Bijblad bij De Industriële Eigendom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijblad bij De Industriële Eigendom"

Transcriptie

1 15 januari ste jaargang nr 1 Auteursrecht voorbehouden Blz. 1 Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr W. M. J. C. PHAF Dr J. K. KRAMER Mr S. BOEKMAN Mr J. W. VAN DER ZANDEN Drs C. H. J. VAN SOEST Ir C. M. R. DAVIDSON Medewerkers: Dr H. P. TEUNISSEN Prof. Mr W. L. HAARDT Mr J. A. VAN ARKEL Mr L. WICHERS HOETH Prof. Mr E. A. VAN NIEUWEN- Ir P. L. HAZELZET HOVEN HELBACH IrL. W. KOOY Adres der redactie: Patentlaan 2 RijswijJk (Z.H.) Telefoon nr (070) Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs ƒ40, met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland ƒ 45, ; een afzonderlijk nummer ƒ 4, ; het jaarregister afzonderlijk ƒ 6,. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Rijswijk (Z.-H.), Tel. nr (070) Postgirorekening nr INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Officiële mededelingen. Lijst van gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Rijksoctrooiwet. Personeel. Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. Register van octrooigemachtigden. Examen voor octrooigemachtigde. Necrologieën. In memoriam Ir P. C. GERRIS, door Ir C. HORDIJK (blz. 4). In memoriam L. BAAK, door Ir G. J. KOELEWIJN (blz. 4). Artikelen. Jhr Mr J. A. STOOP, Mexicaans Onthaal (blz. 5-6). Protocol der wensen en resoluties van het Congres der A.I.P.P.I. te Mexico-City in 1972 (blz. 6-8). Prof. Mr W. L. HAARDT, Verslag van het zakelijke deel van het XXVllle Congres der A.I.P.P.I. te Mexico-City van november 1972 (blz. 8-11). Mr J. W. VAN DER ZANDEN, Mag de Octrooiraad een voor eigen gebruik gemaakte fotocopie van een tijdschriftartikel aan een gemachtigde ter inzage geven? (blz. 11/5). Jurisprudentie. a. Rechterlijke beslissingen. 1. Octrooirecht: gene. 2. Merkenrecht: gene. b. Beslissingen van de Octrooiraad. Nr 1. Afdeling van Beroep, 14 september 1972 (dat men een schuimvorming onderdrukkend middel bereidt dat bij 25 C een viscositeit tussen 50 en es heeft, is niet een concrete wijze van handelen, maar een wens of doelstelling, namelijk een eigenschap van het beoogde eindprodukt; het is aannemelijk, dat de beoogde reactie niet kan optreden en dat men het beoogde eindprodukt niet verkrijgt: geen uitkomst). Nr 2. A.v.B., 7 november 1972 (de uitsluitende rechten in twee aanvragen zijn niet reeds van elkaar afgebakend indien de letterlijke formuleringen verschillen, doch slechts indien de beide aanvragen wezenlijk verschillende uitvindingen betreffen; het is weliswaar gebruikelijk in de aanhef van de conclusie van een aanvrage uit te gaan van de bekende stand der techniek, doch het kan onder omstandigheden doelmatig zijn van een niet tijdig gepubliceerd, vroeger voorstel uit te gaan, mits een en ander duidelijk uit de beschrijving van de aanvrage blijkt) (met noten). Mededelingen. Meerzijdige verdragen waarbij Nederland is aangesloten (blz ). Octrooischriften in de Bibliotheek van de Octrooiraad aanwezig op 31 december 1972 (blz. 20/1). Japan Invoer van technische kennis (blz. 21). Wetgeving. Universele Auteursrechtconventie (blz. 21). Overeenkomst tussen Nederland en Spanje tot het vermijden van dubbele belasting (blz. 21). Litteratuur. Unie tot bescherming van de industriële eigendom, stand op 1 januari 1973 (blz. 23/4). Bijbl. Industr. Eigendom (B.I.E.) 41ste jaargang Nr 1 Blz Rijswijk (Z.H.), 15 januari 1973.

2 Blz. 2 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 1 15 januari 1973 OFFICIËLE MEDEDELINGEN LIJST VAN GEPUBLICEERDE MEDEDELINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE OP 1 JANUARI 1964 IN WERKING GETREDEN WIJZIGINGEN VAN DE RIJKSOCTROOIWET Onderwerp Bijblad Industriële Eigendom Artikelen van Rijksoctrooiwet I. Restitutie van gestorte bedragen bij intrekking van een verzoekschrift II. Intrekking van verzoekschriften J ) III. Terinzagelegging van octrooiaanvragen IV. De z.g. landenverklaring 2 ) V. Datum van indiening van een aanvrage om octrooi VI. Gewaarmerkte vertalingen VII. Inzage van litteratuur kort voor een zitting van een Afdeling van de Octrooiraad VUL Volledigheid van het nieuwheidsrapport IX. Termijnen voor afgesplitste aanvragen 3 ) X. Collisie van octrooiaanvragen XI. Indiening van een octrooiaanvrage in een vreemde taal.... XII. Mededelen van collisiebezwaar XIII. Administratieve maatregelen verband houdende met de herziening van de huidige Octrooiwet XIV. De taak van de vooronderzoeker onder de nieuwe wet in het bijzonder met betrekking tot artikel 221 XV. Richtlijnen voor terinzagelegging 1965, blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , 22J 221, 22J 22C 22A O. Regl. 24A, P , 22F 22C gj O. Regl C, 22F, 221, 22J XVI. Richtlijnen voor de voorbereiding van de afdelingsbehandeling van aanvragen naar aanleiding van een verzoekschrift beslissing octrooiverlening 4 ) XVTI. Termijnen voor beantwoording van missives XVIII. Behandeling van complexe aanvragen 4 ) XIX. Voorrangsbewijzen 6 ) XX. Vooruitbetaling van (oude)jaarcijnzen XXI. Volgorde van behandeling door vooronderzoekers XXII. Terinzagelegging van aanvragen om een aanvullingsoctrooi... XXIII. Lijst van instanties buiten Nederland, waaraan regelmatig een volledig pakket van de beschrijvingen wordt toegezonden... XXIV. Voorberichten betr. de terinzagelegging en het vervallen van hun octrooiaanvragen XXV. Tijdstip van terinzagelegging van octrooiaanvragen waarvoor een aanvankelijk ingeroepen recht van voorrang is prijsgegeven.. XXVI. Het optreden van een naamloze vennootschap voor de Octrooiraad 6 ) XXVII. Terinzagelegging van notulen van Afdelingszittingen XXVIII. Gelijktijdige openbaarmaking en terinzagelegging XXIX. Het vervallen van vóór 1 januari 1959 ingediende octrooiaanvragen, waarvoor op 1 januari 1964 geen missive O 6 was uitgezonden XXX. Schrapping van een deel van een ingediende octrooiaanvrage met het oogmerk dit deel niet ter inzage te laten leggen XXXI. Indiening van een verzoek tot aanvullend vooronderzoek voordat mededeling omtrent het vooronderzoek is gedaan XXXII. Gevolgen van niet-betaling van de instandhoudingstaks waarvoor de uitsteltermijn van zes maanden verloopt na octrooiverlening. 1966, blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz J 5A, 221 7* en , 22C 22C C 25 a, 27 22C, 25» IV 1 sub f Wijz.wet 22K 22C 1 22J 22D 2!) Vergelijk Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 28 febr. 1967, Bijblad I.E. 1967, nr 44, blz. 135 (met noot v. N. H.). 2 ) Vergelijk nr LIV, Bijblad I.E. 1972, blz. 218, nr S 72/ ) Vergelijk Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 8 jan. 1970, Bijblad I.E., 1970, nr 18, blz ) Vergelijk nr XLVIII, Bijblad I.E. 1969, blz. 3, nr S 68/ ) Vergelijk nr L, Bijblad I.E. 1969, blz. 38, nr S 69/19 en nr Lil, Bijblad I.E. 1972, blz. 170, nr S 72/186. ') Vergelijk Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 14 nov. 1968, Bijblad I.E. 1969, nr 4, blz. 19 en dezelfde, 9 juli 1971, Bijblad I.E. 1972, nr 21, blz. 45 (met noot S.B.).

3 15 januari 1973 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 1 Blz. 3 Onderwerp Bijblad Industriële Eigendom Artikelen van Rijks octrooiwet Kenteken XXXIII. Voorrangsbehandeling VAVO's XXXIV. Betaling van instandhoudingstaksen voor afgesplitste aanvragen vóór de ter inzagelegging van die aanvragen XXXV. Het snel overmaken van gelden aan het Bureau voor de Industriële Eigendom XXXVI. Tijdig bestellen van Nederlandse prioriteitsstukken XXXVII. Spoedbehandeling van aanvragen om fotocopieën XXXVIII. Tijdstip waarop een beroep op tentoonstellingsprioriteit dient te worden gedaan XXX3X. De houding en de aansprakelijkheid van de Octrooiraad ten aanzien van de inhoud van ter inzage gelegde aanvragen om octrooi XL. Behandeling van complexe octrooiaanvragen; indiening van een verzoekschrift tot aanvullend vooronderzoek 2 ) XLI. Terinzagelegging van gegevens op grond van art. 22F Octrooiwet XLII. Geen terinzagelegging van prioriteitsbewijzen, indien afstand is gedaan van het recht van voorrang vóór de datum waarop de aanvrage krachtens art. 22C Octrooiwet ter inzage wordt gelegd.. XLIII. Geen verlenging van de zevenjarige termijn krachtens art. 22K, lid 2 Octrooiwet XLIV. Collisie XLV. Terinzagelegging van bij een octrooiaanvrage behorende tekeningen XLVI. Mededelingen inzake het vooronderzoek betreffende vroegtijdig ingediende verzoekschriften XLVII. Vereisten voor overdracht van voorrangsrechten XLVIII. Indiening van VAVO's; behandeling van complexe octrooiaanvragen XLIX. Termijn voor de terinzagelegging van octrooiaanvragen... L. Verlenging van de termijn voor het overleggen van voorrangsbewijzen LI. Samenvatting van de nieuwe richtlijnen voor de behandeling van octrooiaanvragen krachtens de artikelen 23 en 24 van de Rijksoctrooiwet LIL Alternatief voor bewijzen van voorrangsrechten, gebaseerd op de in de Verenigde Staten van Amerika ingediende octrooiaanvragen LIII. Formaliteiten t.a.v. aanvragen die betrekking hebben op microorganismen... v- LIV. Artikel 22A, 2e lid Rijksoctrooiwet [indiening van zgn. landenverklaring] 1966, blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz , blz I 6 22D 1 4 Unieverdrag C 5A, 22I 6 22F 22C 22K 6, 22F 22C; 10 O. Regl. 221 en 22J 7 4 ;27 2 O.Regl. 5A, 22I 6 22C 1 74 on 5 23,24 74 en 6 22B 1, 25 22A a 2948S 3746S 3746S 3746S 3746S 3746S 3877S 428 IS 4287S 2580S 4171S S 68/ S 3265S S 68/692 S 68/731 S 68/729 S 69/19 S 69/541 S 72/186 S 72/432 S 72/436 Personeel. Beëindiging van dienstverband. Aan de heer Ir A. M. H. HERMANS, hoofdingenieur A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 februari 1973 wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend (Koninklijk besluit van 29 november 1972, nr 92). Aan de heer A. G. BEER, technisch hoofdambtenaar in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 februari 1973 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 25 oktober 1972, nr Pers./44). Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Ir E. F BOON, ondervoorzitter van de Centrale organisatie T.N.O. te 's-gravenhage, is te rekenen van 1 november 1972 voor een periode van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 24 november 1972, nr 43). Register van octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de heren Ir A. W. M. VAN DEN AKKER te 's-gravenhage en Ir A. W. ZWAAN te Eindhoven op 11 december 1972 in het bovengenoemd register zijn ingeschreven en dat de inschrijving van de heer Ir E. H. ADELAAR op 2 januari 1973 wegens vestiging in het buitenland in het register is doorgehaald. Examen voor octrooigemachtigde. Teneinde te kunnen nagaan, of er voor een eventueel in de loop van 1973 te houden examen, bedoeld in artikel 4 van het Octrooigemachtigdenreglement 1936, voldoende deelneming zal bestaan, wordt degenen die dit examen zouden willen afleggen, verzocht vóór 1 februari a.s. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Voorzitter van de Octrooiraad, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting, en kantoorzowel als privé-adres met telefoonnummers.

4 Blz. 4 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 1 15 januari 1973 NECROLOGIËN In memoriam Ir P. C. Gerris. Op 1 december 1972 overleed Ir P. C. GERRIS. In februari 1972 was hij getroffen door een hartaanval. Zijn herstel vorderde zo goed, dat hij in oktober zijn werkzaamheden bij de Octrooiraad, zij het voor een beperkt aantal uren per dag, kon hervatten. De hoop, dat hij geheel zou herstellen, ging echter verloren, toen op 28 november plotseling optredende ziekteverschijnselen een directe opname in het ziekenhuis noodzakelijk maakten. Helaas werd die nieuwe aanval op zijn gezondheid hem noodlottig. Ir GERRIS werd geboren op 4 mei 1915 te Bahsoemboe op Sumatra. Een belangrijk deel van zijn jeugd bracht hij door in Zwitserland. Hij volgde het Gymnase Scientifique in Lausanne. Daarna ging hij in Delft aan de Technische Hogeschool studeren, waar hij zijn diploma Elektrotechnisch Ingenieur behaalde. Als officier van bijzondere diensten vervulde hij zijn militaire dienstplicht in Nederland en na de oorlog in het voormalige Nederlands Indië. Op 1 maart 1943 trad hij als ingenieur in dienst van de Octrooiraad. Na zijn bevordering tot hoofdingenieur werd hij in 1957 benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad. In 1960 werd hij hoofdingenieur A en in september 1962 volgde zijn benoeming tot lid van de Octrooiraad. GERRIS was een bekwaam technicus, een prettige collega en een inspirerende chef. Vele van zijn collegiale contacten groeiden uit tot vriendschappen van gezin tot gezin. De organisatie van de Octrooiraad kende hij als weinig anderen tot in details. In zijn oordeel over zaken was hij consciëntieus en grondig. Een beroep op hem werd nooit tevergeefs gedaan. Hij was de vriendelijke, beminnelijke en vooral bescheiden mens, die op innemende wijze iedereen die bij hem kwam tegemoet trad en zo nodig hulp of steun gaf. Nooit was hem iets te veel. Hij leefde pas echt als hij actief kon zijn. Met dezelfde dadendrang zwierf hij met zijn gezin in de vakantie, bij voorkeur door Italië op jacht naar plaatsen waar hij de bouw-, beeldhouw- en schilderkunst kon bewonderen. Echt tot rust kwam hij alleen als hij muziek beluisterde, waar hij een grote voorliefde voor had. Met PIET GERRIS is een man heengegaan, die voor zeer velen als een werkelijk goede vriend en collega in hun herinnering zal blijven voortleven. Zijn vrouw en beide dochters, die hij met de grootste zorg omringde, verliezen in hem een onvoorstelbaar goede man en vader. Mogen zij door de dankbare herinnering aan hem worden gesterkt op de weg die voor hen ligt. C. HORDIJK. In memoriam L. Baak. Op 11 december 1972 overleed de heer L. BAAK, hoofd van de Afdeling Tijdschriftdocumentatie bij de bibliotheek van de Octrooiraad. De heer BAAK trad op 1 maart 1947 op 31-jarige leeftijd als bode in dienst bij de Octrooiraad, werd op 1 januari 1948 bevorderd tot schrijver en op 1 januari 1950 tot schrijver A. Op 1 januari 1960 werd de heer BAAK bevorderd tot administratief ambtenaar C 2. Reeds kort na zijn indiensttreding werd de heer BAAK naar de bibliotheek overgeplaatst, waar hem spoedig daarna de verzorging werd toevertrouwd van het toen in opbouw zijnde U.D.C.-kaartsysteem met door de Octrooiraad verzorgde tijdschriftreferaten. Dit kaartsysteem bleek na enige jaren te ambitieus voor de Octrooiraad en moest worden afgestoten. Daarnaast kwam echter een aantal andere documentatiesystemen tot ontwikkeling, waarvan de verzorging volledig aan de Afdeling BAAK" werd toevertrouwd. Vanaf ongeveer 1960 ontstond sterk toenemende opname van door vooronderzoekers aangewezen tijdschriftartikelen in de systematische verzameling ten behoeve van het nieuwheidsonderzoek. Het verzorgen van de op te nemen kopieën, waarbij in het bijzonder de juiste vermelding van de bibliografische gegevens, goede kennis ten deze en grote nauwkeurigheid vergt, werd mede aan deze Afdeling toe- vertrouwd. De heer BAAK had een bijzonder hoog gevoel voor verantwoordelijkheid en hij had hart voor de hem toevertrouwde documentaties. Van verzorger van documentatiesystemen ontwikkelde hij zich tot gewaardeerde raadgever van de gebruikers ervan. Ook is het mede aan hem te danken, dat bij de enorme groei van het aantal tijdschriftartikelen in de systematische verzameling de zorg voor de kopieën niet achteruitging. Door zijn bescheiden karakter, evenwichtigheid en sterk gevoel voor zijn medemens was de heer BAAK bijzonder geliefd hij een ieder met wie hij in contact kwam, zijn medewerkers, collega's, chefs, de technici van Octrooiraad en HB en de leeszaalbezoekers. Dit kwam duidelijk tot uiting bij de viering van zijn 25-jarige dienstjubilieum op 1 maart Zijn plotselinge heengaan, nadat hij de dag tevoren tijdens zijn werk onwel was geworden, was een schok voor allen die hem kenden. En dan gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw en kinderen, die in hem een geliefd echtgenoot en vader verloren. Dat de uitdrukking van onze oprechte waardering, genegenheid en vriendschap jegens de overledene hun tot enige troost moge strekken. G. J. KOELEWIJN.

5 15 januari 1973 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 1 Blz. 5 ARTIKELEN Mexicaans Onthaal door Jhr Mr J. A. STOOP. Terwijl in Nederland stormen woedden die zelfs de voorpagina's van de Mexicaanse couranten haalden, koesterden de deelnemers aan het laatste AlPPI-congres zich in warm zomers weer. Dit congres het achtentwintigste van de 75 jaar oude Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle werd immers van 13 tot 18 november 1972 in Mexico City gehouden. Voor het eerst in een ontwikkelingsland. Dit laatste betekende echter niet, dat wij gevrijwaard bleven van wat ik maar als Pernis-lucht" zal omschrijven. Het rook er bijkans nog erger, een verschijnsel waarmede Mexico City vooral de laatste drie a vier jaar in toenemende mate te kampen heeft. Enerzijds ligt er rondom de stad, doch binnen de bergketens, die het 2200 m hoge plateau omringen, vrij veel industrie, die men thans tracht naar elders te verplaatsen. Anderzijds draagt het drukke verkeer sterk tot de luchtvervuiling bij, temeer daar de auto's en ontelbare bussen in het droge Mexicaanse klimaat eenvoudig niet kunnen wegroesten en dus een veel hogere leeftijd bereiken dan bij ons. De ontvangst door de Mexicaanse groep was uiterst hartelijk en uitstekend voorbereid. Bij de registratie ontving iedere congresdeelnemer een prachtige lederen aktentas met aan de ene zijde een afbeelding van de befaamde Azteken-kalender en aan de andere zijde het congressymbool, een gestyleerde weergave van de vuurslang Xiuhcóatl, het zinnebeeld van de vuurgod en de beheersers van het licht en het begrip. De keuze van het organiserende comité was juist op dit symbool gevallen, omdat in het wereldbeeld van de oude Indianen het vuur ten grondslag lag aan elke wijziging van de materie ter bevrediging van de menselijke behoeften. In de huidige tijd zou dit symbool dus wijzen op de technische vooruitgang, die door het recht van de industriële eigendom wordt beschermd. Sceptici onder ons meenden in dit symbool echter tevens een slak te ontwaren, die ter voorkoming van onverhoeds snelle vooruitgang nog door een veer wordt teruggehouden, en vreesden dat dit wel eens een zinspeling zou kunnen zijn op de besluitvaardigheid van de AIPPI. De inhoud van de genoemde aktentas was een waar geschenkenpakket. Naast een volledig programma met een handgeschilderde dus voor ieder der 1400 deelnemers andere omslag en een groot aantal met de hand ingevulde uitnodigingen, troffen wij er o.a. een kaart van Mexico, een plattegrond van Mexico City, een pakje sigaretten, lucifers, schrijfgereedschap en een schitterend boekwerk over de Mexicaanse volkskunst aan. Daarnaast ontving iedere der 800 begeleidende dames een prachtige zijden stola (reboso). De officiële opening van het congres vond maandagavond in de Olympische sporthal Juan de la Barrera plaats, waarheen het gehele gezelschap in een veertigtal bussen onder politie-escorte door het spitsverkeer werd geloodst. Het was een sobere plechtigheid, waarop vooral de Duitse omschrijving Feierliche Eröffnung des Kongresses" slecht van toepassing was. Een sporthal heeft nu eenmaal weinig feestelijks en is bovendien niet gebouwd voor een goede akoestiek. Daarbij kwam dat wij, hoe talrijk ook, de grote hal maar zeer gedeeltelijk vulden. Bovendien werd het een lange zit, nu de toespraken van de voorzitter der Association, ANTONIO RUIZ GALINDO Jr, en van de Rapporteur-Général, PAUL MATHÉLY, achtereenvolgens nog in drie andere talen werden vertaald. Dit was gelukkig niet het geval met de laatste en politiek getinte toespraak van Lic. JoSÉ CAM- PILLO SAINZ, Onderminister van Industrie, die bij verhindering van de President der Republiek, Lic. Luis ECHEVERRÏA ALVAREZ, tevens het congres voor geopend verklaarde. Van die toespraak werden ons gestencilde vertalingen uitgereikt. Hoewel het weergeven van een enkel citaat de spreker doorgaans geen recht doet wedervaren, waag ik het er toch op hier een alinea uit de Engelse vertaling van de rede van de heer SAINZ weer te geven: The privilege of a patent to exploit exclusively an invention or an improvement, establishes a property known as industrial property". It is an almost universally accepted principle that owner- ship in general should fulfil a social function and that the State at least that is the norm in México has the right to determine the charact- eristics of private property in accordance with the interest of society. If this principle governs all forms of property in general, it would be well to ask if it should not also apply to the so-called industrial property, so that the privileges it grants will adapt to the requirements of collective interest and be used to benefit society." Na afloop werd ons door de Mexicaanse AIPPIgroep een prachtig verzorgd buffet aangeboden in het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een toonbeeld van moderne achitectuur met schitterende marmeren ontvangstzalen, gelegen aan de Plaza de las Tres Culturas. Dit plein ontleent zijn naam aan het feit, dat het als het ware het ontmoetingspunt is van de drie beschavingen, die de geschiedenis van Mexico kent: die der Azteken, terug te vinden in een bij de nieuwbouw opgegraven pyramide, de koloniale tijd bewaard in de barokkerk van Santiago de Tlaltelolco en ten slotte de nieuwe tijd, vorm gegeven in het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de andere, omringende, van schoonheid en architectonische durf getuigende, moderne gebouwen. De ons in deze omgeving aangeboden receptie was de eerste echte kennismaking met de Mexicaanse gastvrijheid: een overvloed van dranken door een menigte van obers geserveerd, gevolgd door een exquis en exotisch buffet, deels opgediend in zwaanvormige schotels, waarvan slechts de druipende neuzen ons tot het inzicht brachten dat zij niet uit kristal, doch uit ijs waren opgebouwd, dit alles opgeluisterd door een Mariachiorkest en geassisteerd door een groot aantal Mexicaanse

6 Blz. 6 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 1 15 januari 1973 gastheren en -vrouwen, die zich ten volle inspanden hun gasten met het fascinerende Mexico vertrouwd te maken. Des dinsdagavonds werden de Nederlandse deelnemers (37 vergezeld van 24 dames) uiterst gastvrij ontvangen door H.M. Ambassadeur Mr B. J. SLINGENBERG in diens fraaie doch moeilijk te vinden ambtswoning in de Jardines del Pedregal, waar wij ook de gelegenheid hadden kennis te maken met andere in Mexico City wonende Nederlanders. Woensdag was de grote excursiedag naar de pyramides van de zon en de maan in Teotihuacan (Azteeks voor: de plaats waar men tot godheid wordt). Een verrukkelijke dag in een omgeving, die haar bloeitijd moet hebben gehad tussen 200 v. Chr. tot 700 n. Chr. Uiterst indrukwekkend, vooral wanneer men zich voorstelt hoe destijds de priesters en de bevolking in dit grote complex hebben geleefd. Hoe ook aan de goden zoenoffers werden gebracht door levende jongelieden het hart uit te snijden. Indrukwekkend was echter ook de zorg, waarmede het organiserend comité de grote congreshorde naar dit historisch monument begeleidde: voor elke mannelijke deelnemer een sombrero, voor hen die de hoogten der pyramides zouden overschatten een aantal Rode Kruis ambulances, voor de hongerigen en dorstigen een uitgebreid buffet met als volgconclusie een aantal verplaatsbare toiletten, dit alles als uitsluitende rechten voor de AlPPI-congressisten. Een verder hoogtepunt vormde de uitvoering van het Folkloristisch Ballet in het Palacio de Belles Artes, waartoe de ene helft van het congres op woensdagavond en de andere op vrijdagavond door het Federale District van Mexico (de centrale regering) was uitgenodigd. Een sprankelend festijn van kleur, muziek en dans, waar wij twee uur lang geboeid van genoten. In een negental nummers, beginnend met de uiterst suggestieve Schepping van de Wereld der Azteken, werden wij vertrouwd gemaakt met het Mexicaanse volk, zijn geschiedenis en overleveringen. Wij zagen de suikeroogst in de staat Tamaulipas, streden in gedachten mede met de vrouwelijke soldaten van de revolutie van 1910, waren getuige van een bruiloft in Tehuantepec, woonden een fiësta in Veracruz bij en vierden Kerstmis in Jalisco. Moch U ooit in de gelegenheid zijn deze ook buiten Mexico optredende, door Amalia Hernandez opgerichte en geleide, balletgroep in actie te zien, dan mag U die kans niet verzuimen. Donderdagavond waren wij de gast van de Minister van Handel en Nijverheid. In een andere immense sporthal had hij ons uitgenodigd voor een charreada, een Mexicaanse rodeo. Misschien moet men dit meer gezien hebben om de finesses ervan te waarderen. De eerste reacties van de gasten varieerden althans van wreed stiertje pesten" tot even langdradig als de bij dit spel gebruikte lasso's. De meeste bewondering ging dan ook uit naar het mustang-veulen, dat zich zelfs door zeven geroutineerde ruiters niet liet vangen. Toch was ook deze voorstelling typisch Mexicaans en vormde het daarna aangeboden buffet een verder bewijs dat onze gastheren ons op de meest royale wijze hebben ontvangen. U zult het wel begrepen hebben: Les absents ont eu tort. Zij misten ook het voortreffelijke slotbanket, ons dank zij de welwillende medewerking van de federale regering aangeboden in het unieke Anthropologisch Museum. Eindelijk eens een banket zonder speeches, die toch niemand kan verstaan, maar wel opgeluisterd door een strijkje (voor zover dit verkleinwoord nog gebruikt kan worden voor een ensemble met liefst 18 violisten), dat zich uiteindelijk boogvormig boven het geanimeerde gezelschap opstelde. Een dansje na besloot dit onvergetelijke congres. Ik zou onze Mexicaanse gastvrouwen echter tekort doen, als ik niet tevens melding maakte van het speciale programma om onze dames ook tijdens de werkzittingen bezig te houden en bestaande uit een rondleiding door het Anthropologisch Museum, een bezoek aan enige zeer luxueuze moderne woonhuizen in San Angel en een stadsbezichtiging met speciale aandacht voor de koloniale wijken. De enthousiaste verhalen van onze dames bewijzen, dat ook dit onderdeel van het programma alle lof verdient. Dank dus nogmaals aan allen, die ons zo hartelijk en gastvrij hebben ontvangen. 's-gravenhage, 13 december Protocol der wensen en resoluties van het (Engelse tekst: onder -\ Question 45 B Value of industrial property for technical development and Economie Progress. Congress of the A.I.P.P.I. Recalling that the A.I.P.P.I., at its Congress in Tokyo in 1966, considered the problem of the relation of Industrial Property to technical and economie progress, especially for developing countries, recognized the need of adjustment of legislation to meet the special situation of such countries and expressed its willingness to collaborate for the accomplishment of fhis object; and Noting that since 1966 the aspiration of a Iarge part of the world to reach a sustained and satisfactory economie development has become more intense and pressing; Noting that a decisive contribution to the attainment of this object is the creation or acquisition of appropriate technology and its application to such sectors of the economy as is most capable to rapid growth in the particular circumstances of each country; Noting that at least in the early stages of development most of the needed modern technology suitable to the conditions of a developing country must be transferred to it from developed countries; ongres der A.I.P.P.I. te Mexico-City in >rbehoud van rectificatie) Noting that international cooperation between the holders of patented and unpatented technology and know-how and enterprises in developing countries can only become possible whenever the conditions are favourable to the recognition and protection of rights of Industrial Property, and as a counterpart of such recognition and protection, the owners of such rights may be subject to conditions preventing abuses in the exercise of the rights as a means of sharing in the responsibility for the economie and technical progress of developing countries; Noting that this cooperation is fully ensured by the provisions of the International Convention for the Protection of Industrial Property, which is the best existing international arrangement for the recognition and satisfaction of the interests and demands of both developed and developing countries, as shown by the adherence of 79 countries belonging to both categories of countries; Noting that the Convention allows countries to adopt such national legal measures as may be deemed neccesary or desirable by each country for the advancement of its technical and economie growth. Indeed each developing country in adhering the Paris Convention may:

7 15 januari 1973 BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 1 Blz. 7 a) require working of patents within a fixed period, b) provide for compulsory license for such working and also for reasons of public interest, c) prohibit restrictive clauses in License Agreements, likely to unduly impede competition and domestic economie progress and d) provide for appropriate control and approval of Industrial Property License Agreements. Provided such legal and administrative measures should be applied flexibly and do not reach such excessive Mmits that they affect the substance of the Industrial Property rights and destroy the inducement for economie cooperation. 1. A.I.P.P.I. decides to keep question 45 B on the agenda for broader study. 2. A.I.P.P.I. entrusts the Bureau with the appointment of a special committee for that purpose which shall work in couaboration with other organizations, especially W.I.P.O./O.M.P.I. 3. A.I.P.P.I. shall undertake such efforts as may persuade non-member countries to adhere to the Paris Convention. Question 51 B Protection of new varieties of plants. The Congress Considering that A.I.P.P.I. has been invited to attend the meeting of the U.P.O.V. working party on variety denominations which will discuss the observations of certain number of nongovernmental organizations regarding the provisional guidelines for variety denominations, Considering that the intention behind the provisions of article 13(5) of the U.P.O.V. convention clearly is that the denomination of a new variety should as far as possible be the same in alle the Member States, Considering that it becomes increasingly difficult to find trademarks, which can freely be adopted and that plant breeders should not be subjected to the same difficulties in selecting variety denominations, Considering further that article 13(9) of the Convention provides that it shall be permitted in respect of a product to add a trademark or a tradename to the denomination of a new variety, Considering also that no undue restrictions can be imposed regarding to use of a trademark by its lawful owner, expresses as its opinion: 1. that the adoption of common rules for determining variety denominations is desirable with a view to harmonising the application of article 13 of the Convention in all Member States, but that the present guidelines are too exacting in the conditions they impöse upon variety denominations and should therefore be eased more particularly in that it should not be necessary that the variety denomination consists solely of a word or words or of a combination of a word with letters and or figures, but it should be sufficiënt that the denomination consists of one or more syllables optionally combined with one or more figures or/and letters; 2. that no obligation as regards the use of a trademark in addition to the variety denomination should be imposed other than the provision that the variety denomination must always be used in such a manner that it is clearly visible and legilble, so that the buyer will not be confused with regard to the identity of a variety. Question 52 B Revision of Madrid Agreement. The International Association for the Protection of Industrial Property 1. Noting that many Conferences of Experts, as well as several meetings of the I.A.P.I.P. (= A.I.P.P.I. Red.), have failed to devise a generally acceptable method of Central Attack within the framework of T.R.T. despite the desire of a substantial number of countries for a method of Central Attack; Noting that the question will be settled at the 1973 Diplomatic Conference whose participants will have the opportunity of proposing still further solutions to this question; Concludes that the T.R.T. system is inherently difficult to reconcile us to any method of Central Attack, that additional study is unlikely to lead to a solution, and that potential members of T.R.T. must decide for themselves, in the event that the Diplomatic Conference fails to adopt a provision for Central Attack, whether it is in the interest of their nationals to adhere to T.R.T. without such a provision. (Adopted by 56 to 30 votes and 7 abstentions.) 2. Noting that the text of T.R.T. retains, in Articles 4 (6) and 5 (4), options whereby member countries may impose upon their nationals and residents the obligation to file or register first in their own countries, and may also exclude "self-designation"; Emphasizes that these options are inconsistent with the direct and independent filing with the International Bureau which is a basic principle of T.R.T. and; Affirms the Resolution of the Council of Presidents at Cannes opposing the inclusion of these options in T.R.T. (Adopted by 62 to 0 votes and 24 abstentions.) 3. Noting that T.R.T. relegates to Rules 9 and 28, the systems whereby the imposition of fees, and their distribution to the designated States, are fixed; Noting that under Article 33 the Regulations may be amended by three-quarters of the votes cast, which may be as few as three-eighths of the member countries; Noting that the question of fees is of vital importance to may countries and may determine their adherence to T.R.T.; Affirms the Resolution of the Council of Presidents at Cannes that the main provisions relating to the systems for the imposition and distribution of fees should be a part of the text of the Treaty itself. (Adopted by 74 to 5 votes and 9 abstentions.) 4. Noting that Article 13 (2) of T.R.T. prohibits the imposition of a limit on the number of classes which may be covered in one international registration; Noting the great concern repeatedly expressed on behalf of many countries that T.R.T. might lead to a proliferation of trademarks and a cluttering up of national registers; Believing, that a limit on the number of classes which may be covered in one international registration would tend to deter excessive and unjustified claims, and that only a very small number of marks require protection in many classes; Affirms the position adopted by the Council of Presidents at Munich, favouring a limitation on the number of classes which may be covered in one international registration, and believes that the limit ought to be three classes. (Adopted by 73 to 3 votes and 11 abstentions.) 5. Affirms the Resolution adopted by the Council of Presidents at Cannes to the effect that the term within which national registration effect may be refused under Article 12 (2) should be twelve months. (Adopted by 57 to 19 votes and 9 abstentions.) 6. Affirms the Resolution adopted by the Council of Presidents at Cannes to the effect that Article 14 should provide for the recordal of changes of name and of address and, in general, declares that all changes affecting the identification as well as the identity of the owner of an international registration should be recorded; and

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden 277 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr.

Nadere informatie

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 221 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf Kerken investeren Over het gebruik van het economisch drukmiddel desinvesteren door Nederlandse kerken in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid en door Amerikaanse en Engelse kerken in Israël en de Palestijnse

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke

De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke bevindingen Maarten Janssen Emiel Maasland Ewa Mendys-Kamphorst Yves Montangie Anne-Marie Van den Bossche

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

I N H O U D. De redactie, Voorwoord... 107. Artikelen. Erwin Arkenbout, Handelsnamenrecht: geen echt nieuws, en dat is goed nieuws...

I N H O U D. De redactie, Voorwoord... 107. Artikelen. Erwin Arkenbout, Handelsnamenrecht: geen echt nieuws, en dat is goed nieuws... 105 NUMMER 4/5 APRIL/MEI 2008 JAARGANG 76 I N H O U D De redactie, Voorwoord........................................................................ 107 Artikelen Erwin Arkenbout, Handelsnamenrecht: geen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN

BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN Adviescommissie inrichting verkiezingsproces Inhoudsopgave 8. Potentiële spanningen tussen taakvelden in het verkiezingsproces: advies over de toekomstige invulling

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Screening: tussen hoop en hype

Screening: tussen hoop en hype Screening: tussen hoop en hype Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Screening: tussen hoop en

Nadere informatie

Jurisprudentie nr. 11 22

Jurisprudentie nr. 11 22 Nr. 22 Lampe/Wever (Parlementaire immuniteit Aruba) Hoge Raad 17 juni 2011 Arrest in de zaak van: A.R. Lampe, wonende in Aruba, verzoeker tot cassatie, advocaat: mr. P.S. Kamminga, tegen C.A.S.D. Wever,

Nadere informatie

REQUISITOIR IN DE ZAAK

REQUISITOIR IN DE ZAAK REQUISITOIR IN DE ZAAK J.G. Andreae (993039-04) en T.R. Fahlin (993038-04) en C.H. van der Hoeven (993222-04) en A.M. Meurs (993016-03) Meervoudige strafkamer van de rechtbank te Amsterdam Zitting van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 838 Auteursrechtbeleid 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Amsterdam, juni 2007 In opdracht van het WODC Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Lucy Kok Justin van der Sluis David Hollanders

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF N I N H O U D S O P G A V E. o. 1 2 0 1 5. Colofon. Nieuw bestuur AJV. Fraude mr. K. Frielink. Toespraken van de President

NIEUWSBRIEF N I N H O U D S O P G A V E. o. 1 2 0 1 5. Colofon. Nieuw bestuur AJV. Fraude mr. K. Frielink. Toespraken van de President NIEUWSBRIEF N o. 1 2 0 1 5 I N H O U D S O P G A V E Colofon Nieuw bestuur AJV Fraude mr. K. Frielink Toespraken van de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Procureur- Generaal ter

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen Amsterdam, juli 2013 In opdracht van Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Nadere informatie

BOUWEN AAN VERTROUWEN

BOUWEN AAN VERTROUWEN BOUWEN AAN VERTROUWEN Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties ( Wta ) September 2014 E.V.A. Eijkelenboom J.B.S. Hijink (kernred.) Instituut voor Ondernemingsrecht / IvO Center for Financial

Nadere informatie

Generaties en de strijd tegen taalbarrieres

Generaties en de strijd tegen taalbarrieres Generaties en de strijd tegen taalbarrieres H.A. Becker Grijze Wijzen Emeriti aan het woord 2001 deel 3 Generaties en de strijd tegen taalbarrieres H.A. Becker 9 april 2001 Bureau Studium Generale Faculty

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/134115

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie