Bijzondere voorwaarden Inboedel 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere voorwaarden Inboedel 2012"

Transcriptie

1 Bijzondere voorwaarden Inboedel 2012 Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de algemene voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden gaan de bijzondere voorwaarden voor. Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Bekendheidsbepaling Artikel 3 Dekking binnen de woning Artikel 4 Extra dekking Artikel 5 Dekking buiten de woning Artikel 6 Aan- en verbouw Artikel 7 Leegstand dan wel onbewoond Artikel 8 Wijziging van het risico Artikel 9 Bijzondere uitsluitingen Artikel 10 Vaststelling van het verzekerde bedrag Artikel 11 Indexering van het verzekerde bedrag Artikel 12 Schadevaststelling Artikel 13 Schade-uitkering Artikel 14 Overgang van het belang 1. Begripsomschrijving 1.1. Antenne Onder antenne wordt verstaan: de op het woonadres van verzekeringnemer aanwezige geleider of combinatie van metalen geleiders, verbonden aan de zender of ontvanger, met als doel het uitstralen of opvangen van elektromagnetische golven, alsmede die zaken welke volgens verkeersopvatting onderdeel uitmaken van de antenne 1.2. Audio-, visuele- en computerapparatuur Onder audio- en visuele apparatuur wordt verstaan: alle apparatuur (m.u.v. muziekinstrumenten) die geluid en/of beeld vastlegt, weergeeft, ontvangt en/of uitzendt, zoals televisies, radio s, foto-/film-/videoapparatuur, (mobiele) telefoons, alsmede de bij de apparatuur behorende randapparatuur. De geluids- en/of beelddragers maken deel uit van de apparatuur. Onder computerapparatuur wordt verstaan: alle apparatuur geschikt voor het in-/uitvoeren of opslaan van data, zoals pc s en laptops, alsmede de bij de apparatuur behorende randapparatuur. De informatiedragers alsmede standaardprogrammatuur maken deel uit van de apparatuur Braak Onder braak wordt verstaan: het zich met geweld, verbreking van afsluitingen of forceren van deuren of vensters wederrechtelijk toegang verschaffen Brand Onder brand wordt verstaan: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: a. zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien; b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels Dagwaarde Onder dagwaarde wordt verstaan: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage Geld en geldswaardige papieren Onder geld wordt verstaan: gemunt geld en bankbiljetten, die tot wettig betaalmiddel dienen. Onder geldswaardige papieren wordt verstaan: alle papier waaraan in het economische verkeer een zekere geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van cheques, bankpassen, creditcards, chipkaarten, telefoonkaarten, effecten en wissels Herstelkosten Onder herstelkosten vallen alle kosten, verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen van het verzekerde object, waaronder de noodzakelijke kosten van wegruimen en/of afbreken van de verzekerde zaken, teneinde herstel mogelijk te maken Huurdersbelang Onder huurdersbelang wordt verstaan: de door verzekerde voor zijn rekening in het gehuurde woonhuis aangebrachte veranderingen en verbeteringen zoals witen schilderwerk, wandbekleding, centrale verwarming, keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parketen tegelvloeren alsmede voor eigen rekening van verzekerde aangebrachte veranderingen buiten de woning zoals zonweringen, antennes, schuurtjes en schuttingen Inboedel Onder inboedel wordt verstaan: alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van verzekerden, met inbegrip van: Pagina 1 van 6

2 -gereedschappen, inclusief die voor de uitoefening van een beroep in loondienst; -brom- en (snor)fietsen indien zij zich in het woonhuis bevinden; -motorisch voortbewogen grasmaaimachines en kinderspeelgoed, die een snelheid van 16 km per uur niet kunnen overschrijden; -soortgelijke zaken als hiervoor bedoeld van een ander dan een verzekerde welke tijdelijk onder berusting van een verzekerde zijn, mits deze niet elders zijn verzekerd. Niet tot de inboedel worden gerekend: - geld en geldswaardige papieren; -motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, andere dan hier genoemde voertuigen, zeil- en motorboten alsmede de onderdelen, accessoires en toebehoren daarvan; - ongezette edelstenen en onbewerkte edele metalen Lijfsieraden Onder lijfsieraden wordt verstaan: sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineralen, ivoor, (bloed)koraal en andere soortgelijke stoffen, alsmede parels Luchtverkeer Onder schade door luchtverkeer wordt verstaan: schade ten gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede door enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp Marktwaarde Onder marktwaarde wordt verstaan: de prijs die uitdrukking geeft aan de waarde op de inkoopmarkt, vermeerderd met de gemaakte kosten Nieuwwaarde Onder nieuwwaarde wordt verstaan: het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit Ontploffing Onder ontploffing wordt verstaan: een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volledige tekst van de ter griffie van de rechtbank te Utrecht gedeponeerde clausule en van de daarbij behorende toelichting. Deze clausule is gedeponeerd op 5 april 1982 onder nummer 275/ Schade Onder schade wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van een verzekerde door beschadiging of verlies van de verzekerde inboedel Storm Onder storm wordt verstaan: een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger) Waardevermindering Onder waardevermindering wordt verstaan: de aantasting van het vermogen van verzekerde door achteruitgang in economische waarde van een beschadigde zaak, voor zover deze achteruitgang door herstel van de zaak niet ongedaan is te maken Woonhuis Onder het woonhuis wordt verstaan: het op het polisblad omschreven woonhuis dat door een verzekerde wordt bewoond, alsmede de daarbij behorende: -garages, schuurtjes en bijgebouwen; -antennes en zonweringen; -centrale verwarmingsinstallaties; -terreinafscheiding, mits niet bestaande uit planten, bomen, struiken of rietmatten. Fundamenten zijn nadrukkelijk niet onder het woonhuis begrepen, tenzij apart op de polis vermeld Zonwering Onder zonwering wordt verstaan de aan de buitenzijde van het woonhuis van verzekeringnemer bevestigde voorziening dienende tot het buitensluiten van (overmatig, hinderlijk) zonlicht, zoals zonneschermen, jaloezieën, luifels en soortgelijke, alsmede die zaken welke volgens verkeersopvatting onderdeel uitmaken van de zonwering, ongeacht of deze zich binnen of buiten de woning bevinden. 2. Bekendheidsbepaling Verzekeraar is bekend met de ligging, bouwaard, constructie, inrichting, verwarming en het gebruik van het gebouw waarin de inboedel zich bevindt bij de aanvang van de verzekering alsmede met de belendingen. 3. Dekking binnen de woning De verzekering dekt iedere onvoorziene materiële schade aan verzekerde objecten vermeld op het polisblad en/of polisaanhangsel, tijdens de looptijd van de verzekering, veroorzaakt door ieder plotseling van buitenkomend onheil dat niet onder de algemene voorwaarden of krachtens het onder artikel 9 gestelde is uitgesloten, met dien verstande dat: 3.1. koelschade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers door bederf ten gevolge van storing in de koel- of vriesinrichting of stroomuitval langer dan 6 uur tot een maximum van 1.250, per gebeurtenis verzekerd is; 3.2. voor de kosten van noodzakelijke vervanging van gelijkwaardige sloten na diefstal of beroving van de huissleutel(s) tot maximaal 500,- per gebeurtenis; 3.3. schade door het verloren gaan van geld en geldswaardig papier, zowel in eigendom van verzekeringnemer als onder diens berusting, is in het woonhuis van verzekeringnemer verzekerd tegen schade als gevolg van een gedekt evenement tot een maximum van 1.250, per gebeurtenis. Pagina 2 van 6

3 Buiten het woonhuis van verzekeringnemer is uitsluitend schade als gevolg van diefstal gedekt indien er sprake is van gewelddadige beroving of afpersing, eveneens tot een maximum van 1.250, per gebeurtenis. Vergoeding wordt verleend indien en voor zover de betrokken (bancaire) instelling geen schade vergoedt en verzekerde de voorschriften die door de (bancaire) instelling zijn gesteld voor het gebruik daarvan heeft nageleefd. Schade door diefstal of verlies van geld als gevolg van misbruik van een pasje met gebruik van de pincode wordt niet vergoed; 3.4. diefstal van lijfsieraden is verzekerd tot een maximum van 2.500, per gebeurtenis, tenzij nadrukkelijk anders op het polisblad en/of polisaanhangsel is vermeld; 3.5. schade aan of tenietgaan van aanhangwagens en vaartuigen, alsmede aan losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen als gevolg van een gedekt evenement, tot een maximum van 1.000, per gebeurtenis verzekerd is. Deze dekking is slechts van kracht voor zaken niet dienende tot beroep of bedrijf van verzekeringnemer en mits aanwezig in het op het polisblad en/of polisaanhangsel vermelde woonhuis. 4. Extra dekking Medeverzekerd boven de verzekerde som zijn: 4.1. de bereddingskosten waaronder zijn te verstaan: de kosten door de verzekeringnemer gemaakt ter vermindering of ter voorkoming van de schade bij of na een gedekt evenement; 4.2. de salvagekosten, waaronder zijn te verstaan: de kosten die door of namens de Stichting Salvage tijdens of direct na een gedekt evenement worden gemaakt voor het bieden van hulpverlening en het treffen van de eerste en meest noodzakelijke maatregelen om de schade te beperken; 4.3. de kosten van de deskundigen voor de vaststelling van de schade, met dien verstande dat de vergoeding van de kosten van de door de verzekerde te benoemen deskundige niet meer zal bedragen dan de kosten van de door verzekeraar benoemde deskundige; 4.4. in geval van waterschade de kosten van opsporing van de breuk of defect aan de waterleidingsinstallatie of centrale verwarming en de daarop aangesloten leidingen en toestellen, indien hieruit onvoorzien water of stoom is gestroomd en hierdoor schade is ontstaan, alsmede de kosten van het daarmee verband houdende hak- en breekwerk. Tevens zijn gedekt de herstelkosten van de breuk of het defect; 4.5. de opruimingskosten waaronder zijn te verstaan: de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van wegruimen en/of afbraak, voor zover dat een noodzakelijk gevolg is van Pagina 3 van 6 een door de polis gedekte schade. Het bedrag van deze kosten zal worden vastgesteld door dezelfde deskundigen die het bedrag van de overige schade waartegen op de polis dekking is verleend, zullen vaststellen; 4.6. de kosten van transport en opslag van de verzekerde inboedel, indien (een gedeelte van) het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt, onbruikbaar is geworden ten gevolge van een gedekt evenement. In geval van een gedekt evenement worden tevens vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag: 4.7. de extra kosten die het gevolg zijn van noodzakelijke verbeteringen en noodvoorzieningen, die verzekeringnemer ten gevolge van een gedekt evenement op last van de overheid moet aanbrengen; 4.8. de kosten voor herstel van tuinaanleg, bestrating en beplanting, behorende bij het verzekerde gebouw ten gevolge van brand, ontploffing, blikseminslag, aanrijding of aanvaring of het neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen; 4.9. hotel- en/of pensionkosten, mits verzekerde het gebouw ook zelf bewoont en de extra kosten het gevolg zijn van een gedekt evenement. De kosten als gevolg van een gedwongen verblijf elders worden uitgekeerd gedurende de periode welke nodig is voor herbouw of herstel van het woonhuis van verzekeringnemer, doch maximaal over een periode van 52 weken. Indien het woonhuis niet wordt hersteld, worden de kosten als gevolg van een gedwongen verblijf elders ten hoogste over een periode van maximaal 10 weken uitgekeerd schade aan huurdersbelang van de op het polisblad genoemde woning ten gevolge van een gedekt evenement, voor zover de schade ten laste komt van verzekerde als huurder en niet door een andere verzekering wordt gedekt, tenzij voor een hoger bedrag apart op de polis verzekerd. 5. Dekking buiten de woning 5.1. Deze verzekering is tevens van kracht voor schade aan of verlies van de inboedel in bijgebouwen, trappenhuizen en kelderboxen behorende tot het op het polisblad en/of polisaanhangsel vermelde woonhuis, echter voor wat betreft schade door diefstal en vandalisme slechts indien sprake is van braakschade aan de ruimte waarin de beschadigde of gestolen inboedel zich ten tijde van de schade bevindt; 5.2. Vergoed wordt de materiële schade aan of het verlies van de verzekerde inboedel aan en bij de woning, waarbij geldt dat: schade aan (schotel)antennes tot ten hoogste 1.250,- per gebeurtenis en zonweringen volledig zijn meeverzekerd tegen alle evenementen;

4 schade aan wasgoed, tuinmeubilair, tuingereedschappen en vlaggen(masten) zijn meeverzekerd tegen alle evenementen, met uitzondering van storm en neerslag; schade aan overige inboedelzaken op het terrein, onder afdaken, carports en dergelijke, of aan de buitenzijde van de woning aangebracht, zijn meeverzekerd tegen alle evenementen, met uitzondering van storm, diefstal, neerslag en vandalisme Indien de inboedel tijdelijk (tot maximaal drie maanden) uit de woning naar elders in Nederland is of wordt overgebracht, dan is deze verzekering van kracht: in permanente bewoonde woningen tegen alle gebeurtenissen; in overige gebouwen tegen alle gebeurtenissen, echter voor wat betreft diefstal en vandalisme alleen als er braak aan het gebouw te constateren is. Deze dekking is gemaximeerd tot 5.000,-; buiten gebouwen alleen tegen brand, blikseminslag, ontploffing, gewelddadige beroving en afpersing of poging daartoe. Deze dekking is gemaximeerd tot 5.000,-; schade aan inboedel uit een motorrijtuig, caravan of vaartuig mits deze deugdelijk zijn afgesloten, wordt vergoed tot een maximum van per gebeurtenis in geval van diefstal na braak; tijdens de verhuizing tegen schade door een ongeval het middel van vervoer overkomen, het breken van hijsgerei of het uit de strop schieten. 6. Aan- en verbouw Gedurende de periode dat het woonhuis in aan- of verbouw is en niet permanent bewoond wordt is de inboedel uitsluitend verzekerd voor schade door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en storm. Schade door diefstal wordt uitsluitend vergoed indien deze zaken ten tijde van het ontstaan van de schade aanwezig waren in het woonhuis en; -het in aan- of verbouw zijnde woonhuis volledig afsluitbaar is, en -anderen dan de verzekerde of aannemer geen toegang tot het woonhuis hebben, en -verzekerden de sleutels beheren, en -er sporen van braak aan het woonhuis zijn. 7. Leegstand dan wel onbewoond hiervan melding heeft gedaan aan de verzekerde, worden de gewijzigde voorwaarden van kracht. 8. Wijziging van het risico De verzekeringnemer is verplicht verzekeraar zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, in kennis te stellen van elke belangrijke verandering van het risico, waaronder in ieder geval wordt verstaan: 8.1 een wijziging van de bouwaard, constructie, inrichting, verwarming of het gebruik van het gebouw; 8.2. leegstand van het gebouw of een als zelfstandig deel aan te merken gedeelte daarvan; 8.3. het gedurende een periode van (naar verwachting) meer dan 60 dagen buiten gebruik zijn van het gebouw of een als zelfstandig deel aan te merken gedeelte daarvan; 8.4. het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het gebouw; 8.5. iedere andere omstandigheid waardoor het verzekerde risico kennelijk wordt verzwaard. Verzekeraar bericht verzekeringnemer na ontvangst van de mededeling over een wijziging of de verzekering al dan niet voort zal worden gezet en onder welke voorwaarden en/of tegen welke premie Bij opzegging zal verzekeraar een termijn van 2 maanden in acht nemen Indien verzekeraar andere premie of voorwaarden van toepassing verklaart, heeft de verzekeringnemer gedurende 30 dagen na berichtgeving door verzekeraar het recht de verzekering met onmiddellijke ingang op te zeggen Indien verzekeraar niet binnen 30 dagen in kennis is gesteld van een wijziging als omschreven in artikel 8.1. t/m 8.5., eindigt de dekking 30 dagen na de dag waarop de wijziging heeft plaatsgevonden, behalve wanneer het gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn gebleven. De premie over het gehele lopende verzekeringsjaar blijft verschuldigd Indien verzekeraar de verzekering alleen tegen een hogere premie zou hebben voortgezet, wordt eventuele schade vergoed in verhouding van de voor de wijziging berekende premie tot de premie die na het gewijzigde risico geldt. Als het woonhuis langer dan drie maanden leegstaat dan wel onbewoond is, is de inboedel uitsluitend verzekerd voor schade veroorzaakt door brand, ontploffing, storm en luchtvaartuigen. Indien het woonhuis door onbevoegden in gebruik is genomen, is verzekerde verplicht dit binnen 3 dagen nadat hij daarvan heeft kennis genomen, aan verzekeraar te melden. Verzekeraar behoudt zich het recht voor om binnen 14 dagen na kennisneming de premie en/of voorwaarden te herzien. Tien dagen nadat verzekeraar Pagina 4 van 6

5 9. Bijzondere uitsluitingen Naast de in de algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen gelden eveneens de onderstaande uitsluitingen: 9.1. waterschade ten gevolge van vochtdoorlating van muren en vloeren; 9.2. schade aan het dak en de muren door inwerking van vocht ( het zgn. doorslaan) of door bevriezing; 9.3. schade veroorzaakt door slijtage of als gevolg van slecht en/of onvoldoende onderhoud van het gebouw, de inboedel of de aanwezige installaties of apparaten; 9.4. schade veroorzaakt door of op last van enig overheidsorgaan handelend als zodanig; 9.5. reparatiekosten aan daken, dakconstructies, dakgoten en afvoerpijpen, indien tijdens neerslag schade blijkt te ontstaan; 9.6. schade veroorzaakt door of ten gevolge van ongedierte, insecten, schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organismen; 9.7. schade veroorzaakt door of ten gevolge van dieren die door verzekerde of één van de huisgenoten worden gehouden of door deze werden toegelaten; 9.8. schade veroorzaakt door of ten gevolge van herstel-, aan- of verbouwwerkzaamheden alsmede reinigings-, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden; 9.9. schade veroorzaakt door of ten gevolge van constructiefouten, grondverschuiving, grondverzakking, trillingen, wateronttrekking, verzakking of instorting van het gebouw; schade veroorzaakt door of ten gevolge van geleidelijke aantasting van het gebouw of delen daarvan door verontreiniging of aantasting van bodem, lucht of water; schade veroorzaakt door of ten gevolge van geleidelijk (in)werkende (weers)invloeden; schade veroorzaakt door of ten gevolge van regen, hagel, sneeuw of smeltwater, binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken; schade veroorzaakt door of ten gevolge van inkt, vetten, verven, graffiti, invretende stoffen of oliën (anders dan olie gestroomd uit een op een afvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie alsmede uit de zich binnenshuis bevindende leidingen of tanks); schade veroorzaakt door of ten gevolge van huishoudelijk gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen en deuken; schade door het laten vallen, stoten of omstoten voor zover dat onderdeel van de inboedel in bewerking of behandeling was; schade door kortsluiting en het doorbranden van elektrische apparaten en motoren; schade aan brillen en contactlenzen; schade, indien in het woonhuis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden. 10. Vaststelling van het verzekerde bedrag De verzekeringnemer stelt het verzekerde bedrag vast. Tenzij anders op het polisblad en/of polisaanhangsel is vermeld vormt de nieuwwaarde van de verzekerde inboedel het verzekerde bedrag. 11. Indexering van het verzekerde bedrag Jaarlijks wordt per premievervaldag het verzekerde bedrag, en als gevolg daarvan de premie, verhoogd of verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde waarde-indexcijfer van inboedels. Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is dan het op de laatste premievervaldag overeenkomstig het indexcijfer vastgestelde verzekerde bedrag, dan wordt voor de regeling van de schade het verzekerde bedrag verhoogd met maximaal 25%. 12. Schadevaststelling Verzekeraar heeft het recht om (een deel van) de schade in natura te vergoeden. De omvang van (het deel van) de schade wordt dan vastgesteld op het bedrag van de natura vergoeding. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor verzekeraar gebruik maakt van haar recht deze in natura te vergoeden wordt vastgesteld door verzekeraar of een door haar aan te wijzen bedrijf of expert Indien en voor zover door verzekeraar geen gebruik wordt gemaakt van haar recht de schade in natura te vergoeden en indien op het polisblad en/of polisaanhangsel geen andere waardemaatstaf wordt overeengekomen, wordt de schade als volgt vastgesteld: het verschil tussen de waarde (zie art ) onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de schadeveroorzakende gebeurtenis of, naar keuze van verzekeraar, de herstelkosten onmiddellijk ná de schadeveroorzakende gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van de expert(s) voor herstel vatbaar zijn. Bij verzekering op basis van nieuwwaarde worden eventuele herstelkosten vermeerderd met een door de schadeveroorzakende gebeurtenis veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering Als waarde onmiddellijk voor de schade veroorzakende gebeurtenis zal worden aangehouden: het bedrag van de voortaxatie: indien uit het polisblad en/of polisaanhangsel blijkt dat sprake is van verzekering op basis van een geldende voortaxatie; Pagina 5 van 6

6 de dagwaarde: in geval van schade aan: a. voorwerpen, waarvan de dagwaarde voor het evenement minder bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde; b. voorwerpen, onttrokken aan het gebruik van verzekerde waartoe zij waren bestemd; c. brom- en snorfietsen; d. zonwering(en) en antennes; e. terreinafscheidingen, schuurtjes en tuinhuisjes; de marktwaarde: in geval van schade aan voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde; de nieuwwaarde: in alle andere gevallen. 13. Schade-uitkering Indien ten tijde van het evenement de waarde van de inboedel niet ten volle was verzekerd en er sprake is van onderverzekering, worden de schade en de kosten, met uitzondering van de kosten genoemd in art.4.3., slechts vergoed in evenredigheid van het verzekerde bedrag tot de volle waarde de dekking volgens art vervalt indien blijkt dat de verzekerde som te laag is als gevolg van het onjuist invullen van de inboedelwaardemeter alsmede indien verzekeraar na een verzoek daartoe aan de verzekeringnemer geen nieuwe opgave ontvangt. In het laatste geval vervalt art dagen nadat het eerste verzoek aan verzekeringnemer is gedaan. Eventuele schade-uitkeringen worden in beide situaties vervolgens op basis van art vastgesteld De verzekeringnemer kan recht op uitkering doen gelden, nadat hij zijn rechten met betrekking tot de verzekerde inboedel tot het bedrag van de schadevergoeding aan verzekeraar heeft overgedragen. De verzekeringnemer is gehouden van deze overdracht zodanig schriftelijk bewijs te geven als verzekeraar mocht verlangen. 14. Overgang van het belang Bij overgang van belang door overlijden blijft de dekking nog 3 maanden van kracht. Binnen de periode van 3 maanden hebben erfgenamen en verzekeraar het recht de verzekering te beëindigen, met een opzegtermijn van 30 dagen Verzekerde som vastgesteld middels inboedelwaardemeter: indien uit het polisblad en/of polisaanhangsel blijkt, dat de verzekerde som van de inboedel is vastgesteld door invulling van een Inboedel Waarde Meter volgens de daarin vermelde aanwijzingen, zal verzekeraar geen beroep doen op art en wordt de volle waarde geacht te zijn verzekerd, doch met een maximum van 200% van het verzekerde bedrag uitgaande van het moment direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis; de in de polisvoorwaarden dan wel op het polisblad en/of polisaanhangsel genoemde maximale vergoedingen blijven onverminderd van kracht; indien art van toepassing is zal de in art. 11. genoemde overdekking van 25% niet van toepassing zijn; art blijft slechts van kracht indien de verzekeringnemer op verzoek van verzekeraar opnieuw een opgave van de samenstelling en de omvang van de inboedel doet. Verzekeraar kan in ieder geval een dergelijk verzoek doen: a. na verhuizing van verzekeringnemer; b. bij wijziging van de gezinssamenstelling van verzekeringnemer; c. nadat door verzekeringnemer m.b.t. de verzekerde inboedel een schadeclaim is ingediend; d. na verloop van 5 jaren nadat de laatste opgave is ontvangen; Pagina 6 van 6

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

Kruidvat Inboedelverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-IB

Kruidvat Inboedelverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-IB Kruidvat Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-IB Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de inboedelverzekering

Nadere informatie

Inboedelverzekering MwPW03-01

Inboedelverzekering MwPW03-01 Inboedelverzekering MwPW03-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel

Bijzondere Voorwaarden Inboedel BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de Inboedel. Deze Bijzondere Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Dekking binnen Europa 3 5 Dekking

Nadere informatie

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden Inboedel super dekking Bijzondere Voorwaarden BIS 01012014 Bijzondere Voorwaarden inboedelverzekering super dekking U heeft een inboedelverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Dekking in de woning... 1 3. Dekking binnen Nederland... 2 4. Dekking binnen Europa... 3 5. Dekking boven het verzekerd bedrag... 3 6. Beperkingen in de dekking...

Nadere informatie

Inboedel Totaal POI10

Inboedel Totaal POI10 Inboedel Totaal POI10 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Buitenshuisdekking (indien meeverzekerd)

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden Inboedel super dekking Bijzondere Voorwaarden BIS 01012017 Bijzondere Voorwaarden inboedelverzekering super dekking U heeft een inboedelverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering super dekking Bijzondere Voorwaarden BWS 01012014 Bijzondere Voorwaarden woonhuisverzekering super dekking U heeft een woonhuisverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk

Nadere informatie

Inboedel extra dekking. Bijzondere Voorwaarden

Inboedel extra dekking. Bijzondere Voorwaarden Inboedel extra dekking Bijzondere Voorwaarden BIE 01012014 Bijzondere Voorwaarden inboedelverzekering extra dekking U heeft een inboedelverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 045-5739 600 F 045-5739 606 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 040-2657 700 F 040-2657 707 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Opstal UNOPS06 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Clausuleblad inboedelverzekering

Clausuleblad inboedelverzekering Clausuleblad inboedelverzekering In tegenstelling tot de Bijzonder Voorwaarden Uitgebreide inboedelverzekering voor studenten (0277) zijn de volgende wijzigingen van toepassing. Artikel 2 Omvang van de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering super dekking Bijzondere Voorwaarden BWS 01012017 Bijzondere Voorwaarden woonhuisverzekering super dekking U heeft een woonhuisverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk

Nadere informatie

Binnenvaart inboedel. Bijzondere voorwaarden

Binnenvaart inboedel. Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden IB01102016 Bijzondere voorwaarden Binnenvaart inboedel Dit zijn de Bijzondere voorwaarden Binnenvaart inboedel. Hierin staat onder andere: welke regels er gelden voor deze verzekering;

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Gedekte gebeurtenissen... 1 3. Dekking boven het verzekerd bedrag... 2 4. Aan- of verbouw... 2 5. Bijzondere uitsluitingen... 2 6. Omvang van de schade...

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Inboedelverzekering Plus INB 5 AKT 4408 (1006) Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1. Wie zijn verzekerd? 3 1.2. U of verzekerde(n) 3 1.3. Hij en

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND/INBRAAKVERZEKERING INBOEDELS Voorwaarden modelnummer BII-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44

BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND/INBRAAKVERZEKERING INBOEDELS Voorwaarden modelnummer BII-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44 BIJZONDERE VOORWRDEN BRND/INBRKVERZEKERING INBOEDELS Voorwaarden modelnummer BII-06 Postbus 915, 3900 X VEENENDL Telefoon (0318) 54 40 44 Inhoudsopgave rt. 1 Begripsomschrijvingen rt. 2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Rubriek A bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Artikel 8 Begripsomschrijvingen Inboedel alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van

Nadere informatie

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 S 42502 a mei 2014 JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 3 Omvang

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3006

Bijzondere Voorwaarden nr. 3006 AEGON Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3006 U heeft bij ons een inboedelverzekering afgesloten. Daarmee verzekert u uw spullen in en buiten uw woonhuis. U wilt graag weten wat de afspraken

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Kostbaarhedenverzekering Bijzondere Voorwaarden KB15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24 /7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

IAK Kostbaarheden verzekering

IAK Kostbaarheden verzekering IAK Kostbaarheden verzekering Verzekeringsvoorwaarden KB14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Kostbaarhedenverzekering KB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Kostbaarhedenverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ $%1$052 'HJHPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQHQ GHVSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRUPHQppQ JHKHHO,QGLHQHUVSUDNHLVYDQVWULMGLJKHLG WXVVHQGH]HYRRUZDDUGHQJDDQGH VSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRRU %HJULSVRPVFKULMYLQJHQ +HWZRRQKXLV Het

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering vormen

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering. - Pve 0108 Inboedel -

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering. - Pve 0108 Inboedel - Polisvoorwaarden Inboedelverzekering - Pve 0108 Inboedel - Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden van Prima voor elkaar verzekeringen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemeen. Bijzondere dekkingsbepalingen. Art. 11 Dekking boven het verzekerd bedrag Art. 12 Bijzondere uitsluitingen Art.

Algemeen. Bijzondere dekkingsbepalingen. Art. 11 Dekking boven het verzekerd bedrag Art. 12 Bijzondere uitsluitingen Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Rubrieken Alle gevaren Uitgebreid Beperkt Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Begripsomschrijvingen Algemene uitsluitingen Algemene

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen buiten de woning Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I. 1 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waar en waartegen

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering

Voorwaarden. Inboedelverzekering Voorwaarden Inboedelverzekering 2 Besured inboedelverzekering Versie B2012.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Excellente inboedelverzekering

Excellente inboedelverzekering Excellente inboedelverzekering Versie 2009.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.)

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Verzekerde belangen : Artikel 2.1 Waar en waartegen

Nadere informatie

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING Verzekeringsvoorwaarden INBOEDEL overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING 1. BEGRIPPEN 2. OMVANG VAN DE DEKKING 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris overzicht zie artikel bijzondere bepaling 1. begrippen 2. omvang van de dekking 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven

Nadere informatie

De voorwaarden van Kroodle Assuradeuren (hierna Kroodle genoemd)

De voorwaarden van Kroodle Assuradeuren (hierna Kroodle genoemd) De voorwaarden van Kroodle Assuradeuren (hierna Kroodle genoemd) Hier vind je: - de voorwaarden voor je BoodleKroodle Samen met de Algemene Voorwaarden van Kroodle vormen ze één geheel. Als de voorwaarden

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1.

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1 Omvang van de dekking / uitsluitingen De verzekering geeft dekking tegen schade aan de verzekerde zaken, zoals omschreven

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen Brand 2006

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen Brand 2006 Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen Brand 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Begripsomschrijvingen Verzekerd belang Artikel 3. Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen 3.2 Bijzondere vergoedingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Woonhuis 3. Onderdeel Glas 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Woonhuis 3. Onderdeel Glas 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Woonhuis AEWNH08 Onderdeel Glas AEGLA08 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Do juni 2010 Inboedel

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Do juni 2010 Inboedel Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Do juni 2010 Inboedel Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden Do juni 2010 Algemeen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing? Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Extra kostenverzekering. Met de Extra kostenverzekering worden de kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een schade voort

Nadere informatie

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel P.Z.8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

A.B. 8 - Brandverzekering

A.B. 8 - Brandverzekering A.B. 8 - Brandverzekering Polismantel A.B. 8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid-Maxi-Plus 2007

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid-Maxi-Plus 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid 2007

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

A.B. 9 - Brandverzekering

A.B. 9 - Brandverzekering A.B. 9 - Brandverzekering Polismantel A.B. 9 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Aanvullende Voorwaarden All In Woonpakket Inboedel 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bereddingskosten 1.2 Braak 1.3 Brand 1.4 Geld en geldswaardig papier 1.5 Inboedel 1.6 Indirecte

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 esjr $2 u: VOORWAARDEN LL 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 Woonhuisverzekering ARTIKEL 9. DEFINITIES In de zin van deze verzekering wordt verstaan onder: 9.01 Opstal: het woonhuis, zoals op het polisblad

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Inventaris- en goederenverzekering ZW-IG-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Inventaris- en goederenverzekering. Met de Inventaris- en goederenverzekering verzekert u de spullen in uw bedrijfsgebouw.

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering De gemeenschappelijke voorwaarden schadeverzekeringen en de

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009.

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Premie: Brand, storm en glasbreuk: Stenen huisjes en inboedel Houten huisjes en

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk. Aanvullende begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Risico-omschrijving

Nadere informatie

Verzekeringscertificaat inboedelverzekering

Verzekeringscertificaat inboedelverzekering Verzekeringscertificaat inboedelverzekering Certificaat behorende bij polisnummer: 990-246577 t.n.v.: SSH Algemene gegevens De houder van dit certificaat is de verzekerde in de zin van de inboedelverzekering.

Nadere informatie

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012)

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Versie 01-10-2012 1 De verzekering is bedoeld om schade aan uw inboedel te vergoeden Als er iets met uw inboedel gebeurt, wilt

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Bijzondere voorwaarden inboedel en InboedelgaranP h-973 Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276)

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) (276) A60.608-06/07 INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen

Nadere informatie

Brand- en inbraakverzekering

Brand- en inbraakverzekering Polismantel B.I.Z.1 Brand- en inbraakverzekering voor zaken Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering , te

Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering <omschrijving dekking>, <adres> te <woonplaats> Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering , te Inb 0002 Index. Artikel 4 van de Aanvullende voorwaarden is niet van toepassing. Inb 0003 Medeverzekering

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Recreatiewoningverzekering

Recreatiewoningverzekering Recreatiewoningverzekering Bijzondere Voorwaarden RW15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedel 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving

Bijzondere voorwaarden Inboedel 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Dekking 2.1 Verzekerde belangen 2.2 Waar en waartegen gedekt 2.3 Dekking boven verzekerde som 2.4 Beperking diefstal- en vandalisme diefstal

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Brand 2005

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Brand 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1)

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking binnen Nederland 4. Dekking boven het verzekerd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Inboedel 2. Onderdeel Kostbaarheden 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Inboedel 2. Onderdeel Kostbaarheden 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Inboedel AEINB08 Onderdeel Kostbaarheden AEKB08

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN INBOEDEL

SPECIALE VOORWAARDEN INBOEDEL Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking Uitbreiding van de dekking Vergoedingen boven het verzekerde bedrag Beperkingen

Nadere informatie

Perfect inboedelverzekering + Garantie

Perfect inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel P.I.G. 1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Inboedelverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan de inboedel.

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Reconstructiekostenverzekering ZW-RK-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Reconstructiekostenverzekering. De Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om uw administratie na

Nadere informatie

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering Algemene voorwaarden. Art. 1. Begripsomschrijvingen. a. Inboedel. Hieronder worden verstaan alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van de

Nadere informatie