Afschermende constructies: interactie met de omgeving en invloed van de installatie op de voertuigkerende kenmerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afschermende constructies: interactie met de omgeving en invloed van de installatie op de voertuigkerende kenmerken"

Transcriptie

1 Afschermende constructies: interactie met de omgeving en invloed van de installatie op de voertuigkerende kenmerken ing. Kris Redant Opzoekingscentrum voor de wegenbouw ir. Joseph Marra GDTech - Global Design Technology ir. Luca Felappi CRM Group Sinds de invoering van EN 1317 worden Depuis l introduction de l EN 1317, les de kenmerken van voertuigkerende caractéristiques des dispositifs de retenue constructies bepaald aan de hand van routiers sont déterminées à l aide d essais botsproeven. Deze proeven gebeuren op de choc. Ces essais se déroulent sur une een door de producent gedefinieerde configuration définie par le fabricant et sur configuratie en op een systeem dat un système installé sur le terrain du geïnstalleerd wordt op het terrein van het laboratoire. Dans le cas d une installation labo. Bij latere installatie langs de weg ultérieure le long de la route, toutes sortes kunnen allerlei redenen oorzaak zijn dat de raisons peuvent être la cause d une de installatie verschilt van de geteste différence entre l installation et la configuratie. In het artikel worden enkele configuration testée. L article énumère voorkomende verschillen met de quelques différences rencontrées au beproevingsomstandigheden opgesomd, niveau des conditions de test, ainsi qu un samen met een aantal manieren om de certain nombre de manières pour limiter invloed van deze verschillen op het l influence de ces différences sur le uiteindelijk gedrag van de voertuigkerende comportement final du dispositif de constructie te beperken of op zijn minst te retenue, ou à tout le moins, pour pouvoir kunnen evalueren. Er wordt eveneens stil les évaluer. L article s attarde également gestaan bij de installatie van sur l installation de dispositifs de retenue voertuigkerende constructies op bruggen routiers sur des ponts et sur le transfert en de overdracht van krachten indien des forces si ceux-ci sont heurtés. deze aangereden worden

2 1. PROBLEEM Sinds de invoering van de normenreeks NBN EN 1317 worden de relevante kenmerken van afschermende constructies bepaald door middel van één of meerdere botsproeven. Deze botsproeven gebeuren op een constructie die door de producent gedefinieerd werd en die geïnstalleerd wordt op de terreinen van het beproevingslaboratorium. De norm vraagt dat alle details in verband met het beproefde systeem en zijn installatie vermeld worden in het verslag van de botsproeven. De huidige versie van de norm (NBN EN : ), blijft echter vaag over de manier waarop bvb. de details in verband met de ondergrond vermeld dienen te worden. Als de latere installatie verschillend is van de geteste configuratie zal dit gevolgen hebben voor het gedrag van de afschermende constructie als deze aangereden wordt. Door hier bij de installatie al rekening mee te houden, is het mogelijk een deel van de onzekerheid die het gevolg is van de afwijkende installatie, te compenseren. En uiteraard zullen aanrijdingen in werkelijkheid meestal verschillen van de configuraties bij de proeven. 2. ENKELE VOORKOMENDE (EN "AFWIJKENDE") INSTALLATIES Hieronder worden enkele voorkomende "installatieproblemen" opgelijst, samen met voorstellen om het effect van een afwijkende installatie zo goed mogelijk in te schatten. Waar mogelijk wordt dit geïllustreerd aan de hand van een praktisch voorbeeld Invloed van de ondergrond Stalen vangrails worden voor de proeven in het labo doorgaans geïnstalleerd in een verdicht niet gebonden mengsel. De hoge weerstand van de ondergrond heeft een positief effect op het kerend vermogen en de werkingsbreedte van de afschermende constructie. Als zulke vangrailconstructie geïnstalleerd wordt in een ondergrond met een lagere weerstand zal het kerend vermogen dalen (de vangrail zal minder goed in staat zijn om aanrijdingen door een zwaar voertuig of aan hoge snelheid te weerstaan). De werkingsbreedte kan bovendien stijgen waardoor de bescherming tegen een aanrijding tegen achterliggende obstakels daalt. Voor de inzittenden van een aanrijdend licht voertuig is er daarentegen goed nieuws. Door de lagere weerstand van de ondergrond, zullen inzittenden van een personenwagen wellicht minder hinder ondervinden van de aanrijding. 1 NBN EN :2010: Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en algemene criteria voor beproevingsmethoden

3 In het omgekeerde geval, bij installatie in een ondergrond met een hogere weerstand, zullen kerend vermogen en werkingsbreedte positief evolueren. De kans op ernstige verwondingen voor de inzittenden van een aanrijdende personenwagen, zal wellicht stijgen. bron:internet (http://scarlet.unl.edu/?p=5149) & Matteo Pezzuchi, NRA Norway Om meer zekerheid te krijgen over de in situ voertuigkerende prestaties van een afschermende constructie vraagt standaardbestek 250 (Hfdst. 8) dat de aannemer maatregelen neemt om er voor te zorgen dat de manier van plaatsing gelijkwaardig is aan de plaatsing tijdens de botsproeven. Op vraag van AWV en SIGNEQ werd door de Belgische spiegelgroep een voorstel ontwikkeld dat moet toelaten om: 1. de ondergrond te classificeren 2. maatregelen voor het behoud van de prestaties te evalueren Het voorstel is voor een deel gebaseerd op een bestaande Spaanse aanbeveling Bodemkenmerken Voor de bepaling van de bodemkenmerken wordt een proef voorgesteld waarbij een in de grond gedreven standaardprofiel horizontaal belast wordt. De kracht die nodig is om een bepaalde horizontale verplaatsing te realiseren, geeft een indicatie van de bodemkenmerken die relevant zijn voor de vangrailconstructie. Bij een eerste test op het terrein van het OCW in Sterrebeek 3 werd de uitvoerbaarheid van de methode uitgeprobeerd. In totaal 9 profielen werden in de grond gedreven en horizontaal belast. Voor gelijkaardige profielen bleken de resultaten telkens vergelijkbaar te zijn of kon het verschil verklaard worden door de resultaten van de nadien uitgevoerde slagsonderingsproeven. Verdere ervaring op het terrein zal moeten uitwijzen of de voorgestelde classificatie voor de ondergrond realistisch is. 2 Orden Circular 28/2009 sobre criterios de implantación de barreras de seguridad metálicas, Dirrecion general de carreteras, Madrid, zie OCW mededelingen nr 92, 3/2012

4 F x L L bron: OCW Intussen werkt CEN/TC226/WG1 aan de revisie van EN In recente versies wordt meer aandacht besteed aan o.a. een duidelijkere omschrijving van de beproevingsomstandigheden. De methode die momenteel naar voor wordt geschoven voor het karakteriseren van de ondergrond gelijkt heel sterk op de hiervoor beschreven procedure Evaluatie wijzigingen aan afschermende constructie Standaardbestek 250 vraagt maatregelen om de voertuigkerende kenmerken ook te verzekeren in een andere ondergrond dan deze van de testsite. In de praktijk stelt dit probleem zich vooral bij installatie in een lossere ondergrond. Binnen de Belgische spiegelgroep werd afgesproken dat wijzigingen aan het ondergrondse deel van steunpalen, mits evaluatie 5, aanvaardbaar zijn zonder dat de botsproeven opnieuw gedaan moeten worden. Deze evaluatie bestaat uit twee delen. Voorafgaand aan de botsproef en in dezelfde ondergrond wordt een individuele steunpaal van het te testen systeem geïnstalleerd (systeempaal). Deze steunpaal wordt, net als voor het karakteriseren van de ondergrond, horizontaal belast. De kracht die nodig is voor het realiseren van een zekere verplaatsing is maatgevend. Bij installatie van een zelfde systeempaal in een andere (lossere) ondergrond dienen maatregelen genomen te worden om er voor te zorgen dat de kracht die nodig is voor het realiseren van dezelfde verplaatsing dezelfde is als bij de test in de ondergrond van de botsproef. In de praktijk zal dit betekenen dat de ondergrondse paallengte verhoogd dient te worden of dat het ondergrondse oppervlak dat weerstand biedt bij het belasten van de paal, vergroot wordt. De fabrikant of aannemer hebben hierbij de vrijheid zelf een aanpak voor te stellen. De procedure biedt een houvast bij het evalueren van deze aanpak. 4 NBN EN :2007+A1:2008: Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen 5 NBN EN :2007+A1:2008: Bijlage A van de norm laat toe dat het effect van bepaalde wijzigingen aan de afschermende constructie geëvalueerd worden door middel van een alternatieve methode

5 Numerieke simulatie 67 De invloed van de ondergrond op de prestaties van stalen vangrails en de eventuele maatregelen ter behoud van deze prestaties in verschillende types ondergrond kunnen eveneens geëvalueerd worden aan de hand van numerieke simulaties. 1. Met behulp van de gegevens van een push-pull test (zie ) kan een model opgebouwd worden van de ondergrond waarin de vangrailconstructie getest werd. 2. Door vergelijking van de resultaten van de werkelijke botsproef en de gesimuleerde botsproef kan het volledige model (model vangrail + model ondergrond) gevalideerd worden. 3. Aan de hand van de resultaten van een push-pull test op de locatie waar de vangrail geïnstalleerd zal worden, kan ook van deze ondergrond een model opgebouwd worden. 4. Een model van vangrailconstructie in de ondergrond waar geïnstalleerd zal worden, laat toe een inschatting te maken van het uiteindelijke gedrag na installatie. Indien blijkt dat dit gedrag nadelig beïnvloed wordt, is het mogelijk om de invloed van wijzigingen aan de constructie om de prestaties te behouden, eveneens te simuleren. Op die manier is het mogelijk een benadering te maken van de voertuigkerende kenmerken van een aangepaste constructie in een verschillende ondergrond zonder nieuwe botsproeven. bron: CRM group 2.2. Installatielengte Bij de botsproef gebeurt de aanrijding met de te testen constructie op ongeveer 1/3 van de totaal geïnstalleerde lengte. Volgens EN wordt de installatielengte voldoende geacht als er geen zijdelingse verplaatsing is van de uiterste (verplaatsbare) elementen (enkel overdracht van longitudinale krachten aan de uiteinden). Voor klassieke afschermende constructies varieert deze lengte doorgaans tussen 60 en 100 m. 6 Numerieke simulatie van botsproeven op voertuigkerende constructies wordt beschreven in CEN/TR 16303: Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system 7 zie ook 3 8 NBN EN :2010: Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails

6 Om de voertuigkerende kenmerken niet in het gedrang te brengen dient bij werkelijke installatie steeds minimum de beproefde lengte geïnstalleerd te worden. Bovendien dient de installatie te starten op minstens 1/3 van de zone die beschermd dient te worden. Na de te beschermen zone dient er eveneens minstens 1/3 werkende lengte voorzien te worden om de werking van de voertuigkerende constructie te verzekeren ter hoogte van de zone die beschermd dient te worden. bron: CRM group Lokale omstandigheden kunnen het onmogelijk maken om deze vuistregel te respecteren. Indien er enkel een kortere lengte van de afschermende constructie geïnstalleerd kan worden of indien de resterende lengte voor en na de te beschermen zone ontoereikend is, dient geëvalueerd te worden wat de gevolgen zijn van deze afwijkende installatie en welke maatregelen eventueel mogelijk zijn om het kabeleffect te behouden of toch de vereiste voertuigkerende kenmerken te kunnen waarborgen Maatregelen ter behoud van het kabeleffect Indien het niet mogelijk is de volledige lengte van een constructie te installeren is het misschien mogelijk de uiteinden te verbinden met een andere voertuigkerende constructie of bijkomend te verankeren. Het is daarbij belangrijk dat de overgangsconstructie met de andere installatie of de bijkomende verankering zelf geen onveilige situatie opleveren. Een numerieke simulatie van de korte installatie met aangepaste bevestiging van de uiteinden laat toe om de voertuigkerende kenmerken van installatie te evalueren Installatie van een hoger kerend vermogen Eventueel kan er voor gekozen worden een meer performante constructie te installeren. Een numerieke simulatie laat toe om te evalueren of de meer performante maar eveneens kortere installatie in staat is de voertuigen tegen te houden die tot de keuze van het initieel gewenste prestatieniveau geleid hebben Installatie op een brugconstructie NBN EN houdt rekening met (beperkte) krachten die worden overgedragen op een brugconstructie door aanrijding van een voertuigkerende constructie. Sinds de invoering van EN 1317 is men echter tot het besef gekomen dat deze overgedragen krachten in 9 NBN EN :2004: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen ( )

7 werkelijkheid veel groter kunnen zijn dan de waarden waar tot dan toe in de Eurocodes rekening mee werd gehouden. Bij een aanrijding van een afschermende constructie zal een deel van de energie altijd overgedragen worden naar de omgeving. Voor een installatie in de berm langs de kant van de weg "verdwijnen" deze krachten in de ondergrond. Bij een aanrijding van een vangrailconstructie op een brug, wordt een deel van deze krachten afgeleid naar het brugdek en de onderliggende structuur. Hogere veiligheidseisen en de vraag naar meer performante voertuigkerende constructies maken het, vooral bij renovaties van bestaande bruggen, moeilijk om systemen te vinden waarbij de bij impact overgedragen krachten, beperkt blijven bron: HIASA-Gonvarri group, TRB conference, 01/2012 EN 1317 geeft geen informatie over de krachten die bij de impact overgedragen worden naar de omgeving. Installateurs van voertuigkerende constructies en wegenadministraties hebben echter wel mogelijkheden om de grootte van de krachten die op het brugdek terecht komen, in te schatten Vereenvoudigde analytische methode Voor klassieke stalen vangrails (bestaande uit een aantal steunpalen die verbonden worden door horizontale elementen) kan een vereenvoudigde analytische methode toegepast worden. Uitgaand van de materiaalkenmerken en de geometrische kenmerken van de steunpalen, kan bepaald worden bij welke combinaties van moment en dwarskracht de steunpaal het zal begeven. De grootte of de richting van een impact spelen bij deze aanpak geen rol.

8 De bezwijkbelasting van de steunpaal is meteen ook de maximale belasting die overgedragen kan worden aan de brugconstructie. Als deze belasting onder de maximale weerstand van de brug blijft, kan de vangrailconstructie zonder bijkomende maatregelen geïnstalleerd worden. Als dit niet het geval is, dient de constructie bijkomend versterkt te worden of dient er gekozen te worden voor een vangrailconstructie die minder belastingen doorgeeft Beproeving of numerieke simulatie Enkele landen vereisen dat de krachten die tijdens een impact tegen een afschermende constructie op een brug overgedragen worden op de onderliggende structuur, experimenteel bepaald worden. Hiervoor hebben bepaalde laboratoria een brugdek nagebouwd en voorzien van meetuitrusting. De te testen constructie wordt gemonteerd op de brugconstructie en tijdens de botsproef worden de belastingen gemeten die naar het brugdek overgedragen worden. De rekenwaarde wordt nadien afgeleid uit de gemeten waarden. Deze methode geeft de krachten die overgedragen worden tijdens een genormaliseerde aanrijding. Bij een werkelijke aanrijding zullen snelheid, massa en aanrijhoek wellicht verschillen. Er van uit gaande dat de voertuigkerende constructie zelf ook nog een zekere 'reserve' heeft vooraleer te begeven, lijkt het aannemelijk dat de werkelijk overgedragen krachten hoger kunnen zijn dan de rekenwaarden die uit de proef bepaald werden. De metingen gebeuren voor een bepaald type van brugconstructie. Bij gebruik dient geëvalueerd te worden of deze experimenteel bepaalde rekenwaarden - eventueel mits een conversie - ook gebruikt kunnen worden voor andere brugconstructies Indien tijdens de originele botsproef deze krachten niet werden gemeten, is het eventueel mogelijk een numeriek model op te bouwen en de overgedragen belastingen te bepalen aan de hand van een simulatie. Om representatieve resultaten te verkrijgen is het in dit geval belangrijk om naast een gevalideerd model van de voertuigkerende constructie, ook het brugdek correct te modelleren Installatie van een 'motorvangplank'

9 Een aanrijding met een vangrail heeft voor motorrijders doorgaans heel ernstige gevolgen. Na aandringen heeft CEN/TC226 de normenreeks EN 1317 uitgebreid met een methode voor de evaluatie van de ernst van een aanrijding van een vangrail door een motorrijder 10. De methode houdt enkel rekening met de zgn. 'sliding-impact' configuratie waarbij een motorrijder van zijn machine valt en met het hoofd voorwaarts over de grond tot tegen de constructie schuift. Voor de beproeving wordt de aanvullende bescherming gemonteerd op een vangrailconstructie. Meestal zijn dit continue systemen die niet alleen beletten dat een motorrijder rechtstreeks tegen de steunpalen terecht komt maar die eveneens verhinderen dat een motorrijder onder de vangrail door glijdt. Oplossingen waarbij enkel de steunpalen beschermd worden door installatie van zgn. kussens bestaan ook en kunnen eveneens getest worden volgens de Europese methode. De resultaten zijn enkel geldig voor de geteste vangrail (eventueel gecombineerd met een aanvullende motor-bescherming). De norm geeft aan dat de installatie van een aanvullende motorbescherming op een voertuigkerende constructie de eventueel eerder bepaalde voertuigkerende kenmerken kan wijzigen. De gevolgen van zulke montage dienen geëvalueerd te worden. bron: CRM group Er bestaan echter maar weinig geteste combinaties. Een wegbeheerder die net een (geteste) constructie geplaatst heeft, zal niet geneigd zijn deze te vervangen omwille van de nood voor een aanvullende motorbescherming. In heel wat gevallen zal de aanvullende bescherming gemonteerd worden op de reeds aanwezige voertuigkerende constructie. Ondanks het voorbehoud van de norm, laten een aantal vuistregels toe het effect van deze bijkomende installatie in te schatten Het gedrag t.a.v. de aanrijding door een zwaar voertuig (kerend vermogen & werkingsbreedte) zal wellicht niet of enkel in positieve zin beïnvloed worden. Bij twijfel (bvb. 10 CEN/TS :2012: Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers

10 over de gevolgen voor de ASI-waarde) zou een eenvoudige numerieke simulatie moeten kunnen volstaan. Klassieke motorbeschermingssystemen bestaan uit een relatieve dunne plaat die met absorberend element (beugels of afstandhouders) verbonden wordt met de originele voertuigkerende constructie. De invloed van deze onderdelen is afhankelijk van de stijfheid van de originele constructie waarop de aanvullende bescherming gemonteerd wordt. Bij relatief lichte originele constructies kan een aanvullende motorbescherming in uiterste gevallen bij een aanrijding van een licht voertuig functioneren als 'schans' waardoor de vangrail bij aanrijding overschreden kan worden. De norm blijft vaag hierover. Uit voorzorg is het wellicht aan te bevelen enkel motorbeschermingssystemen te installeren die ook getest werden op een gelijkaardige voertuigkerende constructie als deze waarop de aanvullende bescherming uiteindelijk geïnstalleerd zal worden. Eventueel kan een numerieke simulatie nog bijkomende gegevens opleveren over de wijziging van de voertuigkerende prestaties door de installatie van de aanvullende bescherming Overgangen EN 1317 voorziet een methode voor het testen van overgangen 11. Aangezien de methode momenteel echter herzien wordt en door het hoge aantal testen heel erg duur is, zijn er maar weinig geteste systemen beschikbaar. Dikwijls worden overgangen op de werf gerealiseerd. Overgangen van een 'flexibele' naar een 'starre' constructie zijn te mijden. Door alvast enkele vuistregels te hanteren kunnen de mogelijke gevolgen bij een aanrijding beperkt worden. - Geen overgangen waarbij het kerend vermogen te veel toeneemt - Geen overgangen waarbij de werkingsbreedte te veel afneemt - Uitstekende delen stroomopwaarts maximaal vermijden Voor overgangen waarvoor geen geteste constructie toegepast wordt, kunnen de voertuigkerende kenmerken eventueel geëvalueerd worden aan de hand van een simulatie. In dat geval is het belangrijk dat er een gevalideerd model bestaat voor beide constructies waartussen de overgang gerealiseerd dient te worden. 11 NBN ENV :2002: Road restraint systems. Part 4, performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers (in herziening)

11 simulatie van een niet correct gedimensioneerde overgang bron: GDTech / CRM Group simulatie van een correct gedimensioneerde overgang bron: GDTech / CRM Group 3. Numerieke simulatie Het numeriek modelleren en virtueel testen van voertuigkerende constructies wordt beschreven in de reeks CEN/TR De methode is niet bedoeld om de werkelijke testen te vervangen. Simulatie kan wel dienen als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe of aangepaste oplossingen en eventueel als ondersteuning bij de beoordeling van situaties op het terrein. De resultaten van een numerieke simulatie zijn enkel bruikbaar indien het model correct gevalideerd werd 12. De validatie van een model gebeurd door het vergelijken van de resultaten van een werkelijke botsproef volgens EN 1317 met de resultaten van een gesimuleerde botsproef. Om het model te kunnen valideren dient duidelijk aangetoond te worden dat voor verschillende parameters het verschil tussen de resultaten van de werkelijke en de virtuele proef binnen duidelijk afgebakende grenzen ligt. Het uitgangspunt van CEN/TR is steeds dat simulaties enkel bruikbare resultaten opleveren als de gebruikte modellen gevalideerd werden. In dat geval kan het effect van kleine wijzigingen geëvalueerd worden aan de hand van enkel een simulatie zonder de fabrikant te verplichten een werkelijke (en dure) botsproef uit te voeren. Voor de hierboven beschreven scenario's zijn de aanpassingen echter vrij groot en wordt de simulatie voornamelijk gebruikt om een botsproef te vermijden maar toch een deel onzekerheid over de werkelijke prestaties van de voertuigkerende constructie weg te nemen. 12 CEN/TR : Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 4: Validation Procedures

12 Numerieke simulatie is geen gemakkelijke materie. De werkgroep van CEN/TC226 die verantwoordelijk is voor het opstellen van de 4 delen van CEN/TR 16303, voorziet daarom ook een vijfde deel voor het kwalificeren van de personen die een numeriek model kunnen opbouwen en de resultaten van een virtuele test kunnen analyseren.

INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET

INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET ir. MARGO BRIESSINCK Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid Bij het invoeren van rekeningrijden op een deel van het wegennet, i.c. het hoofdwegennet,

Nadere informatie

VERGEVINGSGEZINDE WEGEN IN VLAANDEREN. Erik De Bisschop Agentschap Wegen en Verkeer

VERGEVINGSGEZINDE WEGEN IN VLAANDEREN. Erik De Bisschop Agentschap Wegen en Verkeer VERGEVINGSGEZINDE WEGEN IN VLAANDEREN Erik De Bisschop Agentschap Wegen en Verkeer Inleiding Instructies rond afschermende constructies Basis uit IRDES rapport (Eranet road Safety 2009) Verschenen in 2014

Nadere informatie

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Dienst Stadsontwikkeling GEMEENTE UTRECHT Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Nummer : wr 29 auteur eigenaar : A. Borst : A. Borst uitgave : 9-10-2013 mutatie : werkrichtlijn wr 29/blz: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergevingsgezinde infrastructuur voor motorrijders

Vergevingsgezinde infrastructuur voor motorrijders Vergevingsgezinde infrastructuur voor motorrijders Kris Redant Vergevingsgezinde infrastructuur voor motorrijders 1. Statistieken 2. De motorrijder op de weg 3. Geometrie / Wegontwerp 4. Oppervlakkenmerken

Nadere informatie

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES Nele Tilley Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics www.floheacom.ugent.be Ghent University UGent pag. 1 onderzoek aan de universiteit: ver van mijn bed?

Nadere informatie

Management systeem 167/2013

Management systeem 167/2013 Management systeem 167/2013 Janneck Peersman, 2015-07-07 Handboek of management systeem? Een handboek beschrijft wat je doet en hoe Maakt duidelijk, elimineert twijfel Zeer nuttig bij opleiding nieuwe

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Statische calculatie Country High 8 x 2 m. NL14200 brug Aetsveld B rev0. Ir. EHM Volker. Streetlife Bv. Oude Singel 144.

Statische calculatie Country High 8 x 2 m. NL14200 brug Aetsveld B rev0. Ir. EHM Volker. Streetlife Bv. Oude Singel 144. Statische calculatie Country High 8 x 2 m NL14200 brug Aetsveld B3 Country High brug model 28-9-2015 rev0 Ir. EHM Volker Streetlife Bv Oude Singel 144 2312 RG Leiden T:071-524 6846 www.streetlife.nl streetlife@streetlife.nl

Nadere informatie

November MS 3 Page 1. Inhoudstafel. 1) Wegveiligheid verbeteren. 2) Werkingsprincipe. 3) Huidige en toekomstige staalsoorten.

November MS 3 Page 1. Inhoudstafel. 1) Wegveiligheid verbeteren. 2) Werkingsprincipe. 3) Huidige en toekomstige staalsoorten. Nieuwe stalen oplossingen voor de wegen November 2005 Page 1 Inhoudstafel 1) Wegveiligheid verbeteren 2) Werkingsprincipe 3) Huidige en toekomstige staalsoorten Page 2 1 3 scenario's Wegveiligheid verbeteren

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Titel: Toetsing van Drentea kantoortafel PRO-T aan de eisen t.a.v. afmetingen, veiligheid, Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Pagina: 2/9 SHR

Nadere informatie

COPRO v.z.w. Onpartijdige instelling voor de Controle en Certificatie van wegenbouwproducten.

COPRO v.z.w. Onpartijdige instelling voor de Controle en Certificatie van wegenbouwproducten. COPRO v.z.w. Onpartijdige instelling voor de Controle en Certificatie van wegenbouwproducten. Certificatie van afschermende constructies - Stalen vangrailconstructies - Geprefabriceerde betonnen veiligheidsstootbanden;

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

Product catalogus: GARSY Contour edging www.garsy.com

Product catalogus: GARSY Contour edging www.garsy.com Stalen edging Product catalogus: GARSY Contour edging 2 Garsy edging...de voordelen zijn overduidelijk Snel en makkelijk te vormen curves Ook perfect voor strakke lijnen Werkt voor alle types ondergrond

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 58 4200 AB GORINCHEM Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer ENL-14-001109 Rookwerendheid

Nadere informatie

Handleiding voor de opmeting Instructions pour la prise de mesure Wand/deur in hoek - Paroi/porte en coin

Handleiding voor de opmeting Instructions pour la prise de mesure Wand/deur in hoek - Paroi/porte en coin 1 Situatie / Situation Aanduiden: installatie op douchebak of betegelde vloer. Indiquer: installation sur receveur de douche ou sur sol carrelé. 2 Op douchebak/sur receveur Plaatsing van uiterste punt

Nadere informatie

Europese regelgeving brandkleppen

Europese regelgeving brandkleppen Europese regelgeving brandkleppen Europese Bouwproducten richtlijn In 1989 werd de Europese bouwproductenrichtlijn ingevoerd. Deze richtlijn werd ingevoerd om technische belemmeringen van de handel binnen

Nadere informatie

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1).

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1). Infofiche 56.4 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE STANDAARDISERING VAN DE CONTAINERSLEDES DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE OPENBARE BRANDWEER EN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 11.06.2008) Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Eigenaar van het classificatierapport SQR Products Nijverheidsstraat AJ Uden Nederland

Eigenaar van het classificatierapport SQR Products Nijverheidsstraat AJ Uden Nederland C/ elobal safetv CJ Classificatierapport voor reactie bij brand Nr14619C Eigenaar van het classificatierapport SQR Products Nijverheidsstraat 3 545 AJ Uden Nederland Inleiding Dit classificatierapport

Nadere informatie

Uitlaatsysteem aanpassen

Uitlaatsysteem aanpassen Beperkingen bij aanpassen van uitlaatsysteem Beperkingen bij aanpassen van uitlaatsysteem Algemene beperkingen voor alle motortypes en uitlaatsystemen BELANGRIJK! Over het algemeen is het niet toegestaan

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 90 LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS UITGAVE : 05/2004 Index 1. INLEIDING...3 2. FABRICATIEVOORWAARDEN...3 2.1. VERWERKING VAN HET

Nadere informatie

Wat is een kleine windturbine?

Wat is een kleine windturbine? Wat is een kleine windturbine? Provincie West-Vlaanderen, 23 juni 2014 Mark Runacres Vrije Universiteit Brussel Mark.Runacres@vub.ac.be Mobile: 0476 41 24 63 1 Overzicht Korte voorstelling van de spreker

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-15 HYDRAULISCHE DEMPERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL UITGAVE: 2014 [Tekst] Deze uitgave vervangt elke vorige versie INHOUD Normatieve

Nadere informatie

Distributie- en bureauzuilen in aluminium

Distributie- en bureauzuilen in aluminium Distributie- en bureauzuilen in aluminium Editie 2013 IDT, een Noors bedrijf dat alles in eigen fabriek produceert, startte de productie van elektro producten in 2005. Sinds die tijd is IDT uitgegroeid

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002 Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp April 2002 ....................... Colofon Uitgegeven door: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Informatie: ir. H. Schuurman Telefoon: 010 282 5889 Fax:

Nadere informatie

Langer thuis wonen! GRIPO ALU grijppaal voor een gemakkelijker dagelijks leven. Functionele hulpmiddelen

Langer thuis wonen! GRIPO ALU grijppaal voor een gemakkelijker dagelijks leven. Functionele hulpmiddelen Langer thuis wonen! GRIPO ALU grijppaal voor een gemakkelijker dagelijks leven Functionele hulpmiddelen www.prestonability.com Één systeem - ontelbare mogelijkheden GRIPO ALU een veilige ondersteuning

Nadere informatie

Information produit : Bacs en bois exotique

Information produit : Bacs en bois exotique Information produit : Bacs en bois exotique Pour la fabrication de nos bacs, nous n utilisons que du bois exotique certifié FSC, provenant de sources légales et gérées durablement, d une durabilité de

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

Dienstorder !"##$% &'(()*+,-(()*+( $. / ' Dienstorder MOW/AWV 2008/16. Verspreiding: *

Dienstorder !##$% &'(()*+,-(()*+( $. / ' Dienstorder MOW/AWV 2008/16. Verspreiding: * Dienstorder!"##$% &'(()*+,-(()*+( $. / ' Dienstorder MOW/AWV 008/16 Verspreiding: * uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 1 vragen naar / e-mail telefoonnummer datum ir. Armand Rouffaert 0 553 78 01 armand.rouffaert@mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

Verbeteringsbericht Bestek nr. 60/02/14/00474

Verbeteringsbericht Bestek nr. 60/02/14/00474 Verbeteringsbericht 3 2017-02-02 Bestek nr. 60/02/14/00474 Open offerteaanvraag voor de aanneming van werken: MST.T0.070_Tangent (delen 1+2+3): Technische uitrusting, Wegenis, Afwerking & Signaletica +

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren

HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren Beschadigde dilatatievoegen zijn een echte nachtmerrie voor elke warehouse- and facility manager. Het is een bron van continue frustratie

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

Séminaire «Normes et politiques publiques»

Séminaire «Normes et politiques publiques» Séminaire «Normes et politiques publiques» Comment référer aux normes dans la réglementation et politiques publiques? Kristel Wierinck, Attaché Renaud Collette, Conseiller SPF Economie 4 mai 2017 Contenu

Nadere informatie

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Brandwerende Deuren ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht Voorstelling ISIB Voorschriften voor deuren Structuur EN-normen, toegepast op deuren Overzicht normen 2011-02-24

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

Halve schalen rond palen Demi-vasques autour des poteaux

Halve schalen rond palen Demi-vasques autour des poteaux Halve schalen rond palen Demi-vasques autour des poteaux Hippodroomstraat 66 - BE- 8790 Waregem Email : info@belterra.be 9 De halve schalen zijn verkrijgbaar in : - PE in rotatiepers gegoten polyethyleen

Nadere informatie

Module n 6 van 7. 6 Leeflijnen. 1 Valbeveiligingssystemen 2 Verankeringspunten 3 Werken in besloten ruimtes 4 Werken op koord 5 Rescue

Module n 6 van 7. 6 Leeflijnen. 1 Valbeveiligingssystemen 2 Verankeringspunten 3 Werken in besloten ruimtes 4 Werken op koord 5 Rescue Leeflijnen 11/2015 Module n 6 van 7 1 Valbeveiligingssystemen 2 Verankeringspunten 3 Werken in besloten ruimtes 4 Werken op koord 5 Rescue 6 Leeflijnen 7 Jaarlijkse inspectie Samenvatting Introductie Leeflijnen

Nadere informatie

Griepepidemie. Modelleren B. Javiér Sijen. Janine Sinke

Griepepidemie. Modelleren B. Javiér Sijen. Janine Sinke Javiér Sijen Janine Sinke Griepepidemie Modelleren B Om de uitbraak van een epidemie te voorspellen, wordt de verspreiding van een griepvirus gemodelleerd. Hierbij wordt zowel een detailbenadering als

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)

Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 1 waarbij de palen in elkaar geplaatst worden, is essentieel

Nadere informatie

Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning Albert II-laan 20 bus Brussel

Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Departement Mobiliteit en Openbare Werken Technisch Ondersteunende Diensten Expertise Beton en Staal (EBS) Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Snijvast, snijvaster, snijvastst?

Snijvast, snijvaster, snijvastst? Snijvast, snijvaster, snijvastst? Prestatieniveaus voor snijbestendige handschoenen Omdat je op basis van uiterlijke kenmerken vaak niet kunt beoordelen wat de daadwerkelijke mechanische eigenschappen

Nadere informatie

Vergelijking tussen simulaties en werkelijkheid

Vergelijking tussen simulaties en werkelijkheid Vergelijking tussen simulaties en werkelijkheid Prof. Bart Merci Ghent University, Belgium Faculty of Engineering Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics Overzicht Inleiding Wat is de werkelijkheid?

Nadere informatie

Het creëren van vergevingsgezinde wegbermen door het gebruik van passief veilige weginfrastructuur volgens de EN12767

Het creëren van vergevingsgezinde wegbermen door het gebruik van passief veilige weginfrastructuur volgens de EN12767 Het creëren van vergevingsgezinde wegbermen door het gebruik van passief veilige weginfrastructuur volgens de EN12767 Datum: November 2015 Valeska Kleinekorte www.safety-product.eu www.zippole.com Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

17 september 2014 ONTWERP EN BEREKENING NEN NEN--EN 1998 EN 1998--1 1 + MEMO 15 mei 2014 NIEUWBOUWREGELING 1 Ing. H.J. Hoorn RC

17 september 2014 ONTWERP EN BEREKENING NEN NEN--EN 1998 EN 1998--1 1 + MEMO 15 mei 2014 NIEUWBOUWREGELING 1 Ing. H.J. Hoorn RC 17 september 2014 ONTWERP EN BEREKENING NEN-EN 1998-1 + MEMO 15 mei 2014 NIEUWBOUWREGELING 1 Ing. H.J. Hoorn RC 2 Introductie 3 Introductie 4 Introductie 5 Introductie Regelgeving Groningen 6 Gegevens

Nadere informatie

NEDERLANDS. FRANçais

NEDERLANDS. FRANçais NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz (versie M: met bewegingsdetector) Carte active longue portée - 433 Mhz (version M: avec capteur de mouvement) The installer

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

Simulatie van onthechtingsmechanismen bij betonconstructies versterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening. DOV mei 2004 Ernst Klamer

Simulatie van onthechtingsmechanismen bij betonconstructies versterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening. DOV mei 2004 Ernst Klamer Simulatie van onthechtingsmechanismen bij betonconstructies versterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening DOV mei 2004 Ernst Klamer Afstudeercommissie Prof. dr. ir. D.A. Hordijk (TU/e) Dr. ir.

Nadere informatie

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz Carte active longue portée - 433 Mhz The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Actieve lange

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2013/12

Dienstorder MOW/AWV/2013/12 Dienstorder MOW/AWV/2013/12 19 augustus 2013 Titel: Kostprijs, vergoeding en aanvraagprocedure voor het verkrijgen van verkeersparameters bij het Agentschap Wegen en Verkeer Voorgesteld door: (stuurgroep)

Nadere informatie

6 / 05 / 2010 Workshop CRR Revêtements de ponts Nouvelles technologies OCW workshop Bedekkingen op bruggen Voorbij het bekende

6 / 05 / 2010 Workshop CRR Revêtements de ponts Nouvelles technologies OCW workshop Bedekkingen op bruggen Voorbij het bekende 6 / 05 / 2010 Auditorium STERREBEEK Workshop CRR Revêtements de ponts Nouvelles technologies OCW workshop OCW workshop Afwerken van het draagvlak met bitumineuze massa s Luc Van Audenhaege, technische

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

Lichtvisie en vergevingsgezinde wegen. ir. arch. Bart Janssens

Lichtvisie en vergevingsgezinde wegen. ir. arch. Bart Janssens Lichtvisie en vergevingsgezinde wegen ir. arch. Bart Janssens Vergevingsgezind http://www.stuff.co.nz/motoring/videos/9583975/grim-message-in-new-roadsafety-ad Inhoud Vergevingsgezinde wegen Basisprincipes

Nadere informatie

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN AFSCHERMENDE CONSTRUCTIES VOOR WEGEN COPRO Z.1 Researchpark Kranenberg 190 1731 Zellik COPRO vzw Versie 3.0 van 20150404 Goedgekeurd door de Adviesraad afschermende constructies

Nadere informatie

RVS HERSTELLING MANCHETTE MANCHETTE DE REPARATION INOX

RVS HERSTELLING MANCHETTE MANCHETTE DE REPARATION INOX RVS HERSTELLING MANCHETTE MANCHETTE DE REPARATION INOX HANDIRANGE Manchettes de réparation en inox avec joint gaufré. 1 pièce : Ø15 au Ø350, longueur max. : 300mm 2 pièces : Ø88 au Ø450, longueur max.

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION LABO: FLVVM VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption

Nadere informatie

van fotovoltaïsche installaties

van fotovoltaïsche installaties Bliksembeveiliging van fotovoltaïsche installaties E. Cailleux Normen Antenne Brandpreventie Te behandelen punten 1. De nieuwe norm voor de bescherming van gebouwen tegen blikseminslag 2. Risicoanalyse

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Noise Fire Solutions. Dit lettertype hebben wij niet. Nu Bauhaus Heavy gebruikt. Nofisol, Het Grote vergelijk 2. Niet alle schotten zijn hetzelfde...

Noise Fire Solutions. Dit lettertype hebben wij niet. Nu Bauhaus Heavy gebruikt. Nofisol, Het Grote vergelijk 2. Niet alle schotten zijn hetzelfde... Noise Fire Solutions Dit lettertype hebben wij niet. Nu Bauhaus Heavy gebruikt. Nofisol, Het Grote vergelijk 2 Niet alle schotten zijn hetzelfde... De Reden In Het Grote vergelijk (uitgave september 2014)

Nadere informatie

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 1 Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 2 Agenda Algemeen kader Cadre général Rol Defensie Rôle de

Nadere informatie

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 9/12/15 Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 1 9/12/15 Alarmsysteem - Met bedrading of draadloos Agenda Mogelijke toepassingen Voordelen

Nadere informatie

INDUSTRIELE CICHOREI

INDUSTRIELE CICHOREI 23/05/2002 COMITE VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN Criteria voor het onderzoek van rassen met het oog op hun toelating tot de catalogus INDUSTRIELE CICHOREI

Nadere informatie

Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling

Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling Samenvatting In dit toetsingskader, gebaseerd op de in 2014 verschenen nieuwe WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling

Nadere informatie

EN 12899: een overzicht

EN 12899: een overzicht Kris Redant (OCW) EN 12899 (NBN) EN 12899-1(2001) EN 12899-x:2007 EN 12899-1 (Vaste verkeersborden) EN 12899-2 (Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB)) EN 12899-3 (Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

ONDERDRUK IN FLEXIBELE SLANGEN

ONDERDRUK IN FLEXIBELE SLANGEN 6.1. INLEIDING Een van de belangrijkste grootheden in een luchtbehandelings- of ventilatiesysteem is de druk. Zowel de absolute als de relatieve luchtdruk worden gebruikt voor het bepalen van de luchtdichtheid

Nadere informatie

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer Dir. Brandpreventie FOD Binnenlandse Zaken jan.desaedeleer@ibz.fgov.be brandvrije geluidsisolatie rookdichte branddeur zeer

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 50 RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN (ROLLEND MATERIEEL VOOR REIZIGERS EN LOCOMOTIEVEN) UITGAVE: 09/2012 Pagina 2 van 5 Technische

Nadere informatie

Informatiebundel. Proefbelasting op druk met trekpalen

Informatiebundel. Proefbelasting op druk met trekpalen Informatiebundel Proefbelasting op druk met trekpalen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. PRINCIPEWERKING VAN PROEFBELASTING MET TREKPALEN 3. OPSTELLING EN WERKWIJZE 4. MEETTOESTELLEN EN TOEBEHOREN 5. PAALKEUZE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SYNTHESE VAN DE ANTWOORDEN OP DE CONSULTATIE VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INTERPRETATIE EN IMPACT VAN DE BEPALING DAT NUMMERS

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010 Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Architect: Ing. Miroslav Ing. Miroslav Maťaščík Maťaščík - Alfa 04 -a.s., Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Vleugelboot 22 3991 CL HOUTEN Boerhaavelaan 40 2713 H ZOETERMEER Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER

Nadere informatie

Horizontale levenslijn SECUROPE. Bevestiging op geïsoleerd dak en zinken dak

Horizontale levenslijn SECUROPE. Bevestiging op geïsoleerd dak en zinken dak November 2012 Email : marketing@fallprotec.com Horizontale levenslijn SECUROPE Bevestiging op geïsoleerd dak en zinken dak 1 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel... 2 2. Homologatie... 3 3. Bevestigingsgeheel

Nadere informatie