HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012

2 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening OVERIGE GEGEVENS Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat 45 Voorstel bestemming resultaat Zeggenschapsrechten 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

3 JAARVERSLAG Algemeen De Duitse economie is in 2012 ondanks de economische crisis in de overige Euro-landen volgens het Statistisches Bundesamt Deutschland (Destatis) met 0,7% gegroeid. Evenals in het voorgaande jaar waren de groei-impulsen niet alleen afkomstig van de buitenlandse handel (+4,1%), maar ook van de binnenlandse consumentenbestedingen (+0,8%) 1. Het werkloosheidspercentage is sinds het begin van 2012 met 0,5% gedaald tot 5,3% 2. De vooruitzichten voor de Duitse economie voor het jaar 2013 zijn positief. Het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ziet in het eerste kwartaal van 2013 een stijging van het bruto binnenlands product van 0,3% ten opzichte van het vorige kwartaal en een verdere groei van de economie in De Duitse regering houdt rekening met een lichte groei in 2013 van 0,4% 4. Volgens het Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) is het vertrouwen van beleggers en analisten in de Duitse economie sinds begin van 2012 gestegen tot plus 48,2 punten. Volgens het ZEW geeft de index aan dat de economische tegenwind van de Eurocrisis de Duitse economie minder hard zal raken 5. De Duitse winkelmarkt Volgens de cijfers van het Handelsverband Deutschland 6 steeg de detailhandelsomzet in Duitsland in 2012 naar 427,9 miljard (2011: 421,5 miljard), een nominale stijging van 1,5%. Door de aanhoudend positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt hebben de Duitse consumenten meer vertrouwen in de toekomst, waarmee de groeiende binnenlandse bestedingen een bijdrage leveren aan de groei van de economie van Duitsland. Ook in 2012 hebben met name de full-service supermarkten en drogisterijketens hiervan kunnen profiteren. Vooruitzichten Duitse winkelmarkt 2013 Het onderzoeksbureau GfK verwacht voor het jaar 2013 een groei van de consumptieve bestedingen van 1%. Het consumentenvertrouwen is in maart 2013 verder gestegen 7. Met name de verwachtingen van de arbeidsmarkt zijn hiervoor belangrijk en deze zien er voor Duitsland ook in 2013 goed uit, aldus het onderzoeksbureau. Het HDE verwacht een toename van de detailhandelsomzetten met 1% 8. 1 Statistisches Bundesamt: persbericht van 15 januari Statistisches Bundesamt:Wirtschaft und Statistik, januari DIW: persbericht van 28 januari Die Bundesregierung: persbericht van 17 januari ZEW: persbericht van 19 februari HDE: Der Deutsche Einzelhandel, februari GfK: Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie für Deutschland für Februar HDE: Der Deutsche Einzelhandel, februari

4 Kenmerken van het Fonds Doel van het Fonds is het behalen van rendement voor haar Participanten middels het beleggen in een Duitse winkelvastgoedportefeuille. Het Fonds verstrekt twee winstdelende leningen, waarmee het winkelvastgoed dat wordt gehouden in verschillende vastgoed BV s en KG s, is gefinancierd. Het Fonds is opgericht op 16 juli De totale winkelvastgoedportefeuille bestaat uit 63 winkels (met op één locatie bovengelegen service-appartementen) en 4 bovengelegen kantoorunits verspreid over 14 Duitse gemeenten op binnenstedelijke locaties of in de directe nabijheid daarvan. Het totale investeringsvolume van het Fonds bedraagt ruim 74 miljoen. De winkelvastgoedportefeuille wordt voor middellange termijn geëxploiteerd, waarbij de huurstroom voor ca. 90% wordt gegenereerd door grote landelijk opererende winkelketens. De winkelvastgoedportefeuille wordt enerzijds gefinancierd met een hypothecaire lening bij ING Real Estate Finance N.V. met een restant hoofdsom ultimo boekjaar 2012 ad en een hypothecaire lening bij SNS Property Finance B.V. met een restant hoofdsom ultimo boekjaar 2012 ad Beide leningen kennen een variabele rente (3-maands Euribor met een opslag van respectievelijk 0,9% en 1,8%). Het renterisico is voor 100% van de hoofdsommen van de hypothecaire leningen afgedekt middels zogenaamde rente SWAP s, welke zijn afgesloten bij ING Bank N.V. en SNS Bank N.V. Deze SWAP s kennen een rentepercentage (exclusief opslag) van respectievelijk 4,29% en 3,55%. De expiratiedata van de hypothecaire leningen zijn respectievelijk 1 juli 2018 en 1 mei De expiratiedata van de SWAP s zijn respectievelijk 1 juli 2015 en 1 mei Anderzijds wordt de winkelvastgoedportefeuille gefinancierd middels 2 winstdelende leningen aan Holland Immo Group German Real Estate Holding B.V. Winstdelende lening 1 is in hoofdsom groot en kent een rentepercentage van 7%. Winstdelende lening 2 is in hoofdsom groot en kent een rentepercentage van 7,31%. Als zekerheid voor deze winstdelende leningen zijn alle aandelen van de eigendomsstructuur van de vastgoedportefeuille aan het Fonds verpand. Risico s Financiële instrumenten Algemeen Het Fonds maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die het Fonds blootstellen aan marktrisico inclusief kredietrisico, renterisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico s te beheersen heeft de Beheerder een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures geïmplementeerd om de risico s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van het Fonds te beperken. Het Fonds zet afgeleide financiële instrumenten in, in de vorm van renteswaps, om risico s te beheersen. Kredietrisico Het Fonds loopt kredietrisico over de uitstaande vorderingen. De blootstelling aan kredietrisico van het Fonds wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke huurders. Daarnaast houdt de Beheerder ook rekening met bepaalde aspecten van het huurderbestand, zoals het risico op wanbetaling, de spreiding van de verschillende huurders en de locatie waar de huurders zijn gevestigd daar deze aspecten impact kunnen hebben op het kredietrisico. Nieuwe huurders worden, indien noodzakelijk 4

5 geacht, getoetst op kredietwaardigheid. Circa 15% van de huuropbrengsten wordt gerealiseerd bij één klant. Renterisico Het Fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Het Fonds heeft renteswaps afgesloten ten aanzien van leningen met een variabele rente. Deze renteswaps worden gebruikt om het renterisico van het variabele rentekarakter van de financiering af te dekken. Alle renteswaps betreffen plain vanilla renteswaps waarbij het Fonds een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd op Euribor ontvangt. Deze afgeleide financiële instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden en de Beheerder heeft procedures en gedragslijnen ten aanzien van het afdekken van renterisico s geïmplementeerd om de omvang van het renterisico te beperken. Voor een toelichting op deze renteswaps wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden aan kredietinstellingen. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het Fonds onvoldoende liquiditeiten beschikbaar heeft om te voldoen aan de financiële verplichtingen. De uitgangspunten van het liquiditeitsrisicobeheer zijn dat er voor zover mogelijk afdoende liquiditeiten worden aangehouden om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen, in normale en moeilijke omstandigheden, en zonder dat daarbij door het Fonds onaanvaardbare verliezen worden geleden of de reputatie van het Fonds in gevaar komt. De liquiditeitsrisico s worden maandelijks gemonitord door de Beheerder en bestaan uit het aanhouden van voldoende liquiditeiten teneinde te voldoen aan de aflossings- en renteverplichtingen, de financiële verplichtingen ten aanzien van de renteswap en de overige kortlopende financiële verplichtingen. De financiële verplichtingen ten aanzien van de renteswap bestaan uit de periodieke betalingen uit hoofde van het verschil tussen de variabele rente en de vaste rente en eventuele betalingen uit hoofde van het afrekenen van een negatieve marktwaarde indien de Beheerder besluit om de renteswap tijdens de contractduur af te wikkelen. De exploitatie in 2012 Hierna geven wij een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de portefeuille en waarbij de risico s voor het Fonds, daar waar van toepassing, zijn opgenomen. Bremervörde In Bremervörde is de leegstaande winkelruimte van de voormalige speelgoedspeciaalzaak in deze verslagperiode per 1 februari 2012 wederverhuurd aan eveneens een speelgoedspeciaalzaak. Het Fonds heeft van de tussentijdse leegstand geen financiële gevolgen ondervonden, aangezien hiervoor een huurgarantie van de verkoper herleefde. Voor de winkelruimte van GetränkePartner, die per 1 juli 2012 is opgezegd, hebben de onderhandelingen met een andere reeds in Bremervörde aanwezige drankenspeciaalzaak helaas niet geleid tot wederverhuur. Momenteel worden een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met andere huurkandidaten. Voor de shop-in-shop unit ten aanzien van het slagerijgedeelte ontvangen wij een huurgarantie van de verkoper. Thans worden de mogelijkheden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om beide units samen te voegen en als een grotere winkelunit aan te bieden. 5

6 Voor een van de twee boven de winkels gelegen kantoorunits is een nieuwe huurovereenkomst gesloten met Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft, een semi-overheidsinstelling. Deze huurder was reeds onderhuurder bij HGV, wiens huurovereenkomst werd beëindigd. Ten gevolge van deze wederverhuur is de verhuurcourtage ad (zijnde twee maandhuren) aan het Fonds in rekening gebracht. Lubmin In Lubmin is per 1 november jongstleden de voormalige Schlecker-unit voor een periode van vijf jaar verhuurd. Bij deze transactie is een hogere huurprijs gerealiseerd. De bij deze transactie verschuldigde verhuurcourtage bedroeg (zijnde drie maandhuren). Daarnaast hebben onderhoudswerkzaamheden aan de CV-installatie plaatsgevonden, waarbij een gasbrander moest worden vernieuwd. De kosten daarvan bedroegen en zijn als onderhoudskosten ten laste van de exploitatie geboekt. Freren In Freren heeft de curator van het Schlecker-concern de huurovereenkomst opgezegd per 1 november Voor de openstaande huurvordering ad is een voorziening ten laste van de exploitatie gevormd. Voor deze winkelruimte is per 22 april 2013 (onder financieringsvoorbehoud door huurder) een nieuwe vijf-jarige huurovereenkomst gesloten met een drogisterij (formule Ihr Platz), tegen dezelfde condities als de voormalige Schlecker-unit. Schkeuditz De met de voormalige hoofdhuurder overeengekomen betalingsregeling betreffende de huurachterstand van de boven het winkelcentrum gelegen woningen, welke door de rechter op 11 januari 2012 is bekrachtigd, is in inmiddels correct nagekomen. De huurovereenkomsten met de bewoners zijn door het Fonds overgenomen. Enkele woningen zijn gedurende het jaar direct na huuropzeggingen wederverhuurd. De uit de wederverhuur voortvloeiende verhuurcourtages van in totaal zijn ten laste van het resultaat gebracht. Daarnaast is medio 2012 een tweede ingang voor bakker Steinecke gerealiseerd. Met ingang van augustus 2012 is de netto huur opgehoogd van naar per maand. De kosten van het plaatsen van een tweede ingang ad zijn als investeringskosten ten laste van het Fonds gekomen. De ingangsdeur van huurder Konsum moest worden vervangen. De vervangingskosten bedroegen en zijn als onderhoudskosten ten laste van de exploitatie gekomen. Passau In 2012 is de parkeerplaats van de supermarkt Netto in Passau opnieuw bestraat. De oorspronkelijke stenen vertoonden gebreken welke in beginsel onder de garantieregeling van de aannemer vallen. De verantwoordelijke aannemer is recent failliet gegaan. De helft van de herstelkosten wordt alsnog gedekt door de garantieverzekering van de betreffende aannemer. De andere helft, zijnde ca , is als investeringskosten geactiveerd. Bockhorn Voor de winkelruimte van Lidl is per 1 mei 2012 de huur voor het eerst geïndexeerd, aangezien de gecumuleerde prijsstijging sinds aanvang van het huurcontract de 10% heeft overstegen. De huur is alsdan geïndexeerd met 6,5%. Dit levert op jaarbasis ca meer huur op. 6

7 Overige objecten Ten aanzien van de overige objecten kunnen geen bijzonderheden worden vermeld. De exploitatie verliep volgens de verwachtingen. Exploitatieoverzicht 2012 Hierna volgt een analyse van de totstandkoming van het exploitatierendement over Analyse exploitatierendement 2012 geconsolideerd aandeel gerealiseerd minderheids- prognose resultaat belang gerealiseerd ex Prospectus Inkomsten Huurinkomsten/overige opbrengsten Rentebaten Totaal inkomsten Kosten Hypotheekrente Exploitatie- en beheerkosten Totaal kosten Exploitatieresultaat Rendement uit exploitatie 6,0% 6,7% Het exploitatieoverzicht sluit met een resultaat van Het hieruit resulterende exploitatierendement ligt met 6,0% onder de prognose (6,7%). De gerealiseerde huurinkomsten liggen onder de prognose. Het verschil wordt voor de helft (circa ) verklaard door de achterblijvende huurindexering ten opzichte van de prognose door de lagere inflatie. Hierdoor zijn de huren in de afgelopen jaren minder gestegen dan verwacht. Voor het overige kan het verschil verklaard worden door de gederfde huurinkomsten ten gevolge van het faillissement van Schlecker in Freren en Lubmin (circa ) en de leegstand van de voormalige drankenhandel in Bremervörde ( ). Tenslotte liggen de rentebaten onder de prognose, hetgeen kan worden verklaard uit het verschil tussen het geprognosticeerde gemiddelde rentepercentage op de liquiditeitsreserve (3,5%) en het over 2012 gerealiseerde rentepercentage van gemiddeld 1,5%. 7

8 De exploitatie- en beheerskosten liggen boven de prognose. De verschillen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd: Exploitatie- prognose en beheerkosten gerealiseerd ex Prospectus Onderhoudskosten en overige eigenaarslasten Verzekeringen Gemeentelijke heffingen (Grundsteuer) Vergoeding extern vastgoedbeheer Reservering taxatiekosten Vergoeding Beheerder Algemene fondskosten Totaal kosten Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat met name de onderhoudskosten en overige eigenaarslasten in deze verslagperiode boven de prognose liggen. De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door de voorziening voor oninbare huurvorderingen jegens Schlecker en de courtagekosten van gedurende het jaar gerealiseerde wederverhuur van in totaal Anderzijds liggen de kosten van onderhoud en vervanging in dit jaar met in totaal boven de prognose. In de taxatiekosten is door heronderhandeling met de taxateur over de taxatiekosten een aanmerkelijke besparing gerealiseerd. Deze zal ook de komende jaren een gunstig effect hebben. Daarentegen zijn de gemeentelijke heffingen door verandering van de Gebäudeklasse alsmede sterke tariefstijgingen in veel Duitse gemeenten hoger dan geprognosticeerd. De overige kostenposten (zoals verzekeringen, beheervergoedingen en overige fondskosten) liggen in lijn met de prognose. Interim-dividenduitkering 2012 Over het jaar 2012 is een interim-dividenduitkering beschikbaar gesteld van 700 per participatie. Dit is in overeenstemming met de prognose. Op deze dividenduitkering is conform de Wet op de dividendbelasting 15% dividendbelasting ingehouden. Verwachtingen voor het jaar 2013 De vastgoedportefeuille van het Fonds kent langjarige contracten met overwegend solide huurders in de Duitse discount retailmarkt. Voor het jaar 2013 verwachten wij een resultaat dat in lijn is met de prognose. Op grond van de jaarlijkse hertaxatie van de portefeuille heeft de door ING Real Estate Finance (ING) gefinancierde portefeuille van de 1e emissie (met de objecten in Schkeuditz, Bremervörde, Hannover, Bockhorn, Freren, Passau en Lubmin) per 31 december 2012 een zogenaamde Loan to Value (LTV) van circa 84%. Dit geeft de verhouding weer tussen de pro resto hoofdsom van de lening en de beleggingswaarde. In de leningovereenkomst is bepaald dat indien deze verhouding per 1 juli 2013 hoger is dan 70%, door ING extra aflossingen kunnen worden gevorderd waardoor deze LTV in de volgende vijf jaren weer wordt afgebouwd tot 70%. 8

9 Thans lopen gesprekken met ING over de exacte invulling van bovenstaande aflossingsvoorwaarde welke naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013 worden afgerond. De beheerder/directie kan de uitkomst van deze gesprekken nog met onvoldoende zekerheid inschatten. Het is daarom ook nog niet bekend in welke mate de aflossingsverplichtingen invloed zullen op de toekomstige winstuitkeringen. Op grond van de jaarlijkse hertaxatie van de portefeuille heeft de door SNS Property Finance B.V. (SNS) gefinancierde portefeuille van de 2de emissie (met de objecten in Bergheim, Erkrath, Haltern am See, Jünkerrath, Leverkusen, Lütjensee en Nörvenich) per 31 december 2012 een zogenaamde Loan to Value (LTV) van iets meer dan 75%. De LTV geeft de verhouding weer tussen de pro resto hoofdsom van de lening en de waarde van de beleggingsportefeuille. In de leningovereenkomst is bepaald dat indien deze verhouding, op basis van de jaarlijkse hertaxatie, per 1 januari van het betreffende jaar, hoger is dan 75,0%, SNS zich het recht voorbehoudt om het aflossingsschema te herzien. De taxatierapporten worden thans door SNS beoordeeld en de directie verwacht dat op grond van de zeer geringe overschrijding van de LTV van 75%, de aflossing niet of zeer beperkt zal worden aangepast. 9

10 Kerngegevens 2012 De kerngegevens zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening. Liquiditeit De liquiditeit geeft de mate aan waarin het Fonds in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname. Current ratio Vlottende activa / kortlopende schulden 1,48 1,81 Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het Fonds in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente + aflossingen) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand per 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname. Solvabiliteit Groepsvermogen / vreemd vermogen lang 0,25 0,30 Financieringsbehoeften Gegeven de current ratio en de solvabiliteit per 31 december 2012 is er geen behoefte om extra te financieren. De Beheerder De Beheerder van het Fonds is Holland Immo Group Beheer B.V., die verklaart voor het Fonds te beschikken over een AO/IC, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat de bedrijfsvoering van het Fonds effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneert. De Autoriteit Financiële Markten heeft op 11 november 2005 aan Holland Immo Group Beheer B.V. een vergunning verleend, teneinde op te treden als Beheerder van beleggingsinstellingen. Eindhoven, 29 maart 2013 De Beheerder: Holland Immo Group Beheer B.V. mr. T. Kühl mr. M. Kühl 10

11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vóór resultaatbestemming) Actief 31 december december 2011 Vaste activa Financiële vaste activa (1) Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa (2) Liquide middelen (3) Passief Eigen vermogen (4) Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Voorzieningen (5) Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva (6)

12 ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen (7) Overig resultaat na belastingen Nettoresultaat

13 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Doel van de naamloze vennootschap De naamloze vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met toepassing van het beginsel van risicospreiding teneinde de aandeelhouders in de opbrengst van de beleggingen te doen delen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. Datum oprichting en boekjaar De naamloze vennootschap is opgericht op 16 juli Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Vastgoedportefeuille De vastgoedportefeuille bestaat uit 47 winkels met bovengelegen service-appartementen en 4 kantoorunits, inclusief grond. De units zijn gelegen in winkelkernen in 7 Duitse gemeenten, Freren, Schkeuditz, Bockhorn, Bremervörde, Lubmin, Passau en Hannover. In 2009 is een tweede Duitse winkelvastgoedportefeuille verworven bestaande uit 16 winkels, gelegen in winkelkernen in 7 Duitse gemeenten, Lütjensee, Haltern am See, Erkrath, Leverkusen, Bergheim, Nörvenich en Jünkerath. Beheer Holland Immo Group Beheer B.V. treedt op als Beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Het administratief en technisch beheer van de vastgoedportefeuille is uitbesteed aan FW-Objektverwaltung te Gütersloh (D), Ten Brinke Asset Management B.V. te Varsseveld en ESTAma GmbH te Berlijn (D). Rechtsvorm De rechtsvorm is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Eindhoven. Inschrijving Kamer van Koophandel Holland Immo Group XVII/German Retail Fund N.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer Stichting Administratiekantoor Holland Immo Group XVII/German Retail Fund Stichting Administratiekantoor Holland Immo Group XVII/German Retail Fund (St. AK) is een stichting naar Nederlands recht met statutaire zetel te Eindhoven. St. AK is opgericht op 24 april 2008 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer

14 St. AK treedt op als enig aandeelhouder van het Fonds en geeft Participaties uit aan de Participanten. St. AK houdt voor elke uitgegeven Participatie één aandeel in het Fonds. St. AK is op grond van zijn statuten gehouden de aan de aandelen in het Fonds verbonden rechten op zodanige wijze uit te oefenen, dat de continuïteit in het bestuur over - en het beleid van - het Fonds alsook de Fbi-status (Fiscale Beleggingsinstellingstatus) worden gewaarborgd met dien verstande dat voor zover een Participant het stemrecht op de aandelen uitoefent, die Participant vrij is in het bepalen van zijn stem. Het bestuur van St. AK wordt gevormd door prof. mr. C.A. Adriaansens en mr. M.H.F. van Buuren. Fiscale aspecten Het Fonds is aangemerkt als Fiscale Beleggingsinstelling ( Fbi ). Dit houdt in dat de door het Fonds behaalde winst wordt belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 0% zolang het Fonds aan de daartoe gestelde eisen voldoet. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING Algemeen De cijfers over 2011 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2012 mogelijk te maken. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het Fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 14

15 Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s, de functionele valuta van het Fonds. De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Beheerder oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze derivaten worden door het Fonds niet gesepareerd van het basiscontract en derhalve in overeenstemming met het basiscontract verwerkt. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen kostprijs. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Hedge accounting Het Fonds maakt gebruik van interest rate swaps om renterisico's op langlopende schulden aan kredietinstellingen te beheersen. Het Fonds past kostprijshedge accounting toe teneinde de resultaten naar aanleiding van renteontwikkelingen uit de interest rate swap en de afgedekte schuld gelijktijdig in de winst-en-verliesrekening te verwerken. 15

16 De eerste waardering van de interest rate swap vindt plaats tegen reële waarde en bedraagt nihil. Na eerste waardering wordt de interest rate swap gewaardeerd op kostprijs. Een verlies als gevolg van een overhedge wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien een interest rate swap afloopt of wordt verkocht, wordt de cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt, als overlopende post in de balans opgenomen en geamortiseerd over de resterende looptijd van de afgedekte positie. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van het Fonds gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer het Fonds garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door het Fonds ten behoeve van deze deelneming. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Vorderingen De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd financiële instrumenten. Eigen vermogen Financiële instrumenten worden in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd op grond van de economische realiteit. In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de juridische vorm. Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het Fondsvermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering van het Fondsvermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst. Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten. 16

17 Langlopende en kortlopende schulden De waardering van langlopende en kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd financiële instrumenten. Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van het Fonds in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen het Fonds en de nietgeconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van het Fonds. 1. Financiële vaste activa Winstdelende geldlening Deelneming Winstdelende geldlening Holland Immo Group XVII/German Retail Fund N.V. heeft aan Holland Immo Group German Real Estate Holding B.V. een winstdelende geldlening verstrekt in hoofdsom groot De rente bedraagt 7% over de hoofdsom op jaarbasis. Afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst van winstdelende geldlening d.d. 18 juli De looptijd van deze lening is langer dan 5 jaar. Op 28 april 2009 heeft Holland Immo Group XVII/German Retail Fund N.V. een tweede winstdelende geldlening verstrekt in hoofdsom groot De rente bedraagt 7,31% over de hoofdsom op jaarbasis. Afspraken zijn vastgelegd in een addendum op de overeenkomst van winstdelende geldlening d.d. 28 april De looptijd van deze lening is langer dan 5 jaar. 17

18 Zekerheden: - Akten van verpanding van aandelen in Holland Immo Group German Real Estate Holding B.V., Bockhorn Hannover Vastgoed B.V., Bremervörde Vastgoed B.V., Bremervörde Vastgoed 2 B.V., Freren Vastgoed B.V., Lubmin Vastgoed B.V., Passau Vastgoed B.V., Schkeuditz Vastgoed B.V., Schkeuditz Vastgoed 2 B.V. en Holland Immo Group General Partner B.V., Nörvenich Vastgoed B.V., Bergheim Vastgoed B.V., Bergheim Vastgoed 2 B.V., Haltern Vastgoed B.V., Jünkerath Vastgoed B.V., Lütjensee Vastgoed B.V., Erkrath Vastgoed B.V. en Leverkusen Vastgoed B.V. - Akten van verpanding van de vorderingen uit hoofde van de Projectleningen. Deelneming Dit betreft een belang van 50,1% in het kapitaal van Bremervörde Vastgoed 2 B.V., Eindhoven Deelneming Bremervörde Vastgoed 2 B.V. Stand per 1 januari Aandeel in het resultaat boekjaar Stand per 31 december Voorziening Overige vorderingen en overlopende activa Rekening-courant Holland Immo Group German Real Estate Holding B.V Rekening-courant Stichting Administratiekantoor Holland Immo Group XVII/German Retail Fund De overige vorderingen en overlopende activa hebben een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar. 18

19 3. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Fonds. 4. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal Stand per 1 januari Resultaatbestemming voorgaand jaar Resultaat lopend jaar Interim-dividend Stand per 31 december Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat sinds de oprichting van het Fonds uit participaties van 100. De intrinsieke waarde per 31 december 2012 bedraagt per participatie (2011: per participatie, 2010: per participatie,). 19

20 Aansluiting tussen het enkelvoudig eigen vermogen en het geconsolideerd eigen vermogen: Enkelvoudig eigen vermogen Geconsolideerd eigen vermogen Resultaatverschil voorgaand boekjaar Onverdeeld resultaat enkelvoudig Onverdeeld resultaat geconsolideerd Resultaatverschil Het verschil tussen het enkelvoudig en het geconsolideerd eigen vermogen wordt veroorzaakt door het resultaat van de in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen. Holland Immo Group XVII/German Retail Fund N.V. oefent beleidsbepalende invloed uit op deze vennootschappen, maar heeft geen kapitaalbelang in deze vennootschappen. Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt en is verdeeld in aandelen van 100. Het geplaatst en gestort kapitaal van de vennootschap bedraagt , bestaande uit aandelen, elk nominaal 100. Agioreserve De agioreserve omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen. Het agio kan als vrij agio in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden aangemerkt. Onverdeeld resultaat In 2012 is een resultaat behaald van Tussentijds is een bedrag van als interim-dividend uitgekeerd. Dit bedrag is geheel ten laste van de overige reserves gebracht. De Beheerder stelt voor het resultaat ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. 20

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

TKPI European Real Estate Fund

TKPI European Real Estate Fund TKPI European Real Estate Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI European Real Estate Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie