FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014"

Transcriptie

1 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd te Schiedam, kantoorhoudende te (3118 VB) Schiedam aan de P.J. Troelstralaan 57. Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 19 februari 2013 Curator : mr. E. Kommer R-C : mr. V.M. de Winkel Activiteiten onderneming : Volgens het handelsregister: Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen. Elektronische werkzaamheden en beheeractiviteiten, uitzenden en detacheren van personeel. Omzetgegevens : Jaaromzet 2012: Vooralsnog onbekend. Personeel gemiddeld aantal : 1. Volgens het handelsregister Bijlagen : 1. tussentijds financieel verslag; 2. afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep; 3. urenspecificatie. Verslagperiode : 21 februari 2014 tot en met 5 juni 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,2 uren P.M. Bestede uren totaal : 110,9 uren + P.M. Een afschrift van tijdregistratie per tijdschrijfgroep is als bijlage 2 bijgevoegd. Daarnaast wordt als bijlage 3 een urenspecificatie bijgevoegd.

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Meba Techniek B.V. is opgericht in Het bestuur wordt gevormd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M. Yigit Holding Schiedam B.V., tevens haar enige aandeelhoudster. Deze vennootschap wordt bestuurd door de heer Mevlut Yigit, geboren te Karaman, Turkije op 20 maart De heer Yigit heeft verklaard dat de activiteiten van de vennootschap reeds enige tijd, namelijk sinds december 2012, zouden zijn gestaakt. De curator is in afwachting van nadere gegevens. 2 e verslag: De curator heeft inmiddels kunnen vaststellen dat de activiteiten van curanda inderdaad voor datum faillissement zijn gestaakt. 1.2 Winst en verlies Vooralsnog onbekend. 2 e verslag: De curator beschikt, ondanks herhaald verzoek, nog niet over sluitende administratie van curanda. 3 e verslag: Ondanks herhaald verzoek en toezeggingen is uitsluitend telefonisch vernomen van bestuurder en diens accountant. Er zijn geen administratieve bescheiden aangeleverd. 1.3 Balanstotaal Vooralsnog onbekend. Zie Lopende procedures Onderwerp van onderzoek. Ontvangen post duidt op aanzienlijke vorderingen van derden, die maatregelen hebben aangekondigd. Bekende schuldeisers zijn verzocht om hun vordering in te dienen en maatregelen jegens curanda te staken. De bestuurder heeft echter verklaard dat curanda niet bij enige procedure zou zijn betrokken. 1.5 Verzekeringen 2 e verslag: Voor zover gebleken is van verzekeringen, zijn deze beëindigd door de curator (gelet op de gestaakte werkzaamheden) waar niet reeds eerder sprake was van royement. 2/15

3 1.6 Huur Curanda was huurder van bedrijfsruimte aan de J.P. Troelstralaan te Schiedam. De huur is echter voor datum faillissement beëindigd door de verhuurder in verband met (aanhoudende) betalingsachterstanden. 1.7 Oorzaak faillissement De bestuurder heeft verklaard dat door een gestage afname van het aanbod van werk de onderneming reeds sinds 2009 heeft geworsteld met liquiditeitsproblemen. Naast werk voor particulieren verhuurde Meba Techniek B.V. haar bestuurder als zzp-er, waarbij de vennootschap facturen stuurde voor de gewerkte tijd. Debiteuren zouden echter zijn gaan rekken met betalingstermijnen, waardoor achterstanden zijn ontstaan, die gepaard met de afname van de hoeveelheid werk gezorgd zouden hebben voor de insolvente toestand van de vennootschap. De curator merkt in dit kader op dat naar het zich laat aanzien sprake is geweest van een situatie waarin reeds sinds enkele jaren verplichtingen stelselmatig zijn ontdoken, nu er sinds 2008 geen aangiften vennootschapsbelasting zijn gedaan met het kennelijke doel om verschuldigdheid van VPB te vermijden. Behoudens nadere aanwijzing van externe oorzaken van het faillissement schaart de curator dergelijk verzuim mede onder de oorzaken van het faillissement. 2 e verslag: De curator heeft de bestuurder verzocht externe oorzaken voor het faillissement aan te wijzen, nu het voorgaande en met name de kennelijke schending van administratieve verplichtingen, duidt op onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur van curanda. 3 e verslag: Nu geen externe oorzaken voor het faillissement zijn aangedragen en wel sprake is van schending van (onder meer) administratieve verplichtingen, geldt van rechtswege dat onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. 4 e verslag: De curator heeft rechtsmaatregelen getroffen tegen het bestuur van curanda, die hebben geresulteerd in een (bij verstek verkregen, doch thans onherroepelijk) vonnis tegen de bestuurder en diens echtgenote, en zijn holding. Zie in dat kader mede hetgeen is vermeld onder Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring De bestuurder heeft verklaard dat curanda geen personeel in dienst had ten tijde van het faillissement. 3/15

4 2.2 Aantal in jaar voor faillietverklaring Voor zover tot heden bekend: Geen. 2.3 Datum ontslagaanzegging De curator heeft wel aangifte-verzoeken loonbelasting aangetroffen in de poststukken, waarover de bestuurder heeft verklaard dat deze op een vergissing aan de zijde van de Belastingdienst berusten. De Belastingdienst wordt ter zake om opheldering verzocht. 2e verslag: Er is geen informatie voorhanden met betrekking tot beweerdelijk / kennelijk personeel. Er hebben zich geen voormalige personeelsleden gemeld bij de curator. 3 e verslag: Er is geen sprake van bekend personeel. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Geen. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Curanda is eigenaresse van een bescheiden kantoorinventaris, die is aangetroffen in de voormalige bedrijfsruimte van curanda. Daarnaast is sprake van een beperkte voorraad installatietechnische benodigdheden. 4/15

5 3.6 Verkoopopbrengst Vooralsnog geen. De waarde van de vooromschreven zaken is vermoedelijk lager dan de kosten van een taxatie. De bestuurder is uitgenodigd om een bieding uit te brengen op de gegevensdragers die van belang zijn in het kader van het veiligstellen en bewaren van administratieve bescheiden. 2 e verslag: De bestuurder heeft de computer en gegevensdragers voor een bedrag ad 200,00 gekocht van de boedel. Dit bedrag is voldaan. De overige kantoorinventaris is verkocht voor een bedrag ad 350,00, evenwel is de koper tot heden in gebreke gebleven met betaling. 3 e verslag: De koper van de inventariszaken is tot betaling gesommeerd. Maatregelen zijn in overweging, waarbij mede acht dient te worden geslagen op overwegingen van kostenefficiëntie. 4 e verslag: Nadere berichtgeving van de koper van de activa bevat een betalingstoezegging, die evenwel nog geen gestand is gedaan. 5 e verslag: Nadere sommatie van de curator heeft geleid tot betaling van een bedrag ad 250,00. Terzake de resterende 100,00 is een laatste sommatie verzonden. Tot op heden is de laatste EUR 100,00 nog niet ontvangen. De curator acht het nemen van rechtsmaatregelen echter niet opportuun. 3.7 Boedelbijdrage Eventuele zekerheidsrechten zijn onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: Er is geen blijk van zekerheidsrechten op voornoemde inventariszaken, anders dan (eventuele) generieke verpanding van de bank. De curator wacht op de relevante bescheiden. 3 e verslag: Er is niet gebleken dat inventariszaken zouden zijn verpand. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Onderwerp van onderzoek, nu feitelijk geen sprake meer is van bodem van curanda wegens de anterieure beëindiging van de huurovereenkomst. 3 e verslag: Enige discussie over toepasselijkheid van het bodemvoorrecht blijkt van academische aard. Voor zover van toepassing zal het fiscale bodemvoorrecht worden gerespecteerd, evenwel is naar de huidige stand van de boedel van voldoende activa sprake om de boedelschulden te voldoen. 5/15

6 5 e verslag: Het bodemvoorrecht is niet van toepassing gelet op de anterieure beëindiging van de huurovereenkomst. 3 e verslag: Incasseren koopprijs resterende inventariszaken. 4 e verslag: Nadere sommaties tot betaling van de koopprijs hebben tot heden uitsluitend toezeggingen opgeleverd. 5 e verslag: Incasseren resterende 100,00. Geen wijzigingen. Voorraden/onder handen werk 3.9 Beschrijving De bestuurder heeft telefonisch verklaard dat geen sprake meer was van enige activiteiten, zodat geen onderhanden werk bekend is. De aangetroffen voorraad is beperkt van aard en bestaat hoofdzakelijk uit een verzameling elektrotechnische onderdelen Verkoopopbrengst Vooralsnog geen Boedelbijdrage Biedingen ontlokken op voorraad en overig actief na onderzoek zekerheidsrechten. 2 e verslag: De voorraad is inbegrepen in de vooromschreven verkoop van inventariszaken. 3 e verslag: Incasseren vordering koopprijs. 4 e verslag: Nadere sommaties tot betaling van de koopprijs hebben tot heden uitsluitend toezeggingen opgeleverd. 5 e verslag: Incasseren resterende 100,00, vide Bedrijfsmiddelen Geen wijzigingen. 6/15

7 Andere activa 3.12 Beschrijving Onderwerp van onderzoek. De bestuurder heeft ter zake verklaard dat geen sprake is van op geld waardeerbare bescheiden Verkoopopbrengst Onderzoek verrichten naar activa van curanda. 3 e verslag: Geen. Onderzoek heeft tot heden geen nadere activa bloot kunnen leggen. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens verklaring van de bestuurder is sprake zijn van enkele (kleine) debiteuren, tevens volgt uit de bankafschriften van curanda dat tot kort voor datum faillissement betalingen zijn ontvangen. Met betrekking tot de nog te incasseren vorderingen zou sprake zijn van opgeworpen geschillen, tevens ontbreekt voor de laatste factuur een getekende werkbon. De ontvangsten die curanda genoot na de staking van haar werkzaamheden zijn vrijwel geheel in contanten opgenomen, hetgeen lijkt te duiden op een vordering in rekening-courant tussen curanda en haar bestuurder. De bestuurder is verzocht om opheldering maar heeft aangegeven daarover (nog) geen verklaring af te kunnen leggen. De besteding van de contante middelen is daarmee vooralsnog onbekend. Om die reden zijn de contante opnames als onttrekking aan het vermogen van curanda geduid en is de bestuurder gesommeerd tot betaling aan de boedel van de opgenomen bedragen. 2 e verslag: Van een der debiteuren is een bedrag ad EUR 1.573,00 op de G-rekening ontvangen. Dit bedrag is inmiddels doorgestort naar de boedelrekening. 3 e verslag: De vordering jegens de bestuurder is in rechte vastgesteld en zal worden uitgewonnen. 4 e verslag: Nadat executiemaatregelen jegens de bestuurder zijn getroffen, heeft de curator berichtgeving ontvangen van een adviseur van de bestuurder. Er zou beweerdelijk sprake zijn van vorderingen op derden, hoewel de bestuurder daar in eerste instantie niet (althans, in tegenovergestelde zin) over heeft verklaard. 7/15

8 De curator onderzoekt deze beweerdelijke vorderingen en onderbouwende bescheiden en zal waar mogelijk incassomaatregelen treffen. Daarbij geldt op voorhand dat de mate van onderbouwing en het feit dat deze vorderingen pas nu worden opgegeven (en het feit dat ze niet eerder zijn uitgewonnen) maakt dat de verwachtingen van de curator niet hooggespannen zijn. 5 e verslag: Op sommaties tot betaling van een (beweerdelijk) openstaande lening ad ,00 aan een derde is geen reactie ontvangen. De curator overweegt na overleg met de Rechter-Commissaris rechtsmaatregelen tegen deze derde, nu wel is getekend voor ontvangst van de (aangetekend verzonden) sommaties. Ondanks sommaties heeft de curator nog geen betaling van de derde ontvangen. De curator onderzoekt thans de mogelijkheden tot verhaal van de vordering alvorens tot het treffen van rechtsmaatregelen jegens deze derde over te gaan. 4.2 Opbrengst 3 e verslag: Tot heden heeft de heer Yigit 3 deelbetalingen ad in totaal EUR 1500,00 verricht. 4 e verslag. De betalingen door de bestuurder zijn gestaakt, mogelijk in verband met executiemaatregelen die de curator heeft getroffen naar aanleiding van het verkregen vonnis waarbij de bestuurder (c.s.) is veroordeeld tot betaling van het boedeltekort. 5 e verslag: Executiemaatregelen jegens de bestuurder (en diens echtgenote) leveren maandelijkse betalingen op door middel van loonbeslag. Tot heden is uit dien hoofde ca aan nader verhaal gerealiseerd. Mogelijk volgt nader verhaal door middel van executie van de beslagen woning van de bestuurder, in overleg met SNS Bank N.V. Een betalingsregeling die door de bestuurder is voorgesteld is afgewezen nu uit hoofde van de loonbeslagen meer opbrengsten worden gerealiseerd dan uit de regeling zouden voortvloeien. Geen wijzigingen. De curator is nog in overleg met SNS Bank N.V. over de executie van de beslagen woning. 4.3 Boedelbijdrage Er is voor zover bekend geen sprake van zekerheidsrechten. Onderzoek verrichten naar vorderingen, waaronder de kennelijke vordering op de bestuurder, om vervolgens te incasseren. 8/15

9 2 e verslag: De curator heeft met betrekking tot de rekening-courant tussen curanda en haar bestuurder een betalingsregeling getroffen met de bestuurder. Indien deze niet wordt nagekomen liggen rechtsmaatregelen in het verschiet, na verkregen toestemming Rechter-Commissaris. 4 e verslag: Rechtsmaatregelen tegen de bestuurder hebben geleid tot een vonnis, waarvan executie thans dient te worden afgewacht. Zie ook e verslag: SNS Bank N.V. heeft verzocht om een volmacht om in het kader van uitwinning van de beslagen woning van de bestuurder. De curator is voornemens die volmacht met inachtneming van voorwaarden te verstrekken. Geen wijzigingen. De curator is nog met SNS Bank N.V. in overleg over de voorwaarden. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Alle bekende banken zijn aangeschreven, indiening van vorderingen dient te worden afgewacht. Uit poststukken die de curator heeft ontvangen blijkt in ieder geval van een negatief saldo bij ABN AMRO Bank N.V. van omstreeks ,00. 2 e verslag: Door ABN AMRO Bank N.V. (althans Lindorff / Solveon) is een vordering ingediend ad ,18. 3 e verslag: Er is door ING Bank N.V. een vordering ingediend ad 71, Leasecontracten Vooralsnog niet bekend. 5.3 Beschrijving zekerheden Geen, anders dan een hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Yigit voor voornoemde bankschuld (ABN). 5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 9/15

10 5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van gebleken. 5.7 Reclamerechten Niet van gebleken. 5.8 Retentierechten Niet van gebleken. 5.9 G-rekening Meba Techniek B.V. beschikte over een G-rekening. De Belastingdienst heeft het saldo ad EUR ,29 inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening. 3 e verslag: Gelet op het gebrek aan administratieve bescheiden is onduidelijk hoe het voornoemde bedrag op de G-rekening heeft kunnen resteren. Nu wel sprake is van fiscale vorderingen dient vooralsnog nadere berichtgeving van de Belastingdienst te worden afgewacht met betrekking tot haar eventuele aanspraken op het vooromschreven saldo. 4 e verslag: De curator is in afwachting van nadere berichtgeving van de Belastingdienst. 5 e verslag: Hoewel wegens het ontbreken van administratie het ontstaan van het saldo op de G-rekening niet eenduidig kan worden verklaard, heeft de curator van de Belastingdienst een schriftelijke bevestiging verkregen dat het aan de boedel gestorte saldo daadwerkelijk toekomt aan de boedel (mede gelet op het feit dat de Belastingdienst anders dan loonheffingen slechts een beperkte verrekeningsmogelijkheid terzake toekomt). 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie /zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Geen. 10/15

11 Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst Geen. 6.6 Boedelbijdrage Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De bestuurder heeft verklaard dat geen sprake was van een externe boekhouder, maar dat hij tezamen met een familielid zorg droeg voor digitale administratie op een computer van curanda. Deze boekhouding zal in samenspraak met de bestuurder moeten worden bevraagd en onderzocht. Ter zake heeft de bestuurder voorts verklaard dat de administratie niet tot datum faillissement is bijgewerkt, hetgeen de curator ook heeft moeten vaststellen aan een significante hoeveelheid poststukken die op vorderingen van derden zien. 7.2 Depot jaarrekeningen De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft blijkens het handelsregister het boekjaar Deze jaarrekening is gedeponeerd op 31 mei Op die datum zijn eveneens de jaarrekeningen over de boekjaren 2007, 2006, 2005 en 2004 gedeponeerd. De jaarrekeningen over de boekjaren 2002 en 2003 zijn beide gedeponeerd op 15 juni 2004, zodat uitsluitend met betrekking tot het boekjaar 2003 geldt dat sprake is van tijdige deponering. Nu alle overige jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd zonder dat sprake is verschoonbare termijnoverschrijding en de jaarrekeningen over de boekjaren 2009, 2010, en 2011 in het geheel niet zijn gedeponeerd, is sprake van schending van het bepaalde in art. 2:394 BW. Als zodanig geldt van rechtswege dat sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248, lid 2 BW, waarbij het (door de bestuurder te weerleggen) vermoeden geldt dat daarin een belangrijke oorzaak van het faillissement is gelegen. 11/15

12 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het bepaalde in artikel 2:396 lid 6 jo 2:393 BW is accountantscontrole geen vereiste. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De eventuele vordering tot voldoening aan de volstortingsverplichting van de aandelen is inmiddels verjaard, nu die verplichting langer dan vijf jaar voor de faillissementsdatum is ontstaan (HR d.d. 17 oktober 2003, NJ 2004, 282). 7.5 Onbehoorlijk bestuur Vide 7.2. Voor het overige is de taakvervulling door het bestuur van curanda onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: De curator heeft de bestuurder aangesproken op de voormelde punten. Ondanks uitnodiging/ sommatie is geen externe oorzaak aangedragen het bestuur. De bestuurder is daarom aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 jo. 21:10 en 2:394 BW. 3 e verslag: Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is, na bewarende maatregelen, een procedure geëntameerd jegens de bestuurder van curanda en diens echtgenote. Bij verstek is een toewijzend vonnis verkregen, waarvan de executie thans wordt afgewacht. 4 e verslag: Het vonnis tegen de bestuurder (c.s.) is thans onherroepelijk en executoriale maatregelen zijn getroffen, zie onderstaande. 7.6 Paulianeus handelen De curator is gebleken van contante opnames vanaf de rekening-courant van curanda kort voor haar faillissement. De bestuurder heeft hierover in het eerste gesprek met de curator geen verklaring voor willen geven. Beweerdelijk zou de bestuurder zonder nadere inzage in de bankstukken (waaruit de contante opnames blijken) niet kunnen verklaren over de besteding van de contact opgenomen middelen. Zonder nadere verklaring ter zake moet worden uitgegaan van onttrekkingen aan het vermogen van curanda in het zicht van haar faillissement, ter zake waarvan de bestuurder gesommeerd is tot teruggave aan de boedel, overigens met behoud van rechten nu naar verwachting van aanvullende vorderingen zal blijken. 3 e verslag: Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is, na bewarende maatregelen, een procedure geëntameerd jegens de bestuurder van curanda en diens echtgenote. Bij verstek is een toewijzend vonnis verkregen, waarvan de executie thans wordt afgewacht. 12/15

13 4 e verslag: Het vonnis tegen de bestuurder (c.s.) is thans onherroepelijk en executoriale maatregelen zijn getroffen, zie onderstaande. Als vooromschreven onderzoek verrichten in het kader van pauliana en de taakvervulling door het bestuur, alsmede eventuele vorderingen ter zake in te stellen en zo mogelijk incasseren. 2 e verslag: De bestuurder van curanda is aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Behoudens nadere weerlegging van de standpunten van de curator of een regeling in der minne zijn rechtsmaatregelen (na verkregen toestemming van de Rechter- Commissaris) wellicht geïndiceerd. 3 e verslag: Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is, na bewarende maatregelen, een procedure geëntameerd jegens de bestuurder van curanda en diens echtgenote. Bij verstek is een toewijzend vonnis verkregen, waarvan de executie thans wordt afgewacht. 4 e verslag: Middels het verkregen vonnis is het beslag op de woning van de bestuurder en diens echtgenote executoriaal gemaakt. De hypotheekhouder zal (waar mogelijk) in overleg met de curator overgaan tot onderhandse verkoop, nu zij de executie over heeft genomen. Naar verwachting zal sprake zijn van een (bescheiden) overwaarde. De curator heeft voorts executoriaal loonbeslag gelegd op het inkomen van de bestuurder en diens echtgenote. Aan de hand van de opbrengst van de executoriale maatregelen zal de wijze van afwikkeling (mede) worden bepaald. Namens de bestuurder is contact gezocht met de curator over een alternatief voor executie van het vonnis, hoewel een eerste voorstel in dat kader ontoereikend was om recht te doen aan de positie van de gezamenlijke schuldeisers. 5 e verslag: SNS Bank N.V. heeft na taxatie van de woning verzocht om een volmacht voor onderhandse verkoop. Die volmacht zal de curator onder voorwaarden (waaronder, afwikkeling binnen afzienbare termijn) worden verstrekt. De overige executiemiddelen leveren vooralsnog maandelijks nader verhaal uit hoofde van het beslag op de inkomens van de bestuurder en diens echtgenote. Voorstellen in het kader van een betalingsregeling zijn vooralsnog afgewezen nu de maandelijkse bedragen de looninhouding niet overstijgen. Geen wijzigingen. De curator is nog in overleg met SNS Bank N.V. over de voorwaarden. 13/15

14 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Tot heden zijn geen boedelvorderingen ingediend, al moet rekening worden gehouden met algemene faillissementskosten waaronder het salaris van de curator. 8.2 Preferente vordering fiscus Tot heden is nog geen opgave van de fiscus ontvangen. Wel blijkt uit een dwangbevel aan de failliete vennootschap dat ten minste sprake is van een fiscale vordering ad EURO ,00. Vermoedelijk is de totale fiscale vordering hoger. 3 e verslag: De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering ad in totaal EUR ,50 bij de curator ingediend. 5 e verslag: Geen wijziging. De vordering van de Belastingdienst bedraagt per verslagdatum EUR , Preferente vordering UWV Voor zover bekend: niet van toepassing. 8.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog: Geen. 3 e verslag: De aanvragers van het faillissement hebben hun vordering ad EUR 1.543,84 ter zake de kosten van de faillissementsaanvraag ter verificatie ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot heden zijn door 15 crediteuren vorderingen ingediend Bedrag concurrente crediteuren 4 e verslag: Tot heden is sprake van ,90 aan voorlopig erkende concurrente vorderingen. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 14/15

15 Indiening vorderingen faciliteren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak 3 e verslag: Afwachten executie vonnis ten laste van bestuurder en echtgenote, aan de hand van te genieten opbrengsten de wijze van afwikkeling bepalen. 4 e verslag: In overleg met de hypotheekhouder wordt waar mogelijk onderhandse verkoop van de executoriaal beslagen woning gerealiseerd. Naar verwachting zal sprake zijn van (bescheiden) overwaarde. Om die reden is tevens executoriaal loonbeslag gelegd ten laste van de bestuurder en diens echtgenote. De opbrengsten voor de boedel zullen bepalend zijn voor de wijze van afwikkeling, waarbij ook wordt onderzocht of een alternatieve regeling haalbaar is. 5 e verslag: Eventuele rechtsmaatregelen tegen (beweerdelijke) debiteur, afwachten verkoop woning door bank (bij volmacht), incasseren vordering op bestuurder. Nog te verrichten werkzaamheden: - afronden onderzoek verhaalsmogelijkheden debiteur en zo nodig treffen rechtsmaatregelen tegen debiteur; - afwachten verkoop woning bestuurder door bank (bij volmacht); - incasseren vordering op bestuurder; - op termijn: afwikkeling faillissement. 9.3 Indiening volgend verslag Uiterlijk per 5 december Status van dit verslag Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 15/15

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 16 november 2016. Gegevens onderneming: Carbelle Materieel B.V. Faillissementsnummer: C/01/14/312 F Datum uitspraak: 22 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 1 oktober 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 april 2015 Gegevens onderneming : Agatha

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 december 2012 HET DIGITAAL NOG TE DEPONEREN VERSLAG ZAL IDENTIEK ZIJN AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZULLEN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD WORDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Sergem B.V. F.09/14/91 Datum uitspraak : 4 februari 2014 Curator : mr. J.H.M. van de Wiel R-C : mr. R.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag.

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag. HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/302 NL:TZ:0000006556:F001 31-05-2016 mr. P. Beerens mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V. Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V. Inzake : de besloten vennootschap Verolme IJsselmonde Services

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 oktober 2014 Gegevens onderneming : Agatha

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/302 NL:TZ:0000006556:F001 31-05-2016 mr. P. Beerens mr. W. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 1514/310 F Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 15 juli 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 3 Datum : 21 augustus 2014 Gegevens onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 april 2012 Gegevens onderneming : Wijngaard

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 5 Datum : 19 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/60 NL:TZ:0000002663:F001 02-02-2016 mr. E.S. Ebels mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming EUROGIFT (CADEAUBONNEN) NEDERLAND

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 9 november 2016 Gegevens onderneming : UR Wokkie

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Onderneming : Besloten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 21 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2012 HET DIGITAAL NOG TE DEPONEREN VERSLAG ZAL IDENTIEK ZIJN AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZULLEN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD WORDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/17/25 NL:TZ:0000010489:F001 17-01-2017 mr. L.A.E. Gloudemans mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming J.J.M. Kallen B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 8 mei 2017 Gegevens onderneming: L.J. Nederkoorn Holding Faillissementsnummer: C/01/15/668 F Datum uitspraak: 3 november

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sota Zuideinde B.V. (hierna ook te noemen: curanda )

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sota Zuideinde B.V. (hierna ook te noemen: curanda ) HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum:

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Power B.V., gevestigd te (1055 RD) Amsterdam, aan Willem de

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 oktober 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Faillissementsverslag Nummer: 13 Datum: 29 juli 2015

Faillissementsverslag Nummer: 13 Datum: 29 juli 2015 Faillissementsverslag Nummer: 13 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming : Loopwijzer B.V. Faillissementsnummer : F 09/439 Datum uitspraak : 16 juni 2009 Rechter-commissaris : mr. D.R. van der Meer Thans:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/104 NL:TZ:0000002817:F001 10-02-2015 mr. M.C.C. Stoové mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 september 2014 Gegevens onderneming : R.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015 Gegevens gefailleerde: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Habé Uitzendbureau B.V., (voorheen) gevestigd te (8211 AA) Lelystad aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011

Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011 Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011 Gegevens onderneming : Loopwijzer B.V. Faillissementsnummer : F 09/439 Datum uitspraak : 16 juni 2009 Rechter-commissaris : mr. D.R. van der Meer Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 7 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap AAA Bouw B.V., statutair gevestigd te Dronten, kantoorhoudende te (1058

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 4 november 2016. Gegevens onderneming: Carroja Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/15/236 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 C / 01 / 17 / 311 F. Mr. G. te Biesebeek Mr. S.J.O. de Vries

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 C / 01 / 17 / 311 F. Mr. G. te Biesebeek Mr. S.J.O. de Vries FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/125 NL:TZ:0000004614:F001 23-02-2016 Mr. M.H. de Vries mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming People Testing B.V. (tot

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 31 mei 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 31 mei 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 31 mei 2016 De wijzigingen ten aanzien van het vorige verslag zijn vet weergegeven. Gegevens onderneming : Besloten vennootschap H.F.A. Anema Holding B.V. Voormalig

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 12 december 2016 Gegevens onderneming: De Ontmoeting Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/15/730 F Datum uitspraak: 8 december

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2, eindverslag Datum : 8 december 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Nummer: 002 Datum: 27 maart 2017

Nummer: 002 Datum: 27 maart 2017 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: AMORF KUNSTSTOFFEN B.V. vestigingsadres tot 16 oktober 2016: Duikerweg 6a, 5145 NV Waalwijk. Vestigingsadres per 17 oktober

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 augustus 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen Faillissementsnummer :

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Haweka Datacom

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/133 NL:TZ:0000011718:F001 14-03-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/177 NL:TZ:0000012389:F001 04-04-2017 mr. A.D. van Dalen mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Only Tomorrow Counts B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/23 NL:TZ:0000002272:F001 12-01-2016 mr. M.C.C. Stoové mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STICHTING ABC BEHEER Nummer: 9 (eind) Datum: 17 november 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG STICHTING ABC BEHEER Nummer: 9 (eind) Datum: 17 november 2015 Gegevens onderneming : STICHTING ABC BEHEER, gevestigd te (8243 PK) Lelystad onder nummer 39083896. aan het adres Zeilweg 12, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/674 NL:TZ:0000000703:F001 08-09-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming J & J Verhuizers BV (kvk: 56667345)

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2015 Onderneming Adres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren

Verslagperiode : 31 december 2013 tot en met 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 9,00 uren Bestede uren totaal : 9,00 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Datum : 21 april 2010 Naam gefailleerde : De Bruidssuite BV Faillissementsnummer : 09/630 F Datum uitspraak : 11 augustus 2009 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/437 NL:TZ:0000007391:F001 26-07-2016 mr. M.C.C. Stoové mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 februari 2013 Gegevens onderneming : A.S.

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie