AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer"

Transcriptie

1 AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. DOWNLOAD DE HLB APP Zie pag.3 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7 op en in de HLB-app. Of schrijf u in voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief via: Nr. 71 September 2014 Dit is de laatste editie van de Aktuele Informatie Voortaan leest u actuele informatie alleen digitaal. Belastingplan 2015 R. (Rob) Meijer AA Traditiegetrouw heeft het kabinet op Prinsjesdag de belastingplannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. De komende weken kunnen de overigens weinig schokkende plannen uiteraard nog wijzigen. Zoals elders in deze uitgave te lezen, is de werkkostenregeling definitief per 1 januari 2015 verplicht. De oude regeling inzake vergoeding van kosten komt geheel te vervallen. De tariefstructuur in de inkomstenbelasting wijzigt nauwelijks. Enkel het tarief in de eerste schijf wordt verhoogd met 0,25%. Het gebruikelijk loon voor de directeur grootaandeelhouder bedraagt ook in 2015 minimaal t , tenzij men kan aantonen dat dit in de specifieke situatie lager dient te zijn. Zoals bekend mag het gebruikelijk loon van de dga niet meer dan 30% nadelig afwijken van dat van een gewone werknemer in eenzelfde beroep. Die 30% wordt in 2015 teruggebracht naar 25%. Daar waar afspraken met de belastingdienst zijn gemaakt, geldt een overgangsregeling. Een belangrijke wijziging betreft de introductie van het begrip meest vergelijkbare dienstbetrekking. Voor de bepaling of het loon van de dga zakelijk is, kan zodoende ook worden vergeleken met dienstbetrekkingen waarin het aandelenbezit geen rol speelt. Zonder tegenbewijs dient het loon van de dga voorts minimaal gesteld te worden op het hoogste loon van de overige werknemers in de vennootschap van de dga, dan wel in een voor tenminste een 1/3 belang met die holding verbonden vennootschap. Dat 1/3 belang wordt gewijzigd in een belang van minimaal 1/20 deel, zodat sprake is van meer vergelijkbare werknemers. Per 1 januari 2015 gelden er voor auto s die in 2015 worden aangeschaft weer nieuwe CO 2 -normen voor de bijtelling van het privégebruik van de auto-van-de-zaak. Het bijtellingspercentage geldt dan weer voor een periode van 60 maanden. De percentages (7, 14, 20 en 25) worden niet aangepast. Goed nieuws is er gelukkig ook nog te melden. Het lage btw-tarief voor arbeidskosten op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden aan een woning wordt verlengd tot 1 juli Het moet daarbij wel gaan om een woning die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Lees verder op pagina 2 In dit nummer 1 Dit is de laatste editie van de Aktuele Informatie 1 Belastingplan Adresinformatie 3 De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 voor iedereen verplicht 3 Download de HLB app 4 Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en China 4 Nieuwe regels verzekeringsplicht directeur-aandeelhouder (dga) belast met btw 5 Ondernemer, kom in actie tegen onterechte premieverhogingen van uw AOV in het verleden! 6 Schenking woonhuis: over ruim drie maanden is het over 6 Verhuur garageboxen belast met btw 7 Aanpak schijnconstructies 8 Wist u dat? 1

2 Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Den Hartog Accountants & Consultants Vestigingen: Rotterdam: Grindweg VD Rotterdam Postbus GB Rotterdam Tel Fax Vervolg van pagina 1 De maximale periode van hypotheekrenteaftrek voor restschulden van een leegstaande te koop staande woning wordt verlengd naar drie jaar. En de maximale periode voor de aftrek van hypotheekrente op restschulden wordt verlengd van 10 naar 15 jaar. Er wordt voorts gewerkt aan een heel nieuw belastingstelsel Belastingplichtigen die nog beschikken over een levenslooptegoed krijgen in 2015 wederom de kans om dit tegoed in één keer af te kopen. 80% van de waarde per 31 december 2013 wordt dan in de belastingheffing betrokken. Er wordt voorts gewerkt aan een heel nieuw belastingstelsel. Dat stelsel moet een vereenvoudiging in belastingheffing inhouden dat bijdraagt aan meer werkgelegenheid en economische groei. De komende maanden zal voor draagkracht worden gezocht binnen de politiek. Begonnen wordt met een aantal eerste stappen op het gebied van toeslagen en autobelastingen. Wij houden u op de hoogte van de veranderingen. s-gravenhage: Prins Willemstraat HT s-gravenhage Tel Amsterdam: WTC, H Tower - Level 5 Zuidplein XV Amsterdam Tel Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse 2

3 mr. J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter RB Wilt u optimaal profiteren van de werkkostenregeling (WKR), dan is actie nu noodzakelijk De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 voor iedereen verplicht Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 3 juli jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de maatregelen die in het Belastingplan 2015 worden verwerkt. De aangekondigde wijzigingen in de werkkostenregeling zijn de volgende: 1. beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium; 2. invoering van een jaarlijkse afrekensystematiek; 3. invoering van een concernregeling; 4. een vrijstelling voor branche-eigen producten; 5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Noodzakelijkheidscriterium Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat een werkgever voorzieningen, die hij binnen de bedrijfsvoering noodzakelijk acht, aan zijn werknemer kan verstrekken zonder fiscaal rekening te moeten houden met een privévoordeel van de werknemer. Het criterium geldt voorlopig alleen voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Tegelijkertijd vervalt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets door afschaffing van de eis van zakelijk gebruik. Jaarlijkse afrekensystematiek De loonheffing die een werkgever vanwege de werkkostenregeling verschuldigd is, wordt voortaan per jaar vastgesteld in plaats van per aangiftetijdvak. Concernregeling Door de invoering van een concernregeling ontstaat een collectieve vrije ruimte voor gebruik door alle tot het concern behorende werkgevers. Vergoedingen en verstrekkingen, die deels op het ene concernonderdeel en deels op een ander onderdeel betrekking hebben, hoeven niet meer gesplitst te worden. Voorwaarde voor de concernregeling is dat de moedermaatschappij tenminste een 95%-belang in de (klein)dochtermaatschappij(en) heeft. Vrijstelling branche-eigen producten Ter vervanging van de regeling voor personeelskorting komt een gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten. Onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen Er komt een gerichte vrijstelling voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihil-waardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Het onderscheid tussen op nihil-gewaardeerde verstrekkingen en vergoedingen voor dergelijke voorzieningen die in de vrije ruimte vallen, vervalt daarmee. Einde keuzeregime Het nu nog bestaande keuzeregime vervalt. Dat betekent dat toepassing van de werkkostenregeling verplicht is en het oude regime van kostenvergoedingen niet meer kan worden toegepast. Verlaging vrije ruimte Ter bekostiging van deze wijzigingen wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf. Loonkosten besparen HLB Den Hartog is u graag van dienst bij de voorbereiding van de nieuwe werkkostenregeling op administratief en organisatorisch terrein. We kunnen u dan heel nauwkeurig aangeven wat de consequenties in financiële zin zullen zijn, maar ook de mogelijkheden aangeven om uw situatie te optimaliseren in het kader van de werkkostenregeling en om loonkosten te besparen. Workshop werkkostenregeling Indien u zelfstandig uw voorbereidingen wilt treffen of uw personeel hiervoor wilt opleiden, organiseert HLB Den Hartog in oktober een aantal workshops waarin wordt aangegeven op welke wijze u zelf de nieuwe regeling kunt implementeren met een concreet Plan van Aanpak. Meer informatie daarover kunt u vinden op onze website Wilt u meer informatie over de werkkostenregeling of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw HLB-adviseur of met onze loonbelastingspecialist Jenny Roest of ). Download de HLB app HLB Den Hartog heeft een app ontwikkeld waarin u ons allerlaatste nieuws kunt lezen, meer informatie vindt over onze diensten, op de hoogte blijft van onze evenementen, ons kunt volgen via diverse social media kanalen en onze laatste publicaties kunt lezen. Tevens kunt u via de app direct contact opnemen met een HLB-kantoor bij u in de buurt en er eenvoudig naar toe navigeren. De app is te downloaden in de Apple Appstore en de Google Playstore, zowel voor telefoon als voor tablet. 3

4 mr. P.C. (Peter) de Heer Peter de Heer (1979) is onlangs in dienst getreden bij HLB Den Hartog als Belastingadviseur / Hoofd Fiscale Afdeling. Hij is tevens als docent verbonden aan de universiteiten van Amsterdam en Nijmegen. Peter heeft veel kennis en ervaring opgedaan in de DGA-praktijk en houdt zich daarnaast bezig met herstructureringen, (fiscale) winstbepaling en internationaal belastingrecht / sociale zekerheidsrecht. Met name in de zware beroepen is de premie de afgelopen jaren hard gestegen Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en China 4 Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en China goedgekeurd. Dit belastingverdrag zal het oude belastingverdrag, dat dateert uit 1987, vervangen. Het nieuwe belastingverdrag is op 31 augustus 2014 in werking getreden en zal van toepassing zijn op inkomsten vanaf 1 januari De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het belastingverdrag uit 1987 zijn: 1. de uitwisseling van informatie tussen Nederland en China en vice versa; 2. modernisering van de anti-misbruik bepalingen; 3. de bronbelasting op dividenden. In het nieuwe belastingverdrag zijn de volgende maximale tarieven opgenomen voor de bronbelasting: - 10% op dividenden uitgekeerd vanuit China. Dit tarief wordt verlaagd naar 5% als de Nederlandse aandeelhouder een vennootschap is die tenminste 25% van het kapitaal in de Chinese vennootschap bezit. - 10% op interest afkomstig uit China. Dit tarief wordt verlaagd naar 0% voor leningen gegarandeerd of verzekerd door publiekrechtelijke lichamen. - 10% op royalty s afkomstig uit China. Dit tarief wordt verlaagd naar 6% op royalty s voor de uitrusting op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap. Naast bovengenoemde bepalingen is er in het verdrag een aantal bepalingen opgenomen dat afwijkt van het OESO-modelverdrag. De nieuwe bepalingen kunnen invloed hebben op de activiteiten van Nederlandse vennootschappen in China: - Bij toezichthoudende activiteiten op een bouwplaats voor een periode langer dan 12 maanden kan een vaste inrichting worden gesteld. Dit houdt in dat de winst wordt belast in China als een Nederlands bedrijf voor meer dan 12 maanden toezichthoudende activiteiten verricht op een bouwplaats in China. De nieuwe bepalingen kunnen invloed hebben op de activiteiten van Nederlandse vennootschappen in China - Indien een Nederlandse vennootschap meer dan 25% van de aandelen in een Chinese vennootschap (in)direct overdraagt en de Nederlandse vennootschap deze aandelen (in)direct meer dan 12 maanden voorafgaand aan deze overdracht in bezit had, mag China belasting heffen over de winst bij verkoop van deze aandelen. - Daarnaast bevat het verdrag anti-misbruik-bepalingen op grond waarvan de hiervoor vermelde verlaagde bronbelastingtarieven op dividenden, interest en royalty s in bepaalde situaties niet van toepassing zijn. Dit is het geval indien de belangrijkste of één van de belangrijkste redenen van de structuur het profiteren van het verdrag is. Deze anti-misbruik-bepalingen kunnen van invloed zijn op de manier waarop structuren in China worden opgezet vanuit vennootschappen vanuit de hele wereld. Nieuwe regels ve Een dga is voor de loonbelasting bij zijn eigen vennootschap in dienstbetrekking, net als een gewone werknemer. In de regel is hij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het besluit, de zgn. Regeling aanwijzing DGA, waarin is beschreven wanneer een dga niet als verzekerde wordt aangemerkt (en dus geen recht heeft op uitkeringen), was mede vanwege de invoering van de bepalingen met betrekking tot de Flex-BV, aan wijziging onderhevig.

5 J.P. (Joke) Troost-Storm RB kantoor Den Haag Ondernemer, kom in actie tegen onterechte premieverhogingen van uw AOV in het verleden! Als zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (dga) hebt u mogelijk jarenlang te veel premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering wordt vaak afgesloten voor een periode van 3 tot 5 jaar. De premie blijft in deze periode in principe gelijk. Een verzekeraar kan echter een beroep doen op de zogenaamde en bloc clausule en de premie voor een groep verzekeringen eenzijdig verhogen als men daar zwaarwegende redenen voor heeft. Voorbeelden hiervan zijn een belangrijke wetswijziging of het feit dat de uitkeringen bijna niet meer te financieren zijn door de verzekeraar. Alleen dan mag de verzekeraar ingrijpen en de premie verhogen. Deze clausule is de afgelopen jaren veelvuldig ingeroepen door diverse verzekeringsmaatschappijen, waardoor de premie voor AOV-verzekeringen fors gestegen is. Bij een verhoging op basis van de en bloc-clausule heeft een verzekerde nog 30 dagen de tijd om kosteloos op te zeggen. Onlangs is er een rechtszaak geweest over de toepassing van de en bloc clausule. Het feit dat er meer schade geclaimd werd op de verzekering dan de verzekeraar had gehoopt, was volgens de rechter niet zwaarwegend genoeg om de en bloc-clausule in te roepen. Verzekeraars kunnen dus niet ongelimiteerd gebruik maken van de en bloc clausule maar zijn gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. De AFM houdt toezicht op de wijze waarop verzekeraars communiceren over premieverhogingen via een en bloc clausule en of een dergelijke verhoging strookt met de betreffende polisvoorwaarden. Over de toepassing van de en bloc clausule zijn inmiddels Kamervragen gesteld en de AFM is een onderzoek gestart. Nationale Nederlanden en Allianz hebben inmiddels ingezien dat dergelijke premiestijgingen niet geoorloofd zijn en hebben hun klanten zelf hierover geïnformeerd. Deze klanten zullen geld terug krijgen. Wij raden u aan na te gaan of uw premie binnen de lopende contractperiode is verhoogd op basis van de en bloc clausule. Met name in de zware beroepen (bouwvakkers, loodgieters, schilders enz.) is de premie de afgelopen jaren hard gestegen. Wellicht is het in uw situatie mogelijk stappen te ondernemen. U kunt dan contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of zo nodig een advocaat inschakelen. Overigens kunnen dergelijke ongeoorloofde premiestijgingen ook aan de orde zijn bij andere verzekeringen met een looptijd langer dan één jaar. R. (Rob) Meijer AA rzekeringsplicht directeur-aandeelhouder (dga) Uitgangspunt in de huidige regeling is dat de dga niet verzekerd is indien hij de feitelijke macht kan uitoefenen in de vergadering van aandeelhouders. Hij is daaraan dan niet ondergeschikt en er is dus geen sprake van een reële gezagsverhouding. Een dergelijke dga kan immers zijn eigen ontslag tegenhouden of juist bepalen. Door invoering van de Flex-BV regels kan het voorkomen dat dga s niet langer door de voltallige vergadering van aandeelhouders ontslagen kunnen worden, maar bijvoorbeeld door houders van aandelen van een bepaalde soort. Een minderheid van aandeelhouders kan dan toch tot ontslag besluiten en de betrokken bestuurder (aannemende dat hij niet deze soort aandelen heeft, maar wel de meerderheid van alle aandelen) kan dat dan niet voorkomen. In die situatie bestaat nu geen verzekeringsplicht, hetgeen uiteraard ongewenst is. Tenslotte was wijziging van de regeling nodig vanwege een door de wetgever niet bedoelde uitspraak van de Hoge Raad. Een dga is op dit moment ook niet verzekerd, indien hij bestuurder is van een vennootschap waarvan tenminste twee derde van de aandelen gehouden worden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. De wetgever had daarbij voor ogen dat de bestuurder in die situatie ook zelf aandeelhouder moest zijn en niet uitsluitend diens familieleden. De Hoge Raad legde deze regel echter grammaticaal uit, zodat onder die bepaling onder de aandelen die worden gehouden door bloed- of aanverwanten niet mede worden verstaan de aandelen die door de bestuurder worden gehouden. In de nieuwe regeling dient de betreffende bestuurder echter ook zelf aandelen te hebben. Een en ander kan tot gevolg hebben dat een directeur voortaan buiten de verplichte verzekering valt en zich particulier moet gaan verzekeren. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen tijdig uw adviseur te raadplegen en uw keuze te bepalen opdat wellicht de structuur nog kan worden aangepast aan uw wensen. De nieuwe regeling zal binnen afzienbare tijd worden ingevoerd. 5

6 mr. J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter RB Schenking woonhuis: over ruim drie maanden is het over Eind 2013 is de verhoogde schenkingsvrijstelling van t ingevoerd. De laatste mogelijkheid om gebruik te maken van deze vrijstelling is op woensdag 31 december Het verdient echter de voorkeur om het niet op deze laatste datum aan te laten komen: in veel gevallen verloopt de schenking immers via de bank van de schenker en de hypotheekverstrekker van de verkrijger en kan de tussenkomst van deze derde partijen een praktische belemmering opleveren. Bijtijds afwerken Vertraging van de schenking heeft tot gevolg dat deze fiscaal niet in 2014 mét vrijstelling plaatsvindt, maar in 2015 zónder noemenswaardige vrijstelling. Het financiële nadeel door vertraging kan oplopen tot bijna t Om gebruik te maken van de vrijstelling volgen hierna nog eens de belangrijkste spelregels. Eénmaal per (ouder-)paar Het bedrag van de vrijstelling 2014 is maximaal t , mits de verkrijger het geschonken bedrag aantoonbaar besteedt aan het eigen woonhuis. De vrijstelling geldt voor alle schenkers en verkrijgers, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met een familieverhouding. Wel is van belang dat een schenking door gehuwden, samenwonende partners en ouders als één schenking wordt behandeld: dubbel gebruik van de vrijstelling door een (ouder-)paar voor één verkrijger is dus niet mogelijk. Uitbetaling schenking en besteding De besteding van de schenking aan het woonhuis van de verkrijger kent grofweg twee mogelijkheden binnen de vrijstelling: in de eerste plaats is het de koop van een woonhuis en/of de aflossing op de hypotheek van een woonhuis in eigendom; in de tweede plaats is het de verbouwing, verbetering of onderhoud van een woonhuis in eigendom. Koop van het woonhuis en aflossing van de hypotheek moet uiterlijk op woensdag 31 december 2014 zijn betaald; voor verbouwing, verbetering of onderhoud is er weliswaar tijd tot 1 januari 2017, maar het bedrag van de schenking moet wel uiterlijk op woensdag 31 december 2014 op de rekening van de begiftigde zijn gestort. Het is van belang dat een juridische bescherming bij het overmaken van de schenking wordt vastgelegd. Onderlinge financiële verhouding In onze praktijk komt het vaak voor dat ouders wensen dat de schenking uitdrukkelijk alleen aan het eigen kind ten goede komt, zodat de schenking bij een onverhoopt einde van de relatie van het kind en diens partner buiten de onderlinge verdeling blijft. Het is van belang dat deze juridische bescherming bij het overmaken van de schenking wordt vastgelegd. Ook voor de onderlinge financiële positie van het kind dat de schenking ontvangt en diens partner kan deze wens van de ouders gevolgen hebben. Goede raad Hoewel deze verruimde schenkingsvrijstelling 2014 eenvoudig oogt, kunnen de aanvullende regels én de wensen van de schenkers van invloed zijn op de uiteindelijke financiële afloop. Wanneer u voornemens bent om als schenker gebruik te maken van deze verruimde schenkingsvrijstelling 2014, stelt u ons daar dan bijtijds van op de hoogte. In dat geval kunnen wij u wijzen op de mogelijkheden én gevolgen welke deze eenmalige fiscale faciliteit nog dit jaar voor u biedt. P.M. (Paul) Flikweert RA Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft onlangs weer duidelijk gemaakt dat de verhuur van garageboxen een dienst is die in de regel belast is met btw. De kwestie betrof een vennootschap onder firma (VOF) die een aantal garageboxen afzonderlijk verhuurde aan particulieren. Deze garageboxen zijn aan te merken als onroerende zaken. Nu is de hoofdregel in de btw dat de verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van btw. De VOF bracht aan haar huurders dan ook geen btw in rekening. Op deze hoofdregel (btw-vrijgesteld) bestaan echter enige uitzonderingen, waaronder de kortlopende verhuur van gemeubileerde kamers en appartementen of als partijen samen kiezen voor belaste verhuur. Een andere uitzondering is de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen. 6 De rechtbank geeft aan dat het begrip parkeerruimte een ruime strekking heeft. Onder dit begrip vallen onroerende zaken die naar hun aard (dat wil zeggen qua inrichting) bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte

7 S.T.M. (Steven) ten Hagen RA kantoor Den Haag Aanpak schijnconstructies Verhuur garageboxen belast met btw voor voertuigen en waarbij het gebruik als parkeerruimte tussen partijen niet is uitgesloten. Het gaat hierbij onder meer om open parkeerruimte en om overdekte of gesloten parkeerruimte (zoals parkeerruimte in een parkeergarage of onder een kantoor- of woningcomplex). Ook zogenoemde zwerf -parkeerplaatsen (niet exclusief gebruikte parkeerplaatsen) vallen hieronder. De verhuur van multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt, vormt in principe geen verhuur van parkeerruimte. Deze verhuur is vrijgesteld. De VOF stelde dat de garageboxen opgevat moesten worden als multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt. De rechtbank erkent wel dat in de hedendaagse praktijk garageboxen veelal plegen te worden aangewend voor andere doeleinden dan voor het stallen van voertuigen, maar daarmee wordt aan de garageboxen het primaire karakter van stallingsgelegenheid niet ontnomen. De boxen worden dus niet erkend als multifunctionele ruimten. Vast stond tevens dat het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte voor voertuigen tussen de VOF en de huurders contractueel niet was uitgesloten. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verhuur van de garageboxen belast is met btw. Bedenk hierbij dat de verhuur ook belast is met btw als een particulier één of enkele garageboxen heeft en deze verhuurt. Ook als de garageboxen voor de inkomstenbelasting als box 3-vermogen worden aangemerkt, leidt de verhuur tot ondernemerschap voor de btw. Wordt de garagebox niet voor stalling van een auto gebruikt? Leg dat dan vast in de huurovereenkomst! Aangezien het begrip voertuig vrij ruim is, denk maar aan een fiets of een mobiele caravan, lijkt dat vrij lastig! Bij de Tweede Kamer wordt binnenkort het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ingediend. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2015 in werking treedt. Enkele maatregelen uit dat wetsvoorstel hebben ook invloed op de salarisadministratie. Zo wordt het niet langer toegestaan om het salaris volledig contant uit te betalen. Minimaal het gedeelte gelijk aan het voor de betreffende werknemer geldende minimumloon moet giraal worden overgemaakt. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat werkgevers op papier het minimumloon uitbetalen, maar daar allerlei verrekeningen op toepassen (bv. huisvestingskosten of maaltijdverstrekkingen). Daardoor vallen de loonkosten lager uit en kan sprake zijn van oneerlijke concurrentie. De WAS legt ook vast waar de loonstrook minimaal aan dient te voldoen. Voorts wordt de ketenaansprakelijkheid voor niet of te weinig uitbetaald loon uitgebreid tot alle opdrachtgevers in de keten boven de werkgever. In de praktijk komt het voor dat een onderaannemer die werknemers onderbetaalt ineens verdwenen is. Door uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid kan die onderbetaalde werknemer dan de opdrachtgever die in zee is gegaan met die onderaannemer, aanspreken voor het te weinig uitgekeerde loon. Er komt daarbij wel een tegenbewijsregeling. Een dergelijke regeling bestaat in Nederland overigens al voor de uitzendsector, al is die daar beperkt tot het minimum loon. De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om de regels te handhaven. In de WAS wordt ook geregeld dat bepaalde inspectiegegevens op het terrein van arbeidswetten openbaar gemaakt kunnen worden. Als aan een bedrijf een boete wordt opgelegd, kan openbaarmaking daarvan een preventieve werking hebben. Daardoor vallen de loonkosten lager uit en kan sprake zijn van oneerlijke concurrentie. 7

8 8 WIST U DAT? J.P.H. (John) Scheepens RA... de hypotheekrentes opnieuw verlaagd worden? De toch al lage hypotheekrente wordt opnieuw verlaagd door hypotheekverstrekker Obvion, een dochter van Rabo met 0,1%. SNS Bank kondigde recent ook al een nieuwe renteverlaging aan. De tienjaarsrente voor een hypotheek op basis van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bedraagt nu bij Obvion 3,4%. Bij SNS is dat 3,35%. De hypotheekrente daalt gestaag doordat banken de afgelopen maanden steeds goedkoper geld konden lenen op de internationale kapitaalmarkt. In principe is het nu dus een gunstige tijd op de woningmarkt, echter dit wordt wel weer deels teniet gedaan door de verzwaring van de kredieteisen.... er weer allemaal onderzoeken zijn gedaan in het tweede kwartaal over hoe goed of minder goed het gaat? Maar omdat ik positief van aard ben, hier een greep uit enkele goede berichten! - Kleine bouwbedrijven in de plus: Kleine bouwbedrijven noteerden groei. Het kleinbedrijf waaronder veel zzp ers doet het relatief goed. Ondanks dat de omzetten van bouwondernemingen daalden in het tweede kwartaal van 2014 met 2,4%. Vooral de grote en middelgrote bouwbedrijven moesten het ontgelden. - Economie groeit 0,5%: De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,5% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. De groei is vooral te danken aan de export. Consumenten gaven evenveel uit als vorig jaar. Bestedingen aan duurzame consumptiegoederen en in de horeca zitten voor het eerst sinds lange tijd weer in de lift. Ook voerde Nederland aanzienlijk meer landbouwproducten uit. - MKB ers zijn voor het eerst sinds 3 jaar weer licht positief: Deze uitkomst is in lijn met de ontwikkeling van het optimisme binnen het grootbedrijf. Het lichte optimisme vertaalt zich alleen nog niet direct in een hogere omzet en werkgelegenheid. Voor de komende twaalf maanden zijn MKB-ondernemers nog optimistischer: 37% verwacht een beter ondernemersklimaat. - In juli 2014 werden er volgens het Kadaster woningen verkocht: Dit is een plus van 43,7% ten opzichte van juli 2013 (9.659). Ook ten opzichte van juni dit jaar is er sprake van een forse groei van 22,6%. Het Kadaster telde toen verkochte woningen.... thuiswerken niet echt verder van de grond komt? Thuiswerken is de afgelopen jaren niet echt van de grond gekomen. In 2012 was het percentage thuis- of telewerkers 32%, tegen 27% in Ruim twee derde van de werknemers werkt dus nooit (tijdens normale werkuren) thuis of op afstand. Dat komt onder meer door gewoonte, een gebrek aan vertrouwen of omdat thuiswerken niet past bij de cultuur van een bedrijf. Ook kunnen en willen mensen niet meer dan 1 tot 2 dagen per week telewerken. Verder is het aantal uren per week dat werknemers thuiswerken al jaren stabiel, namelijk iets meer dan 6 uur per week. In de ICT, financiële dienstverlening en het onderwijs wordt veel vaker op afstand gewerkt dan gemiddeld. Thuiswerken lijkt in deze sectoren al breed geaccepteerd. u moet opletten om dubbele bijtelling bij vervangende auto of vakantieauto te voorkomen? Als een werknemer een vervangende auto of een vakantieauto heeft, is het van belang om te voorkomen dat dubbele bijtelling betaald moet worden voor het privégebruik. Formeel is het zo dat als iemand twee auto s ter beschikking heeft, hij ook twee keer bijtelling moet betalen. Ook als de werknemer één auto helemaal niet gebruikt. Om te voorkomen dat de werknemer hiermee in de problemen komt bij een controle is het van belang om een verklaring tijdelijk vervangend voertuig in te vullen.... het aantal geregistreerde levenstestamenten explosief gestegen is? Het aantal afgesloten levenstestamenten is in het tweede kwartaal van dit jaar met ruim 90% omhoog geschoten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In een levenstestament, ook wel pre-testament genoemd, leggen mensen vast wie hun belangen behartigt wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn, onder meer om financieel misbruik te voorkomen. In totaal werden er in het tweede kwartaal levenstestamenten geregistreerd, vergeleken met in dezelfde periode vorig jaar. Het verschil tussen een gewoon testament en een levenstestament is dat in de eerste wordt vastgelegd wat er na het overlijden met iemands nalatenschap moet gebeuren. Een levenstestament gaat tijdens het leven al in en is bedoeld voor de situatie waarin men zelf niet meer in staat is te handelen. Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon bij HLB Den Hartog.... de verhoging belastingvrij schenken voor de eigen woning niet verlengd wordt? Volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft deze tijdelijke faciliteit een kickstart gegeven aan het herstel van de woningmarkt en doet daarmee precies waarvoor ze bedoeld is. Iedereen die dat wil, kan er nog tot eind dit jaar van gebruik maken, maar daarna is het echt voorbij. Indien u nog gebruik wilt maken van deze regeling of nog vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon bij HLB Den Hartog.... kleinere bedrijven eerder betalen dan grotere? Kleinere bedrijven betalen hun leveranciers eerder dan grotere bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek. De gemiddelde periode dat kleinere bedrijven wachten met het betalen van facturen is sinds 2005 met 8% verkort. Grotere bedrijven (met een omzet van 700 miljoen euro op jaarbasis) betalen gemiddeld 4% later dan in 2005 en dwingen langere betalingstermijnen af ten opzichte van kleinere bedrijven.... de subsidieregeling asbest eraf- zonnepanelen erop voor agrarische ondernemers onlangs weer is verruimd? Ook MKB-bedrijven kunnen in aanmerking komen voor fiscale voordelen bij asbest eraf - zonnepanelen erop. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.... het eerste HLB Magazine in november bij u op de deurmat gaat vallen?

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 82014

Nieuwsbrief. Nr. 82014 Nieuwsbrief Nr. 82014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Nieuwsbrief HRsalarisservice

Nieuwsbrief HRsalarisservice Nieuwsbrief HRsalarisservice HRsalarisservice Plesmanstraat 64 3900 AW Veenendaal T 033 21 00 133 E info@hrsalarisservice.nl KvK 56688237 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Als dga valt u verplicht onder de gebruikelijkloonregeling. U hoort een salaris te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014 INHOUD 2 3 4 5 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Einde VAR in zicht 6 & 7 TIPS

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie