Lean Service opnieuw bezien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lean Service opnieuw bezien"

Transcriptie

1 Lean Service opnieuw bezien John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei Inleiding Na verschijning van Levitt s invloedrijke artikel Production-Line Approach to Service in de Harvard Business Review (1972), is het gemeengoed geworden om dienstverlening als een productielijn te beschouwen, zowel in de academische literatuur als wijder verspreid in de managementpraktijk. Het geloof dat schaalvergroting leidt tot een reductie van de kostprijs per eenheid, is een essentieel kenmerk voor de huidige management besluitvorming. En nu de technologische vooruitgang steeds geavanceerdere IT en telefoonsystemen mogelijk maakt, is het nog eenvoudiger geworden voor bedrijven om dienstverlening te standaardiseren en te outsourcen. De ontwikkeling in de lean literatuur heeft er alleen maar verder aan bijgedragen om dezelfde onderliggende managementveronderstellingen te bekrachtigen: door je te richten op de beheersing van kosten en de activiteiten per medewerker, zal je organisatie beter gaan presteren. Dit artikel toont aan dat lean deel is gaan uitmaken van de gangbare bedrijfsvoering van traditioneel management in de dienstverlening. Als resultaat hiervan is lean synoniem geworden met proces efficiency en daarmee is de gelegenheid om tot aanzienlijke resultaatsverbeteringen te komen zoals geïllustreerd door Toyota verloren gegaan. Bij het in kaart brengen van de ontwikkeling van management in dienstverlening, in het bijzonder daar waar de dienstverlening geïndustrialiseerd werd, schetsen wij een kern paradigma om te verklaren wat onder traditioneel management in de dienstverlening verstaan kan worden. Vervolgens leggen we uit hoe lean zijn opmars maakte en werd gecodificeerd, en hoe lean en traditioneel management in de dienstverlening toen lean zijn intrede deed bij dienstverlenende organisaties dezelfde (onjuiste) vooronderstellingen delen. Gebaseerd op literatuur over de verschillen tussen management in industrie en in dienstverlening, beargumenteren we dat dienstverlening anders benaderd moet worden dan een productieomgeving. Teruggrijpend naar de oorsprong van het Japanse wonder, laten we zien dat dienstverlenende organisaties begrepen en gemanaged moeten worden als systemen. De inspiratiebron voor lean productie, Taiichi Ohno s Toyota Production System (TPS), kon ontwikkeld worden door het begrijpen van contra-intuïtieve werkelijkheden die stuk voor stuk de conventie uitdagen. Wij tonen aan Lean Service opnieuw bezien 1 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

2 dat vergelijkbare contra-intuïtieve werkelijkheden ook in dienstverlening gevonden worden wanneer deze als systeem bestudeerd worden, met enorme resultaatsverbeteringen tot gevolg. Een basismodel voor management in de dienstverlening, gebaseerd op systeemdenken, wordt uiteen gezet als alternatief voor traditioneel management in de dienstverlening. Tot slot laten we zien dat elke manier om tot verandering te komen gebaseerd moet zijn op kennis, zoals ook Ohno vond, waarbij verandering gaandeweg groeit en niet tevoren vastgelegd of gepland wordt. Van productie naar operationeel management Tot de jaren 80 hield de studie van business en management zich vooral bezig met de productiesector en de marketing, productie en management van fysieke goederen (Johnston 2005). De methodes van de massaproductie, waarmee de principes over wetenschappelijk management van Taylor (1911) werden toegepast, hadden ertoe geleid dat ingenieurs in de industrie het werk opsplitsten in eenvoudige, gestandaardiseerde taken. Elke verspillende beweging werd uitgebannen en het ritme van de productielijn was bepalend voor het werk. Werkers kregen nauwkeurig omschreven, gefragmenteerde taken die soms maar dertig seconden duurden maar wel bijna duizend keer per dag werden herhaald (Krafcik 1988). In factory management of fabrieksmanagement, zoals deze studies gezamenlijk bekend werden (Lockyer 1962), werd Taylor s filosofie breder toegepast op operationeel management in het algemeen: het gebruik van studiemethoden en technieken op het gebied van capaciteitsmanagement, productieplanning en controle breidde zich uit van pure productie naar sectoren als distributie, transport, ziekenhuizen, bibliotheken en uitgevers (Johnston 2005). Op deze manier werd in de jaren 70 het werkveld van fabrieksmanagement opgerekt tot operationeel management, waarbij in het werk van Johnsons e.a. (1972) en Buffia (1976) ten minste terloops een verband werd gelegd met zowel management in de dienstverlening als in de industrie. Geïndustrialiseerde, gestandaardiseerde dienstverlening De kiem werd gelegd in 1972, toen Levitt een artikel in de Harvard Business Review schreef met de titel Production-Line Approach to Service. In dit artikel moedigde hij managers aan om net zoveel aandacht te schenken aan het verbeteren van het ontwerp en het management van dienstverlening als van productieprocessen: Kortom, om de kwaliteit en efficiency in dienstverlening te verbeteren, moeten bedrijven hetzelfde soort technocratisch denken toepassen dat op andere gebieden ertoe geleid heeft dat de kostbare en onvoorspelbare elegantie van de ambachtsman vervangen Lean Service opnieuw bezien 2 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

3 werd door de goedkope, voorspelbare opbrengst van de industriearbeider. (Levitt 1972 p.43-44) Levitt gebruikte McDonalds als een voorbeeld van hoe productiemethoden succesvol toegepast kunnen worden in dienstverlening. McDonalds heeft zijn positie als marktleider bereikt door de beheersing van een systeem dat is ontworpen en uitgevoerd volgens een strakke technologische discipline die voorziet in een snelle, schone en betrouwbare dienstverlening in een omgeving die de bescheiden betaalde medewerkers een gevoel van trots en waardigheid geeft (p.45). Levitt geloofde dat McDonalds een succesvolle toepassing laat zien van een manier van denken uit de productie in een mensintensieve dienstverlenende omgeving (p.45). Op deze manier werden dienstverlenende organisaties aangemoedigd om methodes uit de productiesector toe te passen door middel van standaardisering. De volgende bouwsteen waarmee de dienstverlening geïndustrialiseerd werd, was misschien wel het artikel van Chase in de Harvard Business Review dat leidde tot de splitsing in front en back office in dienstverlenende organisaties (Chase 1978). In essentie draait het er in zijn pleidooi voor back office dienstverlening om dat de back office meer mogelijkheden biedt om zo efficiënt mogelijk te werken omdat er geen klantcontact is. Chase beargumenteert dat dienstverlenende systemen met veelvuldig klantcontact moeilijker te beheersen en te verklaren zijn dan systemen waar weinig klantcontact is; wanneer je dan de voorkant van het systeem loskoppelt van de achterkant, wordt het mogelijk om wat hij ziet als het technische hart van de organisatie te laten functioneren als een fabriek, los van invloeden van buitenaf. De beschikbaarheid van personeel is bepalend voor de planning, waarbij de efficiency geoptimaliseerd wordt door werk te bundelen (batchvorming), door voorspellingen, voorraadcontrole en metingen in het werk. Deze ideeën vormen nog steeds de conceptuele basis voor de manier waarop we vandaag de dag dienstverlening ontwerpen en managen. Het kern paradigma van het huidige management in de dienstverlening Het Kern paradigma voor traditioneel management in de dienstverlening (Seddon 2008) is afgeleid van de filosofie die aan de basis staat van het fabrieksdenken. De drie vragen Lean Service opnieuw bezien 3 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

4 die samen het kern paradigma vormen, zijn de vragen die de besluitvorming van managers in transactionele i dienstverlenende organisaties bezighouden: Hoeveel werk komt er binnen? Hoeveel mensen heb ik? Hoeveel tijd kost het ze om bepaalde dingen te doen? Geheel in lijn met de ideeën van Chase over efficiency (Chase 1978), denken managers vaak dat hun werk het oplossen van een probleem rondom personeelsmanagement is. Dit kern paradigma maakt dat managers de volgende soort dingen doen wanneer ze proberen hun dienstverlening te verbeteren: Het verminderen van de gemiddelde tijd die een taak kost (d.m.v. procedures, hulpmiddelen, telefoontraining en targets) Het gebruik van IT om de medewerker te vervangen, ondersteunen of controleren Het outsourcen van activiteiten naar lage-loonorganisaties of economieën Het vergroten van functionele specialismen (om trainingskosten te verlagen) Het standaardiseren van werkprocessen Het wegstoppen van vergelijkbaar werk in back office fabrieken Alle bovenstaande management tactieken gaan in wezen over het beheersen van de kosten. Om de dienstverlening aan klanten te managen, richt de manager zich op service levels; hoe lang duurt het voordat de telefoon wordt opgenomen of een brief beantwoord; hoeveel dingen worden afgehandeld in drie, vijf of hoeveel dagen dan ook. De activiteiten van de medewerkers worden gemanaged op basis van vooraf bepaalde standaard tijden en hun werk wordt gecontroleerd om de kwaliteit te bewaken. Deze aandachtspunten zijn intussen gemeengoed geworden en geven blijk van een industriële benadering van dienstverlening. Managers gaan ervan uit dat mensen moeten worden beheerst en gecontroleerd (Seddon 2003). Scripts, procedures, targets, standaarden, inspectie en eenvormigheid bepalen de manier waarop deze organisaties werken. i Zoals bijvoorbeeld financiële dienstverlening, telecommunicatie, IT diensten, politie, plaatselijke overheid, overheidsagentschappen en woningcorporaties. Lean Service opnieuw bezien 4 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

5 Deze industriële benadering van dienstverlening ziet er in een basismodel als volgt uit: Elke vraag wordt behandeld als werk dat gedaan moet worden Sorteren op type Wachtrij of stapel Controleren Afhandelen binnen standaardtijd Belangrijkste metingen: activiteiten en kosten Figuur 1: het industriële basismodel voor fabrieksmanagement in de dienstverlening Het basismodel is een schematische voorstelling op hoog niveau. In werkelijkheid zijn dienstverlenende organisaties veel complexer, maar die complexiteit volgt in essentie deze logica. Managers plannen hun medewerkers in naar gelang de hoeveelheid werk die het systeem binnenkomt. Meestal is de eerste stap dat het werk gesorteerd wordt, bijvoorbeeld door een keuzemenu aan de telefoon ( kies 1 voor x, kies 2 voor y ) of door inkomende post te scannen en sorteren in vooraf bepaalde elektronische wachtrijen. Op deze manier wordt die ene vraag van de klant in een waaier aan subtaken verdeeld, elk in zijn eigen wachtrij. De uitvoering van het werk wordt vervolgens gemanaged aan de hand van standaardtijden, de tijd waarvan wordt aangenomen dat het duurt om elke taak af te handelen, en personeel wordt ingezet om de uitkomst voor de klant weer te controleren. De vraag van de klant wordt in zo n systeem dikwijls in vele subtaken onderverdeeld en bijgevolg stroomt het werk dwars door functionele, organisatorische en geografische grenzen heen. Zoals bij Chase (1978), wordt efficiency verondersteld een link te hebben met de kosten van de verschillende activiteiten. We komen later nog terug bij de systemische problemen die dit basismodel met zich meebrengt en zullen een alternatief basismodel laten zien voor de transactionele dienstverlening. Maar het is dus in deze omgeving dat eerst lean en vervolgens lean service zijn intrede deed. Lean Service opnieuw bezien 5 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

6 De opkomst en codificatie van lean Terwijl dienstverlening vanaf eind jaren 70 uitgroeide tot een eigen studieveld, begon de grootste innovatie in de industrie het Japanse wonder - de aandacht te trekken in het Westen. Studiereizen naar Japan leidden tot het inzetten van TQM, in de veronderstelling dat de instrumenten rondom met kwaliteitscontrole en het betrekken van de medewerkers door middel van ideeënbussen, het geheim achter het wonder waren. Tuckman (1994) heeft het gekkenhuis dat hierop volgde uitgebreid in kaart gebracht. Pas in 1990 werd een onderliggende verklaring voor het waarom achter de superieure successen op grote schaal in het Westen onder de aandacht gebracht. In The machine that changed the World (Womack, Jones en Roos 1990) vertellen de auteurs het verhaal van het Toyota Production System (TPS) en de genius daarachter, Taiichi Ohno. Uit noodzaak geboren had Ohno een totaal andere benadering ontwikkeld ten opzichte van de methoden van massaproductie die in de automobielindustrie in de Verenigde Staten werden toegepast. Ohno s innovatie betekende een uitdaging aan alle tot dan toe gangbare conventies in het managen van productieprocessen. Bij de eerste druk in 1990 gebruikten Womack, Jones en Roos in hun boek de etiket lean om aan te geven wat ze bij Toyota hadden gezien. En met het geven van een etiket begon de codificatie van de methode ii. Het succes van hun eerste boek leidde ertoe dat de auteurs een betere manier om klantrelaties, de bevoorradingsketen, productontwikkeling en de productie zelf te organiseren en te managen verder uitwerkten. In hun volgende boek Lean Thinking (Womack en Jones 1996) zetten ze een antwoord uiteen op de vraag die bij velen naar boven was gekomen die het eerste boek hadden gelezen: Hoe doen we dit?. Hierbij stelden ze de vijf lean principes voor als het geheim achter het succes van Toyota. Specificeer heel precies de waarde voor elke product, identificeer de waardestroom voor elk product, laat de waarde zonder onderbrekingen stromen, laat de klant de waarde trekken uit de productie en streef altijd perfectie na. (Womack en Jones 1996 p.10) De derde stap in de codificatie van de methode volgde al snel: de uiteenzetting van de instrumenten die in het TPS gebruikt worden. Het TPS had nieuwe methoden ontwikkeld om onconventionele ideeën te managen: de vraag balanceren, de flow managen, materialen door het systeem heen laten trekken. De hieraan verbonden instrumenten standaard werk, takt tijd, 5S, value stream mapping, kanban, poke yoke enz. werden ii De eerste keer dat de term lean production in een publicatie opdook, was in 1988 door John Krafcik, onderzoeker samen met Womack, Jones en Roos in het International Motor Vehicle Program (IMVP) aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het was echter het boek van Womack, Jones en Roos dat ervoor zorgde dat de term wijdverbreid gebruikt werd. Lean Service opnieuw bezien 6 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

7 gedocumenteerd en door velen verspreid, met de belofte dat managers Toyota s opvallende succes zouden kunnen herhalen door de TPS instrumenten in hun werkplaatsen toe te passen. Het gebruik van de instrumenten werd geacht algemeen toepasbaar te zijn, geschikt voor elke soort productie of dienstverlening. Een centraal kenmerk van het TPS dat bijzonder relevant is voor het pleidooi in dit artikel is standaardisatie. De traditionele wens om dienstverlenende organisaties te standaardiseren en industrialiseren werd nog eens verstrekt door de verspreiding van lean : het was een gemakkelijk (traditioneel) argument om te accepteren. Maar is dienstverlening wel hetzelfde als productie? We keren even terug naar de ontwikkeling van het fabrieksmanagement en het management in de dienstverlening. Sinds de jaren 70 heeft de discussie voortgewoed tussen academici of er nu wel of geen verschillen zijn tussen het managen van dienstverlenende en productieorganisaties. De nieuwe gebieden services marketing en service operations zijn ontstaan als een direct resultaat van de gevoelde noodzaak om diensten anders te benaderen dan productie (Johnston 2005). Grönroos was één van de leidende critici tegen het idee beide gebieden hetzelfde te benaderen: Managers van dienstverlenende organisaties zouden wel eens een fout kunnen maken door vergelijkbare methoden te volgen als die gebruikt worden door hun collega s in de industrie. (Grönroos, C 1990, p.12) Normann (1984) schreef al eerder een boek over dit vraagstuk, getiteld Service Management, spoedig gevolgd door anderen (Lovelock, 1988 en Bowen e.a., 1990). Lovelock, die schreef over service marketing (wat ondanks het etiket veel meer inhoudt dan marketing alleen), noteerde: Zijn de marketingvaardigheden die ontwikkeld zijn in productiebedrijven rechtstreeks overdraagbaar naar dienstverlenende organisaties? Ik denk van niet. Ik ben van mening dat managementtaken voor marketing in de dienstverlenende sector op een aantal belangrijke onderdelen verschillen van die in de productiesector. Onder de kenmerken die marketing in de dienstverlening onderscheiden van marketing van goederen, is de aard van het product, de grotere betrokkenheid van klanten in het productieproces, grotere problemen om kwaliteitsstandaarden te handhaven, de afwezigheid van voorraden, de relatieve betekenis van de factor tijd, en de structuur van de distributiekanalen. (Lovelock, 1984, p.4) Lean Service opnieuw bezien 7 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

8 Deze publicaties vertegenwoordigden een tegenstroom tegen de beperkte aandacht voor dienstverlening in de literatuur over operationeel management en tegen de veronderstelde overeenkomsten tussen dienstverlening en productie (Johnston 1994). Grönroos (1990) verwoordde het verschil als volgt: Wanneer je het managen van dienstverlening als uitgangspunt neemt, verschuift de aandacht van het management van een productgeoriënteerde voorziening naar een totaalvoorziening in de klantrelatie. Dit geldt zowel in dienstverlenende organisaties als in productieomgevingen. (p.117) Hij identificeerde eveneens vier basis kenmerken : Dienstverlening is in meerdere of mindere mate ongrijpbaar. Dienstverlening bestaat eerder uit activiteiten of een serie van activiteiten dan uit dingen. Dienstverlening wordt tenminste in enige mate tegelijkertijd geproduceerd en geconsumeerd. De klant neemt tenminste in enige mate deel aan het productieproces. (Grönroos, 1990 p.29) Bowen en Jones (1986) stelden dat het voornaamste verschil tussen dienstverlening en productie is dat dienstverlenende organisaties een hogere mate van onzekerheid kennen in de hoeveelheid werk die binnenkomt, omdat de klanten deelnemen in het dienstverleningsproces. (p428) Bowen heeft eveneens een bijdrage geleverd aan de andere kant van de discussie, toen hij samen met Youngdal Levitt s werk heeft herzien en geactualiseerd. Dit resulteerde in een artikel getiteld Lean service: in defense of a production-line approach (Bowen en Youngdal 1998). De auteurs beschrijven drie cases van dienstverlenende organisaties: een ziekenhuis dat one-stop behandelingen levert, een luchtvaartmaatschappij die bekend staat om zijn efficiency en een fast-food keten. Deze laatste, Taco Bell, werd vergeleken met Levitt s oorspronkelijke case McDonalds en voorgesteld als het nieuwe voorbeeld van fast-food als productielijn (Schlesinger en Heskett 1991). Bowen en Youngdal beargumenteerden dat deze cases representatief waren voor de toepassing van lean ideeën in de dienstverlening en suggereerden dat de lean ideeën heel goed van productie naar dienstverlening konden worden overgezet, op voorwaarde dat ze worden toegepast met enkele kleine aanpassingen, zoals het trainen van medewerkers in klantvriendelijkheid Lean Service opnieuw bezien 8 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

9 en het benaderen van klanten in hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening. Door het toepassen van technieken als service blueprinting en waarde analyse zou, zo meenden zij, verspilling uit de processen worden verwijderd en zou vanaf nu lean bruikbaar zijn in dienstverlenende organisaties. De auteurs waren ook van mening dat dienstverlening en productie convergeerden naar wat zij noemden mass customization klantspecifieke massaproductie. Johnston (2005) heeft de geschiedenis van de dienstverlening/productie discussie in kaart gebracht, met daarbij een beeld van de ontwikkeling van de grootschalige, wereldwijde academische beweging die zich bezighoudt met het management van dienstverlening. Hij roept op tot de ontwikkeling van kaders en technieken om dit onderzoeksgebied van een grotere nauwkeurigheid te voorzien. Dit is een oproep die voorlopig zowel relevant als urgent blijft. Lean doet zijn intrede in dienstverlenende organisaties Ondanks een gebrek aan een stevige kennisbasis, werd lean (als instrument) snel populair in dienstverlenende organisaties. Als je vandaag lean service als zoekterm intikt in Google, krijg je meer dan 21 miljoen links. Terwijl de verspreiding van lean instrumenten in dienstverlenende organisaties ongetwijfeld een gevolg is van leveranciers die de voordelen van lean promoten en van in de publieke sector - centraal bepaalde verplichtingen om lean te gaan werken, hebben academici ook hun steentje bijgedragen aan deze ontwikkeling. In 2006 verklaarden Radnor e.a. in een rapport in opdracht van de Schotse regering dat de lean instrumenten succesvol waren geïntroduceerd in de Schotse publieke sector: Een analyse van onderzoek onder organisaties in de Schotse publieke sector geeft, samen met bewijs uit de literatuur, aan dat Lean overdraagbaar is naar de publieke sector (Radnor e.a. 2006, p.5) In lijn met de commerciële voorstanders, definiëren Radnor e.a. lean als een set instrumenten: Er is een toolkit ontwikkeld met methoden voor praktische toepassing op operationeel niveau om lean thinking te ondersteunen. Deze instrumenten omvatten o.a. value stream mapping, wat wordt gebruikt om de doorstroom van middelen te analyseren en gebieden te markeren waar de activiteiten middelen gebruiken zonder waarde toe te voegen vanuit het perspectief van de klant. (Radnor e.a. 2006, p.1) Lean Service opnieuw bezien 9 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

10 In de discussie over het verschil tussen dienstverlening en productiebedrijven, schrijven de auteurs: In productie ligt de nadruk op een set management instrumenten en technieken die worden gebruikt om processen te standaardiseren. In de publieke sector voelt men zich echter wel aangetrokken tot de principes van Lean, maar minder tot het hele scala aan instrumenten en technieken. De meeste organisaties gebruiken slechts een paar instrumenten, zoals value stream mapping. Dit betekent dat veel van de instrumenten en technieken die in een productieomgeving gebruikt worden, momenteel niet direct en duidelijk toepasbaar zijn in een dienstverlenende omgeving. In plaats daarvan moeten sommige instrumenten aangepast worden om geschikt te zijn voor de noodzaak aan meer flexibiliteit in de processen in de publieke sector om aan de wensen van de klant tegemoet te kunnen komen. In andere gevallen kan het beperkte gebruik van Lean instrumenten in de publieke sector veroorzaakt worden doordat de dienstverlenende sector de waarde, relevantie of bedoeling van de instrumenten uit de toolkit nog moeten leren begrijpen. (Radnor e.a. 2006) Op vergelijkbare manier beweerde Ahlstrom (2004) dat de principes van lean uit de productie uitzonderingen daargelaten toepasbaar zijn in dienstverlenende organisaties, hoewel hij erkent dat er een belangrijke methodologische zwakte in zijn onderzoek zat (de deelnemers kregen beschrijvingen van lean concepten voorgeschoteld en werden gevraagd deze te vertalen voor dienstverlenende organisaties; de deelnemers kwamen echter allemaal uit communicatie functies en het is daarmee onwaarschijnlijk dat ze voldoende kennis hadden van dienstverlenende processen). Geen van deze studies maakte gebruik van objectieve metingen. Het is onvoldoende te beweren dat bewijs dat het toegepast wordt hetzelfde is als bewijs dat het effectief is, en het verschaft geen licht over de redenen waarom het effectief zou zijn. Beide studies suggereren dat lean instrumenten met enige aanpassing bruikbaar toegepast kunnen worden, maar we leren weinig over welke aanpassingen dan nodig zouden zijn noch over waarom ze nodig zouden zijn. In plaats daarvan verleent Radnor voor de toepassing van de lean productie principes in de dienstverlening wetenschappelijke erkenning aan het werk van Bowen en Youngdal (Radnor e.a p.9). Bowen en Youngdal hebben echter succesvolle dienstverlenende organisaties beschreven aan wie toegeschreven kan worden dat ze lean eigenschappen bezitten. Van geen van deze werd gezegd dat ze ook lean instrumenten hadden gebruikt. Lean Service opnieuw bezien 10 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

11 Swank (2003) schreef een artikel in de Harvard Business Review waarin de toepassing van takt tijd werd beschreven in de procesvoering voor nieuwe business bij een financiële dienstverlener. Takt tijd is de meting die in het Toyota systeem wordt gebruikt om een hartslag te verkrijgen in de materiaalstroom (een essentieel onderdeel van het systeem). Swank gebruikte dezelfde term om de standaardtijd te beschrijven voor het verwerken van verzekeringsdocumenten, een heel ander (en vertrouwder) concept (voor managers in traditionele dienstverlenende organisaties). Womack erkende de twijfels die geuit werden over de inzet van lean instrumenten en verklaarde het verschijnsel als volgt: De aandacht is verschoven naar hoe elke willekeurige organisatie zichzelf kan veranderen van massaproducent in een lean voorbeeld. Gegeven de omvang van deze opdracht en de vele dimensies, is het begrijpelijk dat de lean instrumenten op de voorgrond zijn getreden 5S, vermindering van opsteltijd, de vijf keer waarom, streefcalculaties, gelijktijdige en gelijklopende ontwerpprocessen, value stream mapping, kanban en kaizen. In feite beschouw ik de periode van de vroege jaren 90 tot nu als het Instrumentele Tijdperk van de lean beweging (Womack 2006) Womack betoogde verder dat hetgeen dat nog ontbrak lean management was, maar gaf tegelijkertijd toe dat hij niet in staat was om de grondslagen daarvan te verwoorden. Het TPS was en is op de eerste plaats een management kwestie; het is een systeem met als bedoeling auto s te maken volgens de snelheid en de variëteit van de klantvraag. De instrumenten die bij TPS horen, werden ontwikkeld om de problemen op te lossen die samenhangen met het najagen van deze bedoeling. Voor andere organisaties geldt dat het management eerst zal moeten weten of er wel dezelfde problemen moeten worden opgelost. We komen hier later op terug. Womack s uitdrukkelijke erkenning dat lean verstrikt was geraakt in het gebruik van de instrumenten werd door velen beschouwd als een slechte episode in de lean beweging. In januari 2007 bereikte de beweging een dieptepunt in de pers met koppen als Is deze banaan in bedrijf? naar aanleiding van de implementatie van een lean efficiencyslag bij de Britse belastingdienst (Her Majesty s Revenue and Customs, HMRC), (The Times, Lean Service opnieuw bezien 11 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

12 5/1/07 iii ). De werknemersbond bekritiseerde het lean programma als vernederend en demoraliserend, waarbij werd aangegeven dat het de medewerkers degradeerde tot niet veel meer dan machines, naar de grillen van de consultants. De reorganisatie had geleid tot een verder gedetailleerde functionele specialisatie (dus voortaan meer repeterende taken); de werkprocessen waren gestandaardiseerd en werden gecontroleerd door de meting van activiteiten. Radnor en Bucci (2007) ondersteunden het instrumentele lean programma bij de HMRC. Gezien de opwinding rondom de HMRC in die tijd een speciale commissie van het House of Commons sprak haar zorg uit over het gebrek aan verbeteringen, regelmatig slechte publiciteit in de pers en een geschil tussen de vakbond en het management is het verbazingwekkend dat de auteurs niet de gevolgen hebben onderzocht van de interventie op het resultaat en de medewerkerstevredenheid om een beter inzicht te krijgen in de onderlinge relatie. De lean interventie bij de HMRC had hetzelfde effect op de medewerkers als de introductie van massaproductie had op de medewerkers van Ford in de jaren 30: vervreemding en demoralisatie. (Berger 2001). Terug naar het begin Om de ontwikkeling van lean service te ontrafelen, moeten we teruggaan naar het Japanse wonder en vandaar uit opnieuw door de tijd vooruit reizen. Tuckman, in zijn commentaar op het industriële toerisme dat het wonder kwam bestuderen, vertelde: Een belangrijke ontdekking door de vroege missionarissen was ook dat het Japanse wonder was ontworpen door om de religieuze metaforen maar eens door elkaar te gebruiken Westerse goeroes. (Tuckman 1994) De goeroe die het nauwst in verband werd gebracht iv met het wonder en één van de voornaamste critici van het traditionele moderne management, was W. Edwards Deming. Volgend op zijn belangrijke bijdrage aan de oorlogsinspanningen van de VS (doordat hij gebruik maakte van statistische technieken om de productiekwaliteit te verbeteren), werd Deming naar Japan gestuurd om te helpen bij de statistische benadering van bevolkingsonderzoeken. Toevallig kwam hij in de gelegenheid zich te laten introduceren bij het Japanse top management (Neave 1990). Zijn invloed op de Japanse productiesector iii Zie ook voor het betreffende nummer van de Times van 5 januari iv Hoewel Deming niet de eerste of enige goeroe was die in verband werd gebracht met het Japanse wonder, is hij wel het bekendst geworden, naar aanleiding van zijn optreden in een nationale (VS) televisie-uitzending in een programma genaamd If Japan Can Why Can t We? in Lean Service opnieuw bezien 12 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009

13 leidde tot erkenning door de Japanse Keizer in 1960, toen hij de Medaille van de Tweede Orde van de Heilige Schatkist toegekend kreeg. Het is wellicht ironisch dat de lessen van Deming door zijn toehoorders als het beste van het Amerikaanse management werden beschouwd, omdat zijn boodschap aan managers in zijn eigen land heel anders was: De meeste mensen gaan ervan uit dat de huidige managementstijl altijd bestaan heeft en dat het een vaststaand gegeven is. Het is echter een moderne uitvinding een gevangenis ontworpen door de manier waarop mensen met elkaar omgaan. (W. Edwards Deming 1994) Zijn standpunt was eenvoudig: wij (de mensheid) hebben management uitgevonden en het is tijd het opnieuw uit te vinden. Zijn boek ( Out of the Crisis 1982) bevatte een vernietigende en gedetailleerde kritiek op de Westerse management aannames. Een beter alternatief zou zijn, zo stelde hij, dat we onze organisaties leren begrijpen en managen als systemen. Zijn beroemde figuur 1 uit het boek een plaatje dat de doorstroom van het werk in een productieorganisatie laat zien werd berucht omdat het dikwijls het enige visuele hulpmiddel was dat hij gebruikte om zijn Japanse toehoorders te leren waar ze op moeten letten wanneer ze hun taak als leiders onder de loep nemen. Hij beschouwde doelvastheid om het systeem te verbeteren als de hoeksteen voor management inspanningen. Zijn plaatje diende ook als uitgangspunt voor discussies over methode en metingen: de aandacht van het management, zo stelde Deming, moet bij de doorstroom van het werk door het system liggen, in tegenstelling tot het meten en managen van werk in functionele activiteiten. Een organisatie aansturen op dit systeem niveau leidt tot veel betere resultaten dan de aandacht richten op de verfijning van individuele functies en/of processen. Lean Service opnieuw bezien 13 Copyright John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei 2009 Vertaling door 2009