VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 JAARVERSLAG 2012

3 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87 Overige gegevens 90 Accountantsverklaring 92 Jaarcijfers per subfonds 95 B. Acadian European Managed Volatility 96 D. Responsible Europe 103 M. Emerging Markets Equity 110 S. Theta Hedge Funds Pool 119 U. Geldmarkt Allocatie 128 D1. UDS Quantitative Pacific Equity 134 E1. AM Active Pacific Equity 141 I1. RCM European SmallCap 147 L1. BlackRock EMU Government 154 N1. RAM Government 161 O1. MS Euro Corporate Bond 168 P1. BM NA Fundamental Equity 174 R1. LSV NA Managed Volatility 181 S1. Responsible North America 188 T1. Acadian Pacific Equity 195 U1. Emerging Markets Value 203 V1. Emerging Core Fundamental 211 W1. Western AM International AAA Government 219 X1. Aberdeen High Grade Low Duration 226 Y1. BNPP Tactical Allocation 234 Z1. PIMCO Bond Oppurtunities 245 A2. Alternative Allocation Strategy 253 B2. Rente & Valuta 262 C2. Dynamische Allocatie 271 D2. Grondstoffen 280 E2. IPM European Fundamental 288 F2. Schroders Global Corporate Bond 295 G2. RAM Government Euro Hedged 302 H2. KCM Market Opportunity 308 I2. LSV NA Managed Vol (II) 318 Bijlage Overzicht van de beleggingen per 31 december Jaarverslag

4 4 Jaarverslag 2012

5 Algemene gegevens Beheerder Bewaarder Accountant Juridisch adviseur Fiscaal adviseur VermogensParaplu Beheer BV Amstelplein HA Amsterdam Website: Bewaarder VermogensParaplu BV Herikerbergweg CM Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus AB Amsterdam De Brauw Blackstone Westbroek N.V Claude Debussylaan MD Amsterdam KPMG Meijburg & Co Laan van Langerhuize DS Amstelveen Jaarverslag

6 Structuur VermogensParapluFonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening met deelnemingsrechten die zijn verdeeld in één of meer subfondsen. Per subfond wordt belegd conform een specifiek daartoe opgestelde beleggingsstrategie. VermogensParapluFonds is een open-end beleggingsinstelling en kan besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Iedere belegger in VermogensParapluFonds is economisch gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van VermogensParapluFonds dat behoort bij de serie deelnemingsrechten waarin hij belegt zulks naar rato van zijn aantal deelnemingsrechten. Een belegger kan binnen VermogensParapluFonds beleggen in Strategieën die stuk voor stuk beheerd worden door (inter)nationale toonaangevende gespecialiseerde vermogensbeheer instellingen ( portefeuillemanagers ). Voor iedere Strategie wordt binnen de formulering van het beleggingsbeleid een nauw omkaderd beleggingsmandaat opgesteld dat recht doet aan de specifieke toegevoegde waarde van de portefeuillemanager. Door deel te nemen in een combinatie van Strategieën kan een beleggingsportefeuille worden samengesteld die volledig is afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de individuele belegger. De flexibiliteit van VermogensParapluFonds maakt het daarnaast mogelijk de portefeuille op ieder moment efficiënt aan te passen aan (gewijzigde) omstandigheden. De structuur van VermogensParapluFonds staat de mogelijkheid toe van nieuwe series deelnemingsrechten die beleggen in nieuwe Strategieën. Kostenstructuur Door de externe portefeuillemanagers wordt rechtstreeks een managementvergoeding in rekening gebracht bij de subfondsen. Door de beheerder wordt een service vergoeding in rekening gebracht bij de subfondsen. Hiermee worden de kosten van administratie. bewaarloon. selectie en monitoring van portefeuillemanagers. portefeuilleconstructie en monitoring van de fund of funds. bankkosten. verslaglegging. accountant. en (juridisch) advies. alsmede het uitgevoerde toezicht door de Bewaarder en de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet toezicht beleggingsinstellingen bekostigd. Ter dekking van kosten samenhangend met de organisatorische verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving brengt de beheerder een directievergoeding in rekening bij elk subfonds. De Beheerder kan afspraken maken met fondsbeheerders en portefeuillemanagers over kortingen op de managementvergoedingen. zogenaamde rebates. De rebates komen toe aan het betreffende subfonds. De overige kosten komen ten laste van de subfondsen. waaronder kosten samenhangend met de aan- en verkopen van beleggingen waaronder broker en bankkosten en kosten samenhangend met het beleid ten aanzien van stemrechten en gedrag. De gekozen structuur biedt de belegger een effectieve toegang tot de meest toonaangevende portefeuillemanagers zonder de belemmering van hoge toegangsdrempels. 6 Jaarverslag 2012

7 De oprichtingskosten van een nieuw subfonds worden rechtstreeks ten laste gebracht van het betreffende subfonds. Voorts worden kosten verband houdende met bijvoorbeeld liquidatie of herstructurering als gevolg van wijzigende wet- of regelgeving alsmede kosten verbandhoudende met naar oordeel van Beheerder bijzondere omstandigheden naar evenredigheid gedragen door de subfondsen. Indien door de subfondsen transacties met gelieerde partijen worden gedaan zal dit tegen marktconforme tarieven plaatsvinden. Uitgifte en inkoop van participaties vindt plaats tegen de geldende intrinsieke waarde. Fiscale aspecten VermogensParapluFonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Omdat het fonds voor fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd worden de beleggingen en de beleggingsresultaten rechtstreeks toegekend aan de deelnemers in het fonds. Invloed van betekenis Het fonds en/of haar beheerder oefenen geen invloed van betekenis uit op het zakelijke en financiële beleid van uitgevende instellingen. Beleid ten aanzien van de uitoefening van stemrechten en -gedrag Door de subfondsen wordt belegd in ondernemingen. De subfondsen hebben over het algemeen als doel waardevermeerdering op lange termijn. Hiertoe wordt de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan gespecialiseerde externe portefeuillemanagers. binnen een daartoe nauw omkaderd mandaat. Per beleggingsinstelling wordt door VermogensParaplu Beheer BV beoordeeld of uitvoering van het stembeleid onderdeel van het mandaat dient te zijn. Overwegingen hierbij zijn het te verwachten resultaat van uitoefening van stemrechten (kosten/baten) en de relevantie ten aanzien van het doel van de beleggingsinstelling (bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen). Voor het overige behoudt VermogensParaplu Beheer BV zich het recht toe stemrechten uit te (laten) oefenen op het moment dat zij dat in het belang acht van de deelnemers in haar fondsen. Toezicht VermogensParaplu Beheer BV beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. VermogensParaplu Beheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. VermogensParapluFonds en de binnen VermogensParapluFonds actieve subfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Jaarverslag

8 Verslag van de Beheerder De beleggingenomgeving in 2012 stond voornamelijk in het teken van de staatsschuldenproblematiek en het optreden van wereldwijde centrale banken. Het eerste halfjaar overheersten zorgen en onzekerheid terwijl in het tweede halfjaar sprake was van toenemend vertrouwen en herstel. Per saldo behaalden vrijwel alle beleggingscategorieën positieve jaarrendementen in het teken van centrale banken en de staatsschuldenproblematiek De vooruitzichten voor de wereldeconomie waren begin 2012 niet positief. Het voortbestaan van de eurozone was onzeker, er werd gevreesd voor een harde landing van de Chinese economie en een groeivertraging in de VS. Toch stegen aandelenmarkten in het eerste kwartaal, voornamelijk gedreven door het besluit van de ECB om onbeperkt 3-jaars leningen aan banken te verstrekken tegen een zeer laag rentetarief (LTRO maatregel). Europese banken maakten op grote schaal (voor circa 500 mrd) gebruik van deze faciliteit. Als gevolg hiervan verbeterde de liquiditeitspositie van banken en was er sprake van enig herstel van vertrouwen in de Europese bankensector. In het tweede kwartaal namen zorgen over Spanje toe. Een aantal grote Spaanse banken bleek noodsteun nodig te hebben doordat zij genoodzaakt waren af te schrijven op hun vastgoedportefeuilles. Ook enkele autonome Spaanse deelregio s konden niet meer in hun eigen financieringsbehoefte voorzien. Dit was illustratief voor de zorgwekkende economische situatie in het land, met zeer hoge werkloosheid, dalende huizenprijzen en een afnemende concurrentiekracht vanwege fors gestegen lonen. Er ontstond twijfel bij marktpartijen over de houdbaarheid van Spanje binnen de eurozone en angst voor besmetting van de overige perifere landen. Dit kwam tot uitdrukking in sterk oplopende risicopremies op Spaanse en Italiaanse staatsleningen. De verkiezingen in Griekenland vormden tevens een bron van onzekerheid in het tweede kwartaal. Een groeiend deel van de Griekse bevolking leek zich af te keren van Europa en het strenge bezuinigingsbeleid dat Griekenland werd opgelegd. Er werd gevreesd dat de Griekse verkiezingen zouden leiden tot een anti Europese regering, en als gevolg hiervan een vertrek van Griekenland uit de eurozone. Op basis van de verkiezingsuitslag in mei bleek het niet mogelijk een coalitie te vormen. Een tweede verkiezingsronde was noodzakelijk. Deze vond plaats in juni en leverde een (geringe) eurogezinde meerderheid op. Zorgen over korte termijn uittreding van Griekenland namen hierdoor af, hoewel de economische situatie en de schuldenpositie van het land zeer problematisch bleef. De ECB haalt veel onzekerheid uit de markt Toen in juli de onrust op kapitaalmarkten een dusdanig niveau bereikte dat escalatie nabij leek (de rentevergoeding op Spaanse 10-jaars staatsleningen piekte op 7,6%) greep ECB president Draghi in. Hij stelde dat de ECB alles binnen haar mandaat zal doen om de euro in stand te houden. In essentie gaf hij hiermee aan dat de ECB, indien nodig, onbeperkt liquiditeiten beschikbaar zal stellen aan perifere landen. Met deze verklaring werd een aanzienlijk deel van de onrust uit de markt weggenomen. Hoewel fundamentele lange termijn problemen hiermee niet waren opgelost, was het risico van het ongecoördineerd uiteenvallen van de eurozone sterk afgenomen. Risicodragende beleggingen behaalden als gevolg forse koerswinsten. In het derde en vierde kwartaal verlegde de aandacht van de kapitaalmarkten zich geleidelijk van de eurozone naar de VS. Er werd gevreesd voor een mogelijke begrotingscrisis in het land ( fiscal cliff ). Politici dienden voor het einde van het jaar een begrotingsakkoord te bereiken om automatische bezuinigingen en belastingverhogingen te voorkomen. Deze maatregelen hadden een dusdanige omvang dat, indien zij inderdaad per 1 januari 2013 geactiveerd zouden worden, een recessie in de VS het gevolg zou zijn. Dit negatieve scenario werd echter onwaarschijnlijk geacht; na de presidentsverkiezingen begin november leken markten in toenemende mate te anticiperen op een akkoord. De fiscal cliff had zodoende slechts beperkt impact op risicodragende beleggingen. Bovendien stonden tegenover het gevaar van de fiscal cliff positieve ontwikkelingen in de Amerikaanse economie. De huizenmarkt vertoonde sinds de zomer een aanzienlijke verbetering; huizenprijzen stegen en er werden meer 8 Jaarverslag 2012

9 nieuwe woningen gebouwd. Dit hing samen met de vergevorderde schuldenafbouw in de private sector in de VS; particulieren en bedrijven waren kredietwaardiger geworden. De economie begon hiervan te profiteren. Banken werden soepeler in hun krediet- en hypotheekverstrekkingbeleid. Het herstel op de Amerikaanse huizenmarkt kreeg zodoende een duurzaam karakter. Ook in China waren er gedurende het jaar tekenen van verbetering. Aanvankelijk werd er nog rekening gehouden met een harde landing van de Chinese economie, gedreven door een afkoelende wereldeconomie en een mogelijke binnenlandse vastgoedbubbel. Beleidsmakers hebben deze harde landing van China met een actief stimuleringsbeleid weten te voorkomen. Naast overheidsinvesteringen in infrastructuur is de rente verlaagd en is de regelgeving voor Chinese banken versoepeld. De nieuwe Chinese leiders, aangesteld bij de machtswisseling in november, hebben laten weten dat zij dit stimulerende beleid voort zullen zetten. er tekenen van stabilisatie van de reële economie; de inkoopmanagers index van januari noteerde het hoogste niveau in tien maanden. Door dit licht verbeterde wereldbeeld worden risicovollere beleggingen zoals Aandelen en (high yield) bedrijfsobligaties aantrekkelijker. Tegelijkertijd gelden staatsobligaties van ontwikkelde economieën (met name de VS, Japan, en in Europa) momenteel als minder aantrekkelijk vanwege de zeer lage kapitaalmarktrente, relatief zwakkere overheidsfinanciën en een toenemend inflatierisico op de langere termijn. VermogensParaplu Beheer BV, 3 mei 2013 Rendementen Hoewel de reële economie gedurende het jaar slechts een geringe verbetering liet zien (waarbij regionale verschillen aanwezig bleven) presteerden kapitaalmarkten (zeer) goed, als gevolg van de afgenomen neerwaartse risico s. Vrijwel alle beleggingscategorieën behaalden positieve rendementen. Risicovolle beleggingen rendeerden het best, Europa was de best presterende regio. Opvallend was dat de kapitaalmarktrente verder daalde in 2012, ondanks de stijgende vraag naar aandelen. Bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten presteerden goed, maar ook staatsobligaties behaalden een solide rendement. Vooruitzichten Vooruitkijkend zijn de verwachtingen voor de wereldeconomie aan de beterende hand. De mogelijke begrotingscrisis in de VS ( fiscal cliff ) is voor nu afgewend en de FED heeft toegezegd een stimulerend beleid te blijven voeren tot de werkloosheid in de VS is gedaald tot 6,5%. Daarnaast zal de binnenlandse vraag in China naar verwachting toenemen waardoor de Chinese economie meer in evenwicht komt. In Europa zijn Jaarverslag

10 Acadian European Managed Volatility Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 31, , , , , ,3563 Doelstelling en beleggingsbeleid De doelstelling van Acadian European Managed Volatility is het op lange termijn maximaliseren van het rendement met kleinere rendementfluctuaties dan de marktkapitalisatie gewogen index (zoals de MSCI Europa). De strategie belegt hiertoe in aandelen die een lagere volatiliteit en marktgevoeligheid kennen vergeleken met de brede markt. Dit zijn voornamelijk (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel uitmaken of binnen afzienbare tijd deel zullen uitmaken van de MSCI Minimum Volatility Europe index. Deze benchmark met zijn spreiding over sectoren en landen vormt het startpunt voor de portefeuillemanager. Bij de selectie van aandelen wordt tevens rekening gehouden met de 10 Global Compact Principles van de Verenigde Naties, wat resulteert in een portefeuille met een sociaal duurzaam karakter. Als portefeuillemanager treedt op Acadian Asset Management (Acadian), gevestigd te Boston, Verenigde Staten. Acadian is een wetenschappelijk georiënteerde manager en heeft langjarige ervaring op het gebied van kwantitatieve beleggingsstijlen. Beleggingsresultaat Acadian European Managed Volatility behaalde in 2012 een rendement van +15,5%. De strategie steeg hiermee vrijwel in lijn met de MSCI Europa Index (+17,3%) ondanks het aanzienlijk lagere risico van de strategie. In verband met de toegenomen zorgen over de Europese periferie, zijn deze landen in mei uitgesloten van opname in de portefeuille. In juni 2011 was de exposure naar financials binnen het mandaat reeds volledig afgebouwd vanwege de verheviging van de Europese schuldencrisis en de hiermee gepaarde oplopende risico s voor de financiële sector. In de eerste drie maanden van het jaar was het sentiment onder beleggers positief en stegen aandelenmarkten sterk. De aandelen binnen Acadian European Managed Volatility bleven in het eerste kwartaal wat achter door een combinatie van de focus op aandelen met een lagere beweeglijkheid dan de brede markt en het uitsluiten van financials. De verkiezingen in Griekenland zorgden in het tweede kwartaal voor toenemende onzekerheid. Aandelenmarkten daalden in april en mei en financials werden beïnvloed door de toegenomen onrust over de Europese periferie. De Rendementontwikkeling Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa 10 Jaarverslag 2012

11 portefeuille behaalde in deze neergaande markten een outperformance door de risicobewuste positionering. De gunstige uitslag van de Griekse verkiezingen in mei (pro-eurpese regering) en de uitspraken van Draghi over onvoorwaardelijke steun aan de euro (in juni) zorgden voor een lagere kans op een escalatie scenario in Europa. In de tweede helft van 2012 stegen hierdoor de Europese aandelenbeurzen verder. De focus van beleggers verschoof naar Amerika en de problematiek rond de fiscal cliff. In de opgaande markten van de tweede helft van het jaar bleef Acadian slechts licht achter ondanks een zeer risicobewuste positionering. In vergelijking met de specifieke MSCI Europa Minimum Volatility index behaalde het mandaat in 2012 een outperformance (+2,7%), sectorallocatie en aandelenselectie droegen hieraan positief bij. Risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het eurogebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De portefeuille dient minimaal 100 posities te bevatten en er wordt gestuurd op een maximaal toegestaan relatief risico ten opzichte van MSCI Minimum Volatility Europe index. Gedurende het jaar 2012 voldeed de strategie aan de gestelde richtlijnen. De portefeuille heeft een focus op laag risico aandelen. Dit wordt weerspiegeld in de sectorverdeling. Per ultimo 2012 was de sector Consument Defensief met +15,8% het sterkst overwogen binnen de aandelenportefeuille. Daarnaast kenden Farmacie en Telecom een hoog gewicht. De sector Financieel had als gevolg van de uitsluiting de grootste onderweging vergeleken met de index, deze bedroeg -20,6%. Ook de meer offensieve sectoren Energie en Materialen hadden een relatief laag gewicht in de portefeuille. Sectorverdeling (%) Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa Jaarverslag

12 Landenverdeling (%) Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa De uitsluiting van perifere landen blijkt duidelijk in bovenstaande figuur door het ontbreken van exposure naar Italië en Spanje. De portefeuille was ultimo 2012 overwogen in Nederland en België. Ook had de categorie Overig een hoger gewicht dan de index mede veroorzaakt door hogere belangen in Oostenrijk en Denemarken. Risico Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa De focus op aandelen met een relatief lage beweeglijkheid komt duidelijk naar voren in het lagere risico van de portefeuille. Per ultimo december 2012 bedroeg het risico van de portefeuille 7,1% ten opzichte van 13,1% voor de index. Het relatief risico was redelijk hoog en bedroeg eind ,8%. 12 Jaarverslag 2012

13 Responsible Europe Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) 2012* n.v.t. Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 23, , ,5584 *per 24 oktober 2012 Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van Responsible Europe is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in Europese aandelen die voldoen aan ethische, sociale en/of duurzaamheidcriteria. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. Er wordt uitsluitend belegd in Europese ondernemingen die binnen hun sector een bovengemiddelde score hebben op het gebied van ethische, sociale en/of duurzaamheidkenmerken. Het beleggingsproces is gestructureerd van aard en gericht op het beheersen van het risico ten opzichte van de MSCI Europa Index. De portefeuillemanager is SNS Asset Management te s-hertogenbosch. Beleggingsresultaat Responsible Europe behaalde tot de opheffing van de strategie in oktober 2012 een rendement van +11,0%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode +12,4%. Het relatief rendement bedroeg -1,4%. Ondanks zorgen over de Europese schuldencrisis, de economische situatie in China en de onzekerheid rond de Amerikaanse fiscal cliff stegen aandelenmarkten wereldwijd sterk. Vanwege de verheviging van de Europese schuldencrisis en de hiermee gepaarde oplopende risico s voor de financiële sector werd de exposure naar financials binnen het mandaat in juni 2011 afgebouwd. Medio 2012 zijn aandelen uit perifere landen uitgesloten binnen de portefeuille als gevolg van de toegenomen onzekerheid en ongunstige vooruitzichten omtrent Spanje en Griekenland. De strategie kent een focus op duurzame aandelen van goede kwaliteit. De eerste maanden van het jaar presteerde de portefeuille vrijwel in lijn met de index. In augustus bleef de strategie wat achter door de onderweging in Spaanse en Italiaanse aandelen, die deze maand sterk stegen na de positieve verkiezingsuitslag in Griekenland. In oktober droeg de duurzaamheidcomponent negatief bij; een Beleggingsresultaat aantal bedrijven die niet voldoen aan de duurzaamheidcriteria, waaronder BP en Total, steeg deze maand sterk. Vanwege de beperkte omvang, daarmee gemoeide lagere efficiëntie en de beschikbaarheid van goede duurzame alternatieven hebben de participanten al hun participaties te verkoop aangeboden waardoor het subfonds inactief is. Rendementontwikkeling Responsible Europe & MSCI Europa Jaarverslag

14 Emerging Markets Equity Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 88, , , , , ,3582 Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door wereldwijd te beleggen in beursgenoteerde aandelen in de opkomende markten. Het beleggingsbeleid is er op gericht een portefeuille samen te stellen, waarin verschillende aandelen opkomende markten strategieën gecombineerd worden. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Opkomende Markten Index. De combinatie van strategieën wordt door de Beheerder afgestemd op de huidige en verwachte beleggingenomgeving. De Beheerder is voorts verantwoordelijk voor de selectie en monitoring van de verschillende strategieën. Ultimo 2012 wordt belegd in een drietal strategieën van gespecialiseerde portefeuillemanagers: Aberdeen Emerging Markets, Emerging Core Fundamental Strategy (Genesis) en Emerging Markets Value Strategy (DFA). Onderstaand worden deze strategieën met de wegingen per eind 2012 getoond. Deze zijn exclusief overlopende posten en liquide middelen. Elk van de individuele strategieën heeft een eigen beleggingsaanpak en rol binnen Emerging Markets Equity. De combinatie van meerdere portefeuillemanagers met elk hun eigen filosofie en proces zorgt voor stabilisatie van het rendement ten opzichte van de index, waardoor met een breed gespreide portefeuille en een beheerst risico geprofiteerd kan worden van de mogelijkheden die opkomende markten bieden. Er wordt voorkomen dat de portefeuille afhankelijk is van het slagen van één beleggingsstrategie, gevoerd door één organisatie. Aberdeen stelt op basis van fundamentele bottom-up research een gediversifieerde portefeuille samen van circa 60 aandelen. Kern van de selectie is het identificeren van bedrijven die sterke kasstromen kunnen genereren, en beschikken over een hoge groeipotentie, een kwalitatief hoogwaardig management en sterke balansverhoudingen. Strategienaam Type Strategie Weging Aberdeen Emerging Markets Emerging Core Fundamental Str. Gespreid, grote Opkomende Markten ondernemingen, contrair Gespreid, growth at the right price, beperkte MidSmallCap focus 41,4% 33,6% Emerging Markets Value Str. Gespreid, Waarde stijl, MidSmallCap Accent 24,9% 14 Jaarverslag 2012

15 Genesis is een gespecialiseerde vermogensbeheerder, gericht op aandelenbeleggingen in opkomende markten. Beleggingen worden geselecteerd op basis van growth at the right price waarbij groeipotentieel en waardering centraal staan. Door intensieve research van de aandelenmarkten en bedrijven in opkomende markten wordt een gespreide portefeuille samengesteld met een beperkte focus op smallcap aandelen. Het proces van de strategie is puur bottom-up en fundamenteel gedreven. Een aandeel komt in aanmerking voor opname in de portefeuille wanneer het een aantrekkelijke waardering combineert met groeipotentieel. DFA richt haar portefeuilles zo in dat geprofiteerd kan worden van o.a. in academische studies onderbouwde, consistent optredende extra rendementsmogelijkheden ( anomalieën ). De betrokken strategie van DFA richt zich primair op het profiteren van de value-premium binnen opkomende markten. Doordat waarde aandelen gemiddeld genomen een kleinere marktkapitalisatie hebben dan de brede markt heeft de portefeuille tevens een midsmallcap accent. Beleggingsresultaat De samengestelde Emerging Markets Equity portefeuille behaalde in 2012 een rendement van +19,3%. Het rendement van de MSCI Opkomende Markten Index bedroeg over dezelfde periode +16,4%. Het relatief rendement over het afgelopen jaar bedraagt +2,8%. Het optreden van Centrale Banken in Europa, de VS en China heeft in 2012 een positieve impact gehad op de wereldeconomie en het vertrouwen bij beleggers. Zo heeft actief stimuleringsbeleid in China een harde landing van de economische groei kunnen voorkomen. Naast overheidsinvesteringen in infrastructuur is de rente verlaagd en is de regelgeving voor Chinese banken versoepeld. De verwachting is dat dit stimulerende beleid ook na de machtswisseling in november 2012 door de nieuwe Chinese leiders zal worden voortgezet. Kapitaalmarkten presteerden als gevolg van de wereldwijd afgenomen neerwaartse risico s (zeer) goed. Hier hebben opkomende markten ook van kunnen profiteren. De lange termijn groeivooruitzichten en fundamentele uitgangspositie voor opkomende markten blijven gunstiger dan voor ontwikkelde markten. Daarnaast worden opkomende markten gekenmerkt door toenemende autonome groei en gezonde bedrijven. Een sterk positief relatief rendement (+6,9%) werd gegeneerd door Aberdeen, voornamelijk doordat aandelenselectie positief bijdroeg. Ook Emerging Core Fundamental presteerde beter dan de index (relatief +1,9%). De waarde strategie van Dimensional Fund Advisors (Emerging Markets Value) bleef als enige strategie licht achter bij de index (relatief -0,3%), maar behaalde wel een outperformance ten opzichte van de MSCI Opkomende Markten Waarde Index (relatief +2,0%). Rendementontwikkeling Emerging Markets Equity & MSCI Opkomende Markten Jaarverslag

16 Risicobeheer De beleggingen van deze strategie vinden plaats in uiteenlopende valuta s. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De combinatie van meerdere gespecialiseerde strategieën resulteert in een breed gespreide aandelenbelegging binnen de opkomende markten. Zowel de geografische verdeling als de beleggingsaanpak van de verschillende individuele strategieën leiden tot een specifiek profiel ten opzichte van de index. Het absoluut risico van de strategie en van de index vertoonden gedurende het jaar een dalende tendens. Het absoluut risico van de portefeuille bedroeg tegen het eind van het jaar 14,2%. Het relatief risico werd gedurende 2012 kleiner en had aan het eind het jaar een waarde van 2,4%. Risico Emerging Markets Equity & MSCI Opkomende Markten 16 Jaarverslag 2012

17 Theta Hedge Funds Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) 2012* * Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 19, , , , , ,2216 *Waarde per 31 oktober Deze pool is in liquidatie en geeft sinds 2 februari 2010 geen nieuwe participaties meer uit. Toelichting 2012 Zoals aangegeven in het jaarverslag 2009 hebben beheerder en bewaarder op 2 februari 2010 besloten het fonds formeel op te heffen. Al eerder waren alle participaties ter terugkoop aan het fonds aangeboden. De resterende portefeuille is verminderd liquide. Dit betekent dat de beleggingen niet per direct of slechts tegen een sterke afslag per direct zijn te verkopen. In het belang van de deelnemers hebben beheerder, bewaarder en portefeuillemanager afspraken gemaakt over de zorgvuldige afbouw van de portefeuille. Dit betekent dat er geen nieuwe participaties meer worden uitgegeven door het fonds. De beheerder zal eventuele uitkeringen naar rato gelijk verdelen over de deelnemers in het fonds tegen terugname van participaties waarbij de op dat moment vastgestelde intrinsieke waarde wordt gehanteerd. Per eind december 2012 bedraagt de omvang van Theta Hedge Funds 0,5 miljoen. Gedurende het jaar is ongeveer 1,0 miljoen van de portefeuille liquide gemaakt en aan de participanten uitgekeerd. Dit komt overeen met ongeveer 69% van de omvang van de portefeuille per eind van Gedurende het jaar is de restwaarde van twee fondsposities (Airlie en Camulos) volledig uitgekeerd. Van een andere positie (Waterfall Vicoria) is circa 85% aan liquide middelen vrijgevallen. Sinds de start van de afbouw van de strategie in 2009 is bijna het gehele vermogen, in totaal circa 99%, aan de participanten uitgekeerd. Per eind december 2012 was de resterende portefeuille opgebouwd uit 3 verminderd liquide posities. Het is op dit moment onduidelijk wanneer het laatste deel van de portefeuille kan worden geliquideerd. Factoren buiten de invloed van de Beheerder bepalen de timing van het liquidatieproces. Ontwikkelingen 2012 Gedurende 2012 zijn met een externe partij onderhandelingen gevoerd over de volledige verkoop van de resterende posities. Een voor de aandeelhouders aantrekkelijk bod is niet uit deze onderhandelingen voortgekomen. Daarop is voorlopig besloten het verkoopproces stil te leggen en de resterende illiquide posities aan te houden. Jaarverslag

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht Zwitserleven Beleggingsfondsen Halfjaarbericht ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Beleggingsplan PF MN

Beleggingsplan PF MN Beleggingsplan PF MN 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2014... 4 2.1. Beleggingsplan 2014... 4 2.2. Portefeuilleontwikkelingen... 5 3. Kadering beleggingsplan... 6 3.1. Beleggingsdoelstelling...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

ASN Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht 2013. Een bank met een missie BELEGGINGSFONDSEN

ASN Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht 2013. Een bank met een missie BELEGGINGSFONDSEN ASN Beleggingsfondsen Halfjaarbericht 2013 Een bank met een missie ASN BELEGGINGSFONDSEN Cover: Waterplezier in Duitsland. Foto: Drenth Halfjaarbericht 2013 ASN Beleggingsfondsen Halfjaarbericht 2013 Inhoud

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2013 89ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Voorwoord 3 Belangrijke gegevens 4 Ahold Pensioenfonds 5 Bestuursverslag Inleiding 8 Verwachte gang van zaken in 2014 10 Resultaat en ontwikkeling

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie