Verhaal van schade door de overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhaal van schade door de overheid"

Transcriptie

1 Verhaal van schade door de overheid

2 Verhaal van schade door de overheid 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 I Verhaal van schade op basis van art. 6:162 BW 6 De basis voor verhaal [Door mr. J.J. Jacobse en mr. E. van der Wal] II Verhaal van milieuschade 18 Vooral een ondergrondse zaak? [Door mr. J.J. Jacobse en mr. P. van den Berg] III Verhaal van kosten van de gemeente als wegbeheerder 36 Voor risico van de gemeente, maar kan de rekening naar de veroorzaker? [Door mr. J.J. Jacobse en mr. E. van der Wal] IV De civielrechtelijke mogelijkheden bij tekortkomingen in de 48 nakoming De basis voor verhaal bij een overeenkomst [Door mr. J.J. Jacobse en mr. A.A. de Feijter] V Verhaal van schade bij bouwprojecten 58 Een verhaal apart [Door mr. J.J. Jacobse en mr. E. van der Wal] VI Letselschade en de Verhaalswet ongevallen ambtenaren 72 (VOA) Een vergeten instrument? [Door mr. drs. B.F.Th. de Moor, mr. D.J. Quist-van Zanten en mr. S.R. Scheele] 2

4 VII Schadeverhaal op een ambtenaar 90 als daar echt aanleiding toe bestaat [Door mr. drs. B.F.Th. de Moor] VIII Schadeverhaal via voeging als benadeelde partij 96 in de strafprocedure De (on-)mogelijkheden van deze bijzondere procedure [Door mr. I.P. de Groot en mr. B. d Hooghe] IX Effectieve invordering 110 Van kosten van bestuursdwang en verbeurde dwangsommen [Door mr. C.J. IJdema] X Schadeverhaal: hoe gaat de inning in zijn werk? 124 Executoriaal en conservatoir beslag [Door mr. J.J. Jacobse en mr. A.A. de Feijter] 3

5 Voorwoord Het onderwerp verhaal van schade heeft centraal gestaan bij de druk bezochte regionale bijeenkomsten van OVO in het najaar van Zoals u van ons gewend bent wordt na deze bijeenkomsten het centrale thema uitgewerkt in een publicatie, welke nu voor u ligt. Verhaal van schade is een actueel en relevant onderwerp gebleken voor onze leden, de decentrale overheden. OVO behandelt als service voor haar leden met enige regelmaat ook verhaalszaken. Ook vernamen wij uit bijvoorbeeld enquêtes dat de leden dit onderwerp graag besproken zouden zien op de regionale bijeenkomsten. Aan deze wens hebben wij dan ook gehoor gegeven. Tijdens een zestal drukbezochte bijeenkomsten, verspreid over het land, heeft mr. Jan Jacobse van het advocatenkantoor Adriaanse van der Weel inleidingen verzorgd over alle ins and outs van verhaal van schade. De ervaring was, zo werd ook tijdens de bijeenkomsten duidelijk, dat binnen veel organisaties onvoldoende actief werd opgetreden op dit terrein. Decentrale overheden laten nog te vaak te veel geld liggen. Deze publicatie laat op een praktische manier zien dat met een actief beleid op het gebied van verhaal van schade veel te winnen valt. Niet alleen financieel gezien is er veel winst te boeken, ook op het moreel maatschappelijke vlak heeft het verhaal van schade een belangrijke functie. Door actief schade te verhalen laat de overheid haar tanden zien en hier zal een belangrijk maatschappelijk signaal vanuit gaan. Het investeren in verhaal van schade levert dus vele voordelen op en wij zijn dan ook van mening dat deze investering zich ruimschoots terugverdient. Met deze publicatie hopen wij u zinvolle en praktische handvatten te hebben geboden waarmee u het verhaal van schade (nog meer) handen en voeten kunt gaan geven. 4

6 Deze publicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Adriaanse van der Weel advocaten. Onze speciale dank gaat uit naar Jan Jacobse en zijn team bij Adriaanse van der Weel advocaten voor hun enorme bijdrage aan deze OVO-publicatie. Veel wijsheid bij het schadeverhaal toegewenst. Met vriendelijke groet, Marjolein Scheuer hoofd schade OVO 5

7 I Verhaal van schade op basis van art. 6:162 BW De basis voor verhaal [Door mr. J.J. Jacobse en mr. E. van der Wal] 6

8 Inleiding Wanneer een gemeente schade lijdt, zal dat vaak veroorzaakt worden doordat een partij een overeenkomst met de gemeente niet nagekomen is (wanprestatie, art. 6:74 Burgerlijk Wetboek, hierna BW), of doordat er een onrechtmatige daad gepleegd is ten opzichte van de gemeente (art. 6:162 BW). Wanprestatie wordt besproken in hoofdstuk IV; in dit hoofdstuk staat de onrechtmatige daad centraal. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een onrechtmatige daad ten opzichte van de gemeente wanneer eigendommen van de gemeente (opzettelijk) beschadigd worden (bijvoorbeeld het spuiten van graffiti of vernietiging van een bushokje). Voor aansprakelijkheid op basis van een onrechtmatige daad moet worden voldaan aan vijf vereisten, te weten: 1 onrechtmatig handelen of nalaten; 1 2 toerekenbaarheid van de daad aan de dader; 3 schade; 4 causaal verband tussen de daad en de schade, en; 5 relativiteit. De eerste vier vereisten worden genoemd in art. 6:162 BW. Het vijfde vereiste is neergelegd in art. 6:163 BW. Ontbreekt één van deze elementen, dan is er geen sprake van een onrechtmatige daad en kan ook niet op die basis verhaald worden. In het navolgende worden de vereisten van onrechtmatige daad aan de hand van enkele voorbeelden behandeld. Ad 1 Onrechtmatig handelen of nalaten Onder een onrechtmatige daad wordt verstaan (art. 6:162 lid 2 BW): een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschre ven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Deze definitie geeft dus drie gronden, te weten (1) een inbreuk op een recht, (2) een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en (3) een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bij beschadiging van eigendommen zoals hiervoor aan de 1 Tenzij sprake is van een rechtvaardigingsgrond (art. 6:162 lid 2 BW). 7

9 orde kwam is (uiteraard) sprake van een inbreuk op het eigendomsrecht van de gemeente (eerste grond). Van een inbreuk is sprake wanneer er wordt gehandeld in strijd met de exclusieve bevoegdheid van de rechthebbende, maar ook wanneer die rechthebbende wordt belemmerd in genot, beschikking of gebruik van zijn rechten. Een gedraging is echter niet per se onrechtmatig om de enkele reden dat daardoor het eigendom van iemand anders beschadigd is. 2 Het is daarom raadzaam niet alleen te stellen en te onderbouwen dat er sprake is van inbreuk op een recht, maar ook van maatschappelijk onzorgvuldig handelen (daarover hierna meer). Het spuiten van graffiti of het opzettelijk beschadigen van een gemeentelijk bushokje is ook in strijd met een wettelijke plicht (tweede grond). Onder een wettelijke plicht wordt elke algemeen verbindende regeling, uitgaande van een bevoegd gezag verstaan. Dat betekent dat een wettelijke plicht bijvoorbeeld in het Wetboek van Strafrecht (hierna Sr) opgenomen kan zijn, maar ook in de voorwaarden verbonden aan een vergunning. 3 In art. 350 Sr is bepaald dat het strafbaar is om opzettelijk andermans eigendommen te vernielen, te beschadigen, of onbruikbaar te maken. In de rechtspraak wordt het spuiten van graffiti aangemerkt als beschadiging van andermans eigendom. 4 Overtreding van art. 350 Sr is dus niet alleen wederrechtelijk (strafrechtelijk begrip), maar ook onrechtmatig (civielrechtelijk begrip). De derde grond voor onrechtmatigheid is strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Het gaat hier om een restcategorie, die weer onder te verdelen is in drie subcategorieën, namelijk (a) strijd met de verkeers- en veiligheidsnormen (gevaarzetting), (b) strijd met normen ter bescherming tegen zuivere vermogensschade (bijvoorbeeld ongeoorloofde mededinging of misbruik van een monopolie) en (c) strijd met normen ter bescherming tegen immateriële schade (bijvoorbeeld aantasting van eer en goede naam). In gemeenteland is de eerste subcategorie het meest aan de orde. Vandaar dat we die hier uitgebreid behandelen. Voor de beoordeling of er sprake is van schending van verkeers- en veiligheidsnormen moet onderzocht worden of normen geschonden zijn die beschermen tegen gevaarlijke situaties waaruit 2 Toelichting-Meijers, Parlementaire Geschiedenis Boek 6 BW, p HR 9 januari 1981, NJ 1981, 227 (Van Dam/Beukenboom). 4 HR 3 juli 1989, NJ 1990,

10 schade aan personen of zaken kan voortvloeien. Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een onrechtmatige schending van die zorgvuldigheidsnormen, zijn de zogenaamde Kelderluikcriteria van belang. 5 De Hoge Raad oordeelde in het (klassieke) Kelderluikarrest dat iemand die een gevaarzettende situatie in het leven roept er rekening mee moet houden dat niet iedereen de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht zal nemen. Daarom moet degene die een gevaarzettende situatie in het leven roept bepaalde veiligheidsmaatregelen treffen. Als hij dat niet doet, dan handelt hij onrechtmatig wegens strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is/in strijd met de vereiste zorgvuldigheid. Deze vereiste zorgvuldigheid wordt dan een veiligheidsnorm genoemd. Of er van schending van een veiligheidsnorm sprake is, hangt steeds af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij dient volgens de Kelderluikcriteria in het bijzonder te worden gelet op de mate van waarschijnlijkheid waarmee de nietinachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, 6 de grootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen. Uit latere jurisprudentie van de Hoge Raad kan men aanvullende relevante factoren afleiden voor de beoordeling van de onrechtmatigheid van de gevaarzetting. Zo is de (on-)zorgvuldigheid van het handelen door de benadeelde van belang, de gebruikelijkheid van bepaalde voorzorgsmaatregelen en het belang dat met de actie die geleid heeft tot de gevaarzetting is gediend. 7 Verder valt te denken aan de toereikendheid van de getroffen voorzorgsmaatregelen (hebben de waarschuwingen het beoogde effect?) en de hoedanigheid van de potentiële slachtoffers. Voorbeeld Een aannemer werkt aan de doorgaande weg door een dorp en laat na de opgebroken weg s avonds deugdelijk af te zetten. Hij 5 HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 (Kelderluik); HR 26 september 2003, NJ 2003, 660 (Zeeuwse Eilanden/Royal Nederland); HR 7 april 2006, NJ 2006, 244 (Bildtpollen/ Miedema); HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105 (Jetblast). 6 In de norm zit dus ingebakken dat niet iedereen overal en altijd even voorzichtig hoeft te zijn. 7 HR 6 november 1981, NJ 1982, 567 (Bloedprik). 9

11 heeft wel een bord geplaatst dat waarschuwt voor de wegwerkzaamheden. Een automobilist ziet de opgebroken weg te laat, geeft een ruk aan het stuur en ramt de pui van het gemeentehuis. De gemeente wil de schade verhalen op de aannemer. Om vast te stellen of de aannemer de verkeers- en veiligheidsnormen geschonden heeft, zijn de Kelderluikcriteria van belang. De aannemer had wel een bord geplaatst, maar hij had er rekening mee moeten houden dat automobilisten dat bord over het hoofd zouden zien. De kans dat er een ongeluk met ernstige gevolgen zou plaatsvinden was reëel aanwezig. Het had weinig moeite gekost een lint te plaatsen of op een andere manier extra te waarschuwen. Gezien die omstandigheden, is het alleszins verdedigbaar dat de aannemer onrechtmatig gehandeld heeft en als ook aan de andere criteria van art. 6:162 BW voldaan is aansprakelijk is voor de schade van de gemeente. Ad 2 Toerekenbaarheid Vervolgens is van belang of de onrechtmatige daad toegerekend kan worden aan de partij die onrechtmatig gehandeld heeft. Dat is het geval wanneer die onrechtmatige daad te wijten is aan de schuld of aan een oorzaak die voor rekening van de veroorzaker komt (art. 6:162 lid 3 BW). 8 Van toerekenbaarheid zal uiteraard eerder sprake zijn bij een vandaal die opzettelijk de ruit van een bushokje vernielt dan bij een kind dat er per ongeluk een bal doorheen trapt. Ten aanzien van kinderen tot 14 jaar geldt zelfs dat een onrechtmatige daad niet kan worden toegerekend (art. 6:164 BW). 9 Zij kunnen dus niet zelf aansprakelijk worden gehouden voor veroorzaakte schade. Aangezien dit onbillijk kan uitpakken voor degene die schade heeft geleden, legt art. 6:169 lid 1 BW een risicoaansprakelijkheid bij de ouders: een doen 10 van een kind tot 14 jaar wordt aan de ouders of 8 Vgl. bijv. art. 6:165 lid 1 BW (een als een doen te beschouwen gedraging van een persoon van 14 jaren of ouder verricht onder invloed van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming kan toch worden toegerekend). 9 Dit artikel verhindert niet dat een kind vanaf 12 jaar strafrechtelijk kan worden veroordeeld en dat ook een voegingsvordering (zie daarover hoofdstuk VIII) vanaf die leeftijd kan worden toegewezen. 10 Een doen moet in dit geval worden onderscheiden van een nalaten. Het spannen van een touwtje waardoor iemand struikelt, is een doen, terwijl het niet waarschuwen voor een touwtje dat door een derde is gespannen een nalaten betreft (HR 22 november 1974, NJ 1975, 149 (Heddema/De Coninck)). 10

12 voogd toegerekend, indien dit handelen vanwege art. 6:164 BW niet aan het kind kan worden toegerekend. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen uitsluitend zelf aansprakelijk worden gesteld. 14- en 15-jarigen kunnen zelf worden aangesproken wanneer zij onrechtmatig hebben gehandeld. Hun ouders zijn tevens schuldaansprakelijk, tenzij de ouders niet kan worden verweten dat ze het schadeveroorzakend gedrag van het kind niet hebben belet (art. 6:169 lid 2 BW). 11 Vanwege de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en het toezicht dat ouders op 14- en 15-jarigen (kunnen) houden, slaagt het beroep van ouders op deze disculpatiegrond in de meeste gevallen. Ad 3 Schade De wet definieert het begrip schade niet. 12 Wel is in art. 6:95 BW in algemeenheid bepaald: De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. Met ander nadeel wordt met name immateriële schade bedoeld (art. 6:106 BW). In art. 6:96 BW is niet limitatief 13 bepaald welke posten in ieder geval tot vermogensschade worden gerekend. Op basis van art. 6:96 lid 1 BW wordt zowel geleden verlies als gederfde winst tot vermogensschade gerekend. Op basis van art. 6:96 lid 2 BW komen daarnaast voor vergoeding in aanmerking: a redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade; b redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid; c redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Aan deze kosten wordt aandacht besteed in hoofdstuk VI. 11 Wetsvoorstel 30519, zoals thans aanhangig bij de Tweede Kamer, beoogt ouders en voogden ook risicoaansprakelijk te maken voor hun kinderen van 14 tot en met 18 jaar. Het kind zal, indien het wetsvoorstel in werking treedt, ook zelf aansprakelijk blijven (Kamerstukken II 2005/2006, 30519, nr. 2 en nr. 3 (MvT)). 12 A.J. Verheij, Onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer 2005, p HR 11 juli 2003, NJ 2005, 50 (Bravenboer/Elvia). 11

13 Het bestaan en de omvang van de schade zal door de gemeente uiteraard zoveel mogelijk aangetoond moeten worden met facturen, betalingsbewijzen, urenverantwoordingen en eventueel rapporten van deskundigen (accountant, taxateur). Dat neemt niet weg dat de rechter de vrijheid heeft om de schade te schatten als de omvang daarvan niet nauwkeurig vastgesteld kan worden (art. 6:97 BW). Bijvoorbeeld de gederfde winst als gevolg van een onrechtmatige daad is vaak niet nauwkeurig vast te stellen en daarom zal de rechter met waarschijnlijkheden moeten werken. Ook wanneer een rechter de omvang van de schade schat, moet hij uitgaan van een volledige schadevergoeding. De vaststelling van de schade is niet gebonden aan de gewone regels van stelplicht en bewijslast. De benadeelde dient feiten te stellen en zo nodig te bewijzen waaruit in het algemeen de geleden schade kan worden afgeleid. Indien hij daaraan heeft voldaan, dan kan de rechter in beginsel zonder nader bewijs uitgaan van het bestaan van schade en deze vervolgens, met inachtneming van de aard ervan, door schatting bepalen. 14 Ad 4 Causaal verband Eiser zal moeten aantonen dat de geleden schade is ontstaan als gevolg van de onrechtmatige gedraging. Over het algemeen zal het voor vestiging van aansprakelijkheid voldoende zijn dat er een zogenaamde conditio sine qua non-verband (hierna csqn-verband) bestaat (art. 6:98 BW). Oftewel, er is causaal verband op het moment dat zonder de onrechtmatige gedraging de schade niet was ontstaan. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Het wordt met name ingewikkeld als er opeenvolgende gebeurtenissen plaatsvinden. 15 Ook als er verschillende daders verantwoordelijk zijn voor de schade is de situatie complex. Stel nu dat de gebroken ruit van het bushokje niet door één, maar door twee vandalen is veroorzaakt. Ze sloegen tegelijkertijd in op de ruit, maar het is niet duidelijk welke vandaal de ruit de genadeklap heeft gegeven. Gaan ze dan allebei vrijuit omdat niet aangetoond kan worden wie de ruit uiteindelijk gebroken heeft? Art. 6:99 BW komt de gemeente tegemoet. Dit artikel bevat een speciale regeling die inhoudt dat beide vandalen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade 14 HR 28 juni 1991, NJ 1991, A.S. Hartkamp, mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Verbintenissenrecht. Deel I. Verbintenissen uit de wet, Deventer: Kluwer 2004, p

14 behoudens tegenbewijs. Wanneer de vandalen het ontbreken van csqnverband niet kunnen aantonen, staat hun aansprakelijkheid vast. 16 Niet alle schade die in een csqn-verband staat met een onrechtmatige gedraging, moet voor rekening van de veroorzaker komen. Wanneer een automobilist de deur van de gemeentelijke parkeergarage kapot rijdt en als gevolg daarvan een andere automobilist de parkeergarage niet direct kan verlaten, daardoor zijn vliegtuig naar Londen mist en een belangrijke deal misloopt, zijn bedrijf failliet gaat en twintig werknemers op straat komen te staan, is het de vraag of de automobilist voor al die schade aansprakelijk is. Voor die situatie is art. 6:98 BW geschreven, de toerekening naar redelijkheid : Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. Naast de in art. 6:98 BW genoemde factoren aard van de aansprakelijkheid en aard van de schade zijn ook de verwijtbaarheid van de veroorzaker, de aard van de onrechtmatige gedraging, de strekking van de geschonden norm, de mate waarin de schade verwijderd is van de onrechtmatige gedraging en de voorzienbaarheid relevant. 17 In het voorbeeld zou dat kunnen betekenen dat de veroorzaker van de schade aan de deur wellicht wel de kosten van een nieuw vliegticket aan de andere automobilist moet vergoeden, maar ons inziens zeker niet de kosten als gevolg van het missen van de deal. Causaal verband is soms moeilijk feitelijk aantoonbaar. Vaak is het alleszins aannemelijk dat zoals in het voorbeeld een snijwond is veroorzaakt door een glasscherf van de gebroken ruit van het bushokje, maar is er geen onomstotelijk bewijs en/of wordt het causaal verband betwist. In dat soort gevallen kan de zogenaamde omkeringsregel uitkomst bieden. Deze, in de rechtspraak ontwikkelde, regel luidt: 16 Zie voor meer voorbeelden met betrekking tot het csqn-verband: A.J. Verheij, Onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer 2005, p Wanneer er sprake is van risicoaansprakelijkheid lijkt er overigens een ontwikkeling te zijn van een snellere toerekening op basis van art. 6:98 BW (zie HR 25 april 2008, NJ 2008, 262). 13

15 Indien door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te merken gedraging een risico ter zake van het ontstaan van schade in het leven is geroepen en dit risico zich vervolgens verwezenlijkt, is daarmee in beginsel het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade gegeven en het is aan degene die op grond van die gedraging wordt aangesproken, om te stellen en te bewijzen dat die schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan. 18 De omkeringsregel is dus een bijzondere (uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende) regel waarmee wordt afgeweken van het bewijsrechtelijke uitgangspunt dat degene die stelt moet bewijzen (art. 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hierna Rv). De gedaagde moet dan dus aannemelijk maken dat ook wanneer hij de zorgvuldigheidsnorm niet geschonden had, de schade zou zijn ontstaan. Tenslotte willen wij nog opmerken dat als het tot een procedure komt, de formulering van de vordering cruciaal is voor het uiteindelijke resultaat. De (formulering van de) vordering is namelijk bindend voor de rechter (art. 24 Rv). 19 Ad 5 Relativiteit Het laatste vereiste voor aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad is de relativiteit. Uit art. 6:163 BW blijkt dat het daarbij gaat om de vraag of de geschonden norm strekt tot bescherming tegen de schade die in dit geval geleden is. Twee roemruchte arresten met betrekking tot het relativiteitsvereiste zijn van belang: Duwbak Linda uit en het arrest Vie d Or uit Uit deze arresten blijkt welke elementen in het algemeen van belang zijn om na te gaan of aan het relativiteitsvereiste voldaan is. In de kwestie die leidde tot Duwbak Linda had de Scheepvaartinspectie (de Staat) de duwbak Linda gekeurd en een certificaat afgegeven. Desondanks zinkt de duwbak als gevolg van ernstige corrosie van de bodemplaten. Een 18 HR 26 januari 1996, NJ 1996, 607 (Dicky Trading II); meer recent HR 17 december 2004, NJ 2006, 147 (Hertel B.V./Van der Lugt); HR 25 november 2005, RvdW 2005, 132 (Eurosportief 2000/Wesselink). 19 HR 30 mei 2008, RvdW 2008, HR 7 mei 2004, AB 2005, 127 (Duwbak Linda). 21 HR 13 oktober 2006, RvdW 2006, 941 (Vie d Or). 14

16 ander schip, waaraan de duwbak is vastgezet zinkt eveneens en twee andere schepen raken beschadigd. De eigenaar van de schepen vordert schadevergoeding van de Staat. De bevoegdheid van de Staat tot het keuren van schepen is vastgelegd in de Herziene Rijnvaartakte en het Reglement onderzoek schepen op de Rijn. De Hoge Raad analyseert de parlementaire geschiedenis van deze regelingen en stelt vast dat ze bedoeld zijn om de veiligheid van de scheepvaart te bevorderen en niet om een in beginsel onbeperkte groep van derden tegen veelal niet te voorziene vermogensschade te beschermen. In het arrest Vie d Or spraken gedupeerde polishouders van de failliete levensverzekeraar Vie d Or de Verzekeringskamer aan op basis van art. 6:162 BW, omdat de Verzekeringskamer het aan haar toevertrouwde toezicht op basis van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf onvoldoende uitgevoerd zou hebben. Weer analyseerde de Hoge Raad de parlementaire geschiedenis van de wet. De Hoge Raad stelde ditmaal vast dat de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf wél strekt tot de bescherming van de financiële belangen van de polishouders. Hierbij speelt mee dat anders dan in Duwbak Linda de groep belanghebbenden wel afgebakend kan worden en dat hun schade ook tot op zekere hoogte te voorzien is als deugdelijk toezicht uitblijft. Terug naar de basis: uitgangspunt van art. 6:163 BW is dat een norm in beginsel strekt ter bescherming van allen die als gevolg van schending/ overtreding ervan schade kunnen lijden. Het is dus aan de partij die de norm geschonden heeft, om aan te tonen dat die norm niet strekt tot bescherming tegen de ontstane schade. De (recente) ontwikkelingen in de jurisprudentie laten zien dat het de moeite loont om dit verweer te voeren. Wanneer er sprake is van de eerste onrechtmatigheidsgrond (inbreuk op een recht, zoals bij het spuiten van graffiti op gemeentelijk eigendom), dan strekt de norm doorgaans alleen tot bescherming van de belangen van de rechthebbende, in dit geval de gemeente als eigenaar. De gedraging kan echter ook tegenover anderen onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld wanneer de op het gemeentehuis gekalkte tekst een grove beschuldiging aan het adres van één van de ambtenaren inhoudt Vgl. HR 14 maart 1958, NJ 1961, 570 (Duikvlucht). 15

17 Bij de tweede onrechtmatigheidsgrond (strijd met een wettelijke plicht) zal steeds aan de hand van het doel en de strekking van de wettelijke norm bepaald moeten worden tot welke schade en tot welke personen de bescherming zich richt. Vaak zijn daar in de parlementaire geschiedenis wel aanknopingspunten voor te vinden. Wanneer er sprake is van strijd met een wettelijke plicht, hoeft anders dan bij het schenden van een zorgvuldigheidsnorm, zie hierna niet te worden vastgesteld of de dader bedacht behoorde te zijn op de belangen van de benadeelde. Bij de derde onrechtmatigheidsgrond (strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid) is een arrest van 30 september 1994 relevant. 23 In dit arrest is bepaald dat zorgvuldigheidsnormen uitsluitend strekken tot bescherming van belangen van anderen waarop de veroorzaker van de schade bedacht had moeten zijn. De aannemer die de opgebroken weg langs het gemeentehuis zonder afzetlint achterlaat, moet erop bedacht zijn dat niet alleen automobilisten daardoor schade kunnen leiden, maar ook de eigenaren van de panden langs de weg. In dat licht zou geconcludeerd kunnen worden dat aan het relativiteitsvereiste is voldaan: de geschonden zorgvuldigheidsnorm strekt ook ter bescherming van de belangen van de gemeente. Slot De gemeente kan in de gegeven voorbeelden waarschijnlijk zowel de vandaal die het gemeentelijk bushokje beschadigd heeft, als de graffitispuiter, de aannemer en de automobilist die de deur van de parkeergarage beschadigd heeft, met succes aanspreken op basis van art. 6:162 BW. Daarbij is wel van belang dat aannemelijk wordt gemaakt dat aan alle elementen van art. 6:162 BW voldaan is. De gemeente zal uiteen moeten zetten waarom een bepaalde gedraging onrechtmatig is. Daarbij is het verstandig om zo mogelijk meerdere onrechtmatigheidsgronden te noemen: dus niet alleen inbreuk op een recht, maar ook strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Met betrekking tot de toerekenbaarheid gaat het om factoren als leeftijd en ervaring, maar ook om de vraag of er opzet in het spel is, of alleen domme pech. Het is raadzaam alle geleden schade zo zorgvuldig mogelijk te inventariseren en met bewijsstukken te onderbouwen. 23 HR 30 september 1994, NJ 1996, 196 (Staat/Shell). 16

18 De gemeente moet minimaal feiten stellen en zo nodig bewijzen waaruit in het algemeen het geleden zijn van schade kan worden afgeleid. Met betrekking tot het causaal verband hoeft in beginsel slechts het csqn-verband aangetoond te worden. Wanneer sprake is van meerdere veroorzakers komt art. 6:99 BW de gemeente tegemoet. Wanneer er sprake is van schending van een specifieke veiligheidsnorm is de zogenaamde omkeringsregel van belang. Met betrekking tot het vereiste van relativiteit geldt dat eiser dit vereiste niet hoeft te bewijzen. Het is aan de veroorzaker van de schade om aan te tonen dat de geschonden norm niet strekt tot bescherming van belangen van gedaagde. Dat neemt niet weg dat ook eiser moet nagaan welke norm geschonden is, en tot bescherming van welke belangen die norm strekt. 17

19 II Verhaal van milieuschade Vooral een ondergrondse zaak? [Door mr. J.J. Jacobse en mr. P. van den Berg] I 18

20 Inleiding Schade veroorzaakt door aantasting van het milieu is aan de orde van de dag. Milieuschade laat zich (deels) vertalen in schade die ingevolge boek 6 van het Burgerlijk Wetboek voor vergoeding in aanmerking komt. Als de gemeente schade lijdt kan zij die in principe langs de gewone civielrechtelijke weg verhalen. In de regel zal de gemeente de veroorzaker aansprakelijk stellen op grond van onrechtmatige daad. In hoofdstuk I is in het algemeen gesproken over verhaal van schade op grond van onrechtmatige daad. In dit hoofdstuk zal aan de hand van een praktijkvoorbeeld worden ingegaan op de bijzondere aspecten van verhaal van milieuschade. In dat kader zal allereerst aandacht worden besteed aan een aantal bijzondere aspecten van de onrechtmatige daad in geval van milieuschade. Vervolgens zal de Wet bodembescherming apart worden behandeld, aangezien in deze wet specifieke regels zijn opgenomen voor verhaal van (bodem-)schade. Tenslotte zal het Besluit financiële zekerheid milieubeheer, dat zowel in het kader van preventie als bij wijze van vangnet een rol speelt, aan de orde komen. Voorbeeld Een gemeente is eigenaresse van grond die naast een tankstation is gelegen. De grond onder het tankstation is ernstig verontreinigd en door de stroming van het grondwater worden ook openbare gronden ernstig verontreinigd. Onrechtmatig handelen Onder een onrechtmatige daad wordt verstaan (art. 6:162 lid 2 BW): een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Voor gevallen van bodemverontreiniging is deze norm gemakkelijk toepasbaar. De bodem wordt altijd vermoed in eigendom van de gemeente te zijn, indien die grond openbaar is en door de gemeente wordt onderhouden (art. 5:28 lid 1 BW). Het hiervoor genoemde voorbeeld kan aldus worden aangemerkt als een inbreuk op het eigendomsrecht van de gemeente. Bij andere verontreinigingen, zoals verontreiniging van lucht en water, ligt dat wat lastiger, aangezien lucht en water in een natuurlijke toestand geen zaken zijn die vatbaar zijn voor menselijke beheersing zoals bedoeld in art. 3:2 BW. Verontreiniging van lucht en water in natuurlijke toestand zal om deze reden niet direct een inbreuk op een 19

21 eigendomsrecht opleveren, maar kan wel een inbreuk op een subjectief recht opleveren, zoals de aantasting van de lak van auto s van de gemeentelijke buitendienst door luchtverontreiniging. Het verontreinigen van gemeentegronden is ook in strijd met een wettelijke plicht, de tweede grond voor onrechtmatigheid. Gedragingen waardoor het milieu worden aangetast zullen over het algemeen in strijd met een geschreven norm zoals een van de talrijke algemeen verbindende regelingen of vergunningvoorschriften zijn. Andere/bijzondere regelingen in het BW In het Burgerlijk Wetboek is een specifieke regeling opgenomen met een (risico-) aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water en bodem (artt. 6:175 tot en met 6:178 BW). Met name het algemene artikel over gevaarlijke stoffen (art. 6:175 BW) is van belang voor de praktijk. Daarin wordt geregeld dat degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een stof gebruikt of onder zich heeft, terwijl van deze stof bekend is dat zij zodanige eigenschappen heeft dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen of zaken oplevert, aansprakelijk is wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt. Het betreffende artikel beoogt de verantwoordelijkheid te leggen bij de professionele gebruiker of bewaarder van een gevaarlijke stof. Voldoende voor aansprakelijkheid is bekendheid met het bijzondere gevaar van die stof in de kring van hen die in het maatschappelijk verkeer met de betreffende stof te maken hebben. De leidingbeheerder draagt een bijzondere verantwoordelijkheid (zie lid 3). Naast de bijzondere regeling wordt in de praktijk ook gebruik gemaakt van de artt. 6:173 en 6:174 BW om milieuschade te verhalen. In art. 6:173 BW gaat het om een risicoaansprakelijkheid die rust op de bezitter van een gebrekkige roerende zaak. Art. 6:174 BW vestigt een risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van een opstal. In beide hiervoor genoemde artikelen is disculpatie niet mogelijk. Bij de risicoaansprakelijkheid voor een gebrekkige roerende zaak moet het gaan om een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert. De bezitter is niet aansprakelijk indien de aansprakelijkheid zou hebben 20

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Groningen Academiejaar 2012-2013 Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Document: Masterscriptie Auteur: K. Moekotte Studentnummer:

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van scholen

Aansprakelijkheid van scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Schade door pesten Pagina 6 Regres en wetelijke rente Pagina 8 Samenloop van verzekeringen Pagina 11 PIV Jaarconferentie 2007 Pagina 15 Column van... April 2007 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 1. Inleiding Honorable rector magnificus, Presidente i otro miembronan di Hunta di Supervishon,

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof?

Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof? Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof? Scriptie master Rechtsgeleerdheid Accent Staats- en Bestuursrecht Annemiek Oonincx ANR 191055 Tilburg Law School, Tilburg University Juni 2013

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Het is niet zwart-wit

Het is niet zwart-wit Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Martijn Schouw Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Onderzoek naar

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces

Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces NEVI 2007 proef 07-01-2008 10:38 Pagina 1 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces Handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces november 2007 NEVI 2007 proef 07-01-2008 10:38

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING 34257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper.

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Scriptie, in het kader van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Auteur: Wanda E. Sanfélix LLB we.sanfelix@studie.ou.nl

Nadere informatie

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Scriptie De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw?

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Een verkennend onderzoek naar een effectief en efficiënt kaderstellend instrument voor kwaliteitsborging in de bouw in opdracht

Nadere informatie

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel.

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. De uitgeklede dader Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. Sandro Botticelli (1445-1510), Il regresso di Judite Galeria

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van

Nadere informatie