Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2"

Transcriptie

1 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2

2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010

3 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer Versie Datum Auteur Status maart 2010 Team RENOIR Definitief februari 2010 Team RENOIR Concept t.b.v. vooraankondiging offerteaanvraag Hoofdstuk 6 Informatiebeveiliging nader gedetailleerd Paragraaf bericht-id en OIN afzender uit berichtspecificatie gehaald december 2009 Team RENOIR Definitieve versie november 2009 Team RENOIR Conceptversie ten behoeve van de oplevering aan de Stelsel Stuurgroep (1 december 2009) oktober 2009 Team RENOIR Conceptversie ten behoeve van de oplevering aan de opdrachtgever, Stelseloverleg, Stelselgebruikersoverleg, werkgroep en andere belanghebbenden oktober 2009 Rob Stovers, Roland Wessel 'Bevroren' tussenversie tbv Risicoanalyse. Reviewresultaten werkgroep Digilevering en impactanalyse mgba verwerkt. Review door deelnemers werkgroep Digilevering augustus 2009 Rob Stovers Resultaten werkgroep Autorisatie verwerkt. Hoofdstuk 2 toegevoegd. Versie t.b.v. Review door deelnemers werkgroep Digilevering juli 2009 Rob Stovers Versie ten behoeve van de werkgroep Digilevering m.b.t. autorisatie van 4 augustus juli 2009 Rob Stovers, Roland Wessel 2e versie ter bespreking met de werkgroep Digilevering van 14 juli juni 2009 Rob Stovers, Roland Wessel 1e versie ter bespreking met de werkgroep Digilevering van 30 juni 2009.

4 Projectstartarchitectuur Digilevering 4/112 Inhoud 1 Inleiding Doel en doelgroep Werkwijze Opbouw van dit document 7 2 Project Beschrijving context Huidige situatie Digilevering op hoofdlijnen Uitgangspunten 16 3 Bedrijfsarchitectuur Digilevering Organisatie Registratiehouders, houders landelijke voorziening en afnemers Serviceorganisatie Digilevering Verantwoordelijkheden Relevante NORA-principes Diensten, producten en services Relevante NORA-principes Services Processen Relevante NORA-principes Beschrijving primaire processen Ondersteunende (of secundaire) processen 33 4 Informatie-architectuur Ontwerpbeslissingen Mensen en applicaties Toepassing relevante NORA-principes Interface: mens en/of applicatie? Functionaliteit Digilevering Autorisatie Berichten en gegevens Relevante NORA-principes Objecten Gegevens Berichten Informatie-uitwisseling Relevante NORA-principes Gebruik van OSB

5 Projectstartarchitectuur Digilevering 5/112 5 Technische architectuur Relevante NORA-principes Applicatie architectuur Overzicht Digilevering Portaal Inleiding Overzicht Gebruikersinterface Beveiliging Koppeling met de Stelselcatalogus Digilevering Core Inleiding Overzicht Webservices Berichtvolgorde Beveiliging Koppelingen externe systemen Logische opbouw Technische infrastructuur Overzicht 79 6 Beveiliging NORA Interne oriëntatie Bedrijfsstrategie en doelstellingen Informatieclassificatie Risico's voor de organisatie Externe oriëntatie Wet en regelgeving Contractuele eisen ISO/IEC NORA Algemene beveiligingsprincipes NORA-principes ICT-voorzieningen 91

6 Projectstartarchitectuur Digilevering 6/112 1 Inleiding 1.1 Doel en doelgroep Dit document beschrijft de startarchitectuur van Digilevering (voorheen de GOB Abonnementenvoorziening). De startarchitectuur is bedoeld om de keuzes helder te maken die ten grondslag liggen aan het ontwerp. Daarmee geeft het inzicht in de functionele en technische (on)mogelijkheden. De startarchitectuur beschrijft de op te leveren producten en diensten, bedrijfsprocessen, informatiesystemen en ICT-infrastructuren. Dit document wordt gebruikt: Om de uitgangspunten, principes en ontwerpkeuzes vast te stellen ten behoeve van functioneel en technisch ontwerp en verdere inrichting; De gemaakte keuzes te valideren bij besluitvorming; De ingezette richting en gemaakte keuzes te communiceren met registratiehouders en afnemers van Digilevering. De doelgroep bestaat uit: programmamanagement RENOIR; opdrachtgever; stelseloverleg; gebruikersoverleg stelsel; strategisch stelselberaad; werkgroep Digilevering (voorheen de werkgroep GOB Abonnementenvoorziening); architecten en managers van registratiehouders en overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de aansluiting op het stelsel van basisregistraties; functioneel en technisch ontwerpers, betrokken bij de verdere ontwikkeling van Digilevering. 1.2 Werkwijze Tijdens het realiseren van deze projectstartarchitectuur (en ook het functioneel ontwerp) Digilevering heeft regelmatige afstemming plaatsgevonden met de werkgroep Digilevering, met daarin deelname van KvK (NHR), Belastingdienst, Logius (voorheen GBO.Overheid), Justitie, VROM (Kadaster en BAG), RDW, RNI, Waarderingskamer, mgba en de opdrachtgever BZK/DRI. Bij het afronden van de projectstartarchitectuur in concept is een review uitgezet onder de leden van de werkgroep Digilevering, het Stelseloverleg en het Stelselgebruikersoverleg alvorens deze aan te bieden aan het Strategisch Stelselberaad voor advies aan de opdrachtgever BZK/DRI.

7 Projectstartarchitectuur Digilevering 7/ Opbouw van dit document De voorliggende startarchitectuur is opgebouwd volgens het architectuurraamwerk uit de NORA en bestaat daarom uit drie lagen, namelijk de bedrijfs-, informatie-, en technische architectuur. Daarnaast zijn er nog twee generieke dimensies binnen de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) onderkend: beveiliging en beheer. Deze dimensies hebben hun impact op alle drie de lagen. Hoofdstuk 2 beschrijft de positionering van Digilevering ten opzichte van de bouwstenen van de NORA en de onderkende GOB-componenten. Daarnaast wordt Digilevering op hoofdlijnen beschreven en de scope van het project Digilevering aangegeven. Het derde hoofdstuk beschouwt de bedrijfsarchitectuur van Digilevering. In dit hoofdstuk wordt Digilevering in termen als organisatie, diensten, producten, business services en processen beschreven. De informatie-architectuur van Digilevering beschrijft de functionele inrichting van de (geautomatiseerde) informatievoorziening, waarmee de in het voorgaande hoofdstuk beschreven business services en processen worden ondersteund dan wel volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 is de technische architectuur van Digilevering beschreven. Er wordt een overzicht gegeven van de applicatie architectuur en ingezoomd op de onderkende applicaties. Ten slotte wordt de technische infrastructuur beschreven waarbinnen Digilevering geïmplementeerd kan gaan worden. In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6) worden de risico's binnen de dienst Digilevering inzichtelijk gemaakt, alsmede de maatregelen om de risico's te reduceren tot een acceptabel niveau. De (NORA-)dimensie beheer is niet in deze projectstartarchitectuur opgenomen, maar nader uitgewerkt in de Usecase Model Digilevering en de betreffende Usecase-packages.

8 Projectstartarchitectuur Digilevering 8/112 2 Project 2.1 Beschrijving context Burgers en bedrijven verwachten een goed functionerende, dienstverlenende overheid. Samenwerking tussen overheidsorganisaties is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daarbij stemmen zij processen af en maken gebruik van elkaars informatie. In de NORA [6], de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, zijn diverse bouwstenen benoemd en beschreven, die bij het realiseren van de samenwerking benodigd zijn. In onderstaande figuur zijn de onderkende bouwstenen benoemd. Contactfuncties Webrichtlijnen MijnOverheid.nl Samenwerkende Catalogi Overheid heeft Antwoord Antwoord voor Bedrijven Basisregistraties Identity management DigiD BSN machtigingen PKI overheid Departement Provincie Waterschap Gemeente Uitvoering etc etc Personen GBA RNI Bedrijven NHR Gebouwen BAG Percelen Kadaster etc Informatieuitwisseling Overheids servicebus Terugmeld faciliteit Gemeenschappelijke ontsluiting basisregisters Figuur 1: Overzicht bouwstenen e-overheid (NORA) Het inrichten en gebruiken van basisregistraties (weergegeven aan de rechterkant van het figuur) is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat alle overheidsinstellingen over de 'kerngegevens' van de Nederlandse overheid kunnen beschikken. Deze gegevens

9 Projectstartarchitectuur Digilevering 9/112 worden slechts eenmalig uitgevraagd bij burgers en bedrijven. Overheidsinstellingen zijn verplicht de authentieke gegevens uit basisregistraties te gebruiken in hun processen. Het afnemen van (authentieke) gegevens uit basisregistraties gebeurt veelal via landelijke voorzieningen, waarin de gegevens van (decentrale) basisregistraties landelijk worden ontsloten. Naast een gebruiksplicht hebben overheidsinstellingen de plicht om bij gerede twijfel over de inhoud van gegevens uit een basisregistratie, dit terug te melden. Aldus ontstaan een proces van leveren van en terugmelden op basisregistratiegegevens. Schematisch is dit als volgt weer te geven: Afnemers Landelijke voorzieningen Basisregistraties Levering Generieke Voorzieningen Diensten Standaarden Terugmelding LV-BAG LV-WOZ BRI NHR LV-xx BAG BAG BAG BAG NHR Figuur 2: Levering en terugmelding van basisregistratiegegevens In het midden van de figuur staan de generieke voorzieningen, diensten en producten die, stapsgewijs, worden ontwikkeld om het gebruik van en terugmelden op gegevens van basisregistraties, te vereenvoudigen. Enkele voorzieningen zijn al operationeel, zoals Digimelding voor terugmeldingen en de Stelselcatalogus voor inzicht in de metagegevens van basisregistraties. De 'generieke bouwsteen' die de ontsluiting van basisregistraties ondersteunt is Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties (GOB). GOB is een stelsel van standaarden, diensten en voorzieningen die de ontsluiting van basisregistraties uniform en eenduidig laat plaatsvinden. In de Startarchitectuur GOB [1] is uiteen gezet uit welke onderdelen de GOB bestaat. In onderstaande figuur (uit de startarchitectuur) zijn de GOBcomponenten benoemd 1 : 1 In de figuur zijn de verschillende GOB-componenten gekoppeld aan een fasemodel voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Indien componenten in de figuur meerdere keren zijn genoemd, betekent dit, dat ze voor meerdere fasen relevant zijn. Voor meer informatie over de fasen, zie de Startarchitectuur GOB (Bron [1]).

10 Projectstartarchitectuur Digilevering 10/112 Orientatiefase Autorisatie fase Definitie fase Gebeurtenis fase Productie fase Leverings fase Vraag Verbeteren Stelsel catalogus Afspraken/ leveringsvoorwaarden Granulariteit Hulp bij aansluiten Autorisatie registratie Autorisatieproces GOB Diensten Monitoren markt Ondersteunen/initiëren nieuwe ontwikkelingen GOB Voorzieningen Stelsel catalogus Abonnement specificatie GOB Standaarden Afspraken/ leveringsvoorwaarden Granulariteit Toezien op Enkelvoudige levering Samengestelde levering Abonnement levering Berichtenstructuur Granulariteit BR Aanbod BR BR BR Change procedures Figuur 3: GOB-componenten In de Startarchitectuur GOB zijn twee componenten afgebakend op het gebied van abonnementen: Abonnementspecificatie: voorziening waarin afnemers hun abonnementspecificaties kunnen specificeren en aanpassen; Abonnementenlevering: voorziening die aan afnemers gegevens levert op basis van tussen afnemer en registratiehouder gemaakte abonnementsafspraken. Beide componenten maken onderdeel uit van Digilevering, zoals die in deze startarchitectuur nader is uitgewerkt. Digilevering heeft ook relaties met andere GOB-onderdelen (diensten, voorzieningen en standaarden). De relaties zijn als volgt te duiden: De Stelselcatalogus, sinds april 2009 operationeel, bevat (meta)gegevens die relevant zijn voor Digilevering. Het betreft de door een registratiehouder onderkende gebeurtenissoorten, objecttypen en attribuuttypen. Een koppeling tussen Digilevering en de Stelselcatalogus is voorzien, zodat Digilevering gebruik kan maken van definities van gebeurtenissoorten; De Afspraken/Leveringsvoorwaarden. In het eerste kwartaal van 2009 is een handreiking opgeleverd die door afnemers en registratiehouder kan worden gebruikt om tot afspraken te komen voor het gebruik van gegevens uit basisregistraties. Het leveren van gegevens door middel van abonnementen is één van de onderkende

11 Projectstartarchitectuur Digilevering 11/112 leveringsvormen. De handreiking gebruiksvoorwaarden kan worden gebruikt bij het afsluiten van contracten; De (standaardisatie van de) berichtstructuur raakt ook het berichtenverkeer rondom abonnementen. In het standaardisatietraject is de inhoudelijke haalbaarheid van de combinatie StUF en NEN3610 als standaard berichtstructuur voor de ontsluiting van basisregistraties onderzocht. De GOB Berichtenstandaard zal niet tijdig beschikbaar zijn voor Digilevering. In overleg met registratiehouders en afnemers zal de structuur van de berichten van en naar Digilevering worden vastgesteld. Daarbij zal, voor zover mogelijk, worden bekeken hoe op de ontwikkeling van een GOB Berichtstructuur kan worden geanticipeerd; Binnen de GOB zijn onderdelen rondom autorisatie (autorisatieregistratie en standaardisatie autorisatieproces) onderkend. Op dit moment zijn er geen lopende initiatieven om te komen tot een generieke autorisatievoorziening. Aangezien Digilevering gerelateerd is aan autorisatie (zie paragraaf 4.2.4) zal, indien de autorisatieonderdelen worden opgepakt, de afstemming worden gezocht. In het kader van het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid) is afgesproken om voor eind 2010 de volgende stappen te zetten op dit terrein [10]: alle bestuurslagen maken verplicht gebruik per ; alle bestuurslagen maken gebruik van de GOB standaarden en voorzieningen; alle bestuurslagen dragen bij aan de doorontwikkeling van de GOB standaarden en voorzieningen; alle bestuurslagen ondersteunen de brede toepassing van de GOB standaarden en producten. 2.2 Huidige situatie In de vorige fase van het project Digilevering is onderzoek gedaan naar de op dit moment bestaande abonnementsystematieken en voorzieningen bij zowel registratiehouders als afnemers. Daaruit komt naar voren dat het verstrekken van gegevens op basis van abonnementen bij sommige registratiehouders sinds jaar en dag gemeengoed is en bij sommige registratiehouders (nog) niet is ingericht. Tevens zitten er verschillen in de manier van verstrekken en de frequentie waarmee afnemers mutaties geleverd krijgen. Zie [2] voor de resultaten van het onderzoek. Tevens is bij zowel registratiehouders als afnemers geïnventariseerd welke behoefte er is aan (onderdelen van) een generieke abonnementenvoorziening, op basis van de in de voorgaande fase van het project uitgevoerde definitiestudie. Op basis van de uit de inventarisatie gebleken behoefte, is door de opdrachtgever (BZK/DRI) besloten opdracht te geven voor de uitvoering van de fase architectuur en functioneel ontwerp.

12 Projectstartarchitectuur Digilevering 12/ Digilevering op hoofdlijnen Afbakening: gebeurtenisgedreven enkelvoudige abonnementen In de Startarchitectuur GOB [1] zijn verschillende vormen van levering van basisregistraties aan afnemers onderkend. Onderstaande figuur 2 geeft de typologie van leveringen weer. In de typologie staan twee dimensies centraal: de inhoudelijke reikwijdte van de levering (enkelvoudig versus samengesteld) het communicatiepatroon voor de levering (bevraging versus melding). Levering Digilevering Generieke Voorzieningen Diensten Standaarden Digimelding Terugmelding LV-BAG LV-WOZ BRI NHR LV-xx BAG BAG BAG BAG NHR Inhoudelijke reikwijdte Communicatiepatroon A BR A BR Bevraging Melding Enkelvoudig (1 BR nodig) Directe enkelvoudige levering Uitgestelde enkelvoudige levering Enkelvoudig abonnement Periodieke verstrekking Gebeurtenisgedreven Samengesteld (meer BR s nodig) Directe samengestelde levering Uitgestelde samengestelde levering Samengesteld abonnement Figuur 4: Typologie van levering De dimensie 'inhoudelijke reikwijdte' kent als indeling: Enkelvoudige levering: Een gegevenslevering door precies één basisregistratie in antwoord op een vraag van een afnemer 3 ; Samengestelde levering: Een gegevenslevering die wordt gecombineerd uit leveringen vanuit twee of meer basisregistraties in antwoord op een vraag van een afnemer. De dimensie 'communicatiepatroon' kent als indeling: 2 Legenda: A = Afnemer; BR = basisregistratie; pijl bovenlangs is de vraag van de afnemer, pijl onderlangs is het antwoord van de basisregistratie(houder). 3 De omvang (in aantallen objecten of attributen) van de gegevenslevering doet hier niet ter zake. Zolang één basisregistratie de levering kan verzorgen, is er sprake van enkelvoudige levering.

13 Projectstartarchitectuur Digilevering 13/112 Bevraging: na de vraagstelling wordt het initiatief voor levering van gegevens niet overgedragen, wat inhoudt dat er geen functionele leveringscriteria zijn gesteld die onmiddellijke levering verhinderen; Melding: na de vraagstelling wordt het initiatief voor levering van gegevens overgedragen waarbij het moment van leveren afhangt van vooraf overeengekomen functionele leveringscriteria. De typen leveringsvormen zijn als volgt te omschrijven: Directe enkelvoudige levering: een gegevenslevering door precies één basisregistratie, geleverd direct na de vraagstelling van een afnemer; Directe samengestelde levering: een gegevenslevering die wordt gecombineerd uit leveringen vanuit twee of meer basisregistraties, geleverd direct na de vraagstelling van een afnemer; Uitgestelde enkelvoudige levering: een gegevenslevering door precies één basisregistratie, geleverd op een tussen afnemer en leverancier overeengekomen tijdstip; Uitgestelde samengestelde levering: een gegevenslevering die wordt gecombineerd uit leveringen vanuit twee of meer basisregistraties, geleverd op een tussen afnemer en leverancier overeengekomen tijdstip; Enkelvoudig abonnement: een gegevenslevering door precies één basisregistratie, waarbij het (de) moment(en) van levering afhangt van overeengekomen functionele leveringscriteria. De functionele criteria kunnen tijdgestuurd of gebeurtenisgestuurd zijn; Samengesteld abonnement: een gegevenslevering die wordt gecombineerd uit leveringen vanuit twee of meer basisregistraties, waarbij het (de) moment(en) van levering afhangt van overeengekomen functionele leveringscriteria. De functionele criteria kunnen tijdgestuurd of gebeurtenisgestuurd zijn. Digilevering richt zich alleen op de enkelvoudige, gebeurtenisgestuurde abonnementen. Het inrichten van een voorziening die alle leveringsvormen ondersteund is te complex. Aan ondersteuning van enkelvoudige gebeurtenisgestuurde abonnementen is door zowel registratiehouders als afnemers een hoog belang en een hoge urgentie toegekend. Andere vormen van levering worden dus niet door Digilevering ondersteund. In de komende jaren zullen ook voor de andere leveringsvormen (mogelijk) generieke voorzieningen worden ontwikkeld. Kernfunctionaliteit in vogelvlucht In de volgende hoofdstukken wordt Digilevering uitgebreid beschreven. De belangrijkste concepten en functionaliteiten van Digilevering worden hier alvast beschreven. Dit vormt het begrippenkader voor de verdere uitdieping in de volgende hoofdstukken.

14 Projectstartarchitectuur Digilevering 14/112 De kernfunctionaliteit van Digilevering is het distribueren van door basisregistraties aangeleverde (berichten over) gebeurtenissen aan afnemers die daarop geabonneerd zijn. Gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld: 'starten onderneming x', 'geboorte persoon y' of 'nieuwe openbare ruimte z'. Afnemers zijn overheidsinstellingen of private instellingen met een publiekrechtelijke taak, die gebeurtenissen mogen en willen ontvangen in het kader van hun wettelijke taken. Afnemers en registratiehouders/houders landelijk voorziening sluiten een contract (juridische titel), waarin is vastgelegd van welke soorten gebeurtenissen een afnemer gebeurtenissen mag ontvangen en onder welke condities. De soorten gebeurtenissen (bijvoorbeeld: 'starten onderneming'; 'vaststellen inkomen'; 'sloop gekentekend voertuig') worden vastgesteld door de registratiehouder/houder landelijke voorziening. In Digilevering worden de contractuele afspraken dusdanig vastgelegd, dat de voorziening daarmee in staat is eenduidig vast te stellen of een door een registratiehouder/houder landelijke voorziening aangeboden gebeurtenis moet worden verstrekt aan een afnemer. In een abonnement wordt vastgelegd: welke soorten gebeurtenissen (in beginsel) worden geleverd; (indien van toepassing) welke gebeurtenisfiltering wordt toegepast. Indien een afnemer niet alle gebeurtenissen van een bepaalde soort mag of wil ontvangen, kan de levering van gebeurtenissen worden ingeperkt. Dit gebeurt door op één of meer eigenschappen van een gebeurtenis, condities aan te geven. Bijvoorbeeld een conditie op een geografisch gebied ('alleen de provincie Utrecht') of een geboortedatum ('geboortedatum < 01/01/1979'). De mogelijke condities zijn afhankelijk van de soort gebeurtenis; (indien van toepassing) welke objectlijst wordt toegepast. Een afnemer kan een lijst met objecten definiëren waarin hij, gezien de taakuitvoering van de organisatie, geïnteresseerd is. Dit kan bijvoorbeeld een lijst zijn met personen (BSN's), gekentekende voertuigen (Kentekens) of ondernemingen (KvK-nummers). In het abonnement wordt opgenomen wat voor soort objectlijst wordt gebruikt; welke gegevenselementen van een soort gebeurtenis geleverd (mogen) worden. Het gebeurtenisfilter en de objectlijst bepalen of een gebeurtenis wordt geleverd. Dat betekent niet, dat ook alle gegevens van een gebeurtenis geleverd (mogen) worden. In het abonnement is daarom ook opgenomen welke gegevenselementen van een soort gebeurtenis geleverd mogen worden. Dit is afhankelijk van de voor de taak van de afnemer benodigde gebeurtenisgegevens. Nadat het abonnement door zowel afnemer als registratiehouder/houder landelijke voorziening is goedgekeurd en vrijgegeven, kan de daadwerkelijke distributie van gebeurtenissen plaatsvinden. Van een aangeboden gebeurtenis wordt per abonnement vastgesteld of deze moet worden aangeboden aan de afnemer van het abonnement (de

15 Projectstartarchitectuur Digilevering 15/112 abonnementhouder). Slechts indien is voldaan aan alle filtercondities en de toets met de objectlijst positief is, wordt de gebeurtenis geleverd, waarbij alleen de gebeurtenisgegevens waartoe de afnemer gerechtigd is ze te ontvangen, worden doorgestuurd. Gedurende de looptijd van het abonnement kan de objectlijst worden onderhouden. De afnemer kan zelf objecten toevoegen aan of verwijderen van de objectlijst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij gebeurtenissoorten waarbij nieuwe objecten ontstaan (bijvoorbeeld 'geboorte persoon'), in het abonnement aan te geven dat in zo'n geval het betreffende object automatisch wordt toegevoegd aan de lijst. Ook het verwijderen van objecten is via deze constructie mogelijk. Projectscope In de definitiestudie GOB Abonnementenvoorziening [3] zijn de volgende onderdelen van de voorziening onderkend: registratie van basisregistraties en afnemers; registratie van een abonnement; verwerking van de gebeurtenissen; initiële leveringen 4 ; verstrekken van informatie. De scope van de fase 'Architectuur en Functioneel ontwerp' (en daarmee van de Project Start Architectuur) is 5 : registratie van basisregistraties en afnemers; registratie van een abonnement; verwerking van de gebeurtenissen; verstrekken van verwerkingsinformatie. Dat betekent dat het onderdeel 'initiële levering' buiten scope van het project valt en dat 'verstrekken van informatie' beperkt is tot het verstrekken van verwerkingsinformatie 6. Het verstrekken en ontsluiten van managementinformatie 7 is daarmee buiten de scope geplaatst. 4 Een initiële levering is het leveren van de gegevens van een object (bijvoorbeeld een persoon) als gevolg van de uitbreiding van de objectlijst een bestaand abonnement door de afnemer. De objectlijst is een lijst van objecten waarin de afnemer, in het kader van een abonnement) is geïnteresseerd (zie paragraaf voor een beschrijving van de werking van een objectlijst). 5 De scope van het project is gebaseerd op de 'Must-haves' zoals die in de definitiestudie [3] zijn opgenomen. 6 Verwerkingsinformatie betreft de informatie voor de serviceorganisatie Digilevering over de werking van het informatiesysteem ten behoeve van het operationeel beheer (monitoring, oplossen problemen, etc.). 7 Managementinformatie betreft de informatie die door basisregistraties, afnemers of de serviceorganisatie Digilevering opgevraagd kan worden ten behoeve van hun bedrijfsvoering (sturing, procesoptimalisatie, etc.).

16 Projectstartarchitectuur Digilevering 16/112 Reden hiervoor is het beperken van de complexiteit van deze versie van Digilevering. De focus ligt op de verwerking van gebeurtenissen en de aanvullende functionaliteit die nodig is om dat te verwezenlijken. Initiële levering en het verstrekken van managementinformatie zijn daaraan aanvullend en zullen in een volgende versie worden geïmplementeerd. 2.4 Uitgangspunten In de definitiestudie GOB Abonnementenvoorziening [3] zijn uitgangspunten gedefinieerd. Deze zijn onverkort van toepassing op de, in deze architectuur, uitgewerkte voorziening. De belangrijkste uitgangspunten zijn: De basisregistratie (en dus niet Digilevering) is verantwoordelijk voor de autorisatie van de afnemer; Voordat een abonnement in Digilevering geregistreerd kan worden, moet er een contract tussen basisregistratie en afnemer zijn. In dit contract is formeel vastgelegd welke gegevens een afnemer geleverd mag krijgen in relatie tot de taken die worden uitgevoerd; Uitwisseling tussen de verschillende organisaties (basisregistratie, afnemer en Digilevering) gaat op basis van elektronische berichten. Er is een betrouwbare levering van berichten (dit wordt gewaarborgd door toepassing van de OSB Koppelvlakstandaard ebms). Daar waar Digilevering berichten verstuurt aan afnemers, is het vereist dat de afnemer hiervoor een (OSB Compliant) webservice implementeert; De basisregistratie (en dus niet Digilevering) bepaalt de gebeurtenissoorten (bijvoorbeeld: life events, administratieve mutaties, etc.); Digilevering levert berichten altijd direct (dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk na ontvangst van het bericht) door aan de afnemer(s) die daar volgens hun abonnement recht op hebben. De berichten worden niet opgeslagen in Digilevering; Gebeurtenissen die in de toekomst plaatsvinden, kunnen worden gemeld aan Digilevering 8.. Gebeurtenissen die in de toekomst plaatsvinden worden door Digilevering hetzelfde behandeld als andere gebeurtenissen en derhalve direct na ontvangst doorgestuurd aan de afnemer. De afnemer moet hier in zijn informatievoorziening rekening mee houden. Digilevering kent de relatie tussen gebeurtenissoorten van verschillende basisregistraties niet; De basisregistratie bepaalt op basis van welke criteria (bijvoorbeeld: locatieaanduiding, branchecodering) afnemers kunnen selecteren welke gebeurtenissen van een bepaalde soort aan de afnemer worden geleverd (het zgn. gebeurtenisfilter); Digilevering registreert (logt) veranderingen in de abonnementenspecificatie. 8 Voorbeeld van een gebeurtenis in de toekomst is: onderneming start over 2 weken.

17 Projectstartarchitectuur Digilevering 17/112 3 Bedrijfsarchitectuur 3.1 Digilevering Digilevering is een generieke voorziening, bestaande uit een geautomatiseerde voorziening en de daarbij behorende serviceorganisatie. Digilevering ondersteunt gebeurtenisgedreven verstrekkingen, waarbij de registratiehouder (of, indien van toepassing, de houder van de landelijke voorziening), via Digilevering gegevens over gebeurtenissen aan haar afnemers verstrekt. Dit kan als volgt schematisch worden gemodelleerd (waarbij de verstrekking van één gebeurtenis is weergegeven). Afnemers Landelijke voorzieningen Basisregistraties Digimelding Levering Digilevering Digilevering abonnementen Generieke Voorzieningen Diensten Standaarden Terugmelding Starten onderneming xyz LV-BAG LV-WOZ BRI NHR LV-xx BAG BAG BAG BAG NHR Figuur 5: Digilevering en haar context Alvorens Digilevering de, door registratiehouders/houders landelijke voorziening aangeleverde gebeurtenissen, kan leveren aan afnemers, moeten de organisaties (registratiehouder/houder landelijke voorziening, afnemer) en hun onderlinge contractuele afspraken geregistreerd worden. Het abonnement (die de contractuele afspraken representeert in Digilevering) is de basis waarop Digilevering vaststelt welke afnemers welke gebeurtenissen geleverd krijgen. De registratiehouder/houder landelijke voorziening stuurt zijn gebeurtenissen 9 in een bericht naar Digilevering. Digilevering bepaalt, op basis van de abonnementenregistratie, welke 9 Voorbeeld: Gebeurtenissoort is 'overlijden persoon'; gebeurtenis is 'overlijden van persoon X'.

18 Projectstartarchitectuur Digilevering 18/112 afnemers geabonneerd zijn de betreffende gebeurtenissoort en stuurt deze gebeurtenis door naar de afnemers (de abonnementhouders). Daarnaast verstrekt Digilevering gegevens over de verwerking aan de beheerorganisatie (serviceorganisatie Digilevering). 3.2 Organisatie In keten van gebeurtenisgedreven verstrekkingen worden dus vier organisaties onderkend: Registratiehouders; Houders landelijke voorziening; Afnemers; Serviceorganisatie Digilevering Registratiehouders, houders landelijke voorziening en afnemers Registratiehouders, houders van landelijke voorziening en afnemers hebben taken en verantwoordelijkheden in de verstrekking van gebeurtenissen. Zij vormen de 'leveranciers' en 'klanten' van Digilevering. De rollen registratiehouder, houder landelijke voorziening en afnemer zijn als volgt te omschrijven: Een registratiehouder is de bij wet aangewezen overheidsinstelling of groep van overheidsinstellingen, die houder en beheerder is van de basisregistratie. Een basisregistratie is een verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze een basisregistratie vormen. Voorbeeld: burgemeester en wethouders zijn registratiehouder van de basisregistratie adressen. Een houder landelijke voorziening is een overheidsorganisatie die een landelijke voorziening beheert. Een landelijke voorziening is een voorziening waarin de gegevens uit één of meerdere basisregistraties zijn opgenomen, ten behoeve van het gebruik door afnemers. Voorbeeld: de dienst Kadaster is houder van de landelijke voorziening BAG. Een afnemer is een publieke organisatie of private organisatie die voor het uitoefenen van een publieke taak gebruik maakt van gegevens uit een basisregistratie. Voorbeeld: het Ministerie van Justitie is afnemer van gegevens uit het Nieuw Handelsregister. Digilevering communiceert met de houder landelijke voorziening (op organisatieniveau) en de landelijke voorziening (op systeemniveau). Hoewel formeel niet iedere basisregistratie een landelijke voorziening kent, is er de facto wel sprake van een voorziening die op landelijk niveau het gebruik van de basisregistratie verzorgt. In het vervolg spreken we

19 Projectstartarchitectuur Digilevering 19/112 daarom van 'houder landelijke voorziening' en 'landelijke voorziening' om de organisatie respectievelijk het informatiesysteem aan te duiden waarmee Digilevering communiceert 10. Op dit moment (oktober 2009) worden, bovenstaande interpretatie volgend, de volgende houders van landelijke voorzieningen onderscheiden: Houder landelijke voorziening Kadaster BPR Belastingdienst RDW KvK NL Waarderingskamer Basisregistratie(s) BR Kadaster BR Topografie BR Adressen BR Gebouwen BR GBA Persoonsgegevens, RNI BR Inkomen BR Voertuigen Nieuw Handelsregister BR WOZ Serviceorganisatie Digilevering Digilevering bestaat naast de geautomatiseerde (technische) systemen ook uit een serviceorganisatie (de Serviceorganisatie Digilevering) die nodig is om de systemen operationeel te houden en ondersteuning te bieden bij vragen of klachten vanuit de gebruikers (registratiehouders, houders landelijke voorziening en afnemers). Om deze taken te kunnen uitvoeren zijn twee organisatieonderdelen te onderkennen met elk hun eigen specifieke doelstelling: een organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor het afhandelen van vragen en klachten vanuit de gebruikers van de voorziening; een organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is om het operationele en tactische beheer uit te voeren, waaronder het functioneel beheer, technische beheer, applicatieontwikkeling, releasemanagement, etc. Dit beeld sluit aan bij de huidige indeling binnen de beoogde beheerpartij: Logius. 10 Zo kent bijvoorbeeld het NHR formeel geen landelijke voorziening, maar er is wel sprake van een voorziening voor het landelijk ontsluiten van de gegevens uit de basisregistratie en beschouwen we de NHR als landelijke voorziening en KvK NL als houder van deze landelijke voorziening.

20 Projectstartarchitectuur Digilevering 20/ Verantwoordelijkheden Het leveren van gegevens op basis van enkelvoudige, gebeurtenisgestuurde abonnementen gaat over alle hierboven onderkende organisaties heen. Dit vergt een goede afstemming en een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden tussen deze organisaties. Serviceorganisatie Digilevering De serviceorganisatie Digilevering is verantwoordelijk voor de (juiste en tijdige) distributie van de (gebeurtenis)berichten en voor de traceerbaarheid van deze (gebeurtenis)berichten. Dit betreft de verantwoordelijkheden met betrekking tot operationeel en/of tactisch beheer van de voorziening, zoals het functioneel beheer, technisch beheer, applicatieontwikkeling, releasemanagement, etc. Deze beheerrollen worden ingevuld door Logius en hun uitvoerende partners. Binnen Logius vervult het onderdeel Serviceorganisatie de eerstelijns ondersteuning voor zowel houders landelijke voorziening als afnemers. Aangezien één van de uitgangspunten is om de inhoudelijke kennis bij de serviceorganisatie Digilevering te beperken, betekent dit dat er (inhoudelijke) aanspreekpunten bij houders landelijke voorziening en afnemers moeten zijn waarmee afspraken over de kennislevering gemaakt worden. Daarnaast ondersteunen zij het aansluittraject voor nieuwe gebruikers. Registratiehouders, houders landelijke voorzieningen en afnemers Naast de serviceorganisatie Digilevering hebben ook registratiehouders, houders landelijke voorzieningen en afnemers hun taken en verantwoordelijkheden. De registratiehouders, houders landelijke voorzieningen en afnemers zijn geen organisaties waar Digilevering verantwoordelijk voor is, maar wel organisaties die een integraal onderdeel uitmaken van de keten waarbinnen Digilevering opereert. De registratiehouders en houders landelijke voorzieningen zijn (in juridische zin) verantwoordelijk voor de levering van gegevens aan afnemers. Daarnaast zijn de houders landelijke voorziening en afnemers verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de abonnementspecificaties. De houder landelijke voorziening is de partij die bepaalt op welke gebeurtenissoorten een abonnement genomen kan worden. De afnemer is de partij die zich op één of meer gebeurtenissoorten abonneert en de partij die de gebeurtenissen van Digilevering afneemt. Samenvattend zijn de (eind)verantwoordelijkheden als volgt belegd: Organisatie Registratiehouders en houders landelijke voorziening (Eind)verantwoordelijk voor de volgende taken Verstrekken van de gebeurtenis; Beheren gebeurtenissoorten (definities), inclusief

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen NORA 2.0 -> NORA 2014-02-10. Pagina 1 van 5

Overzicht wijzigingen NORA 2.0 -> NORA 2014-02-10. Pagina 1 van 5 Overzicht wijzigingen -> 5.1.1 Overheidsorganisaties zijn soevereine deelnemers binnen de e-overheid. 3,4 5.1.1.1 De interne besturing van organisaties is gebaseerd op planning en controle met gebruikmaking

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Documentversie: 1 Datum: november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 4 Wat kan de gemeente nu al doen?... 8 1.

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres Digikoppeling Digitaal Bestuur Congres Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius is gestart op 1 april 2006 als dienst digitale overheid van het ministerie van BZK. Sinds 1 januari 2010 is Logius

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

NHR plug-in. Versie 14.02

NHR plug-in. Versie 14.02 NHR plug-in Versie 14.02 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

Besturing van het stelsel van basisregistraties

Besturing van het stelsel van basisregistraties Besturing van het stelsel van basisregistraties Regie op samenhang en gebruik Versie 1.1 mei 2010 0. Inleiding... 3 1. Rollen binnen het stelsel... 4 1.1 Registratiehouders... 4 1.2 Bronhouders... 4 1.3

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1)

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) 0. Waarom een visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Menameradiel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING Makelaarsuite is het centrale platform dat u in staat stelt om basisregistraties te koppelen en informatiestromen en ketens op te zetten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Webinar Digikoppeling en Digilevering. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen

Webinar Digikoppeling en Digilevering. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen Webinar Digikoppeling en Digilevering Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen 18 februari 2016 Agenda Stelselvoorzieningen Digikoppeling Digilevering Digimelding Stelselcatalogus Aansluitondersteuning

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Handreiking Voorbereiden op terugmelden. = aansluiten op basisregistraties

Handreiking Voorbereiden op terugmelden. = aansluiten op basisregistraties Handreiking Voorbereiden op terugmelden = aansluiten op basisregistraties 1 Auteur Linda Maasdijk Versie 7-6 Den Haag, Handreiking Voorbereiden op terugmelden Voorwoord Iedereen die een beetje bekend is

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Versie 1.1 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie