Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs v.z.w. Aanwerving - Vacant Verklaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs v.z.w. Aanwerving - Vacant Verklaring"

Transcriptie

1 Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs v.z.w. Aanwerving - Vacant Verklaring De Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs v.z.w. zal overgaan tot de aanwerving van een aantal pedagogisch adviseurs. Deze betrekkingen worden begeven in uitvoering van artikel 89 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, dienst onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdienst. De werving geschiedt volgens de procedure goedgekeurd door het ministerieel besluit van 31 juli 1991 en gewijzigd bij ministerieel besluit van 21 oktober 1998 betreffende de wervingsprocedures bij de Pedagogische Begeleidingsdiensten van het Gesubsidieerd Onderwijs. De kandidaten dienen aan de volgende decretale voorwaarden te voldoen: Art 94 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, dienst onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdienst. 1. Om in een ambt van pedagogische begeleidingsdiensten van het gesubsidieerd onderwijs of gesubsidieerde centra tijdelijk te worden aangesteld of vast benoemd, dient het personeelslid op het ogenblik van de tijdelijke aanstelling of de vaste benoeming: 1 benoemd of aangesteld zijn in het gesubsidieerd onderwijs of in een gesubsidieerd centrum of als lid van de inspectie of lid zijn van het onderwijzend personeel van de hogescholen of het academisch personeel van de universiteiten, of het contractueel personeel van de pedagogische begeleidingsdiensten van het gesubsidieerd onderwijs of de gesubsidieerde centra. 2 tien jaar dienstanciënniteit te hebben, berekend overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. Deze dienstanciënniteit kan ook verworven worden in een hogeschool of een universiteit, of als contractueel personeelslid van de pedagogische begeleidingsdiensten van het gesubsidieerd onderwijs of de gesubsidieerde centra en wordt in deze gevallen brekend overeenkomstig artikel 7 van dit decreet. 1bis. In afwijking van de bepalingen van 1 kunnen de ambten van pedagogisch adviseur en adviseur-coördinator ook worden toegewezen aan een kandidaat die voldoet aan de volgende voorwaarden: 1 blijk geven van een zeer grondig onderwijskundig inzicht; 2 ten minste 10 jaar relevante ervaring hebben in het onderwijs of de centra, vermeld in artikel 89, ofwel tenminste 10 jaar relevante ervaring hebben deels in het onderwijs of de centra, vermeld in artikel 89, en deels met het onderwijs of de centra, vermeld in artikel 89. houder zijn van een bekwaamheidsbewijs zoals voor het betreffende niveau vastgelegd in art. 58 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten; onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling; de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de hiervoor bedoelde vrijstelling; van onberispelijk gedrag zijn, zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister "model 2" dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgegeven. voldoen aan de bepalingen van de taalwetten ter zake.

2 Eigen criteria en voorwaarden van het katholiek onderwijs Van de kandida(a)t(e) wordt verwacht dat hij/zij een stevig engagement voor het christelijk opvoedingsproject bewijst; een dossier voorlegt houdende het curriculum vitae met opgave van alle elementen waaruit onderwijskundige inzichten, agogische vaardigheden en vakdidactische deskundigheid blijken en hoe ze uitgebreid en verdiept werden, en aanwijzingen verstrekt over een staat van dienst: referenties omtrent de realisatie van de huidige opdracht; elementen aanbrengt waaruit de betrokkenheid met het vacante ambt blijkt; zich verbindt tot permanente vervolmaking; zich verbindt tot vorming via deelneming aan vormingssessies die het net zal organiseren, met op het einde van de vormingssessie eventueel een proef; een gedragscode aanvaardt die naast de deontologische regels voor de beroepsgroep ook praktische afspraken regelt voor het concrete werkverband. Specifieke voorwaarden voor de vacant verklaarde ambten: Functie 08/13 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Antwerpen: - kennis hebben van actuele onderwijskundige evoluties in het secundair onderwijs - agogische vaardigheden bezitten - bereid en bekwaam zijn om vanuit de visie op pedagogische begeleiding van de dienst samen te werken in teamverband - bij voorkeur in het bisdom Antwerpen wonen Functie 08/14 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Antwerpen: - kennis hebben van actuele onderwijskundige evoluties in het secundair onderwijs - agogische vaardigheden bezitten - bereid en bekwaam zijn om vanuit de visie op pedagogische begeleiding van de dienst samen te werken in teamverband - bij voorkeur in het bisdom Antwerpen wonen Functie 08/15 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Antwerpen: - kennis hebben van actuele onderwijskundige evoluties in het secundair onderwijs - agogische vaardigheden bezitten - bereid en bekwaam zijn om vanuit de visie op pedagogische begeleiding van de dienst samen te werken in teamverband - bij voorkeur in het bisdom Antwerpen wonen

3 Functie 08/16 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Antwerpen: - kennis hebben van actuele onderwijskundige evoluties in het secundair onderwijs - agogische vaardigheden bezitten - bereid en bekwaam zijn om vanuit de visie op pedagogische begeleiding van de dienst samen te werken in teamverband - bij voorkeur in het bisdom Antwerpen wonen Functie 08/17 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Antwerpen: - kennis hebben van actuele onderwijskundige evoluties in het secundair onderwijs - agogische vaardigheden bezitten - bereid en bekwaam zijn om vanuit de visie op pedagogische begeleiding van de dienst samen te werken in teamverband - bij voorkeur in het bisdom Antwerpen wonen Functie 08/18 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Brugge voor schoolbegeleiding: - ervaring in begeleiding van volwassenen in onderwijscontext; beschikken over agogische en communicatieve vaardigheden om individuen en groepen te begeleiden - knowhow over interne kwaliteitszorg strekt tot aanbeveling - teamspeler zijn - woonachtig in bisdom Brugge Functie 08/19 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Brugge voor schoolbegeleiding: - ervaring in begeleiding van volwassenen in onderwijscontext; beschikken over agogische en communicatieve vaardigheden om individuen en groepen te begeleiden - strekt tot aanbeveling: ervaring als directeur knowhow over lerarenopleiding - teamspeler zijn - woonachtig in bisdom Brugge Functie 08/20 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Brugge voor schoolbegeleiding:

4 - ervaring in begeleiding van volwassenen in onderwijscontext; beschikken over agogische en communicatieve vaardigheden om individuen en groepen te begeleiden - knowhow over loopbaanbegeleiding en mentoraat strekt tot aanbeveling - teamspeler zijn - woonachtig in bisdom Brugge Functie 08/21 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Brugge voor begeleiding moderne vreemde talen specialiteit Duits: - leerkracht Duits in het secundair onderwijs; - op de hoogte zijn van actuele pedagogische en didactische evoluties in het secundair onderwijs; - zich verbinden tot permanente vorming in het kader van de begeleidingsopdracht; - ervaring in het begeleiden van volwassenen in onderwijscontext ; - teamspeler zijn; - woonachtig in het bisdom Brugge. Functie 08/22 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Brugge voor schoolpastoraal: - ervaring in begeleiding van volwassenen in onderwijscontext; beschikken over agogische en communicatieve vaardigheden om individuen en groepen te begeleiden - knowhow van en vertrouwd met de praktijk van de schoolpastoraal in basisonderwijs en secundair onderwijs - teamspeler zijn - woonachtig in bisdom Brugge Functie 08/23 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Gent: - vast benoemd zijn in het onderwijs; - bereid zijn loyaal samen te werken in teamverband - op de hoogte zijn van actuele pedagogische en didactische evoluties in het secundair onderwijs - teams en individuen weten te motiveren; - ervaring hebben met de diverse aspecten van leidinggeven; - ruime ervaring hebben met pedagogisch begeleidingswerk; - hierover liefst ook reeds een basisvorming genoten hebben - bij voorkeur in het bisdom Gent wonen Functie 08/24 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Gent:

5 - vast benoemd zijn in het onderwijs; - bereid zijn loyaal samen te werken in teamverband - op de hoogte zijn van actuele pedagogische en didactische evoluties in het secundair onderwijs - teams en individuen weten te motiveren; - ervaring hebben met de diverse aspecten van leidinggeven; - ruime ervaring hebben met pedagogisch begeleidingswerk; - hierover liefst ook reeds een basisvorming genoten hebben - bij voorkeur in het bisdom Gent wonen Functie 08/25 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Gent: - vast benoemd zijn in het onderwijs; - bereid zijn loyaal samen te werken in teamverband - op de hoogte zijn van actuele pedagogische en didactische evoluties in het secundair onderwijs - teams en individuen weten te motiveren; - ervaring hebben met de diverse aspecten van leidinggeven; - ruime ervaring hebben met pedagogisch begeleidingswerk; - hierover liefst ook reeds een basisvorming genoten hebben - bij voorkeur in het bisdom Gent wonen Functie 08/26 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Hasselt voor vakoverschrijdende begeleiding: - diploma GHSO bezitten; - op de hoogte zijn van actuele evoluties in het onderwijslandschap, ook niveauoverstijgend; - evoluties op vlak van ict en e-learning opvolgen; - ervaring hebben in het begeleiden van leerkrachten(teams) uit alle onderwijsvormen en in schoolbeleid (directie{teams}, middenkader, ); - ervaring hebben met aanvangsbegeleiding; - ervaring hebben met leerlingenbegeleiding; - agogische vaardigheden bezitten om met mensen en groepen om te gaan in dienst van secundaire scholen en scholengemeenschappen; - zich vlot in de bestaande werking van de pedagogische begeleidingsdienst kunnen inschakelen; - getuigschrift van basisvorming tot pedagogisch begeleider strekt tot aanbeveling; - in het bisdom Hasselt wonen. Functie 08/27 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Hasselt voor vakbegeleiding Frans: - diploma GHSO bezitten; - op de hoogte zijn van actuele evoluties in het onderwijslandschap (speciaal visie op moderne talen); - evoluties op vlak van ict en e-learning opvolgen; - ervaring hebben in het begeleiden van leraren(teams);

6 - agogische vaardigheden bezitten om met mensen en groepen om te gaan in dienst van secundaire scholen en scholengemeenschappen; - zich vlot in de bestaande werking van de pedagogische begeleidingsdienst kunnen inschakelen; - getuigschrift van basisvorming tot pedagogisch begeleider strekt tot aanbeveling; - in het bisdom Hasselt wonen. Functie 08/28 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Mechelen-Brussel voor vakbegeleiding Engels: - in het bezit zijn van het vereiste diploma GLSO of GHSO; - op de hoogte zijn van actuele pedagogisch-didactische ontwikkelingen in het secundair onderwijs; - ervaring hebben in het begeleiden van directeurs, leraren en middenkader van een secundaire school; - beschikken over agogische vaardigheden om met mensen en groepen in dienst van secundaire scholen om te gaan; Strekken tot aanbeveling: - getuigschrift van initiële vorming tot pedagogisch begeleider; - in het bisdom Mechelen-Brussel werken of wonen. Functie 08/29 Pedagogisch adviseur (halftijds) bij de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek gewoon secundair onderwijs in het bisdom Mechelen-Brussel voor vakbegeleiding lichamelijke opvoeding: - in het bezit zijn van het vereiste diploma GLSO of GHSO; - op de hoogte zijn van actuele pedagogisch-didactische ontwikkelingen in het secundair onderwijs; - ervaring hebben in het begeleiden van directeurs, leraren en middenkader van een secundaire school; - beschikken over agogische vaardigheden om met mensen en groepen in dienst van secundaire scholen om te gaan; Strekken tot aanbeveling: - getuigschrift van initiële vorming tot pedagogisch begeleider; - in het bisdom Mechelen-Brussel werken of wonen. Functie 08/30 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Mechelen-Brussel voor vakoverschrijdende opdracht (schoolbegeleiding) met bijzondere aandacht voor taalbeleid, met inbegrip van OKAN: - in het bezit zijn van het vereiste diploma GLSO of GHSO; - op de hoogte zijn van actuele pedagogisch-didactische ontwikkelingen in het secundair onderwijs in het algemeen en ontwikkelingen met betrekking tot taalbeleid in het bijzonder;

7 - ervaring hebben in het begeleiden van directeurs, leraren en middenkader van een secundaire school; - beschikken over agogische vaardigheden om met mensen en groepen in dienst van secundaire scholen om te gaan; Strekken tot aanbeveling: - getuigschrift van initiële vorming tot pedagogisch begeleider; - in het bisdom Mechelen-Brussel werkzaam zijn. Functie 08/31 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Mechelen-Brussel voor vakoverschrijdende opdracht (schoolbegeleiding) als brugfiguur tussen begeleiding en nascholing: - in het bezit zijn van het vereiste diploma GLSO of GHSO; - op de hoogte zijn van actuele pedagogisch-didactische ontwikkelingen in het secundair onderwijs; - kennis hebben van of bereid zijn zich in te werken in het domein van de nascholing - ervaring hebben in het begeleiden van directeurs, leraren en middenkader van een secundaire school; - beschikken over agogische vaardigheden om met mensen en groepen in dienst van secundaire scholen om te gaan; Strekken tot aanbeveling: - getuigschrift van initiële vorming tot pedagogisch begeleider; - in het bisdom Mechelen-Brussel werkzaam zijn. De opdracht zal in hoofdzaak bestaan in het organiseren en uitbouwen van de samenwerking van de pedagogische begeleiding met de nascholing in het bisdom Mechelen-Brussel. Functie 08/32 gewoon secundair onderwijs in het bisdom Mechelen-Brussel voor begeleiding voor het studiegebied Personenzorg: - in het bezit zijn van het vereiste diploma GLSO of GHSO; - op de hoogte zijn van actuele pedagogisch-didactische ontwikkelingen in het secundair onderwijs in het algemeen en in het studiegebied Personenzorg in het bijzonder; - ervaring hebben in het begeleiden van directeurs, leraren en middenkader van een secundaire school; - beschikken over agogische vaardigheden om met mensen en groepen in dienst van secundaire scholen om te gaan; Strekken tot aanbeveling: - getuigschrift van initiële vorming tot pedagogisch begeleider; - in het bisdom Mechelen-Brussel werken of wonen.

8 Functie 08/33 Pedagogisch adviseur (halftijds) bij de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek gewoon secundair onderwijs in het bisdom Mechelen-Brussel voor vakbegeleiding wiskunde: - in het bezit zijn van het vereiste diploma GLSO of GHSO; - op de hoogte zijn van actuele pedagogisch-didactische ontwikkelingen in het secundair onderwijs; - ervaring hebben in het begeleiden van directeurs, leraren en middenkader van een secundaire school; - beschikken over agogische vaardigheden om met mensen en groepen in dienst van secundaire scholen om te gaan; Strekken tot aanbeveling: - getuigschrift van initiële vorming tot pedagogisch begeleider; - in het bisdom Mechelen-Brussel werken of wonen. Functie 08/34 Pedagogisch adviseur (halftijdse opdracht), bij de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek gewoon secundair onderwijs in het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs als stafmedewerker: - vast benoemd in het onderwijs - een ruime belangstelling voor onderwijs en vernieuwing; op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen op onderwijskundig gebied en op politiek en reglementair vlak; - belangstelling voor en ervaring met het onderwijs zoals dat in verschillende studiegebieden wordt vormgegeven en de relatie onderwijsarbeidsmarkt - schrijfvaardig, ICT-vaardig, communicatievaardig en zin voor teamwork - bereid zijn in Brussel (VVKSO) te werken Opdracht Deze stafmedewerker maakt deel uit van een team dat alle ontwikkelingen volgt die voor het secundair onderwijs van belang kunnen zijn en dat pro-actief optreedt om de visie van het katholiek secundair onderwijs te kunnen realiseren. Zijn bijzondere aandacht gaat naar de studiegebieden van het kunstsecundair onderwijs. Hij moet daarom, naast het onderwijskundig beleid, ook de politieke ontwikkelingen op regionaal en Europees niveau op de voet volgen voor alles wat de genoemde studiegebieden en de relatie onderwijsarbeidsmarkt betreft. Ook de relatie secundair onderwijs en andere opleidingsverstrekkers behoort tot zijn werkterrein. Binnen het VVKSO heeft hij de eindverantwoordelijkheid voor leerplannen van alle ksostudierichtingen. Hij gaat in samenwerking met de begeleiders uit diocesen en congregaties - na welke ondersteuning of nascholing nodig is voor de implementatie van vernieuwingen en begeleidt scholen met betrekking tot hun kso-richtingen. In samenspraak met de directeur van de dienst verzorgt hij contacten met de inspectie en vertegenwoordigt hij het Verbond bij de overheid, in de Vlor, bij andere onderwijsverstrekkers en bij contactpersonen uit het arbeidsveld. Functie 08/35 Pedagogisch adviseur (voltijdse opdracht) bij de stafdienst van de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs - vast benoemd zijn in het onderwijs - in het bezit zijn van een diploma GHSO;

9 - ervaring als directeur in een secundaire school; - ervaring binnen het technisch secundair en beroepssecundair onderwijs, - kennis hebben van de sector welzijn, - ervaring hebben in het geven van vorming aan individuen en groepen - een ruime belangstelling hebben voor onderwijs en vernieuwing; - schrijfvaardig, organisatievaardig, communicatievaardig zijn en zin voor teamwork hebben - bereid in zijn Brussel te werken Opdracht Deze stafmedewerker maakt deel uit van een team dat alle ontwikkelingen volgt die voor de pedagogische begeleiding en ondersteuning van katholieke scholen van belang kunnen zijn. Hij/zij staat samen met de andere leden van de stafdienst in voor de vorming, nascholing en begeleiding van pedagogisch begeleiders, verricht onderzoekswerk in verband met de begeleiding ter ondersteuning van de pedagogisch begeleiders en draagt bij aan de coördinatie van de verschillende begeleidende.

10 Functie 08/36 secundair onderwijs voor de scholen van de Broeders van Liefde: - Kandidaten zijn houder van een diploma van Hoger Onderwijs, niveau HOKT of HOLT, aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid en zij kunnen tevens een ruime ervaring in het onderwijs voorleggen. - Zij hebben een uitgesproken loyaliteit ten aanzien van het katholiek onderwijs in het algemeen en het onderwijs van de Broeders van Liefde in het bijzonder. - Zij onderschrijven het gedachtegoed en de spiritualiteit van de Congregatie van de Broeders van Liefde, alsook de missie, de kritische doelen en het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde. Werkervaring binnen de organisatie strekt tot aanbeveling. - Zij hebben voldoende inzicht in het pedagogisch beleid op het niveau van het secundair onderwijs. - Zij beschikken over intrinsieke kwaliteiten voor het voeren van een begeesterd en begeesterend leiderschap, met heel veel zorg voor het coachend omgaan met alle participanten aan het schoolgebeuren (directies, leerkrachten en medewerkers, ouders ). - Zij hebben een grote bereidheid tot constructieve samenwerking met alle participanten op het centrale niveau in het provincialaat (raad van bestuur, collega s binnen de sector onderwijs, sectoroverschrijdende samenwerking, stafmedewerkers ). - Zij beschikken over een goede kennis van en hebben de nodige vaardigheden in het gebruik van de basispakketten informatica zoals Word, Excel en outlook. - Zij vertonen de nodige stressbestendigheid en zijn bereid zich verder te bekwamen in communicatietechnieken en conflictbeheersing. - Zij zijn flexibel in hun tijdsmanagement en zijn bereid tot onregelmatige prestaties, ook tijdens de schoolvakanties. - De pedagogisch begeleider krijgt als centrale werkplek het provincialaat van de Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te Gent. Opdrachten: - De pedagogisch begeleider voor het secundair onderwijs vervult zijn taak in optimaal overleg met de lokale directies, de bestuurder coördinator onderwijs en de leden van de staf onderwijs, dit in opdracht van en in samenwerking met de raad van bestuur van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde. - Hij/zij leidt en coördineert de implementatie en integratie van de missie en het opvoedingsproject en zorgt voor de ontwikkeling van de schoolpastoraal in de scholen voor secundair onderwijs van de Broeders van Liefde. Dit veronderstelt ondermeer: - het bewaken en stimuleren van de implementatie en de integratie van de missie van de Broeders van Liefde in het algemeen en van het opvoedingsproject in het bijzonder - zorg dragen in samenspraak met de stafmedewerker voor de schoolpastoraal en de lokale directies voor de ontwikkeling van de schoolpastoraal - Hij/zij staat in voor het uittekenen van het pedagogisch beleid in de scholen voor secundair onderwijs, in overleg met de bestuurder-coördinator van de sector onderwijs van de Broeders van Liefde, en met de leden van de pedagogische begeleiding voor het ecundair onderwijs, met de collega s van het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs. - Hij/zij leidt en coördineert het team pedagogische begeleiders voor het secundair onderwijs van de scholen van de Broeders van Liefde. - Hij/zij bewaakt en leidt het overleg met de scholen voor buitengewoon onderwijs en de sector welzijn voor wat betreft het zorgbeleid in de scholen voor secundair onderwijs. - Hij/zij coördineert en begeleidt de beleidsondersteuning van de lokale directies in de scholen voor secundair onderwijs in het bijzonder voor wat betreft - het pedagogisch-didactisch beleid - de uitbouw van het studieaanbod - het nascholingsbeleid

11 - Hij/zij is tevens het eerste communicatiekanaal vanuit de lokale directies naar de centrale stafdiensten in het algemeen en naar de Inrichtende Macht (raad van bestuur) in het bijzonder. Functie 08/37 secundair onderwijs in de congregatie Salesianen van Don Bosco voor een vakoverschrijdende opdracht (schoolbegeleiding) met een bijzondere zorg voor de pedagogische implementatie van ICT: - Beschikken over een universitair diploma; - Ervaring hebben in het begeleiden van volwassenen in de onderwijscontext; - Beschikken over agogische vaardigheden om individuen en groepen te begeleiden; - Vertrouwd zijn met het salesiaanse opvoedingsconcept (gevolgde vorming en nascholing dienaangaande strekt tot aanbeveling); - Ervaring hebben als ICT-coördinator in een Don Bosco school; - Ervaring hebben in de begeleiding en ondersteuning van scholen bij de implementatie van ICT in pedagogisch-didactisch processen en in de ontwikkeling van het beleidsvoerend vermogen van scholen; - Bereid zijn om vanuit een gezamenlijke visie loyaal mee te werken in het team van de pedagogische begeleidingsdienst van de Salesianen van Don Bosco. Functie 08/38 volwassenenonderwijs. - diploma GHSO of afgestudeerde 2 cycli-onderwijs en pedagogisch bekwaamheidsbewijs; - ervaring hebben in of met het onderwijs aan volwassenen; - beschikken over agogische en organisatorische vaardigheden om bij te dragen tot de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden in de centra; - op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen in het volwassenenonderwijs en volwasseneneducatie; - kunnen bijdragen tot onderwijsinnovatie en tot de ontwikkeling van leermiddelen; - beschikken over de nodige sociale vaardigheden om netwerken te kunnen opzetten, om de behoeften aan begeleiding en nascholing te inventariseren; - over de competenties beschikken om in een team opleidingsprofielen voor de nijverheidstechnische opleidingen in het volwassenenonderwijs (secundair en HBO) te ontwikkelen en deze om te zetten in leerplannen; - vertrouwd zijn met federale en Vlaamse regelgeving met betrekking tot de opleidingen van het volwassenenonderwijs, in het bijzonder met de federale en Vlaamse wetgeving die de toegang tot de beroepen regelt; - vertrouwd zijn met de opleidingen in de nijverheidstechnische studiegebieden; - bereid zijn flexibele werktijden te aanvaarden; - bereid zijn in Brussel te werken; - de pedagogisch adviseur wordt met het oog op de opvolging van doorlichtingen van de CVO s en de begeleiding bij de zelfevaluatie over heel Vlaanderen ingezet. De kandidaten voor deze betrekking(en) dienen hun kandidatuur met vermelding van de referentie(s) bij aangetekend schrijven te richten aan de voorzitter van de v.z.w. Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. Bij de kandidaatstelling worden officiële bewijsstukken evenals verklaringen toegevoegd waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden.

12 De selectie gebeurt op grond van een schriftelijke en mondelinge proef. Kandidaturen kunnen vanaf 26 mei 2008 worden gesteld (begindatum). Kandidaturen zijn slechts geldig indien ze verzonden worden tot 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De datum van de poststempel geldt als indieningsdatum. * * *

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool De Dorpslinde te Bredene

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool De Dorpslinde te Bredene V.K.B.B.- V.Z.W. Peter Benoitlaan 13 8450 Bredene 25-06-2012 Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool De Dorpslinde te Bredene Geachte Heer, Mevrouw Het Schoolbestuur

Nadere informatie

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016.

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016. V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs D. de Haenelaan 10-8630 VEURNE OPENSTELLING VOOR EEN FUNCTIE VAN DIRECTEUR (M/V) ZONDER LESOPDRACHT VRIJE KATHOLIEKE BASISSCHOOL, Brugsesteenweg 77 te 8630 Veurne Datum:

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 4 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Basisschool Egem

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 4 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Basisschool Egem GVB Egem Molenakker 97 8740 PITTEM-Egem Pittem, 17/02/2014 (de school maakt deel uit van VZW Vrij Basisonderwijs Pittem en Egem, Koolskampstraat 4, 8740 Pittem) Betreft : Vacature voor directeur (m/v)

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool Sint-Lodewijkscollege, Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool Sint-Lodewijkscollege, Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels V.Z.W. Sint-Lodewijk Brugge Magdalenastraat 30 8200 Sint-Andries 21/03/2013 Geachte directie, Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool Sint-Lodewijkscollege, Spoorwegstraat

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 1 FEBRUARI 2011 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 24 december

Nadere informatie

Directeur (m/v) voor de gemeentelijke lagere school De Wingerd

Directeur (m/v) voor de gemeentelijke lagere school De Wingerd PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE Oostrozebekestraat 4 8770 INGELMUNSTER Telefoon: 051/33 74 00 Fax: 051/31 82 83 Rekening: 091-0002217-15 Directeur (m/v) gemeentelijke lagere school De Wingerd INGELMUNSTER

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor administratief directeur (m/v) aan de Gesubsidieerde Vrije Katholieke Basisschool Rozenstraat 6 te 8560 Wevelgem-Moorsele.

Betreft : Vacature voor administratief directeur (m/v) aan de Gesubsidieerde Vrije Katholieke Basisschool Rozenstraat 6 te 8560 Wevelgem-Moorsele. vzw Vrij Katholiek en Lager Onderwijs Moorsele KBO nummer 0432396108 Rozenstraat 6 8560 Moorsele 2 december 2013 Betreft : Vacature voor administratief directeur (m/v) aan de Gesubsidieerde Vrije Katholieke

Nadere informatie

Betreft : vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool Sint-Amand Zuid, Krysantenlaan 6, 8500 KORTRIJK.

Betreft : vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool Sint-Amand Zuid, Krysantenlaan 6, 8500 KORTRIJK. Sint-Amandsbasisschool Zuid Krysantenlaan 6 Wielewaallaan 26 8500 Kortrijk VZW Sint-Amandsbasisscholen Kortrijk mz Kollegestraat 8 8500 Kortrijk Betreft : vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke

Nadere informatie

Doorniksesteenweg Bossuit

Doorniksesteenweg Bossuit Doorniksesteenweg 557 27-09-2013 8583 Bossuit Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 10 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Kleuterschool Bossuit, Doorniksesteenweg 557 8583 Bossuit Geachte Heer,

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Kleuterschool St-Lutgardis

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Kleuterschool St-Lutgardis datum Kleuterschool St-Lutgardis Karel van Manderstraat 33 8760 MEULEBEKE (de school maakt deel uit van VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs, Markt 10, 8760 MEULEBEKE Meulebeke, 30 januari 2014 Betreft :

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) zonder lesopdracht aan de Vrije Katholieke Basisschool, Kerkdreef 4, 8570 Anzegem-Vichte.

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) zonder lesopdracht aan de Vrije Katholieke Basisschool, Kerkdreef 4, 8570 Anzegem-Vichte. Kerkdreef 4, 8570 Anzegem-Vichte 14/02/2016 Betreft : Vacature voor directeur (m/v) zonder lesopdracht aan de Vrije Katholieke Basisschool, Kerkdreef 4, 8570 Anzegem-Vichte. Geachte Heer, Mevrouw, Het

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 01-04-2009 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 14 maart

Nadere informatie

DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL (M/V)

DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL (M/V) Katholiek Basisonderwijs Veurne De Vrije Basisschool in de Daniël de Haenelaan met haar kleuterafdeling t Voelsprietje: een school waar kinderen zich thuis voelen! Meer dan 200 kleuters en leerlingen uit

Nadere informatie

Oproep. 1. Vacant verklaarde betrekkingen

Oproep. 1. Vacant verklaarde betrekkingen Oproep Oproep tot de kandidaten voor toelating tot de proeftijd met ingang van 1 februari 2018 in het ambt van pedagogisch adviseur bij de Pedagogische Begeleidingsdienst GO! Uiterste kandideringsdatum:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

LAUREAATSCHAP inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer. 2010

LAUREAATSCHAP inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer. 2010 LAUREAATSCHAP inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer. 2010 Oproep tot kandidaturen De Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele zedenleer v.z.w. organiseert een reeks proeven in

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

Invulling van een voltijds ambt van technisch adviseur-coördinator bij het Provinciaal Instituut PIVA met ingang van 1 januari 2018

Invulling van een voltijds ambt van technisch adviseur-coördinator bij het Provinciaal Instituut PIVA met ingang van 1 januari 2018 Invulling van een voltijds ambt van technisch adviseur-coördinator bij het Provinciaal Instituut PIVA met ingang van 1 januari 2018 Voor de functie van technisch adviseur coördinator bij het Provinciaal

Nadere informatie

vacature voor directeur (m/v) aan de Gesubsidieerde Vrije Basisschool St.-Sixtus, Donkerstraat 11, 8640 Westvleteren

vacature voor directeur (m/v) aan de Gesubsidieerde Vrije Basisschool St.-Sixtus, Donkerstraat 11, 8640 Westvleteren Poperinge, 23 april 2013. vacature voor directeur (m/v) aan de Gesubsidieerde Vrije Basisschool St.-Sixtus, Donkerstraat 11, 8640 Westvleteren Geachte mevrouw, Geachte heer, Het Schoolbestuur van de vzw

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

Werkingscode vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs

Werkingscode vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Werkingscode vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs 2014_06_06 In uitvoering van artikel 15 3 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-147- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Met ingang van 1 september 2015 is er een vacature voor het ambt van administratief directeur in de Don Bosco

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

NASCHOLINGSPROJECT NIEUW LEERPLAN INFORMATICABEHEER

NASCHOLINGSPROJECT NIEUW LEERPLAN INFORMATICABEHEER Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel De vzw Nascholing in het katholiek onderwijs en het VVKSO werven aan voor het NASCHOLINGSPROJECT NIEUW LEERPLAN INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

OPROEP tot de kandidaten voor de invulling van volgende opdrachten : - pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het basisonderwijs (extra kader)

OPROEP tot de kandidaten voor de invulling van volgende opdrachten : - pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het basisonderwijs (extra kader) OPROEP tot de kandidaten voor de invulling van volgende opdrachten : - pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het basisonderwijs (extra kader) - pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het

Nadere informatie

VACATURE. Directeur Gemeentelijke Basisschool Schoonaarde-Oudegem

VACATURE. Directeur Gemeentelijke Basisschool Schoonaarde-Oudegem VACATURE Directeur Gemeentelijke Basisschool Schoonaarde-Oudegem Het stadsbestuur van Dendermonde gaat over tot de aanwerving van een voltijdse directeur voor de gemeentelijke basisschool De Klinker en

Nadere informatie

PEDAGOGISCH ADVISEUR BASISONDERWIJS (M/V)

PEDAGOGISCH ADVISEUR BASISONDERWIJS (M/V) Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 170.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs en 160.000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds

Nadere informatie

BISDOM AANVRAAG VAN HET KERKELIJK MANDAAT VOOR HET GEVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST

BISDOM AANVRAAG VAN HET KERKELIJK MANDAAT VOOR HET GEVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST EXEMPLAAR BISDOM 1 van 2 BISDOM AANVRAAG VAN HET KERKELIJK MANDAAT VOOR HET GEVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST Naam : Geboorteplaats en datum :, Adres Telefoon / Fax : / Ik verlang rooms-katholiek godsdienstonderricht

Nadere informatie

Het DBOC verwacht van elke kandidaat een sollicitatiebrief vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een motivering.

Het DBOC verwacht van elke kandidaat een sollicitatiebrief vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een motivering. Oud-Heverlee, 18 april 2016 Vacature technisch adviseur coördinator Wij delen u mee dat met ingang van 1 september 2016 een ambt van technisch adviseur coördinator in het Don Bosco Technisch Instituut

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

Voorziene ingangsdatum : onmiddellijk na de selectieprocedure.

Voorziene ingangsdatum : onmiddellijk na de selectieprocedure. TWEEDE OPROEP tot de kandidaten voor de invulling van 1 FT betrekking pedagogisch begeleider SO Gedrags- en Cultuurwetenschappen ASO 2 e en 3 e graad; Opvoedkunde BSO 3 e graad, TSO 2 e en 3 e graad; Toegepaste

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in Don Bosco Genk

Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in Don Bosco Genk Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in Don Bosco Genk Met ingang van 1 september 2015 is er een vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. in Don Bosco

Nadere informatie

Geachte mevrouw Geachte heer

Geachte mevrouw Geachte heer Vrije Technische Instituten van Brugge, vzw Boeveriestraat 73 8000 Brugge tel. 050 33 35 02 fax 050 33 37 55 Zandstraat 138 8200 Sint-Andries tel. 050 31 66 12 050 31 61 56 Geachte mevrouw Geachte heer

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT.

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. 25 mei 2016 VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. AANGEVULD MET EEN OPDRACHT ALS ZORGCOÖRDINATOR De vrije basisschool de Oefenschool is één van de tien basisscholen van de scholengroep

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE EIGENTIJDSE KATHOLIEKE BASISSCHOOL AARTRIJKE

VACATURE DIRECTEUR VRIJE EIGENTIJDSE KATHOLIEKE BASISSCHOOL AARTRIJKE 17 jun 2017 VACATURE DIRECTEUR VRIJE EIGENTIJDSE KATHOLIEKE BASISSCHOOL AARTRIJKE De vrije basisschool van Aartrijke is één van de elf basisscholen van de scholengroep Sint-Rembert vzw. De school heeft

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

7/05/2009. Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs.

7/05/2009. Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs. juridisch kader 1 bemerking vooraf: benadering van het juridisch kader vanuit de praktijk er zijn duidelijke diocesane verschillen scheiding kerk-staat werken vanuit een dubbel spoor zowel voor de opdracht

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school.

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M06BA050 BRUSSEL, 2006-05-29 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 09 269

Nadere informatie

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel/onderwijspersoneel Willebroekkaai Brussel

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel/onderwijspersoneel Willebroekkaai Brussel tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2017-2018 in de Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding (POC) tot de kandidaten

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen.

De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen. De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen. Peter Vandenabeele De wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 1. Inleiding 1.1. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Vereiste bekwaamheidsbewijzen Wie voor algemene en sociale vorming, voor (een specialiteit van) beroepsgerichte

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten.

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten. Vacature Functie: Verkorte selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Om de afwezigheid van één van onze begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang op te vangen, werft

Nadere informatie

Aanwerving Internaatsopvoeder

Aanwerving Internaatsopvoeder v.z.w. Don Bosco Internaten François Gaystraat 129 1150 Sint-Pieters-Woluwe 02 771 21 00 02 772 15 82 internaten@donbosco.be Aanwerving Internaatsopvoeder in het Don Bosco Internaat Guldendallaan 90 1150

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

PEDAGOGISCH DIRECTEUR LAGERE SCHOOL

PEDAGOGISCH DIRECTEUR LAGERE SCHOOL Oud-Heverlee, 27 juni 2016 Vacature pedagogisch directeur lager onderwijs Don Bosco Groot-Bijgaarden Wij delen u mee dat met ingang van 1 september 2016 een ambt van pedagogisch directeur lager onderwijs

Nadere informatie

PEDAGOGISCH ADVISEUR SECUNDAIR ONDERWIJS/VOLWASSENEN-

PEDAGOGISCH ADVISEUR SECUNDAIR ONDERWIJS/VOLWASSENEN- Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 170.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs en 160.000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/16 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure en procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

vacature voor directeur (m/v) aan de School voor buitengewoon onderwijs De Klimrank, Deken de Bolaan 2, 8970 Poperinge

vacature voor directeur (m/v) aan de School voor buitengewoon onderwijs De Klimrank, Deken de Bolaan 2, 8970 Poperinge Poperinge, 3 februari 2014. vacature voor directeur (m/v) aan de School voor buitengewoon onderwijs De Klimrank, Deken de Bolaan 2, 8970 Poperinge Geachte mevrouw, Geachte heer, Het schoolbestuur van de

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Opleidingsreglement vorming voor directeurs

Opleidingsreglement vorming voor directeurs Vormingsfonds voor directeurs Opleidingsreglement vorming voor directeurs Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende de vorming voor directeurs van de onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 A Basisonderwijs 1 Pastorale Animatiegroep Op 11 september nemen we deel aan de pastorale impulsdag in de de lokalen

Nadere informatie

Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem

Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem Met ingang van 1 september 2013 is er een vacature voor een ambt van technisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

Prizma vzw/scholengemeenschap B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem VACATUREBERICHT. 15 februari 2016. Geachte Mevrouw Geachte Heer

Prizma vzw/scholengemeenschap B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem VACATUREBERICHT. 15 februari 2016. Geachte Mevrouw Geachte Heer Prizma vzw/ B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem VACATUREBERICHT 15 februari 2016 Geachte Mevrouw Geachte Heer De Raad van Bestuur van de Scholengemeenschap PRIZMA (Campus Middenschool Ingelmunster; Campus

Nadere informatie

HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN

HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN MENTOR (PERSONEELSCATEGORIE BELEIDS- EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL) HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN Van de leerkracht wordt verwacht dat

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Directeur basisonderwijs voltijds opname in een wervingsreserve

Directeur basisonderwijs voltijds opname in een wervingsreserve Stad Lokeren zoekt een Directeur basisonderwijs voltijds opname in een wervingsreserve De functie: Je hebt de leiding over één van de drie stedelijke basisscholen van Lokeren, en werkt in nauw teamverband

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR JE FUNCTIE: Plaats in het organogram Staat

Nadere informatie

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs,

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs, DIENSTORDER Ter attentie van de personeelsleden van het secundair onderwijs Datum 24 maart 2017 Prioriteit Hoog Referentie n1617ap06_02 Contactpersoon Amaryllis Pieteraerens 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/10 De Provincie WestVlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds directeur gedelegeerd bestuurder (m/v) in

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 68/2016 van 11 mei 2016 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 68/2016 van 11 mei 2016 A R R E S T Rolnummer 6315 Arrest nr. 68/2016 van 11 mei 2016 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 19quater, tweede lid, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE LAGERE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON

VACATURE DIRECTEUR VRIJE LAGERE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON 18 mrt 2015 VACATURE DIRECTEUR VRIJE LAGERE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS DE TORRETJES (100 %) De BLO Torretjes is één van de acht basisscholen van de scholengroep Sint-Rembert vzw. De school telt

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool DOSSIER KANDIDAAT SPORTGEKWALIFICEERDE AMBTENAAR MET ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES BINNEN HET SPORTBELEID Dossier in te dienen bij: Vlaamse Trainersschool t.a.v. Paul Eliaerts, afdelingshoofd

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH ADVISEUR DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS (M/V)

PEDAGOGISCH ADVISEUR DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS (M/V) Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 170.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs en 160.000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds

Nadere informatie

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55826 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2010 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 3033 [C 2010/35620] 16 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het

Nadere informatie

vzw KaSO Herk-de-Stad, Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad

vzw KaSO Herk-de-Stad, Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad Katholieke Scholengemeenschap Sint-Martinus Herk-de-Stad nummer 113381 Functiebeschrijving pedagogisch directeur voor de eerste graad van de Sint-Martinusscholen DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN VISIE PLANNING

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. * Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Naar aanleiding van een concrete vacature legt de onderwijsinspectie een specifieke wervingsreserve aan voor

Naar aanleiding van een concrete vacature legt de onderwijsinspectie een specifieke wervingsreserve aan voor Publicatiedatum: 22 juni 2015 Naar aanleiding van een concrete vacature legt de onderwijsinspectie een specifieke wervingsreserve aan voor ONDERWIJSINSPECTEUR WISKUNDE (eventueel uitbreiding informatica)

Nadere informatie