! 1!man,!1!laptop,!! 1!website,!100%! vrijheid!!!!! Tonny!Loorbach!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! 1!man,!1!laptop,!! 1!website,!100%! vrijheid!!!!! Tonny!Loorbach!!"

Transcriptie

1

2 1man,1laptop, 1website,100% vrijheid TonnyLoorbach

3 Kortvooraf Ditrapportishetverhaalachtermijneerstetweejaarondernemerschap. Ikneemjeinchronologischevolgordemeedoorallegebeurtenissen.IklaatjezienWATikhebgedaan, HOEikdathebgedaanennogbelangrijker;WAAROMikdithebgedaan. Leesditrapportalseenondernemer,daarishetnamelijkvoorbedoeld.Jezultnamelijkonderdelen tegenkomendieeenhogecommerciëleladinghebbenenwellichtafschrikken,dezezijnbedoeldomvante leren.ooknoemikafentoebedragen/omzetten,dezezijnbedoeldomjoueenindicatietegevenvanwat deresultatenkunnenzijn.zezijningeengevalalsopschepperijbedoeld. Ikhebinditrapportzotransparantalsikkonopgeschrevenhoeikmijnbusinesshebopgezetenrun.Je magvanmijallesweten,zolangjeerdewaardevaninzietenerietsmeekuntvoorjouwbusiness Veelleesplezier

4 Hoehetallemaalbegon Hetwasaugustus2010,ikzatopkantooraandeWeesperzijdeinAmsterdamtewerkentoenmijn toenmaligwerkgevereelcodeboerbinnenkwamvoordedagelijkse hoerstaatrderbusinessrervoorr ronde Opdatmomentwerkteikzo n4,5jaarvooreelco.ikbegoninfebruari2007alsstagiairebijhem.ik studeerdedestijdscommerciëleeconomieingroningen.ikmoestinmijn3 e jaareenhalfjaarstagelopen maaromdatikmenogredelijkgoedthuisvoeldeinhetontspannenstudentenlevenhadiknatuurlijk weinigbehoefteaan6maandenlang,40uurperweekopkantoorzitten. Zodoendeleekhetmijbeterommaarnietalteveelwerkteverrichtenvoorhetvindenvaneenstageplaats enslechts1bedrijftebenaderen.zokonikiniedergevalnogzeggendatikweldegelijkgezochthad.ikhad eenvisitekaartjevaneenklasgenootgekregenmetdaaropdenaameelcodeboer,ikbesloothemtebellen enikmochtopsollicitatiegesprekkomen. Datgesprekwasmisschienweldemeestperfecteuitvoeringvanhetslechtstesollicitatiegesprekooit Mijnenigewoordeninhet10minutendurendegesprekwaren: krijgikookbetaald? Eenmaalthuisgekomenbesefteikmijdatikmethetmislopenvandestageookmeteeneenhalfjaar studievertragingopzoulopenendatvondikeigenlijkgeenprettigegedachte Zodoendehebikeenuitgebreide herstelermail naareelcogestuurdenikstuittedaarbijopeenklein gelukje.ikwasnamelijknietdeenigemetmaar1optie,eelcohadmaar1sollicitantgehad(ikdus)en zodoendewarenwetotelkaar gedoemd. Welzagikhiermeeindatmijnschrijfvaardigheidmijmeerresultatenopleverdedanmijn spreekvaardigheid.latenwediewijsheidvoornuechterevenparkeren Ikbegonaandestagezonderenigbenulvaninternetmarketingofüberhauptmarketinginhetalgemeen tehebben.ikhadweliswaareenmarketingopleidinggedaanmaareengoedeverstaanderweetdatje daarmeegeenstapverderbentdaniemanddiedatnietheeftgedaan Ikmistedeklikmetdatheleinternetmarketinggedoe,ikbegreepernietsvanendatgenewatikwel begreepvondikmaareenhoopgebakkenlucht. Tochraakteikbeetjebijbeetjemeergefascineerdvandekansendiehetinternetbiedt.Metnamede automatiseringendevrijheiddiehetmetzichmeebrengtsprakenmeaan. Viahetinternetkunjevolledigzelfstandigeencompletebusinessopzettenenletterlijkdeheleplaneet bereiken(nouja,chinaennoordkoreaevendaargelatendan).theskyisechtthelimit.

5 Ikbegonmeintezettenengingvaneentegendraadsestagiairemeteenaftelleropzijnbureaubladdie afteldenaarheteindevandestage(geengrapje)naareengedrevenengemotiveerdewerknemer.na6 maandenstagetradikzelfsindienstalsbedrijfsleiderenwegroeidenbinneneenjaarvan4,naar7,naar 11,naaruiteindelijk17manpersoneel IkhadeenprimabaantjewantEelcogeloofdeerginhet investeren inzijnpersoneeldusnamhijmemeenaaralle internetmarketingseminarsinhetbuitenland.denkdan aanlonden,lasvegasenzelfseeninternetmarketing cruiselangsdecaribbean Opdefotobenikdeklantenserviceaanhetdoen,inde havenvansintmaarten Hetwasaltijdmijnambitiegeweestommanagertewordenenjezoudenkendatdepassiegeeneinde kendeindezetijd Datbleekhelaaseendeceptie,mijnpassiebleekhelemaalnietmijnpassietezijn.Ikvondpersoneel helemaalnietzo npretjeenbegreepookineenswaaromondernemerselkaarsoms veelpersoneel wensen endatnietalseenzegenbedoelen vraag"jezelf"eens"af,"is"je"passie"wel"echt"je"passie? " " Wezittendaninmiddelsin2008watinmijnmemoiresstaatalsmijnmeestongezondejaarooit.Ikwas lijkbleek,ikwasvrijwelelkewakkeresecondeaanhetwerkenwasquaverschijningverrevanietswatjeals energiek zoukunnenkwalificeren. Ditwasookhetjaardatikontdektedatdrukzijnietsandersisdanproductiefzijn.Mijnwerkbestond vollediguitreactievetaken(brandjesblussen).tegenwoordigweetik;proactiefisproductief.reactief= druk.dietweederijmtdannietmaarhetkloptwel. GelukkigvoormijbleekookEelcogeenfanvanaldatpersoneel.Wanneerjeeeninternetbusinesshebt genietjevanontzettendveelvrijheid.alsjevervolgensechterelkedagineenkippenhokgaatzitten reagerenopanderendiejouwagendabepalen(personeel,klanten,partners)haaljetochweereenstukje vrijheidbijjezelfweg Wenamenonszelfvooromnaareenzokleinmogelijkeorganisatietoetegaan.Aanmijdetaakomdatals manageringoedebanenteleiden.doelwasomuiteindelijkalleennogmanagervanmezelftezijn.het klinktwatsufopdefamiliefeestjesomtezeggendatjezowelmanageralsenigstpersoneelslidbentmaar ok,jewinterweleenstukrustmee. In2009verviervoudigdenwedeomzettotbijnaeenmiljoeneuroterwijlwevan17mannaar2man gingen.ditwasookeenperfectmomentvooreenfrissedoorstartendusbeslooteelcoomnaar Amsterdamteverkassen.

6 Ikvondhetweleenmooieuitdagingenikwaspas22dusikbeslootals zijndeeendeelvandeinboedelmeeteverhuizen.eennieuwestart Slap " EenmaalaangekomeninAmsterdammaaktenweookletterlijkeenfrissestartwantGooglegafonseen zogeheten GoogleSlap.KortuitgelegdkomtheteropneerdatGooglealjeadvertentiesofflinehaalt omdatjenietlangervoldoetaanhunrichtlijnen. WijadverteerdeninGooglerechtstreeksnaareenzogenaamde optrinpagina.datiseenpaginawaarop jealsbezoekernietsanderskuntdoendanjenaamenermailadresachterlateninruilvooreennieuwsbrief ofinonsgevaleengratispdfrapport.zobouwdenwijaaneengrot inglijstwaarwijvervolgensonze marketingweeraandeden. DeGoogleSlapgeboodonseennieuwestrategietekiezenenzowerddewebsiteWinst.nlgeboren. MetWinst.nlgingenwijonsrichtenopdeanderekantvan Google,deorganischeresultaten.Dezezijnookgratis(ende Adwordsresultatenniet)Meteeneenextravoordeel Waaromzoujeeigenlijkelkedagweerbetalenvoorjebezoekersalsjezeookgratiskuntkrijgen?We noemdendit virtueelvastgoed:.jekunthetzienalseenplekopeenarlocatie(bovenaaningoogle)waar elkedagweerbergenmetbezoekerslangskomen. IklegdedebasisvanWinst.nl,bepaaldedestructuurendaarmeeookdeSEOstrategievandesite.Omde siteeenbeetjebodytegevencreëerdeikeenzogenaamde kennisbank volmetartikelen/informatieover internetmarketing.wewildensnelonlinedusschreefikineenmaandtijdbijna300artikelen,ikwildedat desitebijdelanceringmeteenbodyzouhebben ParkinsonsLawleertonsdatjeeigenlijkaltijdvlakvooreendeadlinemetjewerkklaarbent,ongeachthoe strakdiedeadlineis.ditwetendekunjeproductiviteitbijjezelfforcerendoorjezelfstrakkedeadlinesopte leggen,jehaaltzetochwel Goed,ikdwaaleenbeetjeaf Wezijninmiddelsdriepagina sverderenwellichtdatjehetzelfdeinzichthebtgehadalsikin2007,mijn schrijfvaardigheidomvatmeerwoordendanmijnmondelingeprestaties Het"kriebelt " EnkelemaandennadelanceringvanWinst.nlmerkteikdatikwatuitdagingbegontemissen.Ikzatalmeer dan4jaarin hetvak endanhebjealleswelzo nbeetjemeegemaakt.daarnaasthadikvanwinst.nleen beetjemijnkindjegemaaktmaarzoalswellichtzoveelbabysittersvoelen;naeentijdjewiljeertocheen vanjezelf(bijmijspeeltditoverigensalleenbijwebsites)

7 Alsje4jaarlangondernemersgeleerdhebthoezijeeninternetondernemingkunnenopzettenendaarmee hungeldkunnenverdienengaathettocheenbeetjekriebelenomditookzelfeenstedoen.ikbeseftemij dattoenechternognietzozeermaarerbegonwelietstekriebelen... Datgebeurdetrouwensallemaaltoenikeenweekjemetmijn familieinzwitserlandwas,alsjeuitjenormaleomgevingbentkijk jeheelandersnaarjeleven Enzokomenweterugbijdiedaginaugustuswaarmeeikbegon. Eelcovroegmijofikerallemaalnogeenbeetjeplezierinhadenik legdehemmijn situatie uit. Grappigomtewetenwellichtisdithetgeenwatikletterlijkzei: Ik"heb"het"internet"marketing"gebeuren"wel"een"beetje"gezien,"misschien"is"het"tijd"om"heel" "iets"anders"te"gaan"doen"en"dus"bij"een"ander"bedrijf"te"gaan"werken " Ikweetnietmeerprecieshoe,maarnaeenverdienstelijkebakkoffiewarenwetotdeconclusiegekomen dathetweltofzouzijnalsikondernemerzouwordenendanrarainwelkemarkt internetmarketing De"Gouden"Combo " Watonzesamenwerkingzosterkmaakteiswatwij degoudencombo noemden.eelcowasde ondernemermetallecreatieveideeën,ikwasdeuitvoerenderechterhandomdeideeënwerkelijkheidte latenworden.webeslotendegoudencombodoortezettenmaardanalsondernemersnaastelkaar.ik zouondernemersgaanhelpenbijdeuitvoeringvanallemarketingtechniekendieeelcohenbijbracht. Inhetkadervan neverchangeawinningconcept trokkenweparkinsonslawweerevenvandeplanken beslotenweomheteersteproductvanmijnbedrijf(wattoennognietmeerwasdaneeneersteconclusie vaneenuurtjekoffiedrinken)officieeltelancerenop14september. Ikhaddan4wekendetijdomenerzijdsmijnwerkbijEelcoafterondenenovertedragenaananderenen anderzijdsmijnbedrijfoptezetten.denkdanaanhetverzinnenvaneenbedrijfsnaam,hetopzettenvan eenbvconstructie(wedenkengraaggroot),hetverzinnenenmakenvaneenproduct,hetbouwenvan eenwebsite,hetuitdenkenvaneenproductlancering,marketingstrategie,positioneringenzovoorts. 4wekennaeenonschuldigekoffiemeetingomdegangvanzakentebesprekenwasikineenseigenaarvan detonnyloorbachholdingbvendedaaronderhangendeinternetmarketinguniversiteitbv,ikkonhet zelfamperbevatten(maardathoeftooknietalsjeindeflowbent). Allesstondklaarvoordelancering

8 September2010 DeKnal Veel"ondernemers"beginnen"rustig"en"hopen"op"een"geleidelijke"groei."Eerst"rustig"de"logoPfase"in"(huisstijl," logo,"briefpapier"en"visitekaartjes"maken)"en"vervolgens"hopen"op"de"eerste"klant."waarom"rustig" opbouwen"als"je"er"ook"vanaf"dag"1"kunt"staan?"waarom"niet"met"een"knal"de"markt"op?" Stap 1: Shocking video IndejarendatikvoorEelcowerktehadikenigszinseennaamopgebouwd.Onzeachterbankendemijals derechterhandvan enomdatikdeuitvoerendemanwaswaareelcoalszijnwerkzaamhedenaan uitbesteeddewasmijnnaamineenzelfstandignaamwoordveranderd Iedereenwilde eentonny hebben.daarmeedoeldenzijopeenrechterhanddiehetuitvoerendewerk doetenaffiniteitheeftmettechniek/websites(eengrotevalkuilvanbeginnendeinternetondernemers). Omdatwijeenhechtteamvormdenenveelvanonze volgers (naarwoordeigenlijk)ookdachtendatwij nietzonderelkaarkondendachtikdathetwelleukzouzijnomhieropintespelen Ikmaakte deshockingvideo.iktrokeensportshirtaan,zettedecameraaanenverteldein1,5minuut voordecameradatikopeendoordeweeksemiddagklaarstondomtegaanhardlopenendatikdatalleen maarkondoenomdatiknietmeerbijeelcoindienstwas Inplaatsvandirecttevertellenwater aandehandwasvroegikaandekijker plaats"een"reactie"onder"deze"video"met" wat"jij"denkt"dat"er"is"voorgevallen" waardoor"ik"niet"meer"voor"eelco"werk. Bijeenlanceringmoetjealtijdmensen emotioneelproberentebetrekkenendus washetwoord voorgevallen ookheel bewustgekozen.dereactieskwamen (gelukkig)meteenlos. Bijgebrekaaneeneigenwebsiteplaatste ikditoverigensopwinst.nl,zodoende gebruikteikdeachterbanvaneelcoals publiek. Hijmaildehierookovernaarzijnmailinglijst,mensenzeggenvaakdatikdaar mazzel meehad Alsikjou4jaardetijdzougevenom1groteaffiliate/promotorvoorjeproductlanceringbinnentehalen Hebjedanmazzelalsdatlukt?(nethoejehetwilzien)

9 Stap 2: Vervolg op de shocking video Enkeledagennadeshockingvideowashettijdomteonthullenwaterdaadwerkelijkaandehandwas.De aandachtvanonzeachterbanwasinmiddelsgegrepen.iknodigdeeelcothuisuitenwemaakteneenvideo opdebank: Dezevideoduurdewatlangerenhadeenhoogentertainmentgehalte.Ineenlanceringisentertainment namelijkbelangrijk,zekeralsheteenwatlangerevideobetreft.de attentionspan vaneenwebsite bezoekerisnamelijkvrijlaagenwordtinmijnogenooksteedslager Indevideoverteldeikovermijnplanomondernemertewordenenandereondernemerstegaanhelpen bijhunwebsites.daarmeewasdetoongezetenhadikmeteenmijn focus aangegeven.alsondernemer kunjenietzonderfocus,weetjijnietwaarjepreciesvoorstaat?danwetenjeklantenhetookniet IkverteldeindevideoookdatikbijEelcowegkonomdatikmetdevergaandeautomatiseringinWinst.nl mezelffeitelijkoverbodighadgemaakt.hetsysteemachterwinst.nlvervingmijalspersoonensteldeeelco instaatomzijnhelebusinessinzijneentjetemanagenookalmistehijdetechnischekennis. HetleekindevideoalsofikspontaanaanEelcovroegofikwatvande geheimenachterwinst.nl mocht delen,natuurlijkwasditvoorafafgesprokenomzostap3vandelanceringinteluiden

10 IkmelddehierbijweldatwedegeheimenachterWinst.nlnietzomaaropenbaarophetinternetwilden hebbenmaardatwedaarietsopzoudenverzinnen.sowiesozouikdegeheimenalleendelenwanneerer voldoendemenseninteressezoudentonenviaeenreactie.jezietookhierweerveelreacties(114). Hiermeebetrekikdekijkerenhouikhem/haar ietslekkers voor.dekijkerneemthieronbewustalde beslissingdathij/zijgeïnteresseerdisinhet Winst.nlmodel.Devideokondigtookweereenvervolgaan waardoorjedekijkersgeboeidhoudt Stap 3: Winst.nl onthuld Dederdestapvandelanceringwashetvrijgevenvan degeheimenachterwinst.nl.ikmaakteeenvideo vanongeveer70minutenwaarinikophoogtempohethelesysteemachterwinst.nllietzien. Natuurlijkiszo nvideoergwaardevolmaarinfeiteishetookmeteeneenverkaptverkoopverhaal(even heeltransparantgezegd).iklaatnamelijkeenprachtigsysteem+strategiezienwaarmeejede zoekmachineskuntdominerenenooknogeensvergaandeautomatiseringhebtinallewebsiteprocessen. Hetishetultiemesysteemvoorinternetmarketeersenbevatzodoendeooknogeenstalloze marketingfunctionaliteiten.hethelesysteemkunjezondertechnischekennisgebruiken Jezietookdeaftellerbovendevideostaan.Jezietdathet Winst.nlmodel hieromgevormdisnaarhet Winstmodel enerwordtmeteeneenbehoeftegecreëerd.wanneerjejezelfgoedwiltpositionerenop hetinternet,kiesdanaltijdvooreeneigenmethode/formule/model/blauwdruk. Hiermeegeefjeheteenbepaaldewaarde,wenoemenditwelde perceivedvalue.eenmodelkunjezien alseenbewezensuccesstrategieenwordtookzogeïnterpreteerd.

11 Woordkeuzeisophetinternetheelergbelangrijk.Mensenwillennietjouwinternetmarketing lessen leren,zewillenjeinternetmarketinggeheimen ontdekken Watikhiereigenlijkalaangeefisdatmeneenzelfdesysteem/websitealsWinst.nlkankrijgendoormetmij desamenwerkingaantegaan.ikgebruikookheelbewusthetwoord samenwerking. Nogevengoedomteweten:Dezevideostondnietopenbaarophetinternetmaaropdenieuwewebsite winstmodel.nl.jemoesteerstjenaamenermailadresinvullenvoordatjetoegangkreeg(optrin).ditdeed ikomtussendelanceringdoorookalvasteeneigenmailinglijstoptebouwen,daarkunjedannade lanceringnamelijkopdoorbouwen Stap 4: Lancering Opdinsdag14septemberom20:00uurwashetzover,mijneersteproductlancering Hetwaseenhectischedag.Deserverdieikhadgehuurdwaspasnetonlineennognergensopgetest.We stuittenoptalvanproblemengedurendededag,zobleekhetaftelscripthelemaalniettewerken(inde test)enbleekjeachterelkeurl.html temoetentypenanderswerktehetniet. Hostersvindenditlogischmaarlegeengewonestervelingmaareensuitdatzenaar Gelukkigwarenweruimoptijd(19:45uur)tochhelemaallanceerklaar,om20:00uurliepdetellerafen verscheendit: EenlangesalespagewaarinikeenstukjevanmijnverhaalverteldeenvervolgenshetWinstmodelofficieel aandewereldlietzien,noggeen4uurdaarvoorbestonderüberhauptgeendesignvoorhetproductmaar opdevalreepkwamenwetochnogmeteenknallendelook

12 JeziethierweerdekrachtvanParkinsonsLaw.Wanneerjeeendeadlinehebtdanhaaljedie.Ikhadnuin notimeeenbusinessopgezetmeteenproductwathelemaalafwasenookaleeneigendesignhad.alsik delanceringniethadgedaanwasikdaarvastmaandenlangermeebeziggeweest Dezelanceringwassuperspannendvoormij.Hetishet beslissendemomentomtezienhoehetjeals ondernemerdeeerstemaandenzalvergaan.hebje eensuccesvollelanceringdanweetjedatjedaarna rustigverderkangaanondernemenendedingenkunt gaandoendiejewiltdoen. Misluktjelancering?Danhebjeweleenbergkosten gemaaktvoordestartenzuljeindeperiodenade lanceringallesmoetengaandoenwatjeechtmoet doenomgeldteverdienen Desalespagekwamom20:00uurfoutloosonlineen toenvolgdendespannendesecondenwaarinjegeenademhaaltmaaralleennaarjebeeldschermkijkt Deeersteverkoopkwamna1minuuten34seconden Vrijopmerkelijkwantdesalespagewaszo n10a4tjeslangenisdusonmogelijktelezeninzo nkortetijd. Hierziejedekrachtvaneengoedeproductlancering,mensenhebbenhun aankoopbeslissing als gemaaktzondertewetenwatjeproductpreciesisenwathetkost BijhetbetaalsysteemPayPro.nlkrijgjeensms jeophetmomentdatjeeenverkoophebtgemaakt,die sms jeszijnhetallertofsteaspectvaninternetondernemen Opdeeersteavondmaakteikeenomzetvan20.000euro,desms jeskwamenbinnenterwijlikomdehoek indekroegeenbiertjedronkmeteelco.ikzaldieavondnooitvergeten.jeeersteverdiendeeuro sals ondernemerzijnheiligmaarindezevormwordthettochwelheelbijzonder Stap 5: E-book vrijgegeven Enkeledagennadelanceringisheteenbeetjeeenstiltenadestormfase.Ikvindhettijdomdeaandacht evenweeraantetrekkenmaarookomdefocusevenvandecommercieaftehalen. Ophetinternetwerktcommercieveelbeterwanneerhetgepaardgaatmetwaarde.Natuurlijkhebikinde prelaunch fasealwaardegegevenmetdewinst.nlgeheimenvideomaarhetistijdomdaareenschepje bovenoptedoen. IkbesluitheteRbookoverinternetmarketingwatikalgeschrevenhebalsvoorbereidingopmijnonline strategienadelanceringvrijtegeven:

13 Inditboeklaatikeenformulevan19stappenzienvoorhetopbouwenvaneensuccesvolleinternet onderneming.nietgeheeltoevalligzijndeze19stappenperfectuittevoerenmetmijnwinstmodel Programma Mensendiehetlezenenenthousiastrakenmaarnietdetechnischekennishebbenomietsdergelijksuitte voerenkunnenbijhetwinstmodelterecht.zodoendeisdecirkelweerrond. Ikvindhetaltijdhetkrachtigstwanneerjewaardeweettecombinerenmethetopwekkenvaneen behoefte.hetboekgeeft50pagina seengratiswaardevolleinformatiemaaristegelijkertijdeenverkapte salespageomdathetmensenineenbepaaldegedachtegangbrengtenenthousiasmeopwektommetdeze materieaandeslagtegaan. MetditeLbookgafikmezelfmeteeneenstukjeautoriteitwantzoalszezeggen:auteur=autoriteit. Stap 6: Webinar NahetvrijgevenvanheteRbookwashettijdvoordelaatste postrlaunch actie.ikbeslooteenwebinarte gevenmetalsonderwerp gratismethodenombezoekersnaarjesitetetrekken wantzodachtik:de mensendiegeenbudgethebbenmoetenookietskrijgen Elkeproductlanceringheeftaltijd1zwakkeschakelinditgevalwasdithetwebinar.Hetwasgeensterk optredenenookhetonderwerpsloegnietaan.alleenmensenzonderbudgetvindenditleukmaardie hebbengeenbudgetvoorhetwinstmodel Tochwashetwelgoedomevenlivemijngezichttelatenzienvoordewebcam.Ditschepttochweerwat extravertrouwenbijdeveelalsceptischeinternetgebruikers.doorjezelftelatenzienenvragente beantwoordensteljejezelfopen,eerlijkeentransparantop,datwaarderenmensen.

14 Stap 7: Afronding Omeenlanceringechtsuccesvoltemakenmoetjezorgenvooreensterkeafsluiter.Veelmarketeers vergetenditenfocussenzichalleenopdelanceringzelf. Mensenhebbenvannatureuitstelgedrag,wanneerzeietswillenkopenstellenzedithetliefstzolang mogelijkuit.wanneerjijeenbezoekerdusgeenredengeeftomtekopenzuljeziendatjeresultatenook minderzien.gebruikaltijddezetweefactoren: Tijdslimiet(urgentie) Schaarste Jekuntditcommercieelvindenmaareenondernemermoetnueenmaalcommercieelzijn,jebenteendief vanjeeigenportemonneealsjehetnietdoet.ditiswatiksimpelwegdeed: Meteenafteller+prijsverhoginghebjeaanbeidefactorenvoldaan.Jehoeftditalleennogmaarte communiceren.tot10minutenvoordedeadlinekwamenernogverkopenbinnen.detotaleomzetvan dezelanceringwas65.500euro.ikhaddatin14dagenverdiend Ikhoopdatjehetverschilziettussendeondernemerdierustigaanzijnbusinessopgaatbouwenende ondernemerdieervanafdag1staat.ikverdiendeindeeerste14dagenmeerdandegemiddelde ondernemerinzijneerstejaarverdiend. Metzo nstartkunjeinallerustjebusinessgaanopbouwenzonderdirectefinanciëlestress.jeweetdan zekerdatjejouwbusinessexactzoukunnenmakenalsdatjijwilt.

15 De Winstmodel Workshop Alslaatstewiliknogietszeggenoverde upsell dieikaanbood.eenupselliseenextraaanbodnadat iemandjeproductheeftgekocht.ikgafklantendemogelijkheidomnaasthetwinstmodelprogrammaook nognaardetweedaagsewinstmodelworkshoptekomen. Ditgafmijeenextraproductenzorgdevoormeeromzetmaarhethadooknogeenandervoordeel: Alsjeeentweedaagseworkshopoverjevakgeeftdandwingjejezelfomin2dagentijdjehelevakzote behandelen/uitteleggendatdeleekhetbegrijpt.jeweetdandus100%zekerdatjenadie2dageneen ontzettendwaardevolvideoprogrammahebt(alsjehetopneemtnatuurlijk). Ikhadooknogeens2dagendirectcontactmetmijneersteklanten.Jekrijgtdaneengoedbeeldvanwater bijjeklantenleeft,waarbehoefteaanisenhoejejouwproductnadeeersteversiekuntverbeteren. Leukebijkomstigheidwastrouwensdatdezeworkshop mijnwattestimonialsopleverde. Dezezijnzekerophetinternetbelangrijkwantanders moetjehetpuurenalleenvanjeeigenwoordhebben alshetgaatomhetwekkenvanvertrouwenbijje potentieleklanten. IkhadnueenmooivideometenthousiasteWinstmodel gebruikers

16 Thuisbasisbouwen Nadelanceringwasiktevreden,zotevredenzelfsdatikvoordeeerste(maarzekernietdelaatste)keerin mijnondernemerscarrièregeraakteineen: En hij zag dat het goed was momentje Zo nmomentjeiseenfasedatjealsondernemernahardwerkenevenrustigachteroverleunt.hetgevaar vanzo nmomentisechterdatalsjeertelanginblijfthangen jeernietmeeruitkomt.hetinternet beweegtontzettendsnelenjezultjeeroververbazenhoesnelmensenjeweerzijnvergetennaareen uitgebreidemarketingcampagne. Alleen een verlopen salespage Mijnvolledige business bestondopditmomentuiteensalespagemeteenverlopenaanbod. Winstmodel.nlwasmijnenigesiteendelanceringdiedaarplaatshadgevondenwasafgelopen. Isdateenbusiness?Needatisgeenbusiness Verwaromzetmakennooitmethethebbenvanenbusiness.Eenbusinessisietswatjijbezit,watwaarde heeftengroeitenjouookopdelangetermijngeldoplevert.jemoeteenfundamentonderje ondernemingleggen,anderskomjenooitverderdan onehitwonders enbenjealtijdzogoedalsje laatsteproject.ikstarttedaarommetmijn thuisbasis,deinternetmarketinguniversiteit Website bouwen achter de schermen Ikbegonachterdeschermentebouwenaan mijnsite.ikkanzelfgeenwebsites maken/vormgevendusikmoesthetdoenmet eenstandaardwordpressinstallatie: Veelondernemerszijnperfectionistenenzullen ookpaseensiteonlinezettenwanneerdeze echt af is.datiseenbeetjeeenutopiewant eenwebsiteisnooitaf.eenwebsiteisnamelijk eenmiddelennieteendoel. Hetmoetnietjedoelzijnomeenwebsitete hebben,jemoetjewebsiteelkedagalsmiddelgebruikenomjedoelgroeptebereiken.

17 Ikhadal74artikelenoverinternetmarketingopmijnwebsitestaan(endusookinGoogle)voordatde designer(sandergoorden,bouwervanhetwinstmodel)überhauptbegonmetdevormgeving.alvrijsnel kwamdekarakteristiekelookvandeinternetmarketinguniversiteitnaarvoren:

18 Operatieruisveroorzaken DeIMUheeftvandaagdedagnogbijnadezelfdelook.VeelWinstmodelledenhebbenookditstramien gekozenvoorhunwebsite.ikkrijgvaakdevraagwaaromaldiewebsitesopelkaarlijken.deredenisdat diteenheleeffectieveopzetis,metnamedekarakteristiekebovenkantmethetgratiserbookwerkterg goed.alseenopzeteffectiefis,waaromzoujedaardanvanafwijken? Iknoemdezebovenkant dezeef diebedoeldisomer mailadressenvanbezoekersoptevangenenhebdat meteengeplaatstinhetkadervan wijsheidvooraf. Alsjealsondernemerlekkeraandeslaggaatmettalvan marketingactiviteitenzuljeziendaterheteenenander gebeurt.wanneerjeachterafdenkt jammerdatiktoen nietmeteeneenlijstopbengaanbouwen hebjehet overwijsheidvooraf Nuikeenthuisbasishadgemaaktkonikstartenmetwatiknoem operatieruisveroorzaken.toenikvoor Eelcowerktehaddenwijhetvaakoveroperatieruisverwijderen.Daarmeedoeldenweophet opruimen/deleten/automatiserenvanalleswat stoort injehoofdofinjeonderneming.jecreëert daarmeerust,overzichtelijkenvaakookproductiviteit. Alsjeechterneteenondernemingstartiserweinigruisteverwijderen,jekuntdanbeterstartenmetruis veroorzaken,ofwel;kabaalgaanmaken Webinars Ikbegonelkedagtebloggenommijnsitevullingtegevenenomdeflow erintehouden.daarnaastgafikelkeweekvanuitmijndonkere woonkamertjeeenwebinaromdeinteractieopmijnwebsiteopgangte krijgenennatuurlijkomeenbandmetmijnachterbanoptebouwen. Dezewebinarszorgdenvoorergveelreactiesendaardoorsteegmijn websiteophogesnelheidindezoekmachines.

19 Ikbenaderdehogescholenvoorgastcollegesenverbaasdemeeroverhoemakkelijkdatgingmaarja,alsje eigenaarvande InternetMarketingUniversiteit bent,jehebteenboekgeschrevenenjesitestaattjokvol reacties,dangaanerineensdeurenopen Ikmochtzelfseengastcollegegevenbijdeopleidingwaarikzelfin2008nogstudeerde.Demandie2jaar daarvoordusnogmijndocentmarketingwashuurdemijinvooreengastcollegeovermarketing Ikstartteookmetvideomarketingookalhadikgeen goedecamera,geenmicrofooneneen verschrikkelijkebelichting.ikervoerdattoennietzo enikvondhetgebrekaanlichtwelprimawantikwas vrijbleekjes;) Hetleukstevondiknogmijnboekenkastvideo s,waar iknuoverigensmethetschaamroodopmijnkaken naarterugkankijken. Nuzouikzoietsnooitonlinezettenterwijlhetdestijdsprimawasenalomgewaardeerdword. Zoudatdantochalleeninjeeigenhoofdeenrolspelen? Seminars Ikbegonookseminarstegeven,ditzorgdevoorwat meer echt contactmetmijnachterban.ikgafgratis seminars,datwasdanaltijdeenavondmeteen presentatievanongeveer2uur. Nadepresentatie pitchte ikdanmijnwinstmodel Programmavoorwiedatinteressantvond.Zohebje eenidealecombinatievangratisenbetaaldin1 avondgestopt.opdevoorkant(zaalhuur)hadik kostenmaarmetdeverkoopvanhetwinstmodel maakteikdataltijdweerruimgoed. Doorelkemaandeengratisavondtegevenbouwdeiksnelaaneengroteenookhechteachterban.Als mensenjeeensinhetechtgezienhebbenenje2uurhebbenhorensprekenzitjeveelbeterinhun geheugendanwanneerzealleeneenblogberichtofonlinevideovoorbijhebbenzienkomen Hetallermooistemomentvondikmijntweedegratisseminar.IkhadeenzaalinHoteldeWitteBergen gehuurdenerkwamen134ondernemersopdagen,daarbijookmijnouders.watikdoevoordekostis somswatmoeilijkeruitteleggen,datwasnadieavondineensgeenissuemeer.ikwastrots Ookverkochtikdieavondgoed,ikbetaalde300euroaanzaalhuurenmaakteeenomzetvan15.500euro.

20 Googledomineren Dankzijoperatieruisveroorzakenbegonmijnwebsitete leven endatisbelangrijkomtegenwoordig goedingoogletescoren.aldieseospecialistenophetinternetzeurenaltijdzooverdekleinste technischedetailsdievoor80%vanallewebsitesophetnetnoggeenprocentverschilmaken. AlsjeechtgoedwilscoreninGooglezorgerdanvoordatjeenerzijdsjeeigenenergieeninspiratieinje websitelatengeldenenanderzijdsdatvanjebezoekersopwekt.alsjewebsiteleeftgajeechtscoren.je hebtdanveelinteractie(reacties)ennatuurlijkookveellikes,tweets,+1tjesenzovoorts. Hetgingzoharddatikmijndoelvoordeeerste12maandenalna5maandenbereikte.Ikwildegraag binneneenjaaropdeeerstepaginavangooglekomenopeenvandemeestbeconcurreerdewoordenvan Nederland,hetwoord internetmarketing.ditisoverigensnieteenveelgezochtwoordhoormaarwat wilhetgeval:iedereendieopditwoordwilscorenheeft toevallig ooknogeensveelverstandvan internetmarketing Visitekaartje afgegeven qua SEO Na5maandenstondikineensopdeeerstepaginavanGoogle.Numaaktemeditvoorhetaantal bezoekersoverigensnietuitwantzoveelzijndaterniet.ikgeloofnietzoinhetscorenop1woordendaar jehelestrategieopaanpassen,jekomtdanaltijdbedrogenuitdenkik. Deredendatikditnastreefdewasomeenvisitekaartjeaftegeven.Ikwildeaantonenhoemakkelijkhet vandaagdedagnogsteedsisinnederlandomtescorenopdemeestbeconcurreerdewoorden.deechte krachtvanmijnstrategielagechteraandeachterkant De echte kracht Zoalsjelaghetechtevolumeaanbezoekersindemassaaanzoekwoorden.Hadiknietophetwoord internetmarketinggescoorddanhadikwelopdieandere27.887woordenbezoekersgekregen

21 Iknoemditprestigeversuspower.Veelwebsiteeigenarengaanvoordeprestige,datzijndemooie,korte woordenwaarjemeteenaandenktalsjeeenvakgebiedwilbenoemen.depowerzithemechterinde massa,indevelezoekwoordcombinatiesenvaakookdelangerezinnen. Winnen in Google Ikvindhetaltijdhetleukste(lees:makkelijkste)omzelfsietstedoenendatvervolgenstedelen.Eigenlijkis datookmijnbusinessmodel,ikprobeerzelfietsuitenalshetwerktdandeelikdat,alshetnietwerkt overigensook IkbeslooteennieuweRbookteschrijvenovermijnSEOStrategie.Nalangnadenkenovermijnpositionering hadikernamelijkvoortekozenommehierintespecialiserenenmijnzoekmachinestrategieookmijn visitekaartjetelatenworden.alsjeeenheelbredemarkt/doelgroephebt,zorgerdanvoordatmensen wetenwaarjijvoorstaat,creëereenhelderepositionering. IkschreefeenkleinboekjemetSEOfactorenennoemdedatdeSEODriehoek,ikkondigdehetaanopmijn websiteenwildeheteigenlijkalvrijgeventoenikineensbedacht alsikhetnuopmijnblogzetverdrinkthetindemassaenisiedereenhetvolgendeweekvergeten Alsjewiltdatmensendewaardevanietsinzienzuljezediewaardeduidelijkmoetenmaken.Ookeen gratisproductkunje verkopen.ikbesloothetanderstedoenenmaaktedezepagina:

22 Watjehierzietisdeultiemevormvanaandachtfocussenenwaardeverhogen.Deheadlinemaakthet spannendenookdetitelvanhetboeknodigtveelmeeruitdan deseodriehoek. Omhetgeheel viraal temakenbeslootikeenmethodetegebruikendieiknognergensinnederlandhad gezien.namelijkpaywithatweet.com Ikdevideoverteldeikoverhetboek.Ikzeidatdithetbestewaswatikooithadgeschreven(vindiknog steeds)enhadhetboekookuitgeprint.alsjeietsuitprintkrijgthetnamelijkmeerwaardedanwanneerje ergensnaarverwijst,jemaakthettastbaar.omdiezelfderedenookde3dcovernaastdevideo. Indevideoverteldeikdathetboekgratiswasmaarniethelemaal100%gratis Mensenmoesteneerst eentweetplaatsenenwerdendanautomatischdoorgestuurdnaardedownloadpaginadieeroverigenszo uitzag: Veelsimpelerkunjeenpaginaernietuitlatenzienmaardatmaaktnietuit,hetgaatomhetresultaat.Let erop:jehebtalleenietsaanbereikwanneerjederesponsopkuntvangen Aaneeninternethithebjehelemaalniksalsjeiedereendie hetmeegekregenheeftnietmeerkuntbereiken.mensen zijnjezoweervergeten Ikzettedepaginaonline,deeldehetmetmijnvaste achterbanenhetresultaatwasfantastisch IkraakteverslaafdaanTwitterindiedagenwantdeTweets blevenmaardoorlopen.binnendeeersteweekwerdener meerdan900tweetsoverhetboekgeplaatst.omdataldie mensenzichnadetweetookinschrevenvoormijnlijst(optr in)groeidemijnlijstlekkerdoor

23 Lancering Winstmodel 2.0 Hetleukevanditboekisdathetnetalshetvorigeboekweereencombinatievanwaardeen verkoopkrachtwas.hetboeklaatnamelijktotindetailzienhoejeeenwebsitehelemaaloptimaliseertvoor Google.Alsjeechtergeenideehebthoejeditmoetdoen danismijnproductideaalvoorje DoorenthousiastterakenvanWinneninGooglewordtjeautomatischenthousiastvoorhetWinstmodel endusmijnwinstmodelprogramma Wanneerjeaanhetverkopenbent,ofdatnuineenverkoopgesprekofopeensalespageissteltde ontvanger zichandersop.hij/zijzitdanineenalarmmodus,netalswanneerjenaartellsellzittekijken, jepastopdatjejenikslaataanpraten. Wanneerjeechtereenboekleest,omietsteleren,stajeheelergopenenlaatjejeenthousiastmaken doorhetgeenjeleest(alshetgoedgeschrevenisnatuurlijk).iknoemdit prerpitchen,jelaateen potentieleklantaleenaankoopbeslissingnemen,zonderhetindegatentehebbenennogvoordathij weetdaterüberhauptietstekoopisenwatdatgaatkosten. Ookhetismisschienwatsneakymaarinternetmarketingisookpsychologie,hetbegintechteraltijdmet waardegeven,onthouddatlaatstegoedandersgajejezelftegenkomen.erverscheenweereenafteller onlineenwinstmodel2.0stondklaaromgelanceerdteworden: Leukomoptemerkenmisschienisdatikhiereenhelebewustewoordkeuzevoordeheadlineheb gekozen.hetisindezelanceringheelerggerichtopdeondernemerdiegeenkaasgegetenheeftvan websites/techniekenzichdaarookabsoluutnietmeebezigwilhoudenmaarwelsneleneenvoudignaar eensuccesvollebusinesstoewil. Deheadlinebevateigenlijkdegrootstevoordelenvanmijnprogramma.Datishetuitbestedenvan technischerompslompaanmij,hethelderestappenplan(begeleiding),detijdsbesparing,de automatisering(passievefactor)enhetgewensteeindresultaat(succes).

5 keer optimalisatie voor levende Power Platform met bezoekers

5 keer optimalisatie voor levende Power Platform met bezoekers 5 keer optimalisatie voor levende Power Platform met bezoekers Erno Hannink Make your Coaching Biz No.1 in your Niche Tweet met Hoe krijg je meer verkeer naar de website? En meer leven in deze website?

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

www.implementatieacademy.nl

www.implementatieacademy.nl Implementatie Stappenplan naar Succes Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij een kleine ondernemer? Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe economie dan moet

Nadere informatie

Implementatie Stappenplan naar Succes Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij een kleine ondernemer? Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe economie dan moet

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

De 5 stappen voor een levendige website en meer bezoekers

De 5 stappen voor een levendige website en meer bezoekers De 5 stappen voor een levendige website en meer bezoekers Erno Hannink Make your Coaching Biz No.1 in your Niche Tweet met Weet je niet wat je moet doen met je website om er meer leven in te krijgen? Het

Nadere informatie

Kom ook naar het Internet Marketing Summit op 10 & 11 Maart a.s. in Maarssen!

Kom ook naar het Internet Marketing Summit op 10 & 11 Maart a.s. in Maarssen! Kom ook naar het Internet Marketing Summit op 10 & 11 Maart a.s. in Maarssen! In 1 weekend ontdek je de nieuwste ontwikkelingen en strategieën op het gebied van Internet Marketing en Business Building.

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Artikelen schrijven die de bezoeker trekt voor echt Power Platform

Artikelen schrijven die de bezoeker trekt voor echt Power Platform Artikelen schrijven die de bezoeker trekt voor echt Power Platform Erno Hannink Make your Coaching Biz No.1 in your Niche Tweet met @ernohannink Als je geen tijd hebt om het allemaal uit te zoeken, hoe

Nadere informatie

Discompany Webchamp Winst.nl Sitedeals.nl

Discompany Webchamp Winst.nl Sitedeals.nl Rolodex Discompany Natuurlijk kun je tegenwoordig prima werken met online video, maar fysieke media zoals CD s en DVD s zijn zeker niet ouderwets! Voor sommige producten / doelgroepen is het gewoon mooi

Nadere informatie

Week 2 Geld Verdien Machine. Wat voor soort product ga je maken?

Week 2 Geld Verdien Machine. Wat voor soort product ga je maken? Week 2 Geld Verdien Machine Wat voor soort product ga je maken? Wat voor soort producten waren er ook alweer? E-books/boeken opsturen Online Video Cursussen/dvd s opsturen Webinars/seminars Lidmaatschappen

Nadere informatie

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet!

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! 30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.tomdehaan.nl 1 Voordat je de tips gaat lezen Dit ebook is een verzameling van tips voor je Facebook

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Een aantal weken geleden schreef ik mij in voor je 30dagenfocus training en ik kan niet anders zeggen dan dat ik versteld sta van de resultaten!

Een aantal weken geleden schreef ik mij in voor je 30dagenfocus training en ik kan niet anders zeggen dan dat ik versteld sta van de resultaten! Ha Hugo! Graag wilde ik je een berichtje sturen om je te bedanken! Een aantal weken geleden schreef ik mij in voor je 30dagenfocus training en ik kan niet anders zeggen dan dat ik versteld sta van de resultaten!

Nadere informatie

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten.

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. Wow! 17.597,14 euro in drie dagen... Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. 17.597,14 euro in drie dagen tijd... de meeste mensen zouden hier een heel jaar voor moeten

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Incompany SEO Training. SEO Zwolle Trainingen

Incompany SEO Training. SEO Zwolle Trainingen Beoordeeld met een Bron: Springest.nl 8,6 Incompany SEO Training Maak je website beter vindbaar en werf gratis nieuwe klanten, dankzij de incompany training van SEO Zwolle Afgestemd op jouw organisatie

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

HOE JE GOED BETALENDE KLANTEN BINNENHAALT IN EEN VOORTDURENDE STROOM

HOE JE GOED BETALENDE KLANTEN BINNENHAALT IN EEN VOORTDURENDE STROOM HOE JE GOED BETALENDE KLANTEN BINNENHAALT IN EEN VOORTDURENDE STROOM DOOR LAURA BABELIOWSKY WWW.BOUWEENBLOEIENDBEDRIJF.NL DIT EBOOK GAAT OVER EEN BELANGRIJKE SUCCESFACTOR VOOR JE BEDRIJF Om alle klanten

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Netwerkmarketing school VIDEO MARKETING

Netwerkmarketing school VIDEO MARKETING Netwerkmarketing school VIDEO MARKETING In deze training Waarom je video marketing dagelijks moet gebruiken Richtlijnen om video s te maken die leads genereren De grootste fouten die jij niet wil maken

Nadere informatie

Stap voor Stap Strategie

Stap voor Stap Strategie Stap voor Stap Strategie naar Passief Inkomen Hugo Bakker Hi, mijn naam is Hugo Bakker en vorig jaar april/ mei heb ik besloten om financieel onafhankelijk te worden via het internet. Simpelweg omdat ik

Nadere informatie

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog voor de (zelfstandig) professional Wat doe je wel en niet op: Online Strategie *beta* Etiquette op social media voor een goede persoonlijke

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5 Inhoud Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen... 3 Mijn missie... 3 Wie ben ik?... 4 Help ik moet een blog!... 5 Waarom is bloggen goed voor je onderneming?... 5 Waarom is bloggen goed voor je klanten?...

Nadere informatie

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet.

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIALE MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNET MARKETING MICROSOFT OFFICE 365 WWW.DVBMEDIA.NL

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Beheers de MULTI SCHERMEN WERELD

Beheers de MULTI SCHERMEN WERELD Beheers de MULTI SCHERMEN WERELD BELANGRIJKE PUNTEN Wat is een Multi-Schermen website? De groeiende belangrijkheid van Multi-Schermen websites Wat Google aanbeveelt What Google vereist Maak van je bezoekers

Nadere informatie

Hoger in Google. De 5 beste tips

Hoger in Google. De 5 beste tips Hoger in Google De 5 beste tips Linkruil en over optimalisatie van keywords, twee voorbeelden van achterhaalde SEO technieken die je zelfs een penalty van Google kunnen opleveren. Wat werkt anno 2016 wél

Nadere informatie

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010 De Nederlandse ipad gebruiker Achtergrond N = 5.719 (N.B. Dat is bijna een tiende van alle ipad bezitters in Nederland per sep. 2010 = ± 60.000). Sanoma Digital heeft via de NU.nl ipad app een enquête

Nadere informatie

Lanceer naar Elite. Het is tijd om jouw doterra business te lanceren

Lanceer naar Elite. Het is tijd om jouw doterra business te lanceren Lanceer naar Elite Het is tijd om jouw doterra business te lanceren 1 / 19 Jouw doterra succes wordt gebouwd vanuit het principe van duplicatie. Vandaag behandelen we dit principe en de acties die hier

Nadere informatie

PERISCOPE. Je kunt publiekelijk uitzenden of privé naar een bepaalde lijst van deelnemers.

PERISCOPE. Je kunt publiekelijk uitzenden of privé naar een bepaalde lijst van deelnemers. Wat is Periscope? Periscope is een live streaming social media app. Een app waarmee je live een video maakt én waar je kijkers interactie met jou aan kunnen gaan via een chatfunctie. Ze kunnen zo vragen

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Pen en papier? Marketing technieken Er bestaan heel veel verschillende soorten marketing technieken In deze

Nadere informatie

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming 8 Succesfactoren voor een Online Onderneming Je kent vast wel ondernemers die actief zijn online en nu een deel van hun inkomen of zelfs hun hele inkomen online verdienen met hun kennis en content. Misschien

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Website ontwerp. Appledag Klokhuis 29 november 2014 11/29/14

Website ontwerp. Appledag Klokhuis 29 november 2014 11/29/14 Website ontwerp 1 Maak je site vindbaar Website ontwerp 1 Maak je site vindbaar Laat het professionals doen of doe het zelf! Website ontwerp 1 2 Even voorstellen... Ed Boon Formulierenarchitect en webdeveloper

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 25 september en 8 oktober 2014 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van24 september en

Nadere informatie

Online werken met Uitgezonden presentatie in het kader van de minor: Media Wijsheid

Online werken met Uitgezonden presentatie in het kader van de minor: Media Wijsheid Online werken met Uitgezonden presentatie in het kader van de minor: Media Wijsheid Door: Anna Gracia- Poppeliers Gina van Vliet Ineke Polman Marieke Roskam Organisatie waar Corry voor werkt. Wat hebben

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

8 Succesfactoren om online geld te verdienen. "Hoe kan jij jouw kennis en ervaring online delen en daar geld mee verdienen?"

8 Succesfactoren om online geld te verdienen. Hoe kan jij jouw kennis en ervaring online delen en daar geld mee verdienen? 8 Succesfactoren om online geld te verdienen "Hoe kan jij jouw kennis en ervaring online delen en daar geld mee verdienen?" Je kent vast wel ondernemers die actief zijn online en nu een deel van hun inkomen

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

VIDEOMARKETING CHECKLIST

VIDEOMARKETING CHECKLIST VIDEOMARKETING CHECKLIST we produce online video Inhoudsopgave Waarom je nu met online video moet beginnen 3 Videomarketing in 2016: méér video content 4 Videomarketing Checklist 5 1. Voorstelfilmpjes

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Internet Marketing Plan

Internet Marketing Plan Internet Marketing Plan Bedrijf Door Datum : : : Stap 1 Wat is je jaarlijks marketingbudget? Welk deel daarvan gaat naar online? En volgend jaar? Stap 2. Je website Hoe goed in je website in de ogen van

Nadere informatie

3 Vragen Ter Inspiratie

3 Vragen Ter Inspiratie 3 Vragen 3 Ter Inspiratie Ter Inspiratie Bert Tamboer www.berttamboer.com 1 Beste lezer, 3 Vragen Ter Inspiratie Dank je wel dat je mijn cadeautje voor 2017 hebt gedownload. In dit ebook lees je 3 vragen

Nadere informatie

Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan

Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan 1 2 3 Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan het inzetten om een wow service aan te bieden, je

Nadere informatie

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen 25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen Een nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend meetbaar. Het

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 11 maart 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Website maken / teksten aanpassen Gratis

Nadere informatie

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt.

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe$Krijg$Je$Meer$Zichtbaarheid$Via$Social$Media Inhoudsopgave Introductie! 3 Welke Sociale Netwerken?! 6 Twitter! 7 Facebook! 10 Linkedin! 12 Youtube!

Nadere informatie

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Workshop Werk vinden met Social Media WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Programma 13.00 Start 13.15 Wat is Social Media Waarom is Social Media belangrijk bij het vinden van een baan? 13.30 Linkedin

Nadere informatie

Google AdWords Academy. Deel II Groep I

Google AdWords Academy. Deel II Groep I Google AdWords Academy Deel II Groep I Agenda Opzetten Search Campagne Google Tools Advertentie Extensies Opzetten Display Campagne MCC Aanmaken Google AdWords Academy Het opzetten van een Search campagne

Nadere informatie

Facebook privacy zelf instellen

Facebook privacy zelf instellen 1 Facebook privacy zelf instellen Web Oppep maart 2013 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3..even stilstaan bij wat we aan het doen zijn.... 3 Het product van Facebook... 3 Afschermen voor vreemden... 3 Weggeven

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

16 verdienmodellen op het internet!

16 verdienmodellen op het internet! 2015 16 verdienmodellen op het internet! LB-Media 9-7-2015 Document versie 1.0 Download de nieuwste versie van dit document op: http://www.lbmedia.nl/e-books Disclaimer: Bij het maken van dit document

Nadere informatie

Ontwikkelen van mensen en organisaties

Ontwikkelen van mensen en organisaties Ontwikkelen van mensen en organisaties Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Missie Van Delden Advies: Mensen en organisaties ondersteunen

Nadere informatie

Beginners Handleiding Internet Marketing

Beginners Handleiding Internet Marketing Beginners Handleiding Internet Marketing Door: Tom de Haan Voorwoord In dit e-book ga ik je precies vertellen hoe je een eigen internet business vanaf het begin stapvoor-stap kunt opzetten. Dus je ontvangt

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L SIMPEL STAPPENPLAN VAN JE PASSIE JE WERK MAKEN 3.278 VOLGERS FACEBOOK/DEDRESSCOACH WWW.GLANCY.NL Mijn reis: van passie naar ondernemer Gefeliciteerd! Je hebt een eerste stap gezet. Wat fantastisch dat

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Swipefiles voor een succesvolle challenge/ online programma BONUS TIPS & TRICKS. monicajob.nl

Swipefiles voor een succesvolle challenge/ online programma BONUS TIPS & TRICKS. monicajob.nl Swipefiles voor een succesvolle challenge/ online programma BONUS TIPS & TRICKS [Swipefile] Ik Ben Schitterendheid Challenge - 8 daagse challenge Mail direct na aanmelden voor de gratis challenge Ha die

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 19 oktober 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Gratis e-book/training/download aanbieden

Nadere informatie

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging!

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! 0172-421 411 Als enigste site krijgt Google Plus extra

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Workshop online marketing / social Erjon Tuenter - Blauw Gras

Workshop online marketing / social Erjon Tuenter - Blauw Gras Workshop online marketing / social 23-03-2015 Erjon Tuenter - Blauw Gras Erjon Tuenter Aangenaam! Blauw Gras Achterhoeker Amsterdammer Blauw Gras Wie, wat, waar. Online marketing bureau, met een specialisatie

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

De uitleg is van toepassing voor de Instagram app op jouw mobiele telefoon of tablet. 1. Wie mag jouw Instagram foto en video profielpagina zien?

De uitleg is van toepassing voor de Instagram app op jouw mobiele telefoon of tablet. 1. Wie mag jouw Instagram foto en video profielpagina zien? Wat is Instagram? Instagram is een social netwerk waarbij je voornamelijk communiceert met beelden. Door middel van foto s en video s laat je bijvoorbeeld zien waar je bent, met wie je bent, wat je aan

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Extra Maak een Twitter zoekprofiel

Extra Maak een Twitter zoekprofiel Extra Maak een Twitter zoekprofiel De youtube links in deze workshop zijn openbare youtube video s en kunnen misschien niet meer werken als de eigenaar de video heeft verwijderd. De verdere inhoud van

Nadere informatie

Uw Event. Volop interactie met het publiek!

Uw Event. Volop interactie met het publiek! Uw Event Volop interactie met het publiek! Betrek uw publiek Bij Sendsteps geloven we dat uw publiek van grote invloed is op het slagen van uw event. Naast de sprekers op het podium, voegt ook het publiek

Nadere informatie

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE GOOGLE ZOEKMACHINES WIJ LEVEREN Complete Website Bouw en

Nadere informatie

Checklist voor Succesvol Ondernemen

Checklist voor Succesvol Ondernemen Kruis aan wat voor jou van toepassing is om een overzicht te hebben van waar je mee aan de slag kunt om meer klanten te krijgen en meer geld te verdienen. SuccesHoek 1: Actiegerichte Focus Ik besteed meestal

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

40 Waardevolle gratis tips. tips

40 Waardevolle gratis tips. tips 47 40 Waardevolle gratis tips tips Attention Marketing Hartelijk gefeliciteerd met 40 waardevolle tips! Waarom dit ebook? Ten eerste wil ik je hartelijk bedanken voor de getoonde interesse. Facebook is

Nadere informatie

Lancering Harper s Bazaar

Lancering Harper s Bazaar Lancering Harper s Bazaar Eind augustus 2014 werd, onder leiding van hoofdredacteur Cécile Narinx, de Nederlandse editie van s werelds langst bestaande modeblad Harper's Bazaar gelanceerd. Het eerste nummer

Nadere informatie

Jij hebt iets bijzonders te delen, een mooi verhaal of jij hebt iets unieks te bieden waardoor jij het leven van je klanten positief kan veranderen.

Jij hebt iets bijzonders te delen, een mooi verhaal of jij hebt iets unieks te bieden waardoor jij het leven van je klanten positief kan veranderen. Business Passionista Passion, Power & Purpose Jij hebt iets bijzonders te delen, een mooi verhaal of jij hebt iets unieks te bieden waardoor jij het leven van je klanten positief kan veranderen. Be a woman

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 11 juni 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel: Je Profiel van 11 juni 2015 en gebaseerd op eerdere

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Youtube Marketing Strategieën

Youtube Marketing Strategieën Inhoudsopgave Youtube Marketing Strategieën Inleiding Hoofdstuk 1: Een Youtube Kanaal aanmaken Hoofdstuk 2: Video s maken Hoofdstuk 3: Affiliate Marketing Hoofdstuk 4: CPA Hoofdstuk 5: Relation Hoofdstuk

Nadere informatie

Voor jeugdorganisaties

Voor jeugdorganisaties het ABC van het beïnvloeden van beleid met Facebook Voor jeugdorganisaties Debattle is een project dat jongeren de weg toont doorheen de jungle van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wie impact wil

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE. Inleiding

AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE. Inleiding AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE Inleiding Het gebruik van sociale media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van

Nadere informatie

1) Vermelding op de website en

1) Vermelding op de website   en Gratis communicatie in Dordrecht 1) Vermelding op de website www.synode400.nl, www.centrumdordrecht.nl en www.vvvdordrecht.nl Indien u uw activiteit (expositie/voorstelling/concert/etc.) wilt vermelden

Nadere informatie

VN ambassadeurs aan de slag. platform sociale netwerken 7 april 2017, Vilans, Utrecht Jeroen Veltheer, Coalitie voor Inclusie

VN ambassadeurs aan de slag. platform sociale netwerken 7 april 2017, Vilans, Utrecht Jeroen Veltheer, Coalitie voor Inclusie VN ambassadeurs aan de slag platform sociale netwerken 7 april 2017, Vilans, Utrecht Jeroen Veltheer, Coalitie voor Inclusie Het verhaal van het VN verdrag overbrengen naar anderen Werken aan het VN verdrag

Nadere informatie

De 3 dingen die van belang zijn voor beter ondernemen

De 3 dingen die van belang zijn voor beter ondernemen De 3 dingen die van belang zijn voor beter ondernemen Erno Hannink Make your Coaching Biz No.1 in your Niche Tweet met Weet je niet wat je moet doen om bekend te worden in jouw niche? De volgende stap.

Nadere informatie

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen.

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen. In de vorige les ben je gaan onderzoeken wat je droom is en ik hoop dat je het besluit hebt genomen om elke dag te dromen en dat je een moodboard hebt gemaakt. Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het

Nadere informatie

Zo ondersteun je jouw business met Facebook

Zo ondersteun je jouw business met Facebook Zo ondersteun je jouw business met Facebook Een goed begin is het halve resultaat! Graag willen wij je laten profiteren van enkele eenvoudige stappen die je kunt zetten, zodat jouw activiteiten op Facebook

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw Februari 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van 24 september 2014 en 8 oktober

Nadere informatie