Bijzonder bestek BB /42

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonder bestek BB2013.034 1/42"

Transcriptie

1 BB BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST Bijzonder bestek BB /42

2 Inhoudsopgave VOLUME A : ADMINISTRATIEVE, REGLEMENTAIRE EN CONTRACTUELE BEPALINGEN 5 SECTION A.1 : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...6 A.1.1 Aanbestedende overheid en leidend ambtenaar...6 A.1.2 Voorwerp van de opdracht...6 A.1.3 Percelen...7 A.1.4 Duur van de opdracht...7 A.1.5 Referentiedocumenten voor de opdracht...7 A.1.6 Principes betreffende de structuur van de offertes en de uitvoering van de opdracht...7 A.1.7 Bepalingen betreffende de uitvoering van de opdracht...9 A.1.8 Normen en reglementen...10 A.1.9 Afwijkingen op de algemene uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten...10 A.1.10 Aard van de Opdracht...10 A.1.11 Gunningswijze van de opdracht...10 A.1.12 Varianten...10 A.1.13 Prijs van de opdracht...10 A.1.14 Vorm en inhoud van de offertes...11 A.1.15 Indiening en opening van de offertes...11 A.1.16 Verzoeken om informatie...12 A.1.17 Geldigheidsduur van de offertes...12 A.1.18 Keuze van de opdrachtnemer...12 A.1.19 Kwalitatieve selectie...12 A.1.20 Kennisgeving van de opdracht...16 SECTION A.2 : REGLEMENTAIRE EN CONTRACTUELE BEPALINGEN...18 A.2.1 Verplichtingen van partijen...18 A.2.2 Termijnen en kennisgevingen...18 A.2.3 Borgtocht...18 A.2.4 Vertegenwoordigers van de opdrachtnemer...21 A.2.5 Veiligheid en vertrouwelijkheid...21 A.2.6 Octrooien, auteursrechten en licenties...21 A.2.7 Openbaarmaking...22 A.2.8 Facturatie en betaling...22 A.2.9 Onderaannemingscontracten...22 A.2.10 Prijsherziening...23 A.2.11 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer...24 Bijzonder bestek BB /42

3 A.2.12 Leveringen en formaliteiten...24 A.2.13 Integratieplicht...26 A.2.14 Voorlopige oplevering waarborg...26 VOLUME B : FUNCTIONELE EN TECHNISCHE BEPALINGEN 27 SECTION B.1 : VOORWERP VAN DE OPDRACHT...28 B.1.1 Huidige context...28 B.1.2 Voorwerp van de opdracht...28 B.1.3 Inleiding...29 B.1.4 Specificaties van de agents «basissystemen»...30 B.1.5 Specificaties van de agents «vaste software»...32 B.1.6 Specificaties van de agents «toepassingen»...33 B.1.7 Specificaties voor de «agentless» licenties...34 B.1.8 Onderhoud...35 B.1.9 Audit en controle...35 B.1.10 Levering en installatie van de agents...35 B.1.11 Oplevering en validering...35 B.1.12 Opleiding van het personeel...35 B.1.13 Waarborg, onderhoud en technische bijstand...35 B.1.14 Documentatie over de agents...36 B.1.15 Leverings- en uitvoeringstermijn...36 VOLUME C : VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE 36 SECTION C.1 : VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE...37 C.1.1 Vorm...37 SECTION C.2 : MODELLEN...39 C.2.1 Offertemodel...39 C.2.2 Modellen voor prijsopgave...40 Bijzonder bestek BB /42

