2014 schoolgids 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 schoolgids 2015"

Transcriptie

1 2014 schoolgids

2 2014 schoolgids

3 Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van De Nieuwste School (DNS) voor het schooljaar Met deze gids willen we u als ouders en andere belangstellenden informeren over de visie van en de aanpak op onze school. We geven u informatie over de dagelijkse gang van zaken op DNS, een school voor eigentijds onderwijs. DNS is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept. Daarin staat de verwondering, het eigenaarschap en het geleerde zichtbaar maken centraal. Hoe we dat doen, kunt u verderop in deze gids lezen. Het onderwijsconcept van DNS draagt ook sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling. Vanzelfsprekend leiden wij ook op voor een diploma en bereiden leerlingen uitstekend voor op het vervolgonderwijs. DNS is in 2005 gestart als een school voor voortgezet onderwijs en staat onder beheer van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg. Vanaf januari 2011 is de school gehuisvest aan de St. Josephstraat waar we vorm geven aan ons onderwijsconcept. Samen met leerlingen, collega s, ouders en externe partners zullen we werken aan een veilig en goed leer- en leefklimaat. Namens allen die bij De Nieuwste School betrokken zijn, wensen we iedereen een buitengewoon goed schooljaar toe. Maria Michels, algemeen directeur Bas Leijen, manager onderwijs leerjaar 1 Ingrid Peters, manager onderwijs leerjaar 2 en 3 Caecile van Gorp, manager onderwijs leerjaar 4, 5 en 6 3

4 1 Organisatie 1.1 De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs De leden wonen een keer per jaar de ledenvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op kunt u zien hoe u dat doet. De Nieuwste School valt onder het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De schoolleiding heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de directie. De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken: Spoorlaan 171 Postbus 574, 5000 AN Tilburg Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 1.3 Missie van Ons Middelbaar Onderwijs Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren al onze leerlingen van. 1.4 De missie van de school Verwondering brengt je verder, zo luidt de missie van de school. Daarbij gaan we uit van de nieuwsgierigheid van de leerling en dat leerlingen leren in een leergemeenschap op basis van respect en tolerantie. De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. Onze opdracht is om aan alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te bieden, waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en 4

5 ontwikkelen. In onze kennismaatschappij, die door doeners en denkers wordt vormgegeven, mogen onze ouders en onze leerlingen erop rekenen dat wij de leerlingen cognitief én sociaal-emotioneel voorbereiden op het vervolgonderwijs. Daarmee verwerven de leerlingen een goede kwalificatie voor toetreding tot de arbeidsmarkt. 1.5 De visie van de school Op DNS gaan we er vanuit dat niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen belangrijk is voor succesvol burgerschap in de maatschappij. Leren moet betekenisvol zijn. Daarmee wordt leren diep en beklijft het geleerde beter. Op De Nieuwste School is het de bedoeling dat er méér gebeurt dan alleen een goede voorbereiding op het examen: de leerlingen moeten ook eigenaar zijn van hun leren. De school streeft dit na, omdat zij erin gelooft dat met name het eigenaarschap zorgt voor motivatie en geïntegreerde kennis. Kritisch en intensief stilstaan bij wat inhoudelijk is geleerd en het expliciteren van de competenties (complexe vaardigheden) en de persoonlijke kwaliteiten die de leerlingen hebben ontwikkeld, is onderdeel van het complexe leerproces binnen DNS. Daarbij is er veel ruimte voor de eigen belangstelling, mogelijkheden en leerstijl. Er wordt voortdurend gezocht naar een goede balans tussen de exameneisen en wat leerlingen willen leren. DNS richt zich op concepteigen voorbereiding op het examen, vanuit de overtuiging dat ze daarmee aan dezelfde kwaliteitseisen kan voldoen die de samenleving vraagt. Kernaspecten van het leerproces binnen de leergemeenschap zijn onze ontwerpprincipes. Ontwerpprincipes zijn het uitgangspunt en daarbij richtinggevend. Zij dienen als inspiratie voor de ontwikkeling en het ontwerp van ons onderwijs. De ontwerpprincipes zijn: Verwondering: door betekenis te zoeken, waar te nemen, te beleven en te ervaren; Eigenaarschap: zorgt voor motivatie en geïntegreerde kennis; Het geleerde zichtbaar maken: leerlingen kunnen continu laten zien waar ze zijn in het leerproces en tonen dit aan door o. a. het bijhouden van een logboek, met daarin persoonlijke reflectie op zowel het proces als de inhoud. Alle uitgangspunten en principes van het onderwijsconcept zijn van toepassing op alle niveaus binnen de schoolorganisatie. Wat voor de leerling geldt, gaat ook op voor de mentor, de expert en de leidinggevende. Kortom, voor iedereen die bij DNS werkt. Dit is het zogenaamde fractalprincipe. Het onderwijs op DNS kenmerkt zich door eigentijds onderwijs. De school zoekt de juiste balans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge mensen. Met name in de onderbouw wordt veel aandacht en tijd besteed aan het laten opbloeien van iedere leerling door het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talenten. Daarvoor is de leerlijn leerlingbegeleiding ontworpen. 5

6 2 Onderwijs DNS wil geen grote school worden. Door het groot aantal aanmeldingen van de afgelopen jaren is de school genoodzaakt om vooraf aan te geven dat ze maar een beperkt aantal leerlingen kan aannemen. Om het karakter van kleinschaligheid te behouden en zodoende kwaliteit van het onderwijs(concept) te kunnen blijven garanderen is /180 leerlingen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen per schoolsoort) een maximum. Met dit aantal blijft het totaal aantal leerlingen tussen de 750 en 800 waarmee voor een school met dit unieke concept de grens bereikt is. De wijze van selecteren vindt u op onze website. De mentor De mentor speelt een centrale rol in de begeleiding en de ondersteuning van de leerling. De mentor stimuleert en begeleidt de veelzijdige ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij besteedt samen met de leerling aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en de competenties van de leerling. De mentor stuurt zijn leerlingen aan bij het samenstellen en doorlopen van individuele leerarrangementen, volgt hun ontwikkeling en stimuleert hen daarop te reflecteren. De mentor onderhoudt contact met alle andere begeleiders van de leerling; hij is de makelaar van relaties. De mentor maakt de woordrapporten, bewaakt de voortgang van de leerling en onderhoudt het contact met de ouders en leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt bij iedere vraag. 2.1 Doelen van het onderwijs DNS is een reguliere VO-school. Dat wil in de Nederlandse samenleving zeggen dat DNS opleidt voor een diploma. DNS mag diploma s uitreiken voor mavo, havo en vwo. Dat betekent dat DNS ook alleen maar die leerlingen kan aannemen die vanuit de basisschool een advies hebben voor één van de schoolsoorten waarvoor DNS een licentie heeft. 2.2 Medewerkers onderwijsleerproces Leerlingen werken samen met andere leerlingen, maar krijgen ook begeleiding van volwassenen. DNS onderscheidt twee verschillende medewerkers: mentoren en experts. De expert De expert lijkt het meest op de docent, zoals we die in ons onderwijs kennen. Hij is de verzamelaar en overdrager van informatie. Hij weet veel van zijn leergebied, onderhoudt netwerken om zijn kennis te actualiseren en beheerst de kunst om die kennis op een aansprekende manier, in een betekenisvolle context, voor het voetlicht te brengen. De expert is in staat om de leervragen van de leerling te koppelen aan zijn inhoudelijke expertise, zodat zijn leerlingen betekenisvol leren. Hij biedt leerstof aan, omdat zijn leerlingen aangeven dat zij die leerstof nodig hebben bij een onderzoek of bij de oplossing van een probleem. Daarbij plaatst de expert het geleerde in de context van een vakgebied. De expert weet dus wat de leerling wil en onderhoudt daarover contact met de leerling en zijn mentor. Hij zorgt ervoor dat leerlingen in de werk- en studieruimten voldoende informatie kunnen vinden en helpt hen antwoorden te vinden op hun leervragen. Hij gaat een relatie aan met de leerling en kiest daarbij de inhoud als 6

7 uitgangspunt. De expert overziet kerndoelen en eindtermen, bewaakt het eindniveau. Hij is niet alleen expert in zijn vakgebied, maar ook in het concept van DNS. De externe expert beschikt over specifieke deskundigheden en wordt ingeschakeld wanneer er behoefte is aan zijn expertise. We denken hierbij bijvoorbeeld aan (jeugd)hulpverleners die worden ingeschakeld voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen of mensen uit het bedrijfsleven die gastlessen komen geven. De schoolleiding ziet er als volgt uit. 2.3 Hoe weet je nu wat je leert? Leerlingen bouwen gedurende het leerproces een eigen portfolio op. Dit portfolio is in ontwikkeling. Het portfolio geeft weer wat de leerling weet en kan en wat hij heeft gedaan. De leerling is eigenaar van zijn portfolio. In feite is het samenstellen van een portfolio een vorm van gedocumenteerd reflecteren: nadenken over wat er gedaan is en aangeven waarom er iets gedaan is. Reflecteren betekent nadenken en ook je bezinnen en documenteren betekent met behulp van documenten iets aantonen of vastleggen. algemeen directeur De algemeen directeur is integraal verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op school, voert personeels- en financieel beleid, gaat over onderhoud en exploitatie, heeft overleg met de Managers Onderwijs in de onder- en bovenbouw doet de algemene vertegenwoordiging naar buiten en heeft de coördinatie van het totale beleid. managers onderwijs Zij vormen samen met de directeur de leiding van de school. Zij dragen t.a.v. het primaire proces de dagelijkse verantwoordelijkheid, leiden de didactische vergadering en de leerlingbespreking. Zij houden contact met het zorgteam, onderhouden externe contacten voor zover dit te maken heeft met hun leerlingen. In welke vorm de leerling zijn reflecties documenteert, is afhankelijk van de voorkeur van de leerling, maar ook van de doelen van de reflectie. De documentatie kan variëren van zeer open tot sterk gestructureerd. Door de relatie met reflectie is het portfolio meer dan een verzamelmap met werk en meer dan een instrument waarmee de leerling zijn eigen leerresultaten registreert. Een portfolio is een verzameling van eigen werk: waarmee de leerling aantoont wat hij weet en kan, mede in samenhang met kerndoelen en/of eindtermen, waaruit hij kan selecteren wat hij wil bewaren, bijstellen of vervangen, waarmee hij kan reflecteren op wat hij heeft gedaan en hoe dat ging, waarmee hij kan presenteren wat hij ervan heeft geleerd, waarmee hij kan vaststellen wat hij verder gaat doen en hoe hij dat gaat aanpakken. Magister In de loop van het schooljaar is het leerlingadministratiesysteem ingevoerd, Magister. In dit systeem worden ook de beoordelingen 7

8 van leerlingen vastgelegd. Bij de verdere implementatie van Magister bekijkt de school welke domeinen van Magister inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor leerlingen en ouders. Daartoe zal overleg gevoerd worden met de medezeggenschapsraad. 2.4 Thema s en instructies Omdat het onderwijs van DNS inspeelt op de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerling, start het leerproces bij het geheel en worden van daaruit de delen behandeld. De nieuwsgierigheid van leerlingen wordt in eerste instantie immers gewekt door het geheel. De leerling gaat op onderzoek uit binnen thema s. Binnen het thema formuleert de leerling zelf een leervraag. Deze leervraag valt binnen een van de volgende leergebieden: Humanics (de mens in tijd en omgeving) Arts (de mens en zijn scheppend vermogen) Science (de mens en natuurlijke omgeving) Omdat niet alle benodigde kennis is aan te brengen door het doen van onderzoek is er ook een aantal instructievakken. Dit zijn: gecijferdheid, geletterdheid, sport en bewegen (LO), linguistics: Engels, Spaans, Duits en Frans (alleen in leerjaar 2 t/m 6.) Gaande het leerproces wordt toegewerkt naar het bereiken van de door de overheid vastgestelde kerndoelen, respectievelijk eindtermen, en naar een diploma dat past bij de talenten die de leerling bezit. Kenmerkend voor het leren in De Nieuwste School is het hoge realiteitsgehalte dat er in is verwerkt. Het is competentiegericht en competenties toon je altijd in een bepaalde context. Om leerlingen gelegenheid te geven bepaalde competenties te ontwikkelen, moet de school dan ook (kritische) situaties ontwerpen, waarin leerlingen zich die competenties kunnen eigen maken. Daartoe gaan leerling zelf onderzoek doen volgens de methodiek die de school de denkcirkel van John Dewey noemt. De denkcirkel begint met een oriëntatie op een thema door experts, waaruit de leerling een onderzoeksvraag, een zogenaamde hartsvraag destilleert. Daarna volgt de onderzoeksfase, waarin de leerling zijn leervraag onderzoekt, kennis vergaart en competenties ontwikkelt. Resultaat van deze onderzoeksfase is een antwoord op de leervraag en/of een vervolgvraag. De leerling presenteert ten slotte zijn zelf geconstrueerde kennis en reflecteert op proces en eindproduct van zijn onderzoek. 2.5 Leerjaren, stamgroepen Het leren in DNS is op een andere manier georganiseerd dan we gewend zijn. De structuur moet het aan de ene kant mogelijk maken dat elke leerling zijn eigen leerarrangementen doorloopt, maar moet tegelijkertijd volop gelegenheid geven tot samenwerking en ontmoeting. DNS vindt leren in een leergemeenschap belangrijk, want een leerling kan immers ook van medeleerlingen veel leren. Om dat te realiseren kent DNS leerjaren, en stamgroepen. De leerlingen werken in leerjaren. Vanuit de gedachte van geleid naar begeleid naar zelfstandig heeft de school gekozen voor de volgende opzet van het mentoraat. In leerjaar 1 blijft er één mentor op een stamgroep. 8

9 Alle leerlingen uit de stamgroep hebben dezelfde mentor. Vanaf klas 2 worden de stamgroepen begeleid door een mentorenteam. Deze zijn samen verantwoordelijk voor het pedagogische klimaat en het reilen en zeilen in de stamgroep. Elke leerling heeft daarnaast een persoonlijke mentor. Dat is een van de mentoren uit het mentorenteam. De persoonlijk mentor is eerste aanspreekpunt voor zowel de leerling als de ouders. DNS is een leergemeenschap, een gemeenschap waarin een individuele leerling op reis gaat en waarin hij tijdens die reis hulp en ondersteuning vindt bij de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt. Die relatie is overigens tweezijdig: iedere leerling moet op zijn beurt ook deel willen uitmaken van de leergemeenschap en actief zijn bijdrage aan het leren en het welzijn van de anderen in de leergemeenschap leveren. Beoordelen op DNS Gedurende de hele schoolloopbaan wordt een leerling beoordeeld op: - Eigenaarschap: een gemotiveerde leerling voelt zich eigenaar van zijn leerproces. Hij voelt zich zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes en resultaten. Beoordeling: onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed. - Inzicht/diepgang: je maakt je leerstof pas eigen, in letterlijke zin, als je met de leerinhouden zelf aan de gang geweest bent, je verbanden hebt gelegd. Beoordeling: onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed. - Resultaat: In de leerjaren 1-2-3hv Is het uiteindelijke resultaat van de leerling van voldoende niveau? Per opdracht/toets worden de criteria hiervoor vastgesteld. Beoordeling: onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed. Resultaat in de leerjaren 3m-4mhv-5hv-6v Het resultaat wordt inzichtelijk gemaakt door middel van de cijfers in het PTA (programma van toetsing en afsluiting). U vindt een uitgebreidere versie van deze beoordelingen op de website. Overgangsreglement Het nieuwe overgangsreglement zal uiterlijk 1 oktober 2014 op de website verschijnen. Ontheffing moderne vreemde taal In de wet op het VO is vastgelegd aan welke verplichtingen leerlingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een diploma van een bepaalde afdeling. In diezelfde wet is ook een regeling opgenomen die het mogelijk maakt onder bepaalde omstandigheden ontheffingen te verlenen. De details over de ontheffing van de moderne vreemde taal kunt u vinden op de website van DNS. Examenjaar mavo Leerlingen doen op De Nieuwste School centraal examen in zes vakken. Er kan een zevende vak gekozen worden als voldaan wordt aan de eisen. Indien het rooster dit toelaat wordt dit extra vak voor de leerling ingeroosterd. Als dit rooster technisch niet mogelijk is, gaan we in gesprek met de leerling. De vakken die aangeboden worden zijn: Nederlands, Engels, (Frans), Spaans, economie, geschiedenis, biologie, natuur- en scheikunde1, wiskunde, sport & bewegen en de meesterproef. Alle leerlingen ronden de vakken 9

10 maatschappijleer en kunstvak1 in leerjaar 3 af, dit cijfer telt wel mee voor het eindexamen. Wiskunde/Engels en Nederlands wordt drie uur per week aangeboden. Andere examenvakken worden twee uur per week aangeboden in een instructieles. Naast deze lessen werken leerlingen tijdens ZW-uren gericht aan de vakken waaraan zij aandacht moeten besteden. Het eindcijfer van de leerling wordt bepaald door het schoolexamencijfer (50%) en het centraal eindexamencijfer (50%). Op de website kunt u vóór 1 oktober 2014 het eindexamenreglement vinden. Toelatingseisen havo 4 vanuit mavo Een Leerling die voor mavo is geslaagd op DNS kan zich aanmelden voor havo 4. Om toegelaten te worden op 4 havo gelden de volgende Tilburgse afspraken. Deze zijn opgesteld en worden bewaakt door de Commissie Toelating tot Havo 4 (CH4). De toelatingseisen zijn als volgt: A Het advies van het team Mavo-4 moet positief zijn. B Het gemiddelde van de schoolexamencijfers op het moment van opvragen moet 6,8 zijn over alle vakken. Het gemiddelde bij de overgang van T3 naar T4 kan als aanvullende informatie dienen. C In de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende zitten. Een leerling is toelaatbaar als hij/zij voldoet aan eis A, B én C. Als een leerling slechts voldoet aan twee eisen wordt in een toelatingsvergadering van het CH4 bepaald of de leerling toegelaten kan worden. De leerling meldt zich uiterlijk aan tijdens de inschrijfdagen voor nieuwe leerlingen in maart. De leerling moet een vakkenpakket hebben dat aansluit bij het profiel dat de leerling kiest in havo 4: N&T verplicht: wiskunde en nask1 (nask2 aanbevolen) N&G verplicht: wiskunde en biologie (nask2 aanbevolen) E&M verplicht: wiskunde en economie (geschiedenis aanbevolen) C&M verplicht: Frans én Spaans (geschiedenis aanbevolen) Op onze website kunt u de toelatingseisen terugvinden. Bovenbouw havo/vwo In het programma van de leerlingen in de bovenbouw werken de leerlingen doelgericht aan eindtermen. Veelal zal dat gaan langs de weg van de complexe opdrachten en aan de hand van overkoepelende thema s. De instructievakken volgen veelal een eigen leerlijn in de bovenbouw, maar proberen waar mogelijk aan te sluiten bij de leergebieden Humanics of Science. In het leergebied Humanics zitten alle leerlingen die het profiel Cultuur & Maatschappij of Economie & Maatschappij hebben gekozen. In het leergebied Science zitten alle leerlingen die het profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid hebben gekozen. Binnen deze profielen bestaan er 2 soorten vakken: verplichte vakken, die voor alle leerlingen hetzelfde zijn en keuzevakken, die verschillend zijn voor de leerlingen. De profielen kunt u terugvinden op de website. 10

11 2.6 Resultaten van het onderwijsleerproces 2.7 Specifieke zorg Op de website vindt u het zorgplan en ondersteuningsplan. Totaal aantal leerlingen: Verplichte onderwijstijd examenkandidaten: mavo havo vwo aantal geslaagd: mavo havo vwo percentage geslaagd: mavo havo vwo nvt Alle verdere informatie kunt u vinden op de website van Vensters voor Verantwoording via Dagindeling Hoe ziet een schooldag en een lesweek eruit op DNS? Op DNS zijn vaste begin- en eindtijden voor alle leerlingen. Er is geen lesuitval. Incidenteel kan in de bovenbouw afgeweken worden van dit rooster. Iedere schooldag begint om uur en eindigt om of uur. maandag/donderdag uur dinsdag/woensdag/vrijdag uur De ochtendpauze valt van tot uur; de middagpauze van tot uur. In het ritme staat beschreven op welke momenten er gewerkt wordt aan thema s en aan de instructievakken. Vakanties Een schooljaar kent vakanties. In het schooljaar gaat het om de volgende data: 11

12 Vakantierooster Herfstvakantie maandag 20 oktober 2014 t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie (Carnaval) maandag 16 februari 2015 t/m vrijdag 20 februari 2015 Tweede Paasdag maandag 6 april 2015 Meivakantie maandag 27 april 2015 t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 2015 en vrijdag 15 mei 2015 Tweede Pinksterdag maandag 25 mei 2015 Zomervakantie maandag 20 juli 2015 t/m vrijdag 28 augustus 2015 Verder heeft DNS de volgende studiemiddagen voor het personeel waarop de leerlingen vrij zijn. Studiemiddagen team 23 september vanaf uur 15 januari vanaf uur 6 februari vanaf uur 12 maart vanaf uur 24 april vanaf uur 2.9 Rechten en plichten ouders, leerlingen en Bevoegd Gezag Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Het leerlingenstatuut De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut. Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. 12

13 Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze de school zich aan de de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt. Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de de raad van bestuur en de directeur. Schoolmanagementstatuut Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen. Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de directie en de raad van advies. Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs (www.omo.nl). Overlegorganen De school kent verschillende overlegorganen. De leerlingenraad overlegt met de algemeen directeur over alle zaken die de leerlingenraad op enig moment van belang vindt. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit 10 leden: vijf uit de geleding ouders/leerlingen, vijf uit de categorie personeel. In zijn eerste vergadering bepaalt de raad wie zijn voorzitter wordt. De medezeggenschapsraad overlegt zes- tot achtwekelijks met de directeur. Klankbordgroep. Met ingang van schooljaar 2010/2011 is de tot dan toe gebruikelijke jaargroep vervangen door de klankbordgroep. De klankbordgroep komt 3x per jaar bij elkaar en praat onder voorzitterschap van de directie over de gang van zaken en het beleid van de diverse jaarlagen. De klankbordgroep is een overleggroep en vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. Onderling bespreekt men met elkaar de vragen, problemen en oplossingen van de betreffende beleidsterreinen. Een klankbordgroep beslist niet maar heeft een adviserende rol. Procedure informatievertrekking aan gescheiden ouders: Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. De informatievoorziening verloopt in principe via één van de ouders. Onder informatie in deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling èn de schoolorganisatie. Te denken valt aan: kindgebonden informatie, schoolrapport, sociaal emotionele ontwikkeling, rapport schoolpsycholoog, 10-minuten gesprekken. Andere informatie betreffende de school kent een openbaar karakter en is op de website terug te vinden. Hier valt te denken aan: algemene schoolinformatie, schoolgids, nieuwsbrief. Informatievoorziening aan gescheiden ouders met ouderlijk gezag Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij 13

14 wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt. macht desgevraagd (initiatief ligt bij niet met gezag belaste ouder met concrete vraagstelling) te informeren, tenzij de informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast òf als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. Voorts is de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk vonnis. Informatievoorziening bij co-ouderschap Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van coouderschap en de leerling woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit geval gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt. Informatievoorziening bij een niet met het gezag belaste ouder Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de wet (artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek) is de school verplicht om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke DNS schoolcode Op DNS hebben we een aantal afspraken waar we ons aan houden. Deze afspraken noemen we de schoolcode. Algemeen De school is een school. Wel wil de school én een hele leuke én een hele goede school zijn: een school waar de leerlingen een belangrijke rol spelen en invloed hebben én een school waar goede examenresultaten behaald worden. Praktisch Eten, snoepen en drinken gebeurt in de daarvoor bestemde ruimtes en tijdens de daarvoor bestemde pauzes. Alle ruimtes in de school zijn gedurende de lesuren plekken waar je goed kan werken en leren. Een goede werkplek is rustig (in elk geval zo rustig dat anderen er geen last van hebben) en na afloop opgeruimd. Een stilteplek is stil. 14

15 Omgaan met jezelf en met elkaar De school geeft je redelijk veel vrijheid en verwacht van jou een eigen verantwoordelijkheid. Zo probeer je het beste in jezelf naar boven te halen Zo stel je vragen als je iets niet snapt. Zo neem je de verantwoordelijk voor je eigen gedrag (succes én mislukkingen). Zo is je laptop voor schoolwerk. Op dezelfde manier help je anderen het beste in hen naar boven te halen. Zo help je anderen wanneer ze jouw hulp kunnen gebruiken. Je houdt je aan de gemaakte afspraken met mentoren, experts, medeleerlingen, en niet-onderwijzend personeel. Je gaat om met anderen, zoals jij wilt dat anderen met jou omgaan: respectvol en tolerant. Respectvol is dat je je medeleerlingen en docenten als persoon in hun waarde laat zoals zij dat met jou doen. Tolerantie is dat je de ideeën van de ander accepteert als horend bij de ander, terwijl je het er natuurlijk niet mee eens hoeft te zijn. Ideeën die ideeën van anderen inperken, worden op deze school niet geaccepteerd. Tot slot Je houdt je aan deze schoolcode. Als je het er niet mee eens bent, ga je naar de leerlingenraad. 3 Geldelijke bijdragen 3.1 Ouderbijdrage De leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (art. 24a WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten. Gebruik laptop Op DNS bestaat de mogelijkheid om je eigen laptop mee naar school te nemen. Lukt dit niet, dan is er altijd de mogelijkheid om een laptop van school te gebruiken. De kosten hiervoor zijn 200,-- per schooljaar. Aan het begin van het schooljaar moet je opgeven of je je eigen laptop meebrengt of een laptop van school wilt gebruiken. Gedurende het schooljaar kan er niet meer gewijzigd worden. Aan de eigen laptop worden de volgende eisen gesteld: laptop met Microsoft besturingssysteem en Officepakket. Wanneer de leerling een account aanmaakt op en aangeeft dat hij/zij een leerling is op De Nieuwste School kan hij/zij tegen sterk gereduceerd tarief software aanschaffen draadloze netwerkkaart besturingssysteem vanaf Windows xp Service Pack 2 geheugen: minimaal 2 gb 15

16 harddisk: minmaal 80 gb virusscanner de standaard virusscanner van het besturingssysteem Windows (Microsoft Security Essentals) is voldoende. leerling moet lokale administrator zijn op de laptop Voor alle duidelijkheid: we hebben geen voorkeuren voor merk, leverancier of keuze Officepakket. Verzekering en reparatie van de eigen laptop komen voor rekening van de ouders. Bij reparatie heeft de school de beschikking over een beperkte hoeveelheid reserve laptops. Voor het gebruik van de schoollaptop gelden uiteraard dezelfde onderstaande laptopregels en wordt een bedrag in rekening gebracht bij schade of vermissing van de schoollaptop. Het is alleen maar mogelijk om een leenlaptop te krijgen voor een periode van maximaal twee weken. Ook behouden wij ons het recht voor om hiervoor borg in rekening te brengen. De school zorgt ervoor dat via de website van de school de leerlingen onbeperkt toegang hebben tot alle materialen en bronnen die voor de studie relevant zijn. Bovendien biedt de school de mogelijkheid om de apparatuur veilig op te bergen. Alle leerlingen op DNS hebben een laptop nodig waarop Windows draait. Leerlingen die een Apple-laptop hebben en van de Apple-omgeving gebruik willen blijven maken moeten een programma aanschaffen waarmee ze Windowsprogramma in die Apple-omgeving kunnen draaien. Een voorbeeld van zo n programma is Parallels Desktop. In verband met de laptops geldt het volgende: de laptop bevindt zich altijd binnen één meter van zijn eigenaar en/of gebruiker. bij geen gebruik van de laptop, wordt deze veilig opgeborgen in eigen kluisje. laptops worden niet aan elkaar uitgeleend. je loopt nooit rond met een laptop met opengeklapt scherm. je bent zelf verantwoordelijk voor een goed gebruik van laptop en toebehoren (accu, laadsnoer, usb-sticks, e.d.). de leerling zorgt zelf voor een back-up van zijn gegevens, bijvoorbeeld door opslag in de elektronische leeromgeving of op een usb-stick. de school richt zijn netwerk zodanig in dat de leerling via het netwerk toegang heeft tot alle voor zijn leren relevante websites en andere digitale bronnen. tip: leg je laptop via een laptop slot (Kensington lock) vast aan je werkplek! Kopiëren Voor iedere leerling is een kopieerpasje beschikbaar waar een bedrag van 5 euro op staat. De leerling krijgt een pincode en kan kopieën maken op school. Indien de leerlingen over dit bedrag heen gaan, betalen ze de kopieën zelf. Het bedrag op het pasje kan door contante betaling bij de conciërge opgewaardeerd worden. Dit pasje zal ook gebruikt worden als schoolpasje wanneer de leerlingen zich moeten legitimeren buiten DNS en bij het maken van pta-toetsen en examens. DNS werkt aan een digitaal betalingssysteem. 16

17 Verbruiksmaterial t.b.v. eigen onderzoek Kosten die leerlingen maken t.b.v. het eigen onderzoek komen voor eigen rekening. In leerjaar 4 kunnen de leerlingen deelnemen aan een buitenlandse reis. De kosten hiervan worden bij de ouders in rekening gebracht. (in 2013 bedroegen deze kosten Vrijwillige ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar is als volgt vastgesteld. De medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd. Kosten ouderbijdrage schooljaar Anglia/Cervantes/Ralf dalf examens Dit is een examen voor de Engels+, Spaans+ en Frans+ programma s en NIET verplicht. School draagt de kosten voor extra lessen. Overige kosten zijn voor ouders. Examenprijs is afhankelijk per niveau/taal. Daarnaast wordt bij alle leerlingen die een laptop van school willen gebruiken 200 per jaar in rekening gebracht. leerjaar (buitenschoolse) activiteiten/workshops stamgroepactiviteit kopieerkosten (geen les/leermateriaal) brugklaskamp jaarboek (examen) tekendoos 12 bezoek onderwijsbeurs 9 eindhoven totaal Boekenfonds Omdat DNS geen boekenfonds hanteert in de zin zoals dat op de meeste scholen gebeurt, is deze regeling voor leerlingen van DNS niet aan de orde. Alle boeken worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven. Aan het einde van het schooljaar dienen deze weer ingeleverd te worden. Niet teruggebrachte of kapotte boeken worden in rekening gebracht. 3.4 Stichting Leergeld Als ouders niet in staat zijn om de schoolbijdrage of (buiten)schoolse activtiteiten te betalen kunnen zij een aanvraag indienen voor bekostiging hiervan bij de Stichting Leergeld. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zij een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. 17

18 Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van deze stichting (www.leergeld.nl). Het kan echter zijn dat er voor uw gemeente nog geen Stichting Leergeld is opgericht. Dan is het helaas nog niet mogelijk om uw aanvraag te behandelen. 3.5 Beleid inzake sponsoring Het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, dat gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid, ligt op de schooladministratie ter inzage. nl en steun ons via een bijdrage, die u kunt overmaken op rekeningnummer NL 44 RABO op naam van Stichting Vrienden van De Nieuwste School. De Stichting informeert ouders en andere betrokkenen regelmatig via digitale nieuwsbrieven, de website van de school en U kunt contact opnemen met het bestuur van de Stichting via 3.6 Stichting Vrienden van De Nieuwste School Een aantal ouders heeft een vriendenstichting opgericht voor De Nieuwste School. Immers als je leerlingen wilt trakteren op buitengewone leermomenten dan is het normale onderwijsbudget nu eenmaal niet voldoende. De school geeft aan welke projecten ondersteuning nodig hebben, de vriendenstichting gaat daar mee aan de slag. De Stichting Vrienden van De Nieuwste School steunt het unieke leerconcept door een vrijwillige bijdrage aan ouders te vragen, in geld of in tijd. En we leggen contacten met bedrijven die we bereid vinden te ondersteunen, in tijd of geld. Lees meer op 18

19 4 Verzekeringen 4.1 Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De polisvoorwaarden kunt u indien op de schooladministratie. Vindt u een dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van besstuur geen aansprakelijkheid. 4.3 Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt voor deze verzekering. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril enz.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. 4.2 Reisverzekering Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. 19

20 5 Contact met DNS Wilt u de mentor van uw kind spreken? U kunt de mentor van uw kind altijd bereiken per . Wilt u de mentor telefonisch spreken dan kunt u het hiervoor bellen na schooltijd. Voor noodgevallen kunt u uiteraard altijd bellen. 5.1 Ziekmelding Als een leerling ziek is 1 De ouders/verzorgers bellen vóór uur ( ). 2 Als de leerling weer beter is, levert hij/zij een ondertekende oranje kaart in bij de conciërge. Als een leerling zich ziek meldt tijdens een PTA-week De ouder/verzorger van de leerling hem/haar vóór aanvang van de toets telefonisch afmelden bij een lid van de schoolleiding: Caecile, Ingrid, Bas of Maria. Bezoek aan medicus, specialist, orthodontist, e.d. Bezoeken aan een medicus, specialist, orthodontist, e.d. dienen vooraf schriftelijk gemeld te worden via een oranje kaart. Ouders/verzorgers wordt vriendelijk verzocht deze bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijden plaats te laten vinden. Buitengewoon verlof/ religieuze feestdagen Op de website vindt u het verzuimprotocol met daarop uitleg over buitengewoon verlof/ religieuze feestdagen. Als een leerling tijdens een schooldag ziek wordt: 1 Leerling meldt zich bij de mentor en belt naar huis, bij afwezigheid van de mentor meldt de leerling zich bij afdelingsmanager. 2 De mentor/ afdelingsmanager geeft de ziekmelding door aan de conciërge. 3 Een leerling uit de onderbouw gaat naar huis als er toestemming van de ouders is. 4 Bij thuiskomt belt de leerling naar school om te melden dat hij/zij goed is aangekomen. 5 Bij terugkomst op school levert de leerling een ondertekende oranje kaart in bij de conciërge. Buiten-de-les activiteiten DNS wil de verwondering van leerlingen niet alleen in een schoolsetting laten plaatsvinden maar ook in zogenaamde buiten-les-activiteiten. Dit betekent dat leerlingen verlof kunnen krijgen voor een dag of dagdelen bij o.a. de meesterproef of bij LOB-activiteiten. Leerlingen vragen hiervoor verlof aan bij manager onderwijs Voor kleinere activiteiten buiten de deur, die tijdens een reguliere les plaatsvinden, vraagt de leerling toestemming aan de expert of mentor. Ongeoorloofd verzuim Bij ongeoorloofd verzuim worden de ouders op de hoogte gebracht en wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg. Dat iso ok het geval bij herhaaldelijk te laat komen. 20

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

SCHOOLGIDS KARDINAAL ALFRINKSCHOOL SCHOOLGIDS KARDINAAL ALFRINKSCHOOL 2013-2014 SCHOOLGIDS Kardinaal Alfrinkschool Kardinaal Alfrinkschool, Geuzingerbrink 74, 7812 NX Emmen. Tel.: 0591-658635. E-mailadres: kardinaalalfrinkschool@skod.nl.

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie