Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga"

Transcriptie

1 Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga 1. Gemeenschappelijk voor alle opleidingen en evaluaties Aantal deelnemers De opleidingssessies zijn beperkt tot 15 personen. Dit is noodzakelijk om interactie mogelijk te maken tussen de lesgever en de cursisten. Voor de evaluatie mogen max. 2 sessies gegroepeerd worden of kunnen kandidaten voor een herexamen worden toegevoegd, indien het totale aantal deelnemers niet meer dan 25 bedraagt. De lesgevers De opleidingen mogen gegeven worden door één of meerdere lesgevers van het centrum die erkend zijn door KVBG. Voorwaarden tot erkenning als lesgever zijn : - met succes de basisopleiding Cerga-professionele gasinstallateur (52 uur) gevolgd hebben; - de specifieke dagcursus voor lesgevers gevolgd hebben bij KVBG ; - jaarlijks de verplichte bijscholing volgen. Didactische ondersteuning Het Cerga-secretariaat stelt de opleidingscentra en de lesgevers al het nodige didactische materiaal voor de opleiding digitaal ter beschikking via een beveiligde sectie van de website van Cerga, die enkel toegankelijk is voor de lesgevers en de opleidingscentra. Alle updates van het cursusmateriaal zullen door KVBG eveneens op deze manier worden bezorgd aan de opleidingscentra. Het opleidingscentrum staat in voor het afdrukken van de syllabussen, het vademecum, de oefeningen, de evaluatievragen, enz. Aanwezigheidslijsten Het opleidingscentrum wordt verzocht om een aanwezigheidslijst in te vullen met de personen die de opleiding volledig gevolgd hebben en die geslaagd zijn in hun evaluatie. Na afloop van de evaluatie moet de aanwezigheidslijst evenals de puntenlijst van de evaluatie aan het Cergasecretariaat bezorgd worden. Controle kwaliteit Het Cerga-secretariaat houdt zich het recht voor de kwaliteit van de verstrekte opleiding en/of van de evaluaties te allen tijde te (laten) controleren. Beheer Cerga Het beheer van de opleidingen wordt waargenomen bij de KVBG door het Cerga-secretariaat. Tel. : 078/ Fax : 078/ Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga versie 23/11/ / 9

2 2. De basisopleiding Cerga-professionele gasinstallateur Wie geeft de basisopleiding Cerga-professionele gasinstallateur? De basisopleiding wordt gegeven door de opleidingscentra erkend door Cerga. Tijdsduur De basisopleiding op basis van de syllabus opgesteld door de KVBG omvat 48 uur les en 4 uur evaluatie. Syllabus en het vademecum Het opleidingscentrum print een exemplaar van de syllabus en het vademecum af voor elke persoon die de opleiding volgt op dag 1 van de basisopleiding. Er dient echter duidelijk aan de cursist gemeld te worden dat in het vademecum niets genoteerd mag worden. Technische dossiers NBN D en NBN B Deze twee technische dossiers worden verkocht aan de prijs van 50 per stuk. Aan Cergainstallateurs en opleidingscentra wordt een korting van 50% toegekend, hetzij 25 per exemplaar. De cursist ontvangt het technisch dossier NBN D Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen Algemene bepalingen (Tekst van de norm + toelichtingen van de KVBG) en het technisch dossier NBN B Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kw Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en afvoer van de verbrandingsgassen (Tekst van de norm + toelichtingen van de KVBG) via het opleidingscentrum. Brochure Ook een vakman als u kan ondersteuning en promotie heel goed gebruiken Deze brochure dient ter beschikking worden gesteld aan alle kandidaat-cursisten en andere geïnteresseerde personen. Neutrale jury De aanwezigheid van een neutrale jury aangeduid door de KVBG is onontbeerlijk, zoniet worden de resultaten van de opleiding en van de evaluaties niet gevalideerd door het Cerga-secretariaat. In geval van afwezigheid van het neutrale jurylid worden de resultaten in intern overleg gevalideerd. Samenstelling van de jury bij de evaluatie De jury tijdens de evaluatie bestaat uit de hoofddocent - verantwoordelijke voor de opleidingssessie, een andere lesgever van het centrum en het neutrale jurylid afgevaardigd door KVBG. Powerpoint-presentaties Alle PPT-presentaties dienen aan de cursisten uitgelegd te worden. De PPT-presentaties 0200 Ontdek de voordelen van het kwaliteitslabel Cerga professionele gasinstallateur en 0201 Procedure tot het bekomen van het kwaliteitslabel Cerga profesionele gasinstallateur worden bij voorkeur de laatste les gegeven. Test ter voorbereiding op de evaluatie Op het einde van de basisopleiding dient een proefexamen te worden afgelegd. Hiervoor moet de daartoe voorziene vragenlijst gebruikt worden. Deze vragen mogen niet opnieuw worden gesteld bij de evaluatie. Daarna moeten deze vragen samen met de cursisten worden overlopen en verbeterd. Op deze manier zijn de cursisten degelijk voorbereid op de evaluatie Cerga. Meedelen data evaluaties Het opleidingscentrum deelt de data van de opleidingssessies en van de evaluaties tenminste 30 dagen vóór de evaluatiedatum mee aan het Cerga-secretariaat (cfr aanduiding neutrale jury); elke wijziging van deze data moet zo snel mogelijk aan het Cerga-secretariaat meegedeeld worden. Bij afwezigheid van de neutrale jury zal de evaluatie niet gevalideerd worden. Vereiste aanwezigheid cursisten De kandidaat die toegelaten wordt tot de evaluatie moet 48 uur les gevolgd hebben. Een afwezigheid van maximum 8 uur wordt getolereerd op voorwaarde dat de cursist zijn afwezigheid kan rechtvaardigen. Voor het al dan niet rechtvaardigen van een afwezigheid geldt het reglement van het opleidingscentrum. Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga versie 23/11/ / 9

3 Evaluatie De evaluatie aan het eind van de opleidingssessie omvat 1 onderdeel dat eventueel aangevuld kan worden met een tweede: 1. Invullen van een vragenlijst met 35 vragen : 31 multiple choice vragen met 3 mogelijke antwoorden waarvan slechts één juist is én 4 vragen waarbij het antwoord moet berekend worden : er zijn 3 verschillende vragenlijsten beschikbaar (reeks A, B en C). Idealiter worden deze 3 lijsten tijdens de evaluatie gebruikt om te vermijden dat iedere cursist dezelfde vragen krijgt en op die manier fraude wordt gepleegd. - de vragen 32 t.e.m. 35 waarbij het antwoord moet berekend worden bestaan uit: 1 oefening leidingberekening (op 6 punten); dit deel van de evaluatie mag plaatsvinden tijdens de opleiding of tijdens de evaluatie zelf, maar indien deze oefening op voorhand wordt gedaan, dan moeten de resultaten en het rekenblad beschikbaar zijn voor de jury. 1 oefening op het berekenen van de schoorsteendiameter (op 1 punt); 2 oefeningen op het berekenen van de verdunningsfactor (op 1 punt per oefening) de evaluatie wordt uitgevoerd als een gesloten boek examen met vademecum, dit wil zeggen dat de cursisten tijdens de evaluatie NIET over de syllabus en de technische dossiers mogen beschikken maar enkel over het vademecum, ze mogen NIET beschikken over de oplossingen. de cursist beschikt over exact 60 minuten om de 34 vragen op te lossen (exclusief de oefening Leidingberekening ). Puntentoekenning voor de 34 vragen: goed antwoord +1 geen antwoord 0 fout antwoord -1 de cursist beschikt over exact 60 minuten om de oefening Leidingberekening op te lossen. puntentoekenning oefening Leidingberekening : per rekenfout - 1 per principefout - 3 voor het verbeteren van de vragenlijst dient de daarmee corresponderende antwoordenlijst gebruikt te worden 2. Eventuele mondelinge evaluatie: face to face. Er dient geen mondelinge evaluatie te gebeuren indien de kandidaat geslaagd is. De kandidaat is geslaagd wanneer hij minstens 12/20 behaald heeft op de vragenlijst. er dient een mondelinge evaluatie afgenomen wanneer de kandidaat tussen de 10/20 en 12/20 behaald heeft. de mondelinge evaluatie wordt bijgewoond door tenminste 2 juryleden: de hoofddocent van de opleidingssessie of de andere lesgever van het centrum (dit wordt beslist in onderling overleg) en de neutrale jury afgevaardigd door de KVBG; indien er geen eenparigheid tussen de juryleden is, berust de uiteindelijke beslissing bij de neutrale jury. tijdens de mondelinge evaluatie wordt ingegaan op de foutief beantwoorde vragen en de niet-ingevulde antwoorden en/of de rekenfouten en de principefouten van de Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga versie 23/11/ / 9

4 berekening van de binneninstallatie. Dit heeft als doel na te gaan of de cursist de vragen/berekening verkeerd begrepen heeft of dat de cursist een bepaald(e) deel/delen van de leerstof niet beheerst. De jury kan beslissen dat: de kandidaat geslaagd is voor de evaluatie; de kandidaat zich één maal gratis opnieuw mag aanmelden voor een herexamen. indien de cursist na de mondelinge evaluatie als geslaagd wordt beschouwd, dan zal zijn score 12/20 bedragen. Dit wordt zo op de puntenlijst vermeld. indien de cursist na de mondelinge evaluatie niet geslaagd is, dan behoudt hij zijn oorspronkelijke resultaat. Hierbij dient de jury een mondelinge motivatie te geven aan de cursist waarom hij niet geslaagd is. De motivatie waarom een kandidaat niet geslaagd is, wordt tevens schriftelijk vastgelegd op de puntenlijst en aan het secretariaat van het opleidingscentrum bezorgd. Herexamen Wanneer de kandidaat een score van minder dan 10/20 behaalt op de vragenlijst, of wanneer de kandidaat niet is geslaagd na de mondelinge evaluatie dan mag hij of zij zich aanmelden voor een éénmalig herexamen. De vragenlijst moet verschillend zijn van deze van de eerste evaluatie. Hiertoe dienen de vragenlijsten reeks D, E en F gebruikt te worden. De quotering verloopt hierbij identiek als bij de eerste evaluatie. Ook de quotering na de mondelinge evaluatie en de taken van de jury zijn identiek als bij de eerste evaluatie. De jury kan beslissen dat: de kandidaat geslaagd is voor de evaluatie de kandidaat de basisopleiding Cerga professionele gasinstallateur volledig opnieuw moet volgen. Opleidingscertificaat Het opleidingscentrum bereidt het certificaat voor met de gegevens van het centrum en de cursist zodat alle juryleden het certificaat kunnen ondertekenen indien de cursist geslaagd is. Het certificaat van niet-geslaagde cursisten dient ter plaatse vernietigd te worden. Bij het overhandigen van het certificaat moet de cursist op de hoogte gebracht worden dat om het certificaat onbeperkt geldig te houden hij jaarlijks de permanente bijscholing dient te volgen. Aanvraagformulier tot het bekomen van het kwaliteitslabel Cerga-professionele gasinstallateur Het opleidingscentrum overhandigt aan de geslaagde kandidaat het aanvraagformulier (document Aanvraagformulier Cerga-installateur) om Cerga-installateur te worden, dat de deelnemer moet invullen en naar het Cerga-secretariaat moet terugsturen. Brochure Zo wordt u Cerga-installateur in 1-2-3! Deze brochure dient aan elke geslaagde kandidaat uitgedeeld te worden. Checklist Het neutraal jurylid vult na het beëindigen van de evaluatie de checklist in. De checklist wordt door deze laatste en de hoofddocent van de opleidingssessie ondertekend. Het neutraal jurylid bezorgt de ondertekende checklist nadien aan het Cerga-secretariaat. Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga versie 23/11/ / 9

5 3. De specifieke opleiding Propaangas Wie geeft de specifieke opleiding Propaangas? De specifieke opleiding Propaangas wordt gegeven door de opleidingscentra erkend door Cerga. Tijdsduur De specifieke opleiding Propaangas, opgesteld door Febupro, omvat 7 uur les en 1 uur evaluatie. De spreiding van de 8 uur opleiding is vrij te bepalen door het opleidingscentrum:1 x 8 uur of 2 x 4 uur of 2,5 u + 2,5 u + 3 u of Syllabus Het opleidingscentrum print een exemplaar van de syllabus af voor elke persoon die de opleiding volgt. De Handleiding voor butaan-en propaangasinstallaties wordt door Febupro verkocht aan 25 /stuk. Onderwerp opleiding De opleiding behandelt de verschillen tussen de norm NBN D Binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfase op een werkdruk van maximum 5 bar en plaatsing van de verbruikstoestellen algemene bepalingen en de norm NBN D Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen Algemene bepalingen. Het is dus noodzakelijk dat de cursist eerst de basisopleiding Cerga-professionele gasinstallateur (52 uur) gevolgd heeft vooraleer deze opleiding aan te vatten. Wie kan de specifieke opleiding Propaangas volgen? Enkel de personen die vooraf de basisopleiding Cerga hebben gevolgd, kunnen deze opleiding volgen. Uitzondering hierop zijn de werknemers van de leden van de Federatie Butaan Propaan die aan deze opleiding kunnen deelnemen zonder eerst aan de basisopleiding Cerga deelgenomen te hebben. Het behaalde certificaat is echter wel niet geldig voor een eventuele latere aanvraag tot het bekomen van het Cerga-kwaliteitslabel. Mededelen data evaluaties Het opleidingscentrum deelt de data van de opleidingssessies en van de evaluaties tenminste 30 dagen vóór de evaluatiedatum mee aan het secretariaat; elke wijziging van deze data moet zo snel mogelijk aan het Cerga-secretariaat meegedeeld worden. De KVBG en Febupro behouden zich het recht voor om een vertegenwoordiger af te vaardigen gedurende de opleiding of de evaluatie: dit is echter geen verplichting. Vereiste aanwezigheid cursisten De kandidaat die toegelaten wordt tot de evaluatie moet de 7 uur les gevolgd hebben. Er wordt geen enkele afwezigheid toegestaan. Evaluatie De evaluatie aan het eind van de opleidingssessie omvat een multiple choice vragenlijst met 20 vragen met 3 mogelijke antwoorden waarvan slechts één juist is. De vragen worden gekozen uit de lijst met vragen. Bij het opstellen van de evaluatievragen wordt erop gelet dat een vraag niet het antwoord van een andere vraag bevat. De cijfers van de vragen waar een berekening nodig is, mogen door de lesgever gewijzigd worden. Deze evaluatie wordt uitgevoerd als een open boek examen, dit wil zeggen dat de cursisten tijdens de evaluatie over de syllabus en de eventueel aangekochte handleiding mogen beschikken, ze mogen NIET beschikken over de reeks evaluatievragen met oplossingen. De cursist beschikt over exact 30 minuten om de 20 vragen op te lossen. Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga versie 23/11/ / 9

6 Quotering van de evaluaties: Multiple choice: goed antwoord: +1 geen antwoord: 0 fout antwoord: -1 Vereist resultaat: 12/20 Beoordeling: 12 en meer: in orde geen mondelinge evaluatie van 10 tot 12: mondelinge evaluatie door de jury - 10: niet geslaagd De mondelinge evaluatie wordt bijgewoond door tenminste 2 personen: de verantwoordelijke voor de opleidingssessie en een andere lesgever van het centrum. Deze kunnen beslissen dat: de kandidaat geslaagd is; hij zich één maal gratis opnieuw mag aanmelden bij een volgende sessie enkel en alleen voor de evaluatie; Indien de cursist na de mondelinge evaluatie als geslaagd wordt beschouwd, dan zal zijn score 12/20 (na mondelinge evaluatie) bedragen. Dit wordt zo op het puntenblad vermeld. Indien de cursist na de mondelinge evaluatie niet geslaagd is, dan behoudt hij zijn oorspronkelijke resultaat. Hierbij dient de jury een mondelinge motivatie te geven aan de cursist waarom hij niet geslaagd is. De motivatie waarom een kandidaat niet geslaagd is, wordt tevens schriftelijk vastgelegd en aan het secretariaat van het opleidingscentrum bezorgd. Herexamen Wanneer de kandidaat een score van minder dan 10/20 behaalt op de vragenlijst, of wanneer de kandidaat niet is geslaagd na de mondelinge evaluatie dan mag hij of zij zich aanmelden voor een éénmalig herexamen. De quotering verloopt hierbij identiek als bij de eerste evaluatie. De vragenlijst moet verschillend zijn van deze van de eerste evaluatie. De jury kan beslissen dat: de kandidaat geslaagd is voor de evaluatie de kandidaat de specifieke opleiding Propaangas volledig opnieuw moet volgen. De quotering na de mondelinge evaluatie en de taken van de jury zijn identiek als bij de eerste evaluatie. Opleidingscertificaat Het opleidingscentrum bereidt het certificaat voor met de gegevens van het centrum en de cursist zodat alle juryleden het certificaat kunnen ondertekenen indien de cursist geslaagd is. Het certificaat van niet-geslaagde cursisten dient ter plaatse vernietigd te worden. Aanvraagformulier tot het bekomen van het kwaliteitslabel Cerga-professionele gasinstallateur Het opleidingscentrum overhandigt aan de geslaagde kandidaat het aanvraagformulier (document Aanvraagformulier Cerga-installateur) om Cerga-installateur te worden, dat de deelnemer moet invullen en naar het Cerga-secretariaat moet terugsturen. Brochure Zo wordt u Cerga-installateur in 1-2-3! Deze brochure dient aan elke geslaagde kandidaat uitgedeeld te worden. Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga versie 23/11/ / 9

7 4. De permanente bijscholing Voor wie? De permanente bijscholing is verplicht te volgen door alle Cerga-installateurs. Personen die geen Cerga-installateur zijn maar die de basisopleiding gevolgd hebben doen er goed aan deze permanente bijscholing te volgen om hun certificaat van de basisopleiding up-to-date te houden. Wie geeft de permanente bijscholing? Het reglement van de Raad voor de Habilitatie voorziet twee gevallen: Er is een wijziging van de norm, in dit geval kan de permanente bijscholing" gegeven worden door hetzij: - de opleidingscentra erkend door Cerga - de beroepsfederaties van gasinstallateurs (ICS, Bouwunie) Er is geen wijziging van de norm, in dit geval kan de permanente bijscholing gegeven worden door hetzij: - de opleidingscentra erkend door Cerga - de beroepsfederaties van gasinstallateurs (ICS, Bouwunie) - een technisch centrum van een fabrikant/invoerder van gastoestellen, de technische centra dienen erkend te zijn in het kader van de HR+ en HR-TOP markering. - Tijdsduur De tijdsduur van de permanente bijscholing wordt beslist door Cerga in functie van het onderwerp. Meestal duurt deze opleiding 2 uur, 4 uur of 8 uur. Evaluatie Er is geen evaluatie voorzien. Didactische ondersteuning Het opleidingscentrum print een exemplaar van de syllabus of PowerPoint presentatie af voor elke persoon die de opleiding volgt. Vereiste aanwezigheid cursisten Er wordt geen enkele afwezigheid toegestaan. Aanwezigheidscertificaat Er bestaan twee opleidingscertificaten: één voor Cerga-installateurs, een tweede voor alle andere cursisten. Het opleidingscertificaat wordt door het opleidingscentrum aan elke deelnemer overhandigd na het volledig volgen van de permanente bijscholing. Dit certificaat moet aangevuld worden met de gegevens van het opleidingscentrum en de cursist. Op het einde van iedere sessie dient het opleidingscentrum een PDF van de certificaten van de deelnemers of één PDF per certificaat door te sturen aan het Cerga-secretariaat Bovendien dient het opleidingscentrum de aanwezigheidslijst door te sturen. Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga versie 23/11/ / 9

8 5. Het opvissen van installateurs die vroeger de basisopleiding Cerga of Habilitatie hebben gevolgd, maar nooit een Cerga-nummer hebben aangevraagd. Regelmatig worden zowel de opleidingscentra als de KVBG - in het kader van een aanvraag tot het bekomen van het label Cerga professionele gas installateur - geconfronteerd met volgende situatie. Een installateur heeft in het jaar X met succes de basiscursus Habilitatie/Cerga gevolgd en het certificaat bekomen maar doet op dat moment geen aanvraag om het kwaliteitslabel te bekomen. Nu anno 2012 wil hij graag Cerga-installateur worden. Echter, het feit dat de installateur reeds over een certificaat van de basisopleiding Habilitatie/Cerga beschikt, is niet steeds voldoende om de aanvraagprocedure in gang te kunnen zetten. De voorbije jaren zijn er immers belangrijke bijscholingen geweest rond de norm NBN D (4de uitgave in 2004), de nieuwe norm NBN B (in 2006) en de Cerga aanbeveling i.v.m. de essentiële veiligheidseisen voor bestaande aardgasinstallaties (in 2011) waardoor de inhoud van de basisopleiding grondig werd aangepast. In de praktijk kunnen 15 situaties voorkomen. Situatie Datum certificaat basisopleiding Bijscholing 2004 gevolgd? Bijscholing 2006 gevolgd? Bijscholing 2011 gevolgd? Geldig certificaat? 1 na 01/01/2012 ja 2 tussen 01/04/2006 en 31/12/2011 ja ja 3 tussen 01/04/2006 en 31/12/2011 nee nee, hoofdstuk 6 volgen 4 tussen 01/04/2004 en 31/03/2006 ja ja ja 5 tussen 01/04/2004 en 31/03/2006 ja nee nee, hoofdstuk 6 volgen 6 tussen 01/04/2004 en 31/03/2006 nee ja nee, hoofdstuk 4 en 5 volgen + evaluatie 7 tussen 01/04/2004 en 31/03/2006 nee nee nee, hoofdstuk 4, 5 & 6 volgen + evaluatie 8 vóór 01/04/2004 ja ja ja ja 9 vóór 01/04/2004 ja ja nee nee, hoofdstuk 6 volgen 10 vóór 01/04/2004 ja nee ja nee, hoofdstuk 4 en 5 volgen + evaluatie 11 vóór 01/04/2004 ja nee nee nee, hoofdstuk 4, 5 & 6 volgen + evaluatie 12 vóór 01/04/2004 nee ja ja nee, hoofdstuk 2 volgen + evaluatie 13 vóór 01/04/2004 nee ja nee nee, hoofdstuk 2 en 6 volgen + evaluatie 14 vóór 01/04/2004 nee nee ja nee, basisopleiding volgen (excl. hoofdstuk 6) + evaluatie 15 vóór 01/04/2004 nee nee nee nee, basisopleiding volgen + evaluatie Aan de hand van onderstaande 3 voorbeelden wordt bovenstaande tabel verduidelijkt. a) Situatie 4: De installateur heeft zijn certificaat van de basisopleiding behaald na 01/04/2004 maar vóór 01/04/2006. Hij heeft ook een certificaat van de bijscholing 2006 en de bijscholing De 3 certificaten zijn voldoende om de aanvraagprocedure bij KVBG om Cerga professionele gas installateur te worden op te starten. b) Situatie 11: De installateur heeft zijn certificaat van de basisopleiding behaald vóór 01/04/2004 en heeft in 2004 de bijscholing gevolgd. De bijscholingen in 2006 en 2011 heeft hij niet gevolgd. Hij dient: - hoofdstuk 4, 5 en 6 van de basiscursus ''Cerga-professionele gasinstallateur'' te volgen (het opleidingscentrum dient de data & uren aan de installateur te bezorgen) - de volledige evaluatie met succes af te leggen (het opleidingscentrum dient een nieuw certificaat van basisopleiding Cerga-professionele gasinstallateur aan de installateur te bezorgen, het oude certificaat van de basisopleiding evenals het certificaat van de bijscholing gevolgd in 2004 vervalt dan, het nieuwe certificaat is dan voldoende om de aanvraagprocedure bij KVBG om Cerga professionele gas installateur te worden op te starten.) De KVBG stelt voor dat het opleidingscentrum voor deze opleiding/evaluatie de kosten aanrekent prorata het aantal gevolgde uren. Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga versie 23/11/ / 9

9 c) Situatie 5: De installateur heeft zijn certificaat van de basisopleiding behaald na 01/04/2004 maar vóór 01/04/2006. Hij heeft enkel een certificaat van de bijscholing De bijscholing 2011 heeft hij niet gevolgd. Hij dient hoofdstuk 6 van de basiscursus ''Cerga-professionele gasinstallateur'' te volgen (het opleidingscentrum dient de data & uren aan de installateur te bezorgen) Na het volgen ervan (er is geen verdere evaluatie vereist), bezorgt het opleidingscentrum een certificaat van de bijscholing 2011 aan de installateur. De 3 certificaten zijn dan voldoende om de aanvraagprocedure bij KVBG om Cerga professionele gas installateur te worden op te starten. De KVBG stelt voor dat het opleidingscentrum voor deze opleiding de kosten aanrekent pro-rata het aantal gevolgde uren. Voorschriften opleiding en evaluatie Cerga versie 23/11/ / 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING KNPV Examenreglement Keurmeester PH1, PH2 en Objectbewakingshond REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om keurmeester

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015.

1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. 1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. 2. Exameneisen De exameneisen voor het certificaat Event Security Officer zijn opgenomen in een apart document,

Nadere informatie

G4S OPLEIDINGEN. De basisopleiding bewakingsagent van 127 lesuren wordt opgesplitst in twee blokken.

G4S OPLEIDINGEN. De basisopleiding bewakingsagent van 127 lesuren wordt opgesplitst in twee blokken. G4S OPLEIDINGEN BASISOPLEIDING BEWAKINGSAGENT Doel Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. Dit attest is vereist voor iedereen die bewakingsactiviteiten wil uitoefenen. Programma

Nadere informatie

G4S OPLEIDINGEN. De basisopleiding bewakingsagent van 127 lesuren wordt opgesplitst in twee blokken.

G4S OPLEIDINGEN. De basisopleiding bewakingsagent van 127 lesuren wordt opgesplitst in twee blokken. G4S OPLEIDINGEN BASISOPLEIDING BEWAKINGSAGENT Doel Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. Dit attest is vereist voor iedereen die bewakingsactiviteiten wil uitoefenen. Programma

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging opgericht 1907 - Beschermheer Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Examenreglement Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester 1 Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester Artikel 1. Algemene Bepalingen. Naast de in dit reglement genoemde bepalingen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S, en de Statuten, Reglementen

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Basisopleiding Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110 F003 160224 Gemeentebestuur Oosterzele t.a.v. de begeleidende ambtenaar Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E mail: onthaal@oosterzele.be

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110-F003-140512 Gemeentebestuur Oosterzele dienst Financiën Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E-mail: financien@oosterzele.be

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Commissie Opleiding Opleiding recreatieve brevetten Cursusaanbevelingen

Commissie Opleiding Opleiding recreatieve brevetten Cursusaanbevelingen Opleiding recreatieve brevetten Cursusaanbevelingen Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Belangrijke opmerking... 4 3. Theorie... 4 3.1 Cursusmateriaal... 4 3.2 Didactisch materieel... 5 3.3 Leslokaal... 5 3.4

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Praktische organisatie - inschrijving 1. Wie kan inschrijven? Zijn er selectiecriteria? 2. Wanneer kan ik inschrijven? 3. Tot wanneer kan ik inschrijven?

Nadere informatie

Praktische richtlijnen voor de organisatoren van Sportac opleidingen

Praktische richtlijnen voor de organisatoren van Sportac opleidingen Praktische richtlijnen voor de organisatoren van Sportac opleidingen 1. Accommodatie De accommodatie die u wenst te gebruiken voor de opleiding wordt door u gekozen en gereserveerd. De accommodatie dient

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis Periodiek Driemaandelijkse info voor de vakman Speciale uitgave Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden, Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel Afgiftekantoor Brussel X - P307186 N

Nadere informatie

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis Periodiek Driemaandelijkse info voor de vakman Speciale uitgave Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden, Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel Afgiftekantoor Brussel X - P307186 N

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNING

REGLEMENT ONDERSTEUNING REGLEMENT ONDERSTEUNING Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 mei 2016 Binnen de perken van de budgettaire mogelijkheden ondersteunt Vlamo de artistieke, organisatorische en technische werking van

Nadere informatie

NVB Examenprotocol Bedrijfshulpverlener Basis

NVB Examenprotocol Bedrijfshulpverlener Basis NVB Examenprotocol Bedrijfshulpverlener Basis NVB Lochem examenprotocol 2016 1 Algemeen Opleiders kunnen na aanmelding van het lidmaatschap examens aanvragen via de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Ratio legis van reglement van orde inzake de permanente beroepsvorming: De Nationale Raad houdt een pleidooi voor

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT KWALIFICERENDE OPLEIDINGEN - COMMUNICATIE

EXAMENREGLEMENT KWALIFICERENDE OPLEIDINGEN - COMMUNICATIE 1. Inschrijvingsmodaliteiten EXAMENREGLEMENT KWALIFICERENDE OPLEIDINGEN - COMMUNICATIE 1.1. De kandidaten dienen voor het afleggen van het examen zich in te schrijven met een Inschrijvingsformulier, waarop

Nadere informatie

IAB-OPLEIDINGEN. U richt zich telkens bij voorkeur tot de organisator van uw opleiding. De contactgegevens vindt u onderaan de bevestigingsmail.

IAB-OPLEIDINGEN. U richt zich telkens bij voorkeur tot de organisator van uw opleiding. De contactgegevens vindt u onderaan de bevestigingsmail. IAB-OPLEIDINGEN Afspraken over inschrijven, betalen, subsidies, afwezigheid, annuleren, inhaalsessies, afgelasting, aanwezigheidsattest, documentatie, evaluatie, vragen 1. U ONTVANGT NA UW INSCHRIJVING

Nadere informatie

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens:

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens: Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens U dient minimaal 1 kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) betalend lid te zijn van het BHT om in aanmerking te komen voor de erkenningsprocedure van beginnend

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Reglementen Verkiezingen van Prins, Prinses, junior Prins en prinses Carnaval Carnavalsseizoen

Reglementen Verkiezingen van Prins, Prinses, junior Prins en prinses Carnaval Carnavalsseizoen Reglementen Verkiezingen van Prins, Prinses, junior Prins en prinses Carnaval Carnavalsseizoen 2017 2018 Art. 01 Om deel te nemen aan één van deze verkiezingen van prins, Prinses carnaval georganiseerd

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Opleiding Advanced. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Opleiding Advanced. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Opleiding Advanced Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen,

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV 1.INLEIDING Eenieder die aan de onder punt 2 vermelde voorwaarden voldoet kan Afdelingshelper van de Afdeling Noord - Brabant

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE Wft-examens (initieel)

KANDIDATENBROCHURE Wft-examens (initieel) KANDIDATENBROCHURE Wft-examens (initieel) Disclaimer Deze kandidatenbrochure is uitgegeven door het CDFD. De inhoud van de brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het CDFD is

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens (initieel)

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens (initieel) KANDIDATENBROCHURE Wft-examens (initieel) Inhoudsopgave 1. Het doel van deze brochure... 4 2. Inhoud van de examens... 4 3. Examenonderdelen... 5 3.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip... 5 3.2 Tweede

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. PE-examens

KANDIDATENBROCHURE. PE-examens KANDIDATENBROCHURE PE-examens Inhoud 1. Het doel van deze brochure... 3 2. Inhoud van de PE-examens... 3 3. Verschillende vraagvormen... 4 3.1 Multiple choice vragen... 5 3.2 Multiple select vragen...

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

WEDSTRIJD VOOR SOLISTEN STRIJK-, TOETS- EN TOKKELINSTRUMENTEN REGLEMENT

WEDSTRIJD VOOR SOLISTEN STRIJK-, TOETS- EN TOKKELINSTRUMENTEN REGLEMENT WEDSTRIJD VOOR SOLISTEN STRIJK-, TOETS- EN TOKKELINSTRUMENTEN REGLEMENT A. Provinciale selectiewedstrijd A.1. INSCHRIJVING EN WEDSTRIJDVERLOOP 1. De wedstrijd wordt ingedeeld in de volgende disciplines:

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

De cursus gaat door in de leslokalen van het opleidingscentrum te Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 6.

De cursus gaat door in de leslokalen van het opleidingscentrum te Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 6. Aan de Dienst 100 «ZoneDienst_100» «Bevelh_Verantw» «Adres_Bevelh» «PNR» «Gemeente» Ons kenmerk: AMB. 2018 VJ «DienstNr_VGZ» Bijlagen : 1 Datum: 23 september 2017 Onderwerp : Basiscursus Hulpverlener Ambulancier

Nadere informatie

OPLEIDING PPL. Inhoud:

OPLEIDING PPL. Inhoud: OPLEIDING PPL Inhoud: 1. Overzicht van de opleiding 2. Hoe kan ik piloot worden via de Limburgse Vleugels 3. De medische keuring 4. De oefenvergunning 5. Het logboek 6. Theoretische opleiding 7. Praktijk

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND

BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND november 2012 BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) Voorwaarden registratie leden

Nadere informatie

OPLEIDING MODULE BUTAAN / PROPAAN PROFESSIONELE GASINSTALLATEUR BIJSCHOLING 2011 NBN D 51-006 2 de UITGAVE (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN

OPLEIDING MODULE BUTAAN / PROPAAN PROFESSIONELE GASINSTALLATEUR BIJSCHOLING 2011 NBN D 51-006 2 de UITGAVE (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OPLEIDING MODULE BUTAAN / PROPAAN PROFESSIONELE GASINSTALLATEUR BIJSCHOLING 2011 NBN D 51-006 2 de UITGAVE (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN 1 JANUARI 2011 DEEL 1 - TERMINOLOGIE NIEUWE DEFINITIES 3.1.62.1

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

TORNOOIREGLEMENT KOORTORNOOI 2015

TORNOOIREGLEMENT KOORTORNOOI 2015 TORNOOIREGLEMENT KOORTORNOOI 2015 DEPARTMENT CULTUUR Dienst Bibliotheken en Kunsten Inleiding Op verschillende zondagen in maart en/of april 2015 organiseert de provincie Antwerpen een tornooi voor Antwerpse

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE PE-examens

KANDIDATENBROCHURE PE-examens KANDIDATENBROCHURE PE-examens Disclaimer Deze kandidatenbrochure is uitgegeven door het CDFD. De inhoud van de brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het CDFD is op geen enkele

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 42 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE

Nadere informatie

Infobrief C met vakbekwaamheid

Infobrief C met vakbekwaamheid Infobrief C met vakbekwaamheid In deze infobrief willen wij u enerzijds de opleiding toelichten. Anderzijds hopen wij u ook wegwijs te maken in de administratie rond het rijexamen. Opleiding: Theorie categorie

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDATENBROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Datum: 3 juni 2012 Versie: 1.0 Integrated Service Management Inhoud De ISM Foundation Examentraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud...

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Draaiboek vorming oudercontact

Draaiboek vorming oudercontact Draaiboek vorming oudercontact Doel van de avond: - De juiste informatie over uw kind uit het oudercontact kunnen halen en zelf de juiste informatie aan de leerkracht tijdens het oudercontact kunnen geven

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau Examenreglement RAS-Examenbureau Pagina 1 van 6 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.1.1 Examen Basisopleiding Leidinggevenden... 3 2.2 Legitimatie...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

AFSPRAKENKADER. voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers in de kapperssector FASEN VAN HET ONTHAAL

AFSPRAKENKADER. voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers in de kapperssector FASEN VAN HET ONTHAAL AFSPRAKENKADER voor het onthaal en de begeleiding van jonge medewerkers in de kapperssector Met dit afsprakenkader willen we ervoor zorgen dat de samenwerking tussen de werkgever en de jonge medewerker

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag RNCI sessie 26 oktober 2009 Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag 1 Inhoudsopgave bespreking wetsontwerp Bron: Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

KVBG 23/11/2006 KVBG aanbeveling in verband met de ventilatievoorzieningen voor type B straalverwarmingstoestellen

KVBG 23/11/2006 KVBG aanbeveling in verband met de ventilatievoorzieningen voor type B straalverwarmingstoestellen KVBG aanbeveling in verband met de ventilatievoorzieningen voor type B straalverwarmingstoestellen 1 Inleiding Voor installateurs en fabrikanten van type B niet huishoudelijke straalverwarmingstoestellen

Nadere informatie