AANHANGIGMAKING VAN ZAKEN BIJ DE RECHTER ITALIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANHANGIGMAKING VAN ZAKEN BIJ DE RECHTER ITALIË"

Transcriptie

1 AANHANGIGMAKING VAN ZAKEN BIJ DE RECHTER ITALIË WIJZE WAAROP EEN ZAAK BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG WORDT GEMAAKT Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? Vertegenwoordiging door een professionele vertegenwoordiger is in ons rechtsstelsel verplicht op grond van een algemeen beginsel dat is neergelegd in artikel 24 van de grondwet. In het algemeen moet een persoon die zich tot een rechtbank wendt zich door een professionele vertegenwoordiger (of advocaat) laten verdedigen. In enkele gevallen is het echter toegestaan dat een partij zich niet laat vertegenwoordigen. Het betreft dan rechtszaken waarmee een beperkt bedrag gemoeid is. In die gevallen geldt vanwege de geringe waarde van de zaak een uitzondering op de verplichte beroepsmatige vertegenwoordiging om de kosten van de verdediging voor de partijen te beperken en mag een persoon volgens de wet rechtstreeks in rechte optreden. Deze uitzonderingen betreffen: a) civielrechtelijke zaken voor de giudice di pace (vrederechter), waarbij de partijen zichzelf mogen verdedigen bij geschillen met een waarde van ten hoogste 516,46 euro; bij zaken met een hogere waarde kan de giudice di pace een partij op haar verzoek toestaan zichzelf te verdedigen indien de aard en de waarde van de zaak dat toelaten (artikel 82 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering); b) een partij die bevoegd is om als verdediger op te treden voor de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is, mag in rechte optreden zonder tussenkomst van een andere verdediger (artikel 86 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering); c) in arbeidsgeschillen in eerste aanleg mag een partij zichzelf verdedigen in zaken met een waarde van ten hoogste 129,11 euro; een soortgelijke bepaling geldt voor geschillen betreffende verplichte voorzieningen en bijstand (artikelen 417 en 442 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). In specifieke wetgeving worden nog andere gevallen genoemd. Zo mag men zichzelf in rechte vertegenwoordigen in zaken betreffende onkostenvergoedingen, honoraria en kosten van advocaten en procureurs, in electorale zaken, in eerste aanleg bij huurgeschillen beneden een bepaalde waarde en voor belastingcommissies. Wijze waarop een zaak bij de giudice di pace aanhangig wordt gemaakt In principe wordt een zaak bij de giudice di pace (vrederechter) aanhangig gemaakt door middel van een dagvaarding overeenkomstig het zittingsrooster dat in elke rechtbank in de zittingszaal wordt opgehangen en jaarlijks bij besluit van de president van de rechtbank, in overleg met de procureur van de republiek, wordt vastgesteld. De griffier van de giudice di pace verdeelt elk kwartaal de zittingen voorlopig over de magistraten en wijst vervolgens, nadat een verzoekschrift ter griffie is neergelegd, de magistraat aan die met het onderzoek van de zaak wordt belast. Overigens kan een burger die een van zijn rechten wil doen gelden, wanneer de waarde van de eis niet meer dan 516,45 euro bedraagt, ter zitting voor de rechter verschijnen en verzoeken om te worden gehoord. De rechter laat proces-verbaal van de afgelegde verklaringen opmaken en de eiser zorgt ervoor dat de gedaagde een kopie daarvan ontvangt, met een dagvaarding om op een bepaalde

2 zitting te verschijnen. Ook wanneer een verzoek om te worden gehoord niet-ontvankelijk is op grond van de wettelijk vastgestelde maximumwaarde, kan de rechter gezien de aard en de omvang van het geschil een partij toch (ook op mondeling verzoek) toestaan in persoon op te treden bij geschillen met een hogere waarde. Zowel de eiser als de gedaagde kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon die hiertoe schriftelijk gemachtigd is; de machtiging kan onderaan de akte van de eis of de repliek, of in een afzonderlijke akte worden opgenomen. De gemachtigde hoeft geen advocaat te zijn; hij moet slechts in staat zijn namens de persoon die hij vertegenwoordigt op te treden en diens argumenten voldoende duidelijk te maken. In de gevallen waarin een verdediger niet verplicht is, is het met name in de provinciale rechtbanken gebruikelijk om op een bepaald moment met de rechter te overleggen en een datum en tijd voor de indiening vast te stellen. Dit overleg hoeft niet tijdens een zitting plaats te vinden. Vanzelfsprekend kan iemand die een zaak aanhangig wil maken ook bij een geringe waarde ervoor kiezen een normale dagvaarding te laten opstellen door een advocaat die hij machtigt om hem in deze zaak te vertegenwoordigen bij een afzonderlijke openbare akte of bij een onderhandse verklaring onderaan of in de kantlijn van de dagvaarding, ondertekend door de eiser, wiens handtekening door de verdediger moet worden gecertificeerd. De verdediger kan dan namens zijn cliënt alle niet bij wet aan de verdediger voorbehouden proceshandelingen verrichten, met uitzondering van handelingen die van invloed zijn op het recht waarop in de zaak aanspraak wordt gemaakt. In dergelijke gevallen moet de machtiging uitdrukkelijk worden verleend, op straffe van nietigheid van de eis. Het aantal zaken tussen burgers onderling en tussen burgers en overheidsinstellingen is de afgelopen decennia in Italië, evenals in de andere lidstaten van de Unie, gestaag toegenomen en de rechtbanken slagen er niet altijd in de toegenomen hoeveelheid werk tijdig te verrichten, wat leidt tot langere wachttijden voor de afhandeling van rechtszaken. Daarom is het afgelopen decennium geprobeerd alternatieve vormen van conflictbeslechting, buiten de rechtbank, te stimuleren, in het bijzonder in verband met de arbeidsbetrekkingen van zelfstandigen of werknemers, omdat daaraan grote maatschappelijke waarde wordt toegekend. Deze conflictbeslechting vormt een alternatief voor de rechtspraak dat bijdraagt tot goede maatschappelijke verhoudingen en de partijen tegelijkertijd in veel gevallen financiële lasten bespaart. Voor specifieke, vooral technische, geschillen bestaan op nationaal en lokaal niveau diverse vormen van preventieve bemiddeling, zoals de bancaire ombudsman, de arbitragekamers van de kamers van koophandel en de door de orde van advocaten ingestelde bemiddelingskamers. De activiteiten van de difensore civico zijn bij het grote publiek zeer bekend. Zijn rol is vergelijkbaar met die van een ombudsman. De difensore civico maakt geen deel uit van het rechtssysteem, maar van gemeenten, provincies en regio s. Vele lokale overheden kennen deze functie. De difensore civico treedt niet onpartijdig op, zoals de giudice di pace, maar steunt de burger om overheden aan te sporen in te grijpen bij de door hen gecontroleerde interne organen en nutsbedrijven. Hij bemiddelt in conflicten en zorgt tegelijkertijd voor een onpartijdige, goed functionerende overheid door misstanden en tekortkomingen aan de orde te stellen. De betrokkene kan zijn standpunt altijd schriftelijk of mondeling aan de difensore civico uiteenzetten, zonder dat er een advocaat of deskundige aan te pas hoeft te komen. In de meeste gevallen betreffen de voorgelegde geschillen belangen die buiten de bevoegdheid van de burgerlijke rechterlijke instanties vallen, maar vaak betreft het ook de aanvechting van rechten die in het burgerlijk wetboek geregeld zijn, waarvoor de gewone rechterlijke instanties bevoegd zijn. Voorbeelden zijn schendingen van het eigendomsrecht of verplichtingen uit hoofde van privaatrechtelijke contracten, waarop men zich voor een gewone rechter kan beroepen.

3 De activiteiten van de difensore civico worden alom erkend als middel om de werkdruk van de gewone rechterlijke en bestuursrechtelijke instanties te verlichten. Ook op de giudice di pace wordt een beroep gedaan om te bemiddelen in conflicten. In de dagelijkse praktijk is dit een wezenlijk aspect van de functies waarmee de wetgever hem heeft belast. De eiser en de persoon tegen wie een eis wordt ingebracht kunnen de rechter voor of na aanvang van het onderzoek verzoeken de partijen op te roepen voor een bemiddelingspoging. Voor aanvang van het onderzoek spreekt men van conciliazione in sede non contenziosa, daarna van conciliazione endoprocessuale. Indien de rechter het nuttig acht kan hij ook op eigen initiatief een nieuwe bemiddelingspoging doen zolang het vonnis nog niet is uitgesproken. Om een zaak in eerste aanleg of in beroep bij de tribunale (gewone rechtbank) aanhangig te maken, moet men een dagvaarding (atto di citazione) doen uitgaan om voor de rechtbank te verschijnen op een van de zittingsdata die aan het begin van het gerechtelijk jaar bij besluit van de president van het corte d appello (hof van beroep) voor de eerste comparitie van de partijen zijn vastgesteld. In de dagvaarding moeten een aantal uitdrukkelijk in de wet genoemde gegevens worden opgenomen: de rechtbank waarbij de zaak aanhangig wordt gemaakt; volledige gegevens van de eiser en de gedaagde, met vermelding van hun woonplaats en de woon- of verblijfplaats van de personen die hen vertegenwoordigen of bijstaan; het onderwerp van de eis; uiteenzetting van de feiten en van de rechtselementen waarop de eis of het beroep berust; specifieke vermelding van de verstrekte bewijzen en stukken; voor- en achternaam van de verdediger en vermelding van de hem verleende machtiging; de zittingsdatum voor de comparitie. Bovendien is een beroep alleen ontvankelijk als het wordt ingesteld binnen een termijn die ingaat bij de kennisgeving van de uitspraak waartegen beroep wordt ingesteld, of binnen een jaar als de winnende partij geen kennisgeving van de uitspraak heeft gedaan. Bijstand door een verdediger is verplicht op straffe van niet-ontvankelijkheid, ongeacht of de zaak door een enkelvoudige rechter of door een college van rechters wordt behandeld. De eiser moet het vonnis waartegen hij in beroep gaat in het dossier opnemen; vervolgens wijst de president de onderzoeksrechter aan en schrijft de griffier de zaak op de rol. Om een zaak bij het corte d appello (hof van beroep) aanhangig te maken, moeten dezelfde formaliteiten worden vervuld. Het beroep wordt ingesteld bij het hof van het district waaronder de rechter valt die het vonnis heeft uitgesproken. De beroepszaken worden altijd door het college behandeld, dat eveneens een bemiddelingspoging kan doen en zo nodig de partijen in persoon kan laten verschijnen. Beroepen bij het corte di cassazione (hof van cassatie), ten slotte, zijn alleen ontvankelijk als zij worden ingesteld door een persoon die door een verdediger wordt bijgestaan, met vermelding van: de partijen; het vonnis of de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld; een beknopte uiteenzetting van de feiten; de redenen waarom in cassatie wordt gegaan, met vermelding van de rechtsbepalingen waarop men zich baseert;

4 de machtiging, indien deze bij afzonderlijke akte is verleend, en indien gratis rechtsbijstand wordt verleend, het desbetreffende besluit; de domiciliekeuze in Rome ten behoeve van de kennisgevingen; indien geen domicilie wordt gekozen, worden de kennisgevingen naar de griffie van het corte di cassazione gezonden. Bij de aanhangigmaking wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen twintig dagen na de laatste kennisgeving aan de partijen waartegen de zaak gericht is een cassatieverzoek bij de griffie van het hof ingediend. Bij het verzoek moeten, eveneens op straffe van nietontvankelijkheid, de bovengenoemde stukken alsmede een verzoek aan de griffie van het hof om een dossier samen te stellen worden gevoegd. Deze strikte formaliteiten gelden eveneens voor de partij die een verweerschrift wil indienen en voor de partij die incidenteel beroep wil instellen. Zaken betreffende de inbeslagneming van roerende en onroerende zaken die bij een debiteur of bij derden berusten Hiervoor is de enkelvoudige rechter van de tribunale bevoegd. Bijstand door een verdediger is bijgevolg verplicht. Voorafgaand aan het proces moet een aanmaning zijn gezonden waarin de partij wordt aangezegd zijn verplichting op grond van een executoriale titel, betreffende een zeker, liquide en opeisbaar recht, te vervullen. Nadat de griffier hem het dossier heeft voorgelegd benoemt de president van de rechtbank de giudice dell esecuzione (rechter die met de executie wordt belast). Deze rechter controleert het verloop van de executieprocedure en kan de partijen oproepen om hun standpunten te horen. Vervolgens stelt hij de besluiten vast die nodig zijn voor een goed verloop van de procedure, onder meer om een geldbedrag te vervangen door de in beslag genomen zaken of schuldvorderingen, de in beslag genomen goederen te beperken of passende voorzorgsmaatregelen voor de bewaring van die goederen te nemen, of tot verkoop of toewijzing over te gaan. Bij geschillen onderzoekt de rechter de kwestie en verwijst hij de partijen naar het college, dat uitspraak doet. Indien beslag wordt gelegd op goederen van de debiteur die in het bezit zijn van derden, is de giudice delegato (rechter-commissaris) altijd degene die de verklaring van de derde opneemt en een besluit neemt, behalve indien een geschil ontstaat, in welk geval het college vonnis wijst nadat de giudice delegato de zaak naar behoren heeft onderzocht. Tegen besluiten van de giudice delegato kan nog voordat het beslag wordt uitgevoerd, bezwaar worden gemaakt. In dat geval besluit de giudice di pace wanneer het geschil op grond van de waarde onder zijn bevoegdheid valt; indien het beslag reeds is uitgevoerd, kan bezwaar worden gemaakt bij de enkelvoudige kamer van de tribunale. Deze bevoegdheid van de giudice di pace in executieprocedures, die over het algemeen tot de bevoegdheid van de enkelvoudige rechter van de tribunale behoren, vormt een uitzondering die specifiek door de wetgever is gecreëerd. Hieruit volgt dat in het ene geval de giudice di pace een besluit neemt nadat hij de zaak heeft onderzocht, en in het andere geval het college een besluit neemt nadat de giudice delegato het nodige bewijsmateriaal heeft verzameld. Kort gedingen Het betreft hier uiteenlopende afzonderlijke procedures waarbij slechts een summier gerechtelijk onderzoek plaatsvindt; indien een van de partijen bezwaar maakt kan echter een volledig onderzoek plaatsvinden, in welk geval het college bevoegd is uitspraak te doen.

5 In enkele gevallen is de giudice di pace bevoegd, uiteraard binnen de grenzen van zijn bevoegdheid op grond van de waarde. Het hangt dan eveneens van de waarde af of vertegenwoordiging door een verdediger al dan niet verplicht is. In de meeste gevallen moet de zaak echter aanhangig worden gemaakt bij de enkelvoudige rechter van de tribunale en is een gemachtigd verdediger vereist. De giudice di pace is met name bevoegd voor rechterlijke bevelen tot betaling of tot overdracht van roerende zaken beneden een bepaalde waarde. Hij beslist tevens over beroepszaken. Bij een hogere waarde beslist de enkelvoudige rechter van de tribunale, die beroepszaken naar het college verwijst. Voor de bekrachtiging van vergunningen en uitzettingen wegens wanbetaling moet men zich altijd tot de enkelvoudige rechter van de tribunale wenden. Beroepszaken worden behandeld door het college, dat vonnis wijst. Bijstand door een verdediger is dan in elk geval verplicht. Bewarende maatregelen Voor sekwestraties, voorlopige voorzieningen in verband met nieuwe bouwwerken of gevreesde schade, preventieve onderzoeksmaatregelen en noodmaatregelen die afwijken van de expliciet beschreven standaardgevallen moet men zich tot de enkelvoudige rechter van de tribunale wenden indien het verzoek aan de rechtszaak voorafgaat; indien de rechtszaak reeds aanhangig is gemaakt, moet de eiser zich wenden tot de onderzoeksrechter wanneer die al is aangewezen, of anders tot de president van de rechtbank, die dan een onderzoeksrechter aanwijst. Uitdrukkelijk is bepaald dat de giudice di pace hiervoor in geen geval bevoegd is, ook niet wanneer het geschil reeds bij die rechter aanhangig is gemaakt. Vrijwillige rechtspraak (volontaria giurisdizione) Er zijn vijf verschillende procedures die verband houden met mogelijke familiegebeurtenissen en specifieke momenten in het leven van mensen. Het betreft korte procedures, die echter uit sociaal oogpunt belangrijk zijn en waarbij optreden van het openbaar ministerie gerechtvaardigd is. Het openbaar ministerie kan ook het initiatief nemen om het verzoekschrift in te dienen. De procedures vinden plaats voor de tribunale, die bij vonnis, bij beschikking of bij met redenen omklede beschikking beslist. De zaak kan door de belanghebbende, zonder bijstand van een verdediger, bij de justitie aanhangig worden gemaakt indien de belanghebbende over de vanwege de aard van de litigieuze betrekking vereiste handelingsbekwaamheid beschikt, maar de eiser mag zich ook laten vertegenwoordigen door een advocaat met speciale volmacht of door een notaris, die geen machtiging terzake hoeft over te leggen. In bepaalde gevallen moeten de betrokkenen echter in persoon verschijnen om te worden gehoord over de gebeurtenissen in hun leven en onlangs hebben de betrokkenen bovendien de mogelijkheid gekregen om zich in persoon tot de rechtbank te wenden om te verzoeken om noodmaatregelen ter bescherming van het vermogen van minderjarigen bij dreigend misbruik door naaste familieleden. Het betreft gevallen waarvoor specifieke eisen gelden, die afwijken van de algemene regel. Scheiding van tafel en bed Nadat de zaak voor de rechtbank is gebracht roept de president de echtelieden op voor een bemiddelingspoging. Zij moeten in persoon, zonder bijstand van een verdediger, verschijnen. Het betreft hier een praktische eis die een uitzondering vormt op de algemene regel dat een verweerder aanwezig moet zijn. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt in raadkamer over de goedkeuring van de scheiding van tafel en bed beslist op basis van een verslag van de president, nadat een van de leden van het beoordelende college de zaak naar behoren heeft onderzocht.

6 Onder curatele stelling en handelingsonbekwaamverklaring Nadat de zaak voor de rechtbank is gebracht wijst de president een rechter aan die het onderzoek uitvoert, waarna de rechtbank bij vonnis beslist. Verklaring van vermissing en van vermoedelijk overlijden Nadat de zaak aan de rechtbank is voorgelegd gelast de president de betrokken partijen in persoon, bij wijze van uitzondering zonder bijstand van een verdediger, te verschijnen om te worden gehoord. Vervolgens verricht een giudice delegato het vereiste onderzoek, waarna de rechtbank bij vonnis beslist. Er gelden speciale voorschriften voor de bekendmaking van de beslissing. Maatregelen betreffende onder voogdij geplaatste en handelingsonbekwame minderjarigen De rechtbank waaraan de zaak is voorgelegd beslist in raadkamer bij met redenen omklede beschikking, na raadpleging van de voogdijrechter (giudice tutelare). Vermogensrechtelijke zaken tussen echtelieden De president van de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt verzoekt de belanghebbenden in persoon bij hem of bij een door hem aangewezen rechter te verschijnen. De beslissing wordt in raadkamer genomen. Tegen deze beslissing kan geen beroep worden ingesteld. Beschermende maatregelen tegen misbruik door familieleden Nadat de belanghebbende de zaak bij de rechtbank aanhangig heeft gemaakt, wat hij ook in persoon kan doen, roept de door de president aangewezen rechter de betrokken partijen op en beslist hij, nadat hij het vereiste onderzoek heeft verricht, bij met redenen omklede, onmiddellijk uitvoerbare beschikking. Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld bij het college, dat vervolgens bij met redenen omklede beschikking met kracht van gewijsde beslist. Maatregelen van de voogdijrechter Ten slotte moet nog worden vermeld dat iedere burger zich, ook mondeling, tot de voogdijrechter (giudice tutelare) kan wenden om te verzoeken om maatregelen betreffende voogdijregelingen. De voogdijrechter beslist bij beschikking waartegen beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank, die zich in raadkamer uitspreekt. Natuurlijk kan ook het openbaar ministerie tegen een uitspraak in beroep gaan. Een derde bij de procedure kan alleen beroep bij de bevoegde rechter instellen wanneer hij de rechtmatigheid van de maatregelen aanvecht.

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

PROCEDUREREGELING VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART - 45 - Bijlage 4 PROCEDUREREGELING VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART Overeenkomstig artikel 45 ter van de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868, zoals laatstelijk

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juli 2005 (OR. fr) 10665/05 286 COUR 35 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MAART 2011 C.10.0531.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0531.F B. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. P. F. en, 2. D. C., Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 SEPTEMBER 2016 P.16.0052.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0052.N 1. RTS bvba, met zetel te 8210 Zedelgem, Remi Claeysstraat 23, beklaagde, 2. S F W R, beklaagde, eisers, beiden met als

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP EN BEZWAAR

REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP EN BEZWAAR REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP EN BEZWAAR Vastgesteld door Stichting ProCERT Stichting ProCERT Kerkewijk 69a 3901 CE Veenendaal Tel. 0318-514580 Fax. 0318-551331 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 Definities 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema Pagina: 1 van 7 Reglement Pagina: 2 van 7 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Het aanhangig maken van een beroep 3 3 Samenstelling van een 3 4 Inlichtingen 4 5 Geheimhouding 4 6 Procedure 4 7 Uitspraak 6 8 Overige

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385undecies) hier : art. 1042-1121 (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-06-1985 en tekstbijwerking

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten)

Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten) COOPERATIE SERVICEHUIS PARKEER- EN VERBLIJFSRECHTEN U.A. PANTHEON 2 7521 PR ENSCHEDE TELEFOON: 06 2012 7854 E-MAIL: INFO@SHPV.NL WWW.SHPV.NL KVK: 50 371 371 Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en

Nadere informatie

Procesreglement de Spreekuurrechter

Procesreglement de Spreekuurrechter Procesreglement de Spreekuurrechter Considerans Bijgaand treft u aan het Procesreglement dat geldt tijdens het experiment dat de Rechtbank Noord Nederland (RNN) houdt met een procedure onder de naam 'De

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak

Stand van zaken wetgeving. Uitgangspunten KEI wetgeving. Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB: Modernisering van de rechtspraak Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Prof. mr. Margreet Ahsmann Uitgangspunten KEI wetgeving Eenvoudige, uniformere basisprocedure voor zowel vorderingen als verzoeken

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.15.0622.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0622.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel Procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman Samengesteld

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep in cassatie in door bij de Hoge Raad een beroepschrift

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/05/2014

Datum van inontvangstneming : 22/05/2014 Datum van inontvangstneming : 22/05/2014 Vertaling C-184/14-1 Zaak C-184/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 april 2014 Verwijzende rechter: Corte Suprema di Cassazione (Italië)

Nadere informatie

Geschillenreglement Geborgde Vleeskalverdierenarts

Geschillenreglement Geborgde Vleeskalverdierenarts Het bestuur van VERIN heeft, gelet op het bepaalde in het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts, op 1 oktober 2013 het navolgende reglement vastgesteld. Definities Artikel 1 Dit reglement neemt de terminologie

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 748 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector Rechtbank Amsterdam I Algemeen deel 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Strekking werkwijze Dit reglement heeft betrekking op de behandeling van strafrechtelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Arresten en documenten Gerechtelijk recht

Arresten en documenten Gerechtelijk recht Paul Lemmens en Stefaan Raes Arresten en documenten Gerechtelijk recht Acco Leuven / Amersfoort INHOUD WOORD VOORAF A. GERECHTELIJK RECHT - ALGEMEEN 15 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

1. Er is een bezwarencommissie IKB, welke zetelt ten kantore van SKV.

1. Er is een bezwarencommissie IKB, welke zetelt ten kantore van SKV. GESCHILLENREGLEMENT IKB Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft, gelet op de artikelen 2, tweede lid en 14 van de statuten van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector,

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter De meeste gewone burgerlijke processen verlopen zoals hieronder uiteengezet. Een aantal andere zaken kennen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 Rapport Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de griffier van de rechtbank te Amsterdam Sector kanton, locatie Hilversum op 3 augustus 2000 heeft nagelaten

Nadere informatie

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen november 2007 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 108 Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

REGLEMENT BINDEND ADVIES Artikel 1. Definities

REGLEMENT BINDEND ADVIES Artikel 1. Definities REGLEMENT BINDEND ADVIES Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities. In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: a. De coöperatie: de coöperatieve vereniging FysioGroep

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

A6 Reglement van Beroep

A6 Reglement van Beroep A6 Reglement van Beroep Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de geschillencommissie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de geschillencommissie Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de geschillencommissie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030) 245 39 22

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

(in werking getreden op 1 januari 1974)

(in werking getreden op 1 januari 1974) AANVULLEND PROTOCOL VAN 29 APRIL 1969 INZAKE DE RECHTSBESCHERMING VAN DE PERSONEN IN DIENST VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE ZOALS GEWIJZIGD DOOR HET PROTOCOL VAN 23 NOVEMBER 1984 (in werking getreden op

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

De verzoeningsprocedure voor de vrederechter

De verzoeningsprocedure voor de vrederechter VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN De verzoeningsprocedure voor de vrederechter A. Wat is een minnelijke schikking? De nabijheidsfunctie van de vrederechter komt allicht het meest tot uiting in de zaken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Klachten- en Geschillenreglement Dit reglement is een uitgave van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2003:AL3148 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rekestnummer

ECLI:NL:GHLEE:2003:AL3148 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rekestnummer ECLI:NL:GHLEE:2003:AL3148 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2003 Datum publicatie 29-09-2003 Zaaknummer Rekestnummer 0300116 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 069 Uitvoering van verordening (EG) Nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

3 Beroep bij de rechtbank

3 Beroep bij de rechtbank Beroep bij de rechtbank A8/3.1.3 3 Beroep bij de rechtbank 3.1 Algemeen De rechtbank te Den Haag is bevoegd kennis te nemen van beroepen op grond van de artt. 33a en 34a Vw. De rechtbank te Den Haag heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 4345 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle gerechten in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: - reglement: het Reglement Tuchtraad Financiële

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

de organisatie waaraan Stichting Pensioenfonds Recreatie de pensioenadministratie heeft uitbesteed.

de organisatie waaraan Stichting Pensioenfonds Recreatie de pensioenadministratie heeft uitbesteed. Stichting Pensioenfonds Recreatie KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT Artikel 1 Begripsbepalingen De in de statuten en de reglementen gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per GROEPSPRAKTIJK ASSEN-OOST Klachtenregeling Gezondheidscentrum Assen-Oost Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per 1-1-2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MAART 2015 F.14.0021.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0021.N RENT AND VENDING nv, met zetel te 9930 Zomergem, Oude Staatsbaan 10/A, eiseres, met als raadsman mr. Bart Coopman, advocaat

Nadere informatie

Coöperatieve aandelen van Crelanco C.V.B.A. op naam van een minderjarige

Coöperatieve aandelen van Crelanco C.V.B.A. op naam van een minderjarige Coöperatieve aandelen van Crelanco C.V.B.A. op naam van een minderjarige Inleiding De verkoop van roerende goederen van een minderjarige wordt in het Burgerlijk Wetboek geregeld door verschillende wetsbepalingen

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI?

KEI GOED.. Wat verandert er door KEI? KEI GOED.. U heeft vast al gehoord van KEI. KEI staat voor: Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak en heeft betrekking op het digitaal procederen. Digitaal procederen zal verplicht worden in civiele en bestuursrechtelijke

Nadere informatie