot is iets aan het drinken in het café. Op het moment dat hij terugkomt van het toilet voelt hij een brandende pijn op de borst. Hij denkt eerst dat hij is geraakt door een stroomstootwapen, maar later blijkt dat hij is neergeschoten. De Schot is in elkaar gezakt en kan zich niets meer herinneren. Het Schadefonds heeft hem J 4.150,00 toegekend voor immateriële schade en J 910,00 voor de materiële schade (verlies van arbeidsvermogen, reizen en vervoer, kledingschade, telefoonkosten, ziekenhuisverblijf en hulpmiddelen/prothese). 8

10 2 ORGANISATIE 2.7 Klachten In 2005 heeft het Schadefonds vijf klachten van aanvragers ontvangen over de gang van zaken rond de behandeling van hun aanvraag. In 2004 waren er nog dertien klachten. De vijf klachten zijn afgehandeld volgens de formele klachtenprocedure. Driemaal werden ze gegrond verklaard, tweemaal ongegerond. Onderdeel van de procedure is dat klagers gelegenheid krijgen om hun klacht toe te lichten in een persoonlijk gesprek met de directeur. Voorbeelden van reacties van het Schadefonds op de gegronde klachten waren het aanbieden van excuses, het aanpassen van de toonzetting in beslissingen en het veranderen van de werkwijze waardoor de bepaalde fouten niet meer gemaakt worden. 9

11 Werkgever aangehouden wegens aanranding UTRECHT - Een 53-jarige man uit Lunetten is aangehouden op verdenking van aanranding van een minderjarige werknemer. Volgens deze werknemer, een 17-jarige jongen, heeft zijn werkgever hem gedurende een periode van enkele maanden minstens drie keer onzedelijk betast. Uit schaamte hield de jongen het aanvankelijk geheim. De jongen kreeg depressieve klachten en na een bezoek aan een psycholoog besloot de jongen alsnog aangifte tegen zijn werkgever te doen. De politie stelt een onderzoek in. (ANP) 10

12 3 TEGEMOETKOMINGEN SCHADEFONDS Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in 2005 bijna elf miljoen euro aan letselschade uitgekeerd. In totaal zijn aanvragen van slachtoffers van geweldsmisdrijven afgehandeld. Het ging daarbij om eerste aanvragen en 470 bezwaarzaken. In zaken werd een uitkering toegewezen, in zaken heeft de betaling ook daadwerkelijk in 2005 plaatsgevonden. 3.1 Primaire beslissingen Een primaire beslissing is de beslissing op een eerste aanvraag van een slachtoffer Werkvoorraad Op 1 januari 2005 had het Schadefonds dossiers in behandeling. In 2005 kwamen daar nieuwe aanvragen bij. De totale werkvoorraad bestond in 2005 dus uit dossiers die behandeld moesten worden Afgehandelde aanvragen In 2005 heeft het Schadefonds dossiers afgehandeld. Daarvan werden er (27,8 %) in de loop van het jaar ingetrokken, voortijdig afgesloten of niet-ontvankelijk verklaard. Aanvragen worden voortijdig afgesloten als ze niet aan de vereiste criteria voldoen. In totaal leidden aanvragen tot een beslissing van het Schadefonds. Eind 2005 waren er nog dossiers in behandeling. Werkvoorraad begin 2005 Nieuwe aanvragen 2005 Totaal 2005 Totaal af te handelen 2005 Ingetrokken/tussentijds afgesloten Beslissing Werkvoorrad eind Werkvoorraad en nieuwe aanvragen (3.1.1) Afgehandelde aanvragen en nieuwe werkvoorraad (3.1.2) Provincie Primaire verzoeken Buitenland Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland ,59% 1,66% 3,24% 3,06% 7,61% 2,08% 6,59% 13,91% 29,51% 3,38% 5,87% 1,45% 21,05% 100,00% Output per provincie (3.1.2) 11

13 3 TEGEMOETKOMINGEN SCHADEFONDS Toewijzingen Voldoet een aanvraag aan alle vereiste criteria, dan wordt die aanvraag toegewezen. In 2005 heeft het Schadefonds aanvragen toegewezen. Wie voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking wil komen, moet aan de volgende criteria voldoen: Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf dat in Nederland plaatsvond, het slachtoffer heeft daardoor ernstig lichamelijk of geestelijk letsel opgelopen, het slachtoffer is niet zelf (mede)schuldig aan het geweldsmisdrijf, en het slachtoffer kan de schade op geen enkele andere manier vergoed krijgen. Behalve slachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden ook andere mensen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds in aanmerking komen. Bijvoorbeeld nabestaanden van een slachtoffer dat door een geweldsmisdrijf overleed, en getuigen van een geweldsmisdrijf waarbij een naaste ernstig gewond raakte of overleed. Primaire verzoeken Artikelgroep Afpersing en bedreiging Anders Diefstal met geweldpleging Misdrijven tegen de openbare orde Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid Misdrijven tegen de zeden Misdrijven tegen het leven gericht Misdrijven tegen het openbaar gezag Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht Mishandeling Scheeps- en luchtvaartmisdrijven Toekenningen per categorie in 2005 (3.1.3) Vrouwen Percentage Mannen Percentage Totaal Percentage ,5% 0,0% 12,3% 0,0% 4,2% 15,7% 3,6% 0,0% 0,2% 14,5% 0,0% 51,0% ,3% 0,0% 11,9% 0,0% 3,8% 2,8% 6,7% 0,1% 0,3% 23,1% 0,0% 49,0% ,8% 0,0% 24,2% 0,0% 8,0% 18,5% 10,3% 0,1% 0,5% 37,6% 0,0% 100,0% 12

14 3 TEGEMOETKOMINGEN SCHADEFONDS Afwijzingen Als een slachtoffer niet voldoet aan één of meer van de criteria voor een tegemoetkoming, wordt een aanvraag afgewezen. In 2005 zijn 925 aanvragen afgewezen. Aantal uitkeringen Uitgekeerde bedrag per jaar Reden afwijzing Geen sprake van ernstig letsel Geen sprake van opzettelijk geweldsmisdrijf Er was sprake van medeschuld De aanvraag is niet tijdig ingediend De schade kan anders worden vergoed Het misdrijf was gepleegd vóór De nabestaande lijdt geen schade Niet gepleegd op Nederlands grondgebied Betrokkene kan de schade zelf dragen Percentage 56% 26% 6% 6% 4% 0% 1% 0% 1% 100% Schets uitkeringen en uitgekeerde bedragen sinds 1976 Afwijzingen (3.1.4) 13

15 3 TEGEMOETKOMINGEN SCHADEFONDS Soorten uitkeringen Het Schadefonds keert alleen geld uit voor opgelopen letselschade. Dat is de schade veroorzaakt door het letsel dat bij het geweldsmisdrijf is toegebracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Afhankelijk van de geleden schade kan de Commissie verschillende soorten uitkeringen toekennen. Meestal bestaat de tegemoetkoming uit een gecombineerde uitkering wegens materiële én immateriële schade. Materiële schade Bij materiële schade gaat het om de daadwerkelijke kosten die een slachtoffer heeft moeten maken. Denk aan de kosten van een bezoek aan een arts, kosten van huishoudelijke hulp, verlies van arbeidsvermogen en vervoerskosten. Deze kosten moeten altijd een direct gevolg zijn van het opgelopen letsel. Ook gestolen geld of een vernielde fiets kan weliswaar kosten met zich meebrengen die het gevolg kunnen zijn van het geweldsmisdrijf, maar die kosten zijn niet een direct gevolg van het opgelopen letsel. Dit soort schade komt dus niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Voor materiële schade kan het Schadefonds maximaal J ,00 toekennen. Immateriële schade Immateriële schade is het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het opgelopen letsel. Als er sprake is van ernstig letsel wordt vrijwel altijd een uitkering wegens immateriële schade toegekend. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Hoe hoog de uitkering voor immateriële schade is, hangt af van de ernst van het letsel en de gevolgen en omstandigheden waaronder het misdrijf heeft plaatsgevonden. Het Schadefonds hanteert een letsellijst met acht schalen, oplopend van J 550,00 tot maximaal J 9.100,00. Een uitkering wegens immateriële schade is ook mogelijk als een slachtoffer géén materiële schade heeft. Soort uitkering Totaal Materieel Immaterieel Combinatie materieel + immaterieel Soorten uitkeringen (3.1.5) Aantal Bedrag Percentage Schaal en bedrag Percentage J.0 - J % I J ,3% J J % II J ,0% J J % III J ,3% J J % IV J ,4% J J % V J ,7% J J % VI J ,8% J J % VI J ,3% J J % VI J ,1% Totaal J ,0% Totaal J ,0% Materiële uitkeringen 2005 Immateriële uitkeringen

16 3 TEGEMOETKOMINGEN SCHADEFONDS 3.2 Beslissingen op bezwaar Een aanvrager kan bezwaar maken tegen een primaire beslissing. In een hoorzitting krijgt hij de gelegenheid om zijn bezwaar toe te lichten. Daarna wordt een beslissing op bezwaar genomen Werkvoorraad Op 1 januari 2005 had het Schadefonds 203 bezwaardossiers in behandeling. In 2005 kwamen daar 456 nieuwe bezwaren bij. De totale werkvoorraad bestond in 2005 dus uit 659 dossiers die behandeld moesten worden. 3.3 Beroepszaken Een aanvrager die het niet eens is met de beslissing van de Commissie en die ook in bezwaar geen gelijk heeft gekregen, kan nog in beroep gaan bij het Gerechtshof. In 2005 gingen ruim 95 slachtoffers in beroep bij het Hof, 40 zaken werden (alsnog) gegrond verklaard en terugverwezen naar het Schadefonds Soorten beslissingen op bezwaar In 2005 zijn 103 van de 470 afgehandelde bezwaren (22%) niet-ontvankelijk verklaard. Dit gebeurt als een bezwaar te laat is ingediend of niet voldoet aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht. Als een bezwaarzaak wel ontvankelijk is en de aanvrager krijgt van de Commissie gelijk, dan is zijn zaak gegrond. In 2005 leidden 177 aanvragen tot een gegrondverklaring. Krijgt de aanvrager in bezwaar van de Commissie ongelijk, dan is zijn zaak ongegrond. Dat gebeurde in 2005 bij 190 zaken. Werkvoorraad begin 2005 Nieuwe bezwaren 2005 Totaal Werkvoorraad bezwaardossiers (3.2.1) Niet ontvankelijk Gegrond Ongegrond ,9% ,7% ,4% Soorten beslissingen op bezwaar (3.2.2) Provincie Bezwaarzaken Buitenland Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland Output per provincie (3.2.2.) 0,00% 2,77% 3,62% 2,13% 10,00% 1,91% 5,53% 11,70% 25,11% 3,40% 7,87% 2,34% 23,62% 100,00% 15

17 Vrouw (22) aangevallen 10 september Leeuwarden - Een 22-jarige vrouw is donderdag omstreeks half zes 's middags aangevallen door een onbekende man. De vrouw kwam op de fiets terug van haar werk. Ze wilde niet te laat thuis zijn.ter hoogte van de kerk op de Baronielaan, sprong er plotseling een onbekende man vanachter geparkeerde auto s vandaan. Hij pakte haar beet, drukte haar tegen zich aan en stak zonder enige aanleiding een mes in haar rug. De vrouw wist zich los te rukken en met behulp van een omstander het ziekenhuis aan de Langendijk te bereiken. Zij is buiten levensgevaar. Naar de dader wordt nog gezocht. 16

18 4 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK Een jaarverslag is vooral een overzicht van cijfers en opsommingen van activiteiten. In dit hoofdstuk worden die kille cijfers en opsommingen geïllustreerd met voorbeelden van de aanvragen die dagelijks bij het Schadefonds binnenkomen. Uit privacy-overwegingen zijn alle voorbeelden geanonimiseerd. 4.1 Aanvragen die zijn toegekend Diefstal met geweld Bankoverval Op een normale werkdag dringen drie gemaskerde mannen een bank binnen en bedreigen daar de medewerkers van de bank met een vuurwapen. Ze pakken geld uit de kluis en gaan ervandoor. De daders zijn nooit gevonden. Het Schadefonds kent een medewerker van de bank een uitkering toe van J 2.750,00 wegens immateriële schade en van J 39,00 voor de materiële schade (reiskosten). Beroving voor woning Een 32- jarige vrouw komt thuis van haar werk. Ze zet haar fiets voor haar woning op slot. Op dat moment stapt er een man uit een auto. Hij heeft een bivakmuts op en een mes in zijn handen. Hij bedreigt de vrouw en dwingt haar haar mobiel en portemonnee af te geven. Vervolgens springt hij in de auto en rijdt weg. De vrouw heeft sindsdien slaapproblemen en last van angst. Bovendien durft ze niet meer alleen over straat. Het Schadefonds kent haar een uitkering toe van J 550,00 wegens immateriële schade. Overval op slager Een 37-jarige slager verlaat de winkel met de dagopbrengst in een sealbag. Buiten wordt hij door een man bij de keel gepakt en teruggeduwd naar de winkel. De man plaatst een mes op zijn keel en pakt de slager diens sealbag, portemonnee, sleutels en mobiele telefoon af. De slager houdt psychische klachten over aan de overval. Het Schadefonds kent hem J 550,00 toe wegens immateriële schade en J 456,00 voor de materiële schade (verlies van arbeidsvermogen en nieuwe sloten (huissleutels werden bij de overval gestolen). 17

19 4 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK Mishandeling Klappen op straat Een 19-jarige jongen staat met een paar vrienden op straat. Een voor hem onbekende man komt aanfietsen, roept iets, stapt van zijn fiets af en loopt op de jongen toe. Dan slaat hij de jongen zonder aanleiding in het gezicht. De jongen valt op de grond. Hij loopt een jukbeenfractuur op waarvoor hij twee keer moet worden geopereerd. Verder heeft hij een hersenschudding en psychische klachten. De dader is veroordeeld. Het Schadefonds kent de jongen J 1.400,00 toe wegens immateriële schade en J 189,00 voor de materiële schade (ziekenhuisverblijf, kosten van tandheelkundige hulp, kosten van bijzondere voeding, reiskosten en telefoonkosten). Bierglas in gezicht Een 29-jarige vrouw bezoekt een café. Als zij wil vertrekken, loopt zij per ongeluk tegen iemand aan. Deze voor haar onbekende man slaat een glas op de bar kapot en snijdt ermee in het gezicht van de vrouw. De zaak heeft geen strafrechtelijk vervolg. De vrouw houdt aan haar verwondingen een ernstig ontsierend litteken in het gezicht over en een posttraumatische stressstoornis. Het Schadefonds kent haar J 1.400,00 toe wegens immateriële schade en J 88,00 (voor de materiële schade (kosten van huishoudelijke hulp, kledingschade en telefoonkosten). Klap tegen neus Een 22-jarige vrouw is met haar vriend en enkele vrienden in een café als ze ziet dat haar vriend wordt lastiggevallen door een onbekende man. Ze probeert een ruzie te voorkomen en gaat tussen hen in staan. De man slaat in de richting van haar vriend, mist hem, maar raakt wel de vrouw tegen haar neus. Ze loopt hierdoor een neusfractuur op waarvoor ze operatief is behandeld. Het Schadefonds kent haar J 550,00 toe wegens immateriële schade en J 113,00 voor de materiële schade (ziekenhuisverblijf, reiskosten en kledingschade). 18

20 4 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK Huiselijk geweld Misdrijven tegen het leven gericht Lastiggevallen door ex-vriend Een 20-jarige vrouw wordt gedurende drie jaar regelmatig mishandeld door haar vriend. Ook heeft hij geregeld tegen haar wil gemeenschap met haar. De vrouw verbreekt uiteindelijk de relatie, maar wordt daarna nog regelmatig lastiggevallen door haar ex. Een door haar aangespannen zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De vrouw is voor haar klachten onder behandeling bij de huisarts en een psycholoog. De beschikbare medische gegevens leveren naar het oordeel van de Commissie genoeg aanknopingspunten op om de opgegeven feiten toch aannemelijk te achten. Het Schadefonds kent haar J 2.750,00 toe wegens immateriële schade en J 50,00 voor de materiële schade (reiskosten). Mishandeling door man Een 40-jarige vrouw wordt vanaf het begin van haar huwelijk mishandeld door haar man. Ze vlucht naar een Blijf-van-mijn-lijf-huis en doet aangifte. De man wordt veroordeeld voor meerdere mishandelingen. De vrouw heeft psychische problemen en is een tijdlang arbeidsongeschikt. Het Schadefonds kent de vrouw een uitkering toe van J 1.400,00 wegens immateriële schade en van J 300,00 voor de materiële schade (verlies van arbeidsvermogen). Messteken in rug Een 22-jarige vrouw fietst op straat als er plotseling een onbekende man achter geparkeerde auto s vandaan springt en op haar afkomt. Hij slaat zijn armen om haar heen, drukt haar tegen zich aan en steekt dan een mes in haar rug. De vrouw houdt hieraan een steekwond zonder inwendig letsel over, en verschillende psychische klachten. Het Schadefonds kent haar J 1.400,00 toe wegens immateriële schade en J 424,00 voor de materiële schade (ziekenhuisverblijf, kosten van medische hulp, kledingschade en kosten van rechtsbijstand). 19

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. 1 Organisatie. 2 Tegemoetkoming Schadefonds. 3 Voorbeelden uit de praktijk. 4 Samenstelling commissie per 31 december 2004

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. 1 Organisatie. 2 Tegemoetkoming Schadefonds. 3 Voorbeelden uit de praktijk. 4 Samenstelling commissie per 31 december 2004 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Organisatie 1.1 Aanvragen beoordelen: de Commissie van het Schadefonds 1.2 Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren: het secretariaatsbureau 1.3 Veranderingen in de werkwijze 1.4

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 17 juli 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering slachtoffer

Aanvraag Uitkering slachtoffer Aanvraag Uitkering slachtoffer Bent u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En heeft u door dit geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel? Dan kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. In het kort 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. In het kort 7 Jaarverslag 2008 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 7 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Huidig en verwacht beleid 9 Het werk in de dagelijkse praktijk 10 3. De cijfers 12 Primaire

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 9 januari 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. In het kort 6

Voorwoord 5. 1. In het kort 6 Jaarverslag 2009 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 6 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Huidig en verwacht beleid 9 Het werk in de dagelijkse praktijk 11 Onderzoeken 12 3. De cijfers

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 9 januari 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. In het kort 6

Voorwoord 5. 1. In het kort 6 Jaarverslag 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 6 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Relevant beleid 9 Relevant onderzoek 9 Samenwerken met ketenpartners 10 De Europese schadefondsen

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor slachtoffer

Aanvraag uitkering voor slachtoffer Aanvraag uitkering voor slachtoffer Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Schadefonds Geweldsmisdrijven. Poging tot moord. Door een van onze redacteuren Leerdam, 24 september 2007

Jaarverslag 2007. Schadefonds Geweldsmisdrijven. Poging tot moord. Door een van onze redacteuren Leerdam, 24 september 2007 Jaarverslag 2007 Poging tot moord Schadefonds Geweldsmisdrijven Door een van onze redacteuren Leerdam, 24 september 2007 Een vrouw komt thuis na een dag hard werken. Zij is moe en gaat op aandringen van

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Woningovervallen in Nederland januari t/m juli 2009*

Woningovervallen in Nederland januari t/m juli 2009* Woningovervallen in Nederland januari t/m juli 2009* Nr. Politiekorps Plaatsnaam Slachtoffer(s) Verdachte(n)/dader(s) Geweld 1 Amsterdam-Amstelland Amsterdam gezin 4 verdachten, onder wie 1 vrouw bedreigd

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is het overleden slachtoffer geen naaste van u, maar heeft u wel de begrafenis of crematie betaald? Dan kunt u met dit formulier een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2012, Special Schadefonds Geweldsmisdrijven Nummers: 1 25 JBS 2012, nr. 1 SGM 30 juni 2008 Kenmerk: 72525/MS Zedenmisdrijf. 1. Verlies arbeidsvermogen: vergoeding misgelopen verlofuren. 2. Vergoeding van

Nadere informatie

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig. psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming en erkent

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig. psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming en erkent Jaarverslag 2011 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming en erkent daarmee het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 17 oktober 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 12 februari 2014 Inhoudsopgave Introductie...6 1. Wettelijke vereisten...7 1.1 Geweldsmisdrijf...7 1.1.1 Opzet...8 1.1.2 In Nederland...8 1.1.3 Aannemelijkheid...8

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] wonende te [plaats] hierna te noemen: aanvraagster

Mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] wonende te [plaats] hierna te noemen: aanvraagster Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ***** Datum uitspraak: 3 februari 2017 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is een naaste van u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En is deze naaste hierdoor overleden? Dan kunt u mogelijk een uitkering

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 en Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Jaarverslag 2011 en Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Jaarverslag 2011 en 2012 Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs Postbus 95572 2509 CN Den Haag T 070 331 52 44 F 070

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 28 november 2012

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 28 november 2012 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 28 november 2012 Inhoudsopgave Introductie... 3 1. De wettelijke vereisten...4 1.1 In Nederland...4 1.2 Indieningstermijn...4 1.3 Opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf...4

Nadere informatie

De draad weer oppakken

De draad weer oppakken De draad weer oppakken na een ingrijpende gebeurtenis 0900-0101 (lokaal tarief) Slachtofferhulp N e d e r l a n d Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf of verkeersongeluk, zet uw leven in meer

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 11 juni 2013

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 11 juni 2013 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 11 juni 2013 1 Inhoudsopgave Introductie... 4 1. De wettelijke vereisten...5 1.1 In Nederland...5 1.2 Indieningstermijn...5 1.3 Opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf...5

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Leerling is ten onrechte beschuldigd van gooien van steentjes door de klas. Daarna is hij in een polsklem genomen, wat een ernstige kneuzing heeft

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven door het toewijzen van een aanvraag, in feite vaststelt dat verzoeker zijn zoon seksueel heeft misbruikt, althans het in

Nadere informatie

Evaluatie burgergericht werken en all-in beleid

Evaluatie burgergericht werken en all-in beleid Schadefonds Geweldsmisdrijven Evaluatie burgergericht werken en all-in beleid Een onderzoeksrapport over de effecten van het burgergericht werken en het all-in beleid Charlie Maas Salomé Schiltkamp Diandra

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-7-0869 B.R. 8382 Beslissing van 8 maart 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvraagster

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvraagster Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 3 oktober 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht 1. Inleiding Het Panel Deurbeleid Utrecht heeft naast de taak van het beoordelen van het deurbeleid van individuele horecaondernemers tevens de taak tot het onderzoeken

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 december 2015

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 december 2015 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 15 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Wettelijke vereisten...6 1.1 Geweldsmisdrijf...6 1.1.1 Algemeen...6 1.1.2 Opzet...7 1.1.3 In Nederland...7 1.1.4

Nadere informatie

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Beleidsoverzicht Nota van wijzigingen: Juli 2011 2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Oktober 2010 2.5.8. Nieuw beleid inzake mantelzorg Augustus 2010 1.4.5.1.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2010:BN4824

ECLI:NL:RBMAA:2010:BN4824 ECLI:NL:RBMAA:2010:BN4824 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 30-06-2010 Datum publicatie 23-08-2010 Zaaknummer 03/700103-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Klachten over uw zorg?

Klachten over uw zorg? Klachten over uw zorg? Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3463

ECLI:NL:CRVB:2014:3463 ECLI:NL:CRVB:2014:3463 Instantie Datum uitspraak 21-10-2014 Datum publicatie 28-10-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-3170

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /122 20 14/122 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Feiten

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 6 november 2013

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 6 november 2013 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 6 november 2013 1 Inhoudsopgave Introductie...5 1. Wettelijke vereisten...6 1.1 Geweldsmisdrijf...6 1.1.1 Opzet...7 1.1.2 In Nederland...7 1.1.3 Aannemelijkheid...7

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Programma Wie zijn wij? Wie helpen wij? Wat doen wij? Ontwikkelingen Financiering Wie zijn wij? Wij Behartigen de belangen van slachtoffers.

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

ó o De Commissie heeft besloten dat uw bezwaar ongegrond is. Hieronder leest u waarom.

ó o De Commissie heeft besloten dat uw bezwaar ongegrond is. Hieronder leest u waarom. O. ó o -> Ons kenmerk Behandelaar Telefoon Datum Bijlage(n) Onderwerp Uw kenmerk De heer I 102732/JH Mevrouw l (070) 414 20 79 6 juli 2015 geen De beslissing op het bezwaarschrift Postbus 1947 2280 DX

Nadere informatie

[naam], geboren op [datum], wonende te [plaats], hierna te noemen: klager, juridisch adviseur: mr. S.S. van Gijn, advocaat te Amsterdam,

[naam], geboren op [datum], wonende te [plaats], hierna te noemen: klager, juridisch adviseur: mr. S.S. van Gijn, advocaat te Amsterdam, 11 september 2012 De Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland (rechtsopvolger van de Beoordelings-

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties a Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de minister van Buitenlandse Zaken t.a.v.

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2617

ECLI:NL:CRVB:2017:2617 ECLI:NL:CRVB:2017:2617 Instantie Datum uitspraak 28-07-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12/3068 Wajong Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 5 juni 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bestuurlijke en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden A.7 Bijlage 1 Klachtenregeling 1 Versiebeheer: DATUM VERSIE DOCUMENT STATUS 20110308 0.1 Klachtenregeling concept 20110322 0.2 Klachtenregeling concept 20110426 0.2 Klachtenregeling concept 20110509 0.2

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND 2/6 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Cijfermateriaal... 3 3. Klachtonderwerpen... 5 4. Informele afdoening... 5 5. Klachtadviescommissie... 5 6.

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

het bestuur van Stichting x te P, (hierna te noemen: verweerster), inzake de klacht van mevrouw K (hierna te noemen: klaagster) moeder van L.

het bestuur van Stichting x te P, (hierna te noemen: verweerster), inzake de klacht van mevrouw K (hierna te noemen: klaagster) moeder van L. LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2015/099 Klacht over aanpak pesten. Pestprotocol blijkt niet adequaat. Klacht gegrond. Advies aan: het bestuur van Stichting x te P, (hierna

Nadere informatie

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Uitgave mei 2011 Voorwoord Dit is een handzaam naslagwerk voor eenieder die te maken krijgt met of een rol vervult bij een agressie- of geweldincident.

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; Gelet op: hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; de Wet Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 Instantie Datum uitspraak 04-01-2012 Datum publicatie 05-01-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-4246 WMO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 Instantie Datum uitspraak 12-02-2013 Datum publicatie 28-05-2013 Zaaknummer 21-004366-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-5-0991 B.R. 8452 Beslissing van 30 oktober 2012 De vijfde kamer van de Commissie,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Rapport Geduld, een schone zaak? Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de gemeente Voorschoten gegrond.

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 2 juni 2015

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 2 juni 2015 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 2 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Wettelijke vereisten...6 1.1 Geweldsmisdrijf...6 1.1.1 Algemeen...6 1.1.2 Opzet...7 1.1.3 In Nederland...7 1.1.4 Aannemelijkheid

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201104673/1 /V4. Datum uitspraak: 27 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht {hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? HetWaarborgfondsMotorverkeer kanuitkomstbieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is onverzekerd.

Nadere informatie