! 1!man,!1!laptop,!! 1!website,!100%! vrijheid!!!!! Tonny!Loorbach!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! 1!man,!1!laptop,!! 1!website,!100%! vrijheid!!!!! Tonny!Loorbach!!"

Transcriptie

1

2 1man,1laptop, 1website,100% vrijheid TonnyLoorbach

3 Kortvooraf Ditrapportishetverhaalachtermijneerstetweejaarondernemerschap. Ikneemjeinchronologischevolgordemeedoorallegebeurtenissen.IklaatjezienWATikhebgedaan, HOEikdathebgedaanennogbelangrijker;WAAROMikdithebgedaan. Leesditrapportalseenondernemer,daarishetnamelijkvoorbedoeld.Jezultnamelijkonderdelen tegenkomendieeenhogecommerciëleladinghebbenenwellichtafschrikken,dezezijnbedoeldomvante leren.ooknoemikafentoebedragen/omzetten,dezezijnbedoeldomjoueenindicatietegevenvanwat deresultatenkunnenzijn.zezijningeengevalalsopschepperijbedoeld. Ikhebinditrapportzotransparantalsikkonopgeschrevenhoeikmijnbusinesshebopgezetenrun.Je magvanmijallesweten,zolangjeerdewaardevaninzietenerietsmeekuntvoorjouwbusiness Veelleesplezier

4 Hoehetallemaalbegon Hetwasaugustus2010,ikzatopkantooraandeWeesperzijdeinAmsterdamtewerkentoenmijn toenmaligwerkgevereelcodeboerbinnenkwamvoordedagelijkse hoerstaatrderbusinessrervoorr ronde Opdatmomentwerkteikzo n4,5jaarvooreelco.ikbegoninfebruari2007alsstagiairebijhem.ik studeerdedestijdscommerciëleeconomieingroningen.ikmoestinmijn3 e jaareenhalfjaarstagelopen maaromdatikmenogredelijkgoedthuisvoeldeinhetontspannenstudentenlevenhadiknatuurlijk weinigbehoefteaan6maandenlang,40uurperweekopkantoorzitten. Zodoendeleekhetmijbeterommaarnietalteveelwerkteverrichtenvoorhetvindenvaneenstageplaats enslechts1bedrijftebenaderen.zokonikiniedergevalnogzeggendatikweldegelijkgezochthad.ikhad eenvisitekaartjevaneenklasgenootgekregenmetdaaropdenaameelcodeboer,ikbesloothemtebellen enikmochtopsollicitatiegesprekkomen. Datgesprekwasmisschienweldemeestperfecteuitvoeringvanhetslechtstesollicitatiegesprekooit Mijnenigewoordeninhet10minutendurendegesprekwaren: krijgikookbetaald? Eenmaalthuisgekomenbesefteikmijdatikmethetmislopenvandestageookmeteeneenhalfjaar studievertragingopzoulopenendatvondikeigenlijkgeenprettigegedachte Zodoendehebikeenuitgebreide herstelermail naareelcogestuurdenikstuittedaarbijopeenklein gelukje.ikwasnamelijknietdeenigemetmaar1optie,eelcohadmaar1sollicitantgehad(ikdus)en zodoendewarenwetotelkaar gedoemd. Welzagikhiermeeindatmijnschrijfvaardigheidmijmeerresultatenopleverdedanmijn spreekvaardigheid.latenwediewijsheidvoornuechterevenparkeren Ikbegonaandestagezonderenigbenulvaninternetmarketingofüberhauptmarketinginhetalgemeen tehebben.ikhadweliswaareenmarketingopleidinggedaanmaareengoedeverstaanderweetdatje daarmeegeenstapverderbentdaniemanddiedatnietheeftgedaan Ikmistedeklikmetdatheleinternetmarketinggedoe,ikbegreepernietsvanendatgenewatikwel begreepvondikmaareenhoopgebakkenlucht. Tochraakteikbeetjebijbeetjemeergefascineerdvandekansendiehetinternetbiedt.Metnamede automatiseringendevrijheiddiehetmetzichmeebrengtsprakenmeaan. Viahetinternetkunjevolledigzelfstandigeencompletebusinessopzettenenletterlijkdeheleplaneet bereiken(nouja,chinaennoordkoreaevendaargelatendan).theskyisechtthelimit.

5 Ikbegonmeintezettenengingvaneentegendraadsestagiairemeteenaftelleropzijnbureaubladdie afteldenaarheteindevandestage(geengrapje)naareengedrevenengemotiveerdewerknemer.na6 maandenstagetradikzelfsindienstalsbedrijfsleiderenwegroeidenbinneneenjaarvan4,naar7,naar 11,naaruiteindelijk17manpersoneel IkhadeenprimabaantjewantEelcogeloofdeerginhet investeren inzijnpersoneeldusnamhijmemeenaaralle internetmarketingseminarsinhetbuitenland.denkdan aanlonden,lasvegasenzelfseeninternetmarketing cruiselangsdecaribbean Opdefotobenikdeklantenserviceaanhetdoen,inde havenvansintmaarten Hetwasaltijdmijnambitiegeweestommanagertewordenenjezoudenkendatdepassiegeeneinde kendeindezetijd Datbleekhelaaseendeceptie,mijnpassiebleekhelemaalnietmijnpassietezijn.Ikvondpersoneel helemaalnietzo npretjeenbegreepookineenswaaromondernemerselkaarsoms veelpersoneel wensen endatnietalseenzegenbedoelen vraag"jezelf"eens"af,"is"je"passie"wel"echt"je"passie? " " Wezittendaninmiddelsin2008watinmijnmemoiresstaatalsmijnmeestongezondejaarooit.Ikwas lijkbleek,ikwasvrijwelelkewakkeresecondeaanhetwerkenwasquaverschijningverrevanietswatjeals energiek zoukunnenkwalificeren. Ditwasookhetjaardatikontdektedatdrukzijnietsandersisdanproductiefzijn.Mijnwerkbestond vollediguitreactievetaken(brandjesblussen).tegenwoordigweetik;proactiefisproductief.reactief= druk.dietweederijmtdannietmaarhetkloptwel. GelukkigvoormijbleekookEelcogeenfanvanaldatpersoneel.Wanneerjeeeninternetbusinesshebt genietjevanontzettendveelvrijheid.alsjevervolgensechterelkedagineenkippenhokgaatzitten reagerenopanderendiejouwagendabepalen(personeel,klanten,partners)haaljetochweereenstukje vrijheidbijjezelfweg Wenamenonszelfvooromnaareenzokleinmogelijkeorganisatietoetegaan.Aanmijdetaakomdatals manageringoedebanenteleiden.doelwasomuiteindelijkalleennogmanagervanmezelftezijn.het klinktwatsufopdefamiliefeestjesomtezeggendatjezowelmanageralsenigstpersoneelslidbentmaar ok,jewinterweleenstukrustmee. In2009verviervoudigdenwedeomzettotbijnaeenmiljoeneuroterwijlwevan17mannaar2man gingen.ditwasookeenperfectmomentvooreenfrissedoorstartendusbeslooteelcoomnaar Amsterdamteverkassen.

6 Ikvondhetweleenmooieuitdagingenikwaspas22dusikbeslootals zijndeeendeelvandeinboedelmeeteverhuizen.eennieuwestart Slap " EenmaalaangekomeninAmsterdammaaktenweookletterlijkeenfrissestartwantGooglegafonseen zogeheten GoogleSlap.KortuitgelegdkomtheteropneerdatGooglealjeadvertentiesofflinehaalt omdatjenietlangervoldoetaanhunrichtlijnen. WijadverteerdeninGooglerechtstreeksnaareenzogenaamde optrinpagina.datiseenpaginawaarop jealsbezoekernietsanderskuntdoendanjenaamenermailadresachterlateninruilvooreennieuwsbrief ofinonsgevaleengratispdfrapport.zobouwdenwijaaneengrot inglijstwaarwijvervolgensonze marketingweeraandeden. DeGoogleSlapgeboodonseennieuwestrategietekiezenenzowerddewebsiteWinst.nlgeboren. MetWinst.nlgingenwijonsrichtenopdeanderekantvan Google,deorganischeresultaten.Dezezijnookgratis(ende Adwordsresultatenniet)Meteeneenextravoordeel Waaromzoujeeigenlijkelkedagweerbetalenvoorjebezoekersalsjezeookgratiskuntkrijgen?We noemdendit virtueelvastgoed:.jekunthetzienalseenplekopeenarlocatie(bovenaaningoogle)waar elkedagweerbergenmetbezoekerslangskomen. IklegdedebasisvanWinst.nl,bepaaldedestructuurendaarmeeookdeSEOstrategievandesite.Omde siteeenbeetjebodytegevencreëerdeikeenzogenaamde kennisbank volmetartikelen/informatieover internetmarketing.wewildensnelonlinedusschreefikineenmaandtijdbijna300artikelen,ikwildedat desitebijdelanceringmeteenbodyzouhebben ParkinsonsLawleertonsdatjeeigenlijkaltijdvlakvooreendeadlinemetjewerkklaarbent,ongeachthoe strakdiedeadlineis.ditwetendekunjeproductiviteitbijjezelfforcerendoorjezelfstrakkedeadlinesopte leggen,jehaaltzetochwel Goed,ikdwaaleenbeetjeaf Wezijninmiddelsdriepagina sverderenwellichtdatjehetzelfdeinzichthebtgehadalsikin2007,mijn schrijfvaardigheidomvatmeerwoordendanmijnmondelingeprestaties Het"kriebelt " EnkelemaandennadelanceringvanWinst.nlmerkteikdatikwatuitdagingbegontemissen.Ikzatalmeer dan4jaarin hetvak endanhebjealleswelzo nbeetjemeegemaakt.daarnaasthadikvanwinst.nleen beetjemijnkindjegemaaktmaarzoalswellichtzoveelbabysittersvoelen;naeentijdjewiljeertocheen vanjezelf(bijmijspeeltditoverigensalleenbijwebsites)

7 Alsje4jaarlangondernemersgeleerdhebthoezijeeninternetondernemingkunnenopzettenendaarmee hungeldkunnenverdienengaathettocheenbeetjekriebelenomditookzelfeenstedoen.ikbeseftemij dattoenechternognietzozeermaarerbegonwelietstekriebelen... Datgebeurdetrouwensallemaaltoenikeenweekjemetmijn familieinzwitserlandwas,alsjeuitjenormaleomgevingbentkijk jeheelandersnaarjeleven Enzokomenweterugbijdiedaginaugustuswaarmeeikbegon. Eelcovroegmijofikerallemaalnogeenbeetjeplezierinhadenik legdehemmijn situatie uit. Grappigomtewetenwellichtisdithetgeenwatikletterlijkzei: Ik"heb"het"internet"marketing"gebeuren"wel"een"beetje"gezien,"misschien"is"het"tijd"om"heel" "iets"anders"te"gaan"doen"en"dus"bij"een"ander"bedrijf"te"gaan"werken " Ikweetnietmeerprecieshoe,maarnaeenverdienstelijkebakkoffiewarenwetotdeconclusiegekomen dathetweltofzouzijnalsikondernemerzouwordenendanrarainwelkemarkt internetmarketing De"Gouden"Combo " Watonzesamenwerkingzosterkmaakteiswatwij degoudencombo noemden.eelcowasde ondernemermetallecreatieveideeën,ikwasdeuitvoerenderechterhandomdeideeënwerkelijkheidte latenworden.webeslotendegoudencombodoortezettenmaardanalsondernemersnaastelkaar.ik zouondernemersgaanhelpenbijdeuitvoeringvanallemarketingtechniekendieeelcohenbijbracht. Inhetkadervan neverchangeawinningconcept trokkenweparkinsonslawweerevenvandeplanken beslotenweomheteersteproductvanmijnbedrijf(wattoennognietmeerwasdaneeneersteconclusie vaneenuurtjekoffiedrinken)officieeltelancerenop14september. Ikhaddan4wekendetijdomenerzijdsmijnwerkbijEelcoafterondenenovertedragenaananderenen anderzijdsmijnbedrijfoptezetten.denkdanaanhetverzinnenvaneenbedrijfsnaam,hetopzettenvan eenbvconstructie(wedenkengraaggroot),hetverzinnenenmakenvaneenproduct,hetbouwenvan eenwebsite,hetuitdenkenvaneenproductlancering,marketingstrategie,positioneringenzovoorts. 4wekennaeenonschuldigekoffiemeetingomdegangvanzakentebesprekenwasikineenseigenaarvan detonnyloorbachholdingbvendedaaronderhangendeinternetmarketinguniversiteitbv,ikkonhet zelfamperbevatten(maardathoeftooknietalsjeindeflowbent). Allesstondklaarvoordelancering

8 September2010 DeKnal Veel"ondernemers"beginnen"rustig"en"hopen"op"een"geleidelijke"groei."Eerst"rustig"de"logoPfase"in"(huisstijl," logo,"briefpapier"en"visitekaartjes"maken)"en"vervolgens"hopen"op"de"eerste"klant."waarom"rustig" opbouwen"als"je"er"ook"vanaf"dag"1"kunt"staan?"waarom"niet"met"een"knal"de"markt"op?" Stap 1: Shocking video IndejarendatikvoorEelcowerktehadikenigszinseennaamopgebouwd.Onzeachterbankendemijals derechterhandvan enomdatikdeuitvoerendemanwaswaareelcoalszijnwerkzaamhedenaan uitbesteeddewasmijnnaamineenzelfstandignaamwoordveranderd Iedereenwilde eentonny hebben.daarmeedoeldenzijopeenrechterhanddiehetuitvoerendewerk doetenaffiniteitheeftmettechniek/websites(eengrotevalkuilvanbeginnendeinternetondernemers). Omdatwijeenhechtteamvormdenenveelvanonze volgers (naarwoordeigenlijk)ookdachtendatwij nietzonderelkaarkondendachtikdathetwelleukzouzijnomhieropintespelen Ikmaakte deshockingvideo.iktrokeensportshirtaan,zettedecameraaanenverteldein1,5minuut voordecameradatikopeendoordeweeksemiddagklaarstondomtegaanhardlopenendatikdatalleen maarkondoenomdatiknietmeerbijeelcoindienstwas Inplaatsvandirecttevertellenwater aandehandwasvroegikaandekijker plaats"een"reactie"onder"deze"video"met" wat"jij"denkt"dat"er"is"voorgevallen" waardoor"ik"niet"meer"voor"eelco"werk. Bijeenlanceringmoetjealtijdmensen emotioneelproberentebetrekkenendus washetwoord voorgevallen ookheel bewustgekozen.dereactieskwamen (gelukkig)meteenlos. Bijgebrekaaneeneigenwebsiteplaatste ikditoverigensopwinst.nl,zodoende gebruikteikdeachterbanvaneelcoals publiek. Hijmaildehierookovernaarzijnmailinglijst,mensenzeggenvaakdatikdaar mazzel meehad Alsikjou4jaardetijdzougevenom1groteaffiliate/promotorvoorjeproductlanceringbinnentehalen Hebjedanmazzelalsdatlukt?(nethoejehetwilzien)

9 Stap 2: Vervolg op de shocking video Enkeledagennadeshockingvideowashettijdomteonthullenwaterdaadwerkelijkaandehandwas.De aandachtvanonzeachterbanwasinmiddelsgegrepen.iknodigdeeelcothuisuitenwemaakteneenvideo opdebank: Dezevideoduurdewatlangerenhadeenhoogentertainmentgehalte.Ineenlanceringisentertainment namelijkbelangrijk,zekeralsheteenwatlangerevideobetreft.de attentionspan vaneenwebsite bezoekerisnamelijkvrijlaagenwordtinmijnogenooksteedslager Indevideoverteldeikovermijnplanomondernemertewordenenandereondernemerstegaanhelpen bijhunwebsites.daarmeewasdetoongezetenhadikmeteenmijn focus aangegeven.alsondernemer kunjenietzonderfocus,weetjijnietwaarjepreciesvoorstaat?danwetenjeklantenhetookniet IkverteldeindevideoookdatikbijEelcowegkonomdatikmetdevergaandeautomatiseringinWinst.nl mezelffeitelijkoverbodighadgemaakt.hetsysteemachterwinst.nlvervingmijalspersoonensteldeeelco instaatomzijnhelebusinessinzijneentjetemanagenookalmistehijdetechnischekennis. HetleekindevideoalsofikspontaanaanEelcovroegofikwatvande geheimenachterwinst.nl mocht delen,natuurlijkwasditvoorafafgesprokenomzostap3vandelanceringinteluiden

10 IkmelddehierbijweldatwedegeheimenachterWinst.nlnietzomaaropenbaarophetinternetwilden hebbenmaardatwedaarietsopzoudenverzinnen.sowiesozouikdegeheimenalleendelenwanneerer voldoendemenseninteressezoudentonenviaeenreactie.jezietookhierweerveelreacties(114). Hiermeebetrekikdekijkerenhouikhem/haar ietslekkers voor.dekijkerneemthieronbewustalde beslissingdathij/zijgeïnteresseerdisinhet Winst.nlmodel.Devideokondigtookweereenvervolgaan waardoorjedekijkersgeboeidhoudt Stap 3: Winst.nl onthuld Dederdestapvandelanceringwashetvrijgevenvan degeheimenachterwinst.nl.ikmaakteeenvideo vanongeveer70minutenwaarinikophoogtempohethelesysteemachterwinst.nllietzien. Natuurlijkiszo nvideoergwaardevolmaarinfeiteishetookmeteeneenverkaptverkoopverhaal(even heeltransparantgezegd).iklaatnamelijkeenprachtigsysteem+strategiezienwaarmeejede zoekmachineskuntdominerenenooknogeensvergaandeautomatiseringhebtinallewebsiteprocessen. Hetishetultiemesysteemvoorinternetmarketeersenbevatzodoendeooknogeenstalloze marketingfunctionaliteiten.hethelesysteemkunjezondertechnischekennisgebruiken Jezietookdeaftellerbovendevideostaan.Jezietdathet Winst.nlmodel hieromgevormdisnaarhet Winstmodel enerwordtmeteeneenbehoeftegecreëerd.wanneerjejezelfgoedwiltpositionerenop hetinternet,kiesdanaltijdvooreeneigenmethode/formule/model/blauwdruk. Hiermeegeefjeheteenbepaaldewaarde,wenoemenditwelde perceivedvalue.eenmodelkunjezien alseenbewezensuccesstrategieenwordtookzogeïnterpreteerd.

11 Woordkeuzeisophetinternetheelergbelangrijk.Mensenwillennietjouwinternetmarketing lessen leren,zewillenjeinternetmarketinggeheimen ontdekken Watikhiereigenlijkalaangeefisdatmeneenzelfdesysteem/websitealsWinst.nlkankrijgendoormetmij desamenwerkingaantegaan.ikgebruikookheelbewusthetwoord samenwerking. Nogevengoedomteweten:Dezevideostondnietopenbaarophetinternetmaaropdenieuwewebsite winstmodel.nl.jemoesteerstjenaamenermailadresinvullenvoordatjetoegangkreeg(optrin).ditdeed ikomtussendelanceringdoorookalvasteeneigenmailinglijstoptebouwen,daarkunjedannade lanceringnamelijkopdoorbouwen Stap 4: Lancering Opdinsdag14septemberom20:00uurwashetzover,mijneersteproductlancering Hetwaseenhectischedag.Deserverdieikhadgehuurdwaspasnetonlineennognergensopgetest.We stuittenoptalvanproblemengedurendededag,zobleekhetaftelscripthelemaalniettewerken(inde test)enbleekjeachterelkeurl.html temoetentypenanderswerktehetniet. Hostersvindenditlogischmaarlegeengewonestervelingmaareensuitdatzenaar Gelukkigwarenweruimoptijd(19:45uur)tochhelemaallanceerklaar,om20:00uurliepdetellerafen verscheendit: EenlangesalespagewaarinikeenstukjevanmijnverhaalverteldeenvervolgenshetWinstmodelofficieel aandewereldlietzien,noggeen4uurdaarvoorbestonderüberhauptgeendesignvoorhetproductmaar opdevalreepkwamenwetochnogmeteenknallendelook

12 JeziethierweerdekrachtvanParkinsonsLaw.Wanneerjeeendeadlinehebtdanhaaljedie.Ikhadnuin notimeeenbusinessopgezetmeteenproductwathelemaalafwasenookaleeneigendesignhad.alsik delanceringniethadgedaanwasikdaarvastmaandenlangermeebeziggeweest Dezelanceringwassuperspannendvoormij.Hetishet beslissendemomentomtezienhoehetjeals ondernemerdeeerstemaandenzalvergaan.hebje eensuccesvollelanceringdanweetjedatjedaarna rustigverderkangaanondernemenendedingenkunt gaandoendiejewiltdoen. Misluktjelancering?Danhebjeweleenbergkosten gemaaktvoordestartenzuljeindeperiodenade lanceringallesmoetengaandoenwatjeechtmoet doenomgeldteverdienen Desalespagekwamom20:00uurfoutloosonlineen toenvolgdendespannendesecondenwaarinjegeenademhaaltmaaralleennaarjebeeldschermkijkt Deeersteverkoopkwamna1minuuten34seconden Vrijopmerkelijkwantdesalespagewaszo n10a4tjeslangenisdusonmogelijktelezeninzo nkortetijd. Hierziejedekrachtvaneengoedeproductlancering,mensenhebbenhun aankoopbeslissing als gemaaktzondertewetenwatjeproductpreciesisenwathetkost BijhetbetaalsysteemPayPro.nlkrijgjeensms jeophetmomentdatjeeenverkoophebtgemaakt,die sms jeszijnhetallertofsteaspectvaninternetondernemen Opdeeersteavondmaakteikeenomzetvan20.000euro,desms jeskwamenbinnenterwijlikomdehoek indekroegeenbiertjedronkmeteelco.ikzaldieavondnooitvergeten.jeeersteverdiendeeuro sals ondernemerzijnheiligmaarindezevormwordthettochwelheelbijzonder Stap 5: E-book vrijgegeven Enkeledagennadelanceringisheteenbeetjeeenstiltenadestormfase.Ikvindhettijdomdeaandacht evenweeraantetrekkenmaarookomdefocusevenvandecommercieaftehalen. Ophetinternetwerktcommercieveelbeterwanneerhetgepaardgaatmetwaarde.Natuurlijkhebikinde prelaunch fasealwaardegegevenmetdewinst.nlgeheimenvideomaarhetistijdomdaareenschepje bovenoptedoen. IkbesluitheteRbookoverinternetmarketingwatikalgeschrevenhebalsvoorbereidingopmijnonline strategienadelanceringvrijtegeven:

13 Inditboeklaatikeenformulevan19stappenzienvoorhetopbouwenvaneensuccesvolleinternet onderneming.nietgeheeltoevalligzijndeze19stappenperfectuittevoerenmetmijnwinstmodel Programma Mensendiehetlezenenenthousiastrakenmaarnietdetechnischekennishebbenomietsdergelijksuitte voerenkunnenbijhetwinstmodelterecht.zodoendeisdecirkelweerrond. Ikvindhetaltijdhetkrachtigstwanneerjewaardeweettecombinerenmethetopwekkenvaneen behoefte.hetboekgeeft50pagina seengratiswaardevolleinformatiemaaristegelijkertijdeenverkapte salespageomdathetmensenineenbepaaldegedachtegangbrengtenenthousiasmeopwektommetdeze materieaandeslagtegaan. MetditeLbookgafikmezelfmeteeneenstukjeautoriteitwantzoalszezeggen:auteur=autoriteit. Stap 6: Webinar NahetvrijgevenvanheteRbookwashettijdvoordelaatste postrlaunch actie.ikbeslooteenwebinarte gevenmetalsonderwerp gratismethodenombezoekersnaarjesitetetrekken wantzodachtik:de mensendiegeenbudgethebbenmoetenookietskrijgen Elkeproductlanceringheeftaltijd1zwakkeschakelinditgevalwasdithetwebinar.Hetwasgeensterk optredenenookhetonderwerpsloegnietaan.alleenmensenzonderbudgetvindenditleukmaardie hebbengeenbudgetvoorhetwinstmodel Tochwashetwelgoedomevenlivemijngezichttelatenzienvoordewebcam.Ditschepttochweerwat extravertrouwenbijdeveelalsceptischeinternetgebruikers.doorjezelftelatenzienenvragente beantwoordensteljejezelfopen,eerlijkeentransparantop,datwaarderenmensen.

14 Stap 7: Afronding Omeenlanceringechtsuccesvoltemakenmoetjezorgenvooreensterkeafsluiter.Veelmarketeers vergetenditenfocussenzichalleenopdelanceringzelf. Mensenhebbenvannatureuitstelgedrag,wanneerzeietswillenkopenstellenzedithetliefstzolang mogelijkuit.wanneerjijeenbezoekerdusgeenredengeeftomtekopenzuljeziendatjeresultatenook minderzien.gebruikaltijddezetweefactoren: Tijdslimiet(urgentie) Schaarste Jekuntditcommercieelvindenmaareenondernemermoetnueenmaalcommercieelzijn,jebenteendief vanjeeigenportemonneealsjehetnietdoet.ditiswatiksimpelwegdeed: Meteenafteller+prijsverhoginghebjeaanbeidefactorenvoldaan.Jehoeftditalleennogmaarte communiceren.tot10minutenvoordedeadlinekwamenernogverkopenbinnen.detotaleomzetvan dezelanceringwas65.500euro.ikhaddatin14dagenverdiend Ikhoopdatjehetverschilziettussendeondernemerdierustigaanzijnbusinessopgaatbouwenende ondernemerdieervanafdag1staat.ikverdiendeindeeerste14dagenmeerdandegemiddelde ondernemerinzijneerstejaarverdiend. Metzo nstartkunjeinallerustjebusinessgaanopbouwenzonderdirectefinanciëlestress.jeweetdan zekerdatjejouwbusinessexactzoukunnenmakenalsdatjijwilt.

15 De Winstmodel Workshop Alslaatstewiliknogietszeggenoverde upsell dieikaanbood.eenupselliseenextraaanbodnadat iemandjeproductheeftgekocht.ikgafklantendemogelijkheidomnaasthetwinstmodelprogrammaook nognaardetweedaagsewinstmodelworkshoptekomen. Ditgafmijeenextraproductenzorgdevoormeeromzetmaarhethadooknogeenandervoordeel: Alsjeeentweedaagseworkshopoverjevakgeeftdandwingjejezelfomin2dagentijdjehelevakzote behandelen/uitteleggendatdeleekhetbegrijpt.jeweetdandus100%zekerdatjenadie2dageneen ontzettendwaardevolvideoprogrammahebt(alsjehetopneemtnatuurlijk). Ikhadooknogeens2dagendirectcontactmetmijneersteklanten.Jekrijgtdaneengoedbeeldvanwater bijjeklantenleeft,waarbehoefteaanisenhoejejouwproductnadeeersteversiekuntverbeteren. Leukebijkomstigheidwastrouwensdatdezeworkshop mijnwattestimonialsopleverde. Dezezijnzekerophetinternetbelangrijkwantanders moetjehetpuurenalleenvanjeeigenwoordhebben alshetgaatomhetwekkenvanvertrouwenbijje potentieleklanten. IkhadnueenmooivideometenthousiasteWinstmodel gebruikers

16 Thuisbasisbouwen Nadelanceringwasiktevreden,zotevredenzelfsdatikvoordeeerste(maarzekernietdelaatste)keerin mijnondernemerscarrièregeraakteineen: En hij zag dat het goed was momentje Zo nmomentjeiseenfasedatjealsondernemernahardwerkenevenrustigachteroverleunt.hetgevaar vanzo nmomentisechterdatalsjeertelanginblijfthangen jeernietmeeruitkomt.hetinternet beweegtontzettendsnelenjezultjeeroververbazenhoesnelmensenjeweerzijnvergetennaareen uitgebreidemarketingcampagne. Alleen een verlopen salespage Mijnvolledige business bestondopditmomentuiteensalespagemeteenverlopenaanbod. Winstmodel.nlwasmijnenigesiteendelanceringdiedaarplaatshadgevondenwasafgelopen. Isdateenbusiness?Needatisgeenbusiness Verwaromzetmakennooitmethethebbenvanenbusiness.Eenbusinessisietswatjijbezit,watwaarde heeftengroeitenjouookopdelangetermijngeldoplevert.jemoeteenfundamentonderje ondernemingleggen,anderskomjenooitverderdan onehitwonders enbenjealtijdzogoedalsje laatsteproject.ikstarttedaarommetmijn thuisbasis,deinternetmarketinguniversiteit Website bouwen achter de schermen Ikbegonachterdeschermentebouwenaan mijnsite.ikkanzelfgeenwebsites maken/vormgevendusikmoesthetdoenmet eenstandaardwordpressinstallatie: Veelondernemerszijnperfectionistenenzullen ookpaseensiteonlinezettenwanneerdeze echt af is.datiseenbeetjeeenutopiewant eenwebsiteisnooitaf.eenwebsiteisnamelijk eenmiddelennieteendoel. Hetmoetnietjedoelzijnomeenwebsitete hebben,jemoetjewebsiteelkedagalsmiddelgebruikenomjedoelgroeptebereiken.

17 Ikhadal74artikelenoverinternetmarketingopmijnwebsitestaan(endusookinGoogle)voordatde designer(sandergoorden,bouwervanhetwinstmodel)überhauptbegonmetdevormgeving.alvrijsnel kwamdekarakteristiekelookvandeinternetmarketinguniversiteitnaarvoren:

18 Operatieruisveroorzaken DeIMUheeftvandaagdedagnogbijnadezelfdelook.VeelWinstmodelledenhebbenookditstramien gekozenvoorhunwebsite.ikkrijgvaakdevraagwaaromaldiewebsitesopelkaarlijken.deredenisdat diteenheleeffectieveopzetis,metnamedekarakteristiekebovenkantmethetgratiserbookwerkterg goed.alseenopzeteffectiefis,waaromzoujedaardanvanafwijken? Iknoemdezebovenkant dezeef diebedoeldisomer mailadressenvanbezoekersoptevangenenhebdat meteengeplaatstinhetkadervan wijsheidvooraf. Alsjealsondernemerlekkeraandeslaggaatmettalvan marketingactiviteitenzuljeziendaterheteenenander gebeurt.wanneerjeachterafdenkt jammerdatiktoen nietmeteeneenlijstopbengaanbouwen hebjehet overwijsheidvooraf Nuikeenthuisbasishadgemaaktkonikstartenmetwatiknoem operatieruisveroorzaken.toenikvoor Eelcowerktehaddenwijhetvaakoveroperatieruisverwijderen.Daarmeedoeldenweophet opruimen/deleten/automatiserenvanalleswat stoort injehoofdofinjeonderneming.jecreëert daarmeerust,overzichtelijkenvaakookproductiviteit. Alsjeechterneteenondernemingstartiserweinigruisteverwijderen,jekuntdanbeterstartenmetruis veroorzaken,ofwel;kabaalgaanmaken Webinars Ikbegonelkedagtebloggenommijnsitevullingtegevenenomdeflow erintehouden.daarnaastgafikelkeweekvanuitmijndonkere woonkamertjeeenwebinaromdeinteractieopmijnwebsiteopgangte krijgenennatuurlijkomeenbandmetmijnachterbanoptebouwen. Dezewebinarszorgdenvoorergveelreactiesendaardoorsteegmijn websiteophogesnelheidindezoekmachines.

19 Ikbenaderdehogescholenvoorgastcollegesenverbaasdemeeroverhoemakkelijkdatgingmaarja,alsje eigenaarvande InternetMarketingUniversiteit bent,jehebteenboekgeschrevenenjesitestaattjokvol reacties,dangaanerineensdeurenopen Ikmochtzelfseengastcollegegevenbijdeopleidingwaarikzelfin2008nogstudeerde.Demandie2jaar daarvoordusnogmijndocentmarketingwashuurdemijinvooreengastcollegeovermarketing Ikstartteookmetvideomarketingookalhadikgeen goedecamera,geenmicrofooneneen verschrikkelijkebelichting.ikervoerdattoennietzo enikvondhetgebrekaanlichtwelprimawantikwas vrijbleekjes;) Hetleukstevondiknogmijnboekenkastvideo s,waar iknuoverigensmethetschaamroodopmijnkaken naarterugkankijken. Nuzouikzoietsnooitonlinezettenterwijlhetdestijdsprimawasenalomgewaardeerdword. Zoudatdantochalleeninjeeigenhoofdeenrolspelen? Seminars Ikbegonookseminarstegeven,ditzorgdevoorwat meer echt contactmetmijnachterban.ikgafgratis seminars,datwasdanaltijdeenavondmeteen presentatievanongeveer2uur. Nadepresentatie pitchte ikdanmijnwinstmodel Programmavoorwiedatinteressantvond.Zohebje eenidealecombinatievangratisenbetaaldin1 avondgestopt.opdevoorkant(zaalhuur)hadik kostenmaarmetdeverkoopvanhetwinstmodel maakteikdataltijdweerruimgoed. Doorelkemaandeengratisavondtegevenbouwdeiksnelaaneengroteenookhechteachterban.Als mensenjeeensinhetechtgezienhebbenenje2uurhebbenhorensprekenzitjeveelbeterinhun geheugendanwanneerzealleeneenblogberichtofonlinevideovoorbijhebbenzienkomen Hetallermooistemomentvondikmijntweedegratisseminar.IkhadeenzaalinHoteldeWitteBergen gehuurdenerkwamen134ondernemersopdagen,daarbijookmijnouders.watikdoevoordekostis somswatmoeilijkeruitteleggen,datwasnadieavondineensgeenissuemeer.ikwastrots Ookverkochtikdieavondgoed,ikbetaalde300euroaanzaalhuurenmaakteeenomzetvan15.500euro.

20 Googledomineren Dankzijoperatieruisveroorzakenbegonmijnwebsitete leven endatisbelangrijkomtegenwoordig goedingoogletescoren.aldieseospecialistenophetinternetzeurenaltijdzooverdekleinste technischedetailsdievoor80%vanallewebsitesophetnetnoggeenprocentverschilmaken. AlsjeechtgoedwilscoreninGooglezorgerdanvoordatjeenerzijdsjeeigenenergieeninspiratieinje websitelatengeldenenanderzijdsdatvanjebezoekersopwekt.alsjewebsiteleeftgajeechtscoren.je hebtdanveelinteractie(reacties)ennatuurlijkookveellikes,tweets,+1tjesenzovoorts. Hetgingzoharddatikmijndoelvoordeeerste12maandenalna5maandenbereikte.Ikwildegraag binneneenjaaropdeeerstepaginavangooglekomenopeenvandemeestbeconcurreerdewoordenvan Nederland,hetwoord internetmarketing.ditisoverigensnieteenveelgezochtwoordhoormaarwat wilhetgeval:iedereendieopditwoordwilscorenheeft toevallig ooknogeensveelverstandvan internetmarketing Visitekaartje afgegeven qua SEO Na5maandenstondikineensopdeeerstepaginavanGoogle.Numaaktemeditvoorhetaantal bezoekersoverigensnietuitwantzoveelzijndaterniet.ikgeloofnietzoinhetscorenop1woordendaar jehelestrategieopaanpassen,jekomtdanaltijdbedrogenuitdenkik. Deredendatikditnastreefdewasomeenvisitekaartjeaftegeven.Ikwildeaantonenhoemakkelijkhet vandaagdedagnogsteedsisinnederlandomtescorenopdemeestbeconcurreerdewoorden.deechte krachtvanmijnstrategielagechteraandeachterkant De echte kracht Zoalsjelaghetechtevolumeaanbezoekersindemassaaanzoekwoorden.Hadiknietophetwoord internetmarketinggescoorddanhadikwelopdieandere27.887woordenbezoekersgekregen

21 Iknoemditprestigeversuspower.Veelwebsiteeigenarengaanvoordeprestige,datzijndemooie,korte woordenwaarjemeteenaandenktalsjeeenvakgebiedwilbenoemen.depowerzithemechterinde massa,indevelezoekwoordcombinatiesenvaakookdelangerezinnen. Winnen in Google Ikvindhetaltijdhetleukste(lees:makkelijkste)omzelfsietstedoenendatvervolgenstedelen.Eigenlijkis datookmijnbusinessmodel,ikprobeerzelfietsuitenalshetwerktdandeelikdat,alshetnietwerkt overigensook IkbeslooteennieuweRbookteschrijvenovermijnSEOStrategie.Nalangnadenkenovermijnpositionering hadikernamelijkvoortekozenommehierintespecialiserenenmijnzoekmachinestrategieookmijn visitekaartjetelatenworden.alsjeeenheelbredemarkt/doelgroephebt,zorgerdanvoordatmensen wetenwaarjijvoorstaat,creëereenhelderepositionering. IkschreefeenkleinboekjemetSEOfactorenennoemdedatdeSEODriehoek,ikkondigdehetaanopmijn websiteenwildeheteigenlijkalvrijgeventoenikineensbedacht alsikhetnuopmijnblogzetverdrinkthetindemassaenisiedereenhetvolgendeweekvergeten Alsjewiltdatmensendewaardevanietsinzienzuljezediewaardeduidelijkmoetenmaken.Ookeen gratisproductkunje verkopen.ikbesloothetanderstedoenenmaaktedezepagina:

22 Watjehierzietisdeultiemevormvanaandachtfocussenenwaardeverhogen.Deheadlinemaakthet spannendenookdetitelvanhetboeknodigtveelmeeruitdan deseodriehoek. Omhetgeheel viraal temakenbeslootikeenmethodetegebruikendieiknognergensinnederlandhad gezien.namelijkpaywithatweet.com Ikdevideoverteldeikoverhetboek.Ikzeidatdithetbestewaswatikooithadgeschreven(vindiknog steeds)enhadhetboekookuitgeprint.alsjeietsuitprintkrijgthetnamelijkmeerwaardedanwanneerje ergensnaarverwijst,jemaakthettastbaar.omdiezelfderedenookde3dcovernaastdevideo. Indevideoverteldeikdathetboekgratiswasmaarniethelemaal100%gratis Mensenmoesteneerst eentweetplaatsenenwerdendanautomatischdoorgestuurdnaardedownloadpaginadieeroverigenszo uitzag: Veelsimpelerkunjeenpaginaernietuitlatenzienmaardatmaaktnietuit,hetgaatomhetresultaat.Let erop:jehebtalleenietsaanbereikwanneerjederesponsopkuntvangen Aaneeninternethithebjehelemaalniksalsjeiedereendie hetmeegekregenheeftnietmeerkuntbereiken.mensen zijnjezoweervergeten Ikzettedepaginaonline,deeldehetmetmijnvaste achterbanenhetresultaatwasfantastisch IkraakteverslaafdaanTwitterindiedagenwantdeTweets blevenmaardoorlopen.binnendeeersteweekwerdener meerdan900tweetsoverhetboekgeplaatst.omdataldie mensenzichnadetweetookinschrevenvoormijnlijst(optr in)groeidemijnlijstlekkerdoor

23 Lancering Winstmodel 2.0 Hetleukevanditboekisdathetnetalshetvorigeboekweereencombinatievanwaardeen verkoopkrachtwas.hetboeklaatnamelijktotindetailzienhoejeeenwebsitehelemaaloptimaliseertvoor Google.Alsjeechtergeenideehebthoejeditmoetdoen danismijnproductideaalvoorje DoorenthousiastterakenvanWinneninGooglewordtjeautomatischenthousiastvoorhetWinstmodel endusmijnwinstmodelprogramma Wanneerjeaanhetverkopenbent,ofdatnuineenverkoopgesprekofopeensalespageissteltde ontvanger zichandersop.hij/zijzitdanineenalarmmodus,netalswanneerjenaartellsellzittekijken, jepastopdatjejenikslaataanpraten. Wanneerjeechtereenboekleest,omietsteleren,stajeheelergopenenlaatjejeenthousiastmaken doorhetgeenjeleest(alshetgoedgeschrevenisnatuurlijk).iknoemdit prerpitchen,jelaateen potentieleklantaleenaankoopbeslissingnemen,zonderhetindegatentehebbenennogvoordathij weetdaterüberhauptietstekoopisenwatdatgaatkosten. Ookhetismisschienwatsneakymaarinternetmarketingisookpsychologie,hetbegintechteraltijdmet waardegeven,onthouddatlaatstegoedandersgajejezelftegenkomen.erverscheenweereenafteller onlineenwinstmodel2.0stondklaaromgelanceerdteworden: Leukomoptemerkenmisschienisdatikhiereenhelebewustewoordkeuzevoordeheadlineheb gekozen.hetisindezelanceringheelerggerichtopdeondernemerdiegeenkaasgegetenheeftvan websites/techniekenzichdaarookabsoluutnietmeebezigwilhoudenmaarwelsneleneenvoudignaar eensuccesvollebusinesstoewil. Deheadlinebevateigenlijkdegrootstevoordelenvanmijnprogramma.Datishetuitbestedenvan technischerompslompaanmij,hethelderestappenplan(begeleiding),detijdsbesparing,de automatisering(passievefactor)enhetgewensteeindresultaat(succes).

Internet Succes Formule

Internet Succes Formule Internet Succes Formule De ultieme formule voor geld verdienen via internet in 19 stappen 2012 Tonny Loorbach InternetMarketingUniversiteit.nl Pagina 2 van 62 Heb je de nieuwste versie van dit boek? Ik

Nadere informatie

"What a trip..." Wanneer je mij een paar jaar geleden zou vertellen wat ik je nu ga vertellen had ik je niet geloofd.

What a trip... Wanneer je mij een paar jaar geleden zou vertellen wat ik je nu ga vertellen had ik je niet geloofd. "What a trip..." Wanneer je mij een paar jaar geleden zou vertellen wat ik je nu ga vertellen had ik je niet geloofd. Ik had je niet alleen niet geloofd, maar ik had je waarschijnlijk ook nog eens keihard

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

Dit is versie 3.0 van dit rapport.

Dit is versie 3.0 van dit rapport. Dit is versie 3.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://www.winst.nl/e books Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid

Nadere informatie

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet.

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIALE MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNET MARKETING MICROSOFT OFFICE 365 WWW.DVBMEDIA.NL

Nadere informatie

Van ontslagen student tot full time internet ondernemer. Hoe ik ben begonnen

Van ontslagen student tot full time internet ondernemer. Hoe ik ben begonnen Hoe ik ben begonnen Het verhaal van een ontslagen student die fulltime internet ondernemer is geworden. Kees van Dijk Laatste update: Oktober 2012 Kees van Dijk www.webwinkelsucces.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2!

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

DVB MEDIA helpt u aan online succes!

DVB MEDIA helpt u aan online succes! DVB MEDIA helpt u aan online succes! WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIAL MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNETMARKETING MOBIELE APPS WWW.DVBMEDIA.NL Voor een complete internetstrategie 030-75 55 310 DVB MEDIA

Nadere informatie

Tip: Print dit e-book uit voor optimaal resultaat!

Tip: Print dit e-book uit voor optimaal resultaat! Winnen in Google! Tip: Print dit e-book uit voor optimaal resultaat! Tonny Loorbach 2011 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 2 / 54 Voorwoord Toen ik enkele jaren geleden in aanraking kwam met

Nadere informatie

Arend Langenberg interviewt Tom koster over de licentie mogelijkheden van Regionaal Sociaal

Arend Langenberg interviewt Tom koster over de licentie mogelijkheden van Regionaal Sociaal Arend Langenberg interviewt Tom koster over de licentie mogelijkheden van Regionaal Sociaal Transcriptie van de YouTube video: Arend: Ja, vandaag praat ik met Tom Koster over een begrip, meer dan een begrip

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Tig Tips Die Je Eigenlijk Direct Zou Moeten Toepassen

Tig Tips Die Je Eigenlijk Direct Zou Moeten Toepassen Tig Tips Die Je Eigenlijk Direct Zou Moeten Toepassen Het kan zijn dat je nog helemaal niks doet op het internet maar het kan ook al zijn dat je een succesvolle internetbusiness hebt. Hoe je het wendt

Nadere informatie

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging!

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! 0172-421 411 Als enigste site krijgt Google Plus extra

Nadere informatie

More Fast BVBA Tom De Bruyne Ronceval 46 8700 Tielt 0477 77 53 52 info@morefast.be. More Fast. Applied data consulting

More Fast BVBA Tom De Bruyne Ronceval 46 8700 Tielt 0477 77 53 52 info@morefast.be. More Fast. Applied data consulting More Fast BVBA Tom De Bruyne Ronceval 46 8700 Tielt 0477 77 53 52 info@morefast.be More Fast Applied data consulting More Fast Wat we doen More Fast specialiseert zich in applied consulting, een term waarmee

Nadere informatie

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken FNV Professionals Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken Visie FNV Professionals Krachtige mensen die de regie nemen en samen verder willen komen Mensen die verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Meer winst uit WordPress. (en online marketing)

Meer winst uit WordPress. (en online marketing) Meer winst uit WordPress (en online marketing) Introductie Martijn Duker 26 jaar Online marketing Pronamic Waarom WordPress? 1. Eenvoudig in beheer 2. Open source community 3. Talloze uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Is jouw website 2015 PROOF? Georgette van Aart

Is jouw website 2015 PROOF? Georgette van Aart copyright 2015 Georgette van Aart www.bizzyweb.nl 1 Is jouw Website 2015 Proof? Door Georgette van Aart www.bizzyweb.nl www.wordpresskennisbank.nl copyright 2015 Georgette van Aart www.bizzyweb.nl 2 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Dit is versie 2.0. Klik hier om de nieuwste upgrade te downloaden van dit e-book.

Dit is versie 2.0. Klik hier om de nieuwste upgrade te downloaden van dit e-book. Dit is versie 2.0. Klik hier om de nieuwste upgrade te downloaden van dit e-book. Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming PowerSellers BV verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Tig Tips Die Je Eigenlijk Direct Zou Moeten Toepassen

Tig Tips Die Je Eigenlijk Direct Zou Moeten Toepassen Tig Tips Die Je Eigenlijk Direct Zou Moeten Toepassen Het kan zijn dat je nog helemaal niks doet op het internet maar het kan ook al zijn dat je een succesvolle internetbusiness hebt. Hoe je het wendt

Nadere informatie

DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL

DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 40 tips om nieuwe klanten te werven.

Nadere informatie

Hoe kan de all-in-one marketing software van HubSpot jou helpen?

Hoe kan de all-in-one marketing software van HubSpot jou helpen? 1 Inleiding Hoe kan de all-in-one marketing software van HubSpot jou helpen? Door het gebruik van HubSpot zijn al jouw marketingwerkzaamheden niet langer verspreid, maar komen ze samen op één platform.

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Dit is versie 3.0 van dit rapport.

Dit is versie 3.0 van dit rapport. Dit is versie 3.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://www.winst.nl/e books Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid

Nadere informatie

Tony de Bree GELD VERDIENEN MET JEZELF. Begin voor jezelf, doe waar je goed. in bent en bepaal je eigen toekomst

Tony de Bree GELD VERDIENEN MET JEZELF. Begin voor jezelf, doe waar je goed. in bent en bepaal je eigen toekomst Tony de Bree GELD VERDIENEN MET JEZELF Begin voor jezelf, doe waar je goed in bent en bepaal je eigen toekomst Eerste druk november 2014 Uitgeverij Haystack Postbus 308 5300 AH Zaltbommel 0418-680180 needle@haystack.nl

Nadere informatie

NIEUW ONLINE VERDIENMODELLEN ONLINE GELD VERDIENEN VOOR ONDERNEMERS. Dennis Looijenga - Dennis Zwier - Ramon Boxelaar - Rick Brink

NIEUW ONLINE VERDIENMODELLEN ONLINE GELD VERDIENEN VOOR ONDERNEMERS. Dennis Looijenga - Dennis Zwier - Ramon Boxelaar - Rick Brink ONLINE VERDIENMODELLEN ONLINE GELD VERDIENEN VOOR ONDERNEMERS NIEUW Dennis Looijenga - Dennis Zwier - Ramon Boxelaar - Rick Brink INHOUDSOPGAVE Inleiding Blz. t/m. Content (blogging) Blz. 5 t/m. Diensten

Nadere informatie

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag!

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag! NLMPStappenplan In10 stappen naar Succes op internet! VOOR FOTOGRAFEN! 1 Heb je de nieuwste versie van dit E-book? Dit is de 1.0 versie van dit e-book Succesvol op internet? Ik help je graag Er worden

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet

9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet 9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet Exclusief voor tuincentra John Stanley en Edwin Meijer 9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet J. Stanley

Nadere informatie

Online dienstenmarketing

Online dienstenmarketing Online dienstenmarketing Hoe de website van een zzp'er succes boekt. Paper Nima B e-marketing David Uijl, april 2014 twitter.com/daviduijl nl.linkedin.com/in/daviduijl/ Samenvatting In het voorjaar van

Nadere informatie