Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders"

Transcriptie

1 Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Peter Vermaercke 1 All copy rights obtained by FAVV/AFSCA

2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 2

3 3

4 Kan men nog een resultaat interpreteren zonder???? meetonzekerheid? ±1.8? ±0.24? ±0.0067? ±9.6? Pas dan kunnen we vergelijken... Enkel wanneer het resultaat gegeven wordt met een meetonzekerheid berekend op basis van de belangrijkste bronnen van onzekerheid kunnen we resultaten vergelijken

5 Meetonzekerheid: Iets waarover men zeer onzeker is tot vandaag σ 5

6 Cursus inhoud Wat? Waarom? Enkele belangrijke definities Link met ISO 17025:2005 Bottom-up benadering: GUM guide Top-down benadering: ISO/TS 21748:2004 Voorbeelden Rapportering van meetonzekerheid 6

7 Dankwoord Deze cursus gaat over kwantitatieve data, andere cursussen voor kwalitatieve data zullen volgen Met dank aan Gauthier Eppe, Joris Van Loco, Dirk Courtheyn en Rudi Vermeylen voor de constructieve commentaar op de eerste versie van de cursus Met dank aan Dumont Nancy, Pochet Brigitte, Rabahie Helene en Naccarato Marina voor de grondige review van de franstalige tekst En ten slotte met dank aan Geert de Poorter om het initiatief te nemen voor deze cursus 7

8 Introductie Eigenlijk wordt er sinds de norm ISO/IEC meer belang gehecht aan het begrip meetonzekerheid (onzekerheid komt 30 keer voor in de norm). Een aparte paragraaf is zelfs aan dit item gewijd ( 5.4.6) en dit is verder vertaald in EA-4/16 en EA-4/02 8

9 De GUM Het basisdocument van toepassing voor alle types van laboratoria is de «GUM» -guide (Guide for the Uncertainty of Measurement) ( ISO 1995). De GUM wordt beschouwd als het referentiedocument door de accreditatieorganisaties, in elk geval voor kwantitatieve analyses Dit document en deze cursus beschrijft niet de validatie van meetmethoden. Men beschouwt een methode als gevalideerd alvorens de onzekerheid te berekenen. 9

10 Andere referenties 10

11 11

12 Een resultaat is pas volledig met meetonzekerheid Hoe nauwkeurig is de snelheid gemeten door de onbemande camera? Of hoe nauwkeurig is de snelheidsmeter in je auto? Om met de huidige technologie rekening te houden word je vaak niet beboet tot 10 % van de limiet. De resultaten van labo s zijn niet perfect en iets moet de imperfectie beschrijven: de meetonzekerheid beschrijft dit op een kwantitatieve manier. Meer en meer is een resultaat niet het resultaat zelf, maar is een resultaat pas een resultaat indien deze opgegeven wordt met een meetonzekerheid 12

13 E.g. Codex Alimentarius 15 th ed. Een resultaat is de finale gerapporteerde waarde van een gemeten of berekende hoeveelheid, nadat een meetprocedure is doorlopen, inclusief alle subprocedures en evaluaties Opmerking: Waneer een resultaat doorgegeven wordt, moet het duidelijk zijn of het gaat over : de indicatie (de waarde); een ongecorrigeerd resultaat; een gecorrigeerd resultaat; of waardes uitgemiddeld werden. Een volledige verklaring van een resultaat of een meting houdt informatie over de meetonzekerheid in. 13

14 Waarom wint dit nu pas aan Labo s geven niet graag meetonzekerheden op, maar beslissingen worden wel genomen op basis van een meetonzekerheid belang? 14

15 Nood aan training van de klanten en rechters limiet limiet c c±u A-Lab c B-Lab c±u c c Waarom maakt lab B het mij zo moeilijk? c±u c±u c±u 15

16 Meetonzekerheid is meer dan spreiding van herhalingen Het berekenen van de spreiding op basis van een aantal herhalingsmetingen is volledig achterhaald It is better to be roughly right than precisely wrong. Alan Greenspan 16

17 Onzekerheid: nieuw concept? Niet echt < 1980: Toevallige/Systematische fouten en de foutenpropagatie theorie 1980: BIPM INC-1 Type A / Type B meetonzekerheid - Combineer als varianties ISO 5725:1986 (Collaborative trial) 1993: ISO Gids ISO 5725:1994 (Adds trueness) Vanaf 1997: meerdere toelichtingen, gidsen Vanaf 2005: ISO/TS normen voor het gebruik van validatiegegevens en voor microbiologie 17

18 Wat? Meetonzekerheid (MU) Een parameter, geassocieerd met een testresultaat, die de spreiding van de waarden die kunnen toegekend worden aan de meetgrootheid weergeeft, gebaseerd op de bekomen informatie. Reference: VIM, International vocabulary for basic and general terms t in metrology, Draft Standards, 3rd Edition, 2004, ISO, Geneva 18

19 Hoe uitleggen Het getal na de ± Het gehalte aan Hg in een stuk zalm is: (0,54 ± 0,04) μg/g, k=2 Dit betekent dat de echte waarde van Hg in dat stuk zalm 95 % kans heeft om in het bereik 0,50 tot 0,58 μg/g te liggen, maar ook dat er 5 % kans is dat de echte waarde buiten dit bereik valt 19

20 Afbakening van het begrip: link met inhomogeniteit Meetonzekerheid slaat dus op een resultaat voor een welbepaald monster. In de meeste analyses worden onderzoeken verricht op materialen die qua aard echter nagenoeg nooit homogeen zijn. Dit betekent dat er altijd een zekere spreiding is tussen de monsters zelf. Deze factor van inhomogeniteit wordt dikwijls bepaald aan de hand van typische monsters (controle-,, referentiemateriaal, herhalingsmetingen, ) Voor het lab betekent dit dat de meetonzekerheid betrekking heeft op de monsters zoals deze worden aangeleverd, tenzij het lab zelf de monsterneming doet (dan moet deze component meebepaald worden) Daar waar het monster nog behandeld wordt naar homogeniseren, het nemen van deelmonsters,... kan het aspect van inhomogeniteit een additioneel te bepalen onzekerheidsbron zijn 20

21 Cursus inhoud Wat? Waarom? Enkele belangrijke definities Link met ISO 17025:2005 Bottom-up benadering: GUM guide Top-down benadering: ISO/TS 21748:2004 Voorbeelden Rapportering van meetonzekerheid 21

22 Je cholesterol niveau Datum 29/01 28/07 14/01 02/07 07/ Sommige dokters (en patiënten) geloven dat de resultaten van laboratorium testen geen of weinig meetonzekerheid hebben 22

23 Lees de GUM Wanneer je een resultaat van een meting of een fysische grootheid rapporteert, ben je verplicht om een kwantitatieve indicatie van de kwaliteit van je resultaat te geven opdat diegenen die je resultaat gebruiken er de betrouwbaarheid van kunnen bepalen. (GUM 0.1) 23

24 Waarom? 1. Voor de klant Voor de klant: 1. Om de betrouwbaarheid van een resultaat in te schatten (bvb. voor monitoring, voor het bepalen van een referentie-interval, interval, ); 2. Om de geschikte methode te kiezen 3. Basis voor criteria en conformiteitsuitspraken 4. Resultaten vergelijken 5. Het aantal beduidende cijfers op een rapport 24

25 2. Kies een methode met de juiste onzekerheid Actieniveau Meer nauwkeurigheid of meer herhalingen zijn vereist Voldoende keuze methode Slechte keuze methode LOD 25

26 3. Conformiteitsuitspraken Wanneer is de limiet overschreden? (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) OK OK OK OK NOK NOK NOK shared risk +U OK NOK NOK NOK NOK NOK NOK full risk U OK OK OK OK OK OK NOK no risk 26

27 Overeenstemming van partij of subpartij met eisen Voorbeeld van EU-directieven bevestigd in KB: 252 JANUARI KB tot vaststelling van voorschriften voor de gehaltebepaling van dioxinen en dioxineachtige PCB s in diervoeders De partij wordt aanvaard als het resultaat van één analyse het desbetreffende maximumgehalte niet overschrijdt, rekening houdend met de meetonzekerheid en de partij is niet in overeenstemming met het in het ministerieel besluit van 12 februari 1999 vastgelegde maximumgehalte als het door een duplobepaling bevestigde en als gemiddelde van minstens twee afzonderlijke bepalingen berekende analyseresultaat het maximumgehalte buiten redelijke twijfel overschrijdt, rekening houdend met de meetonzekerheid. 27

28 Conclusie De EU en de Belgische staat nemen dus een standpunt in dat een labo moet bewijzen dat een limiet buiten elke redelijke twijfel overschreven werd en dat dit stand houdt in een rechtbank d.w.z. dat bij tegenanalyses met dezelfde meetonzekerheid de kans groot is dat een staal opnieuw niet-conform gemeten wordt Een andere politiek is het invoeren van een limiet die berekend wordt op basis van het maximum niveau + de meetonzekerheid of een minimum niveau de meetonzekerheid 28

29 Meetonzekerheid en kost Altijd bestaat de kans dat een verkeerde beoordeling gemaakt wordt. Deze kan vals positief zijn waarbij de bekomen waarde boven de actielimiet is, terwijl de echte waarde eronder zou liggen, of vals negatief waarbij de gemeten waarde beneden de actielimiet valt en dit terwijl de echte waarde erboven zou liggen. Dit alles heeft financiële gevolgen: bij vals positief dient een conforme partij vernietigd te worden, bij vals negatief wordt voedsel met een contaminatie boven de toegelaten limiet op de markt gebracht wat dus een gezondheidsgevaar betekent of bij detectie later door een andere onafhankelijke partij tot imagoverlies, schadeclaims, voor de fabrikant Kunst is dus een optimum te vinden tussen nauwkeurigere analyses, meer herhalingen, meer stalen, en de potentiële financiële verliezen door een verkeerde classificatie van het voedsel. 29

30 Kies een methode met de juiste onzekerheid 30

31 Is 12 gelijk aan 10?? 4. Meetonzekerheid Resultaten vergelijken Doping in sport 19-norandrosterone (ng/ml) Sanction Treshold Control sample Control sample 0 Lab 1 Lab 2 Lab 1 Lab 2 Nee, 12 ± 0,5 is verschillend van 10 ± 0,7 Ja, 12 ± 6 is gelijk aan 10 ± 3 31

32 4. Meetonzekerheid Resultaten vergelijken Of statistisch gesproken: Labo A: resultaat: y A ± U A Labo B: resultaat: y B ± U B Beide resultaten zijn gelijk op een 95% betrouwbaarheidsniveau als y y U A 2 A B + U 2 B < 1 32

33 5. Resultaten juist voorstellen van ISO/IEC 17025: moet het lab erop toezien dat de vorm waarin de meetresultaten worden voorgesteld geen onjuiste indruk geven van de onzekerheid 33

34 5. Resultaten juist voorstellen Voorstelling van resultaten: meestal een ±,, bvb. (502 ± 24)ng/g, maar ook niet symmetrisch kan bvb. 502 [490,526] 34

35 5. Meetonzekerheid Afronden Afronden: indien i de norm of de wetgever eisen oplegt (bvb. EG-bepalingen: de resultaten worden in dezelfde eenheden en met hetzelfde aantal significante cijfers weergegeven als de in Verordening (EG) nr. 1881/2006 vastgestelde maximumgehalten ) moet je dit uiteraard respecteren, anders moet je zelf een juiste statistische regel voorstellen EA-4/02 par. 6.3 stelt Een resultaat moet afgerond worden in de finale voorstelling van het resultaat afgerond tot het minst beduidende cijfer in de meetonzekerheid (dus dezelfde decimale plaats) De regels zijn beschreven in ISO 31-0:1992, Annex B. 35

36 5. Meetonzekerheid Afronden EA-4/02 stelt in 6.3: Meetonzekerheid zou met maximaal twee beduidende cijfers opgegeven moeten worden Bvb. Excel berekent ons een resultaat van 30, Regel: 1. De onzekerheid wordt eerst afgerond ofwel op 2 beduidende cijfers (indien eerste beduidende cijfer een 1,2 of 3 is), ofwel op 1 beduidend cijfer (indien eerste cijfer een 4,, 9 is) 2. Dan wordt het resultaat afgerond op hetzelfde aantal beduidende cijfers Met U = 0,01667 wordt dit 30,667 ± 0,017 Met U = 4,667 wordt dit 31 ± 5 36

37 Voorbeelden (6050 ± 40) m/s (10.6 ± 1.3) m/s (- 16 ± 4) C (1.61 ± 0.05) C ( ± 32.21) m/s ( ± 2.1) C 37

38 Waarom? 2. Voor het lab zelf Als je de belangrijkste bronnen kent kan je de impact ervan, indien nodig, reduceren. Dus het verhoogt enorm je kennis van je methode en het vormt een basis voor verbeteracties; Omdat het moet voor accreditatie; Maar voornamelijk: als je de belangrijkste bronnen van onzekerheid kent weet je veel beter wat belangrijk is qua borging conform met 5.1 van ISO/IEC 17025, maar ook wat niet belangrijk is. 38

39 Waarom dan nu meer aandacht? Vereiste voor accreditatie Meer en meer hulpdocumenten De klant en de regelgever beginnen er meer en meer om te vragen De meeste labo s onderschatten STERK hun meetonzekerheid en meer en meer klanten en regelgevers stellen zich hier vragen bij 39

40 Meetonzekerheid zit in de lift! Voorbeeld 1 Bron: VERORDENING (EG) 401/2006 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle e op het mycotoxinegehalte in levensmiddelen Aanvaarding van een partij of een subpartij: Aanvaarding als het verzamelmonster of het gemiddelde van de deelmonsters het maximumgehalte niet overschrijdt, met inachtneming van de meetonzekerheid en de correctie voor terugvinding, Weigering als het verzamelmonster of het gemiddelde van de deelmonsters het maximumgehalte buiten redelijke twijfel overschrijdt, met inachtneming van de meetonzekerheid en de correctie voor terugvinding. 40

41 Meetonzekerheid zit in de lift! Voorbeeld 1 Bron: VERORDENING (EG) Nr. 401/2006: Berekening van het terugvindingspercentage en registratie van de resultaten: Het analyseresultaat wordt al dan niet met een correctie op basis van de terugvinding geregistreerd. De registratiewijze en het terugvindingspercentage moeten worden vermeld. Het voor de terugvinding gecorrigeerde analyseresultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan de eisen is voldaan Het analyseresultaat wordt gerapporteerd als x +/- U, waarbij x het analyseresultaat en U de uitgebreide meetonzekerheid is, met een dekkingsfactor 2, die een betrouwbaarheidsniveau van ongeveer 95 % oplevert. 41

42 Nota aan de erkende laboratoria dd. 15/09/2006 Daarom wordt aan de erkende laboratoria gevraagd om bij de analyse van mycotoxines in levensmiddelen en producten bestemd voor het voederen van dieren vanaf 1 september 2006 steeds resultaten te rapporteren die gecorrigeerd zijn voor terugvinding 42

43 Meetonzekerheid zit in de lift! Voorbeeld 2 Bron: Richtlijn 2005/6/EG wat betreft de weergave en interpretatie ie van analyseresultaten inzake ongewenste stoffen in diervoeding Het analyseresultaat wordt als volgt weergegeven : a) al dan niet gecorrigeerd voor de terugvinding, waarbij de wijze van weergeven en het terugvindingspercentage moeten worden vermeld; b) als x ± U, waarbij x het analyseresultaat is en U de uitgebreide meetonzekerheid, met een dekkingsfactor 2, zodat een betrouwbaarheidsniveau van ongeveer 95 % wordt verkregen.. 43

44 Meetonzekerheid zit in de lift! Voorbeeld 2 Bron: richtlijn 2005/6/EG wat betreft de weergave en interpretatie ie van analyseresultaten inzake ongewenste stoffen in diervoeding Voor ongewenste stoffen, met inbegrip van dioxinen en dioxineachtige PCB's, wordt een product dat bedoeld is voor het voederen van dieren als niet in overeenstemming met het vastgestelde maximumgehalte beschouwd als het resultaat dat maximumgehalte overschrijdt, met inachtneming van de uitgebreide meetonzekerheid en de correctie voor de terugvinding. Aan de hand van de gemeten concentratie, gecorrigeerd voor de terugvinding en na aftrek van de uitgebreide meetonzekerheid, wordt nagegaan of aan het maximumgehalte wordt voldaan. 44

45 Meetonzekerheid zit in de lift! Voorbeeld 3 Bron: Richtlijn 2004/16/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen n en analysemethoden voor de officiële controle op het tingehalte in levensmiddelen in blik (zie verder ook voorbeeld 4) Het controlelaboratorium voert op het laboratoriummonster voor controledoeleinden minimaal twee onafhankelijke bepalingen uit en berekent het gemiddelde van de resultaten daarvan. De partij wordt aanvaard als het gemiddelde niet hoger is dan het desbetreffende maximumgehalte zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 466/2001, met inachtneming van de meetonzekerheid en de correctie voor terugvinding. De partij is niet in overeenstemming met het in Verordening (EG) nr. 466/2001 vastgelegde maximumgehalte als het voor terugvinding gecorrigeerde gemiddelde buiten redelijke twijfel groter is dan dat maximumgehalte, met inachtneming van de meetonzekerheid en de correctie voor terugvinding. 45

46 Meetonzekerheid zit in de lift! Voorbeeld 3 Bron: richtlijn 2004/16/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het tingehalte in levensmiddelen in blik Het analytische resultaat wordt geregistreerd al dan niet met een correctie op basis van de terugvinding. De registratiewijze en het terugvindingspercentage moeten worden vermeld. Het voor de terugvinding gecorrigeerde analyseresultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan de eisen is voldaan Het analyseresultaat wordt gerapporteerd als x ± U, waarbij x het analyseresultaat en U de meetonzekerheid is. 46

47 Voorbeeld 4 VERORDENING (EG) Nr. 333/2007 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 2007 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan lood, cadmium, kwik, anorganisch tin, 3-MCPD 3 en benzo(a)pyreen in levensmiddelen Wanneer in de analysemethode een extractiestap wordt toegepast, wordt het analyseresultaat gecorrigeerd voor terugvinding. In dit geval moet het terugvindingspercentage worden gerapporteerd. Wanneer in de analysemethode geen extractiestap wordt toegepast (bv. bij metalen), mag het resultaat zonder correctie voor terugvinding worden gerapporteerd indien het bewijs wordt geleverd, idealiter door gebruik te maken van geschikt gecertificeerd referentiemateriaal, dat, rekening houdend met de meetonzekerheid, de gecertificeerde concentratie wordt bereikt (d.w.z. grote meetnauwkeurigheid). 47

48 Andere voorbeelden waar MU is vereist: bijna dezelfde tekst als voorheen Richtlijn 2004/43/EG /EG van de Commissie van 13 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 98/53/EG en Richtlijn 2002/26/EG wat de bemonsteringswijzen en analysemethoden betreft voor de officiële controle op de gehalten aan aflatoxine en ochratoxine A in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters Richtlijn 2003/78/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het patulinegehalte in levensmiddelen. 48

49 Wat met recovery informatie samen met meetonzekerheid? Stap 1: in een eerste stap had de EU algemeen beslist in 1998 dat de terugvinding dient berekend te worden en dat de resultaten dienen weergegeven te worden ofwel met correctie ofwel zonder correctie maar dan wel met de vermelding van de terugvinding op het rapport Stap 2: de laatste jaren is men verder gegaan en is beslist dat het voor de terugvinding gecorrigeerde analyseresultaat dient gebruikt te worden om te bepalen of aan het maximumgehalte is voldaan Dit heeft uiteraard zijn impact op de meetonzekerheid 49

50 Of Voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong kan de meetonzekerheid ook in acht genomen worden door de beslissingsgrens (CCα) te bepalen overeenkomstig Beschikking 2002/657/EG van de Commissie 50

51 Cursus inhoud Wat? Waarom? Enkele belangrijke definities Link met ISO 17025:2005 Bottom-up benadering: GUM guide Top-down benadering: ISO/TS 21748:2004 Voorbeelden Rapportering van meetonzekerheid 51

52 Definities Precisie vs. Nauwkeurigheid Herhaalbaarheid Reproduceerbaarheid Juistheid Standaard onzekerheid Uitgebreide onzekerheid Dekkingsfactor Pro memory: LOD, LOQ, MRL, CCα, 52

53 53

54 Gemiddelde _ q = 1 _ n n Σ q k k=1 54

55 Variantie s 2 (q )= 1 k n-1 n Σ k=1 _ (q -q) 2 k 55

56 Standaard afwijking s(q k )= n 1 n-1 Σ k=1 _ (q -q) 2 k 56

57 Precisie en nauwkeurigheid 57

58 Nauwkeurigheid en precisie Source: ISO Standard : Vocabulary and Symbols Part 2: Applied Statistics, ISO, Geneva, 2006ed. 15 Nauwkeurigheid: de mate waarin een met een bepaalde methode verkregen meetresultaat de ware waarde benadert is een combinatie van juistheid en precisie. Nauwkeurigheid is een kwalitatief concept het kan hoog of laag zijn, maar het is niet kwantitatief. 58 Precisie: de mate van overeenstemming tussen de onder (van tevoren) vastgelegde omstandigheden verkregen resultaten onafhankelijk van elkaar verrichte analyses

59 Nauwkeurigheid en precisie Source: ISO Standard : Vocabulary and Symbols Part 2: Applied Statistics, ISO, Geneva, 2006ed. 15 Nauwkeurigheid: In praktijk wordt een referentie waarde aanvaard als de echte waarde. Nauwkeurigheid is aldus een combinatie van toevallige componenten en een systematisch effect of een bias effect, voorgesteld door juistheid. Precisie: Precisie hangt enkel af van de distributie van de toevallige fouten en is niet gerelateerd met de echte waarde. De mate van precisie wordt doorgaans uitgedrukt als imprecisie en berekend als standaardafwijking van het resultaat. Hoe groter de standaardafwijking, hoe geringer de precisie. De meting is afhankelijk van de meetcondities (bvb. herhaalbaarheids- of reproduceerbaarheidscondities) 59

60 Nauwkeurigheid en Precisie Precies en juist, Dus nauwkeurig Precies, maar niet juist dus onnauwkeurig Niet juist, noch precies, dus onnauwkeurig Precies genoeg en juist, Dus nauwkeurig μ T 60

61 Type Fouten Toevallige fouten (GUM 3.2.2) Kunnen niet geëlimineerd worden, enkel gereduceerd Te wijten aan onvoorspelbare variaties tijdens het analyseproces Systematische fouten (GUM 3.2.3) Kunnen niet geëlimineerd worden, enkel gereduceerd Kunnen gekwantificeerd worden Indien significant ten opzichte van de vereiste nauwkeurigheid, kan een correctiefactor worden toegepast om ervoor te compenseren, en dan wordt verondersteld dat de systematische fout nul is Men veronderstelt dat het resultaat van een meting gecorrigeerd is voor alle significante systematische effecten (GUM 3.2.4) 61

62 Toevallige Fout Systematische Fout 62

63 Toevallige en systematische fouten Toevallige fouten komen van variaties in parameters die buiten de controle van het labo zijn, maar wel het resultaat beïnvloeden. Omdat deze fouten toevallig zijn zou het gemiddelde hiervan NUL moeten zijn indien voldoende metingen uitgevoerd worden. Ze kunnen niet geëlimineerd worden, maar wel verkleind bvb. door training, procedures, periodieke kalibraties, controles, precisie Systematische fouten blijven constant en variëren ren aldus vrij voorspelbaar bij voldoende metingen. Ze kunnen niet geëlimineerd worden door herhalingen uit te voeren. Voor systematische fouten, indien goed gekend, kan men en moet men volgens GUM corrigeren. juistheid 63

64 Maar, een MU is geen FOUT Definitie fout: : Fout = Resultaat Echte waarde Dit is niet gekend omdat de echte waarde voor het staal niet gekend is (GUM 2.2.4) Bvb. Na = mmol/l Het resultaat is enkel een schatting van de echte waarde en enkel compleet wanneer het vergezeld is van een verklaring van de meetonzekerheid. GUM Geaccrediteerde labo s hebben een onzekerheid, zij maken geen fouten, indien ze fouten maken dienen ze er corrigerende acties voor te nemen. 64

65 Fout en onzekerheid Fout Δ = y-y T Onzekerheidsbereik [y-u, y+u] y-u y T y y+u Echte Waarde Resultaat 65

66 Fout vs. Onzekerheid SYSTEMATISCHE FOUT Metingen Echte waarde Correctie TOEVALLIGE FOUT ONZEKERHEID 66

67 Verschil met de klassieke foutentheorie Klassiek: onderscheid tussen: echte fout (blunder, rekenfouten, ) moeten vermeden worden bvb. door een QA-systeem (getraind personeel, duidelijke procedures, ) toevallige fout systematische fout Blunders ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 67

68 GUM Blunders Blunders tijdens een analyse kunnen significante fouten in het resultaat van een meting introduceren Grote blunders kunnen meestal geïdentificeerd worden door een goede review van de data Kleine blunders kunnen gemaskeerd worden, of komen vaak voor als toevallige variaties Een onzekerheid is niet bedoeld om de impact van deze blunders in rekening te brengen 68

69 Bepaling van fouten doe je tijdens je validatie, daarna bereken je de onzekerheid 69

70 70

71 Enkele belangrijke cijfers f (x) (0.14%) 4s 6s (2,5 %) Metingen Metingen t 71

72 Wat kies je? Veronderstel allemaal dezelfde prijs Beslissingsinterval 72

73 En wat als je de bias goed kent? Beslissingsinterval 73

74 Herhaalbaarheid Bron: NEN 7777 (2003) - Prestatiekenmerken van meetmethoden Mate van overeenstemming uitdrukt tussen opeenvolgende resultaten die worden verkregen onder herhaalbaarheidcondities: met dezelfde methode/procedure bij een identiek materiaal onder dezelfde omstandigheden, op hetzelfde tijdstip (of korte tussentijd). door dezelfde persoon met dezelfde apparatuur in hetzelfde labo Herhaalbaarheid is een vorm van precisie. 74

75 Herhaalbaarheid GEMIDDELDE x (of m) Frequentiedistributie Enkele meetwaarde s (of σ) Observaties x i Werkelijke waarde µ T Herhaalbaarheid 75

76 Herhaalbaarheid Bron: NEN 7777 (2003) - Prestatiekenmerken van meetmethoden Herhaalbaarheid standaard afwijking - s r standaardafwijking, berekend op basis van resultaten die onder herhaalbaarheidsomstandigheden zijn verkregen. De herhaalbaarheidslimiet - r (bepaald ( als r 2,8 s r (2 2 s r )), geeft dus aan dat twee waardes onder herhaalbaarheidscondities met een waarschijnlijkheid van 95 % binnen dit interval liggen De relatieve standaardafwijking RSD r = relatieve standaardafwijking = s r /m soms ook CV r of Variantiecoëfficiënt genoemd Voor de berekening van meetonzekerheid op een resultaat heeft herhaalbaarheid eigenlijk weinig zin, tenzij voor bvb. homogeniteitsstudies of om resultaten binnen dezelfde run te vergelijken 76

77 Herhaalbaarheidslimiet Statistisch: Lab A: resultaat: : y A ± U A (U = uitgebreide onzekerheid) Lab B: resultaat: : y B ± U B de resultaten zijn vergelijkbaar op een 95% betrouwbaarheidsniveau y A y B < 1 U + U 2 A 2 B y y s s s < 2 r + 2 r = 2 2 r 77

78 Let op bij je berekening als je werkt met duplo s 1. ten minste 20 metingen 2. bereken de range R (dit is de absolute waarde van het verschil tussen de twee gepaarde waardes) 3. bereken gemiddelde range R average Bereken s r vanuit (voorbeelden: zie later) 1. s r = R average /d 2 = R average /1,128 (bij duplo s) 2. of s r = RMS(R)/ 2 2 met RMS = Root Mean Square = wortel uit de gemiddelde kwadratische afwijking PS: dit is analoog voor reproduceerbaarheid 2 Ri s = 2n * 78

79 Wat bij triplicates, 79

80 Dooddoener bij audits: het delen door n Je kan dit enkel doen als je je analyses ook altijd in meervoud uitvoert of als je het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde schat St. dev. op GEMIDDELDE!! met n herhalingen Bepaal je een herhaalbaarheid op basis van 100 metingen en je bekomt bvb. CV r = 6 % dan kan je niet 0,6 % (=6/ 100) propageren naar je onzekerheidsbudget maar wel 6 %, tenzij je bvb. altijd 4 herhalingen uitvoert dan mag je 3 % (=6/ 4) propageren. 80

81 In realiteit hebben # factoren invloed Verschillen in T en vochtigheid Operatoren met verschillende ervaring, orde, respect voor de procedures, Uitrusting met verschillende karakteristieken of drift van het toestel Verschillen in reagentia, controlemateriaal, kalibratiefactoren, Daarom een onderscheid tussen herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid 81

82 Reproduceerbaarheid Bron: NEN 7777 (2003) - Prestatiekenmerken van meetmethoden Mate van overeenstemming uitdrukt tussen resultaten die worden verkregen met dezelfde methode bij een identiek materiaal onder verschillende omstandigheden. Verschillende omstandigheden hebben betrekking op operator, laboratorium (apparatuur, chemicaliën, kalibratiecurves, verbruiksgoederen, ), omgevingscondities en tijd Bron: NEN

83 Reproduceerbaarheid Bron: NEN 7777 (2003) - Prestatiekenmerken van meetmethoden Reproduceerbaarheid standaard afwijking - s R standaardafwijking, berekend op basis van resultaten die onder reproduceerbaarheidsomstandigheden zijn verkregen. De reproduceerbaarheidslimiet - R (bepaald ( als R 2,8 s R (2 2 s R )), geeft dus aan dat twee waardes onder reproduceerbaarheidscondities met een waarschijnlijkheid van 95 % binnen dit interval liggen De relatieve standaardafwijking RSD R = relatieve standaardafwijking = s R /m soms ook CV R of Variantiecoëfficiënt genoemd 83

84 Voorbeeld: bepalen van s R BOD in water µ CRM = 206 ± 5 mg/l Nr Date BOD (mg/l) Ref (mg/l) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 225,00 220,00 215,00 210,00 205,00 200,00 195,00 sep-00 nov-00 jan-01 mrt-01 mei-01 BOD (mg/l) jul-01 sep-01 nov-01 Ref (mg/l) jan-02 mrt , average 214,84 s 5,58 RSD 2,60% Bias 8,84 Bias (%) 4,29% 84

85 Nuttig onderscheid Verschillende omstandigheden tussen verschillende labs = interlaboratorium- reproduceerbaarheid RSD R of s R binnen het laboratorium = intralaboratorium- reproduceerbaarheid RSD Rw of s RW Draft VIM: Intermediate precision : waarbij dezelfde procedure, dezelfde locatie,, en herhalingsmetingen over een lange tijd uitgevoerd worden Nota: veranderingen in de kalibratie, operator en meetsysteem zijn toegelaten (dus eerder een Rw). 85

86 Berekening en een goede proefopzet Ten minste 15 herhalingen zoals gevraagd in ISO σ s= i ( xi m) n 1 2 Meestal bij verschillende concentratieniveau s (typisch 3: onder, op en boven de actielimiet) en 4 tot 6 herhalingen per niveau Een slimme proefzet geeft je beide RSD r & RSD RW Vergelijk dan met: Horwitz vergelijking: zie verder Criterium voor herhaalbaarheid: RSD r = 1/2 tot 2/3 RSD R Criterium voor intralaboratorium-reproduceerbaarheid: reproduceerbaarheid: RSD RW = 2/3 tot 1 RSD R 86

87 Interlaboratorium- reproduceerbaarheid en Horwitz Dr William Horwitz (NIST) was een groot voorstander van wat hij noemde collaborative trials of volgens de IUPAC terminologie, methode evaluerende ringonderzoeken waarbij een staal blind geanalyseerd wordt door alle deelnemende laboratoria volgens een strikt opgelegde methode. Hij heeft dan een statistische verwerking gemaakt van meerdere resultaten van ongeveer een 50-tal collaborative trials. 87

88 De Horwitz trompet - 1σ interval 88

89 Mathematisch CV ( 1 0,5logc ) ( / ) g g (%) = 2 Horwitz: RSD R < 2 (1 Gewijzigde Horwitz: RSD r < 2 (1-0.5 log C) x (1-0.5 log C) waar C = concentratie van het analyt in het staal uitgedrukt als een decimale fractie 89

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Datum van toepassing : zie datum goedkeuring

Nadere informatie

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1 Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken Robert Abrams Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013 PB 07 FAQ INTERNET REV 16 2007-1/76 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 10-05-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Kwaliteitszorg STATISTISCH PRODUCTIEPROCES aanbevelingen

Kwaliteitszorg STATISTISCH PRODUCTIEPROCES aanbevelingen Kwaliteitszorg STATISTISCH PRODUCTIEPROCES aanbevelingen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Planning en Statistiek NOVEMBER 2003 De administratie Planning en Statistiek van het ministerie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Een praktisch handvat voor de opzet en uitvoering van evaluatieonderzoek ex post If you don t know how things went, how will

Nadere informatie

Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek

Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Gabriel Pedrosa Negami do Nascimento BWI werkstuk, november 2007 Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Faculty of Sciences

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014 PB 07 FAQ INTERNET REV 17 2007-1/78 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 12-05-2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen ALGEMENE STATISTIEK A.W. van der Vaart en anderen VOORWOORD Dit collegedictaat omvat de stof van het college Algemene Statistiek, zowel de versie voor Econometrie en Wiskunde studenten, als de versie voor

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door :

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door : PB 07 FAQ INTERNET REV 19 2007-1/80 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 24-02-2015 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Statistiek in de Praktijk - samenvatting

Statistiek in de Praktijk - samenvatting Statistiek in de Praktijk - samenvatting Wim Muskee 11 maart 2005 Vrij naar het boek van Moore & McCabe Inhoudsopgave 1 kijken naar gegevens - verdelingen 4 1.1 weergeven van verdelingen met grafieken.......................

Nadere informatie

Richtlijnen bij het auditeren van performantie-metingen

Richtlijnen bij het auditeren van performantie-metingen Richtlijnen bij het auditeren van performantie-metingen ann.peirs@covista.be 1 Inleiding Meer en meer richt het managen van een organisatie zich op het sturen van indicatoren en ander cijfermateriaal.

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Een handreiking voor het beoordelen van veldsterktemetingen. Inleiding Medewerkers van het Antennebureau, de GGD en en gemeentes krijgen geregeld vragen

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë e07 Objectgeoriënteerde eerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel mentmodel voor kwaliteit0ë eit Peter van Nederpelt Publicatiedatum CBS-website 28 november 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie