EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide vennootschappen statutair en feitelijk gevestigd te Baarn Uitgesproken door : Rechtbank Utrecht Faillissementsnummers : 03/70 F en 03/71 F Faillissementsdata : 26 februari 2003 Verslagnummer : 1 Verslagdatum : 17 april 2003 rechter-commissaris : mr. A.C. Schroten curator : mr. M.I. van Dijk ================================================================== = De curator doet onderstaand verslag van zijn werkzaamheden en bevindingen in de eerste verslagperiode. I. ALGEMEEN Bij vonnissen van de Rechtbank Utrecht d.d. 26 februari 2003 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Prom-Baarn Holding B.V. en De Prom- Baarn B.V., beide vennootschappen statutair en feitelijk gevestigd te 3743 KE Baarn, Amalialaan 1, in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. A.C. Schroten tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.I. van Dijk tot curator. Door de Rechtbank is een afkoelingsperiode voor de duur van één maand uitgesproken. De afkoelingsperiode is voor de duur van één maand verlengd tot 25 april De faillissementen zijn uitgesproken na eigen aangifte. De hiertoe strekkende verzoekschriften zijn d.d. 17 februari, respectievelijk 24 februari 2003 ter griffie van de Rechtbank ingediend.

2 Hoewel er sprake is van faillissementen van twee verschillende rechtspersonen, worden de faillissementen gezamenlijk behandeld in verband met de nauwe verbondenheid van de vennootschappen. Verslaglegging en afwikkeling vinden gezamenlijk plaats. II. ACHTERGRONDEN/HISTORIE a. Vennootschapsrechtelijke aspecten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Prom-Baarn Holding B.V., statutair gevestigd te Baarn, is opgericht bij notariële akte d.d. 6 oktober De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi- en Eemland, dossiernummer Het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap bedraagt ,04 en het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt ,81. Verificatie of, en zo ja op welke wijze, de aandelen zijn volgestort dient nog plaats te vinden. De Prom-Baarn Holding B.V. kent als doelomschrijving "het oprichten en verwerven van - het deelnemen in - het samenwerken met - het voeren van directie over - alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook". De Prom-Baarn Holding B.V. is 100% aandeelhouder van De Prom-Baarn B.V. Deze laatste vennootschap, statutair gevestigd te Baarn, is opgericht bij notariële akte d.d. 9 juli Deze vennootschap is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi- en Eemland, dossiernummer Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,02 en het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt 9.075,60. De vennootschap zou bij statutenwijziging d.d. 22 juni 2000 haar naam hebben gewijzigd in "De Prom-Baarn B.V." De vennootschap kent als bedrijfsomschrijving "de exploitatie van een hotel- en restaurantbedrijf". De bestuurder van beide vennootschappen is sedert 22 juni 2000 de heer M.E. Bijl; de heer Bijl is bovendien enig aandeelhouder van De Prom-Baarn Holding B.V. Bij vonnis van de Rechtbank Utrecht d.d. 18 september 2002 is het faillissement uitgesproken van de heer Bijl, met benoeming van mr. C.D.R. Schoonderbeek te Soest tot curator. Het faillissement is in december 2002 ingetrokken, onder het gelijktijdig van toepassing verklaren van de WSNP, zulks met aanstelling van mr. Schoonderbeek tot bewindvoerder. b. activiteiten curandae 2

3 De activiteiten van De Prom-Baarn B.V. bestaan kort gezegd uit het exploiteren van een hotel- en restaurantbedrijf genaamd "La Promenade". De Prom-Baarn Holding B.V. is zogezegd enig aandeelhouder en zou deze aandelen op 22 juni 2000 hebben gekocht en geleverd gekregen van de besloten vennootschap Thijs Blom Beheer B.V. te Eemnes. De koopsom bedroeg, naar zeggen van de heer Bijl, (afgerond) ,-, waarvan De Prom- Baarn Holding B.V. een gedeelte schuldig bleef aan Thijs Blom Beheer B.V. Tot meerdere zekerheid voor de voldoening van deze schuld zijn de aandelen De Prom-Baarn Holding B.V. bij notariële akte d.d. 22 juni 2000 verpand aan Thijs Blom Beheer B.V. Het gedeelte van de koopsom dat wél betaald is aan Thijs Blom Beheer B.V., (afgerond) ,-, is geleend van SNS Bank N.V. (hierna "de Bank"). Tot zekerheid werd door de heer Bijl een borgtochtovereenkomst met de Bank gesloten en werd een recht van hypotheek op zijn appartementsrecht verleend. De Prom-Baarn B.V. is eigenaar van de onroerende zaak, (het bedrijfspand) waarin de ondernemingsactiviteiten werden geëxploiteerd, inclusief terras, ondergrond, erf en overige aanbehoren, staande en gelegen aan de Amalialaan 1 te 3743 KE Baarn, kadastraal bekend gemeente Baarn, sectie L nummer Deze onroerende zaak is gefinancierd door de Bank (zie hierna, hoofdstuk III, sub i van dit verslag). c. financiële historie/financiering vennootschap Hoewel de omzet vanaf medio 1999 geleidelijk is gestegen tot een gemiddeld niveau van ,- per jaar (over 2002) is de exploitatie immer verliesgevend gebleven. De aan de curator ter hand gestelde (concept)jaarverslagen geven in de kern het navolgende financiële beeld: Omzet Resultaat Eigen Vermogen , ,- -/ ,- -/ , ,- -/ ,- -/ , ,- -/ ,- -/ , ,- -/ ,- -/- De administratie is t/m het derde kwartaal 2002 gevoerd. Over het laatste kwartaal 2002 zijn de curator prognoses ter hand gesteld, die niet zijn vastgelegd in (concept)jaarstukken. Vanaf 3

4 1 januari 2003 is er in het geheel geen boekhouding/administratie gevoerd. De jaarstukken vanaf 2000 zijn niet vastgesteld en/of gedeponeerd. d. ontwikkelingen / gebeurtenissen periode voorafgaand aan faillietverklaring Ondanks tegenvallende exploitatieresultaten vanaf juni 2000 bleef de heer Bijl de hoop koesteren dat het financiële tij zou keren. Deze hoop was met name gebaseerd op het feit dat het geëxploiteerde hotel/restaurant "La Promenade" op een goede reputatie uit het verleden kon bogen. De invoering van de Euro, het (gelijktijdig) verhogen van de prijzen in de horeca en de recente daling van de koopkracht hebben er evenwel niet toe geleid dat de exploitatie rendabel werd. De Bank is vanaf ultimo 2001 intensief met de bedrijfsvoering betrokken geweest. Een en ander heeft ondermeer geleid tot een gewijzigde formule en een aantal bouwkundige aanpassingen, teneinde de exploitatie rendabel te maken. Toen ook dit in de loop van 2002 niet de gewenste gevolgen teweegbracht, heeft de Bank de bankkredieten d.d. 7 oktober 2002 opgezegd. In dezelfde periode werd zogezegd het faillissement van de heer Bijl door de Rechtbank Utrecht uitgesproken. Vanaf het moment van de opzegging van de kredieten door de Bank heeft de heer Bijl, samen met zijn curator - en na omzetting van het faillissement in WSNP, zijn bewindvoerder - mr. Schoonderbeek te Soest onderhandelingen gevoerd met derden, waaronder een werkneemster van curanda, mevrouw M. Mol te Baarn, om de onderneming op going concern basis over te nemen. Aangezien de onderhandelingen traag verliepen en de exploitatie in toenemende mate verliesgevend bleek te zijn, heeft de heer Bijl, na overleg met mr. Schoonderbeek, uiteindelijk de verzoekschriften d.d. 17 en 24 februari 2003 ter griffie gedeponeerd, teneinde de faillissementen uit te laten spreken. e. oorzaken faillissementen Als oorzaken van de onderhavige faillissementen zijn, op basis van de thans verstrekte informatie en bekend zijnde gegevens, de navolgende redenen aan te wijzen: - de voortdurend verliesgevende exploitatie van de onderneming, waardoor ondermeer de omzet, ten opzichte van relatief hoge exploitatiekosten achterbleef; - de organisatie van de onderneming die, hoewel de noodzakelijke omzet vanaf 2000 toenam, het uitgave- en kostenpatroon niet wijzigde; 4

5 - naast de vanaf 2000 stijgende omzet stonden de kosten van een op een (nog) hogere omzet ingerichte bedrijfsstructuur, welke kosten te hoog bleken te zijn ten opzichte van de achterblijvende omzet, met een teruglopende liquiditeitspositie tot gevolg; - het staken van de financiering en een teruglopende liquiditeitspositie, waardoor de basis voor de verdere continuïteit van de onderneming verder kwam te vervallen. III. TOESTAND PER DATUM FAILLISSEMENT a. algemeen Ten tijde van het uitspreken van de onderhavige faillissementen waren de ondernemingsactiviteiten van De Prom-Baarn B.V. niet gestaakt. Alle hotelkamers waren in week 9, 2003 volgeboekt en de bezettingsgraad van het hotel tot ultimo mei 2003 was circa 85%. Bovendien was er een aantal reserveringen voor borrels, recepties en bruiloften. Na overleg met de Bank en na hiertoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris ex art. 98 Fw. heeft de curator de ondernemingsactiviteiten voortgezet, aangezien voortzetting in het belang van de boedel werd geacht, teneinde te onderzoeken in hoeverre een doorstart te realiseren zou zijn (zie hieronder, hoofdstuk IV). b. administratie In 1999 en 2000 zijn de accountantswerkzaamheden ten behoeve van curanda (lees: het verwerken van de dagadministratie en het opstellen van de jaarstukken) verricht door Adviesen Administratiebureau Verhoeve te Leusden. Nadien zijn de accountantswerkzaamheden verricht door Zwart Mul Groep, Accountants en Adviseurs te Baarn. In verband met de overnamebesprekingen met mevrouw M. Mol zou Boymans & Partners Soest B.V. (de accountant van mevrouw M. Mol) de accountantswerkzaamheden vanaf 1 oktober 2002, in ieder geval vanaf 1 januari 2003 overnemen. Aangezien de overnamebesprekingen traag verliepen, heeft laatstgenoemde accountant feitelijk geen accountantswerkzaamheden verricht. De directie van curanda heeft een aantal financiële gegevens t/m faillissementsdatum bijgewerkt, waaronder de debiteuren- en crediteurenlijsten. c. personeel 5

6 Per faillissementsdatum waren 36 werknemers bij curanda krachtens arbeidsovereenkomst in dienst. Het personeel heeft het salaris tot en met medio februari 2003 ontvangen, exclusief vakantiegeld. Aangezien de curator op (lange) termijn geen basis zag de activiteiten van curanda vanuit de faillissementsituatie te continueren, zijn de arbeidsovereenkomsten, na hiertoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris, opgezegd. De curator heeft het gezamenlijke personeel direct na het uitspreken van de onderhavige faillissementen toegesproken. Teneinde exploitatie gedurende het faillissement voort te kunnen zetten is het personeel indien noodzakelijk opgeroepen teneinde gedurende de opzegtermijn de bedongen werkzaamheden te verrichten. De curator heeft georganiseerd dat de intakegesprekken met UWV plaatsvonden op 11 maart 2003 in La Promenade. UWV Gak heeft op voorschotbasis, naar de curator heeft begrepen, de loondoorbetalingverplichtingen tot datum faillissement overgenomen; de betrokken werknemers hebben inmiddels opgave van de respectieve vorderingen bij de bedrijfsvereniging gedaan. De bedrijfsvereniging zal naar verwachting op korte termijn tot indiening en afhandeling overgaan. d. huurovereenkomsten De Prom-Baarn B.V. huurde opslag- en bedrijfsruimte van de heer P.L.G. Fisser te Voorhout, voor wie als beheerder optreedt Rappange te Amsterdam. Deze bedrijfsruimte is gevestigd te Baarn, Laanstraat 101, direct achter de bedrijfsruimte Amalialaan 1, waarmee de gehuurde bedrijfsruimte in verbinding staat. In deze bedrijfsruimte bevinden zich 4 hotelkamers, het kantoor van de directie van curandae en een opslagruimte. De huurachterstand per faillissementsdatum bedroeg één maand huur, in totaal ad 4.535,75. Er zou een waarborgsom zijn betaald ad 1.973,04. In verband met de continuering van de bedrijfsactiviteiten vanaf faillissementsdatum heeft de curator de huurovereenkomst niet opgezegd en de beheerder wekelijks geïnformeerd omtrent de vorderingen in het doorstartproces. Curanda verhuurde een onder La Promenade gelegen discobar, te weten "De Prom Bar". De huurder, de heer Van der Esschert te Baarn, is door de curator geïnformeerd omtrent het faillissement en hem is aangegeven dat de huurovereenkomst voorlopig zou worden gecontinueerd, zulks in afwachting van een doorstart. De huurder heeft de maandelijks verschuldigde huurprijs ad ruim 2.000,- voldaan. 6

7 e. nutsvoorzieningen Per faillissementsdatum zijn de nutsvoorzieningen geïnventariseerd en na overleg met de Bank gecontinueerd. f. verzekeringen Als assurantietussenpersoon van curandae trad op Waterland Risico Beheer B.V., het assurantiebedrijf van de Bank. In verband met de non-betaling van een aantal premies dreigde een aantal verzekeringsovereenkomsten te worden geroyeerd. Na overleg met de Bank zijn de meest belangrijke verzekeringen, waaronder de stormschade-opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering gecontinueerd tot 1 april g. lease-overeenkomst Curanda, De Prom-Baarn B.V., leaste een auto bij Chrysler Finance / Daimler Chrysler Financial Services Nederland B.V (financial lease). Het voertuig, een Jeep Grand Cherokee, kenteken RL-DJ-15 werd gebruikt door de directeur, de heer Bijl, en is daags na het faillissement ingeleverd. Chrysler Finance zal het voertuig verkopen en op korte termijn de definitieve vorderingen indienen. h. overige overeenkomsten Overige overeenkomsten zijn geïnventariseerd en waar nodig opgezegd. Gelet op de continuering van de ondernemingsactiviteiten heeft de curator hieromtrent per separate overeenkomst overleg met de Bank over gevoerd. i. banken / zekerheden ad i SNS Bank N.V. Curandae bankierden, zogezegd, bij SNS Bank N.V. De Bank beschikte over de navolgende zekerheden: 7

8 - eerste hypothecaire inschrijving ad ,65 op het hotel/restaurant, gelegen aan de Amalialaan 1 te Baarn; - borgstelling ad ,05, afgegeven door de directeur, de heer M.E. Bijl; - verpanding vorderingen; - verpanding bedrijfsvoorraden; - verpanding bedrijfsuitrusting; - verpanding aandelen De Prom-Baarn B.V.; - verpanding overlijdensrisicoverzekering. Per faillissementsdatum bedroeg de vordering van de Bank ad ,72, exclusief rente en kosten. De Bank heeft ultimo 2001 de verleende kredietfaciliteit ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer. De kredieten zijn bij brieven d.d. 7 oktober 2002 opgezegd. Sedert de opzegging is de Bank intensief betrokken geweest bij de bedrijfsvoering, temeer daar na opzegging alle rekeningen werden geblokkeerd en betalingen uitsluitend na instemming met de Bank konden plaatsvinden. Met de Bank zijn door de curator afspraken gemaakt in het kader van de continuering van de bedrijfsactiviteiten vanaf faillissementsdatum/doorstart. De boedel ontvangt de overwaarde uit de verkoop van het onroerend goed, met als ondergrens een vergoeding conform de separatistenregeling. Tevens staat de Bank in voor voldoening van de lopende verplichtingen uit hoofde van de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke betalingen. Ad ii Heineken Nederland B.V. Heineken Nederland B.V., mede handelend onder de naam Heineken Brouwerijen, heeft een tweetal geldleningen aan De Prom-Baarn B.V. verstrekt (achtergesteld bij SNS Bank N.V.), in totaal ad ,19. Tot zekerheid van al hetgeen Heineken Brouwerijen te vorderen heeft, is een tweede hypothecaire inschrijving op het pand aan de Amalialaan 1 gevestigd, alsmede een tweede pandrecht op de gehele bedrijfsinventaris. Voorts heeft Heineken Brouwerijen diverse tap- en koelmaterialen in bruikleen verstrekt, waarop een eigendomsrecht van Heineken Brouwerijen rust. Terzake verrichte leveranties had Heineken per faillissementsdatum nog een bedrag ad 3.667,76 te vorderen. Op deze leveranties rustte, op grond van de gehanteerde leverings- en betalingsvoorwaarden een eigendomsvoorbehoud. Ad iii overige handelsbanken 8

9 De curator heeft zekerheidshalve alle reguliere handelsbanken over de faillissementen geïnformeerd. j. procedures Directie van curandae verklaarde dat er diverse gerechtelijke procedures zouden lopen. De curator heeft hierover contact met de huisadvocaat van curandae, Van Riet & Associees te Utrecht, verzocht opgave te doen van alle lopende procedures. De komende verslagperiode komt de curator op de procedures terug. IV. DOORSTART Conform eerder gememoreerd zijn de bedrijfsactiviteiten van De Prom-Baarn B.V. vanaf het uitspreken van het faillissement voortgezet. De curator heeft direct na het uitspreken van het faillissement Troostwijk Waardering en Advies B.V. ingeschakeld teneinde de waarde van het horecaobject, de kantoor- en bedrijfsinventaris en de goodwill te waarderen en taxeren. Bij taxatie d.d. 6 maart 2003 is de verkoopwaarde van het horecaobject op going concern basis (inclusief goodwill) (k.k.) getaxeerd op ,-, de liquidatiewaarde (k.k.) op ,- en de executiewaarde op ,-. De taxatie d.d. 28 februari 2003 is de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende bestemming gewaardeerd op ,-, exclusief BTW en de liquidatiewaarde op ,- exclusief BTW. Aan belangstellenden zijn, op schriftelijk verzoek, blanco taxatierapportages toegestuurd, alsmede een kopie van een proces-verbaal van bevindingen van de Keuringsdienst van Waren, d.d. 11 oktober Aan geïnteresseerden is verzocht uiterlijk woensdag 12 maart 2003, vóór uur een schriftelijk bod uit te brengen. Naar aanleiding hiervan is een aantal biedingen ontvangen en is vervolgens - na overleg met de Bank - besloten een inschrijvingstraject te starten, teneinde het verkoop-, bieding- en gunningproces zo objectief mogelijk te laten verlopen. Bij akte d.d. 21 maart 2003, zijn door notaris mr. F.L.M. van de Graaff te Hilversum, de algemene voorwaarden voor verkoop bij inschrijving vastgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn aan de geïnteresseerden toegezonden, vergezeld van een biedingformulier, alsmede een door de curator opgestelde conceptovereenkomst van verkoop en koop. De kopers werden verzocht een tweede bieding te doen, uiterlijk woensdag 26 maart 2003, vóór 9

10 16.00 uur aan de notaris. De biedingen zijn op genoemde datum door de notaris geopend, waarna is vastgesteld dat het hoogste bod is gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Barnstijn Beheer B.V. te Bussum, te weten een totale bieding ad ,-, uitgesplitst in ,- voor het registergoed, ,- voor de materiële activa en ,- voor de goodwill. Na overleg met de bank is door de curator vervolgens gegund, waarmee de koopovereenkomst is gesloten. Op maandag 7 april 2003 is de volledige koopsom ontvangen, waarna de notaris de akte van kwijting heeft gepasseerd. Als bijlage 1 wordt aan dit verslag gehecht een kopie van de algemene voorwaarden voor verkoop bij inschrijving d.d. 21 maart 2003, als bijlage 2 het proces-verbaal van verkoop bij inschrijving d.d. 26 maart 2003 en bijlage 3 de akte kwijting koopsom d.d. 7 april De rechter-commissaris heeft op 27 maart 2003 toestemming verleend onderhavige transactie te mogen sluiten. De koper heeft alle werknemers een arbeidscontract aangeboden. Naar de curator heeft begrepen zijn diverse werknemers niet op het aanbod ingegaan. Na volledige aflossing van de hypotheekhouders (aan SNS Bank N.V ,95 en Heineken Brouwerijen ,57) en de aftrek van de overige (notariële) kosten resteert voor de boedel te ontvangen een bedrag ad ,91. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. Op basis van de overeenkomst diende de curator vrij van beslagen, vrij van hypotheek en of inschrijvingen daarvan te leveren. Op het onroerend goed waren drie (executoriale en conservatoire) beslagen gevestigd die op de voet van art. 33 lid 2 Fw. zijn vervallen. Teneinde deze beslagen te doen doorhalen heeft de rechter-commissaris schriftelijk een machtiging aan de bewaarder van de openbare registers verstrekt d.d. 10 april 2003, waarna het registergoed vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen is geleverd. V. ACTIVA Het boedelactief op de faillissementsrekening, aangehouden bij C&E Bankiers te Utrecht, rekeningnummer , bedraagt per heden ,59. Als bijlage 4 wordt aan dit verslag gehecht een overzicht van het gerealiseerde actief, alsmede van de ten laste van dit actief gebrachte kosten. 10

11 De curator verwacht nog activa uit hoofde van incassowerkzaamheden en uit hoofde van restitutie van verzekeringen, overeenkomsten, abonnementen, etc. VI. PASSIVA Curanda begroot haar totale schuldenlast op ruim ,-. De curator heeft alle bekende schuldeisers aangeschreven. Als bijlagen 5 en 6 worden bijgesloten de lijst der ingediende concurrente schuldvorderingen. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode meer schulden zullen worden ingediend, waaronder boedel- en preferente vorderingen. VII. FAILLISSEMENTSREKENINGEN Bij C&E Bankiers te Utrecht zijn in de onderhavige faillissementen de navolgende rekeningen ten name van mr. M.I. van Dijk, curator, geopend , t.n.v. De Prom-Baarn Holding B.V.; , t.n.v. De Prom-Baarn B.V. VIII. BESTEDE TIJD Door curator en kantoorgenoten is tot op heden circa 180 uur aan de behandeling van de onderhavige faillissementen besteed. IX. VOORUITZICHTEN Prioriteit heeft het verifiëren van de lopende verplichtingen van curandae. Gelet op het gerealiseerde actief zijn de vooruitzichten voor enige betaling aan crediteuren niet negatief. Een opvolgend verslag zal op 17 juni 2003 ter griffie worden gedeponeerd. Hilversum, 17 april 2003 M.I. van Dijk, curator 11

12 Bijlage(n): 6 12

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 maart 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. GEBRS. CATSMAN B.V. 2. CATSMAN LEASING B.V. 3. CATSMAN AUTOSCHADE B.V. 4. CATSMAN B.V. 5. AUTOBEDRIJF

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. : 12/394 F Datum

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren zich

Nadere informatie

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: Gegevens De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN Route de Crèhavouetta Nord 63 (case postale 528) CH 3963 Crans-Montana ZWITSERLAND

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET

SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Surséancenummer : 05/2 S - Rechtbank Utrecht Datum beschikking : 20 januari 2005 Bewindvoerder : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Hierna: Ciccolella. Hierna: Flower Plant Partners. Hierna: F.P.P. Services. Hierna: Klarak

Hierna: Ciccolella. Hierna: Flower Plant Partners. Hierna: F.P.P. Services. Hierna: Klarak FAILLISSEMENTSVERSLAG Geconsolideerd faillissementsverslag nummer 2 d.d. 19 juli 2013 Gegevens Ondernemingen : aansprakelijkheid Ciccolella Holding International B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer,

Nadere informatie