Raadsvragenuan het raadslid de heer M. van Bussel inzake bouwschade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvragenuan het raadslid de heer M. van Bussel inzake bouwschade"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer O6. Rz804. OOI Inboeknummer o6bstor6sb Beslisdatum B%W ta september 2006 Dossiernummer 6sy BSr Raadsvragenuan het raadslid de heer M. van Bussel inzake bouwschade aan de openbare bestrating De fractie van leefbaar eindhoven ontving diverse signalen van verontruste Eindhovenaren die constateerden dat de openbare bestrating na bouw- en verbouwwerkzaamheden vaak in erbarmelijke staat wordt achtergelaten door de diverse aannemers. Het is alleszins begrijpelijk, en de fractie kan er zeker begrip voor opbrengen, dat er zeer zware bouwmaterialen en -machines moeten worden gelost en geladen bij de diverse bouwplaatsen. lets minder begrip hebben we voor het volledig afsluiten van fiets- en voetgangerspaden en de welhaast vanzelfsprekendheid waarmee trottoirs en andere weggedeelten worden toegeeigend als bouwplaatsexpansie. Soms is dat noodzaak, in veelgevallen echter geenszins. Helemaal geen begrip heeft leefbaar eindhoven voor het gegeven dat aannemers, in nagenoeg iedere voorkomende situatie, na oplevering en beeindiging van de bouwwerkzaamheden, de openbare bestrating in zeer ongerede staat achterlaten. Dit lijkt eerder regel dan uitzondering te zijn. Kennelijk is slechts een vuistregel bepalend: als het trottoir voor het oog weer dicht ligt, snel inpakken en wegwezen. Slechts een kort rondje in Stratum, langs recent opgeleverde en nog voortdurende bouwprojecten, leverde een fotocompilatie op, die wij u ter illustratie in bijlage aanbieden. Hierop kunt u ondermeer zien dat de staat van de bestrating rondom het recent opgeleverde gezondheidscentrum Stratum, op zichzelf al garant staat voor continuering van de patientenstroom. Op de Jorislaan rest, naast de kerk, voor voetgangers, waaronder vele Wilgenhofouderen, richting Stadswandelpark en Schouwburg, nog slechts het fietspad. Het recent opgeleverde verzorgingshuis Wilgenhof zelf, heeft hobbels. Kuilen, en kapotte bestrating rondom de hoofdingang, met dank aan de vertrokken aannemer, die, naar verwachting, weer een lucratief project heeft afgerond. De al opgeleverde woningen in de Kruidenbuurt aan de Heezerweg, een route die veel door ouderen uit de Jaguarstraat wordt gebruikt, moeten het doen met ronduit gevaarzettende trottoirs vol losse en ontbrekende tegels en onbruikbare rolstoelopritten.

2 Raadsnummer O6.RZ8OZj..OOX Het zijn slechts een paar voorbeelden uit een veelvoud van, voor veel burgers in Eindhoven, herkenbare en storende situaties. Reden voor mijn fractie om u de navolgende vragen voor te leggen. 1 Kent de gemeente Eindhoven duidelijke bepalingen ten aanzien van door aannemers of particulieren veroorzaakte schade aan de openbare bestrating, als direct gevolg van bouwwerkzaamheden? 2 Zo ja, is er dan bijvoorbeeld een vaststellingsmoment van de situatie voor aanvang en na oplevering van de bouwwerkzaamheden? Hoe is de gebruikelijke procedure? Is het dan regel of eerder uitzondering dat er schade wordt verhaald op de veroorzaker? 3 Indien er geen sprake is van duidelijke bepalingen of indien de praktijk is dat er niet of nauwelijks uitvoering aan wordt gegeven: bent u het met ons van mening dat, gelet op het feit dat de gemeente uiteindelijk aansprakelijk is voor letselschade als gevolg van slechte bestrating, en mede gezien de overlast en het ongemak voor vooral bejaarden en mindervaliden, de gemeente met betrekking tot de gesignaleerde problematiek beleid en regels dient vast te stellen en deze dan ook consequent dient toe te passen richting schadeveroorzakers, die na genoten commercieel voordeel, de rekening en overlast van kapotte bestrating voor de gemeenschap laten? Eindhoven, 1 augustus Antwoord uan burgemeester en wethouders 1 De gemeente Eindhoven kent geen aparte bepalingen voor schade veroorzaakt aan openbare bestrating, als direct gevolg van bouwwerkzaamheden. Een aannemer die in opdracht van de gemeente Eindhoven een werk uitvoert, binnen de duidelijk aangegeven werkgrens, werkt aan de hand van een bestek waarin o.a. de voorwaarden staan vermeld om schade te voorkomen. Op basis daarvan kan door de opdrachtgever (= gemeente) de aannemer - in geval van schade ÃćâĆňâĂİ aansprakelijk worden gesteld. Voor particuliere bouwprojecten is een bouwvergunning noodzakelijk en daarin staat vermeld dat alles buiten het "werkveld" in oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een evenementenvergunning, waarbij de aannemer zich aan die vergunningsvoorwaarden dient te houden en waarop van gemeentewege wordt gecontroleerd. Naast vorenstaande situaties kan er schade ontstaan als gevolg van bouwwerkzaamheden aan openbare bestrating ( = buiten de werkgrens), zonder dat

3 Raadsnummer O6.RZ8OZj..ooX sprake is van een contractuele relatie met de gemeente. Als die constatering is gedaan, is het een kwestie van "bewijslast" voor de gemeente om de veroorzaker te achterhalen en dan aansprakelijk te stellen voor de ontstane schade. 2 Er is dus geen sprake van een uniform reglement ten aanzien van door aannemers of particulieren veroorzaakte schade aan de openbare bestrating, als direct gevolg van bouwwerkzaamheden. Afhankelijk van het concrete geval zal op basis van constateringen, een schaderapport worden opgesteld. Ook bij deze vraag dient in een juiste beoordeling te worden betrokken dat (ver)bouwontwikkelingen wel/niet worden getoetst aan gemeentelijke vergunningen. Betreft het bouwactiviteiten waarbij de gemeente als opdrachtgever geldt, dan zal de opdrachtgevende dienst constateren dat op een bepaald moment sprake is van schade en dat melden aan de betrokken gemeentelijk projectleider. Het moment van oplevering door de aannemer van het werk is veelal bepalend of is gewerkt conform de besteksvoorwaarden. In geval sprake is van schade wordt een en ander tevens aan de dienst Algemene en Publiekszaken, afdeling Verzekeringen, gemeld en wordt beoordeeld of sprake is van verhaalbaarheid op de uitvoerende aannemer. 3 Artikel 16 Wegenwet geeft aan dat de gemeente ÃćâĆňâĂİ als wegbeheerder - toe moet zien op een goede staat van de openbare weg. Invulling van deze beheertaak wordt uitgevoerd door medewerkers van Stadsdeelkantoren, die per stadsdeel toezien op de onderhoudsstaat van de openbare weg. Voorts kent de gemeente Eindhoven een zogenaamde klachtenlijn , hetgeen staat vermeld in het gratis huis-aan-huis blad Groot Eindhoven. Het structureren van de beheersing van claimrisico s voor aansprakelijkheid voor de openbare ruimte, komt neer op een goed bedrijfsproces van de gemeente.- Het vaststellen van beleid en regels om naar de schadeveroorzakers een claim te leggen, kan aanleiding zijn voor schadeveroorzakers om de grenzen op te zoeken van dat vast te stellen beleid en regels. Het gevolg kan zijn dat de gemeente geen claim meer kan leggen bij de veroorzaker. In bestekken die door de aannemer worden geaccepteerd krijgt de aannemer de verplichting opgelegd tot het plaatsten van waarschuwingsborden en de verplichting te handelen naar de CROW richtlijn 96b (maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom). Tevens is een vergunning van de gemeente nodig ingevolge de APV voor de bouwplaatsinrichting. In die vergunning worden bijvoorbeeld voorwaarden opgenomen met betrekking tot het gebruik van gemeentegrond, het plaatsen van (tijdelijke) bouwschuttingen, hijskranen, het voorkomen van schade en reinigen van de openbare ruimte.

4 Raadsnummer O6.RZ8Og.OOX De wegbeheerder (= gemeente Eindhoven) is niet voor iedere schade zonder meer aansprakelijk, zie artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek (BW). In het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2000, NJ 2001, 10, zijn de eisen die gesteld mogen worden afhankelijk van de aard en de functie van de openbare weg en overige relevante omstandigheden. Indien de (letsel)schade niet het gevolg is van een gebrek aan de weg zelf, maar van de aanwezigheid van losse voorwerpen of substanties op de weg (die geen deel uitmaken van de weg) kan, gesteld worden dat artikel 6:174 BW niet van toepassing is. In dergelijke gevallen dient de aansprakelijkheid te worden beoordeeld op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Toerekenbaar tekortschieten van de wegbeheerder ( = gemeente Eindhoven) in zijn zorgplicht om de onder zijn beheer vallende wegen naar behoren te onderhouden is een noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid. Dit moet door de gedupeerde worden aangetoond. Van gemeentewege wordt over het algemeen met voldoende instrumenten gewerkt, welke in contract- en vergunningsvoorwaarden zijn ingevoerd om bouwbedrijven aan te spreken dan wel aan te schrijven en afspraken te maken over herstel van schade. Gemiddeld tweemaal per jaar komt het voor dat de gemeente schade ten gevolge van bouwactiviteiten daadwerkelijk moet verhalen op de veroorzaker. Wij hechten er aan het belang te onderstrepen van de casuistiek voor de aansprakelijkheidsvraag en de wijze van afhandeling. Meer beleid en meer regels achten wij dan ook niet bijdragen aan inzicht in de aansprakelijkheid van de gemeente, daar komt bij dat uiteraard ook van de weggebruiker zelf de nodige voorzichtigheid mag worden verwacht. Eindhoven, 12 september 2006.

5 BH Raadsnummer O6.RZ8Og.OOX

Raadsvragenuan het raadslid de heer R. Reker over veiligheid voor voetgangers

Raadsvragenuan het raadslid de heer R. Reker over veiligheid voor voetgangers gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2095. OOI Inboeknummer o7bstoo83o Beslisdatum B%W t mei 2007 Dossiernummer 7r8.35I Raadsvragenuan het raadslid de heer R. Reker

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Helpdesk (Vraag en antwoord) Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid

Helpdesk (Vraag en antwoord) Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid Helpdesk (Vraag en antwoord) Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid door: dr. ir. N.P.M. Scholten Inleiding In Bouwbesluit in de praktijk (BiP) nr 9, september 2014, is een verhandeling opgenomen

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant 0 / K -D048 NB it Z o r gp\icht UU Opdrachtgever: D.A.S. Eindhoven: Contactpersoon Desiree Bruls Opdrachtnemer: Onderafdeling Specialismen en Ondersteuning Contactpersoon Peer Meyboom Klankbordgroep Regionaal

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

Verzekeringenbeleid. December 2011 Verseon: 98125

Verzekeringenbeleid. December 2011 Verseon: 98125 Verzekeringenbeleid December 2011 Verseon: 98125 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Kader blz.3 3. Doel blz. 5 4. Schaderisico s goed in beeld blz.5 5. Preventieve maatregelen blz.6 6. Geen onnodige

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen naschoolse activiteiten in Amsterdam Amsterdam, maart 2012 Colofon Deze checklist

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Van één, of van allen?

Van één, of van allen? Van één, of van allen? Voorwoord De afgelopen jaren is er een hoop veranderd in gemeente Heerenveen. Nieuwbouw, uitbreiding, revitalisatie en verandering van de infrastructuur zijn enkele voorbeelden hiervan.

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK BIJ OVERTREDINGEN

PLAN VAN AANPAK BIJ OVERTREDINGEN PLAN VAN AANPAK BIJ OVERTREDINGEN Voordat bestuurders zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie bij een Vereniging van Eigenaars (VvE) of voordat beheerders een besluit nemen over het maken van

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw?

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Een verkennend onderzoek naar een effectief en efficiënt kaderstellend instrument voor kwaliteitsborging in de bouw in opdracht

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie