Kyoto: multilinguale terminologie op basis van Wordnets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kyoto: multilinguale terminologie op basis van Wordnets"

Transcriptie

1 Kyoto:multilingualeterminologieopbasisvan Wordnets RoxaneSegers 1,WauterBosma 2,PiekVossen 2 1FaculteitExacteWetenschappen,VrijeUniversiteitAmsterdam 2FaculteitderLetteren,VrijeUniversiteitAmsterdam Samenvatting HetKyotoprojectontwikkelteenplatformwaarmeedomeinexpertsuitverschillende taalgebiedenhunkennisenterminologiekunnendelenenspecificeren.omdeuitwisselingvan cultuurspecifiekekennismogelijktemaken,iserinhetprojecteensysteemontworpenwaarmee domeinexpertsvoorverschillendetalendomeinwordnetskunnenmaken.dezedomeinwordnets zijnaanelkaarverbondendoordetermenindezewordnetstekoppelenaanééngedeeldeen taalonafhankelijkeontologie.dedomeinwordnetsendeontologiewordenvervolgensgebruikt omnaarspecifiekeinformatieintekstentezoekenwaarbijdegebruikerdekeuzeheeftom vergelijkbaregegevenstevindeninverschillendetalen.hetkyotoprojectrichtzichophet mileudomeinenontwikkelthetplatformvoorhetengels,nederlands,spaans,baskisch,italiaans, JapansenChinees. 1.Inleiding HetdoelvanhetKyotoproject 1 ( )isomeenonlineengebruiksvriendelijk platformteontwikkelendatdoordomeinexpertsuitverschillendetaalgebiedenkan wordengebruiktvoorhetorganiserenendelenvanvakkennis,gebaseerdopdetermen diebinnenhetdomeineenbelangrijkerolspelen.hetplatformbiedtdaarnaasttoegang totuitgebreidetekstcollectiesdiesemantischdoorzochtkunnenworden;datbetekent daternietalleenopeentermgezochtkanworden,maarookopspecifiekerelaties tussentermen,bijvoorbeeldtussenbeheersmaatregel,grotegrazersenafschot. AchterdetermorganisatieenzoekfunctionaliteitenvanhetKyotoplatformgaateen omvangrijkearchitectuurschuilwaarintweecomponenteneencentralerolspelen.de eerstecomponentindearchitectuurzijndedomeinwordnetsdievoorzeventalen wordenontwikkeld.eenwordnetiseensemantischlexiconwaarbijwoordendie hetzelfdeconceptuitdrukkeneensynsetvormen.dezesynsetszijnvervolgensaan elkaarverbondendoorverschillendesemantischerelatieswaarvandehiërarchischeis a relatiedebelangrijksteis.desynset{vis}bijvoorbeeld,heefteenis aof hyperoniemrelatietot{organisme}eneenheeft deel relatietot{kieuw}.ineen domeinwordnetwordtvolgensdezelfdeprincipesdeterminologievaneenbepaald vakgebiedbeschreven.hetdomeinwordnetstaatnietopzichzelf,maarwordtalseen extensieverbondenmethetgeneriekewordnetvandedesbetreffendetaal.daardoor profiteerthetdomeinwordnetvanalleconceptendieinhetgeneriekewordnetal beschrevenzijn. EentweedebelangrijkecomponentuitdeKyoto architectuurisdeontologie.een ontologieisteomschrijvenalseenformeleentaalonafhankelijkespecificatievan conceptenineenbepaalddomein(studer,1998).ookeenontologieishiërarchisch gemodelleerd,maaronderscheidtzichvaneenwordnetdoordatdeorganisatievande conceptenlosstaatvanofenhoezeineentaalwordengelexicaliseerd.ineen 1 KYOTO (acroniem van Knowledge Yielding Ontologies for Transition-based Organisation) is een Europees- Aziatisch project gefinancierd door de EU onder projectnummer in het 7 de Framework in the area of Digital Libraries: FP7-ICT , Objective ICT : Intelligent Content and Semantics. Zie ook: voor meer informatie en de laatste demo s.

2 (domein)wordnetwordensynsetsgeorganiseerdzoalszeineentaalworden geconceptualiseerd;hetengelseofchinesewordnetheeftdaardooreenandere organisatievandesynsetsdanhetnederlandsewordnet.eenvoorbeeldvaneen verschillendeorganisatievansynsetsinhetengelseennederlandsewordnetishet Engelsecontainerwaarsynsetsonderhangenalsspoon,envelopeenrefrigirator.Inhet NederlandsbestaatgeenequivalentvanhetEngelsecontainerwaardoorlepel,envelop enkoelkastinhetnederlandsewordnetgeensemantischegroepvormen,maarelkop verschillendeplaatsenindehiërarchiestaan.ineenontologiedaarentegenkunnen conceptueleonderscheidingenenovereenkomstenexplicietentaalonafhankelijk wordengemodelleerd.doordesynsetsuitdeverschillende(domein)wordnetsniet rechtstreeksaanelkaarmaarviaeenonafhankelijkeontologiemetelkaarteverbinden, ontstaatereennetwerkmetexplicieteenformelerelatieswaarinprecieskanworden uitgedrukthoeeensynsetmeteenconceptuitdeontologieenmetsynsetsinandere domeinwordnetsverbondenis. DearchitectuurvanhetKyotoplatformisontwikkelddoortechnicientaalkundigen maarwordtingebruikgenomendoordomeinspecialisten.datbetekentdat domeinspecialistenookzelfhunterminologiebeschrijven.indevisievanhet Kyotoprojectzijndegebruikersvanhetplatformexpertsinhuneigenvakterminologie maarontbreekthethenaandemiddelenomdezezelftebeschrijvenenteonderhouden. HetKyotoplatformbiedtdearchitectuurendehulpmiddelenwaarmeevakexpertshun terminologiezelfkunnenbeschrijven.omditprocestefaciliteren,zijnerdiverse ondersteunendecomponenteninhetplatformopgenomenzoalseenontologie, geëxtraheerdetermlijstenvoorhetvormenvandedomeinwordnets,eneen editomgevingwaarindetermenkunnenwordengeorganiseerdenbeschreven. Degebruikersvanhetplatformbeschrijvenhunterminologiemeteenspecifiekdoel, namelijkhetdelenvaninformatieenhetsemantischdoorzoekenvanvaktekstenop relevanteinformatie.voorelketermdieeenvakspecialisttoevoegtaanhet domeinwordnet,geldtdatermeteennaarspecifiekeinformatieronddezetermgezocht kanworden.indiezinwordtdegebruikermeteenvoorzijninspanningbeloonddoordat hijdirectbeterezoekresultatenterugkrijgt. Ditartikelisverderalsvolgtgeorganiseerd:inparagraaftweebeschrijvenweaande handvanvoorbeeldenuithetmilieudomeinhetbelangvaneenintelligentzoeksysteem datkanzoekenopbetekenisenrelaties.inparagraafdriepresenterenwedealgemene architectuurvanhetkyotoplatformeninparagraafvierenvijfgaanweinop respectievelijkdriecomponentenvandearchitectuur,tewetendetermextractie,de domeinwordnetsendecentraleontologie.inparagraafzesbeschrijvenwedemanier waaropinkyotosemantischkanwordengezocht.inparagraafachtbesluitenwemet enigealgemeneopmerkingenoverdestatusvandekyotoprojecten architectuur. 2.Multilingualeterminologieensemantischzoeken Dedagelijksepraktijkvanexpertsinhetmilieudomeinbestaatuithetverzamelenvan gegevensenhetschrijvenvanbeleids enaanbevelingsrapporten.informatiekomt steedsvakerbeschikbaarviagedigitaliseerdetekstdocumenten,maarombijvoorbeeld complexevragenrondomdebiodiversiteitineenbepaalderegiotebeantwoorden,zijn talvangegevensnodigdieuitverschillendedocumentenmoetenwordenbetrokken. Domeinexpertswordendaardoorgeconfronteerdmethetbekendeprobleemdat gegevensmetdebeschikbarezoeksystemenmoeilijktevindenzijn.eeninventarisvan demanierwaaropdedomeinexpertsaangeventewillenzoeken,maaktduidelijkwaar demeestesystemennietinkunnenvoorzien. BetekenisgerichtzoekenDemeestebeschikbarezoeksystemenzoekenopvormen nietopdebetekenisvandeopgegevenzoektermen.wiebijvoorbeeldbinneneen

3 tekstcollectieofophetinternetopzoekgaatnaarinformatieoverdepopulatiewilde eendeninnederland,krijgtalleenresultatenterugwaarindezezoekwoorden voorkomen.relevantedocumentenwaarinwordtgesprokenoverwintertalingenen Gelderland,wordenalleengevondenalsdeopgegevenzoekwoordenindecontextstaan. Overhetalgemeenbeschikkenzoeksystemennietoverdekennisdateenwintertaling eensoorteendis,waardoorrelevanteinformatienietoftoevalligwordtgevonden.een zoeksysteemdatnietzoektopvormmaaropbetekenis,kandezeinformatiewélvinden. RelationeelzoekenEenanderproblematischaspectisdatderelatietussende zoektermennietkanwordengespecificeerdindezoekopdrachtwaardoorde zoekresultatenveelirrelevantegegevensopleveren.wieinformatiezoektoverziektes diebedreigendzijnvoorvleermuizen,kandezespecifiekerelatietussendetermenniet opgeven.hetzoekresultaatgeefttekstenterugwaardezetermeninvoorkomen,maar eengrootgedeeltezalgaanoverbedreigendeziektesdievleermuizenopmensen kunnenoverbrengen. VolledigeindexeringEenderdeprobleemisdatveelzoeksystemenwebpagina sen documentennietvolledigindexeren.eenzoekmachinealsgooglegebruiktslechtseen deelvandewebsiteendedaarbeschikbaredocumentenvoorzijnzoekindex.watniet wordtgeïndexeerdkanooknietwordengevonden.daarbijzijndezoekresultaten gerangschiktophetaantalin enuitgaandelinksvaneenwebpagina.opdiemanierkan eendocumentzonderlinksmaarmetrelevanteinformatieopeenpositieindelijst zoekresultatenbelandenwaarniemandmeerkijkt.meteenplatformalskyotokunnen gebruikersallebelangrijkeenrelevantedocumentatieuploadenendezewordtook volledigdoorhetzoeksysteemverwerkt.zoekresultatenwordenvervolgensgeordend opinhoudelijkerelevantieennietoppopulariteit. MultilingualiteitZoeksystemenhebbenbeperktemogelijkhedentotmultilinguaal zoeken.juistditmultilingualeaspectisvoormilieukundigenvangrootbelangomdathet domeininternationaalgeoriënteerdis;beschermingsmaatregelendieinspanje succesvolzijngebleken,kunnenookopgelijksoortigesituatiesinnederlandworden toegepast.daarnaasthoudteenecosysteemnietopbijdelandsgrens,waardoor samenwerkingenhetuitwisselenvaninformatietussenverschillendelanden onontbeerlijkzijnvoormilieuorganisaties.ominanderstaligedocumententekunnen zoeken,moeteendomeinexpertzijnterminologiewelkunnenvertalennaardecorrecte termindedoeltaal.opdatpuntontstaanalsnelproblemenomdateendeelvande termeninhetmilieudomeinzeertaal encultuurspecifiekis.zoheefthetnederlands eenuitgebreideterminologievoorwaterbeheersingzoalsinlaag,wielenkwelwaterdie nietofmoeilijkvertaalbaarzijnomdathetconceptwaardetermnaarverwijstinandere taalnietbekendis.daarnaastkaneenbepaaldconceptwelbekendzijn,maariserineen anderetaalsprakevanbetekenisspecialisatieof generalisatiebijdelexicalisatevanhet concept.zogebruikthetengelsdetermhostvoorzoweldierenalsplantendieals gastheerkunnendienenvooreenanderesoort.inhetnederlandswordtgastheer doorgaansexclusiefvoordierengebruiktenbestaatdetermwaardplantspecifiekvoor plantendiealsgastheeroptreden. DomeinkennisTermenzijndedragersvanvakkennisbinneneendomeinenspelen ookvoormilieuorganisatieseenbelangrijkerolbijhetzoekennaarinformatie.een complicerendefactorhierbijisdatmilieuterminologieveelwoordenuitdealgemene taalbevatwaareendomeinspecifiekerolaanwordttoegekend.zowordensnelwegen gezienalseenmigratieobstructievoorbepaaldediersoortenenfungerenwolvenonder anderealsbiodiversiteitsindicator.indebestaandezoeksystemenishetmogelijkomte zoekennaarbiodiversiteitsindicatoren,maarnietnaarwieofwatdezerolkanvervullen. Eenzoeksysteemdatopbetekenisenrelatieskanzoeken,heeftdaaromook domeinspecifiekekennisnodigomdezerelatietekunnenleggen. Kyotoprojectbiedteenplatformwaarmeedomeinexpertsdocumentenenterminologie kunnenonderbrengentenbehoevevaneenzoeksysteemwaarmeemultilinguaalenop

4 domeinspecifiekebetekeniskanwordengezocht.omdatmogelijktemaken,iseen uitgebreidearchitectuurontworpendieindevolgendeparagrafenverderwordt toegelicht. 3.DearchitectuurvanhetKyotoplatform DearchitectuurvanhetKyotoplatformwordtindezeparagraafstapsgewijsuitgelegd aandehandvanfiguur1datdeverschillendecomponentenvanhetplatformtoontin hunonderlingverband.hetgrootstegedeeltevankyotoarchitectuurdraaitoverigensop deachtergrondenblijftgeheelonzichtbaarvoordeeindgebruikerdiedaardoorzomin mogelijkgeconfronteerdwordtmetdetechnischeonderdelenvanhetplatform. Fig.1:ArchitectuurvanhetKyotoplatform 1.)Dedocumentenwordendoordegebruikersaangeleverd.Voordeinvullingvanhet KyotoplatformvoorhetmilieudomeinhebbendeorganisatiesWWFenECNC documentcollectieaangelegdinzevenverschillendetalen.dezedocumentcollectieis nietstatisch,maarkanopiedermomentdoordegebruikerverderwordenaangevuld. 2.)HetKyotosysteemverwerktdetekstendiezijnaangeleverdinPDFenHTMLtothet KyotoAnnotationFormat(KAF)(Bosma,2009),eenverdereuitwerkingvanhetLAF formaat(ide,2003)datgeschiktisgemaaktvoordiepeentaalonafhankelijke syntactischeensemantischetekstannotatie.aanhetbeginvandecycluswordende tekstenindeverschillendetalensyntactischontleed;voordenederlandseteksten wordtdaarvoordealpinoparser(bouma,2000)gebruikt.onafhankelijkvandetaalen degebruikteparserwordendewoordsoort,demultiwordsendedependentiesop dezelfdewijzeindetekstengecodeerd.nahetontledengaandetekstendooreen taalonafhankelijkewordsensedisambiguation(wsd)module(agirre,2009;agirre, 2010),dievooralleverba,substantivaenadjectivadebetekenisvoorspeltopbasisvan synsetsuithetgeneriekewordnet.bijiederevolgendestapindekyotocycluswordener meerannotatielagenaandetekstentoegevoegd.

5 3.)Degeannoteerdetekstenwordengebruiktvoordetermextractie.Omdatalleteksten nahetontledenopdezelfdewijzezijngestructureerdengecodeerd,ishetmogelijkom determextractietaalonafhankelijktehouden.hetdoelvandetermextractorisomalle relevantetermenvoorhetdomeinuitdetekstentehalenendezepertaalinkleine hiërarchieënopteslaan.omdatdetekstennogvóórdeextractiedooreenwsd module gaan,ishetmogelijkomeendeelvandetermhiërarchieënmeteentekoppelenaaneen albestaandesynsetinhetgeneriekewordnetvandedesbetreffendetaal.hierdoorstaan deuiteindelijkedomeinwordnetsdiemetdezetermhiërarchieënwordengeconstrueerd, inverbindingmetdegeneriekewordnetsenprofiterenzovanallekennisdiedaarreeds aanwezigis. 4.)Degeëxtraheerdetermhiërarchieënwordensamenmetreedsbestaande domeinspecifiekethesaurialsdespecies aandeeindgebruikergepresenteerdin eenspecialeeditomgeving,dewikyoto(ronzano,2010).indezeapplicatiekunnende gebruikersdeverzameldetermenverderorganiserenenonderhouden.indewikyoto vindtookdekoppelingplaatsvandetermenaandeontologie.dekyotoontologie bestaatuiteenalgemeenendomeinspecifiekgedeelteenisinsamenspraakmet domeinexpertsontwikkeld.hetkoppelenvansynsetsaaneenontologieisdoorgaans werkvoorspecialisten;indewikyotoeditomgevingwordthetkiezenvanhetjuiste conceptindeontologievolledigbegeleiddooreenaantalsimpeleja/nee vragente stellenaandedomeinexperts.opbasisvandezeantwoordenkanhetsysteem automatischdejuistekoppelingenrelatiesgenereren(segers,2010). 5.)Alletoegevoegdeinformatieronddetermendiedoordeeindgebruikerszijn georganiseerdengekoppeldaandeontologie,wordtdoorhetsysteemmeteenverwerkt indeannotatiesvandeoorspronkelijketeksten.indetekstannotatiewordtzonodigde betekenisgecorrigeerdvaneenterm;eenwieldateerstdoordewsd moduleverkeerd washerkendals voorwerpdatomeenasdraait methetontologischelabelartefact, staatnucorrectgenoteerdals klein,diepmeertjebijeendijk enhetontologischelabel Body_Of_Water. DeKnowledgeYieldingRobot(Kybot),kannuopbasisvanzoekprofielenalleinformatie uitdeteksthalendieaandezoekcriteriavoldoet.dezoekprofielenbestaanuit conceptuelerelatiesdiewordenuitgedruktineencombinatievanontologischeen morfo syntactischerelaties.eenzoekprofielgebruiktdaarbijdeontologischerelaties dievooriederetermindeverwerktetekstenzijnopgeslagen.hierdoorishetmogelijk omtezoekenopbetekenis;eenpatroonals[process]+[bird,patient]+[location]gaat indetekstenopzoeknaar: a.)termendieviahetdomeinwordnetzijngelinktaanhetconceptvogelindeontologie, bijvoorbeeldvogel,eend,trekvogelenbroeder; b.)processendievolgensdeontologieeenrelatiehebbenmettermendiehetconcept Vogeluitdrukken,waarbijdevogeldepatienskanzijnvanhetproces,bijvoorbeeld uitsterven,predatie,vervuiling; c.)alletermendievolgensdeontologiehetconceptlocatieuitdrukken,bijvoorbeeld Noordzeekust,wiel,beschermdgebied. d.)waarbijalletermendieaandezevoorwaardenvoldoeninelkaarsnabijheidstaan.de Kybotisdaarbijnietgebondenaandevoorwaardedatdetermenbinnenéénzinmoeten voorkomen. Degebruikershoevendezezoekprofielennietzelftemakenmaarkunneneenkort fragmentuiteendocumentselecterendathetsoortinformatiebevatwaarzenaarop zoekzijn.doorallemorfo syntactischeenontologischeinformatiedieinde tekstannotatieisopgeslagen,kanhetzoekprofieldanautomatischgegenereerdworden. 6.)Alleinformatiedieopbasisvaneenzoekprofielisgegenereerd,wordtopgeslagenin eenfactindexdatabase. 2 zie:

6 7.)Gebruikerskunnendezedatabaseraadplegenomsnelinformatietevindenover bepaaldeonderwerpenendirecteenlinkvolgennaardeoriginelevindplaatsvande informatie. IndevolgendeparagrafenwordendriecomponentenvanhetKyotosysteemuitvoeriger besproken:determextractie,dedomeinwordnetsendecentraleontologie. 4.Termextractie Traditioneelishetdoelvantermextractieomopbasisvaneendomeincorpuseenlijst mettermentevindendiespecifiekzijnvoorhetdomein.vervolgenskanernogmeer informatieoverdetermenwordenverzameld,zoalsderelatiestussendetermen.deze werkwijzeimpliceertechterdatertermenwordengenegeerdomdatzeniet domeinspecifiekzijn,terwijlzewéleenrolspeleninhetlexicaliserenvandomeinkennis. InKyotoiservoorgekozenomdenotiedomeinspecifiektevervangenvoor domeinrelevant.zoiseenwindturbineparknietdomeinspecifiekmaarwelrelevantvoor hetdomeinomdateenwindturbineparkeenverstorendeffectkanhebbenopde vogeltrek.dooreersttefocussenopdomeinrelevantetermenkaneenzocompleet mogelijkbeeldwordengecreëerdvanhetdomein.daarbijwordteendeelvande betekenisvaneentermgedefinieerddoorderelatiesdieeentermheeftmetandere termen.hetvindenvandezerelatiesisvoordetermextractiebinnenhetkyotoproject daaromminstenszobelangrijkalshettoekennenvandomeinrelevantiescores.zodra duidelijkiswatderelatieszijntussendetermen,ishetookmakkelijkeromdetermente voorzienvaneenrelevantiescore.nahettoekennenvanderelevantiescorekande omvangvandetermhiërarchieëndesgewenstwordengereduceerddoorhetbepalen vaneenthresholddiedetermenmetdelaagstescoreseruitfiltert. InKyotowordenverschillendeenniet taalspecifiekemethodenvoortermextractie gebruikt.hetinnoverendeelementhierbijisdatdeverschillendemethodenserieel wordentoegepastwaarbijderesultatenvanéénmethodewordendoorgegevenaande volgendeextractiemethode.opdezemanierblijkthetmogelijkomtermenenrelatieste vindendieopbasisvanéénmethodealleennietgevondenhaddenkunnenworden. Voorhetprocesvantermextractiebegint,zijndebronteksteneerstgetokeniseerd,zijn labelsvoorwoordsoorttoegekend,enzijndetekstenontleedopzinsniveauenvoorzien vanbetekenislabelsopwoordniveau.detoegekendebetekenissenbestaanuit identificatienummersdieverwijzennaareenofmeerderemogelijkebetekenisseninde algemenewordnets.dewsd modulediehierinvoorziet,zoektiederlemmaindetekst opinwordnetenbepaaltaandehandvanlemma sindedirecteomgevingdeafstand tussendebijbehorendesynsetsinhetwordnet.hoedichtertweepotentiële betekeniskandidatenbijelkaarstaan,destewaarschijnlijkerishetdatditinderdaadde juistebetekenissenzijnindetekst.deafstandtussendesynsets{beer}(zoogdier)en {reproductie}(voortplanting),isbijvoorbeeldkorterdandietussen{beer}(werktuig)en {reproductie}(kopie).aldezeinformatiewordtopgeslageninkyotoannotatieformaat envormthetstartpuntvandetaalonafhankelijketermextractie. Determextractieisonderverdeeldinzesopeenvolgendestappen: 1.Extractievanallekandidaattermen; 2.Morfo syntactischeanalysevoorhetvindenvanhiërarchischerelaties; 3.Patroongebaseerdeanalysevoorhetvindenvanhiërarchischeendeel/heelrelaties; 4.Distributionelestatistiekvoorhetvindenvanandere,nietvooraf gespecificeerderelaties 5.Bepalenvandedomeinrelevantiedoorhetafwegenvandegevondenrelaties tegendefrequentievaneentermbinnendedocumentcollectie;

7 6.Onderlingealignmentvanalletermhiërarchieënindezevenverschillende talenvoorhetvindenvannieuwepotentiëletermenenrelaties. Dezezesonderdelenvanhetextractieproceswordenindevolgendesubparagrafen verdertoegelicht. 4.1Extractievankandidaat termen Tweeessentiëlekenmerkenvanpotentiëletermenzijndateentermnaareenspecifiek conceptverwijstendatersyntactischerestrictieszijndiebepalenofeenwoordgroep welofnieteentermkandidaatkanvormen.destrategieisomineersteinstantiealle lemma senwoordgroepenteextraherendievoldoenaandesyntactische restrictiecriteria.zowordeninkyotoalleenverba,substantivaenadjectiva geëxtraheerdenmogenwoordgroepenmeteensubstantiefalshoofdbijvoorbeeldniet beginnenmeteenprepositieofeenconjunctie.hetresultaatvandezeeerstefasevan extractieiseenextensieveenplattelijstvantermendienietallemaaldomeinrelevant zullenzijn.dehogerecallgarandeertechterdatalletermendiebelangrijkzouden kunnenzijnvoorhetdomeinindelijstwordenopgenomen. Zowellemma salswoordgroepenwordengeselecteerdalstermkandidaat.delemma s wordenpergrammaticalecategorietoegevoegdaandelijstkandidaattermenenkrijgen eenverwijzingnaardevindplaatsvandezetermindedocumentcollectie.bijde multiwordunitswordtgrofwegdezelfdeproceduregevolgd,metditverschildatde unitsnupersyntactischecategorievandegroepwordeningedeeld.daarbijwordter eenextranormalisatietoegepastophethoofdvandemultiwordunitzodatagricultural policieswordtveranderdinagriculturalpolicy,maardatmigratingspeciesenmigrated specieswelalstweeverschillendetermkandidatenbehoudenblijven. 4.2Morfo syntactischeanalyse Termenhebbenvaakdevormvanmultiwordunitsensamenstellingenendeze structuurwordtinkyotogebruiktvoorhetafleidenvanhiërarchischerelatiestussende termen.vooriederemultiwordunitensamenstellingwordtgezochtnaardelangste eenheiddienogvoldoetaandesyntactischecriteriaomeentermtezijn.alser kandidaattermenzijndieminderelementenhebbendandeomvangrijksteeenheid,dan wordtdiegezienalseenminderspecifieketerm;tropicalterrestialspecieswordt opgeslagenalseenspecifiekeretermdanterrestialspeciesenspecies.dezelfdemethode istoegepastvoortalendiesamenstellingenkennen;aardwarmteisdaneenspecifiekere termdanwarmte.determenwarmteenspeciesvormenelkdetopvaneenkleine hiërarchieenzijngekoppeldaandesynsets{warmte}en{species}inhetalgemene EngelseenNederlandsewordnet. 4.3Patroongebaseerdeanalyse Demorfo syntactischeanalyseisgeschiktvoorhetvindenvaneendeelvande hiërarchischerelaties;doorhettoepassenvanpatroongebaseerdeanalyseishet mogelijkomextrahiërarchischeenmeronymierelatiestussendetermentevinden. Alsstartpuntvoordepatroongebaseerdeanalysewordenalletekstenuitde documentcollectiegebruikt.vervolgenswordtvooriederlemmauitdetekstbekekenof dezeisgekoppeldaanhetgeneriekewordnet.alshetdaaropvolgendelemmaindetekst ookeenkoppelingheeft,wordtbekekenofdezetweelemma seenalbestaande meronymieofis arelatiehebbeninwordnet.alsdatzois,wordtdeteksttussende lemma sopgeslagenalseenpotentieelpatroonvoordierelatie.opdiemanierzijn patronengevondendiekunnenwordengebruiktvoorhetvindenvanrelatiestussen nieuwetermen.eenfrequentpatroonvooreenhiërarchischerelatieals XzoalsY (vogelszoalseenden)kandanwordengebruiktomeenrelatietevindentussentwee termendienietinhetalgemenewordnetstaan:groenedakenzoalsgrasdaken. 4.4Distributionelestatistiek

8 Eenvolgendemanieromextrarelatiestussendetermentevinden,ishettoepassenvan distributionelestatistiek.deaannamevandezemethodeisdattermendieinelkaars contextstaan,opdeeenofanderewijzeaanelkaarzijngerelateerd.ditkaneenlineaire contextzijn(woordendiedirectronddetermstaan)eneensyntactischecontext;als martersenwildekattenvaakhetsubjectzijnvanpredatie,danisdateenindicatiedat dezetermengerelateerdzijn.vaakzijndezetermenco hyponiemenvanelkaar,dat betekentdatbeidetermeneenis arelatiehebbennaardezelfdeminderspecifieketerm indehiërarchie.destatistischemethodedievoordedistributievandetermenwordt gebruiktisdemutualinformationscore(hindle,1990),waarmeekanwordenberekend hoevaaktermeninelkaarscontextvoorkomeninverhoudingtothoevaakzelosvan elkaarvoorkomen.dezescoregeeftinformatieoverwelketermensterkaanelkaarzijn gerelateerdenwordtgebruiktommogelijkesynoniemenenco hyponiemenvoorde termentevinden.zie(bosma,2010)voordeformulesdiehiervoorwordengebruikt. 3.5Domeinrelevantie Naderelatieentermextractie,wordenalletermenvoorzienvaneenrelevantiescore. Eentermdiehoogineentermhiërarchiestaatenfrequentvoorkomtbinnende documentcollectie,krijgtdaarbijeenhogerelevantiescore.termendielaaginde hiërarchiestaan,maarweleengrotefrequentiehebben,scorenhogerdantermenmet eenvergelijkbarepositieeneenlagefrequentie.termendienietinhiërarchiestaan krijgeneenaangepastescoregebaseerdopalleenhunfrequentieinde documentcollectie.zie(bosma,2010)voordeformulesdiezijngebruiktvoorhet berekenenvandedomeinrelevantie. 3.6Alignmentmettermhiërarchieëninanderetalen DetermextractieinKyotowordttoegepastvoorzevenverschillendetalenop vergelijkbaredocumentcollecties.datopentperspectievenomdetermhiërarchieën voordeverschillendetalenaanelkaartekoppelenomzodetermstatusvande vergelijkbaretermentebevestigenenomtedetecterendatbepaaldetermstructurenin éénvandetalenontbreken.alletermendiedoordetermextractorzijngevonden, hebbeneendirecteofindirecterelatiemeteensynsetuithetalgemenewordnet.de wordnetsindeverschillendetalenzijnweeropsynsetniveaugekoppeldaanhetengelse wordnet.denederlandseterminvasievediersoortenhetspaanseespecieinvasora kunnenbijvoorbeeldaanelkaarwordengerelateerddoordathunhyperoniemdiersoort enespecieuitdegeneriekewordnetsbeideeenequivalentierelatiehebbenmethet Engelsespecies.VervolgensblijktdaterindeNederlandsetermstructuurooknogde termenexotischeinvasievediersoortenacquatischeinvasievediersoortbevat,endatook determstructureninanderetalenverdereonderverdelingenhebben.alsertermen ontbreken,kanhetzijndatdeconceptenwaardetermennaarverwijzenvooreen anderetaalnietbestaan,ofweldatdezetermentoevallignietbinnendetekstcollectie gevondenkunnenworden.indatgevalkanhetsysteembijdespaansetermespecie invasoraaangevendatermogelijkspecifiekeretermenbestaan. DeKyototermextractorisgeïmplementeerdinverschillendemodulesdie gebruiksvriendelijkopelkaaraansluitenenonderdeelzijnvaneengrotereketenvoor taal entekstverwerking(pipet) 3.Binnenditsysteemkunnen(externe)modulesen toolsdieinverschillendeprogrammeertalenzijngeschrevenmetelkaarsamenwerken. Voormeertechnischedetailsverwijzenwenaar(Bosma,2010b)endePipeTwebsite: (http://pipet.sf.net). 3

9 4.Ontologie EenvandebelangrijkstecomponentenvanhetKyotoplatformisdecentraleontologie diedebetekenisvandetermenindedomeinwordnetsverankert.eenontologieiseen formelespecificatievanbelangrijkeconceptenineendomeinenheeftdoorgaanseen hiërarchischestructuur:demeestabstracteconceptenstaanindetoplaagennaarmate mendehiërarchieaflooptwordendeconceptenconcreterenspecifieker. Ontologieënbestaaninallerleivormenenmatenenkunnenvariërenvanvrijkleinen domeinspecifiek(plantontology 4,FOAF 5 )totmiddelgroteontologieëndiealleeneen niet domeinspecifiekeenabstractetoplaagbeschrijven(dolce 6 )enomvangrijkeen algemeneontologieëndiezichrichtenopdetop enmiddenlaag(sumo 7,Cyc 8 ).Daarbij kunnenontologieënmeerofminderformeelzijnopgesteld;hoeexplicieterde semantiekvandeconceptenwordtbeschrevenindevormvanaxioma senrestricties, hoeformelerdeontologieis. Ontologieënwordenveelgebruiktomhetuitwisselenenverbindenvanheterogene gegevenstevergemakkelijken.alseenmuseumzijndigitalecollectiewilverbindenmet dievaneenanderinstituut,kaneendomeinontologiealsdecidoc CRM 9 worden gebruiktomdemetadatavanbeidecollectiesopelkaaraftestemmenencorrectmet elkaarteverbinden.daarbijisineenontologiegemodelleerdhoeconceptenalsschilder, KunstwerkenAfmetingmetelkaarzijngerelateerdwaardoorduidelijkwordtdat AfmetingbinnenditdomeinalleenkanwordengebruiktvooreenKunstwerkenniet vooreenkunstenaar.inkyotowordtdeontologiegebruiktomdebetekenisvan domeinsynsetsuitverschillendetalenteverankeren,enookindezetoepassingmaakt dathetuitwisselenendelenvanterminologieeninformatiegemakkelijker. Hetisbelangrijkomtebenadrukkendateenontologieuitconceptenbestaat.Doorgaans wordenerwoordenalsprocesofartefactgebruiktvoordeconcepten,maardeze moetengezienwordenalslabelswaardoorhetvoormensenmakkelijkeristebegrijpen waterstaat.computerswerkenopbasisvandeaxioma senrestrictiesineenontologie. IndiezinkunnendelabelsProcesenArtefactevengoedwordenvervangendoorcijfers; aandebetekenisvandeconceptenzaldatnietsveranderen.metdeaxioma sen restrictieskaneencomputervervolgensverschillendeeleganteredeneringenuitvoeren waarbijdeductieenhetoverervenvaneigenschappenvoorhetkyoto projecthet belangrijkstzijn: Deductie: Als[Wintertaling]eensubklasse(=specifiekerconcept)isvan[Eend],en[Eend] iseensubklassevan[vogel],danis[wintertaling]ookeen[vogel]. Top downoverervenvaneigenschappen: Alseen[Vogel]deeigenschap heeftveren heeft,en[eend]iseensubklassevan [Vogel],danheefteen[Eend]ookdeeigenschap heeftveren. Maar: Als[Eend]deeigenschap kanvliegen heeft,en[vogel]iseensuperklasse (=minderspecifiekconcept)van[eend],danheeftvogelnietdeeigenschap kanvliegen. 4 zie: 5 zie: 6 zie: 7 zie: om online in deze ontologie te kunnen zoeken op basis van Engelse synsets die aan deze ontologie gekoppeld zijn. 8 zie: 9 zie:

10 Omdateigenschappenovererven,wordenzetoegevoegdaandatconceptindeontologie dathetmeestalgemeneconceptisdatdieeigenschapnogkanhebben.datheeftals voordeeldatjeeeneigenschapnietvooriedereklasseopnieuwhoefttedefiniëren.voor redeneersystemenheeftdatalsvoordeeldatzeminderinformatiehoeventeverwerken endaardoorsnellerzijn. IndecontextvanKyotoisditredenerenopbasisvaneenontologievanwezenlijkbelang omdateenzoeksysteemnuweetdatdewintertalingenuithetvoorbeeldinparagraaf1 eensoorteendenzijn.meteenontologieisdiekennisformeelvastteleggenenkan allerleiinformatieautomatischwordenafgeleid,bijvoorbeelddateenwintertalingveren heeftenkanvliegen. 4.1DeKyotoontologie DeKyotoontologieisopgebouwduitdrieverschillendelagenenteltintotaal1133 conceptenen332formelerelatiestussendezeconcepten.detoplaagisdemeest abstractelaagvandeontologieenisgebaseerdopdedolceontologie(masolo,2003). IndezelaagbevindenzichconceptenalsEntiteit,EigenschapenKwantiteit. DemiddenlaagisgevormduitdeBasisConcepten;ditzijnsynsetsuithetEngelse wordnetdiedemeestbelangrijkeknooppuntenendusconcepteninhetwordnet representeren(izquierdo,2007).demeestesynsetsineenwordnethebbenminimaal éénrelatienaareenanderesynset;sommigesynsetshebbenerechterbeduidendmeer. Doordeboomstructuurvanhetwordnetvanbovennaarbenedenaftelopen,kanper takvandeboomwordenberekendwelkesynsetszeerveelrelatieshebbenendaarmee alseenbelangrijkknooppuntfungerenindehiërarchie.dezesynsetszijnopgenomenin deniet domeinspecifiekemiddenlaagvandeontologieenvervolgensgekoppeldaande oorspronkelijkesynsetsinhetengelsewordnetenaanalleequivalentesynsetsinde anderealgemenewordnets.debelangrijksteknooppuntenindewordnetszijndaarmee algelijkvoorzienvaneenontologischlabel.debasisconceptenspeleneenbelangrijke rolindekoppelingvandomeinsynsetsaandecentraleontologie.(zieparagraaf4.3). Conceptenuitdezeniet domeinspecifiekemiddenlaagvandeontologiezijn bijvoorbeeldartefact,voedselenmeubelstuk. Dederdelaagvandeontologieisdomeinspecifiek;hierinstaanconceptendiedoorde milieukundigenzijngeselecteerdopdomeinrelevantieenbestaatuitconceptenals Biodiversiteit,Commerciële_VisserijenIrrigatie. DeKyotoontologieisbewustkleingehouden;zostaaterbijvoorbeeldslechtseenzeer kleineselectievandebijna2miljoenbekendedier enplantensoortenindeontologie. Eengoederedenomnietallesoortenoptenemenisvooralvanpraktischeaard:geen enkelredeneersysteemkanopditmomentmetzo ngroteontologieomgaan. Belangrijkernogisdathetooknietnodigisomallesoortenenhuneigenschappenin eenontologieoptenemenomdatdevakexpertszijngespecialiseerdinde wetenschappelijkekenmerkenvansoorten,endiekenmerkenzullentussenenculturen nietverschillen.soortenkennisisbovendienookniethetsoortinformatiewaarzijnaar opzoekgaaninhundocumentatie;belangrijkerishetvoorhenomtewetendater soortenzijndiebepaaldedingendoenofondergaanenwatdatbetekentvoorhet leefmilieu.omdievragentekunnenbeantwoorden,volstaateenkleinelaaginde ontologievandier enplantensoortenwaarinvrijalgemeneconceptenstaanbeschreven alseend,kikkerenmos.vanuithetwordnetkunnendandesgewenstallerleispecifieke eendensoortenalswintertalingaanhetconcepteendindeontologiewordengelinkt.zo kandanindetekstwordenteruggevondendateenwintertalingeeneendis,zonderdat hetconceptwintertalingindeontologiestaat. 4.2Domeinwordnets VoorallezeventaleninhetKyotoproject(Engels,Nederlands,Spaans,Baskisch, Italiaans,JapansenChinees)wordentermstructurengemaaktdiehetstartpuntvormen

Ik Ben Digitaal Competent

Ik Ben Digitaal Competent Ik Ben Digitaal Competent HANDBOEK VOOR COMPUTER- EN INTERNETGEBRUIK HANDBO OMPUTE TERNETGEBRUIK BIJLAGE Ik Ben Digitaal Competent Handboek voor het gebruik van internet op de computer en de telefoon INLEIDING

Nadere informatie

Handleiding. Eind en Toetstermenapplicatie VCA

Handleiding. Eind en Toetstermenapplicatie VCA Handleiding Eind en Toetstermenapplicatie VCA Mei 2014 Inhoud 1. Snel starten... 3 Aannames... 3 De resultaten... 3 Uitwerking "Stel een document samen"... 4 Uitwerking Zoeken in het resultaat... 5 Uitwerking

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Voorbeelden van meeren minder-acties

Voorbeelden van meeren minder-acties Voorbeelden van meeren minder-acties Op de volgende pagina s geven we voorbeelden van acties die moeten leiden tot meer aandacht voor een bepaalde drijfveer, of juist minder. De meer-acties gebruikt u

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : Administrative Tools (Systeembeheer) moet op het werkstation zijn geïnstalleerd Log in als Administrator (gebruiker met volledige beheersrechten) op de server of op één van de werkstations waar

Nadere informatie

MA!N Installatiehandleiding

MA!N Installatiehandleiding MA!N Installatiehandleiding Auteur Versie CE-iT 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie MA!N... 3 1.2 Achtergrond informatie... 4 2 Installatie MA!N... 5 2.1 Inhoud ZIP bestand... 5 2.2 Installeren/activeren

Nadere informatie

ALTIJD VERBONDEN. ALTIJD VRIJ.

ALTIJD VERBONDEN. ALTIJD VRIJ. BMW ConnectedDrive www.bmw.nl/ connecteddrive BMW maakt rijden geweldig ALTIJD VERBONDEN. ALTIJD VRIJ. KORTE HANDLEIDING: CONNECTED DRIVE SERVICES BMW ONLINE. CONNECTED DRIVE SERVICES. Wat bieden BMW Connected

Nadere informatie

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je?

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Aeroob en anaeroob De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Om maar met de deur in huis te vallen de vertalingen: "aeroob"

Nadere informatie

LinkedIn handleiding

LinkedIn handleiding LinkedIn handleiding Inhoud 3 Aanmelden en inloggen 4 Instellingen 6 Profielfoto 7 Algemene gegevens 8 Uw Public Profile 10 Summary (Samenvatting) 11 Experience 13 Skills & Endorsements 15 Additional info

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 0387 Inleiding In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit van zorg.

Nadere informatie

Imeco Internet Strategieën

Imeco Internet Strategieën Imeco Internet Strategieën Zoekmachine Marketing & Online Media Google Zoekmachine Google YouTube Google Maps Google Streetview Google Bedrijfsfoto s Google Plus (Google+) Google Adwords Google Analytics

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden van voiz+

De verschillende mogelijkheden van voiz+ Unified Communications met voiz+ De verschillende mogelijkheden van voiz+ Unified Communications met voiz+ voiz+ koppelt uw telefoon met uw computer en maakt het mogelijk via uw computer een gesprek aan

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Handleiding Directe bankkoppeling

Handleiding Directe bankkoppeling Handleiding Directe bankkoppeling 1. Inleiding De directe bankkoppeling maakt het mogelijk dat Thinq uw bankafschriften dagelijks in uw administratie kan verwerken. De directe bankkoppeling is beschikbaar

Nadere informatie

Open Boek - zoekformulier

Open Boek - zoekformulier Open Boek - zoekformulier Zoeken is meestal de snelste manier om informatie in Open Boek te vinden. Hieronder geven we een aantal tips bij het gebruik van het zoekformulier van Open Boek. Open Boek - zoekformulier...1

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

VinniePlace www.vinnieplace.nl helpdesk.vinnieplace.nl info@vinnieplace.nl 06-50546566

VinniePlace www.vinnieplace.nl helpdesk.vinnieplace.nl info@vinnieplace.nl 06-50546566 VinniePlace www.vinnieplace.nl helpdesk.vinnieplace.nl info@vinnieplace.nl 06-50546566 1 2 Inhoudsopgave 1.Inleiding blz.3 2.Homepage..blz.4 2.1.Verzend een aanvraag......blz.5/6 2.2.Bekijk aanvraag met

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Office 365 Business Premium & Domeinnaam Voor beheerders pro cloud solutions 1 Inhoud 1. Wanneer gebruikt u deze handleiding?... 3 2. Office 365 Business Premium instellen... 4 2.1.

Nadere informatie

AndoBurg. Voorbeeld opstellingen. Voorbeeld 1: de L230. Voordelen

AndoBurg. Voorbeeld opstellingen. Voorbeeld 1: de L230. Voordelen NComputing kan op verschillende manieren ingezet worden in het onderwijs. Deze productkaarten geven vijf verschillende voorbeelden hoe NComputing gebruikt kan worden. Naast deze voorbeelden zijn er natuurlijk

Nadere informatie

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT"

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT" Thuiswerk: Leerwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 Inleiding De Gemeente Nieuwegein kent sinds

Nadere informatie

11 juni 2015. Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld

11 juni 2015. Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld 11 juni 2015 Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Quick Start. Snel aan de gang met TimeTick Timesheet

Quick Start. Snel aan de gang met TimeTick Timesheet Quick Start Snel aan de gang met TimeTick Timesheet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Quick start... 4 Hoe maakt u uw account snel en logisch gebruiksklaar... 4 Korte omschrijving van de

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

Hoe KENK Architecten nieuwe klanten vindt. met behulp van Snoobi

Hoe KENK Architecten nieuwe klanten vindt. met behulp van Snoobi Hoe KENK Architecten nieuwe klanten vindt met behulp van Snoobi Het is, onder meer in de bouwwereld en voor architecten, moeilijk om nieuwe klanten te vinden en er is veel concurrentie. Ook zijn er vaak

Nadere informatie

Versie 1.0 phoneuser. Gebruikershandleiding Raffel PBX

Versie 1.0 phoneuser. Gebruikershandleiding Raffel PBX Versie 1.0 phoneuser Gebruikershandleiding Raffel PBX Inhoudsopgave: Introductie... 3 Aanbevolen Webbrowsers... 3 Inloggen... 4 Taal wijzigen... 5 De centrale... 6 Algemeen... 7 Wachtrij... 7 Voicemail

Nadere informatie

Innovatief vermogen. Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO

Innovatief vermogen. Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO Innovatief vermogen Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO Situatie: Tijdens mijn werk, boodschappen doen, aankoopgedrag, studie en nog veel meer dagelijkse stappen komen consumenten, inclusief ik, steeds

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie