BESCHIKKING. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus MA TILBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHIKKING. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG"

Transcriptie

1 BESCHIKKING Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus MA TILBURG Brabantlaan 1 Postbus MC s-hertogenbosch Telefoon (073) Fax (073) Bank ING Postbank Onderwerp Besluit inzake ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet voor het doden van reeën. Relatienummer Onth/Prov/9006 Directie Ecologie Aanvraag Op 21 december 2006 heeft de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant een aanvraag ingediend om ontheffing voor het doden van reeën in de gehele provincie Noord-Brabant. De aanvraag heeft betrekking op populatiebeheer van reeën ondersteund door de volgende belangen: - in het belang van de openbare veiligheid (verkeersveiligheid); - ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; - ter voorkoming van schade aan gewassen en bossen; - ter voorkoming van schade aan de flora. De ontheffing wordt aangevraagd voor afschot van geiten, geitkalveren en bokkalveren voor de periode van1 januari tot en met 15 maart en voor bokken van 1 mei tot en met 15 september voor de gehele planperiode van 2007 tot en met Tevens verzoekt de Faunabeheereenheid om 5 % van het toegekende afschot met een minimum van 2 stuks te reserveren voor de situaties: voorkoming van schade aan landbouwgewassen, flora en fauna en het onnodig lijden van dieren als gevolg van ziekte of aanrijdingen. De Faunabeheereenheid vraagt aan om de ontheffing te gebruiken van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang in de periode van 1 mei tot en met 15 september en buiten deze periode van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang. Door de Faunabeheereenheid wordt minimaal een wapen met tenminste een getrokken loop (5,6 x 43) voorgeschreven, zoals wettelijk vereist. Bijbehorende kogelpatronen hebben een minimale trefenergie van 980 Joule op 100 meter vanaf de loopmond.

2 De huidige populatie (uitgaande van de voorjaarsstand 2006) bedraagt ca dieren. Door middel van lokale uitwerking van de beheerplannen zoals vastgelegd in het Faunabeheerdeelplan Ree is de gewenste stand uitgewerkt. Deze gewenste stand is vastgesteld op dieren. De gewenste stand wordt afgerond op dieren. Het streven is dat deze stand in het voorjaar van 2011 bereikt wordt. Advies Faunafonds De aanvraag is conform artikel 68 van de Flora- en faunawet op 4 januari 2007 voor advies voorgelegd aan het Faunafonds. Het Faunafonds heeft op 1 februari 2007 positief geadviseerd. Het wettelijk kader en het beleidskader Wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort, kan ontheffing worden verleend van het verbod op het doden en opzettelijk verontrusten van beschermde inheemse diersoorten ter voorkoming van schade aan belangen genoemd in art. 68 lid1, a tot en met e van de Flora- en faunawet Als ander belang is in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren art. 4, lid 1 aangegeven dat er ontheffing gegeven kan worden voor het reguleren van de populatieomvang van edelherten, reeën, damherten of wilde zwijnen indien de aanleiding is de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of de maximale populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden. Ook voor het opzettelijk verontrusten van reeën is een ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en faunawet vereist. Wij beschouwen deze aanvraag van de Faunabeheereenheid ook als een aanvraag voor het opzettelijk verontrusten. Ons beleid ten aanzien van faunabeheerplannen hebben wij vastgelegd in onze Beleidsnota Uitvoering Flora- en faunawet Wij stellen geen nadere eisen ten aanzien van de in de faunabeheerplannen op te nemen informatie, dat wil zeggen verdergaand dan de eisen van het Besluit Faunabeheer. Ten aanzien van reeën hebben wij in onze Beleidsnota Uitvoering Flora- en faunawet 2006 het volgende vermeld: - Reeën komen in de gehele provincie voor; - Het ree is een beschermde inheemse diersoort; - Ontheffing wordt verleend op basis van een faunabeheerplan; - Schade door reeën kan veroorzaakt worden in klein fruit, fruitbomen, vollegrondstuinbouw en bosplantsoen. Landbouwschade bleef in het verleden laag vanwege het feit dat de populatie op een acceptabel niveau werd gehouden; - De belangen populatiebeheer, openbare veiligheid (aanrijdingen) en onnodig lijden kunnen bij reeën een rol spelen. 2/13

3 Horen Ingevolge artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de aanvrager op 1 februari 2007 in de gelegenheid gesteld te reageren op ons voornemen tot gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag, namelijk wat betreft ontheffingverlening op basis van belangrijke schade aan gewassen en schade aan de flora. Voor ontheffingverlening op basis van deze twee belangen is in het Faunabeheerdeelplan Ree onvoldoende onderbouwing opgenomen. De aanvrager heeft dit ter kennisgeving aangenomen. Overwegingen Om de aanvraag te kunnen beoordelen, is nagegaan in hoeverre is voldaan aan de wettelijke eisen en ons beleid. In de provincie Noord-Brabant is sprake van een erkende Faunabeheereenheid. De Faunabeheereenheid heeft het Faunabeheerdeelplan Ree ingediend op 28 november Dit Faunabeheerdeelplan is op 12 februari 2007 bij separaat besluit door ons goedgekeurd. Ontheffingverlening is mogelijk op basis van de volgende belangen: 1. Openbare veiligheid; verkeersveiligheid: Hoge reeëndichtheden vormen een gevaar voor de openbare veiligheid. In de periode is de reeënpopulatie in Noord-Brabant met ca. 35 % toegenomen. Als gevolg van grotere populaties ontstaan hogere dichtheden, waardoor de draagkracht van leefgebieden wordt overschreden en stress ontstaat. Als gevolg hiervan zullen dieren migreren die geen geschikt territorium kunnen vinden en zullen jonge dieren worden uitgestoten. Hierdoor vindt een verhoogde wisseling over wegen plaats, waardoor het risico op aanrijdingen toeneemt. Ook door ondervoeding, omdat niet alle dieren meer aan voldoende voedsel kunnen komen (overschrijding draagkracht), neemt het aantal migratiebewegingen toe. Normaliter wordt een lagere stand nagestreefd dan op basis van de draagkracht mogelijk is, juist om versterkte migratie tegen te gaan. Jaarlijks komen ca. 700 geregistreerde aanrijdingen voor. Door afschot kan het risico worden verkleind. Een botsing van een ree met een auto kan fataal zijn voor de bestuurder. Daarnaast is er altijd materiële schade aan het voertuig. Een schatting van de kosten als gevolg van een aanrijding m.b.t. reparatie is tot (bron: Algemeen Verbond van Verzekeraars). De meeste reeën worden bij een ongeval direct gedood of bezwijken op termijn aan hun verwondingen. Uit de gegevens van 2005 waarin onderscheid wordt gemaakt in de doodsoorzaak onder valwild heeft ruim 75 % van de meldingen betrekking op verkeersslachtoffers. Dit betekent dat jaarlijks alleen al in Noord-Brabant voor ten minste ,- schade wordt veroorzaakt als gevolg van aanrijdingen. Hierbij is letselschade niet 3/13

4 meegerekend. Letselschade kan het schadebedrag verveelvoudigen. Een goede registratie van letselschade ontbreekt vooralsnog. 2. Beheer op basis van populatiebeheer: Door populatiebeheer kunnen de populaties op zodanig niveau gehouden worden dat de draagkracht van het betreffende beheersgebied niet wordt overschreden. Daarbij is, binnen het toegestane afschot op basis van populatiebeheer, de mogelijkheid aanwezig direct op te treden als er acute problemen ontstaan met betrekking tot verkeersgevaarlijke situaties, landbouwschade, veiligheid luchtverkeer en het voorkomen van zieke, gebrekkige en gewonde dieren. Het draagkrachtmodel van Van Haaften biedt voorts de beste mogelijkheid aan te geven hoe groot de populatie per leefgebied kan zijn, voordat sprake is van een zodanige populatie, waardoor als gevolg van een verhoging van het aantal migratiebewegingen het risico op aanrijdingen met het wegverkeer toeneemt. Zonder regulerend afschot zal de populatie toenemen tot boven de draagkracht van het werkgebied. Hierdoor kan niet worden voorkomen dat er reeën worden doodgereden, maar het aantal aanrijdingen zal hiermee wel degelijk worden beperkt. Er ontstaat meer rust in de populatie, waardoor minder migratie optreedt met minder wegkruisingen als gevolg. Twee uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN AR5864 en AR5862) ondersteunen deze visie. Hierin wordt aangegeven dat voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat in het belang van de openbare veiligheid, mede daaronder verstaan de verkeersveiligheid, ontheffingen voor afschot kunnen worden verleend. Gelet op het vluchtgedrag van reeën is het weinig aannemelijk dat aanrijdingen vrijwel altijd kunnen worden voorkomen door snelheidsbeperkende maatregelen, aldus de Afdeling. Door populatiebeheer kan nooit worden voorkomen dat er reeën worden doodgereden, maar de hoeveelheden zullen wel zeer sterk worden beperkt. Er ontstaat meer rust in de populatie en veel minder behoefte aan migratie. De ontheffing is tevens bedoeld om slachtoffers van aanrijdingen of anderszins zieke of kreupele dieren uit hun lijden te verlossen. De berekende draagkracht is bepaald volgens methode Van Haaften (inventarisaties door de Wildbeheereenheden). De methode Van Haaften houdt geen rekening met de ontwikkeling van veldreeën, omdat dit een ontwikkeling is van de laatste jaren. Dit leidt ertoe dat de draagkracht wordt omgevormd tot gewenste stand. De berekende draagkracht bedraagt dieren; de gewenste stand in 2011 bedraagt dieren, afgerond dieren. 3. Voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren: 4/13

5 Hoofduitgangspunt bij het beheer van reeën volgens de verschillende beheermethoden is de gezondheid en het welzijn van reeën. Voedselaanbod en rust zijn hierbij bepalende factoren. Indien aan deze factoren wordt voldaan zal een populatie zich voortdurend uitbreiden totdat de grens van de draagkracht in het betreffende gebied is bereikt. Het gevolg zal zijn, dat door verhongering en ziekten een verhoogde natuurlijke sterfte zal optreden, mede als gevolg van het ontbreken van natuurlijke predatoren. Dit is vanuit ethisch oogpunt onacceptabel. Indien de sterfte hoog is en er tevens veel reeën worden aangereden, is er sprake van te groot aantal reeën in het betreffende gebied. Menselijk ingrijpen is dan noodzakelijk. 4. Schade aan gewassen: In de laatste jaren is een stijgende lijn waar te nemen bij het ontstaan van schade aan landbouwgewassen. Schade vindt voornamelijk plaats in boom- en fruitteelt, maar ook bij klein fruit en bloem(bollen)teelt komt schade voor. Deze schade is terug te voeren naar de toename van de populatie en de daaraan gekoppelde uitbreiding van de leefgebieden van reeën. In 2003 heeft het Faunafonds 4.853,- aan schade getaxeerd; in ,- en in ,-. Schade wordt veelal niet gemeld, omdat deze slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt uitgekeerd. 5. Schade aan flora en fauna: Schade aan met name de flora is een moeilijk objectief meetbaar begrip. Het korte tijd intensiever beheren van de populatie kan in het bosbeheer een bijdrage leveren aan het realiseren van bosverjonging en het aanslaan van een opstand. Rapportage over 2005/2006 De voorjaarsstand in 2006 is op basis van de ingediende reewildrapportages geschat op dieren. Volgens methode van Haaften is de berekende draagkracht reeën en de gewenste stand in 2011 afgerond reeën. Het afschot in 2005 bedroeg bokken en 1341 geiten. Het valwild (feitelijk geregistreerd) in 2005 was 705 stuks. Daarmee bedroeg in 2005 het totale regulatieaantal dieren. Conclusie Wij concluderen dat als gevolg van het niet toestaan van afschot en daardoor een toename van de populatie, gezien de voorjaarsstand 2006, het risico op aanrijdingen met het wegverkeer in het algemeen aanzienlijk toeneemt. Met name vanwege het gegeven dat hoge reeëndichtheden gevaar voor de openbare veiligheid kunnen opleveren, vinden wij het van belang om hiervoor een voorziening te treffen. 5/13

6 Deze ontheffing voor 2006 is in de lijn van ons goedkeuringbesluit van het Faunabeheerdeelplan Ree van 13 februari Ontheffingverlening op basis van populatiebeheer is op 31 augustus 2005 als grondslag bij wet vastgelegd. In het door de Faunabeheereenheid ingediende Faunabeheerdeelplan Ree wordt duidelijk gemaakt dat ingrijpen noodzakelijk is om een toename van de reeënpopulatie en daarmee het optreden van met name schade aan het wegverkeer te voorkomen. Dit plan heeft bij de beoordeling van de aanvraag voor ontheffing door GS een belangrijke rol gespeeld. Op basis hiervan zal afschot worden toegekend in het belang van de openbare veiligheid (i.c. de verkeersveiligheid), in het belang van de gezondheid en het welzijn van reeën en mede op basis van populatiebeheer. De Faunabeheereenheid zal het te behalen afschot in de jaren bepalen op basis van de draagkrachtberekeningen van de diverse wildbeheereenheden. Het is de bedoeling dat de gewenste stand van reeën in het voorjaar van 2011 bereikt wordt. Periode De periode voor afschot van reegeiten, geitkalveren en bokkalveren is in de Beleidsnota uitvoering Flora- en faunawet 2006 vastgesteld op 1 januari tot en met 15 maart. Voor 2007 levert het hanteren van deze in ons beleid vastgestelde periode evenwel een probleem op. Op het moment van onze besluitvorming (d.d. 13 februari 2007) is reeds een groot deel van de beheerperiode voor reegeiten en kalveren verstreken. Het benodigde afschot kan redelijkerwijs niet meer plaatsvinden binnen het resterende deel van genoemde periode. Hierom hebben wij besloten eenmalig, voor het jaar 2007, af te wijken van het door ons vastgestelde beleid en de periode voor afschot van reegeiten, geitkalveren en bokkalveren in 2007 te verlengen tot en met 31 maart. De periode van afschot van reebokken is door ons vastgesteld op 1 mei t/m 15 september. Daarnaast wordt afschot van zowel vrouwelijke en mannelijke dieren jaarrond toegestaan, alleen voor zover het zieke en/of gebrekkige dieren betreft. Hiervoor wordt 5% van het toegekende afschot gereserveerd, met een minimum van 2 stuks voor situaties beschreven in het Faunabeheerdeelplan Ree , echter uitsluitend ter voorkoming van het onnodig leiden van dieren als gevolg van ziekte of aanrijdingen. Belangen 1. Openbare veiligheid; de gewenste regulatie heeft tot doel een toename van de populatie te voorkomen; 6/13

7 2. Voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 3. Populatiebeheer, op basis van de door de FBE aangeleverde globale draagkrachtberekening voor Noord-Brabant. Wij hebben besloten voor de belangen zoals genoemd onder artikel 68 lid 1 onder c en d, zijnde schade aan landbouwgewassen en schade aan flora en fauna, geen ontheffing te verlenen, omdat de historische schadegegevens daar onvoldoende aanleiding voor geven. 7/13

8 Besluit GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT gelet op artikel 68 van de Flora- en faunawet, in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, gelet op artikel 4 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren en ten behoeve van het reguleren van de populatie-omvang, gelet op de Beleidsnota Uitvoering Flora- en faunawet 2006, gehoord het advies van het Faunafonds d.d. 1 februari 2007, gelet op de ingekomen zienswijzen, overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, VERLENEN HIERBIJ ONTHEFFING AAN: Naam : Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant Adres : Postbus 91 Postcode : 5000 MA Woonplaats : Tilburg Telefoonnummer : ten behoeve van de gebruikers van de ontheffing: de wildbeheereenheden binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid, van de verbodsbepalingen in de artikelen 9 en 10; - met inachtneming van de in de Flora- en faunawet vastgelegde verboden ex artikel 74, - met inachtneming van de regels zoals gesteld in het Jachtbesluit en het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, - met inachtneming van het op 13 februari 2007 goedgekeurde Faunabeheerplan Ree , EN VERLENEN DAARBIJ TOESTEMMING ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 72 LID 4 JUNCTO ARTIKEL 10 BESLUIT BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING DIEREN VOOR HET GEBRUIK VAN: geweren met tenminste één getrokken loop; kogelpatronen voor getroffen loop waarvan de (tref)energie tenminste 980 joule op 100 m afstand van de loopmond bedraagt; alsmede kogelbuks vanaf.222 Remington, 8/13

9 op de gronden binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid Noord- Brabant. De ontheffing wordt verleend van de dag van verzending voor het doden van: reegeiten en kalveren vanaf heden tot en met 31 maart 2007, van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang; reegeiten en -kalveren vanaf 1 januari tot en met 15 maart in de jaren 2008 t/m 2011, van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang; reebokken van 1 mei 2006 tot en met 15 september in de jaren 2007 t/m 2011, van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang; vrouwelijke en mannelijke dieren gedurende het hele jaar in 2007 t/m 2011 voor zover ziek en/of gebrekkig, tot maximaal 5% van het totaal benodigde afschot op basis van de draagkrachtberekening in het Faunabeheerdeelplan Ree ; in het belang van de openbare veiligheid (i.c. de verkeersveiligheid), ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke en of gebrekkige dieren en ten behoeve van het reguleren van de populatie-omvang van reeën. Wij verlenen geen ontheffing voor het doden van reeën in het kader van de belangen schade aan landbouwgewassen en schade aan flora en fauna. 9/13

10 Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden: 1. De Faunabeheereenheid is bevoegd deze ontheffing om te zetten in machtigingen aan deelnemers en jachthouders (de gemachtigden) conform de bepalingen in het Reglement Faunabeheereenheid en het 10- stappenplan Faunabeheereenheid. De Faunabeheereenheid blijft als houder van de ontheffing verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften waaronder deze ontheffing is verleend. 2. De machtiging tot uitvoering of de weigering daarvan wordt op dezelfde dag per fax doorgegeven aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (faxnummer t.a.v. Handhaving Natuur, Bodem en Water). 3. De activering van de machtiging (het voornemen tot uitvoering) wordt op dezelfde dag per fax aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant doorgegeven. 4. De gemachtigde is verplicht bij gebruik van de ontheffing een kopie van de gewaarmerkte ontheffing, het machtigingsformulier, de schriftelijke toestemming van de grondgebruiker voor het betreden van de gronden of opstallen, een legitimatiebewijs, de jachtakte en een in samenwerking met de FBE door de Vereniging Het Reewild afgegeven reeënloodje bij zich te houden. De gemachtigde dient de ontheffing en de daarbij behorende bescheiden op verzoek van een toezichthouder te tonen. 5. Het jaarlijkse verslag over de wijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaakt, dient opgenomen te worden in de reguliere jaarrapportages (mei/juni) van de Faunabeheereenheid aan Gedeputeerde Staten. Het verslag bevat in ieder geval de gegevens zoals de Faunabeheereenheid die op basis van het stappenplan (9 en 10) aangereikt krijgt door de deelnemers en jachthouders. 6. Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 46 lid 5 besluiten om de jacht voor een bepaalde tijd te sluiten. Ingeval van sluiting van de jacht mag van deze ontheffing geen gebruik worden gemaakt. 7. Gedode dieren dienen ter voorkoming van de verspreiding van ziekten, onmiddellijk te worden verwijderd en/of vernietigd. 8. Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 80 van de Flora- en faunawet worden gewijzigd cq. ingetrokken. 10/13

11 9. Het afschot wordt alleen verleend aan Wildbeheereenheden. Deze dragen zorg voor een verantwoorde verdeling van het afschot op basis van het WBE-reeënbeheerplan. 10. Het afschot wordt bepaald op basis van dit plan. Plannen worden aan de FBE voor 1 maart ter beoordeling toegezonden. Daarop volgend jaarlijks een vernieuwde versie die voor 1 april wordt aangeleverd. 11. Lokale uitgewerkte plannen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit 5 personen te weten: de adjunct-secretaris, een vertegenwoordiger van de provincie, een vertegenwoordiger van het jachtbedrijf, een vertegenwoordiger van de terreinbeheerders en een bestuurslid van de FBE. 12. Deze commissie geeft een advies aan het bestuur over de WBE beheerplannen. 13. Valwild moet binnen de WBE worden geregistreerd. 14. Alle gereguleerde dieren en het valwild dienen op de door de FBE afgegeven formulieren te worden ingevuld (een formulier per dier). 15. Nadat het stuk geschoten is dient het voor vervoer voorzien te zijn van het reeënloodje. 's-hertogenbosch, 13 februari Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen besluit, namens deze, mw. B.A.M. van den Oetelaar, bureauhoofd Natuurverkenningen. 11/13

12 Bekendmaking Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit bekend gemaakt door toezending aan: Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant. Tevens wordt het gepubliceerd in de Staatscourant (artikel 68 lid 6 Ffw). Rechtsmiddelen Bezwaar Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij ons college. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift gaat in op de dag na verzending van dit besluit. U kunt het bezwaarschrift richten aan: Het college van Gedeputeerde Staten, Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie Postbus MC s-hertogenbosch Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) , faxnummer (073) en adres Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt. Voorlopige voorziening Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al dient u een bezwaarschrift in. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te s-hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ s-hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo n voorlopige voorziening te vragen is wel, dat er daarbij sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De rechtbank s-hertogenbosch is bereikbaar op telefoonnummer (073) /13

13 Afschrift aan: 0 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Natuur, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 0 AID Groendesk, Postbus 140, 3454 ZJ De Meern 0 Het Faunafonds, Postbus 888, 3300 AA Dordrecht 0 De Faunabescherming, Amsteldijk Noord 135, 1183 TJ Amstelveen 0 De Dierenbescherming, Van Dijkstraat 28, 5715 AV Lierop 0 KNJV, mr. A.G. Dijkhuis, juridische zaken, Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort 0 Brabantse Milieufederatie, Postbus 591, 5000 AN TILBURG 0 Politie Midden- en West-Brabant, t.a.v. Rolf Overdiep, Chaamseweg 36, 4858 RK Ulvenhout (Alphen-Chaam); 0 Politie Brabant Zuid-Oost, t.a.v. Regionale Milieurecherche, Postbus 528, 5600 AM Eindhoven 0 Regiopolitie Brabant Noord, t.a.v. Dhr. A.M.A. Moeskops, Postbus 90163, 5200 MS s-hertogenbosch 0 handhaver (ROH/HNBW, N1-K40) 0 A. v/d Zee (ROH/HNBW, N1-K40) 0 Secretariaat HAC (KJBZ, B-43) 0 C. Gronouwe (auteursexemplaar N&L V13-K04)) 0 dossier 13/13

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 ,l,l,ltl,,ll,,lll,rilrttt,rl,,ll,,ll,,ll,lrl tt tt t7 77 Assen,23 januari2ol2 n (o592) 36 t.a.v. mevrouw R.

provinci renthe r (o592) 36 ,l,l,ltl,,ll,,lll,rilrttt,rl,,ll,,ll,,ll,lrl tt tt t7 77 Assen,23 januari2ol2 n (o592) 36 t.a.v. mevrouw R. Prooínciehuis Vesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 n (o592) 36 tt tt t7 77 provinci renthe Aan: het college van burgemeester en wethouders van Emmen t.a.v.

Nadere informatie

Onderwerp : ontheffing art. 68 Flora- en faunawet; nr. Frl. 68.002.2013

Onderwerp : ontheffing art. 68 Flora- en faunawet; nr. Frl. 68.002.2013 De Jong en Zoon Beesd bv t.a.v. dhr. E.C.W. van Mil Postbus 91 4153 ZH BEESD Leeuwarden, 18 april 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01053702 Afdeling : Sted en Plattelan Behandeld door : S. Marra / (058) 292

Nadere informatie

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM > Retouradres De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Nadere informatie

Ons kenmerk 2007-10152. Besluit

Ons kenmerk 2007-10152. Besluit Pagina 1 Ons kenmerk 2007-10152 PROVINCIE I Noord-.!:"ond Besluit Nummer 5 (2007) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; gelezen Het verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Holland om op grond van artikel68

Nadere informatie

Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/ gehoord het Faunafonds van 18 juli 2004, kenmerk BIJ F F OVERWEGENDE;

Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/ gehoord het Faunafonds van 18 juli 2004, kenmerk BIJ F F OVERWEGENDE; Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan 2014-2019 Flora- en faunawet Flora- en faunawet: goedkeuring faunabeheerplan Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/025032 Gedeputeerde Staten van Overijssel;

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer W. van Bommel Snoertsebaan 4 5757 PB LIESSEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 december 2014 Onderwerp Activiteit/betreft Verlenen/afwijzen : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-014975 - Groesbeek :weren

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant Kuunders Zeugen De heer R. Kuunders Peeldijk 3 5763 PC MILHEEZE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING

Nadere informatie

Tamboer Plaagdierbeheersing A. Tamboer Hoofdweg LV NIEUW VENNEP. Datum 29 augustus 2014 Betreft Beslissing aanvraag jagen op begraafplaatsen

Tamboer Plaagdierbeheersing A. Tamboer Hoofdweg LV NIEUW VENNEP. Datum 29 augustus 2014 Betreft Beslissing aanvraag jagen op begraafplaatsen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Tamboer Plaagdierbeheersing A. Tamboer Hoofdweg 1398 2153 LV NIEUW VENNEP Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer P. van Kampen Voorpeelweg 25 5754 RH DEURNE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Uitspraak 201404579/1/A3

Uitspraak 201404579/1/A3 Uitspraak 201404579/1/A3 Datum van uitspraak: woensdag 3 juni 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI: 201404579/1/A3. Datum uitspraak: 3 juni 2015 het college van gedeputeerde staten van Drenthe

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant Broedhof BV Heensedijk 16 a 4655 SW DE HEEN Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tj tt r (o592) 36 t7 t7 A. Flora- en Faunawet (FFW) ,l,ht,l,t l,l,lttttttrt,trhr,l

provinci renthe r (o592) 36 tj tt r (o592) 36 t7 t7 A. Flora- en Faunawet (FFW) ,l,ht,l,t l,l,lttttttrt,trhr,l Prooinciehuis lùøesterbrink r, Assen Postad.res Postbus r22, 94oo Ac Assen ww-w.drenthe.nl r (o592) 36 tj tt r (o592) 36 t7 t7 provinci renthe Aan: de heer R. Bussemaker Coevorderstraatweg 19 7917 PP GEESBRUG,l,ht,l,t

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heren H. & A. Hoeks Castersedijk 16 a 5527 JS HAPERT Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heren R. en K. van Steen Munnikenhof 19 4844 PK TERHEIJDEN Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015 Proaincieb uîs lveste brink r, Assen Postadres Postbus ï22, 94ooAc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 4 juni 2014 Onderwerp Activiteit/betreft Verlenen/afwijzen : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-004923 - Tiel, Neerijnen

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 13 oktober 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-006997. Activiteit: : Schadebestrijding en standregulatie

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer T. de Mol Achterdonksestraat 11 5472 PS LOOSBROEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Wij bepalen voorts dat vervoer, bezit en handel zijn toegestaan, alsmede het deponeren in het veld van dieren of delen daarvan.

Wij bepalen voorts dat vervoer, bezit en handel zijn toegestaan, alsmede het deponeren in het veld van dieren of delen daarvan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel De

Nadere informatie

Onderwerp : Goedkeuring hoofdstuk 8. Ree t.b.v. het Faunabeheerplan en verlening ontheffing ex art. 68 Ffw, nr. Frl

Onderwerp : Goedkeuring hoofdstuk 8. Ree t.b.v. het Faunabeheerplan en verlening ontheffing ex art. 68 Ffw, nr. Frl Faunabeheereenheid Fryslan Postbus 50040 9400 LA ASSEN Leeuwarden, 30 juni 2015 Verzonden, Ons kenmerk : 01227634 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : S.Marra / (058) 292 51 07 of s.marra@fryslan.frl

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Hoofdstuk 3, ontheffing soorten Artikel 3.3 lid 1 (Vogelrichtlijnsoorten), artikel 3.8 lid 1 (Habitatrichtlijnsoorten en Verdragen

Nadere informatie

4 november 2003 Nr , LG Nummer 37/2003

4 november 2003 Nr , LG Nummer 37/2003 4 november 2003 Nr. 2003-18.260, LG Nummer 37/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende een wijziging van de Verordening schadebestrijding dieren provincie

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland a * X. Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Cedeputeerde Staten Uw contactpersoon Stichting Faunabeheereenheid Noord-Hoiiand Fonteinlaan 5 201 2JC HAARLEM svra/c/omc Tel. nummer: 0800 99

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid FAUNABEHEERPLAN WILDSOORTEN NOORDHOLLAND HOUTDUIVEN Faunabeheereenheid NoordHolland September 2004 Auteur, Secretariaat van de Faunabeheereenheid Houtduiven

Nadere informatie

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck,

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck, Dienst Regelingen Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3 februari 2006 ff75.06.toek.007.rc 27

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer P.G.M. van den Tillaer Trentweg 24 5469 PE ERP Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; VERORDENING FLORA- EN FAUNAWET ZUID-HOLLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

provinci renthe tl,h,ll,trl,trlrl,lrl,l,li,,ll r (o592) 36 tt tt t (o592) 36 t7 77 de heer J.G. & G.J. Seubring Assen, 20 april2015

provinci renthe tl,h,ll,trl,trlrl,lrl,l,li,,ll r (o592) 36 tt tt t (o592) 36 t7 77 de heer J.G. & G.J. Seubring Assen, 20 april2015 Provinciehøis \ùlesterbrink r, Assen Postød.res Postbus 122,94oo nc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt t (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: de heer J.G. & G.J. Seubring Brunstingerveld 20 9411 VJ

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer A.E.A. van Boxtel Oliemolen 2 5735 SE AARLE-RIXTEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

pro'uincieþrenthe 1. Algemene voorschriften 2. Machtigingen 1.2. De onthetfing is geldig op gronden gelegen binnen de provincie Drenthe.

pro'uincieþrenthe 1. Algemene voorschriften 2. Machtigingen 1.2. De onthetfing is geldig op gronden gelegen binnen de provincie Drenthe. prov incie h wis ìwesterbrink r, Assen postadres Postbus r2z, 94ooAc Assen wvw.d enthe.nl (o592) 36 55 15 pro'uincieþrenthe VERZ(}NDEN 1 AlJÛ, ZOU Assen, 14 augustus 2017 Ons kenmerk WH12017002350 Behandeld

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 14 juni 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Vlisco Netherlands B.V te Helmond,

Nadere informatie

PC Hooft Groep B.V. Begraafplaats Westgaarde J. Steenbeek Kabelweg BB AMSTERDAM

PC Hooft Groep B.V. Begraafplaats Westgaarde J. Steenbeek Kabelweg BB AMSTERDAM > Retouradres PC Hooft Groep B.V. Begraafplaats Westgaarde J. Steenbeek Kabelweg 22 1014 BB AMSTERDAM Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 4 augustus 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2016-010461 wildbeheereenheid Nederbetuwe Activiteit : schadebestrijding

Nadere informatie

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Spreeuw

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Spreeuw Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Fauna Beheereenheid Overijssel

Nadere informatie

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen,

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen, Dienst Regelingen Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum ff75a.06.toek.012.gs 11 mei 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

2 Aanhangsel Handelingen nr. 1555, vergaderjaar

2 Aanhangsel Handelingen nr. 1555, vergaderjaar Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 6 juni 2007 2060717150 TRCJZ/2007/2054 17 juli 2007 onderwerp

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2108953/336628 Martens prefab Beton BV aan de Industrieweg 41-42 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 11 maart 2013. Gedeputeerde

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op de op 10 oktober 2011, om 14:01 ontvangen melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant. Onderwerp Besluit melding Verordening stikstof

Nadere informatie

Fauna en wet Natuurbescherming

Fauna en wet Natuurbescherming Fauna en wet Natuurbescherming Technische briefing Statenleden 16 maart 2016 Doel presentatie Fauna in de nieuwe Wet Natuurbescherming bevoegdheden provincie Verdieping op basis vragen Provincie Gelderland

Nadere informatie

Vergunningverlening. I. Besluit.

Vergunningverlening. I. Besluit. Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 12 mei 2009 Team Groen, grond en water Nummer 2009INT242312 Referentie

Nadere informatie

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan 1 1601 MA ENKHUIZEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Aanvraagformulier 05 EB-1

Aanvraagformulier 05 EB-1 Aanvraagformulier 05 EB-1 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen (De met een * gemerkte vragen worden in de toelichting nader toegelicht) Onvolledig

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Dienst Regelingen Stichting Dierenambulance Den Haag de heer E. Louwrier Oosterbeek 5 2597 VJ DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Aanwijzing artikel 67 van de Flora- en Faunawet voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild

Aanwijzing artikel 67 van de Flora- en Faunawet voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild 1 Aanwijzing artikel 67 van de Flora- en Faunawet voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild Noodzaak aanwijzing In de periode 1 januari tot en met

Nadere informatie

van Gedeputeerde Staten op vragen van

van Gedeputeerde Staten op vragen van van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 20 maart 2017 nummer 3279 Onderwerp Bescherming faunabescherming Aan de leden van Provinciale Staten 1. De provincie Zuid-Holland gaat

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 Onderwerp Ontheffing doden knobbelzwanen Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet.

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet. GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 februari 2015. Nr. 2015-07459/8, LGW Zaaknummer 557716 Verzonden: 2 O FEB. 2015 Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Faunabeheereenheid Zeeland J. Ramondt Postbus 46 4460 BA GOES Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- EN FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- EN FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- EN FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 19 oktober 2015 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2015-013463 Activiteit : schadebestrijding haas in boom en

Nadere informatie

Flora- en Faunawet: ontheffingaanvraag artikel 74, lid 1a Flora- en faunawet

Flora- en Faunawet: ontheffingaanvraag artikel 74, lid 1a Flora- en faunawet Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 9 oktober 2015 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2015-012991 Activiteit : schadebestrijding spreeuw in mais Verlenen/afwijzen

Nadere informatie

Voor de bezwaarmogelijkheid verwijzen wij kortheidshalve naar bijgaand besluit. Een gewaarmerkt exemplaar van uw melding doen wij u hierbij toekomen.

Voor de bezwaarmogelijkheid verwijzen wij kortheidshalve naar bijgaand besluit. Een gewaarmerkt exemplaar van uw melding doen wij u hierbij toekomen. HAK BV De heer M.F. van Ginkel Postbus 2 4283 ZG GIESSEN/RIJSWIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2106939/3376738 H. Vrakking BV uitgevoerd aan de Zeedijk 47 te Etten-Leur. s-hertogenbosch, 3 april 2013. Gedeputeerde

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 29 september 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2016-012109 Activiteit : schadebestrijding spreeuw in mais Verlenen/afwijzen

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT Keizer Karel V Singel 8 Postbus 803 601 AK Eindhoven I: www.odzob.nl Beschikking van Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 maart 2014 ingediende aanvraag van

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Wilde eend (Anas platyrhynchos) Specificatie: (gelegerde) granen Periode: 1-7-2015 tot 15-8-2015 Zaaknummers: 2010-011997 en 2010-012002

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GROFWILD FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND

VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GROFWILD FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GROFWILD FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND Vastgesteld 9 september 2014 zaaknr. 2014-003717. Expirerend 1 oktober 2019. Laatst gewijzigd 28 juli 2015 en bij veegbesluit december

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Faunabeheereenheid T.a.v. de heer D. Karelse Spaarne 17 2011CD Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon CA. Oordt TCC/VC/OMG Doorkiesnummer (023) 514

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 29 juli 2016 Onderwerp : Flora en faunawet - zaaknummer 2016-010114 Elburg Activiteit : schadebestrijding spreeuw - Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Fauna Beheerplan provincie Gelderland 2014-2019

Fauna Beheerplan provincie Gelderland 2014-2019 Fauna Beheerplan provincie Gelderland 2014-2019 Begin maart heeft de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland haar faunabeheerplan 2014-2019 grofwild voor goedkeuring aangeboden aan de provincie. Het gaat dan

Nadere informatie

Ontheffing in het kader van de Wet luchtvaart van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant

Ontheffing in het kader van de Wet luchtvaart van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant *OMWB532578* Ontheffing in het kader van de Wet luchtvaart van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant Besluit op de op 16 augustus 2017 bij ons ingekomen aanvraag om een specifieke ontheffing ingevolge

Nadere informatie

Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10. Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Gemarkeerd. Categorieën: Geachte heer/mevrouw

Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10. Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Gemarkeerd. Categorieën: Geachte heer/mevrouw Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10 Aan: Post Onderwerp: wob verzoek Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Gemarkeerd Categorieën: Geachte heer/mevrouw Hierbij wil ik graag een wob verzoek

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Roek (Corvus frugilegus) Specificatie: in combinatie met suikerbieten Periode: 1-5-2015 tot 30-6-2015 Zaaknummer: 2014-010833 Foto: R.

Nadere informatie

Vergunningverlening. I. Besluit.

Vergunningverlening. I. Besluit. Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 28 april 2009 Team Groen, grond en water Nummer 2009int241110

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. : Sachem Europe BV Postbus 52 Zaltbommel Zaaknummer : 2014-014773

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. : Sachem Europe BV Postbus 52 Zaltbommel Zaaknummer : 2014-014773 BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 8 december 2014 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-014773 Activiteit/betreft : schadebestrijding kauwen industrieterrein

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Vergunningverlening. I. Besluit.

Vergunningverlening. I. Besluit. Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 4 november 2009 Team Natuur en Landschap Nummer 2009INT251571

Nadere informatie

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade 15 december 2015 Alfred Melissen - FBE Limburg Faunabeheereenheid Limburg Faunabeheer & Wetgeving Preventie & Schademeldingen Beheer Faunabeheerplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Beste WBE-secretarissen / faunacommissarissen, Nieuwe Faunabeheerplan algemene soorten 2014-2019 door GS goedgekeurd Op 15 april jongstleden hebben

Nadere informatie

: Ontheffingaanvraag afschot koppelvormende ganzen; Flora- en faunawet; nr. Frl. 68/002/2015

: Ontheffingaanvraag afschot koppelvormende ganzen; Flora- en faunawet; nr. Frl. 68/002/2015 Faunabeheereenheid Fryslân Postbus 30027 9700 RM GRONINGEN Leeuwarden, 29 januari 2015 Verzonden, Ons kenmerk : 01192707 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : S.Marra / (058) 292 51 07 of s.marra@fryslan.nl

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129446/3485875 Molenbrand C.V. uitgevoerd Molenbrand 5 te Boekel. s-hertogenbosch, * Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, namens deze,

Nadere informatie

Betreft: ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet steenmarters op basis van beheerplan

Betreft: ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet steenmarters op basis van beheerplan Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Gemeente Kampen de heer H.J. Bartelink Postbus

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 17 februari 2015 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-010833 Activiteit/betreft : Schade bestrijding roeken op

Nadere informatie

Vergunningverlening. I. Besluit.

Vergunningverlening. I. Besluit. Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 18 maart 2009 Team Groen, grond en water Nummer 2009INT239293

Nadere informatie

Aanvraagformulier EB-2

Aanvraagformulier EB-2 Aanvraagformulier EB-2 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet overige Belangen: - in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; - in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2093023/3293348 Stahl Europe BV uitgevoerd aan de Sluisweg 10 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 25 oktober 2012. Gedeputeerde

Nadere informatie

^^ groningesi. 1 h JAN. 20U 2013-57.638/3/A.8, LGW 495714 Buurmeijer F.S. (050)316 4808 f.buurmeijer@provinciegroningen.nl. 'IfJ Lü'j'S'i''-..*^'.

^^ groningesi. 1 h JAN. 20U 2013-57.638/3/A.8, LGW 495714 Buurmeijer F.S. (050)316 4808 f.buurmeijer@provinciegroningen.nl. 'IfJ Lü'j'S'i''-..*^'. 'IfJ Lü'j'S'i''-..*^'." V ^^ groningesi Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten ' irt3iirui'f'bf-sïer»t 1 I X -dc35ir^v'>'w' Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II 050 316 49 33 Datum Briefnummer

Nadere informatie

Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld ED NIJMEGEN

Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld ED NIJMEGEN > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld 1 6525 ED NIJMEGEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 30 november 2016 tot en met 31 december 2017.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 30 november 2016 tot en met 31 december 2017. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied A.J. Kwakernaak Dorpsstraat 32 4012 BG KERK AVEZAATH Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42

Nadere informatie

Schriftelijke Vragen van de fractie GroenLinks Drenthe over de jacht in Drenthe.

Schriftelijke Vragen van de fractie GroenLinks Drenthe over de jacht in Drenthe. Schriftelijke Vragen van de fractie GroenLinks Drenthe over de jacht in Drenthe. In het Dagblad van het Noorden van afgelopen zaterdag (3-3-2012) stond een artikel waarin aangegeven werd dat door overtellingen

Nadere informatie

Verder ben ik niet bevoegd om een beslissing te nemen op uw aanvraag voor de klapmuts, ringelrob en zadelrob.

Verder ben ik niet bevoegd om een beslissing te nemen op uw aanvraag voor de klapmuts, ringelrob en zadelrob. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting A Seal Centrum voor Zeezoogdieren J.D. Wolters Haringvlietplein 3A 3251 LD STELLENDAM Rijksdienst voor Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl

Nadere informatie

^ : ^ ^ Vermeerderingstuinen Nederland de heer A. Versprille Ossenkampweg 1 3898 U ZEEWOLDE. Geachte heer Versprille,

^ : ^ ^ Vermeerderingstuinen Nederland de heer A. Versprille Ossenkampweg 1 3898 U ZEEWOLDE. Geachte heer Versprille, Postbus 55 8200 AB Lelystad ^ : ^ ^ Vermeerderingstuinen Nederland de heer A. Versprille Ossenkampweg 1 3898 U ZEEWOLDE Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie Flevoland.nl Website www.flevoland.nl

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 13 oktober 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Suez Water NV te Venlo, om

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 29 juli 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2016-009805 en 2016-010487 Activiteit : schadebestrijding ekster,

Nadere informatie

Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 De heer/mevrouw F.H.J.M. Donkers Grote Heide 9 5388 VT NISTELRODE Onderwerp Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 Geachte heer/mevrouw Donkers, Op 20 maart 2013

Nadere informatie

Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 Strikma BV Waardjesweg 88 5725 TB HEUSDEN GEM ASTEN Onderwerp Weigeren salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 Geachte directie, Op 18 december 2012 hebben wij uw melding

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent valwild Besluit valwild provincie Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent valwild Besluit valwild provincie Groningen CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601882_1 7 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent valwild Besluit valwild provincie Groningen Gedeputeerde

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 juni 2015 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2015-007115 - Buren Activiteit : schadebestrijding holenduif en turkse

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 29 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft het aanpassen/vernieuwen dakpallet

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00485266 ODH-2017-00068451 1 1 JULI 2017 Beschikking soortenbescherming Wet natuurbescherming omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus

Nadere informatie

Was-wordt overzicht aan de hand van de tekst van Verordening en Beleidsregel

Was-wordt overzicht aan de hand van de tekst van Verordening en Beleidsregel -wordt overzicht aan de hand van de tekst van Verordening en Beleidsregel Hieronder wordt eerst het overzicht gegeven voor de PS-bevoegdheden, zoals deze zijn uitgewerkt in het Statenvoorstel voor de Verordening

Nadere informatie

maken bekend dat in hun vergadering van 1 juli 2003 is vastgesteld hetgeen volgt:

maken bekend dat in hun vergadering van 1 juli 2003 is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 30 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 juli 2003 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 1 juli 2003, nr. 2003-11149, afdeling LG, tot

Nadere informatie

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr.

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2015 BESLUIT PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. 1201683; gelezen het oordeel van

Nadere informatie

Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof LL NIJKERK. Datum 29 juni 2017 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof LL NIJKERK. Datum 29 juni 2017 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof 61 3862 LL NIJKERK Rijksdienst voor Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39

Nadere informatie