Declaratieovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declaratieovereenkomst"

Transcriptie

1 Declaratieovereenkomst Declaratieovereenkomst Zorgverzekeraar - vrijgevestigd Fysiotherapeut - algemeen practicus ter zake van de administratieve afhandeling van geleverde fysiotherapeutische hulp. De ondergetekenden: A. de [stichting][vereniging][besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] [maatschap][vennootschap onder firma][eenmanszaak] [naam], gevestigd en kantoorhoudende te [(postcode) plaats], met [adres], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw naam], Feitelijk praktijkadres 1 : Postcode en plaats : Feitelijk praktijkadres 2 : Postcode en plaats : Postadres : Postcode en plaats : adres praktijk : AGB-code praktijk : KvK (evt) : [INDIEN VAN TOEPASSING DE GEGEVENS INVULLEN VAN DE FYSIOTHERAPEUT DIE DE OVEREENKOMST SLUIT] AGB-code fysiotherapeut : BIG registratienummer : Rekeninghouder : Bankrekeningnummer : Plaatsnaam : hierna te noemen: de Fysiotherapeut ; en B. naam zorgverzekeraar], statutair gevestigd te [plaatsnaam] en kantoorhoudende te [adres, plaatsnaam], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder [nummer], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw initialen en achternaam], UZOVI-code: [nummer] hierna te noemen: de Zorgverzekeraar. Ondergetekenden hierna gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij. C. Partijen komen, ter zake van de administratieve afhandeling van de gedurende de looptijd van deze overeenkomst verleende fysiotherapeutische zorg aan verzekerden van de bovengenoemde Zorgverzekeraar, overeen dat de contractuele relatie tussen de Zorgverzekeraar en de Fysiotherapeut wordt beheerst door de voor de Zorgverzekeraar en vrijgevestigd Fysiotherapeut relevante wet- en regelgeving en door de bepalingen uit deze overeenkomst. De Zorgverzekeraar betaalt de door de Fysiotherapeut gedeclareerde kosten op de wijze die in deze overeenkomst is vastgelegd. D. De basisafspraken die partijen hierover hebben gemaakt zijn vastgelegd in deze declaratieovereenkomst. Partijen kunnen nadere afspraken maken in deelovereenkomsten, genaamd modules (hierna te noemen: de Modules). Modules kunnen enkel worden gesloten indien de Declaratieovereenkomst van kracht is. Nadere en/of afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing op de Module waarvoor zij zijn overeengekomen. E. Deze overeenkomst is tussen Partijen van kracht vanaf 1 januari 2013 en heeft een looptijd van één jaar, tot 1 januari

2 Artikel 1 Definities Tenzij in deze Overeenkomst anders wordt aangegeven, hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen die hierna met een hoofdletter zijn weergegeven de betekenis die hieronder is vermeld. Aanvullende ziektekostenverzekering Een tussen verzekeraar en verzekeringnemer gesloten overeenkomst, ter aanvulling op de dekking van de zorgverzekering. COV Applicatie controle op verzekeringsrecht van VECOZO. Debiteurenrisico Het risico dat de verzekerde zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt voor de door de Fysiotherapeut aan hem/haar verleende zorg, waarvoor geen aanspraak bestaat noch vanuit de Zorgverzekeringswet noch vanuit de aanvullende verzekering. Declaratie De declaratie van de Fysiotherapeut voor de aan de verzekerde van de Zorgverzekeraar geleverde fysiotherapeutische zorg. Eigen risico Verplicht of vrijwillig eigen risico als bedoeld in artikel 1 van de Zorgverzekeringswet. Fysio Groep Haaglanden (FGH) FysioGroep Haaglanden is een professioneel netwerk waarin de leden synergie bereiken op vakinhoudelijk en procesmatig gebied door gezamenlijke inspanningen. De leden van FGH werken samen en delen informatie. Fysiotherapeut De persoon, die geregistreerd is zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet van 11 november 1993, Stb 655) en deze overeenkomst namens een fysiotherapiepraktijk is aangegaan. Fysiotherapeutische zorg Fysiotherapeutische zorg gegeven conform de standaard van de beroepsgroep fysiotherapeuten. Fysiotherapiepraktijk Een praktijk die een werkrelatie heeft met minimaal één Fysiotherapeut, ongeacht de verbijzondering van de Fysiotherapeut. Tarieven De met inachtneming van het bepaalde in de Wet Marktwerking Gezondheidszorg (WMG) door de Fysiotherapeut gehanteerde tarievenlijst. Dit kan een andere tarievenlijst zijn, dan die in deze overeenkomst wordt gehanteerd. VECOZO De besloten vennootschap VECOZO B.V.. Vektis-standaard De vigerende standaard externe integratie paramedische zorg van Vektis CV, ten behoeve van berichtuitwisseling tussen Fysiotherapeut en Zorgverzekeraar Verzekerde Degene ten behoeve van wie een zorgverzekering en/of een aanvullende ziektekostenverzekering is gesloten. 2

3 Zitting Een onafgebroken tijdspanne, waarin de Fysiotherapeut de verzekerde voor één of meer indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt (ongeacht de inhoud van de behandeling en tijdsduur van de behandeling). Zorgverlener (hierna te noemen Fysiotherapeut ) Degene die praktijk uitoefent en als Fysiotherapeut is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en deze overeenkomst is aangegaan. Zorgverzekeraar De verzekeraar die zorgverzekeringen of aanvullende ziektekostenverzekeringen aanbiedt. Zorgverzekering Een verzekering als omschreven in artikel 1 onder d van de Zorgverzekeringswet. Artikel 2 Zorgverlening 1. De Fysiotherapeut handelt bij de verlening van zorg conform de wettelijke voorschriften, waaronder, voor zover van toepassingen, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Kwaliteitswet Zorginstellingen. 2. De Fysiotherapeut staat ingeschreven in het betreffende (deel)register, onderdeel uitmakend van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) en handelt conform de daarin gestelde eisen. Het tarief dat is overeengekomen voor de verbijzonderde fysiotherapeutische zorg, kan alleen in rekening worden gebracht indien de Fysiotherapeut met betrekking tot de verbijzondering in het betreffende (deel)register van het CKR ingeschreven staat. Deze eis geldt tevens voor de praktijkmedewerker(s) en/of actuele waarnemer(s). 3. De Fysiotherapeut is lid van Fysio Groep Haaglanden. 4. De Zorgverzekeraar handelt conform de professionele standaard en goed verzekeraarschap. Artikel 3 Controle identiteit en verzekeringsrecht 1. De Fysiotherapeut stelt voor het aangaan van een behandelrelatie, de identiteit van de verzekerde vast aan de hand van een document zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 2. De Fysiotherapeut stelt voorafgaand aan de behandeling met toepassing van de applicatie COV vast of de verzekerde verzekerd is bij de Zorgverzekeraar. 3. De Fysiotherapiepraktijk legt in zijn administratie in elk geval vast: a. de naam van de verzekerde; b. de naam van de Zorgverzekeraar; c. het burgerservicenummer van de verzekerde; d. het polisnummer van de verzekerde. 3. Indien de Fysiotherapeut zich heeft overtuigd van het recht op hulp van de verzekerde en achteraf blijkt dat deze verzekerde tijdens de behandeling niet meer bij de betreffende Zorgverzekeraar verzekerd was, zal de Zorgverzekeraar de declaratie van de verleende hulp betalen. De Fysiotherapeut krijgt daarbij zo spoedig mogelijk de schriftelijke mededeling dat de patiënt niet meer bij de Zorgverzekeraar is verzekerd. Een volgende declaratie ten aanzien van dezelfde persoon zal daarna niet meer worden betaald. Artikel 4 Informatie omtrent vergoeding zorgkosten 1. De Zorgverzekeraar draagt zorg voor informatie aan verzekerden over aanspraken van verzekerden en de wijzigingen hierin. Artikel 5 Prestatiebeschrijvingen 1. De Fysiotherapeut kan bij de Zorgverzekeraar de prestaties declareren zoals vervat in Prestatiebeschrijving beschikking TB/CU van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze is te vinden op 2. De Fysiotherapeut declareert voor geleverde prestaties zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel de prijzen zoals vervat in Bijlage 1 bij deze overeenkomst. 3

4 Artikel 6 Declareren en betalen 1. De Fysiotherapeut levert zijn declaraties, maximaal 2 keer per maand, geautomatiseerd aan via conform de vigerende standaard externe integratie. 2. De Zorgverzekeraar verstrekt de Fysiotherapeut via Vecozo binnen 5 werkdagen een uitkeringsspecificatie ter zake de ingediende declaraties aan, conform de standaard externe integratie. De specificatie vermeldt het betaalbaar gestelde bedrag en, indien van toepassing, een specificatie van de prestaties of bedragen waarvoor de declaratie is afgewezen. Zorgverzekeraar en Fysiotherapeut brengen elkaar onverwijld op de hoogte van afwijkingen in het declaratieverkeer, waaronder vertragingen. Bij omstandigheden die leiden of kunnen leiden tot een substantiële stagnatie in de aanlevering of afwikkeling van declaraties, wordt in onderling overleg naar een passende oplossing gezocht. 3. Niet in aanmerking voor de overdracht aan de Zorgverzekeraar komen vorderingen op debiteuren waarvan de Zorgverzekeraar schriftelijk aan de Fysiotherapeut heeft meegedeeld dat de desbetreffende debiteur is aangemerkt als dubieuze debiteur, indien en voor zover de vordering betrekking heeft op de zorg die niet op grond van de Zorgverzekeringswet of aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. 4. Niet in aanmerking voor overdracht aan de Zorgverzekeraar komen vorderingen op debiteuren die reeds aan een ander (zoals een factormaatschappij, bijvoorbeeld Famed) zijn overgedragen. 5. De declaratie dient binnen 5 werkdagen nadat de Fysiotherapeut de declaratie heeft aangeleverd, betaalbaar te worden gesteld. Op de datum waarop de declaratie betaalbaar dient te worden gesteld, ontvangt de Fysiotherapeut van de Zorgverzekeraar een definitieve afrekenspecificatie over de betreffende declaratie. De Zorgverzekeraar stelt de retourinformatie elektronisch beschikbaar conform de standaard zoals deze is vastgelegd in de meest recente versie van het rapport Externe Integratie Fysiotherapeutische hulp. 6. Indien de Zorgverzekeraar niet in staat is een correct ingediende declaratie af te wikkelen binnen de gestelde betalingstermijn, zal een voorlopige afrekening ter hoogte van 100% van de ingezonden declaratie plaatsvinden. De voorlopige afrekening wordt definitief na verloop van 12 kalendermaanden na afloop van de kalendermaand waarin de voorlopige afrekening aan de Fysiotherapeut ter betaling werd gesteld. 7. Indien de Zorgverzekeraar een correct ingediende declaratie niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, door middel van een voorlopige dan wel definitieve afrekening, is de Zorgverzekeraar, zonder nadere ingebrekestelling, een evenredig deel van de jaarlijkse wettelijke rente verschuldigd aan de Fysiotherapeut. Alle hiermee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de schuldenaar. 8. Vorderingen dienen binnen 12 kalendermaanden na afloop van de kalendermaand waarin de zorg is geleverd bij (Zorg)verzekeraar te zijn ingediend. Declaraties die binnenkomen meer dan een jaar na de maand waarop zij betrekking hebben, komen niet meer voor betaling in aanmerking, tenzij de Fysiotherapeut kan aantonen dat van overmacht sprake is. 9. Indien door de Fysiotherapeut op verzoek van de administratie van de Zorgverzekeraar een softwareaanpassing dient te worden aangebracht, die niet voorvloeit uit de Vektisstandaard, komen de kosten hiervan voor rekening van de Zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar dient aantoonbaar te maken dat de aanpassing een verhoging van de kwaliteit en efficiëntie met zich meebrengt. Artikel 7 Debiteurenrisico 1. De Fysiotherapeut kan er voor kiezen de vordering van geleverde zorg welke niet ten laste kan worden gebracht van de Zorgverzekeringwet of aanvullende verzekering, over te dragen aan de zorgverzekeraar. In dat geval worden de tarieven van de zorgverzekeraar gehanteerd, ook voor de niet verzekerde zorg. Door het indienen van de declaratie draagt de Fysiotherapeut de vordering van het onverzekerde deel aan de Zorgverzekeraar over op de datum die op de declaratie staat. 2. Indien de Fysiotherapeut de vordering van geleverde zorg welke niet ten laste kan worden gebracht van de Zorgverzekeringwet of aanvullende verzekering niet overdraagt aan de Zorgverzekeraar, hanteert de Fysiotherapeut voor behandelingen die niet binnen de rechten op de verzekering van verzekerde vallen, zijn eigen tarieven. 4

5 Artikel 8 Declareren via derden 1. Namens of t.b.v. de Fysiotherapeut kunnen de declaraties door een derde partij worden ingediend. 2. De Fysiotherapeut deelt schriftelijk aan de afdeling contractbeheer van de Zorgverzekeraar de naam, het adres en het bankrekeningnummer van de derde partij mee alsmede de naam van een vaste contactpersoon ten behoeve van de Zorgverzekeraar. 3. De Fysiotherapeut blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door of namens hem ter kennis van de Zorgverzekeraar worden gebracht. 4. De declaratieaanlevering door de derde partij dient te voldoen aan de voorwaarden en termijnen zoals beschreven in deze overeenkomst, tenzij de Zorgverzekeraar met deze derde partij afwijkende afspraken heeft gemaakt. 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 gelden de volgende bepalingen: a. namens of t.b.v. de Fysiotherapeut worden alle declaraties door de derde partij ingediend; b. de in artikel 3, lid 2 bedoelde informatie wordt uitsluitend aan de derde partij verstrekt; c. alle betalingen ten behoeve van de Fysiotherapeut geschieden uitsluitend aan de derde partij; d. door betaling aan de derde partij is de Zorgverzekeraar jegens de Fysiotherapeut gekweten; 6. de Zorgverzekeraar kan zijn medewerking aan het declareren door een derde partij opschorten of beëindigen, indien het bepaalde in de leden 2, 4 en 5 niet of onvoldoende in acht wordt genomen. 7. Indien de Fysiotherapeut het declareren via een derde partij beëindigt, dient de Zorgverzekeraar ten minste een maand voor de beëindiging daarvan schriftelijk in kennis te worden gesteld. Artikel 9 Aansprakelijkheid 1. De Fysiotherapeut vrijwaart de Zorgverzekeraar tegen aanspraken van verzekerden en andere derden ter zake van de door of namens de Fysiotherapeut verleende zorg, die is verleend in het kader van de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekerde en de Zorgverzekeraar. 2. De Zorgverzekeraar en de Fysiotherapeut dragen zorg voor een afdoende verzekering tegen aansprakelijkheid. Artikel 10 Contractuele relatie 1. De bijlagen bij de Declaratieovereenkomst vormen een integraal onderdeel van de Declaratieovereenkomst en enige verwijzing naar de Declaratieovereenkomst zal tevens een verwijzing inhouden naar de bijlagen en andersom. 2. De contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door: a. de (eventuele) Module(s); b. de Declaratieovereenkomst exclusief bijlagen; c. de Bijlagen. 3. In geval van strijdigheid tussen bovengenoemde documenten prevaleert hetgeen is gesteld in het eerder aangeduide document in het vorige lid van dit artikel. Artikel 11 Tussentijdse opzegging 1. De Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en kan tussentijds niet worden opgezegd. 2. In afwijking van artikel 11 lid1 is de Fysiotherapeut respectievelijk de Zorgverzekeraar bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen ingeval van een zodanig toerekenbaar tekortschieten in de nakoming door de andere Partij van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en/of de wet, dat de Partij die met onmiddellijke ingang wil opzeggen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek de bevoegdheid zou hebben om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en de betreffende tekortkoming niet binnen dertig dagen na verzending van een schriftelijke mededeling van de Partij die met onmiddellijke ingang wil opzeggen hieromtrent, door de inbreukmakende Partij is hersteld. Artikel 12 Beëindiging De Overeenkomst eindigt: (a) door het verstrijken van de overeengekomen termijn. (b) met wederzijds goedvinden. (c) door een tussentijdse opzegging als in artikel 11 van deze overeenkomst. (d) indien aan één van Partijen surseance van betaling wordt verleend of deze in staat van faillissement wordt verklaard. (e) indien de Fysiotherapeut onder curatele wordt gesteld. (f) indien één van Partijen een besluit neemt van liquidatie en/of ontbinding dan wel tot het aangaan 5

6 van een (juridische) fusie of splitsing, dan wel haar ondernemingsactiviteiten feitelijk beëindigt of deze wezenlijk verandert. (g) indien onomstotelijk is komen vast te staan dat de Fysiotherapeut fraude heeft gepleegd door opzettelijk wederrechtelijk declaraties bij de Zorgverzekeraar in te dienen. (h) door een uitspraak van de bevoegde rechter tot ontbinding van de overeenkomst. (i) wanneer een wijziging in wet en/of regelgeving dusdanige gevolgen heeft voor de Fysiotherapeut of de Zorgverzekeraar dat van de Fysiotherapeut of de Zorgverzekeraar in redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat de overeenkomst voorduurt. (j) door overlijden van de Fysiotherapeut. Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillenregeling 1. De Declaratieovereenkomst en/of de Module(s) worden beheerst door het Nederlands recht. 2. Alle geschillen tussen (Zorg)verzekeraar en de Fysiotherapeut ontstaan naar aanleiding (en/of uitvoering) van de Declaratieovereenkomst en/of de Module(s), daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of schriftelijke aanvullingen van zodanige overeenkomsten, kunnen worden aangebracht bij de Commissie voor de Rechtspraak of de burgerlijke rechter. Partijen kunnen tevens overeenkomen een specifiek geschil voor te leggen aan een mediator. 3. Indien wordt gekozen voor een procedure bij de Commissie van de Rechtspraak, is het Reglement op de Rechtspraak Zorgverzekering van toepassing en staat de mogelijkheid van hoger beroep open. 4. Geschillen zoals genoemd in het eerste lid kunnen binnen drie jaar na het eindigen van de Declaratieovereenkomst en/of de Module(s) worden aangebracht bij de Commissie voor de Rechtspraak. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op [datum] te [plaats]. De Zorgverzekeraar De Fysiotherapeut [door: de heer/mevrouw] [door: de heer/mevrouw] Bijlagen: 1. Tarieven (specialistische) Fysiotherapeutische zorg

Declaratieovereenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp

Declaratieovereenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp Declaratieovereenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp De ondergetekenden A De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Menzis N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

Module volledige prothese 2017

Module volledige prothese 2017 Module volledige prothese 2017 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar En B. De Zorgaanbieder: «CM_PRACTICE_SHORTNAME»

Nadere informatie

Module 2 implantaten onderkaak

Module 2 implantaten onderkaak Module 2 implantaten onderkaak Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode

Nadere informatie

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering; b. behandelrelatie: verhouding

Nadere informatie

Module Prothetiek 2018

Module Prothetiek 2018 Module Prothetiek 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode X - Plaats

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Zorginkoop Zorg en Zekerheid

Algemene Voorwaarden. Zorginkoop Zorg en Zekerheid Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid 2 Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2012 van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN HULPMIDDELEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN HULPMIDDELEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN HULPMIDDELEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen leveranciers van hulpmiddelen en de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Behandeld door Zorginkoop MCA

Behandeld door Zorginkoop MCA Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MZ/2015

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Hulpmiddelen 2018

Zorgovereenkomst Hulpmiddelen 2018 Zorgovereenkomst Hulpmiddelen 2018 DEEL 3: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Fraude Door de Leverancier opzettelijk gepleegde onrechtmatige feiten, die ten

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media De partijen: 1. [ ] ( opdrachtgever ), statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] en 2. LS Advies &

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 4 Weigering en beëindiging van zorg Deze inkoopvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2012 van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Module Implantologie 2016

Module Implantologie 2016 Module Implantologie 2016 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar En B. De zorgaanbieder:

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Fysio2015

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2014

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2014 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2014 Artikel 1 Definities a) Aanvullende verzekering: een door verzekerde met verzekeraar afgesloten verzekering, in beginsel aanvullend op een zorgverzekering als bedoeld

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 De ondergetekenden: En Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 1. Huisartsen Coöperatie PreventZorg U.A., statutair gevestigd te Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2015 BR.0042.0514

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2015 BR.0042.0514 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2015 BR.0042.0514 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid 3 Artikel 3 Zorg 4 Artikel 4 Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 5 Artikel 5 Controle

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN

MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ], statutair gevestigd te [ ], kantoorhoudende te [ ], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ], (hierna: "Partij 1") en (2) [ ], statutair

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR>

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) Partijen: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIESSEN HRM B.V., statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te (5708 HZ) Helmond

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht

Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014 Herziene versie 7 november 2014 REGLEMENT VAN STICHTING ICT GRIJSGOED (WEB) Vastgesteld door het bestuur van Stichting ICT Grijsgoed (WEB) op 7 november 2014 te Woerden. Dit reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst 2017 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp ten behoeve van asielzoekers

Declaratieovereenkomst 2017 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp ten behoeve van asielzoekers Declaratieovereenkomst 2017 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp ten behoeve van asielzoekers De ondergetekenden A Menzis COA Administratie: Menzis COA Administratie B.V., Lawickse Allee 130, 6709

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Ondergetekenden: 1. [ ], statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, en 2. Mevrouw

Nadere informatie

Overeenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp zorgverzekeraar CBT Cobijt

Overeenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp zorgverzekeraar CBT Cobijt Overeenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp zorgverzekeraar CBT Cobijt De ondergetekenden A De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2013 ten opzichte van Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012

Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2013 ten opzichte van Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012 Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2013 ten opzichte van Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012 In dit overzicht worden de verschillen tussen de Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012 en de Algemene

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer>

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer> De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Raamovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN I II Gemeente Wageningen, hierna te noemen: Opdrachtgever ; Zorgaanbieder @@ naam @@ statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2016

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2016 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2016 Artikel 1 Definities a) Aanvullende verzekering: een door verzekerde met verzekeraar afgesloten verzekering, in beginsel aanvullend op een zorgverzekering als bedoeld

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL II OVEREENKOMST HULPMIDDELENZORG 2015

ALGEMEEN DEEL II OVEREENKOMST HULPMIDDELENZORG 2015 ALGEMEEN DEEL II OVEREENKOMST HULPMIDDELENZORG 2015 Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering in aanvulling op de zorgverzekering en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie