Jouw talent is er thuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jouw talent is er thuis"

Transcriptie

1 Jouw talent is er thuis ZORGBROCHURE

2 Inleiding Op het Ludger College vinden wij een goede begeleiding van onze leerlingen heel belangrijk. In deze zorgbrochure geven wij een overzicht van de voorzieningen die onze school op het gebied van leerlingenzorg biedt. Zorgcoördinator (ZC) De zorgcoördinator organiseert de zorg binnen de school. Zij coördineert het zorgbeleid, adviseert de schoolleiding, coacht collega s bij de uitvoering van leerling-zorgtaken, coördineert de rugzakbegeleiding en stuurt het zorgteam en het zorgadviesteam (ZAT) aan. Verder neemt de zorgcoördinator deel aan het Samenwerkingsverband voor zorgcoördinatoren van het voortgezet onderwijs (SZVO) en onderhoudt de contacten met de externe instanties. Zorgcoördinator: mevr. Y. van Bemmel

3

4 Z-uren in alle leerjaren Voor wie: alle leerlingen onderwijskundige zorg Tijdens de zelfwerkzaamheidsuren leren leerlingen hun werk te plannen en zelfstandig te werken. Elke week hebben de leerlingen naast de vaklessen een aantal verplichte Z-uren in hun rooster. In de loop van de jaren krijgen de leerlingen steeds meer vrijheid om die uren zelfstandig in te vullen. Ze maken tijdens deze uren huiswerk, werken aan de computer of in de mediatheek, overleggen voor groepsopdrachten etc. In de Z-uren zijn mentoren beschikbaar aan wie leerlingen om extra uitleg kunnen vragen. Huiswerkbegeleiding Voor wie: alle leerlingen Studeren op school kan op het Ludger College: elke dag van tot uur. Voor leerlingen die gebaat zijn bij meer hulp dan tijdens de Z-uren geboden kan worden is er, tegen betaling, de huiswerkklas. Begeleiding en tips worden gegeven door een orthopedagoog op het gebied van leren studeren en plannen en organiseren??. Daarnaast is een tutor-leerling beschikbaar voor extra uitleg bij vakken en om te overhoren. Contactpersonen: mevr. M. Freriks en mevr. O. van Setten 1

5 onderwijskundige zorg Extra begeleidingsuren (IC uren) Voor wie: onderbouwleerlingen die meer begeleiding nodig hebben Onderbouwleerlingen die meer begeleiding nodig blijken te hebben op het gebied van studievaardigheden worden in een kleinere groep begeleid. Dit gebeurt intensief gedurende een korte periode en er wordt doelgerichte studiehulp geboden. We noemen het IC-uren (intensive care-uren). Te denken valt aan leerlingen die meer dan gemiddeld moeite hebben met studievaardigheden zoals plannen en organiseren. Contactpersonen: klas 1: mevr. N. van Andel klas 2: mevr. N. Reuling 2

6 Dyslexiebegeleiding Voor wie: alle leerlingen onderwijskundige zorg Dyslectische leerlingen hebben in het bijzonder problemen met het lezen en begrijpen van teksten en met het spellen. Op de meeste basisscholen worden leerlingen al getest op dyslexie. Bij de overige leerlingen vindt op onze school alleen een dyslexieonderzoek plaats als het onderwijskundig rapport daartoe aanleiding geeft. Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen op vrijwillige basis coaching krijgen. De coaching begint ongeveer vier weken na de start van het schooljaar. Zo spoedig mogelijk daarna wordt begonnen met de begeleiding van de vermoedelijke dyslecten. Wie dyslectisch is, heeft recht op extra faciliteiten. Zij kunnen dan met een extra-faciliteitenkaart gebruik maken van de bijzondere voorzieningen, zoals meer tijd bij toetsen, het gesproken boek en ICT-hulpmiddelen zoals Kurzweil, dat op een door de leerling zelf aangeschafte computer/laptop geïnstalleerd kan worden, indien de leerling er baat bij heeft. Hiervoor vraagt de school een borgsom. Contactpersonen: mevr. E. Duivenvoorden, mevr. A. Hettema en dhr. H. Koldijk 3

7 onderwijskundige zorg Examencoaching Voor wie: examenleerlingen die zeer gespannen zijn voor schooltoetsen en landelijke eindexamentoetsen De cursus richt zich op het leren omgaan met spanning bij toetsen. Wat zijn de oorzaken en wat kun je eraan doen. In zes bijeenkomsten leren leerlingen op een andere manier omgaan met deze spanning. Contactpersoon en coach: dhr. P. Miedema Extra faciliteiten Voor wie: leerlingen met een dyslexieverklaring of met een zorgindicatie Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op extra werktijd tijdens het maken van opdrachten en toetsen. Leerlingen met een zorgindicatie kunnen ook recht hebben op meer tijd. Soms hebben leerlingen om andere redenen recht op deze extra faciliteiten, zoals aangepaste software, werken met een laptop of een Daisy-speler. Tijdens toetsweken werken deze leerlingen in een apart lokaal. Zij zijn in het bezit van een extra-faciliteitenkaart. Contactpersoon: mevr. C. Weeverink 4

8 onderwijskundige zorg Aanbod hoogbegaafden (TOM) Voor wie: meer- en hoogbegaafde leerlingen Vanaf 1 vwo tot en met 6 vwo heeft het Ludger College TOM (Trajecten op Maat) voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. TOM 1 is een intensief programma voor hoogbegaafden. TOM 2 is de lichtere variant voor vwo'ers die meer uitdaging willen en aankunnen. Het programma bestaat uit denklessen (hoe ga je effectief met je begaafdheid om), vakmodules (filosofie, ICT, film, wetenschap, etc.) en projecten naar eigen keuze. Daarbij wordt gerichte groepsgewijze begeleiding geboden. De leerlingen volgen het TOM-programma (drie tot vijf lesuren per week) in plaats van hun reguliere lessen. De TOM-docenten zijn dhr. E. Soontiëns, mevr. A. Hey, dhr. J. Steenbakkers en dhr. B.de Wild. Contactpersoon: dhr. E. Soontiëns 5

9 Mentor Voor wie: alle leerlingen sociaal-emotionele zorg Elke klas heeft een eigen mentor. Leerlingen die overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs krijgen te maken met allerlei nieuwe zaken: zij krijgen les in meer vakken van verschillende docenten en in verschillende lokalen. In het begin is dat even wennen voor de leerlingen en dan is het belangrijk dat zij met hun vragen bij iemand terecht kunnen. De mentor is in deze situatie de meest aangewezen persoon. In alle leerjaren is de mentor het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerling en de ouders. Verder geeft de mentor studielessen/mentor-z-uur en begeleidt hij/zij de klas als leefgemeenschap. 6

10 sociaal-emotionele zorg Zorg Advies Team (ZAT) Voor wie: leerlingen met een zwaardere sociaal-emotionele problematiek Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem hebben sinds enkele jaren consultatieteams, ook wel zorgadviesteams geheten. Het zorgadviesteam ondersteunt de school bij het oplossen van complexe problemen bij leerlingen, waarvoor de school geen kant en klare oplossingen heeft. Het betreft dan psychosociale en/of psychiatrische problemen. Het zorgadviesteam bestaat uit interne en externe deskundigen. Het team komt zes keer per jaar bijeen. Vanuit de school zitten de zorgcoördinator, de mentor en eventueel de afdelingsleider in het team. De externe deskundigen zijn de jeugdarts, een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg, de orthopedagoog en de leerplichtambtenaar. Op verzoek kan het team uitgebreid worden met andere deskundigen. Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel 7

11 sociaal - emotionele zorg Zorgteam Het zorgteam komt wekelijks bijeen om leerlingen te bespreken die door mentoren en/of afdelingsleiders zijn aangemeld. Vervolgens wordt bekeken welk hulptraject moet worden gestart om deze leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Dit zorgteam bestaat uit zorgcoördinator mevr. Y. van Bemmel, ambulant begeleider mevr. M. de Graaf, pedagogisch medewerker mevr. C. van Vliet, orthopedagoog mevr. L. Wullink en jeugdmaatschappelijk werker mevr. M. Kraaijeveld. Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel Orthopedagoog Voor wie: leerlingen met specifieke hulpvragen De orthopedagoog geeft leerlingen met specifieke hulpvragen op het gebied van welbevinden, gedrag, werkhouding en leren een tijdelijke professionele ondersteuning. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het Ludger College zelf. De orthopedagoog onderzoekt, adviseert mentoren, leerlingbegeleiders en afdelingsleiders, onderhoudt contact met externe deskundigen en geeft begeleiding c.q. (kortdurende) behandeling. Daarnaast heeft de orthopedagoog op het Ludger College een adviserende rol met betrekking tot de toelating van leerlingen met specifieke behoeften en de verdere ontwikkeling van het zorgbeleid. Bij ons zijn werkzaam: orthopedagoog mevr. L. Wullink en pedagogisch medewerker mevr. C. van Vliet. Contactpersonen: mevr. L. Wullink en mevr. Y. van Bemmel 8

12 sociaal - emotionele zorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Noord- en Oost- Gelderland. Voor wie: alle leerlingen en hun ouders. De maatschappij verandert en daarmee ook de visie op gezondheid. Gezondheid is het vermogen je aan te passen, al dan niet met ondersteuning, aan lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen die op je pad komen en daarin je eigen keuzes te maken. Deze verandering van de maatschappij vraagt om een andere werkwijze. De stelselherziening jeugd gaat uit van méér preventie en ondersteuning, van versterken van eigen kracht, ontzorgen en normaliseren en een integrale aanpak op maat. Om beter aan te sluiten op deze nieuwe ontwikkelingen, verandert de Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost- Gelderland vanaf dit schooljaar haar werkwijze. Het belangrijkste gevolg van die nieuwe werkwijze is dat wij vaker op school beschikbaar zijn voor jongeren, ouders en docenten. Dit doen wij, naast het aanbod aan alle leerlingen van leerjaar 1, 3 en 4, door het houden van open spreekuren. Hierin kunnen leerlingen, ouders en docenten met hun vragen terecht. Die vragen kunnen liggen op het gebied van groei of lichamelijke gezondheid maar ook op het gebied van psychische gezondheid en welbevinden. Het doel is de gezondheid en het welbevinden van leerlingen waar nodig te ondersteunen of te verbeteren. Daarbij werken jeugdverpleegkundige en jeugdarts samen met school. Relevante gegevens worden onderling uitgewisseld, uiteraard na toestemming van leerling en/of ouders (afhankelijk van de leeftijd van de leerling). 9

13 sociaal - emotionele zorg Klas 1: Alle leerlingen worden in de eerste klas gezien door de jeugdverpleegkundige, nadat zij thuis met hun ouders een digitale gezondheidsvragenlijst hebben ingevuld. Zij worden gemeten en gewogen. Het verdere gesprek hangt af van waar de vragen van leerling en ouders liggen. Een aantal leerlingen zal vervolgens ook bij de jeugdarts worden uitgenodigd indien de vragen of bijzonderheden liggen op medisch gebied. In klas 3 vmbo en 4 havo/vwo worden alle leerlingen uitgenodigd een digitale gezondheidsvragenlijst in te vullen. Afhankelijk van de antwoorden en vragen van de leerling en eventueel de ouders kan de leerling uitgenodigd worden voor een onderzoek/gesprek bij de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Daarnaast vragen de jeugdgezondheidszorgprofessionals aan school om leerlingen waar zij vragen/zorgen over hebben bij hen aan te melden, uiteraard altijd in overleg met leerling/ouders. De jeugdarts neemt deel aan het Zorg Advies Team van school. Contactgegevens: Jeugdverpleegkundige: Petra Keizer, Jeugdarts: Noortje van den Ingh-Bijlsma, Heeft u vragen? U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer (voor algemene vragen) of op (voor verzetten van afspraken, alleen tussen 8.00 en uur) of per Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts. Meer informatie hierover vindt u op de website: jouwggd.nl 10

14 sociaal - emotionele zorg Vertrouwenspersonen Voor wie: leerlingen met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en geestelijk geweld, zoals grove pesterijen In ons land zijn enkele onderwijsinspecteurs belast met de opdracht op te treden als vertrouwensinspecteur, en wel voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en geestelijk geweld, zoals grove pesterijen. Dat geldt ook voor signalen over discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, e.d. Het landelijke telefoonnummer voor de vertrouwensinspecteurs is: Er zijn op onze school enkele vertrouwenspersonen aangesteld, die in eerste instantie de klachten behandelen. De vertrouwenspersoon probeert eerst te bemiddelen. Lukt het niet een oplossing te vinden, dan informeert de vertrouwenspersoon na overleg met de rector de vertrouwensinspecteur. Vertrouwenspersonen handelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Vertrouwenspersonen: mevr. J. van Gennip en dhr. J. Jacobs 11

15 sociaal - emotionele zorg Beter Omgaan met Faalangst (BOF) leerjaar 1 Voor wie: faalangstige leerlingen uit leerjaar 1 Ongeveer tien procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft last van faalangst. Dit houdt in dat ze door hun angst om te falen zo zenuwachtig of gespannen zijn dat ze slechter presteren op school dan ze eigenlijk zouden kunnen. Het doel van bovengenoemde training is om de leerlingen hulp te bieden bij het leren omgaan met faalangst. Mentoren kunnen leerlingen bij wie ze faalangst vermoeden, aanmelden voor de faalangsttraining. In leerjaar 1 wordt dit gedaan naar aanleiding van de GSV (Geldergroep Schoolbelevingsvragenlijst). Ouders worden samen met hun kind uitgenodigd voor een informatieavond. Zij beslissen of hun kind wel of niet deelneemt aan de training. 12

16 sociaal - emotionele zorg De training zelf bestaat uit een achttal bijeenkomsten in de tweede helft van het schooljaar. Deze training wordt gegeven door dhr. R. Janssen en mevr. L. Wullink Contactpersoon: dhr. R. Janssen Beter Omgaan met Faalangst (BOF) leerjaar 3 Voor wie: faalangstige leerlingen uit leerjaar 3 De GSV-test in leerjaar 3 geeft de mentor vaak voldoende aanleiding om leerlingen te adviseren deel te nemen aan de cursus faalangstreductie. De inhoud is vergelijkbaar met de cursus in leerjaar 1 maar wordt nu gegeven door dhr. E. Bitter en mevr. L. Wullink. Contactpersoon: dhr. E. Bitter 13

17 sociaal - emotionele zorg Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) leerjaar 2 Voor wie: minder sociaalvaardige leerlingen uit leerjaar 2 Voor sommige leerlingen is het niet vanzelfsprekend dat zij gemakkelijk contact maken. Leerlingen die sociaal minder vaardig zijn, kunnen een sociale vaardigheidstraining op onze school volgen. Tijdens deze training krijgen leerlingen handreikingen aangeboden om gemakkelijker om te gaan met bijvoorbeeld verlegenheid, het innemen van een eigen plek en de weerstand in sociale contacten. In overleg tussen mentor, leerling, ouders/verzorgers, schoolorthopedagoog en soms externe hulpverlening wordt besloten of een leerling deze training van ongeveer acht bijeenkomsten gaat volgen. De training in leerjaar 2 wordt gegeven door mevr. A. Postma en dhr. R. Janssen. Contactpersoon: dhr. R. Janssen 14

18 sociaal - emotionele zorg Bijzondere leerlingbegeleiding ( BLB ) Voor wie: leerlingen met sociaal-emotionele problemen Een leerling met sociaal-emotionele problemen kan begeleiding krijgen van een leerlingbegeleider. Deze geeft advies en/of hulp. De leerlingbegeleider kan naast een luisterend oor ook praktische hulp bieden. Hij streeft ernaar binnen maximaal vijf gesprekken het probleem samen met leerling en ouders op te lossen of, wanneer dit niet lukt, samen te zoeken naar een externe oplossing (huisarts, psycholoog, Bureau jeugdzorg, Younieq of bij een huiswerkinstituut). De mentor of afdelingsleider meldt de leerling schriftelijk aan bij het zorgteam. Leerlingen en ouders kunnen zelf ook contact opnemen. De leerlingbegeleiders zijn: mevr. H. van den Bosch, dhr. P. Miedema, mevr. M. Scheers en dhr. R. Janssen Contactpersoon: mevr. H. van den Bosch Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte Wanneer bij de overdracht van leerlingen uit groep 8 van de basisschool, door de groepsleerkracht, aangegeven wordt dat een leerling extra ondersteuningsbehoefte heeft, worden de ouders uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek. Bij dit gesprek zijn de afdelingsleider en orthopedagoog aanwezig. Samen met de ouders wordt bekeken welke ondersteuning wenselijk is en of dit door de school geboden kan worden. Contactpersoon: mevr. Y. van Bemmel 15

19 sociaal - emotionele zorg Verwijsindex De verwijsindex is een databank waarin diverse instanties (school, leerplichtambtenaar, jeugdzorg, maatschappelijk werk, politie, justitie e.d.) een jongere kunnen registreren. Zij doen dit wanneer zij vermoeden dat er sprake is van meervoudige problematiek. Daardoor kunnen hulp- en dienstverleners eenvoudig en in een vroeg stadium contact met elkaar opnemen voor efficiëntere hulp aan jongeren. Zo kan men informatie met elkaar uitwisselen en afspraken maken over de coördinatie van de zorg aan de jongere. Indien de school besluit een registratie te doen, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Indien twee instanties met elkaar in overleg willen treden, moeten de ouders hiervoor toestemming geven. Protocol verwijsindex De mentor of de afdelingsleider brengt de leerling in bij het zorgteam. Het zorgteam geeft advies aan de mentor en de afdelingsleider. Een van die adviezen kan zijn dat de mentor de leerling moet inbrengen in het zorgadviesteam. De mentor vult hiertoe een formulier in dat hij ontvangt van de zorgcoördinator. In het zorgadviesteam wordt bepaald of er een registratie moet worden gedaan bij de verwijsindex. De zorgcoördinator doet vervolgens eventueel de registratie. Wanneer er een match ontstaat, nemen de betrokken instanties contact met elkaar op. 16

Jouw talent is er thuis

Jouw talent is er thuis Jouw talent is er thuis ZORGBROCHURE 2014-2015 Inleiding Op het Ludger College vinden wij een goede begeleiding van onze leerlingen heel belangrijk. In deze zorgbrochure geven wij een overzicht van de

Nadere informatie

Jouw talent is er thuis

Jouw talent is er thuis Jouw talent is er thuis ZORGBROCHURE 2012-2013 Inleiding Op het Ludger College vinden wij een goede begeleiding van onze leerlingen heel belangrijk. In deze zorgbrochure geven wij een overzicht van de

Nadere informatie

Jouw talent is er thuis

Jouw talent is er thuis Jouw talent is er thuis Begeleidingsbrochure 2015-2016 Onderwijskundige zorg Inleiding Op het Ludger College vinden wij een goede begeleiding van onze leerlingen heel belangrijk. In deze Begeleidingsbrochure

Nadere informatie

Jouw talent is er thuis

Jouw talent is er thuis Jouw talent is er thuis ONDERSTEUNINGS BROCHURE 2016-2017 Onderwijskundige zorg Inleiding Op het Ludger College vinden wij een goede begeleiding van onze leerlingen heel belangrijk. In deze ondersteuningsbrochure

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT HET INTERNE ZORGADVIESTEAM (ZAT) Soms heeft een leerling meer behoefte aan ondersteuning dan de mentor en docenten kunnen bieden. In dat geval wordt de leerling besproken in het interne ZAT. Dit team bekijkt

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in - rbegeleiding VAN ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT c in BESTE OUDER(S), VERZORGER(S), Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op NSG Groenewoud. Dat

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Ludger College. Zorgplan

Ludger College. Zorgplan Ludger College Zorgplan 2014-2015 Inhoudsopgave A. 1. Huidige visie op de onderwijszorg 2. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 3. Beschrijving van de huidige situatie m.b.t. de leerlingenzorg 3.1 Aannamebeleid

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie.

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. 1. Inleiding Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. De volgende punten komen aan de orde: Wat is dyslexie? Signaleringsprocedure dyslexie

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010 Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum December 2010 INHOUD Voorwoord 3 1 Onderwijsvisie binnen VOH en het HML 4 2 Zorgstructuur 5 2.1 Zorglijnen 5 2.2 Procesbeschrijving zorg 6 2.3 Zorgstructuur op het HML

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave

Inleiding. Inhoudsopgave Inleiding Soms heeft een kind extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op de middelbare school. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN. De Nieuwe Veste Hardenberg 2015-2016. juni 2015

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN. De Nieuwe Veste Hardenberg 2015-2016. juni 2015 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Hardenberg 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5-6 Basisondersteuning bladzijde 7-8-9-10 Extra ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen Leerlingbegeleiding Voorwoord Op de GSR willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen tot zelfstandige jonge mensen die klaar zijn om verder

Nadere informatie

Informatieavond ouders groep 8 27 januari 2016 Ondersteuningsbeleid Huygens College

Informatieavond ouders groep 8 27 januari 2016 Ondersteuningsbeleid Huygens College Informatieavond ouders groep 8 27 januari 2016 Ondersteuningsbeleid Huygens College Ondersteuningsbeleid Samenwerkings- verband Voortgezet speciaal onderwijs (bv. Spinaker) Bovenschoolse voorzieningen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Aanvullende informatie Sociaal-emotioneel functioneren Ondersteuningsbehoefte Ontwikkelingsperspectief Overig, nl. *) Dit zijn richtlijnen die gewogen

Aanvullende informatie Sociaal-emotioneel functioneren Ondersteuningsbehoefte Ontwikkelingsperspectief Overig, nl. *) Dit zijn richtlijnen die gewogen Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Begeleiding van dyslexie

Begeleiding van dyslexie Begeleiding van dyslexie Inhoud Wat is dyslexie?... 3 Wat biedt het HVC?... 4 Onderzoek naar dyslexie in de brugklas... 4 Dyslexiepas... 4 De dyslexiecoach... 5 Dyslexie ondersteuningssoftware... 5 Meer

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Begeleidingskaart 1 Atlas College OSG West Friesland Leertechnische ondersteuning en begeleiding schooljaar 2017/2018

Begeleidingskaart 1 Atlas College OSG West Friesland Leertechnische ondersteuning en begeleiding schooljaar 2017/2018 Begeleidingskaart 1 Atlas College OSG West Friesland Leertechnische ondersteuning en begeleiding schooljaar 2017/2018 Om welke begeleiding gaat het? Voor wie is deze begeleiding? Wanneer wordt deze gegeven?

Nadere informatie

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo Zorgstructuur OVC Havo/Vwo NW/nov 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ORTHOPEDAGOOG... 3 COUNSELING... 3 REMEDIAL TEACHING... 3 HET ZORGTEAM (ZT)... 4 HET ZORGADVIESTEAM (ZAT)... 4 ZORGMENTOREN... 4 HUISWERKKLAS...

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

OOB-kaart 2013-2014. Doel

OOB-kaart 2013-2014. Doel OOB-kaart 2013-2014 Doel In de OOB-kaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van leerlingenondersteuning op vmbo t Venster. Ouders/verzorgers, leerlingen, mentoren en docenten

Nadere informatie

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge LEERLINGBEGELEIDING O.R.S. Lek en Linge Lek en Linge leuk en leerzaam! O.R.S. Lek en Linge Brugklaslocatie (bkl) Annie M.G. Schmidtpad 1 4103 NP Culemborg Vmbo-locatie (ibb) Ina Boudier-Bakkerstraat 2

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Begeleiding en zorgstructuur.

Begeleiding en zorgstructuur. Begeleiding en zorgstructuur. Voor een succesvolle en plezierige opleiding is het noodzakelijk dat leerlingen ook leren de studie op een goede manier aan te pakken. Zij moeten bij iemand terechtkunnen

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop DYSLEXIEBELEID op het STRABRECHT COLLEGE samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop 2012 De visie van het Strabrecht College Goede dyslexiebegeleiding is vooral een attitudekwestie Het Strabrecht

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Zorgplan Willem de Zwijgercollege

Zorgplan Willem de Zwijgercollege Zorgplan Willem de Zwijgercollege Bussum, januari 2010 1 Inhoudsopgave 1. Betrokkenen bij de leerlingenzorg 3 2. Toelating zorgleerlingen 4 2.1.Toelating leerlingen met ASS 4 3. Signalering 4 3.1.Signalering

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PSE

Ondersteuningsprofiel PSE Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke

Nadere informatie

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Programma Team Dienst EOC Zorgstructuur Candea College Welke ondersteuning biedt Dienst EOC aan? Aanmeldprocedure

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014)

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014) ! Dyslexieprotocol Mollerlyceum (Laatste bijstelling: 11 december 2014)! Inleiding Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney en zo kun je nog wel even doorgaan: de dyslect is in goed gezelschap!

Nadere informatie

Ondersteuning op Groevenbeek. Begeleiden doen we samen

Ondersteuning op Groevenbeek. Begeleiden doen we samen Ondersteuning op Groevenbeek Begeleiden doen we samen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Ondersteuning op Groevenbeek 3 2. Wanneer krijg je ondersteuning? 3 3. Leerwegondersteuning (lwoo) 4 4. Ondersteuning bij sociaal-emotionele

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over dyslexie en het dyslexieprotocol van OSG Sevenwolden

De meest gestelde vragen over dyslexie en het dyslexieprotocol van OSG Sevenwolden Buitenbaan Compagnie Vakcollege Joure Grou Kingcollege Fedde Schurer Havo Fedde Schurer VWO De meest gestelde vragen over dyslexie en het dyslexieprotocol van OSG Sevenwolden Dyslexieverklaring, -onderzoek

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Welkom op de. Voorlichting basisscholen vervolgonderwijs OSG Sevenwolden, locatie Joure. OSG Sevenwolden Locatie Joure. Pasteurweg 1 8503 AB Joure

Welkom op de. Voorlichting basisscholen vervolgonderwijs OSG Sevenwolden, locatie Joure. OSG Sevenwolden Locatie Joure. Pasteurweg 1 8503 AB Joure Welkom op de Voorlichting basisscholen vervolgonderwijs OSG Sevenwolden, locatie Joure OSG Sevenwolden Locatie Joure Pasteurweg 1 8503 AB Joure T : 0513-657385 M : jo@sevenwolden.nl www.osgsevenwolden.nl

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen of spellen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Leerwegen en profielen Basis, kader,

Nadere informatie

Interne zorgkaart Henegouwenlaan

Interne zorgkaart Henegouwenlaan Interne zorgkaart Henegouwenlaan 2016-2017 OND. = soort ondersteuning: B= basisondersteuning; L= lichte ondersteuning; Z= zware ondersteuning OND Soort hulp Voor wie Door wie Waar kan ik terecht B 1 Mentor

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Inleiding Volgens de meest gangbare definitie is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen)

Nadere informatie

ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE

ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE Binnen de zorgstructuur van het Valuascollege onderscheiden we drie fasen: Fase 1: Zorg in het kernteam; Fase 2: Het klein ZAT Fase 3: Het Groot ZAT Soms maken de mentor, of

Nadere informatie

BEGELEIDING VAN ONZE LEERLINGEN OP ONZE SCHOOL: EEN FIJNE EN VEILIGE OMGEVING AANDACHT EN BEGELEIDING VOOR IEDEREEN EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT

BEGELEIDING VAN ONZE LEERLINGEN OP ONZE SCHOOL: EEN FIJNE EN VEILIGE OMGEVING AANDACHT EN BEGELEIDING VOOR IEDEREEN EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT BEGELEIDING VAN ONZE LEERLINGEN OP ONZE SCHOOL: EEN FIJNE EN VEILIGE OMGEVING AANDACHT EN BEGELEIDING VOOR IEDEREEN EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT BEGELEIDING VAN ONZE LEERLINGEN OP NSG GROENEWOUD BIEDEN

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016 Dyslexiebeleid Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen Schooljaar 2015-2016 In het kader van passend onderwijs streeft Scholengemeenschap Sint Ursula voor elke

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Januari 2016 Algemeen... 2 Schoolprofiel... 2 Onderwijsaanbod... 2 Fysieke toegankelijkheid... 2 Leerlingprofiel... 2 (Gemiddelde) klassengrootte... 2 Visie

Nadere informatie

Factsheet Zorgteams en ZAT s in het onderwijs, 2014

Factsheet Zorgteams en ZAT s in het onderwijs, 2014 In een reeks factsheets besteedt het NCOJ aandacht aan diverse aspecten van de zorgstructuur in het onderwijs. april 2015, nummer 3 Factsheet Zorgteams en ZAT s in het onderwijs, 2014 De gegevens zijn

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel

*Schoolondersteuningsprofiel *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon: 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, ondersteuningscoördinator Website: www.mencia.nl

Nadere informatie

ZORG en BEGELEIDING 2011

ZORG en BEGELEIDING 2011 ZORG en BEGELEIDING 2011 Zorgplan Het Nieuwe Eemland 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Visie op onderwijs en begeleiding 4 Visie op leerlingenzorg 4 Zorgstructuur Regulier en specifieke zorg 5 Aannamebeleid

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Dyslexie op het Augustinianum

Dyslexie op het Augustinianum Dyslexie op het Augustinianum Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als gevolg specifieke taalverwerkingsproblemen die zich vooral uiten in problemen met lezen en/of

Nadere informatie

Leerlingen met een ondersteuningsvraag

Leerlingen met een ondersteuningsvraag Leerlingen met een ondersteuningsvraag Op Pontes Pieter Zeeman vinden we kwalitatief goed, thuisnabij onderwijs belangrijk. Daarbij hoort ook een goede begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen;

Nadere informatie

BELEEF HET ASSINK. Locatie Bouwmeester OM THUIS NA TE LEZEN

BELEEF HET ASSINK.  Locatie Bouwmeester OM THUIS NA TE LEZEN BELEEF HET ASSINK OM THUIS NA TE LEZEN Locatie Bouwmeester www.hetassink.nl IEDEREEN IS ANDERS DAAROM DAGEN WIJ ONZE LEERLINGEN UIT OP ALLERLEI MANIEREN EN BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN WIJ HEN WAAR NODIG

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

ZORGPLAN 2012-2013. December 2012

ZORGPLAN 2012-2013. December 2012 ZORGPLAN 2012-2013 December 2012 Zorgplan Het Nieuwe Eemland 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Visie op onderwijs en begeleiding 4 Visie op leerlingenzorg 4 Zorgstructuur Regulier en specifieke zorg

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding Dyslexiebeleid Inhoud: 1. Algemene inleiding 2. Het begin van de brugklas 3. Het begin van de brugklas voor de dyslectische leerling 4. Rol van de dyslexiecoach 5. Ondersteunende technologie voor de dyslectische

Nadere informatie