4 Bijzonder bestek BB /42

5 VOLUME A : ADMINISTRATIEVE, REGLEMENTAIRE EN CONTRACTUELE BEPALINGEN Bijzonder bestek BB /42

6 Afdeling A.1 : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN A.1.1 Aanbestedende overheid en leidend ambtenaar Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Kunstlaan 21 te 1000 Brussel. Vertegenwoordigd door de leidende ambtenaren van de opdracht: Dhr. Hervé Feuillien, Directeur-Generaal en dhr. Robert Herzeele, Adjunct Directeur- Generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Kunstlaan 21 B 1000 Brussel. Mandaat van de leidende ambtenaar 1. De leidende ambtenaar is bevoegd om alle richtlijnen te geven die moeten leiden tot de goede uitvoering van het contract, dat eventueel uit dit bijzonder bestek voortvloeit. 2. In geen geval is de leidende ambtenaar bevoegd om de voorwaarden en de inventarissen van het contract, dat eventueel uit dit bijzonder bestek voortvloeit, te wijzigen, zelfs wanneer de financiële impact nul of negatief is. 3. Elke belofte, wijziging of afspraak die afwijkt van de voorwaarden van het bijzonder bestek en die niet binnen een termijn van dertig dagen betekend wordt door de aanbestedende overheid, dient door beide partijen als van nul en gener waarde beschouwd te worden. A.1.2 Voorwerp van de opdracht Overeenkomstig de voorwaarden van voorliggend bijzonder bestek verbindt de Opdrachtnemer zich tegenover de Aanbestedende Overheid tot de levering, installatie en configuratie van monitoring agents die compatibel zijn met de monitoringoplossing die momenteel in gebruik is in het Datacenter van het CIBG alsook tot de levering van agentless licenties. De principes met betrekking tot de structuur van de offertes en de uitvoering van de opdracht worden toegelicht in A.1.8. Voorliggende opdracht zal gesloten worden voor de behoeften van het CIBG alsook voor de behoeften van diens mandaatgevers. Het sluiten van een opdracht op basis van voorliggend bijzonder bestek verleent de inschrijver geen enkel alleenrecht. Het is het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en diens mandaatgevers toegestaan, zelfs tijdens de geldigheidsduur van de opdracht, identieke of soortgelijke prestaties als die welke in voorliggend bijzonder bestek zijn omschreven, door andere leveranciers of door zijn eigen diensten te laten uitvoeren. De inschrijver kan uit dien hoofde geen enkel recht op schadeloosstelling doen gelden. Alle technische specificaties staan beschreven in Deel B van voorliggend bijzonder bestek. De opdracht bestaat uit twee delen: 1 ste deel: basisdeliverables: levering van monitoring agents en aanverwante diensten alsook van bijkomende Bijzonder bestek BB /42

7 agentless licenties. De uitvoering van het 1 ste deel zal aanvangen na kennisgeving van de toewijzing van de opdracht en de opmaak van de bestelbon door de Aanbestedende Overheid. Het zal ten einde lopen met de definitieve oplevering door de Aanbestedende Overheid (dit is één jaar na de voorlopige oplevering). 2 de deel: optionele deliverables: levering van bijkomende monitoring agents en aanverwante diensten. Het CIBG behoudt zich het recht voor de in voorliggende opdracht vermelde opties niet te lichten. Toch is de inschrijver verplicht om er in zijn offerte rekening mee te houden. Voor de opties in verband met dit 2 de deel zullen, tenminste indien zij door de aanbestedende overheid gelicht worden, specifieke bestelbonnen uitgeschreven worden. A.1.3 Percelen De opdracht bestaat uit een (1) perceel. A.1.4 Duur van de opdracht De duur van de opdracht bedraagt twee jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing tot toewijzing. A.1.5 Referentiedocumenten voor de opdracht De opdracht wordt geregeld door voorliggend bijzonder bestek en de bijbehorende bijlagen, door de offerte van de inschrijver en de bijbehorende bijlagen. Elke bepaling in de inschrijving die strijdig is met de hierboven vermelde documenten zal als nietig beschouwd worden. De inschrijvers dienen zich te houden aan alle administratieve en technische contractuele bepalingen van voorliggend bijzonder bestek. Door de inschrijvers geformuleerde voorbehoudsbepalingen maken hun offerte nietconform. De inschrijvers verklaren in hun offerte uitdrukkelijk zich onvoorwaardelijk te zullen houden aan alle administratieve en technische bepalingen van voorliggend bijzonder bestek. A.1.6 Principes betreffende de structuur van de offertes en de uitvoering van de opdracht Deel C van dit bijzonder bestek geeft een schematische weergave van de structuur van Bijzonder bestek BB /42

8 de offertes en van de uitvoering van de opdracht. Deel C bevat ook de documenten die verplicht door de inschrijver in de opgegeven vormgeving ingevuld moeten worden. A Principes betreffende de structuur van de offertes De opdracht bestaat uit drie grote punten: 1. De mogelijkheid om op een flexibele en geleidelijke manier monitoring agents aan te kopen, die zich volledig in het gecentraliseerde monitoringplatform van het CIBG laten integreren. 2. De mogelijkheid om een beroep te doen op consultancydiensten met de bedoeling de aangeschafte agents te installeren en te configureren. 3. De mogelijkheid om «agentless» basislicenties aan te schaffen met de bedoeling de uitbreiding van de IT-infrastructuur van het CIBG op te vangen. Van elk van deze punten wordt een beschrijving gegeven in Deel B van voorliggend bijzonder bestek. Voor elk van deze punten moet de inschrijver: 1. Overeenkomstig de technische gegevens vermeld in Deel B van voorliggend bestek, een vaste en forfaitaire prijs voor indienen voor: a. de softwarecomponenten, agents die nodig zijn voor de uitbreiding van de monitoringsystemen voor de IT-infrastructuur van het CIBG. Vier types monitoring agents dienen in de offerte aan bod te komen: - Agents «basissystemen» - Agents «databases» - Agents «vaste software» - Agents «toepassingen» De inschrijver dient ook een beschrijving te geven van de manier waarop het onderhoud van de agents georganiseerd zal worden plus ook de kostprijs hiervoor. b. De inschrijver dient een beschrijving te geven van de manier waarop de ondersteuning bij installatie en configuratie georganiseerd zal worden. c. Ondersteuning bij de installatie en de configuratie van de agents. Die ondersteuning dient op verzoek van de Aanbestedende Overheid ter plaatse verstrekt te worden. d. De kostprijs voor het uitbreiden van de huidige «agentless» monitoring. 2. Overeenkomstig de technische gegevens vermeld in Deel B van voorliggend bijzonder bestek dienen de algemene documentatie over de installatie en de configuratie van de geselecteerde agents alsook de prijs voor één dag ondersteuning per agent in de prijs van de agents inbegrepen te zijn. De verwachte deliverable is de documentatie betreffende de installatie ter plaatse. A Uitvoeringstermijn De verschillende onderstaande gevallen kunnen zich voordoen: 1. Het is voor het CIBG onmogelijk om in voorliggend bijzonder bestek een nauwkeurige inventaris te geven van de vereiste hoeveelheden per agent. Bijzonder bestek BB /42

9 Gegeven het feit dat de IT-infrastructuur van het CIBG voortdurend evolueert, zal het CIBG per type agent (systemen, databases, vaste software en toepassingen) opgeven wat de vereiste vaste hoeveelheid agents is die het zal installeren. Per type agent (systemen, databases, vaste software en toepassingen) zal het CIBG ook de lijst met specifieke agents verstrekken, waarvoor het monitoring van het type «agent» overweegt. 2. Het CIBG zal voor eigen rekening handelen in het kader van de monitoring in zijn Datacenter. 3. Eventueel zal het CIBG ook voor rekening van zijn «mandaatgevers» handelen in het kader van de decentralisering van de IT-systemen die door agents van het CIBG beheerd worden. (1) De Opdrachtnemer dient het CIBG een versie te leveren van de agents «systemen», de agents «databases», de agents «vaste software» en de agents «toepassingen». (2) Het CIBG of diens mandaatgever zal de prestaties voor installatie en configuratie van de agents tijdens de duur van de opdracht bestellen (middels een bestelbon). (3) Het CIBG zal de door de Opdrachtnemer geleverde agents installeren wanneer dit het CIBG schikt en behoudt zich het recht voor de totale per type agent opgegeven hoeveelheid te spreiden over de agents die op de lijst staan, ten belope van de totale hoeveelheid zoals bepaald in het 1 ste deel (basisdeliverables) van de opdracht. De verdeling per type agent kan verder ook achteraf aangepast worden aan de wijzigingen die zich aan de IT-infrastructuur voordoen, dit zoals dat het CIBG schikt. (4) De inschrijver beschikt over een audit- en controlerecht met betrekking tot het totale aantal per type geïnstalleerde agents. In zijn offerte dient de inschrijver dit periodieke mechanisme te beschrijven. A.1.7 Bepalingen betreffende de uitvoering van de opdracht Voorliggende opdracht valt onder de algemene reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Elke inschrijver wordt geacht de bepalingen opgenomen in de hierna volgende wetteksten en reglementen te kennen en te aanvaarden: De wet van (B.S. van ) betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. De wet van (B.S van ) betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit van (B.S. van ) plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Het koninklijk besluit van (B.S. Van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsoverdrachten en van de concessies voor openbare werken. De opdracht is tevens onderworpen aan de voorschriften van voorliggend bijzonder bestek. Bijzonder bestek BB /42

10 Bij tegenspraak tussen de voornoemde documenten geldt de volgende rangorde: 1. De wet van ; de wet van ; het K.B. van ; het K.B. van Voorliggend bijzonder bestek. Opmerking: Voorliggende opdracht is tevens onderworpen aan de verplichtingen die voortvloeien uit voorliggend bijzonder bestek. Alle andere bepalingen, onder meer de algemene verkoopvoorwaarden van de inschrijvers, zullen als ongeldig beschouwd worden. A.1.8 Normen en reglementen De leveringen en diensten moeten in alle opzichten voldoen aan de technische specificaties zoals voorgeschreven door voorliggend bijzonder bestek en door de Europese normen, de Europese technische keuringen en de gemeenschappelijke technische specificaties. De technische specificaties zijn alle technische voorschriften vermeld in voorliggend bijzonder bestek, die een omschrijving geven van de vereiste kenmerken van een product, een levering en aan de hand waarvan een levering objectief bepaald kan worden zodat zij voldoet aan het gebruik waartoe zij door de aanbestedende overheid bestemd is. Hoe dan ook moeten de prestaties en leveringen in alle opzichten voldoen aan de regels van goed vakmanschap, en moeten zij hoogkwalitatief zijn en gebruikervriendelijk. A.1.9 Afwijkingen op de algemene uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten In geen enkele afwijking is voorzien. A.1.10 Aard van de Opdracht De opdracht is een opdracht voor de aanneming van leveringen. A.1.11 Gunningswijze van de opdracht Algemene offerteaanvraag Bijzonder bestek BB /42

11 A.1.12 Varianten Vrije varianten voorgesteld door de inschrijvers zijn verboden. A.1.13 Prijs van de opdracht De prijzen dienen in de offerte vermeld te worden in euro, alle kosten en uitgaven inbegrepen, en exclusief de BTW. De opdracht is een opdracht met vaste, forfaitaire prijs. De prijs is in overeenstemming met artikelen 2, 4, 13, 16 en 19 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. A.1.14 Vorm en inhoud van de offertes De offertes moeten opgesteld zijn overeenkomstig de bepalingen van artikelen 80 tot 82 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Zij moeten opgesteld zijn volgens het model zoals opgegeven in deel C van voorliggend bestek. Op grond van artikel 53 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, dient de offerte gesteld te zijn in het Nederlands of het Frans. Evenwel mogen de technische bijlagen in het Engels verstrekt worden, indien blijkt dat deze niet in het Nederlands noch het Frans bestaan. A.1.15 Indiening en opening van de offertes De offertes moeten ingediend worden in drie (3) exemplaren, volgens de modaliteiten voorgeschreven door artt. 90 en 91 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, op het adres van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (cfr. A.1.2.). Verder moet de inschrijver een (1) exemplaar van zijn offerte indienen in elektronisch formaat (CD-ROM). Indien de versie op papier en de elektronische versie verschillen, heeft het originele gedateerde en ondertekende exemplaar op papier voorrang. De inschrijver dient de nodige maatregelen te treffen om virussen of besmetting van de ITsystemen van het CIBG te vermijden. In zijn offerte dient hij te vermelden: de naam van het programma dat hij voor de virusscan gebruikt heeft, de versie van dat programma en de waarborg dat de elektronische drager gescand werd en geen virussen meer bevat. De offerte dient in het bezit te zijn van de ambtenaar belast met de opening, uiterlijk vóór de opening van de vergadering, die vastgelegd is op 18 oktober 2013 om 14 uur. De offerte wordt in een onherroepelijk verzegelde omslag geschoven, waarop vermeld staan, de datum van de opening van de offertes, de referentie van het bijzonder bestek en eventueel, de nummers van de beoogde percelen. Bij verzending met de post via aangetekende of gewone zending, wordt deze verzegelde omslag in een tweede gesloten omslag geschoven, waarop vermeld staan: het adres zoals opgegeven in het bijzonder Bijzonder bestek BB /42

12 bestek en de referentie «offerte BB ». De offertes zullen in openbare zitting geopend worden volgens de modaliteiten van art. 92 en 93 van het K.B. van op genoemde datum en uur, op het volgende adres: Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Kunstlaan 21 B1000 Brussel Overeenkomstig art. 92, 5 van het genoemde K.B. van zullen de prijzen niet bekendgemaakt worden. A.1.16 Verzoeken om informatie De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen en verzoeken om informatie uitsluitend per , met uitsluiting van enig ander middel, te richten aan het volgende adres: csc dit tegen uiterlijk 1 oktober De vragen en antwoorden zullen op de website van het CIBG gepubliceerd worden, op het adres: A.1.17 Geldigheidsduur van de offertes De inschrijvers dienen zich voor hun offerte borg te stellen gedurende zes (6) maanden te rekenen vanaf de dag van de opening van de offertes. A.1.18 Naleving van de sociale wetgeving en de wetgeving op de kinderarbeid e inschrijvers verbinden zich ertoe om, bij de uitvoering van het contract, de bepalingen na te leven zoals opgelegd door acht basisconventies van de WAO (Wereldarbeidsorganisatie) of deze door hun vennoten of eventuele onderaannemers te doen naleven. De opdrachtnemer dient de aanbestedende overheid de mogelijkheid te bieden zijn registers die informatie bevatten over zijn verschillende vennoten, dochterondernemingen en onderaannemers die bij voorliggende opdracht betrokken zijn, te raadplegen. A.1.19 Keuze van de opdrachtnemer De keuze van de opdrachtnemer zal in twee fasen gebeuren. A.1.20 Kwalitatieve selectie Bijzonder bestek BB /42

13 Administratieve vereenvoudiging met betrekking tot de controles op de persoonlijke toestand en de economische draagkracht van de inschrijver Door het loutere feit deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht, bevestigt de inschrijver dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen beoogd door de artikelen 61 tot 66 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren bevindt. De aanbestedende overheid controleert de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord uit hoofde van de inschrijver van wie de offerte het best geklasseerd is. Hiertoe vraagt hij de inschrijver in kwestie via de snelste middelen en binnen de termijn die hij bepaalt, de inlichtingen of documenten te verstrekken die toelaten zijn persoonlijke toestand te controleren, en dit voordat enige beslissing betreffende de toewijzing van de opdracht genomen wordt. Evenwel zal de aanbestedende overheid deze inlichtingen zelf via elektronisch middelen aanvragen bij de diensten die deze inlichtingen beheren, op voorwaarde dat deze via deze middelen gratis beschikbaar zijn. Een inschrijver kan van deelneming aan de opdracht uitgesloten worden, indien naar aanleiding van deze controles blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord niet zou overeenstemmen met de persoonlijke toestand op de uiterste datum voor het indienen van de offertes. Elke regularisatie achteraf is uitgesloten. Dergelijke uitsluiting zal eveneens plaatsvinden indien de persoonlijke toestand van de inschrijver tijdens de afwikkeling van de procedure niet langer overeenstemt met de impliciete verklaring op erewoord. In dat geval zal de aanbestedende overheid een verbeterd klassement opstellen rekening houdend met de mogelijke weerslag erop van de schrapping van de offerte van de uitgesloten inschrijver, met name bij toepassing van de bepalingen betreffende de controle van abnormale prijzen zoals bevat in artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 15 juli De aanbestedende overheid kan de opdracht vervolgens toewijzen aan de inschrijver waarvan de offerte onmiddellijk na die kwam van de uitgesloten inschrijver, na ook op deze laatste voorliggende bepalingen toegepast te hebben. Eerste uitsluitingscriterium 1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers, moet vóór de uiterste datum van indiening van de offertes in orde is met zijn of haar socialezekerheidsbijdragen. Deze informatie mag door de aanbestedende overheid rechtstreeks opgevraagd worden via de toepassing DIGIFLOW van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT). Is in regel inzake toepassing van onderhavig artikel, de inschrijver die, volgens de stand van zaken opgemaakt uiterlijk de dag vóór de uiterste datum van indiening van de offertes: 1. de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften gedaan heeft tot en met de aangiften met betrekking tot het voorlaatste burgerkwartaal voorafgaand aan de uiterste datum van indiening van de offertes, en 2. op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan 3000 EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan 3000 EURO, zal de dienstverlener in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot gunnen Bijzonder bestek BB /42

14 van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, de dag waarop het attest zijn toestand bepaalt, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10 van de wet, op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van diezelfde wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3000 EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen. 2. De buitenlandse opdrachtnemer dient het volgende bij zijn offerte te voegen of vóór de uiterste datum van indiening van de offertes aan de aanbestedende overheid voor te leggen: 1. een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste daags vóór de uiterste datum van indiening van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land; 2. een attest overeenkomstig 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, via alle middelen die zij nodig acht, inlichtingen inwinnen over de toestand inzake betaling van de socialezekerheidsbijdragen van elke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in één van onderstaande gevallen bevinden: 1. zich bevinden in staat van faillissement, vereffening, stopzetting van de activiteiten, gerechtelijk concordaat of in enige gelijkaardige situatie die het gevolg is van een gelijkaardige procedure die in de nationale wetgeving of reglementering bestaat; 2. een faillissementsaangifte ingediend hebben, een procedure tot vereffening of gerechtelijk concordaat aangevat hebben, of betrokken zijn in gelijkaardige procedure die in de nationale wetgeving of reglementering bestaat. Deze informatie mag door de aanbestedende overheid rechtstreeks opgevraagd worden via de toepassing DIGIFLOW van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT). Voor de buitenlandse opdrachtnemer moet het attest uitgaan van de bevoegde bestuursinstelling van het land in kwestie, of bij ontstentenis moet de inschrijver een door een notaris of een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie gecertificeerde verklaring op erewoord voorleggen. Derde uitsluitingscriterium De inschrijver moet in regel zijn met zijn verplichtingen tegenover de directe belastingen en de BTW. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest 276C2 (hoogstens 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum waarop de offertes geopend worden) van de Administratie van de Directe Belastingen, waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen tegenover genoemde Administratie voldaan heeft. Bijzonder bestek BB /42

15 De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte ook een recent attest (hoogstens 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum waarop de offertes geopend worden) van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen tegenover genoemde Administratie voldaan heeft. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte één of meer recente attesten (hoogstens 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum waarop de offertes geopend worden) van de administratie(s) in zijn land die bevoegd zijn voor de inning van de directe belastingen en de BTW (of de taksen die in zijn land de BTW vervangen), waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen tegenover genoemde administratie(s) voldaan heeft Indien dergelijk attest of attesten niet uitgereikt wordt/worden in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring op erewoord die door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie voor echt verklaard is. Vierde uitsluitingscriterium Is uitgesloten van deelneming aan de opdracht in welk stadium van de procedure ook, de dienstverlener die veroordeeld is door een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, om reden van: 1. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2. omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3. fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4. witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van deze leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. Belangrijke opmerking: Opdat de aanbestedende overheid alle hierboven genoemde controles zou kunnen uitvoeren, is de Belgische inschrijver verplicht zijn ondernemingsnummer te verstrekken. de financiële en economische draagkracht van de inschrijver (art. 67 van het genoemde K.B van ) moet aangetoond worden door een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet met betrekking tot de producten die het voorwerp van de opdracht uitmaken, die de onderneming de jongste drie boekjaren geboekt heeft; door voorlegging van de balans van de jongste drie boekjaren; door verklaringen van financiële instellingen. de technische draagkracht van de inschrijver (art. 71 van het genoemde K.B. Van ) kan aangetoond worden door: a) de lijst van de belangrijkste leveringen van de producten die het voorwerp uitmaken van de opdracht, en die tijdens de jongste drie jaar uitgevoerd werden: datum, bedrag en bestemmelingen; b) opgave van de vaardigheden van de technici of de technische diensten van de onderneming, die relevant zijn voor het voorwerp van de opdracht. Bijzonder bestek BB /42

16 c) De inschrijver dient een beschrijving te geven van zijn capaciteiten en ervaring inzake monitoring over het algemeen. Ook dient hij te vermelden of hij ervaring heeft specifiek met de monitoringoplossing die al bij het CIBG in gebruik is. d) Bij zijn offerte voegt de inschrijver de certificaten opgesteld door als bevoegd erkende officiële instituten of diensten die zich inlaten met kwaliteitscontrole, waaruit de conformiteit van de welomschreven producten blijkt door verwijzing naar bepaalde specificaties of normen. De inschrijver dient alle technische documentatie die hij nuttig acht, bij zijn offerte te voegen. Wat de financiële en economische draagkracht alsook de technische draagkracht betreft, indien een inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wenst te beroepen, ongeacht de juridische aard van de banden tussen hem en deze entiteiten, moet hij de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor alle nuttige morele of financiële inlichtingen in te winnen betreffende de inschrijver. A Toewijzingscriteria De keuze van de voordeligste, regelmatige offerte zal plaatsvinden op basis van onderstaande toewijzingscriteria: De prijs 30 % agents «basissystemen» agents «databases» agents «vaste software» agents «toepassingen» ondersteuning bij installatie en configuratie van de agents uitbreiding van de «agentless» monitoring Prijs voor het jaarlijks onderhoud (na de waarborg van één jaar) 10 % Technische kwaliteit van de voorgestelde monitoring agents 35 % Kwaliteit en toegankelijkheid van de documentatie. 5 % Bijzonder bestek BB /42