Datum juni 2005 Auteur J.C.J. Vlaar Kenmerk DDE-0399/2005 Telefoon Blad 1/3 Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum juni 2005 Auteur J.C.J. Vlaar Kenmerk DDE-0399/2005 Telefoon 070-3487027 Blad 1/3 Fax 070-3485956"

Transcriptie

1 Bijlage I De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer mr. F. Korthals Altes Postbus EB Den Haag Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Afdeling Nationale Beleidsomgeving Postbus EB Den Haag Datum juni 2005 Auteur J.C.J. Vlaar Kenmerk DDE-0399/2005 Telefoon Blad 1/3 Fax Bijlage(n) - Betreft Adviesaanvraag over Private Sector Ontwikkeling C.c. In het AIV advies van Januari 2003, met als titel: Pro-poor Growth in de bilaterale partnerlanden in sub-sahara Afrika; een analyse van strategieën tegen armoede, stelt de AIV dat Private Sector Ontwikkeling een centraal element dient te vormen van nationale strategieën voor armoedebestrijding (PRSP), en dat het daarom interessant zou zijn om een vervolgstudie te laten uitvoeren naar de rol van de Private sector in ontwikkelingslanden, met name voor wat betreft de mogelijkheden die overheden hebben om Private sector ontwikkeling te stimuleren op een manier die bijdraagt aan Pro-poor economische ontwikkeling. Welke rol spelen donoren en het internationale bedrijfsleven hierbij? Het gaat vooral om de vraag op welke wijze de ontwikkeling van de private sector via het creëren van een geschikt ondernemingsklimaat en andere maatregelen zo kan worden beïnvloed dat de economische groei die er uit voortkomt zoveel mogelijk direct ten goede komt aan armoedebestrijding. In het huidige beleid voor de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, zoals neergelegd in de notitie Aan Elkaar Verplicht, neemt Private Sector Ontwikkeling een belangrijke plaats in, via het thema Verbetering van het Ondernemingsklimaat, als ook via verschillende Partnerschappen waarin bedrijven rechtstreeks participeren, en waartoe ook nieuwe instrumenten ontwikkeld zijn. Voor wat betreft het thema Verbetering van het Ondernemingsklimaat maken de Nederlandse Ambassades in de partnerlanden jaarlijks een Scan Ondernemingsklimaat (ABC-scan). Dit instrument dient om mogelijkheden voor gerichte ondersteuningsactiviteiten te identificeren, naast initiatieven die door de Private sector zelf worden ondernomen in de betreffende landen, of die door andere partijen vanuit Nederland worden ondernomen, al of niet in het kader van een partnerschap. Inmiddels is het beleid daadwerkelijk vertaald in een intensivering van het scala van activiteiten dat in de partnerlanden wordt ondernomen, en dat verder vorm krijgt binnen het kader de vierjarige strategische plannen (MJSP) die de ambassades dit jaar hebben ontwikkeld. Internationaal heeft in de afgelopen twee jaar ook veel analyse en evaluatie plaatsgehad op het gebied van de rol van de private sector bij economische ontwikkeling, en de factoren die daarop van invloed zijn. Enkele belangwekkende uitkomsten daarvan zijn:

2 Vier rapporten van de Wereldbank: - Doing business in 2005; - World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone; - Improving Investment Climates; an Evaluation of World Bank Group Assistance (draft November 2004); - Economic Growth in the 1990s; Learning from a decade of reform. Ook verscheen in Juli 2004 een belangwekkend rapport van een werkgroep van de zgn. Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, met als titel: Donor approaches to improving the business environment for small enterprises. In November 2004 verscheen een tussentijds rapport van de taakgroep Private Sector Development van OESO / DAC / POVNET, met als titel: Accelerating Pro-poor Growth through Support for Private Sectoir Development., en ook het DCD / DAC Investment Committee brengt tussenrapporten uit, die in 2005 zullen leiden tot een document met aanbevelingen hoe ODA gelden meer strategisch kunnen worden ingezet om voor ontwikkeling relevante private investeringen te stimuleren. Tenslotte verschijnen er ook steeds meer evaluaties van de uitvoering van lopende PRSPs, en van verbeterde planningsprocessen die leiden tot meer aandacht voor Private Sector Ontwikkeling in een nieuwe generatie PRSPs. Voor het geval van Tanzania heb ik in dit kader onlangs het aspect van bottom up planning processen laten analyseren door MDF (Reforming institutions aimed at improving the enabling environment for pro-poor private sector development, april 2005). Ik acht het, in het licht van al deze studies, een goed moment om de AIV een advies te vragen zoals u reeds suggereerde in uw genoemde advies van 2003, eventueel specifiek gebruik makend van relevante ervaringen van enkele specifieke partnerlanden, zoals Tanzania of Zambia. Daarbij zou ik met name een antwoord willen krijgen op de volgende vragen: 1. Bestaat de mogelijkheid om private sector ontwikkeling van overheidswege zodanig te stimuleren dat de bijdrage aan armoedebestrijding wordt gemaximaliseerd? Heeft het bijvoorbeeld zin om maatregelen te treffen die voor bepaalde sectoren of bedrijven (zoals SME) meer specifiek van belang zijn, wat voor maatregelen zijn dat dan, en hoe kunnen ze worden geïdentificeerd en geïntegreerd in een PRSP? 2. Wat zijn de gevaren van te veel sturing door overheden en donoren? Het WDR 2005 geeft aan dat hoe specifieker een maatregel of interventie is, hoe groter de kans op falen, waarmee het belang van op specifieke bedrijfstakken of bedrijven gerichte maatregelen ter discussie komt te staan; 3. Op welke wijze kan de positieve rol van Foreign Direct Investment worden versterkt, in de zin dat de investeringen van buitenlandse bedrijven zoveel mogelijk bijdragen aan werkgelegenheid en aan het stimuleren van lokale bedrijven? 4. Wat zijn in dit verband naar uw inzicht de relatief sterke en zwakke kanten van, en mogelijke verbeterpunten voor, de diverse instrumenten die ik tot mijn beschikking heb om het bedrijfsleven een grotere rol te laten spelen bij de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking?

3 Bijlage II Lijst van gebruikte afkortingen ACWL ACWI ADEA AITIC AVALON BEB BBP BFB BNPP BOF CBI CDM CD CEE CFC CODEX CGAP CPIA CSO s DAC DCC DDAGTF DDE DFID DGIS DYB ECA ECOWAS EDI EMPRES EPA EPR ETC EurenGAP EVD FAO FEMIP FDI Advisory Centre on WTO Law Advisory Committee on Water Information Association for the Development of Education in Africa Agency for International Trade Information and Cooperation NGO that supports sustainable rural development based on organic agriculture in CEE Buitenlandse Economische Betrekkingen (DG van ministerie van Economische Zaken) Bruto Binnenlands Product Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (ministerie van Financiën) Bank-Netherlands Partnership Programme Beleidsondersteunings Fonds Centrum voor Bevordering van Importen uit Ontwikkelingslanden Clean Development Mechanism Capacity Development programme Central and Eastern Europe Common Fund for Commodities Codex alimentarius (latijn voor voedingsmiddelenwet /afspraken) The Consultative Group to Assist the Poor Country Policy and Institutional Assessments Civil Society Organizations Development Assistance Committee Development Cooperation Committee Doha Development Agenda Global Trust Fund Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (ministerie van Buitenlandse Zaken) Department for International Development (UK) Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (ministerie van Buitenlandse Zaken) Develop Your Business Economic Commission for Africa Economic Community of West African States Energy Development Index Emergency Prevention System (for transboundary animal and plant pests and diseases) Economic Partnership Agreement Environmental Performance Review Action group on Erosion, Technology and Concentration (vroeger RAFI) European Retail Produce Working Good Agricultural Practice Economische Voorlichtingsdienst (ministerie van Economische Zaken) Food and Agriculture Organisation Facility for Euro-Mediterranean Investment & Partnership Foreign Direct Investment

4 FIAS FIRST FTO FMO GDP GNI GOVNET GRI GTZ HDI HIPC s HLM IBTA ICC ICAC ICF ICID ICT IDB IEA IFAP IFC IFDC IFI ILEAP ILEIA IMF INAFI INBAR INPIM IPM IPTRID ITC ISCOM IWMI JITAP LAND LDCs LNV MDG s MENA Foreign Investment Advisory Service Financial Sector Reform and Strengthening Fair Trade Organisation Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden Gross Domestic Product Gross National Income Network on Governance Global Reporting Initiative Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit Human Development Index Heavily Indebted Poor Countries High-level Meeting Investerings Bevorderende Technische Assistentie Inter-American Investment Corporation International Cotton Advisory Committee Investment Climate Facility International Commission on Irrigation and Drainage Information and communication technology Inter-American Development Bank International Energy Agency International Federation Agricultural Producers International Finance Corporation International Fertilizer Development Centre International Financial Institutions International Lawyers & Economists Against Poverty Centre for Information on Low External Input and Sustainable Agriculture International Monetary Fund International Network of Alternative Financial Institutions International Network for Bamboo and Rattan International Network on Participatory Irrigation Management Integrated Pest Management (FAO) International Programme for Technical Development in Irrigation and Drainage International Trade Centre Institute for Sustainable Commodities International Water Management Institute Joint Integrated Technical Assistance Programme Land Alliances for National Development Least Developed Countries Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Millennium Development Goals Middle East and North Africa Initiative (on Governance and Investment for Development)

5 MIF Multilateral Investment Fund MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency MILIEV Milieu en Economische Verzelfstandiging MIR Managing Inputs Regionally (project gefinancierd door DGIS en IFDC) MOL Fonds Minst Ontwikkelde Landen infrastructuur Fonds (FMO) MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen NCP s National Contact Points NEDECO Netherlands Engineering Consultants NEPAD New Partnership for Africa s Development NFX Netherlands Financial Sector Development Exchange NGO s Non-governmental organisations NIMF Nederlandse Investering Matching fonds (FMO) NIS New Independent States NSDS National Sustainable Development Strategies NWSP Nederlandse Werkgevers Samenwerkingsprogramma OECD Organisation for Economic Cooperation and Development ODA Official Development Assistance ODI Overseas Development Institute O&M Operation and Maintenance OPPG Operationalizing Pro-poor Growth ORET Ontwikkelings Relevante Export Transacties (FMO) PARIS21 Partnership in Statistics for Development in the 21st Century PIAs Poverty Impact Assessments PIDG Private Infrastructure Development Group POVNET DAC Network on Poverty Reduction PPG Pro-poor Growth PPIAF Public Private Infrastructure Facility PPP s Public-private partnerships PRS Poverty Reduction Strategy PRSP s Poverty Reduction Strategy Plans PSD Private Sector Development PSOM Programma Samenwerking Opkomende Markten PUM Programma Uitzending Managers Quno Quaker United Nations Office RAFI Rural Advancement Foundation International ROPPA Reseau Organisations Paysannes et des Producteurs Agri SAADA South African Academic Development Association SADC Southern Africa Development Community SALIN Strategic Alliances with International NGOs SEA s Strategic Environmental Assessments SEE South East Europe

6 SLM Senior-level Meeting SIMI Smallholder Irrigation Market Initiatives SME Small and Medium Size Enterprises SMO Stichting Maatschappij en Onderneming SOMO Stichting Onderzoek Multinationale Onderneming SOW Stichting Onderzoek Wereldvoedselvraagstukken SPS Sanitary and phytosanitary Standards S&T Science and Technology STDF Standards & Trade Development Facility SWAP s Sector Wide Approaches TAHA Tanzania Horticulture Association TBT s Technical Barriers to Trade TMF Thematisch Medefinancieringsstelsel TRALAC Trade Law Centre for Southern Africa TRIP s Trade Related International Property Rights TRTA Trade Related Technical Assistance TVET Technical Vocational Education and Training UN United Nations UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development UNDP United Nations Development Programme UNECLAC United Nations Economic Commission for Latin America UNHABITAT United Nations Human Settlements Programme VNO-NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen en Nederlandse Christelijke Werkgeversbond VROM Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu WSSD World Summit on Sustainable Development WHO World Health Organisation WTO World Trade Organisation WUR Wageningen Universiteit Research Centrum WWB Women s World Banking YDN Youth Development Network

7 Bijlage III Interviews Gesprekpartners Private sector ontwikkeling Washington < De staf van de Executive Director for the Netherlands Constituency; en in het bijzonder dhr. J. Waslander < Mw. M. Varkie (Director External Outreach and Partner Group, MIGA) en dhr. M. Williams (Advisor, MIGA Strategy and Operations) < Dhr. H. Bosher (Investment Officer Small Investment Program, MIGA) en dhr. W. Douw (Investment Promotion Specialist, MIGA) < Dhr. C. Calari (Vice President Financial Sector), mw. A. Ciobanu (Alternate Executive Director) en dhr. E. van der Does de Willebois (Financial Sector Specialist, Financial Market Integrity) < Dhr. S. Claessen (Senior Advisor Financial Sector Department, Wereldbank) < Dhr. J.W. van der Kaaij (Netherlands Executive Director, Nederlands Kiesgroep Kantoor IMF / Wereldbank) < Dhr. P. Guislan (General Manager Foreign Investment Advisory Service, FIAS) en dhr. V. Palmede (Lead Economist FIAS) < Dhr. R. Holzman (Sector Director, Social Protection Human Development Network) < Dhr. P. Moorrees (Counselor for Belgium, Germany, Israel, Italy, The Netherlands and Switzerland; IDB) < Dhr. T. Miller (Senior Investment Officer MIF, IDB) < Dhr. D.F. Terry (General Manager MIF, IDB) < Dhr. J. Rogozinsky (General Manager, IIC) en dhr. S. Reed (Deputy General Manager, IIC) < Dhr. A. Vives (Manager a.i. Sustainable Development Department, IDB) < Dhr. B. Frydman (Deputy Manager Private Sector Department, IDB) < Dhr. C. Novis Guimaraes (Private Sector Coordinator, IDB) < Dhr. T. Takahashi (Executive Director Croatia, Japan, Korea, Portugal, Slovenia, United Kingdom, IDB) < Mw. A. Demirguc-Kunt (Senior Research Manager) en dhr. T. Beck (Senior Financial Economist) < Dhr. H. Rosen (Director, Grass Roots Business Organisation) en dhr. L. Carter (Director Small and Medium Enterprise Department, IFC) < Dhr. S.L. Jorgensen (Director Social Development Department) < Mw. J. Msuya (Senior Strategy Officer Sub-Sahara Africa Department, IFC) < Dhr. D.T. Carpio (Acting Director Operations Evaluation Group, IFC) < Mw. E. Littlefield (Director and CEO, CGAP), dhr. S. Hashemi (Senior Microfinance Specialist, CGAP) en mw. O. Sananikone (Senior Microfinance Specialist, CGAP) < Mw. E. King (Research Manager Development Research Group)

8 < Dhr. M.W. Plant (Senior Advisor Policy Development and Review Department, IMF) < Dhr. A. Ouanes (Chief Financial Systems Surveillance Division, Monetary and Financial Systems Department, IFC) en dhr. J.W. van der Vossen (Advisor Monetary and Financial Systems Department, IMF) < Dhr. W. Varghese (Senior Economist Anglophone Africa Monetary and Financial Systems Department, IMF) < Dhr. W. Cline (Senior Fellow Institute for International Economics / Center for Global Development) < Mw. S. Polaski (Senior Associate Director Trade, Equity and Development Project) < Dhr. V. Ramachandran (Visiting Fellow Center for Global Development and Assistant Professor Public Policy, Georgetown University) Beheerders van OS-instrumenten op PSD-terrein < Dhr. A. Arnold (Chief Executive Officer, FMO), dhr. H. Cornelissen (Director Europe and Central Asia, FMO), dhr. M.F. de Jong (Senior Policy Advisor Corporate Affairs, FMO), dhr. E.H.J. Groot (Financial Sector Specialist Asia, FMO), dhr. S. Stavenuiter (Senior evaluation officer, IMR, FMO) en mw. A. van Baar (Investment Officer Latijns Amerika & Carribean, FMO) < Dhr. I.G. Merison (Unit Manager Investment and Export Finance, BEB, ministerie van Economische Zaken), mw. H.M.B. Joziasse (plv. directeur Directie Internationaal Ondernemen, BEB, ministerie van Economische Zaken) < Mw. I.M. Jansen (senior beleidsmedewerker, BFB, ministerie van Financiën), dhr. E. Spijkerman (Coördinator sectie Internationale Economie, BFB, ministerie van Financiën) en dhr. M. Bezemer (Policy Advisor, BFB, ministerie van Financiën) < Dhr. J. Röben (Algemeen directeur, PUM) < Dhr. A.H.M. Lansink (Managing Director, CBI) < Dhr. A. van Ravestein (Algemeen directeur, EVD), mw. N.C. van de Geest (Cluster Manager Unit Program Cooperation Emerging Markets, EVD) en mw. E.J. Bense (plv. directeur, EVD) < Dhr. J. Knotnerus (director NFX), dhr. J. Menken (Deputy Director NFX), dhr. P. van der Krogt (Global Head of ING Institutional and Government Advisory group, ING), dhr. C.T. Ruys (Manager Rabobank Foundation MVO; NFX), dhr. E.H.J. de Groot (Financial Sector Specialist Asia, FMO; NFX) en mw. M. Verheij (Communicatiemanager NFX) Overigen < Dhr. R. Dijksterhuis (Ondernemerschap en Bedrijfsontwikkeling, DDE, ministerie van Buitenlandse Zaken) < Dhr. M. de Boer (Beleidsanalyse en Advisering, DEK, ministerie van Buitenlandse Zaken) < Dhr. T. Van Praag (Executive Director, NEDECO) < Dhr. J. van der Meij (General Manager, Vlisco B.V.) en dhr. M. Veninga (Voorzitter Raad van Bestuur, Gamma Holding B.V.) < VNO-NCW (Voorzitter en leden van de commissie ontwikkelingslanden (COL)) < Dhr. K. Timmerman (Managing Director Pop Vriend Seeds B.V.) < Mw. M. Vrieling (CNV Internationaal)

9 Bijlage IV Overzicht DDE-activiteiten 2005 Toelichting: dit overzicht omvat de activiteiten van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE) verdeeld naar thema. Het betreft alleen de activiteiten van DDE en is geen uitputtend overzicht van alle uitgaven voor Private Sector Ontwikkeling binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bovendien valt een deel van de activiteiten onder andere artikelen dan het artikel 4.3 uit de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken en een deel van de activiteiten is non-oda; zij vallen dus strikt genomen niet onder het thema private sectorontwikkeling. Thema wet- en regelgeving Uitgaven 2005 (euro) Nationale beleidsomgeving Taskteam on Private Sector Development (PSD) Tanzania Thema infrastructuur Uitgaven 2005 (euro) Nationale beleidsomgeving Int. Programme for Technical Development in Irrigation and Drainage (IPTRID) Int. Water Mgmt Institute (IWMI) Network Project Int. Water Mgmt Institute (IWMI) Comprehensive Assessment Ondersteuning Int. Network on Participatory Irrigation Mgmt (INPIM) Int. Commission on Irrigation and Drainage (ICID) Country Policies Smallholder Irrigation Market Initiative (SIMI) Practica kleinschalige technologie Ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling Ontwikkelings Relevante Export Transacties (ORET) onderzoek FMO/ORET-milieu en economische verzelfstandiging (MILIEV) FMO Minst Ontwikkelde Landen (MOL) Infrastructure fonds * Private Infrastructure Development Group (PIDG) Facility for Euro-Mediterranean Investment & Partnership (FEMIP)

10 Thema markttoegang en marktontwikkeling Uitgaven 2005 (euro) Internationale Markten United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) Biotrade Initiative CODEX Alimentaris EUREPGAP voor kleine producenten in Ontw. Landen (= partnership) Standards & Trade Development Facility (STDF) Public Private Partnership (PPP) Fair Flowers & Plants (= partnership) Partnership programme Common Fund for Commodities (CFC) Globalising Trade Justice Support to INBAR Bijdrage Evert Vermeer Trade Related technical Assistance (TRTA) European Partnership Agreements (EPAs) Trade Law Centre for Southern Africa (TRALAC) NL Trainee programme WTO Int. Cotton Advisory Committee (ICAC) jaarlijkse bijdrage Quno-IER, support for Trade Related International poperty Rights (TRIPs) AITIC Sponsoring membership Joint Integrated Technical Assistance Programme (JITAP) II; WTO/UNCTAD/ITC Linkages between trade development and poverty reduction WTO Ttrade Related Technical Assistance (TRTA) Doha Development Agenda Glocal Trust Fund (DDAGTF) OECD Development Assistance Committee (DAC) Trade Facilitation Project; (valt ook onder cluster wet- en regelgeving) Consumer Trade Watch Stichting Onderzoek Wereldvoedselvraagstukken (SOW) (art. 6.02) Fair Trade Organization (FTO) (= partnership) Fair Trade assistance Int. Law & Econ. Against poverty (ILEAP) Verlenging bijdrage budget Advisory Centre WTO Law (ACWL) Geneve Vervolg

11 Thema markttoegang en marktontwikkeling Uitgaven 2005 (euro) Nationale beleidsomgeving World Summit on Sustainable Development (WSSD) Partnership Marketaccess pfytosanitary capacity Uganda WSSD-LNV partnership marketaccess and capacity ETC Foundation endogenous development and cultural diversity project (COMPAS) AVALON Foundation - Organic chain development in NIS Progr. Duurzaam ketenbeheer en armoedebestrijding (ISCOM) Wageningen UR (WUR) inceptiefase agro supply chain program Ondernemerschap en bedrijfsleven Solidaridad Schone kleren campagne Uitv. transf-plan Max Havelaar bewustwording en lobby activiteiten Totaal

12 Toegang tot kennis en vaardigheden Uitgaven 2005 (euro) Nationale beleidsomgeving Stichting Woord en daad Centre for Information on Low External Input and Sustainable Agriculture (ILEIA) Youth Development Network (YDN) Int. Federation Agricultural Producers (IFAP) / Development Cooperation Committee (DCC) Stichting AGROMISA Agriterra-benadering Agriprofocus: ondersteuning landbouwproducentenorganisaties Bevordering van MVO in Lat. Amerika Ondernemerschap en bedrijfsleven Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) PSOM externe evaluatie Develop Your Business Database / Econ. Voorlichtings Dienst (EVD) PUM Programma PUM Tsunami Monitoren Stichting IntEnt Internationalization of Entrepreneurship (IntEnt) Maatschappelijk Verantw Ondernemen (MVO) Europese MVO conferentie MVO-tijdschrift P-plus SOMO Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) OESO Watch/Irene stichting Totaal

13 Cluster Financiële Sector Ontwikkeling (FSD) Uitgaven 2005 (euro) Nationale beleidsomgeving Health Insurance Fund Netherlands Financial Sector Development Exchange (NFX) NFX Projecten in Tanzania/Uganda en Macedonië Ondernemerschap en bedrijfsleven IBTA-OL (non-oda) Netherlands Investment Matching Fund (NIMF) Seed Capital Fund (non-oda) Kleinbedrijf (KB) Fonds (non-oda) ShoreCap Core Funding CGAP Core Funding Womens WorldBank (WWB) Womens WorldBank (WWB)/ affilcapit Strohalm OIKOCREDIT Int. Support Foundation (ISF) INAFI Micro Finance Overig Uitgaven 2005 (euro) Internationale markten Deelname MOLs aan MC6 WTO Beleidondersteunings Fonds (BOF) Nationale beleidsomgeving Publiek Private samenwerking HIV/AIDS Onderzoek United Nations Dev. Programme (UNDP) AIDS-Chili Stichting Habitat platform St. Habitat platform (SHP) EMPRES Desert Locust RVM Int. Fertilizer Development Center (IFDC) Development Assistance Committee (DAC) network on poverty reduction (POVNET)

14 Uitgaven Private Sectorontwikkeling 2005 (Op 28 september 2006 van DDE ontvangen ter vervanging van een eerder aangeleverd overzicht) Bijlage V Onderwerp (1) Cluster (2) Uitgaven in euro Ambassadeprogramma s Alle 61,6 miljoen IFC Alle 11,2 miljoen Samenwerking maatschappelijke organisaties (TMF) Alle 18,6 miljoen Handels- en financieel systeem Internationale markttoegang 1,6 miljoen NIMF Financiële sector 10,3 miljoen ORET Infrastructuur 92,5 miljoen MOL infrastructuurfonds Infrastructuur 10,9 miljoen CBI Kennis en vaardigheden 17,0 miljoen PSOM Kennis en vaardigheden 19,1 miljoen PUM Kennis en vaardigheden 7,2 miljoen Overig Alle 14,6 miljoen Totaal (3) 264,6 miljoen 1 Overzicht beperkt tot ODA-uitgaven ministerie van Buitenlandse Zaken Het bovenstaande overzicht is beperkt tot de ODA-uitgaven van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking). In het HGIS-jaarverslag is een meer omvattend overzicht opgenomen, waarin ook de uitgaven van andere ministeries zijn opgenomen. Ook betreft het bovenstaande overzicht alleen uitgaven die direct toe te rekenen zijn aan private sectorontwikkeling. Bijdragen aan multilaterale organisaties (zoals de Wereldbank) en algemene begrotingssteun en schuldverlichting zijn niet meegenomen, omdat deze hulp geen betrekking heeft op een specifieke sector. 2 Uitgaven ingedeeld naar thema Dit betreft de thema-indeling die de directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE) vanaf 2006 hanteert. Het beleid van DDE is gebaseerd op de knelpunten waar bedrijven tegenaan lopen in ontwikkelingslanden: namelijk 1. gebrekkige wet- en regelgeving, 2. beperkte toegang tot internationale markten, 3. slechte infrastructuur, 4. onvoldoende toegang tot financiële diensten en 5. beperkte kennis en vaardigheden bij bedrijven om zich te ontwikkelen. Waar alle staat, wordt op dit moment geïnventariseerd welk deel van de uitgaven toegerekend kan worden naar welk thema. 3 Relatie overzicht met bedragen in het HGIS-jaarverslag De totale uitgaven van 264,6 miljoen euro zijn terug te vinden in het HGIS-jaarverslag 2005 door artikel Handels- en financieel systeem (ODA deel is 1,6 miljoen euro) en artikel Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden (ODA deel 263,0 miljoen euro) op te tellen. NB In eerdere versies is gesproken over een bedrag van 285,1 miljoen euro. De relatie met de 264,6 miljoen is als volgt. Als ook het non-oda-deel wordt meegenomen (14,2 miljoen euro) en DDE-uitgaven die vallen onder andere begrotingsartikelen (7,3 miljoen euro), en apparaatsuitgaven NIO worden afgetrokken (1,0 miljoen) dan bedragen de totale PSD-uitgaven EUR 285,1 miljoen. De 264,6 miljoen is echter meer accuraat.

15 Bijlage VI Achtergrondinformatie over enkele PSD-bedrijfsleveninstrumenten FMO-IBTA (sinds maart 2006: FMO-CD) Target group Dutch enterprises that cooperate with businesses in emerging economies in Asia, Africa, Latin America and Europe Objective and description The aim of the Investment Promotion and Technical Assistance programme (IBTA) is to enhance trade and industry in developing countries. At the same time, it also offers Dutch enterprises the opportunity to key into the demand for foreign investment, modern management methods and technologies, and the development of new markets and products. The IBTA programme finances two types of activities: < activities intended to collect the information required to take investment decisions, for example feasibility studies; < activities intended to improve management and employee performance; these include interim management, short-term advice and work-related training. The activities eligible for funding under the IBTA programme are short-term in nature, but their intention is to contribute to the long-term success of an enterprise. The following sectors are eligible under the programme: < financial sector; < infrastructure; < export sector. The scale of the activities eligible for IBTA funding must be in reasonable proportion to the size of the beneficiary enterprise and the intended result. Funding never exceeds 50 percent of the total eligible costs, with a ceiling of EUR 275,000 for interim management and technical assistance and EUR 80,000 for feasibility studies. Main criteria < The IBTA programme is intended exclusively to support the commercial activities of privatesector enterprises; < Small and medium-sized enterprises have priority under the programme, although large companies may also qualify; < State-run enterprises and government organisations will only qualify if they can demonstrate that the relevant activities are commercial in nature and being managed independently; < Educational or care institutions are not eligible.

16 FMO-IFOM Target group Small and medium-sized enterprises in select emerging markets in which risk-bearing capital has been invested by a Dutch SME. Objective and description Via its Investment Facility Emerging Markets scheme (IFOM), the Netherlands Development Finance Company (FMO) may extend medium and long-term subordinated loans to a local subsidiary or joint venture in which risk-bearing capital has been invested by a Dutch company. Loans of a minimum of EUR 45,000 up to a maximum of EUR 2.3 million are issued in euros. Maturities range from three to twelve years and a grace period of up to three years is possible. By providing subordinated loans, FMO helps to strengthen the local enterprise s balance sheet and attract further commercial financing. Main criteria < The Dutch company must have the features of an SME as defined according to EU standards; < The Dutch company must be well-managed, financially sound and have a proven track record; < The investment being made in the emerging market must be part of the Dutch company s strategy and of vital importance to that company; < The Dutch company must own a minimum of 50% of the foreign company and be prepared to commit itself (and its financial resources) to making the venture in the emerging market a success.

17 FMO-LDC Infrastructure Fund Target group Private investors who wish to invest in private-sector or public/private-sector infrastructure projects in Least Developed Countries (LDC countries). Objective and description Via the LDC Infrastructure Fund, the Netherlands Finance Development Company (FMO) supports the improvement of the social and economic infrastructure in LDC countries. FMO wants to encourage private investors to invest in private-sector or public/private-sector infrastructure projects in these countries. By providing risk capital, the LDC Infrastructure Fund removes a definite risk for financiers, thereby catalysing additional private funds. The LDC Infrastructure Fund may also provide grants in support of new projects. The grants can be used to cover parts of a project that would normally be the responsibility of the relevant country s government (but which that government has not provided for). Grants may also be used for one-off investments that are of vital importance to projects but that will not contribute to the project s profitability. Main criteria < LDC Infrastructure funding is available for infrastructure projects that contribute to the development and/or improvement of the social and economic infrastructure (power supply, telecoms, water, transport, environmental or social infrastructure); < Projects are assessed not only on their financial and economic performance, but also on corporate governance and on social and environmental policies and practices, to ensure the long-term sustainability of the investment. In evaluating proposals, FMO considers the investment plan, a market analysis, a due diligence study, the expected returns, and the commitment of managers and co-financiers.