VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 JAARVERSLAG 2012

3 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87 Overige gegevens 90 Accountantsverklaring 92 Jaarcijfers per subfonds 95 B. Acadian European Managed Volatility 96 D. Responsible Europe 103 M. Emerging Markets Equity 110 S. Theta Hedge Funds Pool 119 U. Geldmarkt Allocatie 128 D1. UDS Quantitative Pacific Equity 134 E1. AM Active Pacific Equity 141 I1. RCM European SmallCap 147 L1. BlackRock EMU Government 154 N1. RAM Government 161 O1. MS Euro Corporate Bond 168 P1. BM NA Fundamental Equity 174 R1. LSV NA Managed Volatility 181 S1. Responsible North America 188 T1. Acadian Pacific Equity 195 U1. Emerging Markets Value 203 V1. Emerging Core Fundamental 211 W1. Western AM International AAA Government 219 X1. Aberdeen High Grade Low Duration 226 Y1. BNPP Tactical Allocation 234 Z1. PIMCO Bond Oppurtunities 245 A2. Alternative Allocation Strategy 253 B2. Rente & Valuta 262 C2. Dynamische Allocatie 271 D2. Grondstoffen 280 E2. IPM European Fundamental 288 F2. Schroders Global Corporate Bond 295 G2. RAM Government Euro Hedged 302 H2. KCM Market Opportunity 308 I2. LSV NA Managed Vol (II) 318 Bijlage Overzicht van de beleggingen per 31 december Jaarverslag

4 4 Jaarverslag 2012

5 Algemene gegevens Beheerder Bewaarder Accountant Juridisch adviseur Fiscaal adviseur VermogensParaplu Beheer BV Amstelplein HA Amsterdam Website: Bewaarder VermogensParaplu BV Herikerbergweg CM Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus AB Amsterdam De Brauw Blackstone Westbroek N.V Claude Debussylaan MD Amsterdam KPMG Meijburg & Co Laan van Langerhuize DS Amstelveen Jaarverslag

6 Structuur VermogensParapluFonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening met deelnemingsrechten die zijn verdeeld in één of meer subfondsen. Per subfond wordt belegd conform een specifiek daartoe opgestelde beleggingsstrategie. VermogensParapluFonds is een open-end beleggingsinstelling en kan besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Iedere belegger in VermogensParapluFonds is economisch gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van VermogensParapluFonds dat behoort bij de serie deelnemingsrechten waarin hij belegt zulks naar rato van zijn aantal deelnemingsrechten. Een belegger kan binnen VermogensParapluFonds beleggen in Strategieën die stuk voor stuk beheerd worden door (inter)nationale toonaangevende gespecialiseerde vermogensbeheer instellingen ( portefeuillemanagers ). Voor iedere Strategie wordt binnen de formulering van het beleggingsbeleid een nauw omkaderd beleggingsmandaat opgesteld dat recht doet aan de specifieke toegevoegde waarde van de portefeuillemanager. Door deel te nemen in een combinatie van Strategieën kan een beleggingsportefeuille worden samengesteld die volledig is afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de individuele belegger. De flexibiliteit van VermogensParapluFonds maakt het daarnaast mogelijk de portefeuille op ieder moment efficiënt aan te passen aan (gewijzigde) omstandigheden. De structuur van VermogensParapluFonds staat de mogelijkheid toe van nieuwe series deelnemingsrechten die beleggen in nieuwe Strategieën. Kostenstructuur Door de externe portefeuillemanagers wordt rechtstreeks een managementvergoeding in rekening gebracht bij de subfondsen. Door de beheerder wordt een service vergoeding in rekening gebracht bij de subfondsen. Hiermee worden de kosten van administratie. bewaarloon. selectie en monitoring van portefeuillemanagers. portefeuilleconstructie en monitoring van de fund of funds. bankkosten. verslaglegging. accountant. en (juridisch) advies. alsmede het uitgevoerde toezicht door de Bewaarder en de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet toezicht beleggingsinstellingen bekostigd. Ter dekking van kosten samenhangend met de organisatorische verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving brengt de beheerder een directievergoeding in rekening bij elk subfonds. De Beheerder kan afspraken maken met fondsbeheerders en portefeuillemanagers over kortingen op de managementvergoedingen. zogenaamde rebates. De rebates komen toe aan het betreffende subfonds. De overige kosten komen ten laste van de subfondsen. waaronder kosten samenhangend met de aan- en verkopen van beleggingen waaronder broker en bankkosten en kosten samenhangend met het beleid ten aanzien van stemrechten en gedrag. De gekozen structuur biedt de belegger een effectieve toegang tot de meest toonaangevende portefeuillemanagers zonder de belemmering van hoge toegangsdrempels. 6 Jaarverslag 2012

7 De oprichtingskosten van een nieuw subfonds worden rechtstreeks ten laste gebracht van het betreffende subfonds. Voorts worden kosten verband houdende met bijvoorbeeld liquidatie of herstructurering als gevolg van wijzigende wet- of regelgeving alsmede kosten verbandhoudende met naar oordeel van Beheerder bijzondere omstandigheden naar evenredigheid gedragen door de subfondsen. Indien door de subfondsen transacties met gelieerde partijen worden gedaan zal dit tegen marktconforme tarieven plaatsvinden. Uitgifte en inkoop van participaties vindt plaats tegen de geldende intrinsieke waarde. Fiscale aspecten VermogensParapluFonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Omdat het fonds voor fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd worden de beleggingen en de beleggingsresultaten rechtstreeks toegekend aan de deelnemers in het fonds. Invloed van betekenis Het fonds en/of haar beheerder oefenen geen invloed van betekenis uit op het zakelijke en financiële beleid van uitgevende instellingen. Beleid ten aanzien van de uitoefening van stemrechten en -gedrag Door de subfondsen wordt belegd in ondernemingen. De subfondsen hebben over het algemeen als doel waardevermeerdering op lange termijn. Hiertoe wordt de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan gespecialiseerde externe portefeuillemanagers. binnen een daartoe nauw omkaderd mandaat. Per beleggingsinstelling wordt door VermogensParaplu Beheer BV beoordeeld of uitvoering van het stembeleid onderdeel van het mandaat dient te zijn. Overwegingen hierbij zijn het te verwachten resultaat van uitoefening van stemrechten (kosten/baten) en de relevantie ten aanzien van het doel van de beleggingsinstelling (bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen). Voor het overige behoudt VermogensParaplu Beheer BV zich het recht toe stemrechten uit te (laten) oefenen op het moment dat zij dat in het belang acht van de deelnemers in haar fondsen. Toezicht VermogensParaplu Beheer BV beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. VermogensParaplu Beheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. VermogensParapluFonds en de binnen VermogensParapluFonds actieve subfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Jaarverslag

8 Verslag van de Beheerder De beleggingenomgeving in 2012 stond voornamelijk in het teken van de staatsschuldenproblematiek en het optreden van wereldwijde centrale banken. Het eerste halfjaar overheersten zorgen en onzekerheid terwijl in het tweede halfjaar sprake was van toenemend vertrouwen en herstel. Per saldo behaalden vrijwel alle beleggingscategorieën positieve jaarrendementen in het teken van centrale banken en de staatsschuldenproblematiek De vooruitzichten voor de wereldeconomie waren begin 2012 niet positief. Het voortbestaan van de eurozone was onzeker, er werd gevreesd voor een harde landing van de Chinese economie en een groeivertraging in de VS. Toch stegen aandelenmarkten in het eerste kwartaal, voornamelijk gedreven door het besluit van de ECB om onbeperkt 3-jaars leningen aan banken te verstrekken tegen een zeer laag rentetarief (LTRO maatregel). Europese banken maakten op grote schaal (voor circa 500 mrd) gebruik van deze faciliteit. Als gevolg hiervan verbeterde de liquiditeitspositie van banken en was er sprake van enig herstel van vertrouwen in de Europese bankensector. In het tweede kwartaal namen zorgen over Spanje toe. Een aantal grote Spaanse banken bleek noodsteun nodig te hebben doordat zij genoodzaakt waren af te schrijven op hun vastgoedportefeuilles. Ook enkele autonome Spaanse deelregio s konden niet meer in hun eigen financieringsbehoefte voorzien. Dit was illustratief voor de zorgwekkende economische situatie in het land, met zeer hoge werkloosheid, dalende huizenprijzen en een afnemende concurrentiekracht vanwege fors gestegen lonen. Er ontstond twijfel bij marktpartijen over de houdbaarheid van Spanje binnen de eurozone en angst voor besmetting van de overige perifere landen. Dit kwam tot uitdrukking in sterk oplopende risicopremies op Spaanse en Italiaanse staatsleningen. De verkiezingen in Griekenland vormden tevens een bron van onzekerheid in het tweede kwartaal. Een groeiend deel van de Griekse bevolking leek zich af te keren van Europa en het strenge bezuinigingsbeleid dat Griekenland werd opgelegd. Er werd gevreesd dat de Griekse verkiezingen zouden leiden tot een anti Europese regering, en als gevolg hiervan een vertrek van Griekenland uit de eurozone. Op basis van de verkiezingsuitslag in mei bleek het niet mogelijk een coalitie te vormen. Een tweede verkiezingsronde was noodzakelijk. Deze vond plaats in juni en leverde een (geringe) eurogezinde meerderheid op. Zorgen over korte termijn uittreding van Griekenland namen hierdoor af, hoewel de economische situatie en de schuldenpositie van het land zeer problematisch bleef. De ECB haalt veel onzekerheid uit de markt Toen in juli de onrust op kapitaalmarkten een dusdanig niveau bereikte dat escalatie nabij leek (de rentevergoeding op Spaanse 10-jaars staatsleningen piekte op 7,6%) greep ECB president Draghi in. Hij stelde dat de ECB alles binnen haar mandaat zal doen om de euro in stand te houden. In essentie gaf hij hiermee aan dat de ECB, indien nodig, onbeperkt liquiditeiten beschikbaar zal stellen aan perifere landen. Met deze verklaring werd een aanzienlijk deel van de onrust uit de markt weggenomen. Hoewel fundamentele lange termijn problemen hiermee niet waren opgelost, was het risico van het ongecoördineerd uiteenvallen van de eurozone sterk afgenomen. Risicodragende beleggingen behaalden als gevolg forse koerswinsten. In het derde en vierde kwartaal verlegde de aandacht van de kapitaalmarkten zich geleidelijk van de eurozone naar de VS. Er werd gevreesd voor een mogelijke begrotingscrisis in het land ( fiscal cliff ). Politici dienden voor het einde van het jaar een begrotingsakkoord te bereiken om automatische bezuinigingen en belastingverhogingen te voorkomen. Deze maatregelen hadden een dusdanige omvang dat, indien zij inderdaad per 1 januari 2013 geactiveerd zouden worden, een recessie in de VS het gevolg zou zijn. Dit negatieve scenario werd echter onwaarschijnlijk geacht; na de presidentsverkiezingen begin november leken markten in toenemende mate te anticiperen op een akkoord. De fiscal cliff had zodoende slechts beperkt impact op risicodragende beleggingen. Bovendien stonden tegenover het gevaar van de fiscal cliff positieve ontwikkelingen in de Amerikaanse economie. De huizenmarkt vertoonde sinds de zomer een aanzienlijke verbetering; huizenprijzen stegen en er werden meer 8 Jaarverslag 2012

9 nieuwe woningen gebouwd. Dit hing samen met de vergevorderde schuldenafbouw in de private sector in de VS; particulieren en bedrijven waren kredietwaardiger geworden. De economie begon hiervan te profiteren. Banken werden soepeler in hun krediet- en hypotheekverstrekkingbeleid. Het herstel op de Amerikaanse huizenmarkt kreeg zodoende een duurzaam karakter. Ook in China waren er gedurende het jaar tekenen van verbetering. Aanvankelijk werd er nog rekening gehouden met een harde landing van de Chinese economie, gedreven door een afkoelende wereldeconomie en een mogelijke binnenlandse vastgoedbubbel. Beleidsmakers hebben deze harde landing van China met een actief stimuleringsbeleid weten te voorkomen. Naast overheidsinvesteringen in infrastructuur is de rente verlaagd en is de regelgeving voor Chinese banken versoepeld. De nieuwe Chinese leiders, aangesteld bij de machtswisseling in november, hebben laten weten dat zij dit stimulerende beleid voort zullen zetten. er tekenen van stabilisatie van de reële economie; de inkoopmanagers index van januari noteerde het hoogste niveau in tien maanden. Door dit licht verbeterde wereldbeeld worden risicovollere beleggingen zoals Aandelen en (high yield) bedrijfsobligaties aantrekkelijker. Tegelijkertijd gelden staatsobligaties van ontwikkelde economieën (met name de VS, Japan, en in Europa) momenteel als minder aantrekkelijk vanwege de zeer lage kapitaalmarktrente, relatief zwakkere overheidsfinanciën en een toenemend inflatierisico op de langere termijn. VermogensParaplu Beheer BV, 3 mei 2013 Rendementen Hoewel de reële economie gedurende het jaar slechts een geringe verbetering liet zien (waarbij regionale verschillen aanwezig bleven) presteerden kapitaalmarkten (zeer) goed, als gevolg van de afgenomen neerwaartse risico s. Vrijwel alle beleggingscategorieën behaalden positieve rendementen. Risicovolle beleggingen rendeerden het best, Europa was de best presterende regio. Opvallend was dat de kapitaalmarktrente verder daalde in 2012, ondanks de stijgende vraag naar aandelen. Bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten presteerden goed, maar ook staatsobligaties behaalden een solide rendement. Vooruitzichten Vooruitkijkend zijn de verwachtingen voor de wereldeconomie aan de beterende hand. De mogelijke begrotingscrisis in de VS ( fiscal cliff ) is voor nu afgewend en de FED heeft toegezegd een stimulerend beleid te blijven voeren tot de werkloosheid in de VS is gedaald tot 6,5%. Daarnaast zal de binnenlandse vraag in China naar verwachting toenemen waardoor de Chinese economie meer in evenwicht komt. In Europa zijn Jaarverslag

10 Acadian European Managed Volatility Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 31, , , , , ,3563 Doelstelling en beleggingsbeleid De doelstelling van Acadian European Managed Volatility is het op lange termijn maximaliseren van het rendement met kleinere rendementfluctuaties dan de marktkapitalisatie gewogen index (zoals de MSCI Europa). De strategie belegt hiertoe in aandelen die een lagere volatiliteit en marktgevoeligheid kennen vergeleken met de brede markt. Dit zijn voornamelijk (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel uitmaken of binnen afzienbare tijd deel zullen uitmaken van de MSCI Minimum Volatility Europe index. Deze benchmark met zijn spreiding over sectoren en landen vormt het startpunt voor de portefeuillemanager. Bij de selectie van aandelen wordt tevens rekening gehouden met de 10 Global Compact Principles van de Verenigde Naties, wat resulteert in een portefeuille met een sociaal duurzaam karakter. Als portefeuillemanager treedt op Acadian Asset Management (Acadian), gevestigd te Boston, Verenigde Staten. Acadian is een wetenschappelijk georiënteerde manager en heeft langjarige ervaring op het gebied van kwantitatieve beleggingsstijlen. Beleggingsresultaat Acadian European Managed Volatility behaalde in 2012 een rendement van +15,5%. De strategie steeg hiermee vrijwel in lijn met de MSCI Europa Index (+17,3%) ondanks het aanzienlijk lagere risico van de strategie. In verband met de toegenomen zorgen over de Europese periferie, zijn deze landen in mei uitgesloten van opname in de portefeuille. In juni 2011 was de exposure naar financials binnen het mandaat reeds volledig afgebouwd vanwege de verheviging van de Europese schuldencrisis en de hiermee gepaarde oplopende risico s voor de financiële sector. In de eerste drie maanden van het jaar was het sentiment onder beleggers positief en stegen aandelenmarkten sterk. De aandelen binnen Acadian European Managed Volatility bleven in het eerste kwartaal wat achter door een combinatie van de focus op aandelen met een lagere beweeglijkheid dan de brede markt en het uitsluiten van financials. De verkiezingen in Griekenland zorgden in het tweede kwartaal voor toenemende onzekerheid. Aandelenmarkten daalden in april en mei en financials werden beïnvloed door de toegenomen onrust over de Europese periferie. De Rendementontwikkeling Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa 10 Jaarverslag 2012

11 portefeuille behaalde in deze neergaande markten een outperformance door de risicobewuste positionering. De gunstige uitslag van de Griekse verkiezingen in mei (pro-eurpese regering) en de uitspraken van Draghi over onvoorwaardelijke steun aan de euro (in juni) zorgden voor een lagere kans op een escalatie scenario in Europa. In de tweede helft van 2012 stegen hierdoor de Europese aandelenbeurzen verder. De focus van beleggers verschoof naar Amerika en de problematiek rond de fiscal cliff. In de opgaande markten van de tweede helft van het jaar bleef Acadian slechts licht achter ondanks een zeer risicobewuste positionering. In vergelijking met de specifieke MSCI Europa Minimum Volatility index behaalde het mandaat in 2012 een outperformance (+2,7%), sectorallocatie en aandelenselectie droegen hieraan positief bij. Risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het eurogebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De portefeuille dient minimaal 100 posities te bevatten en er wordt gestuurd op een maximaal toegestaan relatief risico ten opzichte van MSCI Minimum Volatility Europe index. Gedurende het jaar 2012 voldeed de strategie aan de gestelde richtlijnen. De portefeuille heeft een focus op laag risico aandelen. Dit wordt weerspiegeld in de sectorverdeling. Per ultimo 2012 was de sector Consument Defensief met +15,8% het sterkst overwogen binnen de aandelenportefeuille. Daarnaast kenden Farmacie en Telecom een hoog gewicht. De sector Financieel had als gevolg van de uitsluiting de grootste onderweging vergeleken met de index, deze bedroeg -20,6%. Ook de meer offensieve sectoren Energie en Materialen hadden een relatief laag gewicht in de portefeuille. Sectorverdeling (%) Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa Jaarverslag

12 Landenverdeling (%) Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa De uitsluiting van perifere landen blijkt duidelijk in bovenstaande figuur door het ontbreken van exposure naar Italië en Spanje. De portefeuille was ultimo 2012 overwogen in Nederland en België. Ook had de categorie Overig een hoger gewicht dan de index mede veroorzaakt door hogere belangen in Oostenrijk en Denemarken. Risico Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa De focus op aandelen met een relatief lage beweeglijkheid komt duidelijk naar voren in het lagere risico van de portefeuille. Per ultimo december 2012 bedroeg het risico van de portefeuille 7,1% ten opzichte van 13,1% voor de index. Het relatief risico was redelijk hoog en bedroeg eind ,8%. 12 Jaarverslag 2012

13 Responsible Europe Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) 2012* n.v.t. Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 23, , ,5584 *per 24 oktober 2012 Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van Responsible Europe is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in Europese aandelen die voldoen aan ethische, sociale en/of duurzaamheidcriteria. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. Er wordt uitsluitend belegd in Europese ondernemingen die binnen hun sector een bovengemiddelde score hebben op het gebied van ethische, sociale en/of duurzaamheidkenmerken. Het beleggingsproces is gestructureerd van aard en gericht op het beheersen van het risico ten opzichte van de MSCI Europa Index. De portefeuillemanager is SNS Asset Management te s-hertogenbosch. Beleggingsresultaat Responsible Europe behaalde tot de opheffing van de strategie in oktober 2012 een rendement van +11,0%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode +12,4%. Het relatief rendement bedroeg -1,4%. Ondanks zorgen over de Europese schuldencrisis, de economische situatie in China en de onzekerheid rond de Amerikaanse fiscal cliff stegen aandelenmarkten wereldwijd sterk. Vanwege de verheviging van de Europese schuldencrisis en de hiermee gepaarde oplopende risico s voor de financiële sector werd de exposure naar financials binnen het mandaat in juni 2011 afgebouwd. Medio 2012 zijn aandelen uit perifere landen uitgesloten binnen de portefeuille als gevolg van de toegenomen onzekerheid en ongunstige vooruitzichten omtrent Spanje en Griekenland. De strategie kent een focus op duurzame aandelen van goede kwaliteit. De eerste maanden van het jaar presteerde de portefeuille vrijwel in lijn met de index. In augustus bleef de strategie wat achter door de onderweging in Spaanse en Italiaanse aandelen, die deze maand sterk stegen na de positieve verkiezingsuitslag in Griekenland. In oktober droeg de duurzaamheidcomponent negatief bij; een Beleggingsresultaat aantal bedrijven die niet voldoen aan de duurzaamheidcriteria, waaronder BP en Total, steeg deze maand sterk. Vanwege de beperkte omvang, daarmee gemoeide lagere efficiëntie en de beschikbaarheid van goede duurzame alternatieven hebben de participanten al hun participaties te verkoop aangeboden waardoor het subfonds inactief is. Rendementontwikkeling Responsible Europe & MSCI Europa Jaarverslag

14 Emerging Markets Equity Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 88, , , , , ,3582 Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door wereldwijd te beleggen in beursgenoteerde aandelen in de opkomende markten. Het beleggingsbeleid is er op gericht een portefeuille samen te stellen, waarin verschillende aandelen opkomende markten strategieën gecombineerd worden. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Opkomende Markten Index. De combinatie van strategieën wordt door de Beheerder afgestemd op de huidige en verwachte beleggingenomgeving. De Beheerder is voorts verantwoordelijk voor de selectie en monitoring van de verschillende strategieën. Ultimo 2012 wordt belegd in een drietal strategieën van gespecialiseerde portefeuillemanagers: Aberdeen Emerging Markets, Emerging Core Fundamental Strategy (Genesis) en Emerging Markets Value Strategy (DFA). Onderstaand worden deze strategieën met de wegingen per eind 2012 getoond. Deze zijn exclusief overlopende posten en liquide middelen. Elk van de individuele strategieën heeft een eigen beleggingsaanpak en rol binnen Emerging Markets Equity. De combinatie van meerdere portefeuillemanagers met elk hun eigen filosofie en proces zorgt voor stabilisatie van het rendement ten opzichte van de index, waardoor met een breed gespreide portefeuille en een beheerst risico geprofiteerd kan worden van de mogelijkheden die opkomende markten bieden. Er wordt voorkomen dat de portefeuille afhankelijk is van het slagen van één beleggingsstrategie, gevoerd door één organisatie. Aberdeen stelt op basis van fundamentele bottom-up research een gediversifieerde portefeuille samen van circa 60 aandelen. Kern van de selectie is het identificeren van bedrijven die sterke kasstromen kunnen genereren, en beschikken over een hoge groeipotentie, een kwalitatief hoogwaardig management en sterke balansverhoudingen. Strategienaam Type Strategie Weging Aberdeen Emerging Markets Emerging Core Fundamental Str. Gespreid, grote Opkomende Markten ondernemingen, contrair Gespreid, growth at the right price, beperkte MidSmallCap focus 41,4% 33,6% Emerging Markets Value Str. Gespreid, Waarde stijl, MidSmallCap Accent 24,9% 14 Jaarverslag 2012

15 Genesis is een gespecialiseerde vermogensbeheerder, gericht op aandelenbeleggingen in opkomende markten. Beleggingen worden geselecteerd op basis van growth at the right price waarbij groeipotentieel en waardering centraal staan. Door intensieve research van de aandelenmarkten en bedrijven in opkomende markten wordt een gespreide portefeuille samengesteld met een beperkte focus op smallcap aandelen. Het proces van de strategie is puur bottom-up en fundamenteel gedreven. Een aandeel komt in aanmerking voor opname in de portefeuille wanneer het een aantrekkelijke waardering combineert met groeipotentieel. DFA richt haar portefeuilles zo in dat geprofiteerd kan worden van o.a. in academische studies onderbouwde, consistent optredende extra rendementsmogelijkheden ( anomalieën ). De betrokken strategie van DFA richt zich primair op het profiteren van de value-premium binnen opkomende markten. Doordat waarde aandelen gemiddeld genomen een kleinere marktkapitalisatie hebben dan de brede markt heeft de portefeuille tevens een midsmallcap accent. Beleggingsresultaat De samengestelde Emerging Markets Equity portefeuille behaalde in 2012 een rendement van +19,3%. Het rendement van de MSCI Opkomende Markten Index bedroeg over dezelfde periode +16,4%. Het relatief rendement over het afgelopen jaar bedraagt +2,8%. Het optreden van Centrale Banken in Europa, de VS en China heeft in 2012 een positieve impact gehad op de wereldeconomie en het vertrouwen bij beleggers. Zo heeft actief stimuleringsbeleid in China een harde landing van de economische groei kunnen voorkomen. Naast overheidsinvesteringen in infrastructuur is de rente verlaagd en is de regelgeving voor Chinese banken versoepeld. De verwachting is dat dit stimulerende beleid ook na de machtswisseling in november 2012 door de nieuwe Chinese leiders zal worden voortgezet. Kapitaalmarkten presteerden als gevolg van de wereldwijd afgenomen neerwaartse risico s (zeer) goed. Hier hebben opkomende markten ook van kunnen profiteren. De lange termijn groeivooruitzichten en fundamentele uitgangspositie voor opkomende markten blijven gunstiger dan voor ontwikkelde markten. Daarnaast worden opkomende markten gekenmerkt door toenemende autonome groei en gezonde bedrijven. Een sterk positief relatief rendement (+6,9%) werd gegeneerd door Aberdeen, voornamelijk doordat aandelenselectie positief bijdroeg. Ook Emerging Core Fundamental presteerde beter dan de index (relatief +1,9%). De waarde strategie van Dimensional Fund Advisors (Emerging Markets Value) bleef als enige strategie licht achter bij de index (relatief -0,3%), maar behaalde wel een outperformance ten opzichte van de MSCI Opkomende Markten Waarde Index (relatief +2,0%). Rendementontwikkeling Emerging Markets Equity & MSCI Opkomende Markten Jaarverslag

16 Risicobeheer De beleggingen van deze strategie vinden plaats in uiteenlopende valuta s. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De combinatie van meerdere gespecialiseerde strategieën resulteert in een breed gespreide aandelenbelegging binnen de opkomende markten. Zowel de geografische verdeling als de beleggingsaanpak van de verschillende individuele strategieën leiden tot een specifiek profiel ten opzichte van de index. Het absoluut risico van de strategie en van de index vertoonden gedurende het jaar een dalende tendens. Het absoluut risico van de portefeuille bedroeg tegen het eind van het jaar 14,2%. Het relatief risico werd gedurende 2012 kleiner en had aan het eind het jaar een waarde van 2,4%. Risico Emerging Markets Equity & MSCI Opkomende Markten 16 Jaarverslag 2012

17 Theta Hedge Funds Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) 2012* * Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 19, , , , , ,2216 *Waarde per 31 oktober Deze pool is in liquidatie en geeft sinds 2 februari 2010 geen nieuwe participaties meer uit. Toelichting 2012 Zoals aangegeven in het jaarverslag 2009 hebben beheerder en bewaarder op 2 februari 2010 besloten het fonds formeel op te heffen. Al eerder waren alle participaties ter terugkoop aan het fonds aangeboden. De resterende portefeuille is verminderd liquide. Dit betekent dat de beleggingen niet per direct of slechts tegen een sterke afslag per direct zijn te verkopen. In het belang van de deelnemers hebben beheerder, bewaarder en portefeuillemanager afspraken gemaakt over de zorgvuldige afbouw van de portefeuille. Dit betekent dat er geen nieuwe participaties meer worden uitgegeven door het fonds. De beheerder zal eventuele uitkeringen naar rato gelijk verdelen over de deelnemers in het fonds tegen terugname van participaties waarbij de op dat moment vastgestelde intrinsieke waarde wordt gehanteerd. Per eind december 2012 bedraagt de omvang van Theta Hedge Funds 0,5 miljoen. Gedurende het jaar is ongeveer 1,0 miljoen van de portefeuille liquide gemaakt en aan de participanten uitgekeerd. Dit komt overeen met ongeveer 69% van de omvang van de portefeuille per eind van Gedurende het jaar is de restwaarde van twee fondsposities (Airlie en Camulos) volledig uitgekeerd. Van een andere positie (Waterfall Vicoria) is circa 85% aan liquide middelen vrijgevallen. Sinds de start van de afbouw van de strategie in 2009 is bijna het gehele vermogen, in totaal circa 99%, aan de participanten uitgekeerd. Per eind december 2012 was de resterende portefeuille opgebouwd uit 3 verminderd liquide posities. Het is op dit moment onduidelijk wanneer het laatste deel van de portefeuille kan worden geliquideerd. Factoren buiten de invloed van de Beheerder bepalen de timing van het liquidatieproces. Ontwikkelingen 2012 Gedurende 2012 zijn met een externe partij onderhandelingen gevoerd over de volledige verkoop van de resterende posities. Een voor de aandeelhouders aantrekkelijk bod is niet uit deze onderhandelingen voortgekomen. Daarop is voorlopig besloten het verkoopproces stil te leggen en de resterende illiquide posities aan te houden. Jaarverslag

18 Geldmarkt Allocatie Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) 2012* n.v.t. Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 25, , ,9297 *per 4 oktober 2012 Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van Geldmarkt Allocatie is de realisatie van positieve rendementen in euro s in zowel een stijgende als dalende rentemarkt door te beleggen in een combinatie van kortlopend vastrentende (geldmarkt) allocatie strategieën. Als benchmark en referentiepunt geldt de Merrill Lynch Euro Currency LIBID 1-month Constant Maturity Index ( ML 1-Maands Geldmarkt Index ). De Beheerder selecteert de onderliggende strategieën en bepaalt de bijbehorende gewichten. De portefeuillemanagers van deze strategieën verdelen de te beleggen gelden over geldmarkt beleggingen, al naar gelang hun inzichten in de Beleggingenomgeving en de opgelegde risicorestricties. Beleggingsresultaat Het rendement van Geldmarkt Allocatie bedroeg -0,1% in 2012 tegenover een rendement van +0,3% voor de ML 1-Maands Geldmarkt Index. De centrale banken wereldwijd bleven de markten het afgelopen jaar ondersteunen met een zeer ruim monetair beleid. Dit, gekoppeld aan het feit dat geldmarktinstrumenten door beleggers als vluchthaven worden gebruikt, had een neerwaarts effect op het toch al historisch lage niveau van de Europese geldmarktrente. Vanwege de zeer beperkte omvang van de strategie en een negatief (verwacht) rendement, hebben de participanten per 4 oktober al hun participaties ter verkoop aangeboden waardoor het subfonds inactief is. Rendementontwikkeling Geldmarkt Allocatie & ML 1-Maands Geldmarkt Index 18 Jaarverslag 2012

19 UDS Quantitative Pacific Equity Kerncijfers per 31 december deelnemingsrecht A (Pool) B (Strategy) (in euro s) n.v.t. 2012* Eigen vermogen (x 1.000) Uitgegeven deelnemingsrechten Intrinsieke waarde per deelnemingsrecht 19, , ,3122 *per 18 december 2012 Doelstelling en beleggingsbeleid De doelstelling van UDS Quantitative Pacific Equity is het op lange termijn genereren van een hoger rendement dan de MSCI Pacific Index. De strategie belegt hiertoe in beursgenoteerde ondernemingen in de regio Azië-Pacific door middel van een actief, kwantitatief gedreven bottom-up selectieproces. De focus van de strategie ligt, naast het bottom-up selectieproces, op beheersing van het risico ten opzichte van de MSCI Pacific Index. Bij de selectie van aandelen richt UDS zich op kenmerken als de winstgevendheid van de onderneming, de waardering en de groei. Tevens wordt bij de selectie van aandelen rekening gehouden met de 10 Global Compact Principles van de Verenigde Naties, wat resulteert in een portefeuille met een sociaal duurzaam karakter. Als portefeuillemanager treedt op UBS Global Asset Management Ltd., gevestigd te Tokyo, Japan. Beleggingsresultaat UDS Quantitative Pacific Equity behaalde tot de opheffing per half december 2012 een rendement van +6,1%. Het rendement van de MSCI Pacific Index bedroeg over dezelfde periode +10,8%. Het relatieve rendement bedroeg -4,7%. De Pacific regio kende stijgende markten als gevolg van een positief wereldwijd sentiment aan het begin van het jaar, gevolgd door een zwakkere periode eveneens gevoed door veranderlijk sentiment vanuit onder andere de Westerse staatschuldenproblematiek. Het begin van het jaar werd gekenmerkt door een sterk veranderlijk sentiment. In de tweede helft van het jaar lieten aandelenbeurzen overwegend positieve rendementen zien als gevolg van stimulerend beleid van diverse Centrale Banken wereldwijd. Tegen het einde van het jaar daalt de Japanse yen fors door ingrijpen van de Bank of Japan. De strategie bleef in 2012 achter doordat zowel aandelenselectie als sectorallocatie negatief bijdroegen. Onderwegingen Rendementontwikkeling UDS Quantitative Pacific Equity & MSCI Pacific Jaarverslag

20 in de sectoren Financieel en Materialen droegen negatief bij, daarnaast pakte aandelenselectie in Japan ongunstig uit. In december is binnen de Pacific Equity Pool gekozen voor een nieuwe beleggingsbenadering, waarin één manager (Acadian Asset Management) minimum volatility en value portefeuilles beheert. Tegen deze achtergrond, en de gerealiseerde underperformance hebben de participanten hun participaties ter verkoop aangeboden waardoor het subfonds inactief is. 20 Jaarverslag 2012

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2013

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2013 VermogensParapluFonds 72 Balans en Winst & Verliesrekening 73 Toelichting 77

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006 JAARVERSLAG 2006 JAARVERSLAG 2006 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2006 VermogensParapluFonds 55 Balans en Winst & Verliesrekening 56

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2009 vermogensparaplufonds jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2009 VermogensParapluFonds

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2008

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2008 VermogensParapluFonds 81 Balans en Winst & Verliesrekening 82 Toelichting 85

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2015

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarrekening 2015 VermogensParapluFonds 70 Balans en Winst & Verliesrekening 71 Toelichting 75

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 64 Balans en Winst & Verliesrekening 65 Toelichting 69

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Persbericht Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Hoofdpunten: Rendement in 2009 20,2% Dekkingsgraad stijgt in tweede halfjaar Gestegen levensverwachting heeft drukkend effect op dekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007 Persbericht ABP, tweede halfjaar Het beleggingsresultaat over het 2 e halfjaar bedroeg 0,7%, waarmee het totale rendement over uitkomt op 3,8%. Het belegd vermogen groeide met bijna 8 miljard. De financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017 STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND Performancevergelijking PCN - ABP 2011-2015 24 februari 2017 Inhoud Uitgangspunten Risicohouding Vergelijking strategisch beleggingsbeleid Performancevergelijking

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Vermogensbeheerrapportage 4e kwartaal 2013 In het vierde kwartaal van 2013 steeg de dekkingsgraad 2,5%-punt van 99,8% naar 102,3%. Die stijging wordt grotendeels verklaard door Opname van de vordering

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie