K[FEM HÊÏ FINANCIËtE KLACHTENINSTITUUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K[FEM HÊÏ FINANCIËtE KLACHTENINSTITUUT"

Transcriptie

1 ,"ó:ff K[FEM HÊÏ FINANCIËtE KLACHTENINSTITUUT Geschillencommissie FinanciëÍe Dienstvertening BINDEND ADVIES wonende te Am$erdam, hierna te noêmen Consument: tegen l. _- de naamloze vennootschap sns sêcurities N.v., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. l. Procedure De commissie beslist met inachtneming van haar regrement en op hasis van de vorgende stukken: - het dossier van de Ombudsman Financiêle Dienswerlenins: - het door Consument ondertekende vragenformulier, onti"ngun op 25 juni ; het verweerschrift van Aangeslotene; - de repliek van Consument; ên - de dupliek van Aangeslotene- t De commissie stélt vast dat tussenkomst van de ombudsman Financiêle Dienstverlening niet tot oplossing van het geschir heeft gereid en dat partilen het advies van de commissi'e als bindend zullen aanvaarden. voorts stelt de commissie vast dat dit geschií zich reent voor schrifteri.ike afdoening ars bedoeld in artikel 37.7 van haar reglement. Feiten De Commissie gaat uit van de volgende fehen: 2.1 Consument is in 200 krant geworden bij FBS Bankiers hierna; FBS), een bank die later als gevolg van een overname onderdeer van Aangesrotene is geworden. consument was destijds werkzaam ars radioroog en hierd bij FBS een privéporteíeuifien een zakerijke effectenpo rtefeu il[e aan, 2.2 De privéportêfeuilre had-aanvankelijk een neutraar proíier en de zakerijke portefeuille een defensief proíel. In aprir 2003 heeft FBS geadviseerd beide portefeui e. o* tu ="tt"n naar een vrij profiel en deze wiiziging van de profie[en schriftelijk bevestigd. I 3/ KtdchteninsfitÍul Finqnêiéle Dienstvêrlêning Koningin Juliqnoprein 10, 2595 AA Den Hoog - postbus 932s7,2so9 Ac Den Hsqg T B9 99 SÍW nunrmêf: Àtlet ó041ót I OOI KvK nummer: 272d9ó7S

2 & w W ËdËËË13 dossnr.cc-r2-oo2re ffi"^4,:ff,hïe*nst,tuut 23 omstreeks eind 2004 heeft consument aan Aangesrotene voorgeregd dar zii in 2005 vervroegd wilde uittreden uit de artsenmaatschap waar'r-n zij werkzaam was. Aangeslotene heeft een internê notitie overgelegd waarin dit wordt vermeld: ]'Mw.l! wil eind 2005 sroppen met werken. Inkomstên voldoende om in levensbehoeften vordoen. De vennootschap wordt eind 200i verkocht verwachte opbreng$ ong euro. Wil geen grote risico,s. ' Heeft aantal koopsom polissen- ultstaan....)" 2.4 In verband hiermee is.consument geadviseerdoor'haar account-manager bij Aangeslotene, a" heec. Deze heeftieadvis"".á aul"rn**"[ing van de portefeui[e te wijz'rgen; de hoeveelheid aandelen moest worden verminderd ten gjn.t" u"r, hoogr"n-- tende bedrijfsobligaties, omdat de reguliere inkomsten uit haar prakík zouden wegv"allen en een aanvulling op de lilfrente-ui&ering en het pensioen van consument wenserijk z-ou Íin. $heeft vervolgens geadviseerd over de aird en hoeveelheid van de aan te kopen effecten. 2J - Voor de privéportefeuilre heeft consument op advies van Aangeslotene op 2 juni 2005 steepeners uitgegeven d,o-o_r Lehman Brothers gekocht voor een aankoopsom van 24'977' op 26 september 2005 wederom steepen;rs van Lehmàn Brothers voor een aankoopsom van 25'000 en op 20 februari perpetuars uhgegeven door Landsbanki voor een aankoopsom van t Voor de 7.9 zakelijke portefeullle heeft Consument op advies van Aangeslotene rí op s-eptember 2005 steepeners van Lèhman Brothers gekochr voor een aankoopsom van 50'000' op 20 februari 200ó perpetuars van Landsbanki voor een aankoopsom van , op 7 november 20056% ABN AMRO Range Accrual Notes voor een aankoopsom van hierna: de Range Accruar Notes) en op 22 december 2006 floating rate notes uitgêtêven door Hypo Alpe Adria voor een aankoopsom van L072 hiernalde Hypo Alpe Adria Notes). 2.7 Eind 2006 heeít consument het koersverries van een aanar in de portefeuifie opgenomen obligaties,,'"frb".prok;;. Ë;;ïlo"-n-g.aovi.uero deze niet te verkopen, omdat hij een positieve koerscorrectie verwachtte. consument heeft desondanks een gelimiteerde verkooporder ingelegd ten aanzien van de genoemde steepeners van Lehman Brothers; dit was een limietorder die geldig was tot r2 jánuari várkoop teg"n aui"' voor consument aanvaardbare rimiet)koers breek niet mogeíiik - waàrop zij n" Id. steepeners heeft aangehouden. "iu.r"g;o 2.8 Consument heeft daarop, vanaí begin 2009, meermalen mettltêsproken; deze heeft aangeraden de hiervoor genoemde steepeners nog even va"t tj6dán,'omdat hil verwachtte dat de koers zou aantrekken, consument hèeft dit advies opgevolgd. M

3 KiFEffi dossnr. GC HET FINANCIËLE LACHTENINSTITUUT 2.9 Op l6 oktober 2008 heeft Consument aan Aangeslotene geschreven: t_ "Nu het alweer een maand gereden is dat Lehman Brothers de chapter I status heeft aanqevraagd' moet ik tot miin spiit constateren dat het van de kant lan de directie van SNS Securitiesopn*rdovend stir is gebreven. Dat de situatie in de eerste dage na de var van Lêhman hectisch en oncverzichterijk was, kan ik me nog voorsreflen. rnàidders hebt u toch echteruim de tijd gehad om te inventariseren wie van-uw cliënten gedupeerj i,...t;;"" schriftelijk benaderen..,.1 Met het oog op miin pensioen is mii door uw beleggingsspecialisten...) in 2006 geadviseerd om obligaries Lehman aan te kopen tegen 7% en 72.52". ïoen duideriik werd dat àe koerswaarde achteruit'li.epí.ryerd me gezegd nog even te wachten met verkopen rot de koers weer aan zou trekkèn. Dat moment is...) niet aangebroken....) vorige week werd Landsbanki genationariseerd. Van deze banè héb ik i.v.m. mijn pensioen zowel privé als zaketiik de 6,25% obligaties gekocht op aanraden van uw adviseurs. In de :,,.,!.!ír media wordt al gesproken over het failliet van deze bank..,.),' 3. Geschil 3. l. consument vordert dat Aangesrotene wordt veroordeerd tot vergoeding van een bedrag van, , te vermeerderen met wetrêrïke rente en de kostá van iechtsbijstand' Aan deze vordering legt zij ten grondslag dat Aangeslotene is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de adviesrelatie: I' II. IIl. Ív. Y:,,,,ndoo.d.a Oe obligaties hoofdzakelijk zijn uitgegeven door financiéle instellingen; en vl. doordat de samenstellingvan het obligatiedeel te eenziidig was, zodat de portefeuil- Íes zijn blootgesteld aan risico's die niet pasten bij haar'beleggingshorizon'en belef gingsdoel; doordat Aangeslotene, hoewel bekend met haar wens tot vervroegd uittreden uit de maatschap, heeft verzuimd haar profiel aan te passen bij haar gewijiigde beleggingsdoelstelling; doordat Aangeslotene consument sterselmatig heeft afgehouden van verkoop van de obligaties van Lelpan Brothers, La4gsbanki en Hypo Alpe Adria; doordat Aangeslotene onvordoende heeft gereageerd en geadviseerd naar aanreiding van het koersverlies op de obligaties; doordat het obligatiedeer van de portefeuifles trotendèers uit comprexe rente)producten zoals perpetuals en stêepeners bestond. 3.7 Aangeslotene heeft de stellingen van consument gemotiveerd weersproken. voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4 KËFEM HET dossnr. GC- l2-002l9 FINANCIËLE KLACHTËNINSÍIïUUT 4. Beoordeling t - 4,1 vaí staat dat tussen partiien een adviesreratie heeft bestaan. Kern van een adviesrelatie is dat de belegger, desgewenst na verkregen advies, zelf besrist over het ar dan niet uiw.oeren van beleggingstransactiês. omdat de beregger in een adviesreratie uiteinderilk zerí de beslissingen neemt, is hij in beginser u"runt*ooràjrilk voor de gevorgen 0""-.n. ciit k n slechts anders zijn aís vast komt te staan dat de adviseur niet heeft gehànderd zoars een re.deliik bekwaam en rederijk haaderend bereggingsadvíseur betaamiof Aangeslotene bij het adviseren van consument aan deze maatstaf heeft vordaan, is afrrankerijk variverschi[enáe omstandigheden, zoals de bele8gingsdoelstelting, het belêggingsprofid ón de weging van de verschillende vermogenswaarden in de portefzuilles van èinlumem. Beroep op artikel 6: Als meest verstrekkend verweer voert Aangeslotene aan dat consument niet binnen bekwame fiid bii haar heeft gekraagd. De commissié zar dit verweer eerst behanderen, omdat het slagen daarvan zou reiden tot een argehele afrn'ijzing van de vordering. t De inrichtíng von de portefeuílle Hachtonderdeet l, V en Vt) 1:3 -Voor het beroep op artikel 6:S9 BW is van belang dat in het arrest van de Hoge Raad van 8 februari 2013, UN 8y4600 enkele algemene gezichtspunten zijn gegeven voor de toepassing van dit voorschrift in een beleggingiadviesrélatie. In dit arreit àvërweeet de Hoge Raad dat bii de beoordeling van het beroep óp artikel 6:g9 BW groot gewicht toë-- komt aan de vraag of de bank nadeeliidt door het tiidsverloop tussen het moment van ontdekking van de tekortkoming en het moment waarop is teprotesteerd. Aangeslotene heeft. echtêr niet aannemelijk gemaakt dat en zo ja, op weík wiiie tii nadeel heefigeteden door het feit dat consument nier eerder dan oktober 20lo bij haar heeft geklaagd.-het beroep op artikel 6:89 BW wordt daarom verworden. 4.4 De commissie zal eerst klachtonderdeel l, V en vl beoordelen, wearin consument naar de kern genomen zich erover beklaagt dat de portefeuilles op advies van Aangeslotene te eenzijdig en daardoor te risicovol ziin ingerichr. ln dit verband itelt zil dat AangJslotene, gelet op haar beleggingsdoersterringen, niet een zo omvangriike beregginj in complxe rente)producten zoals perpetuals en steepeners had mogen adviseren, iemeer àrndat de portefeuiíles hierdoor voor het merendeel ziin gevuld mjt obligaties van Íinanciële instellingen. 4.5 vast staat dat de portefeuirres van consument ars gevolg van de adviezen van Aangeslotene voor een aanzienli.ik dêel uit complexe renie)próducten zoars perpetuars en steepèners ziin gaan bestaan. Deze producten kunnen weliswaar aantrekketijk zí,in wegens een relatief hoge coupon, maar.hun specííieke eigenschappen brengen mee áat de bulëgger risico's loopt die onder bepaalde omsanditheden niet onderdoen voor de risico,s van iákelijke waarden. ln eerdere uitspraken heeft de commissie daarom geoordeerd dat een bele!- M

5 KEFEM dossnr. GC- l HET FINANCIËLE IL.ACHTENINSTITUUT ging ín zulke obligaties in een deíensieve portefêuifiè srechts in beperke mate mag worden opgenomen in het vastrentende gedeelte van de portefeuille. 4'6 verder. is van beíang dat de aankoop van de bedoerde stukken werd geadviseerd voordat vrak con ment zou stopp n met wer'ken. Aangesrotene stert dat consiment van tot i- een 'vrije portefeuifle' had, zodat er geen s'prake was van een door Consument zodanigeoormerkt) ars pensioenvermogen dis evenmin is jeadviseerd in striid rnet beíeggingsdoelstelling. haar Consument stert daartegenov", dat,[ luist met het oo6 op haar vroegde pensionering ver- om advies heeft gevraagà en dat Aangárro."n" a".*1a. lrnl"lir.una was dat zij wilde stoppen met werken. t 4'7 ïen aanzien daarvan overweegt de commissie ars vorgt - ln de eerste praat staat vast zie ovêrweging 2.3 hiervoor - dat consument in 2004 aan Áangesrotene r,ë.rtvoorg;rugj dat zij in 2005 vervroegd wilde stoppen met werken, waardoor haar reguliere inkomsten zouden wegvallen en een aanvulling op her pensioen wenseliik zou zijn; vast staat ook dat deze omsenditheden aanreiding zijn geweest voor het advies van Aangesrotene om de hàeveelheid aanderen te verminderen ten tunsre van hoogrentende bedriiísobrigaties. De Commissie leidr hieruir af dat het adviàs tot aankoop ian de in overweging Z.S en 2,6 genoemde obligaries juist naar aanleiding van deze omstandigheden is gàgeven, zodat Aangeslotene - ongeacht het tot dusver gerdende prorer - Ëi; haar adiis-ering rekening diênde te houden met de gewijzigde - beleggingsdoeistelling van Consument ómdat Aan-geslotene niet inzichtetijk maakt werkj overige) infoiratie zij destiids van consument heeft ontvangen, moet het ervoor worden gehoudjn dat de gewijzigde Igloggintsdoelstelling van consument een wezenrijk deíensieiere iniichting van de portefeuilíe wenselijk maakte. 4.8 van belang is verder dat bij een portefeui[e be*emd voor een pensioen - dat op korte termiin aanvangt of reeds is aangevangen - geen risicovote en/oi comprexe ueteggingen passen. Slechts een beperk deel van een dergelijke portefeuille mag uit zakelijke vëar_ den bestaan en de rest van de porcefeuile moet vasireniend worden báregd, *."rui; t de.bijzondere omstandigheden van het geval a{hangt hoe groot het percenlle is dat in "iurn za_ keíijke waarden en.complexe rente)producten rnjg *o.jun ondergebracht."gelet op de specifieke omstandigheden in deze zaak- het íeit dat consument ongeveer een jaar na het advie.sgesprek zou stoppen met werken en dat, met het oog op het wegvallen van haar reguliere inkomen, een aanvu[íng op haar pensioen en rijfrente-uitkerin! wenserijk was - kan consument worden gevorgd in _haar standpunt dat het vistrentende deër van haar ponefeuilles niet voor meer dan 25% uit comprexe rente)producten had mogen bestaan. 4.9 Tussen partiien is niet in geschir dat consumenr bij haar bereggingsbeslissingen heeft gehandeld conform de adviezen.van Aangeslotene, waaruii vorgt dat oofau u.n à" bedoelde complexe rente)producten op advies van Aangesrotáne heeft praatsgevonden, ""ntóp verder staat vast dat de genoemde g"en. van 25% in beiàe porcefeuilres in berà'ngrijke mate Ís overschreden. Dit bren$ mee dat Aangesloten een te rèicovolle inrichting vin beide portefeuilles heeft geadviseerd en daarmee toerekenbaar is tekortgeschoten, 3/

6 KËFËIM HEÏ FINANCIËtE KLACHTENINSÍII'UUT dossnr. GC t9 t- Aan!.1.0 de orde is vervorgens de vraag of Aangesrotene is tekortgeschoten door te veer beleggingen de Íinanciéle sector te adviteren. uit de overzichten van de oblitaties die Consument overlegr ftlacht bij de Commissie, bijlage 4), waarvan de inhoud door Aangeslotene niet is weersproken, reidr de commijsie af dat in beide portefeuiles het obligatiedeêl in de jaren steeds voor ten minste i5% was belegd in financiët" i;;i_ lingen; verder blijla uit de overgelegde portefeuifieoverzichten dat be'áe portefeuiles in iie periode voor slechts een krein deer uit zakerijke waarden bestonden, van berang is echter ook dat ten tijde van de aankoop 200s-2006) een beregging een financiëre initeling in het algemeen als hoogwaardig werd beschouwd. Het is daaióm niet komen vasr te,o"n -d.t Aanteslotenè destijds een rager percentage Íinanciëre waarden had moeten adviseren, 4.ll consument *elt nog dat de Hypo Atpe Adria Notes aleen aan proíessionere bereggers mochten worden aangeboden. Deze stelling is onvoldoende ondeibouwd; afgaand" Ëp de overgelegde bladzijden van het prospectus gold deze verplichting alleen in periode 'prior to the publication ofthe advertisement as mentione-d in Article """ï"prïaj 47.7 ofthe Liíing and lssuing Rules of Euronext Amsterdam'), maar zijn voor de periode daarna geen beperkingen gesteld In de voorgaande overwegingên ziin krachtonderdeer V en Vr beoordeerd. Klachtonderdeel I zal niet aízonderlijk worden besproken, omdat het in wezen dezelfde omstandigheden aan de orde steit als klachtonderdeel V en Vl- Profiel aanpassen wegens vervroegd uiweden ldocl.ttonderdee! ll) t 4. l3 consument srelt dat zij schade liidt doordat Aangeslotene, hoewel bekend met haar wens tot vervroegd stoppen met werken, heeft verzuimd haar profiel aan te passen bij de verandering van haar beleggingsdoelstelling. consumênt stêlt hiermee omstandigheden aan de orde die hiervoor reeds ziin besproken; in overweging 4,6-4.g hiervoor heáít de commissie vasqgesteldat de gewijzigde bereggingsdoeístelling van consument een wezenlijk defensievere inrichting van de portefeuilte wenselijk nraakie, zodat Aangeslotene ha"'. had behoren te adviseren slechts in beperkte mate te beleggen in compleë rente)projucten. Gelet daarop behoeft dit klachtonderdeel geen afzondeitiltce bespieking. Advisering ín venolg op koersdolingen klachunderdeellt en lv)!.1! consument beklaagt zich ook orrer de adviserint in de periode na de aankoop van de bedoelde effecten. zii srêlt dat Aangeslotene haar stelselmatig heeft afgehouden van verkoop daarvan en dat Aangeslotene onvoldoende heeft gereaglerd en leadviseerd naar aanleiding van het koerwerlies op deze effecten 4.15 vast staat dat consument meermalen - in elk geval eind 2006 en begin 200g - met Aangeslotene heeft gesproken over de vraag of verkoop van de bedoelde pioducten wenseliik was- De commissie zal daarom beoordelen of Aangeslotene tijdens een van de gesprek ken had behoren te adviseren deze stukken te verkopen. In eerdeie uirsprakên ouui uàrg", Dl

7 KgFilM dossnr. GC t9 HFT FINANCIËLE KLACHTENINSTI'I'UUT lijkbare klachten over obligaties van Lehman Brothers heeft de commissie teoordeeld dat dit niet het geval is, onder meef op de grond dat Lehman Brothers tot kort-voor het verrenen van surseance van betaling een hoge rating heeft behouden en dat zelfs professionele instellingen. de destiids teldende marktomstàndigheden een zo verstrekkende deconíiture als die van Lehman Brothers niet hebben kunnen voorzien vgr. GC 5 oktober 20 r0, Gc 2oI0'177 en GC I december 20r l, GC zol l-242).in rijn mei deze eerdere uitspraken oordeelt de commissie dat Aangeslotene niet zonder meer had hoeven adviseren de gehere belegging de stêepeners van Lehman Brothers te yerkopen. Darzerfde gerdt vooi de obrigatiês uitgegêven door Landsbanki en Hypo Arpe Adria, omdat evenmin gebreken is dat Aangeslotene de deconfiture van deze initellingen heeft kunnen voot zien, í.. \ Causoal verband, eigen schuld en omvong vdn de schadevergoeding 4J6 Hiervoor is gebleken dat Aangeslotene is tekortgeschoten door het advies om meer dan 25% van het obligatiedeel in complexe rente)producten te beleggen. Dat betekent nog niet dat de schade ' moer worden vergoed; een ver6intenis tot schadáiergoeding k"n fa" ontstaan indien voldoende aannemelijk is dat consument een andere oeégging;-oeslissing zou hebben genomen als haar was geadviseerd maximaal 2së/" van de n"rt.*ád",uuu.áun in de bedoelde complexe rente)producten te beleggen. Dit laatste is aannemelijk, omdat consument stelt - en Aangeslotene niet gemotiveerd betwist - dat zij steeds de adviezen van Aangeslotene heeft opgevolgd en dat er in íeite sprake was van vermogensbeheer met vooroverleg. Dit brengt mee dat Aangeslotene aansprakelijk is voor de scháde die is ontstaan doordat de portefeui[es van consumenr voor een aánzienrijk groter deel uk comprexe rente)producten hebben bestaan Aangeslotene voert aan dat er geen causaal verband bestaatussen haar tekortschieten en de schade; volgens Aangeslotene is de schade niet ve-roorzaakt door ondeugdeliike adviserint, maar door uitzonderli,ke marktomstandigheden en, in hêt geval van de ánliiaties uitgegeven door Lehman Brothers en Landsbanki, door verwezenliiking van het debiteirenrisico. Dit venweer wordt verworpen voor zover het gaat om de waardedaling de periode vóór verwezenliiking van het debiteurenrisico dooi het aanvragen van surseance van betaling respectievelijk door nationalisering). Vast staat immers dai consument meermalen - in ieder geval eind 2006 en begin dê koersverliezen met Aangeslotene heeft besproken en dat Aangeslotene bij die gelegenheid heeft geadviseerde Éedoelde obligaties -van niet te verkopen; uit de srukken bliikt niet dat Aangeslotene destijds de doelstelling consumenr- veryroegd stoppen met werken - bii haar advisering heeft betrokkei en evenmin dat zii aan Consument heeft voorgehouden dat gelet daaiop een defenslevere inrichtint van de portefeuille aangewezen was. Het verliei op de bedoelde obligaties kan dus niêr uirsluitend aan de verwezenlijking van het debiteurenrisico worden to"g"rihauu"n, maar ook aan de advisering van Aangeslotene Aangeslotene heeft een beroep gedaan op eigen schuld artikel 6:l0l BW). Zri voen aan dat consument haar schade niet heeft beperkt en stelt dat consument eerdór had moeten klagen over de dienstverlening van Aangeslotene, omdat zii was voorgelicht over de

8 KfrFFM HFT FiNANCIÊLE KLACHTENINSïI-I UUT dossnr. GC risico's van gêstructureerdê obtigatiês - die zij bovendien had kunnen afleiden uir het feit dat de rente veel hoger was dan bij traditionere obrigaties - en omdat consument in ieder geval eind 2006, toen zii in de spreadsheets op de risiào's werd gewezen, de risico,s in het ob-rig; tiedeel van haar portefeuille moet hebbàn onderkend. t 'l 4.19 De commissie stert voorop dat de risico's van comprexe rente)producten destijds bij een gemiddelde belegger niet zonder meer bekend *o.'htun worden verondersteld. Verder.voÍgt uithet oyerteletde voorbeeld van een spreadsheet verweerschrift ombudsman, bijrage N) niet zonder meer dat consument vordoeàde indringend op de risico's van de bedoelde obligaties is tewezen; alleen de namen van de verschilénde soorten obligaties worden daar vermeld, maar nier wat de bijbehorende risico's ziin. wêl bliikr uir de brief van I6 oktober 2008 dat consument zich i;midders bewust was geworden van de risico's in het obligatiedeel van haar portefeuille; voor zover de obligaties-na l6 oktober 20oB in waarde zijn gedaard, brijft de waardedaring vanaf die datum daarom vo[edig voor rekening van Consument, 4,20 Verder kan Aangeslotene worden Eevolgd in haar stelling dat het op de weg van consument had gelegen om, hetzii ten tijde van de aankoop, hetzii toen zrj bekend-werd met de aanzienlijke koersdalingen, aanvullende) informatie te vragen over de kenmerken en risico's van complexe rente)producten. Het is niet gebleken dat óonsument enig schriftelilk informatiemateria.al daarover heeft geraadpleegd, teiwiil het in beide portefeuillj uui"!_ tint betrof met een waarde van meer dan de herft van de porcefeuille. consument ""n heeft zic'h dan ook onvoldoende ingespannen om inzicht te krijgen in de kenmerken en rísico's van haar beleggingen, zodat de schade gedeelterijk door Àaar zeíf dient te worden gedragen. Gelet daarop bliift l0% van de schade voor rekening van Consument. I 4.21 De commissie zar de schade naar billijkheid begroten omdat het bedrag srechts met - aanzienlijke inspanningen en kosten nauwkeuriger kan worden berekend. o"aó 1,at eru"n worden uitgegaan dat consument' indien naar behoren geadviseerd, in praats van de overwê.ging van complexe rente)producten zou hebben beregd in hoofdzakeriik Europese obligaties' waarvan het ffctieve rendement wordt berekend aan de hand van de Barclays Euro Aggregate Bond Index hierna: de Barclays EAB lndex). Gelet op overweging 4.l'9 hiervoor wordt de schade berekend over de periode vanaíde aankoop van djbàoerde effecten tot l6 oktober 2008, met dien verstande dat bij de steepeners van Lehman Brothers en de perpetuals van Landsbanki wordt uirgetaan van d! raatst bekende koers vooraígaand aan de aanvraag van surseance van becaiing respectieverijk nationarisering zie overweging 4. 7 hieruoor). verder blijft, zoals in 4.20 hiervoor is overwogen, 0% vin'de schade voor rekening van consumenq zodat Aangeslote ne 909L van het sihadebedrag dient re Yer3oêden. 4'22 Bij de schadebegrotingerdt ars uitgangspunt dat het vastrentende deer van beide portefeuilles bij deugdetijke advisering voor sleche 25% uit complexe rente)producten zou hebben bestaan. uit het overzicht van consumenr ktacht bij de commissle,'lijlage 4 en 5) bliikt echter dat deze stukken tezamen per ultimo 2006 afgàrond) 57% van de piivéporte'-

9 KfrFËMdossnr, GC- l2-002l9 HET FINANCIËIË KLACHTÊNINSTITUUT feuille uitmaakten en 85% van de zakeriike portefeuifie. Deze overwerging zar evenredig worden toegerekend aan de verschillende stuk'ken. -4:2i_ Y_oy de privéportefeuille betekent dit dat dè ovêrwêging in <Íe genoemde obligaties {57%. - 25% = ) 32% bedraagt. Daarvan uiteaande - en uitgaanie van a"-ni"*oo. g"noï;j" peildate voor de schadeberekening en rekening houdendj met de op, deze oblatls uitge_ keerde couponrente - bedraagt het verschir tussen het daadwerkeriir<e beteggingsresurtiat en het rendement van de Barclays EAB Index aígerond) Í - l.zj,\y.r fe-1akeíijke portefeuifle betekent dit dat de overweging in de genoemde obri, gaties 85%' 25% = ) 60% bedraage Daarvan uitgaande - en uitgalndre van àe hiervoor genoemde peildata voor de schadóerekening en rekening houdeàde mer de op deze obfilaties uitgekeerde couponrente - bedraagt het verschir tussen het daa<rwerkelilke beres{iíssresultaat en het rendement van de Barclays ÊAB Index afgerond) Gezien het voorgaande komt de schade in totaal uit op schade ten aanzien 1a1_d9-RrivéRgrtefeuille) en schade ten aanzien van de zakr:lijke portefeuille) = Gelet op de schadeverdeling wegens eigen schrrld komt 90% van'dit bedrag voor vergoeding in aanmerking, derhalve afgerond) Wenelijke rente, kosren en eigen bijdrage 4-26 consument vordert vergoedint van wefteliike rente over het toegewezen bedrag. Bii gebrek aan specifieke stellingen van consument over de begindatum zal de wettelijke reite ' worden toegewezen vanaf de dagrían ontvantst van de klacht bij de commissie, ziinde 25 juni 20 i 2, tot aan de dag van algehele betaling, 4.27 Consument vordert ook vergoeding van de kosten van iuridische bijstand. Dit onderdeel van de vordering is niet toèwiisbaar, omdat het bedrag van de kosten niet is gespecificeerd en evenmin uit de overgelegde stukken kan worden afigeleid Als eigen bijdrage aan de behandeling van dit geschil heeft consument een bedrag van 50 betaald. Aangeslotene dient dit bedrag te vergoeden omdat zij in overwegendemate in het ongeliik is gesteld. 4,29 Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen. 5. Beslissing De commissie beslisr als bindend advies dat Aangestotene, binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan consument vergódc a) een bedrag van , te vermeerderen met de wetteliikè rrente over dit bedrag vanaf 25 juni 20l2 tot aan de dag van algehele betaling; en ol

10 Kffip dsssnr: GC.l HEÏ FINANCIËLE KLACHïENINSTlïUUT b) het bedrag van 50, betaald door Consument als eigen biidrage. Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen. Deze beslissing vastgesteld op en gênomen door prrof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en prof.drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden, waarbi.i mr. D,M.A. Gerdes als secretaris fungeerde, lí artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financièle DienstYerlenint is bepaald in welke gêvallen beroep open$aat van beslissin en mn de Geschiliencommissie Financiële Dïenwerlening uq Je commissie van Bereep Financiêle Dienstverrening. Daarbij gerdt een têrmrin van:lês wêken n" u* deze uitspraak Op de website van.kifid yindt u prakísche informa e over het instellen van "".r"nïinj beroepl Zie hiervoor kifi d.nllconsumênren/wie-bêhandelt-mijn-klachd4#stappen-plan. {.' t0

de naamloze vennootschap SNS Securities N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap SNS Securities N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-345 d.d. 26 november 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en prof. drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden, en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-268 d.d. 14 juli 2014 (Prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden, mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

TUSSENUITSPRAAK. 1. Procedure

TUSSENUITSPRAAK. 1. Procedure Tussenuitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-214 d.d. 18 juli 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-164 d.d. 25 mei 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA, en G.J.P. Okkema, leden, met mevrouw mr. I.M.M. Vermeer als

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-241 d.d. 13 juni 2014. (Prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden, mr. M.J.M. Fennis, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-84 d.d. 14 maart 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-250 d.d. 6 augustus 2013 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren J.C. Buiter en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 237 5 oktober 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren G.J.P. Okkema en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting Advies

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-342 d.d. 1 december 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden, en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. 1.

Samenvatting. Consument, tegen. de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-054 d.d. 18 februari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en G.J.P. Okkema, leden en mr. M.J.M. Fennis secretaris)

Nadere informatie

ABN Amro Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN Amro Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-257 d.d. 3 juli 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mevrouw mr. L.T.A. van Eck,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 304 d.d. 8 november 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en de heer J.C. Buiter, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Beslissing Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-133 d.d. 18 maart 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-249 d.d. 27 mei 2013 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heer drs. L.B. Lauwaars RA en de heer R.H.G. Mijné, leden en mevrouw mr.

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer U.A., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Rabobank Vlietstreek, en

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer U.A., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Rabobank Vlietstreek, en Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening GC-15-049.d.d 13 februari 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en prof. dr. A. Buijs en mr. drs. R. Knopper, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-075 d.d. 9 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, J.C. Buiter en G.J.P. Okkema, leden en mr. S. van der Hoorn, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-340 d.d. 1 december 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden, en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 232 d.d. 26 september 2011 (mr J. Wortel, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema leden) Samenvatting Daar er sprake is van een

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Breda U.A., gevestigd te Breda, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Breda U.A., gevestigd te Breda, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-248 d.d. 24 juni 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren prof.drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 305 d.d. 26 oktober 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren G.J.P. Okkema en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-127 d.d. 25 april 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting Aangeslotene is tekortgeschoten

Nadere informatie

Samenvatting TUSSENUITSPRAAK. 1. Procedure

Samenvatting TUSSENUITSPRAAK. 1. Procedure Tussen- en einduitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-244 d.d. 29 juli 2013 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, J.C. Buiter en prof.mr.drs. M.L. Hendrikse, leden en mr. D.M.A.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 306 d.d. 1 november 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren H. Mik RA en G.J.P. Okkema, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

N.V. De Vereenigde Effectencompagnie, gevestigd te De Rijp, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. De Vereenigde Effectencompagnie, gevestigd te De Rijp, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-088 d.d. 17 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, R.T.H. Willemsen en mr. drs. R. Knopper, leden en mw. mr. M. Nijland,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Robeco Direct N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Robeco Direct N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-346 d.d. 26 november 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en de heren H. Mik RA en G.J.P. Okkema, leden, en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-077 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-077 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-077 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Klacht ontvangen op : 4 februari 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-311 d.d. 22 augustus 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. M.L. Hendrikse, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VvAA vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VvAA vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-329 d.d. 28 november 2012 mr. J. Wortel, voorzitter, de heren drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument,

Samenvatting. Consument, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-164 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris) Samenvatting Adviesrelatie. Consument heeft

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-335 d.d. 11 november 2013 (mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. C.E. du Perron en J.C. Buiter, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-252 d.d. 30 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting De Commissie stelt vast dat de verzekering

Nadere informatie

ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-357 d.d. 9 december 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.mr. C.E. du Perron en J.C. Buiter, leden en mr. T.R.G. Leyh, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-071 d.d. 11 februari 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren prof.drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-385 d.d. 15 december 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en S. van der Hoorn, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-207 d.d. 20 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr. H.J. Schepen en mr. A.W.H. Vink, leden en

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groenstate Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Hengelo, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groenstate Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Hengelo, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-212 d.d. 27 mei 2014 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-352 (mr. drs. S.F. van Merwijk, voorzitter en prof. dr. A. Buijs en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-326 d.d. 17 november 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en de heer J.C. Buiter, leden, en mevrouw mr. J. Hardenberg,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Tussenuitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-225 d.d. 5 maart 2012 (mr. C. E. du Perron, voorzitter, H. Mik RA en J.C. Buiter, leden en mr. T.R.G. Leyh, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-303 d.d. 30 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en de heren drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden, en mr. D.M.A.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2015-274 d.d. 24 september 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en prof. dr. A. Buijs en G.J.P. Okkema, leden en mr. M.J.M. Fennis, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-310 d.d. 20 augustus 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-130 d.d. 1 mei 2013 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, prof.mr. M.L. Hendrikse en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M.

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep

Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 40 d.d. 22 februari 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en R.H.G. Mijné) Samenvatting Adviesrelatie.

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-372 d.d. 13 december 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, waarbij mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Consument houdt een betaal- en spaarrekening

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-208 d.d. 4 juli 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden, en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

Consument 1, respectievelijk Consument 2, en gezamenlijk te noemen Consument,

Consument 1, respectievelijk Consument 2, en gezamenlijk te noemen Consument, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-193 d.d. 20 juni 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en de heren J.C. Buiter en H. Mik RA, leden en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 224 d.d. 23 september 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en H. Mik RA en R.H.G. Mijné, leden) Samenvatting Adviesrelatie. Advies tot aankoop

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-251 d.d. 26 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Volgens artikel 7:928 lid 6 BW kan een

Nadere informatie

Tussenuitspraak. 1. Procedure

Tussenuitspraak. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-101 d.d. 3 april 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en de heren J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mevrouw mr. J.J. Guijt,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-228 d.d. 16 juli 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Consument stelt dat zij een zeker

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-215 d.d. 27 mei 2014 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-373 d.d. 13 december 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, terwijl mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Consument heeft drie betaalrekeningen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-187 d.d. 21 juni 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en drs. L.B. Lauwaars RA, leden, en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

: Theodoor Gilissen Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen de bank

: Theodoor Gilissen Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen de bank Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-286 (mr. J. Wortel, voorzitter, en mr. dr. H.O. Kerkmeester en G.J.P. Okkema, leden, terwijl mr. D.M.A. Gerdes als secretaris) Klacht

Nadere informatie

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank.

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-103 d.d. 26 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. dr. A. Buijs en G.J.P Okkema, leden en mr. M.J.M. Fennis, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-377 d.d. 13 oktober 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-48 d.d. 15 februari 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-211 d.d. 18 juli 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en de heer J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap LeasePlan Corporation N.V. gevestigd te Almere, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap LeasePlan Corporation N.V. gevestigd te Almere, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-383 d.d. 21 oktober 2014 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. S.M.J. Korthuis-Becks en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak (NB) Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-289 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-065 d.d. 10 februari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en prof.mr. M.L. Hendrikse, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-617 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 oktober 2016 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter, terwijl mr. P.G. Salvadori als secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter, terwijl mr. P.G. Salvadori als secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-175 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, terwijl mr. P.G. Salvadori als secretaris) Klacht ontvangen op : 8 oktober 2014 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Hoofddorp, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Hoofddorp, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-166 d.d. 16 april 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mr. M.J.M.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-243 d.d. 24 augustus 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. I.M.M.

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-288 d.d. 16 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-245 d.d. 19 juni 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 293 d.d. 25 oktober 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M.B.S. Brinkman, secretaris) Samenvatting Execution only. Computerstoring.

Nadere informatie

De Ruiter Adviseurs, gevestigd te Almere, hierna te noemen Aangeslotene.

De Ruiter Adviseurs, gevestigd te Almere, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-07 d.d. 9 januari 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Verzekeringsspecialist B.V., gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Verzekeringsspecialist B.V., gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-234 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2014-277 d.d. 18 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitpraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-311 d.d. 29 oktober 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. C.E. Polak, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-21 d.d. 22 januari 2013 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en mr. R.J. Verschoof, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple D B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple D B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-227 d.d. 4 juni 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren prof. drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Binck Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Binck Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-280 d.d. 24 september 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.drs. A.D. Bac RA, J.C. Buiter leden, en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 155 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-314 d.d. 4 november 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

Consument 1 en Consument 2 hierna ook tezamen te noemen: Consumenten,

Consument 1 en Consument 2 hierna ook tezamen te noemen: Consumenten, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-541 d.d. 10 november 2016 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars en mr. B.F. Keulen, leden en mr. S. van der Hoorn, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-274 d.d. 1 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-210 d.d. 5 juli 2013 (mr. J. Wortel, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden, en mr. T.R.G. Leyh, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.G. de Vries, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.G. de Vries, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-161 (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.G. de Vries, secretaris) Klacht ontvangen op : 30 september 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Hof Hoorneman Bankiers N.V., gevestigd te Gouda, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Hof Hoorneman Bankiers N.V., gevestigd te Gouda, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-455 d.d. 30 december 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, prof. dr. P.A. Stork en J.C. Buiter, leden en mr. S. van der Hoorn, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-197 d.d. 3 juli 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren J.C. Buiter en H. Mik RA, leden, en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-242 d.d. 29 juli 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. A.M.T. Wigger en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie