FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014"

Transcriptie

1 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd te Schiedam, kantoorhoudende te (3118 VB) Schiedam aan de P.J. Troelstralaan 57. Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 19 februari 2013 Curator : mr. E. Kommer R-C : mr. V.M. de Winkel Activiteiten onderneming : Volgens het handelsregister: Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen. Elektronische werkzaamheden en beheeractiviteiten, uitzenden en detacheren van personeel. Omzetgegevens : Jaaromzet 2012: Vooralsnog onbekend. Personeel gemiddeld aantal : 1. Volgens het handelsregister Bijlagen : 1. tussentijds financieel verslag; 2. afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep; 3. urenspecificatie. Verslagperiode : 21 februari 2014 tot en met 5 juni 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5,2 uren P.M. Bestede uren totaal : 110,9 uren + P.M. Een afschrift van tijdregistratie per tijdschrijfgroep is als bijlage 2 bijgevoegd. Daarnaast wordt als bijlage 3 een urenspecificatie bijgevoegd.

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Meba Techniek B.V. is opgericht in Het bestuur wordt gevormd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M. Yigit Holding Schiedam B.V., tevens haar enige aandeelhoudster. Deze vennootschap wordt bestuurd door de heer Mevlut Yigit, geboren te Karaman, Turkije op 20 maart De heer Yigit heeft verklaard dat de activiteiten van de vennootschap reeds enige tijd, namelijk sinds december 2012, zouden zijn gestaakt. De curator is in afwachting van nadere gegevens. 2 e verslag: De curator heeft inmiddels kunnen vaststellen dat de activiteiten van curanda inderdaad voor datum faillissement zijn gestaakt. 1.2 Winst en verlies Vooralsnog onbekend. 2 e verslag: De curator beschikt, ondanks herhaald verzoek, nog niet over sluitende administratie van curanda. 3 e verslag: Ondanks herhaald verzoek en toezeggingen is uitsluitend telefonisch vernomen van bestuurder en diens accountant. Er zijn geen administratieve bescheiden aangeleverd. 1.3 Balanstotaal Vooralsnog onbekend. Zie Lopende procedures Onderwerp van onderzoek. Ontvangen post duidt op aanzienlijke vorderingen van derden, die maatregelen hebben aangekondigd. Bekende schuldeisers zijn verzocht om hun vordering in te dienen en maatregelen jegens curanda te staken. De bestuurder heeft echter verklaard dat curanda niet bij enige procedure zou zijn betrokken. 1.5 Verzekeringen 2 e verslag: Voor zover gebleken is van verzekeringen, zijn deze beëindigd door de curator (gelet op de gestaakte werkzaamheden) waar niet reeds eerder sprake was van royement. 2/15

3 1.6 Huur Curanda was huurder van bedrijfsruimte aan de J.P. Troelstralaan te Schiedam. De huur is echter voor datum faillissement beëindigd door de verhuurder in verband met (aanhoudende) betalingsachterstanden. 1.7 Oorzaak faillissement De bestuurder heeft verklaard dat door een gestage afname van het aanbod van werk de onderneming reeds sinds 2009 heeft geworsteld met liquiditeitsproblemen. Naast werk voor particulieren verhuurde Meba Techniek B.V. haar bestuurder als zzp-er, waarbij de vennootschap facturen stuurde voor de gewerkte tijd. Debiteuren zouden echter zijn gaan rekken met betalingstermijnen, waardoor achterstanden zijn ontstaan, die gepaard met de afname van de hoeveelheid werk gezorgd zouden hebben voor de insolvente toestand van de vennootschap. De curator merkt in dit kader op dat naar het zich laat aanzien sprake is geweest van een situatie waarin reeds sinds enkele jaren verplichtingen stelselmatig zijn ontdoken, nu er sinds 2008 geen aangiften vennootschapsbelasting zijn gedaan met het kennelijke doel om verschuldigdheid van VPB te vermijden. Behoudens nadere aanwijzing van externe oorzaken van het faillissement schaart de curator dergelijk verzuim mede onder de oorzaken van het faillissement. 2 e verslag: De curator heeft de bestuurder verzocht externe oorzaken voor het faillissement aan te wijzen, nu het voorgaande en met name de kennelijke schending van administratieve verplichtingen, duidt op onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur van curanda. 3 e verslag: Nu geen externe oorzaken voor het faillissement zijn aangedragen en wel sprake is van schending van (onder meer) administratieve verplichtingen, geldt van rechtswege dat onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. 4 e verslag: De curator heeft rechtsmaatregelen getroffen tegen het bestuur van curanda, die hebben geresulteerd in een (bij verstek verkregen, doch thans onherroepelijk) vonnis tegen de bestuurder en diens echtgenote, en zijn holding. Zie in dat kader mede hetgeen is vermeld onder Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring De bestuurder heeft verklaard dat curanda geen personeel in dienst had ten tijde van het faillissement. 3/15

4 2.2 Aantal in jaar voor faillietverklaring Voor zover tot heden bekend: Geen. 2.3 Datum ontslagaanzegging De curator heeft wel aangifte-verzoeken loonbelasting aangetroffen in de poststukken, waarover de bestuurder heeft verklaard dat deze op een vergissing aan de zijde van de Belastingdienst berusten. De Belastingdienst wordt ter zake om opheldering verzocht. 2e verslag: Er is geen informatie voorhanden met betrekking tot beweerdelijk / kennelijk personeel. Er hebben zich geen voormalige personeelsleden gemeld bij de curator. 3 e verslag: Er is geen sprake van bekend personeel. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Geen. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Curanda is eigenaresse van een bescheiden kantoorinventaris, die is aangetroffen in de voormalige bedrijfsruimte van curanda. Daarnaast is sprake van een beperkte voorraad installatietechnische benodigdheden. 4/15

5 3.6 Verkoopopbrengst Vooralsnog geen. De waarde van de vooromschreven zaken is vermoedelijk lager dan de kosten van een taxatie. De bestuurder is uitgenodigd om een bieding uit te brengen op de gegevensdragers die van belang zijn in het kader van het veiligstellen en bewaren van administratieve bescheiden. 2 e verslag: De bestuurder heeft de computer en gegevensdragers voor een bedrag ad 200,00 gekocht van de boedel. Dit bedrag is voldaan. De overige kantoorinventaris is verkocht voor een bedrag ad 350,00, evenwel is de koper tot heden in gebreke gebleven met betaling. 3 e verslag: De koper van de inventariszaken is tot betaling gesommeerd. Maatregelen zijn in overweging, waarbij mede acht dient te worden geslagen op overwegingen van kostenefficiëntie. 4 e verslag: Nadere berichtgeving van de koper van de activa bevat een betalingstoezegging, die evenwel nog geen gestand is gedaan. 5 e verslag: Nadere sommatie van de curator heeft geleid tot betaling van een bedrag ad 250,00. Terzake de resterende 100,00 is een laatste sommatie verzonden. Tot op heden is de laatste EUR 100,00 nog niet ontvangen. De curator acht het nemen van rechtsmaatregelen echter niet opportuun. 3.7 Boedelbijdrage Eventuele zekerheidsrechten zijn onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: Er is geen blijk van zekerheidsrechten op voornoemde inventariszaken, anders dan (eventuele) generieke verpanding van de bank. De curator wacht op de relevante bescheiden. 3 e verslag: Er is niet gebleken dat inventariszaken zouden zijn verpand. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Onderwerp van onderzoek, nu feitelijk geen sprake meer is van bodem van curanda wegens de anterieure beëindiging van de huurovereenkomst. 3 e verslag: Enige discussie over toepasselijkheid van het bodemvoorrecht blijkt van academische aard. Voor zover van toepassing zal het fiscale bodemvoorrecht worden gerespecteerd, evenwel is naar de huidige stand van de boedel van voldoende activa sprake om de boedelschulden te voldoen. 5/15

6 5 e verslag: Het bodemvoorrecht is niet van toepassing gelet op de anterieure beëindiging van de huurovereenkomst. 3 e verslag: Incasseren koopprijs resterende inventariszaken. 4 e verslag: Nadere sommaties tot betaling van de koopprijs hebben tot heden uitsluitend toezeggingen opgeleverd. 5 e verslag: Incasseren resterende 100,00. Geen wijzigingen. Voorraden/onder handen werk 3.9 Beschrijving De bestuurder heeft telefonisch verklaard dat geen sprake meer was van enige activiteiten, zodat geen onderhanden werk bekend is. De aangetroffen voorraad is beperkt van aard en bestaat hoofdzakelijk uit een verzameling elektrotechnische onderdelen Verkoopopbrengst Vooralsnog geen Boedelbijdrage Biedingen ontlokken op voorraad en overig actief na onderzoek zekerheidsrechten. 2 e verslag: De voorraad is inbegrepen in de vooromschreven verkoop van inventariszaken. 3 e verslag: Incasseren vordering koopprijs. 4 e verslag: Nadere sommaties tot betaling van de koopprijs hebben tot heden uitsluitend toezeggingen opgeleverd. 5 e verslag: Incasseren resterende 100,00, vide Bedrijfsmiddelen Geen wijzigingen. 6/15

7 Andere activa 3.12 Beschrijving Onderwerp van onderzoek. De bestuurder heeft ter zake verklaard dat geen sprake is van op geld waardeerbare bescheiden Verkoopopbrengst Onderzoek verrichten naar activa van curanda. 3 e verslag: Geen. Onderzoek heeft tot heden geen nadere activa bloot kunnen leggen. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens verklaring van de bestuurder is sprake zijn van enkele (kleine) debiteuren, tevens volgt uit de bankafschriften van curanda dat tot kort voor datum faillissement betalingen zijn ontvangen. Met betrekking tot de nog te incasseren vorderingen zou sprake zijn van opgeworpen geschillen, tevens ontbreekt voor de laatste factuur een getekende werkbon. De ontvangsten die curanda genoot na de staking van haar werkzaamheden zijn vrijwel geheel in contanten opgenomen, hetgeen lijkt te duiden op een vordering in rekening-courant tussen curanda en haar bestuurder. De bestuurder is verzocht om opheldering maar heeft aangegeven daarover (nog) geen verklaring af te kunnen leggen. De besteding van de contante middelen is daarmee vooralsnog onbekend. Om die reden zijn de contante opnames als onttrekking aan het vermogen van curanda geduid en is de bestuurder gesommeerd tot betaling aan de boedel van de opgenomen bedragen. 2 e verslag: Van een der debiteuren is een bedrag ad EUR 1.573,00 op de G-rekening ontvangen. Dit bedrag is inmiddels doorgestort naar de boedelrekening. 3 e verslag: De vordering jegens de bestuurder is in rechte vastgesteld en zal worden uitgewonnen. 4 e verslag: Nadat executiemaatregelen jegens de bestuurder zijn getroffen, heeft de curator berichtgeving ontvangen van een adviseur van de bestuurder. Er zou beweerdelijk sprake zijn van vorderingen op derden, hoewel de bestuurder daar in eerste instantie niet (althans, in tegenovergestelde zin) over heeft verklaard. 7/15

8 De curator onderzoekt deze beweerdelijke vorderingen en onderbouwende bescheiden en zal waar mogelijk incassomaatregelen treffen. Daarbij geldt op voorhand dat de mate van onderbouwing en het feit dat deze vorderingen pas nu worden opgegeven (en het feit dat ze niet eerder zijn uitgewonnen) maakt dat de verwachtingen van de curator niet hooggespannen zijn. 5 e verslag: Op sommaties tot betaling van een (beweerdelijk) openstaande lening ad ,00 aan een derde is geen reactie ontvangen. De curator overweegt na overleg met de Rechter-Commissaris rechtsmaatregelen tegen deze derde, nu wel is getekend voor ontvangst van de (aangetekend verzonden) sommaties. Ondanks sommaties heeft de curator nog geen betaling van de derde ontvangen. De curator onderzoekt thans de mogelijkheden tot verhaal van de vordering alvorens tot het treffen van rechtsmaatregelen jegens deze derde over te gaan. 4.2 Opbrengst 3 e verslag: Tot heden heeft de heer Yigit 3 deelbetalingen ad in totaal EUR 1500,00 verricht. 4 e verslag. De betalingen door de bestuurder zijn gestaakt, mogelijk in verband met executiemaatregelen die de curator heeft getroffen naar aanleiding van het verkregen vonnis waarbij de bestuurder (c.s.) is veroordeeld tot betaling van het boedeltekort. 5 e verslag: Executiemaatregelen jegens de bestuurder (en diens echtgenote) leveren maandelijkse betalingen op door middel van loonbeslag. Tot heden is uit dien hoofde ca aan nader verhaal gerealiseerd. Mogelijk volgt nader verhaal door middel van executie van de beslagen woning van de bestuurder, in overleg met SNS Bank N.V. Een betalingsregeling die door de bestuurder is voorgesteld is afgewezen nu uit hoofde van de loonbeslagen meer opbrengsten worden gerealiseerd dan uit de regeling zouden voortvloeien. Geen wijzigingen. De curator is nog in overleg met SNS Bank N.V. over de executie van de beslagen woning. 4.3 Boedelbijdrage Er is voor zover bekend geen sprake van zekerheidsrechten. Onderzoek verrichten naar vorderingen, waaronder de kennelijke vordering op de bestuurder, om vervolgens te incasseren. 8/15

9 2 e verslag: De curator heeft met betrekking tot de rekening-courant tussen curanda en haar bestuurder een betalingsregeling getroffen met de bestuurder. Indien deze niet wordt nagekomen liggen rechtsmaatregelen in het verschiet, na verkregen toestemming Rechter-Commissaris. 4 e verslag: Rechtsmaatregelen tegen de bestuurder hebben geleid tot een vonnis, waarvan executie thans dient te worden afgewacht. Zie ook e verslag: SNS Bank N.V. heeft verzocht om een volmacht om in het kader van uitwinning van de beslagen woning van de bestuurder. De curator is voornemens die volmacht met inachtneming van voorwaarden te verstrekken. Geen wijzigingen. De curator is nog met SNS Bank N.V. in overleg over de voorwaarden. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Alle bekende banken zijn aangeschreven, indiening van vorderingen dient te worden afgewacht. Uit poststukken die de curator heeft ontvangen blijkt in ieder geval van een negatief saldo bij ABN AMRO Bank N.V. van omstreeks ,00. 2 e verslag: Door ABN AMRO Bank N.V. (althans Lindorff / Solveon) is een vordering ingediend ad ,18. 3 e verslag: Er is door ING Bank N.V. een vordering ingediend ad 71, Leasecontracten Vooralsnog niet bekend. 5.3 Beschrijving zekerheden Geen, anders dan een hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Yigit voor voornoemde bankschuld (ABN). 5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 9/15

10 5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van gebleken. 5.7 Reclamerechten Niet van gebleken. 5.8 Retentierechten Niet van gebleken. 5.9 G-rekening Meba Techniek B.V. beschikte over een G-rekening. De Belastingdienst heeft het saldo ad EUR ,29 inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening. 3 e verslag: Gelet op het gebrek aan administratieve bescheiden is onduidelijk hoe het voornoemde bedrag op de G-rekening heeft kunnen resteren. Nu wel sprake is van fiscale vorderingen dient vooralsnog nadere berichtgeving van de Belastingdienst te worden afgewacht met betrekking tot haar eventuele aanspraken op het vooromschreven saldo. 4 e verslag: De curator is in afwachting van nadere berichtgeving van de Belastingdienst. 5 e verslag: Hoewel wegens het ontbreken van administratie het ontstaan van het saldo op de G-rekening niet eenduidig kan worden verklaard, heeft de curator van de Belastingdienst een schriftelijke bevestiging verkregen dat het aan de boedel gestorte saldo daadwerkelijk toekomt aan de boedel (mede gelet op het feit dat de Belastingdienst anders dan loonheffingen slechts een beperkte verrekeningsmogelijkheid terzake toekomt). 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie /zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Geen. 10/15

11 Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst Geen. 6.6 Boedelbijdrage Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De bestuurder heeft verklaard dat geen sprake was van een externe boekhouder, maar dat hij tezamen met een familielid zorg droeg voor digitale administratie op een computer van curanda. Deze boekhouding zal in samenspraak met de bestuurder moeten worden bevraagd en onderzocht. Ter zake heeft de bestuurder voorts verklaard dat de administratie niet tot datum faillissement is bijgewerkt, hetgeen de curator ook heeft moeten vaststellen aan een significante hoeveelheid poststukken die op vorderingen van derden zien. 7.2 Depot jaarrekeningen De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft blijkens het handelsregister het boekjaar Deze jaarrekening is gedeponeerd op 31 mei Op die datum zijn eveneens de jaarrekeningen over de boekjaren 2007, 2006, 2005 en 2004 gedeponeerd. De jaarrekeningen over de boekjaren 2002 en 2003 zijn beide gedeponeerd op 15 juni 2004, zodat uitsluitend met betrekking tot het boekjaar 2003 geldt dat sprake is van tijdige deponering. Nu alle overige jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd zonder dat sprake is verschoonbare termijnoverschrijding en de jaarrekeningen over de boekjaren 2009, 2010, en 2011 in het geheel niet zijn gedeponeerd, is sprake van schending van het bepaalde in art. 2:394 BW. Als zodanig geldt van rechtswege dat sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248, lid 2 BW, waarbij het (door de bestuurder te weerleggen) vermoeden geldt dat daarin een belangrijke oorzaak van het faillissement is gelegen. 11/15

12 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het bepaalde in artikel 2:396 lid 6 jo 2:393 BW is accountantscontrole geen vereiste. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De eventuele vordering tot voldoening aan de volstortingsverplichting van de aandelen is inmiddels verjaard, nu die verplichting langer dan vijf jaar voor de faillissementsdatum is ontstaan (HR d.d. 17 oktober 2003, NJ 2004, 282). 7.5 Onbehoorlijk bestuur Vide 7.2. Voor het overige is de taakvervulling door het bestuur van curanda onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: De curator heeft de bestuurder aangesproken op de voormelde punten. Ondanks uitnodiging/ sommatie is geen externe oorzaak aangedragen het bestuur. De bestuurder is daarom aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 jo. 21:10 en 2:394 BW. 3 e verslag: Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is, na bewarende maatregelen, een procedure geëntameerd jegens de bestuurder van curanda en diens echtgenote. Bij verstek is een toewijzend vonnis verkregen, waarvan de executie thans wordt afgewacht. 4 e verslag: Het vonnis tegen de bestuurder (c.s.) is thans onherroepelijk en executoriale maatregelen zijn getroffen, zie onderstaande. 7.6 Paulianeus handelen De curator is gebleken van contante opnames vanaf de rekening-courant van curanda kort voor haar faillissement. De bestuurder heeft hierover in het eerste gesprek met de curator geen verklaring voor willen geven. Beweerdelijk zou de bestuurder zonder nadere inzage in de bankstukken (waaruit de contante opnames blijken) niet kunnen verklaren over de besteding van de contact opgenomen middelen. Zonder nadere verklaring ter zake moet worden uitgegaan van onttrekkingen aan het vermogen van curanda in het zicht van haar faillissement, ter zake waarvan de bestuurder gesommeerd is tot teruggave aan de boedel, overigens met behoud van rechten nu naar verwachting van aanvullende vorderingen zal blijken. 3 e verslag: Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is, na bewarende maatregelen, een procedure geëntameerd jegens de bestuurder van curanda en diens echtgenote. Bij verstek is een toewijzend vonnis verkregen, waarvan de executie thans wordt afgewacht. 12/15

13 4 e verslag: Het vonnis tegen de bestuurder (c.s.) is thans onherroepelijk en executoriale maatregelen zijn getroffen, zie onderstaande. Als vooromschreven onderzoek verrichten in het kader van pauliana en de taakvervulling door het bestuur, alsmede eventuele vorderingen ter zake in te stellen en zo mogelijk incasseren. 2 e verslag: De bestuurder van curanda is aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Behoudens nadere weerlegging van de standpunten van de curator of een regeling in der minne zijn rechtsmaatregelen (na verkregen toestemming van de Rechter- Commissaris) wellicht geïndiceerd. 3 e verslag: Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is, na bewarende maatregelen, een procedure geëntameerd jegens de bestuurder van curanda en diens echtgenote. Bij verstek is een toewijzend vonnis verkregen, waarvan de executie thans wordt afgewacht. 4 e verslag: Middels het verkregen vonnis is het beslag op de woning van de bestuurder en diens echtgenote executoriaal gemaakt. De hypotheekhouder zal (waar mogelijk) in overleg met de curator overgaan tot onderhandse verkoop, nu zij de executie over heeft genomen. Naar verwachting zal sprake zijn van een (bescheiden) overwaarde. De curator heeft voorts executoriaal loonbeslag gelegd op het inkomen van de bestuurder en diens echtgenote. Aan de hand van de opbrengst van de executoriale maatregelen zal de wijze van afwikkeling (mede) worden bepaald. Namens de bestuurder is contact gezocht met de curator over een alternatief voor executie van het vonnis, hoewel een eerste voorstel in dat kader ontoereikend was om recht te doen aan de positie van de gezamenlijke schuldeisers. 5 e verslag: SNS Bank N.V. heeft na taxatie van de woning verzocht om een volmacht voor onderhandse verkoop. Die volmacht zal de curator onder voorwaarden (waaronder, afwikkeling binnen afzienbare termijn) worden verstrekt. De overige executiemiddelen leveren vooralsnog maandelijks nader verhaal uit hoofde van het beslag op de inkomens van de bestuurder en diens echtgenote. Voorstellen in het kader van een betalingsregeling zijn vooralsnog afgewezen nu de maandelijkse bedragen de looninhouding niet overstijgen. Geen wijzigingen. De curator is nog in overleg met SNS Bank N.V. over de voorwaarden. 13/15

14 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Tot heden zijn geen boedelvorderingen ingediend, al moet rekening worden gehouden met algemene faillissementskosten waaronder het salaris van de curator. 8.2 Preferente vordering fiscus Tot heden is nog geen opgave van de fiscus ontvangen. Wel blijkt uit een dwangbevel aan de failliete vennootschap dat ten minste sprake is van een fiscale vordering ad EURO ,00. Vermoedelijk is de totale fiscale vordering hoger. 3 e verslag: De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering ad in totaal EUR ,50 bij de curator ingediend. 5 e verslag: Geen wijziging. De vordering van de Belastingdienst bedraagt per verslagdatum EUR , Preferente vordering UWV Voor zover bekend: niet van toepassing. 8.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog: Geen. 3 e verslag: De aanvragers van het faillissement hebben hun vordering ad EUR 1.543,84 ter zake de kosten van de faillissementsaanvraag ter verificatie ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot heden zijn door 15 crediteuren vorderingen ingediend Bedrag concurrente crediteuren 4 e verslag: Tot heden is sprake van ,90 aan voorlopig erkende concurrente vorderingen. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 14/15

15 Indiening vorderingen faciliteren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak 3 e verslag: Afwachten executie vonnis ten laste van bestuurder en echtgenote, aan de hand van te genieten opbrengsten de wijze van afwikkeling bepalen. 4 e verslag: In overleg met de hypotheekhouder wordt waar mogelijk onderhandse verkoop van de executoriaal beslagen woning gerealiseerd. Naar verwachting zal sprake zijn van (bescheiden) overwaarde. Om die reden is tevens executoriaal loonbeslag gelegd ten laste van de bestuurder en diens echtgenote. De opbrengsten voor de boedel zullen bepalend zijn voor de wijze van afwikkeling, waarbij ook wordt onderzocht of een alternatieve regeling haalbaar is. 5 e verslag: Eventuele rechtsmaatregelen tegen (beweerdelijke) debiteur, afwachten verkoop woning door bank (bij volmacht), incasseren vordering op bestuurder. Nog te verrichten werkzaamheden: - afronden onderzoek verhaalsmogelijkheden debiteur en zo nodig treffen rechtsmaatregelen tegen debiteur; - afwachten verkoop woning bestuurder door bank (bij volmacht); - incasseren vordering op bestuurder; - op termijn: afwikkeling faillissement. 9.3 Indiening volgend verslag Uiterlijk per 5 december Status van dit verslag Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 15/15

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie