Proces en 22/01/2014 resultaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces en 22/01/2014 resultaat"

Transcriptie

1 dr. André Mulder & dr. Angela Stoof m.m.v. drs. André Tertoolen VERSLAG ONDERZOEK MINOR LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERNEMERSCHAP Proces en 22/01/2014 resultaat Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing heeft in opdracht van het Landelijk Opleidingen Overleg Godsdienst-Pastoraal Werk een ontwerponderzoek uitgevoerd voor het ontwikkelen van een minor levensbeschouwelijk ondernemerschap bestemd voor studenten theologie/levensbeschouwing. Op basis van analyse van literatuur, eigen onderzoeksgegevens, onderwijsdocumenten en gesprekken in twee focusgroepen zijn een competentieprofiel, een kennismakingsmodule van 5 EC en een keuzeminor van 30 EC ontworpen.

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 WERKWIJZE EN UITVOERING... 4 RESULTATEN Het competentieprofiel levensbeschouwelijk ondernemerschap Minor programma Levensbeschouwelijk ondernemerschap 30 EC Module Kennismaken met het ondernemerschap (5 EC): De theoloog als ondernemer of de ondernemende theoloog Samenloop met landelijk gevalideerde GPW competenties Instapeisen minor levensbeschouwelijk ondernemerschap Concretisering in organisatie: 10 aandachtspunten Beroepsdilemma s als brandstof voor colleges in minor en kennismakingsmodule LITERATUUR BIJLAGEN Verslag focusgroep reli-ondernemers 18/11/ Lijst met gebruikte studiewijzers uit diverse opleidingen Inhoudelijke beschrijving van nieuwe studiewijzers Page 1

3 INLEIDING Na een aanlooptijd van ongeveer een jaar werd door het landelijk overleg opleidingen godsdienstpastoraal werk aan het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing in juni 2013 een opdracht verstrekt met de volgende inhoud: Ontwikkel een programma ondernemingszin en ondernemerschap voor bachelor HBO-theologie opleidingen in twee fasen: 1. Een algemeen verplicht uit te voeren programma als (deel van) een standaardmodule voor alle bachelor-theologie opleidingen; 2. Een specialistisch programma in de vorm van (een deel van) een minor voor studenten en alumni die als zelfstandig ondernemer op het terrein van theologie levensbeschouwing aan de slag willen, dan wel binnen een instituut zich hierop als specialist willen ontwikkelen. De volgende ontwerpeisen werden toegevoegd: 1. Formuleer een competentie gericht op ondernemingszin en ondernemerschap passend bij het domein van de HBO-theologie opleidingen (zowel bachelor GPW als bachelor GL), die in de landelijke set opleidingscompetenties kan worden opgenomen. 2. Het ontwerp van de eerste fase dient dusdanig te zijn dat dit binnen de diversiteit van de theologieopleidingen van de hogescholen kan worden uitgevoerd. Het gaat dus om algemene kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor ondernemend werken. 3. Daar het aantal studenten en alumni dat aan het specialistisch programma zal willen deelnemen naar verwachting beperkt zal blijven dient de organisatievorm van deze fase dusdanig te zijn dat geen versnippering van de markt optreedt, de kwaliteit op hoog niveau gehandhaafd kan worden en eventuele onderzoeksvragen in dit programma (onder leiding van lectoren) aan de orde kunnen komen. 4. Hierbij nemen we in ogenschouw dat de module voor diverse beroepen binnen het theologische domein beschikbaar moet zijn: zzp ers in diverse varianten (ritueelbegeleiders, geestelijke verzorgers, trainers/coaches, internetondernemers), maar ook voor kerkplanters, ontwikkelaar missionaire initiatieven en diaconaal werkers/buurtpastores. Allemaal beroepen waarin de eigen waarde en het eigen profiel verkocht moet worden. 5. Maak zoveel mogelijk gebruik van programma s die op hogescholen al voorradig zijn bij andere faculteiten en gemakkelijk op maat gemaakt kunnen worden voor het terrein theologie levensbeschouwing, om de ontwerp en ontwikkelkosten beperkt te houden. Page 2

4 In twee gesprekken met dr. H. Geertsema van de Gereformeerde Hogeschool werd deze opdracht door hem toegelicht en in gezamenlijkheid scherp gesteld. Voor wat betreft de algemene module werd de omvang gezet op 5 EC en werd de toelichting gegeven dat het ging om een hoofdlijn + toetsvoorstel. Voor wat betreft de specialistische module werd aangegeven dat deze de omvang van een vrije keuze minor van 30 EC zou moeten hebben. Ook hiervoor gold dat het ging om hoofdlijnen die door docenten in concrete onderwijseenheden zouden kunnen worden omgezet. Ook werden in dit gesprek suggesties ontvangen voor enkele vakinhouden. Naast de kennisbehoeften die uit het Rapport Pionieren met Passie (Stoof, Van de Lagemaat, Mulder, & Van der Tuin, 2011) waarop in de minor zou moeten worden ingespeeld, werd met name aandacht gevraagd voor de reflectie op de persoonlijke spiritualiteit van de student, in het licht van het kunnen omgaan met een veelvoud van wensen van klanten en een diversiteit in geloofsopvattingen. Na het tweede gesprek werd opdracht in dank aanvaard in de overtuiging dat het materiaal beschikbaar zou komen voor het collegejaar 2014/ Page 3

5 WERKWIJZE EN UITVOERING We hebben een traject van ontwerpgericht onderzoek ontworpen en uitgevoerd met literatuur- en documentenstudie, ontwerp competentieprofiel, focusgroepsessie met reli-ondernemers, ontwerp minor met feedbacksessie met curriculumontwerpers, ontwerp kennismakingsmodule en bijstelling van alle producten op grond van de feedback uit de verschillende sessies. Als expert op het gebied van sales, marketing en consumentengedrag hebben we drs. A.C. Tertoolen mogen inschakelen in dit traject. Hij is bedrijfskundig econoom en docent aan de opleidingen Small Business & Retail Management en Commerciële Economie van Windesheim. Door zijn medewerking aan de conferentie rond Pionieren met Passie was hij ingevoerd in de specifieke vragen die de ondernemerscompetentie bij theologen oproept en hij heeft affiniteit met het vakgebied theologie en levensbeschouwing. 1. We zijn begonnen met een tweetal brainstormsessie waarin we formuleerden wat een beginnend ondernemer nodig heeft aan competenties. 2. We maakten een uittreksel uit het genoemde rapport Pionieren met Passie als het gaat om de scholingsbehoefte van reli-ondernemers. 3. In een derde overleg hebben we verschillende competentiebeschrijvingen die op opleidingen worden gebruikt met elkaar vergeleken en de kern daarvan op formule gebracht. Het betrof competenties voor het starten als zzp er of als kleine onderneming (max. 10 personeelsleden)(link naar vindplaats), een handelsonderneming/franchisefirma MKB (link naar vindplaats) geformuleerd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel; competenties voor het starten van een Plusmarkt (link naar vindplaats); en de competenties van de opleiding Small Business & Retail Management (SBMR). We zagen de kern die we formuleerden ook terug in literatuur over ondernemerschapscompetenties (Baert & Camertijn 2007). De kern van ondernemen is: kijk hebben op het creëren van waarde (uitgedrukt in economische en/of sociaal-maatschappelijke opbrengst); zien van kansen; benutten van kansen; inzicht hebben in de omgeving; inzicht hebben in jezelf. We bespraken de moeiten die afgestudeerde theologen hebben bij het verwerven van economische waarde, met het oog op mogelijke weerstanden bij het verwerven van de competentie (Stoof, Mulder, Van de Lagemaat & Van der Tuin, 2012). 4. We formuleerden een conceptcompetentieprofiel, en legden die op 18/11/2013 voor aan een focusgroep van 6 reli-ondernemers met ervaring op diverse terreinen zoals geestelijke verzorging, persoonlijke begeleiding, ritueelbegeleiding en training, urban mission. Op twee punten werd het conceptprofiel bijgesteld en tevens konden we een aantal actuele dilemma s van reli-ondernemers noteren die zeer bruikbaar zijn in onderwijssituaties. Digitale feedback van een beoogd deelnemer, die helaas afwezig was, is ook in het verslag verwerkt. (zie verslag in de bijlage). 5. Vervolgens hebben we onderwijsprogramma s van Windesheim en van de CHE verzameld waarin aan de geformuleerde competentieonderdelen wordt gewerkt. Bijzondere aandacht hebben we daarbij geschonken aan een studiewijzer voor het verwerven van ondernemersvaardigheden met het doel zelfstandig een kinderdagverblijf te starten. We maakten een conceptprogramma. We ontwierpen zelf twee studiewijzer, die nog niet aanwezig waren (Sales en Netwerken; Filosofie, theologie en ethiek van het ondernemerschap). Page 4

6 7. Op 15/1/2014 werd het competentieprofiel voorgelegd aan verantwoordelijken voor het curriculum van de opleidingen (Fontys, CHE, GH en Windesheim). Opmerkingen werden genoteerd en leidden tot aanpassing in de beschrijving. Ook werd de concept minor levensbeschouwelijk ondernemerschap voorgelegd. Hierbij hadden de opmerkingen niet zozeer betrekking op inhoudelijke bijstelling van het voorstel, maar vooral op de implementatie van de minor in het bredere curriculum. Deze opmerkingen hebben we in dit verslag opgenomen als praktische adviezen omtrent concretisering in de onderwijsorganisatie. 8. Mede op basis van de gedachtewisseling in de feedbacksessie met de opleiders hebben we een kennismakingsprogramma De theoloog als ondernemer of de ondernemende theoloog opgesteld. 9. Voor de minor levensbeschouwelijk ondernemerschap hebben we instapeisen beschreven. 10. We hebben de samenhang met de LOO-GPW competenties beschreven. 11. Vervolgens hebben we dit eindrapport opgesteld. 5 Page 5

7 RESULTATEN 1. HET COMPETENTIEPROFIEL LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERNEMERSCHAP Competentie Levensbeschouwelijk ondernemerschap Het vermogen om de levensbeschouwelijke vakkundigheid te benutten voor (nieuwe) initiatieven, producten en vormen van dienstverlening waarbij wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de omgeving (organisatie, netwerk, cultuur, samenleving, markt) op integere en authentieke wijze rendabel en duurzaam Indicatoren: a. analyseert ontwikkelingen in de omgeving (organisatie, netwerk, cultuur, samenleving, markt), weegt kansen en bedreiging, en reageert en anticipeert hier op b. sluit aan bij wensen van klanten, luistert naar hun (levens)verhaal, kan verschillende belangen overzien en hanteren en weet vanuit eigen perspectief iets toe te voegen c. neemt initiatief d. werkt doelgericht en strategisch e. weet creativiteit te benutten in concrete plannen voor project-, product en of dienstverlening f. weet met volharding plannen tot uitvoering te brengen g. creëert en onderhoudt een relevant netwerk met het oog op acquisitie, samenwerking en professionalisering h. kan zich helder positioneren in relatie met en afgestemd op de doelgroep i. zet moderne marketing- en promotieactiviteiten succesvol in j. hanteert levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke diversiteit authentiek en vakkundig k. werkt vanuit een duidelijke en (ten opzichte van eventuele concurrenten) onderscheidende identiteit van bedrijf of project in relatie tot doelstellingen en de eigen levensbeschouwelijke identiteit l. werkt bevlogen, integer en waardengestuurd op grond van kwaliteitscriteria en de eigen levensbeschouwelijke professionele identiteit m. werkt transparant binnen passende juridische, financiële en administratieve kaders n. kan geld genereren door verkoop, fondswerving, acties of crowdsourcing o. werkt met een gezond bedrijfs-, beleids- en/of projectplan, verdienmodel en/of urenplaatje p. bewaakt de eigen professionaliteit en organiseert de eigen professionele ontwikkeling (in gesprek met vakgenoten/beroepsgroep/beroepsvereniging/kwaliteitsregister) Toelichting: het hart van de competentie is het benutten van de levensbeschouwelijk expertise voor het ontwikkelen en/of vermarkten van producten en diensten ten behoeve van individuen of groepen. De theoloog als ondernemer (of dat nu in een diaconaal project is waar jaarlijks weer geld moet worden geworven of als zzp er) ziet kansen omtrent zijn kennis en vaardigheden op het specifieke terrein van theologie of levensbeschouwing, en ontwikkelt een bij zijn eigen spiritualiteit passend bedrijfsconcept, met diensten of Page 6

8 producten die van waarde zijn voor de omgeving ( de klant ). Allerlei ondernemersvaardigheden worden dan aangesproken, zoals marktanalyse, marketing en financieel management. Het gaat hier dus om een sterk ontwikkelingsgericht handelen dat tot uitdrukking komt in theologische product- en dienstontwikkeling en innovatie. Criteria die we daarbij hebben geformuleerd en die ook moeten worden getoetst zijn: integer, authentiek, rendabel en duurzaam. Integriteit wijst op transparantie als het gaat om de bedrijfsvoering waarbij wordt voldaan aan wettelijke en morele maatstaven; het wijst ook op werkzaamheden een manier van invulling van het ondernemerschap die past bij de persoon van de ondernemer. Authenticiteit wijst er op dat een ondernemer werkt in overeenstemming met persoonlijke geloofsopvattingen, idealen en verlangens. Juist wanneer je je als theoloog midden in de samenleving begeeft met jouw toegevoegde waarde is het van belang een profiel te hebben dat stevig is en passend bij wie je bent. Het professioneel hanteren van diversiteit in relatie tot klantprofielen en klantwensen is dan voorwaarde voor die authenticiteit. Rendabel wijst op de opbrengstkant. Uiteindelijk is geld een voorwaarde voor het realiseren van idealen, geconcretiseerd in doelstellingen. Duurzaamheid beoogt continuïteit: het project of de onderneming moet geen eendagsvlieg zijn maar meerdere jaren meegaan. Professionele ontwikkeling en netwerkvorming is daarvoor nodig. 2. MINOR PROGRAMMA LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERNEMERSCHAP 30 EC Soort leerlijn Onderdeel Toelichting 7 EC Integratie 1.Project De eigen 1. Inhoud: In dit project maak je een begin met het opzetten van een 11 onderneming/het eigen project eigen onderneming. Dit gaat vanaf het eerste creatieve proces van nadenken over een product tot het schrijven van een ondernemingsplan, gebaseerd op marktonderzoek, inclusief verdienmodel. Ook worden de eerste stappen gezet van het werkelijk ondernemen. Missionair-diaconaal werkers schrijven een projectplan voor een nieuwe event, interventie of activiteit inclusief begroting en financieringsparagraaf. Een of meerdere ondernemers en een financieel deskundige participeren actief in deze hoofdmodule als begeleiders van de studenten. Dit project is het hart van de module en heeft daarom een royale omvang. Theoretische ondersteuning door de onderdelen: 2., en 6. Online ondersteuning eventueel door de zzp-test: de ondernemerstest van de KvK de website Dit onderdeel is geïnspireerd door de studiewijzer Young Entrepreneur Startups, maar uitgebreid met de onderdelen bedrijfsplan/projectplan en de presentaties. Ook is gebruik gemaakt van de studiewijzer Opzetten kinderdagverblijf. Toetsing: een reflectieverslag; het bedrijfsplan/projectplan; een bedrijfs/projectpresentatie. Page 7

9 Soort leerlijn Onderdeel Toelichting EC Kennis 2. Financieel management en recht 2. Inhoud: Dit ondersteuningsvak geeft inzicht in de financiële en 2 juridische aspecten van het ondernemerschap/zzp schap. Kernbegrippen uit de financiële administratie (begroting, liquiditeit, balans, exploitatie) en de ondernemings- en belastingwetgeving (VAR, aangifte) e.d. worden behandeld. Toetsing: MC tentamen. Zie studiewijzer Opzetten kinderdagverblijf 3. Marktonderzoek en bedrijfsmodel 4. Marketing strategie en beleid (incl. online marketing) 3. Inhoud: Deze ondersteuningsmodule stelt je in staat om een marktonderzoek uit voeren en op grond daarvan een bedrijfsmodel te ontwerpen, als bouwstenen voor een bedrijfsplan. De 9 bouwstenen van het canvas van Osterwalder zijn dienstbaar aan het ontwerp (zie: Toetsing: verslag marktonderzoek; voorstel bedrijfsmodel. Een en ander in samenhang met de integratiemodule 1. Zie studiewijzer marktonderzoek en bedrijfsmodel 2 4. Inhoud: Wie iets in de markt wil zetten moet nadenken over het marktsegment, en de wijze waarop die markt wordt bewerkt. Welke doelgroepen benader je en wat is het aankoopbeslissingsproces van een potentiële klant? Hoe speel je strategisch op deze elementen in? Concreet wordt nagedacht over de marketingmix en wordt inzicht verkregen in de vertaling van de marketingstrategie naar onlinegedrag. Zie studiewijzer marketing. Toetsing: MC + verslag waarin de verbinding met integratiemodule 1 wordt aangegeven Filosofie, theologie en ethiek van het ondernemen 5. Inhoud: In dit onderdeel wordt beschouwend nagedacht over de betekenis van het economisch denken, over geld en markt, in relatie tot de bijzondere inhoud van de diensten en producten die levensbeschouwelijke ondernemers leveren. Dilemma s op moreel en theologisch vlak worden verkend en nieuwe perspectieven op geld en economie worden onderzocht. Zie studiewijzer theologie en ondernemerschap Toetsing: kennistentamen met open vragen 5 Vaardigheden 6. Fondswerving/ charitymarketing 7. Sales en netwerken 6. Inhoud: In deze module leer je de non-profitwereld kennen en hoe daar geld wordt geworven. Je levert concreet een bijdrage aan persoon, project of activiteit door daadwerkelijk geld te gaan werven door middel van een fondswervingsevenement. Voor ideeën van projecten zie bijvoorbeeld Je neemt kennis van de principes van het CBF keurmerk en werkt daar mee. Zie studiewijzers fondswerving en charitymarketing. Toetsing: projectplan met evaluatiepaper over opbrengst. 7. Inhoud: De meeste levensbeschouwelijk ondernemers zijn zelf het product, als trainer, geestelijk verzorger, coach, rituelenspecialist et cetera. Een kennismakingsgesprek is dan vaak ook een verkoopgesprek. In deze praktische training leer je acquisitie, hoe je zo n gesprek opbouwt en ook hoe je jezelf presenteert in een netwerk en dat opbouwt. 4 2 Page 8

10 Soort leerlijn Onderdeel Toelichting EC Toetsing: salesgesprek en netwerkplan. Reflectie 8. Entrepreneur Development Program 8. Inhoud: Door het spelen van een business game ontdek je wat een ondernemer nodig heeft, wat je talenten zijn en wat je persoonlijke ontwikkelpunten zijn om een succesvolle levensbeschouwelijk ondernemer te worden. Zie studiewijzer EDP. Toetsing: reflectieverslag 2 Toelichting: het programma kent 8 onderdelen: 1 centrale integrale module waarin het beroepshandelen van de ondernemer centraal staat en 7 ondersteuningsmodules. Deze modules moeten in samenhang worden aangeboden. De 7 ondersteuningsmodules kennen hun toepassing uiteindelijk in de integrale module. In de opdrachten is rekening gehouden met ondernemende theologen die niet als ondernemer werken maar die wel over ondernemersvaardigheden moeten beschikken om hun voortbestaan als beroepsbeoefenaar te waarborgen, bijvoorbeeld zij die van subsidies van kerken, fondsen, gemeenten afhankelijk zijn en zich dus in de samenleving sterk als maatschappelijk relevant moeten kunnen positioneren. In plaats van de opdracht start je bedrijf is er de mogelijkheid de opdracht start je eigen project. De kennisvakken zijn noodzakelijk om het kennisbestand van de ondernemerscompetentie te kunnen toevoegen aan de levensbeschouwelijke competentie van de theoloog. De vaardigheidstrainingen stimuleren creativiteit, lef en doelgroepafstemming. Charityfunding wordt daadwerkelijk geoefend in een bestaand of nieuw project. Het salesgesprek is als thema ingevoerd omdat juist op het gebied van verkoop en prijsstelling bij reli-ondernemers veel onkunde en weerstand is (Stoof et al., 2011, 2012). Het wordt daarom expliciet behandeld en getoetst. De reflectielijn ondersteunt de hele module en helpt mee het eigen actuele profiel en het ontwikkelingsprofiel van de student te bepalen. De omvang van het programma van 30 EC maakt de student startbekwaam voor het ondernemerschap. De dekking van het programma in relatie tot de competentie wordt als volgt gerealiseerd: 9 Competentie Levensbeschouwelijk ondernemerschap Het vermogen om de levensbeschouwelijke vakkundigheid te benutten voor (nieuwe) initiatieven, producten en vormen van dienstverlening waarbij wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de omgeving (organisatie, netwerk, cultuur, samenleving, markt) Indicatoren: a. analyseert ontwikkelingen in de omgeving (organisatie, netwerk, cultuur, samenleving, markt), weegt kansen en bedreiging, en reageert en anticipeert hier op b. sluit aan bij wensen van klanten, luistert naar hun (levens)verhaal, kan verschillende belangen overzien en hanteren en weet vanuit eigen perspectief iets toe te voegen c. neemt initiatief d. werkt doelgericht en strategisch e. weet creativiteit te benutten in concrete plannen voor project-, product en of dienstverlening f. weet met volharding plannen tot uitvoering te brengen g. creëert en onderhoudt een relevant netwerk met het oog op acquisitie, samenwerking en professionalisering Toetsen bij onderdeel minor a. 1 en 3 b. 1 en 5 c. 1 en 6 d. 1 en 4 e. 1 en 4 f. 1 en 6 g. 7 Page 9

11 Competentie Levensbeschouwelijk ondernemerschap Indicatoren: h. kan zich helder positioneren in relatie met en afgestemd op de doelgroep i. zet moderne marketing- en promotieactiviteiten succesvol in Toetsen bij onderdeel minor h. 1, 4 en 8 i. 1, 4 en 6 op integere en authentieke wijze rendabel en duurzaam j. hanteert levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke diversiteit authentiek en vakkundig k. werkt vanuit een duidelijke en (ten opzichte van eventuele concurrenten) onderscheidende identiteit van bedrijf of project in relatie tot doelstellingen en de eigen levensbeschouwelijke identiteit l. werkt bevlogen, integer en waardengestuurd op grond van kwaliteitscriteria en de eigen levensbeschouwelijke professionele identiteit m. werkt transparant binnen passende juridische, financiële en administratieve kaders n. kan geld genereren door verkoop, fondswerving, acties of crowdsourcing o. werkt met een gezond bedrijfs-, beleids- en/of projectplan, verdienmodel en/of urenplaatje p. bewaakt de eigen professionaliteit en organiseert de eigen professionele ontwikkeling (in gesprek met vakgenoten/beroepsgroep/beroepsvereniging/kwaliteitsregister) j. 1 en 5 k. 1 en 3 l. 5 en 8 m. 2 n. 1, 6 en 7 o. 1 en 3 p. 5, 7 en 8 3. MODULE KENNISMAKEN MET HET ONDERNEMERSCHAP (5 EC): DE THEOLOOG ALS ONDERNEMER OF DE ONDERNEMENDE THEOLOOG Op basis van de discussie in de feedbacksessie met opleiders op 15/1//2014 stellen we voor om voor alle studenten GPW een samenhangende module te ontwerpen. De module heeft ten doel dat studenten: 1. Kennismaken met ondernemende theologen die laten zien hoe ondernemend met de theologische bagage kan worden omgegaan; 2. Kennisnemen van de verantwoordelijkheid tot en de uitdaging van het gestalte geven aan de relevantie van theologie voor een breed publiek; 3. Basale kennismaking met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om ondernemend theologie te bedrijven; 4. Reflecteren op de eigen wensen en mogelijkheden om later als theoloog ondernemend bezig te zijn: word ik een ondernemende theoloog of word ik een theologische ondernemer? 5. Nadenken over de eerst basale theologische vragen die opkomen als zingeving/spiritualiteit verbonden wordt met marktdenken. Het programma zou de volgende ingrediënten kunnen hebben: Page 10

12 1. Ontmoeting met: 1 ondernemende theoloog in loondienst van de kerken; 1 ondernemend theoloog op 1 van de 100 missionaire pioniersplekken van de PKN; 2 reli-ondernemers met een verschillend bedrijfsprofiel. 2. Literatuurstudie: bijv. Nijboer, S. (2012), Ondernemen met bezieling (Utrecht: Ten Have); het rapport Pionieren met Passie; H 10 uit het boek Werken met Diepgang (Stoof, Mulder, Van de Lagemaat & Van der Tuin, 2012). 3. Opdrachten: 1. interview- en analyseopdrachten bij de ontmoeting met de ondernemende theologen; 2. Individuele reflectieopdrachten aan de hand van het door Stoof et al gepresenteerde reflectiemodel over het verlangen van de reli-ondernemer. 3. Een groepsopdracht om een innovatie te bedenken, voor kerk, stichting, instelling of markt en die te presenteren en te verbinden met de bestudeerde literatuur. 4. SAMENLOOP MET LANDELIJK GEVALIDEERDE GPW COMPETENTIES De competentie is ontworpen als een eigenstandige competentie die aanvullend is op de landelijk erkende GPW competenties uit Een professional met diepgang. De kern van de competentie is uitgedrukt bij de indicatoren a tot en met i. De overige indicatoren zijn kwaliteitskenmerken (integer, authentiek, rendabel, duurzaam). Net als bij de andere competenties moeten de indicatoren in hun samenhang worden gezien. Werkelijke overlap met de GPW competenties is er dan ook niet. Wel is er verwantschap op een aantal afzonderlijke indicatoren van gpw-competenties met de indicatoren van de ondernemerschapscompetentie. We zetten ze hieronder op een rijtje. We zien slechts een aantal deelaspecten terug die gelijkenis hebben met de indicatoren zoals boven beschreven. Bovendien functioneren die meestal binnen een heel andere context. We spreken daarom over verwantschap en niet over overeenkomst. 11 Competentie Levensbeschouwelijk ondernemerschap Het vermogen om de levensbeschouwelijke vakkundigheid te benutten voor (nieuwe) initiatieven, producten en vormen van dienstverlening waarbij wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de omgeving (organisatie, netwerk, cultuur, samenleving, markt) Indicatoren: a. analyseert ontwikkelingen in de omgeving (organisatie, netwerk, cultuur, samenleving, markt), weegt kansen en bedreiging, en reageert en anticipeert hier op b. sluit aan bij wensen van klanten, luistert naar hun (levens)verhaal, kan verschillende belangen overzien en hanteren en weet vanuit eigen perspectief iets toe te voegen GPW competentie a. verwant aan missionaire competentie, indicator a: is betrokken op en aanwezig in de samenleving en heeft brede en actuele kennis van maatschappelijke en (multi)culturele ontwikkelingen in plaatselijke en wereldwijde context b. verwant met: pastorale competentie, indicator c: Hanteert verschillende gesprekstechnieken en stelt adequate pastorale diagnose; en agogische competentie, indicator a. analyseert bestaande situaties en maakt op basis van de analyse een samenhangend ontwerp/plan ter verbetering; en leiderschap, indicator c: stemt zijn/haar handelen af op de grondslag, tradities en regels van de organisatie of gemeenschap Page 11

13 Competentie Levensbeschouwelijk ondernemerschap Indicatoren: c. neemt initiatief d. werkt doelgericht en strategisch e. weet creativiteit te benutten in concrete plannen voor project-, product en of dienstverlening GPW competentie c. verwant aan leiderschap, indicator e: ontwikkelt, implementeert en evalueert visie en beleid. d. verwant aan leiderschap, indicator e: ontwikkelt, implementeert en evalueert visie en beleid; en agogische competentie, indicator b: voert op gestructureerde wijze de voorgenomen plannen/activiteiten uit. e. n.v.t. f. weet met volharding plannen tot uitvoering te brengen g. creëert en onderhoudt een relevant netwerk met het oog op acquisitie, samenwerking en professionalisering h. kan zich helder positioneren in relatie met en afgestemd op de doelgroep f. verwant aan agogische competentie, indicator b: voert op gestructureerde wijze de voorgenomen plannen/activiteiten uit. g. verwant aan agogische competentie, indicator g: legt relaties met relevante organisaties, instellingen en individuen, bouwt deze uit, onderhoudt deze en behartigt daarbij de belangen van de te vertegenwoordigen organisatie of gemeenschap h. verwant aan communicatie, indicator f: kiest de juiste communicatie passend bij de doelgroep en maakt daarbij gebruik van informatie- en communicatietechnologie op integere en authentieke wijze i. zet moderne marketing- en promotieactiviteiten succesvol in j. hanteert levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke diversiteit authentiek en vakkundig k. werkt vanuit een duidelijke en (ten opzichte van eventuele concurrenten) onderscheidende i. verwant aan communicatie, indicator f: kiest de juiste communicatie passend bij de doelgroep en maakt daarbij gebruik van informatie- en communicatietechnologie j. verwant aan: hermeneutische competentie, indicator d: heeft inzicht in de referentiekaders van anderen en betrekt zijn/haar eigen geschiedenis en achtergrond bij de interpretatie van de situatie van anderen k. verwant met: agogische competentie, indicator f: stimuleert de identiteit van instelling, gemeente, bisdom of organisatie Page 12

14 Competentie Levensbeschouwelijk ondernemerschap Indicatoren: identiteit van bedrijf of project in relatie tot doelstellingen en de eigen levensbeschouwelijke identiteit Verslag onderzoek minor levensbeschouwelijk ondernemerschap GPW competentie onder de verantwoordelijkheid waarvan hij/zij werkzaam is; en persoonlijke competentie, indicator d: geeft persoonlijk gestalte aan zijn/haar identiteit; is daarin evenwichtig en handelt op een authentieke, integere en ethisch verantwoorde manier. l. werkt bevlogen, integer en waardengestuurd op grond van kwaliteitscriteria en de eigen levensbeschouwelijke professionele identiteit l. sluit aan bij persoonlijke competentie, indicator d: geeft persoonlijk gestalte aan zijn/haar identiteit; is daarin evenwichtig en handelt op een authentieke, integere en ethisch verantwoorde manier. rendabel en duurzaam m. werkt transparant binnen passende juridische, financiële en administratieve kaders n. kan geld genereren door verkoop, fondswerving, acties of crowdsourcing o. werkt met een gezond bedrijfs-, beleids- en/of projectplan, verdienmodel en/of urenplaatje p. bewaakt de eigen professionaliteit en organiseert de eigen professionele ontwikkeling (in gesprek met vakgenoten/beroepsgroep/ beroepsvereniging/kwaliteitsregister) m. n.v.t. n. n.v.t. o. n.v.t. p. sluit aan bij persoonlijke competentie, indicator 1: analyseert het eigen functioneren en heeft daardoor een goed beeld van zijn/haar competenties en blijft planmatig werken aan de ontwikkeling hiervan INSTAPEISEN MINOR LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERNEMERSCHAP Mede op grond van de vergelijking tussen de indicatoren van de competentie levensbeschouwelijk ondernemerschap met de indicatoren van de GPW-competenties komen we tot enkele adviezen ten aanzien van de instapeisen voor deze minor: 1. de student dient een basiskennis te hebben van het levensbeschouwelijke gebied en basisvaardigheid ten aanzien van de beroepstaken die een levensbeschouwelijk professional moet kunnen verrichten. Niveauindicatie: gevorderd. Opleidingsomvang (afhankelijk van inrichting programma): twee jaren gpw-opleiding voltooid. Page 13

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Als aan de keukentafel

Als aan de keukentafel Windesheim zet kennis in werking Onderzoek Als aan de keukentafel Onderzoek naar professionalisering van het werk van vrijwilligers in de inloophuizen Lectoraat theologie & Levensbeschouwing Zwolle, 2015

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Evaluatie van de lectoraten van de Christelijke Hogeschool Ede

Evaluatie van de lectoraten van de Christelijke Hogeschool Ede Evaluatie van de lectoraten van de Christelijke Hogeschool Ede Externe onafhankelijke evaluatiecommissie Prof. dr. H. (Henk) Procee (voorzitter) Dr. G. (Gert) Noort (lid) Dr. W.L. (Wim) Wardekker (lid)

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

meesterschap in complexe ontwikkelingen

meesterschap in complexe ontwikkelingen meesterschap in complexe ontwikkelingen de mastercirclemethode wouter kesseler job van den berg ytsen deelstra leon klinkers sibout nooteboom meesterschap in complexe ontwikkelingen de mastercirclemethode

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Over Coaching en leren coachen

Over Coaching en leren coachen Over Coaching en leren coachen 1. Inleiding Coaching is in. Afgaande op advertenties liggen coaching en coaches "goed in de markt". Wie bij een boekhandel langsgaat kan bij de management-afdeling die populariteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie