QUICKSCAN SYSTEMEN OVERLAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUICKSCAN SYSTEMEN OVERLAST"

Transcriptie

1 QUICKSCAN SYSTEMEN OVERLAST Door: Joris Böcker Versie: 0.9 Referentie: Utrecht, 7 september 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

2 pagina 2/16 1 AANLEIDING In het Actieplan Overlast en Verloedering staan maatregelen beschreven ter intensivering van de aanpak van overlast en verloedering. Het Actieplan is gericht op gemeenten en heeft als doelstelling een reductie te bewerkstelligen van 25% van overlast en verloedering in 2010 ten opzichte van Deze reductie wordt gemeten door middel van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). Het Actieplan richt zich vooral op vormen van overlast en verloedering waarbij onder andere gemeenten en hun veiligheidpartners knelpunten in de aanpak hebben geconstateerd. De knelpunten zijn onder andere naar voren gekomen uit verschillende onderzoeken, maar ook uit gesprekken die Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gevoerd met gemeenten. In het Bestuursakkoord dat op 4 juni 2007 tussen gemeenten en het Rijk is gesloten en de uitwerking ervan is de aanpak van overlast en verloedering nadrukkelijk als gezamenlijke taak voor gemeenten en Rijk gemarkeerd. Een van de sporen in het Actieplan is de versterking van de lokale samenwerking. Dit spoor richt zich op de verbreding en optimalisering van de samenwerking en de stimulering van gemeenten om regie te voeren, gericht op een evenwichtige sluitende ketenaanpak met de nadruk op preventieve maatregelen. Binnen dit spoor valt maatregel 43, Overlast zuiver geregistreerd. Overlast wordt gemeten aan de hand van het aantal meldingen. In de praktijk doen zich problemen voor, waardoor geregistreerde overlast geen goed beeld hoeft te geven van de werkelijke situatie. Als iemand bijvoorbeeld 13 keer belt om overlast aan te geven, zijn dat 13 meldingen, ook al gaat het om hetzelfde probleem. Om gemeenten te ondersteunen in hun registratie ten behoeve van de reductie van overlast, heeft het ministerie van BZK in samenspraak met de VNG voorgesteld dit probleem op te lossen.

3 pagina 3/16 2 ONDERZOEK Aan het CCV is gevraagd een quickscan uit te voeren naar meldingsystemen voor overlast die door gemeenten van de G31 in gebruik zijn, en naar hun ervaringen daarmee. Er is voor de G31 gekozen omdat kleinere gemeenten over het algemeen minder moeite hebben met het zuiver registreren van overlast. In kleinere gemeenten zijn de aantallen kleiner en is ook zonder specifiek systeem eenvoudiger te registreren. 2.2 DOEL VAN DE QUICKSCAN Lokaal een beter beeld krijgen van de feitelijke overlastmeldingen en dubbeltellingen hierin voorkomen (zuivere registratie). Deze quickscan draagt daaraan bij door de gebruikte systemen te analyseren en best practices daaruit te selecteren. Om zo effectief mogelijk te zijn moet een systeem voldoen aan zes criteria: 1. Het moet voldoende waarborgen leveren om vervuiling tegen te gaan/te beperken. 2. Het moet inzicht geven in lokale overlastmeldingen en gebieden. 3. Het moet leiden tot zichtbaar resultaat. 4. Het moet zich in de praktijk hebben bewezen. 5. Het moet helder zijn voor alle partijen. 6. Het moet door alle partijen worden geaccepteerd. Om een systeem als best practice aan te merken is er nog een zevende criterium bepaald: 7. Het moet reproduceerbaar zijn bij andere gemeenten Om gegevens te verzamelen over meldingssystemen over overlast zijn de G 31- gemeenten benaderd met een schriftelijke vragenlijst en telefonische interviews. In totaal hebben 15 gemeenten gereageerd of meegewerkt. Op basis van deze inventarisatie is een analyse gemaakt van de verkregen informatie. De resultaten van de quick scan worden in dit rapport beschikbaar gesteld. Gedurende de quick scan bleek dat veel gemeenten moeite hadden met het beantwoorden van een aantal vragen. De vraag: Heeft u een systeem voor het registeren van overlast?, riep meteen een aantal wedervragen en opmerkingen op, zoals: Wat wordt bedoeld met een systeem? Automatisering of proces? Verschillende vormen van overlast worden op diverse plekken binnen de gemeente behandeld (jongerenoverlast versus woonomgeving). De bedoeling van registratie is om voor- of achteruitgang te zien; bij deze keuze zijn in veel gevallen relatieve gegevens belangrijker dan objectieve. Indien in het verleden de keuze is gemaakt om bijvoorbeeld onveiligheidsgevoelens te meten, dan is het logisch dat deze in het heden eveneens met die gevoelens worden vergeleken. Dit is voor sommige gemeenten een bewuste keuze.

4 pagina 4/16 3. OVERLAST Overlast is een breed begrip. Verschillende soorten gedragingen en belevingen kunnen er onder verstaan worden. Bovendien verschillen overlast en verloedering per gemeente of zelfs per wijk en buurt. Er is voor gekozen om aan te sluiten bij de afbakening die in de IVM wordt gehanteerd: Ernstige overlast: overlast van groepen jongeren, dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastig gevallen en drugsoverlast. Fysieke verloedering: een combinatie van bekladding van muren/gebouwen, rommel op straat, hondenpoep en vernieling van staatmeubilair. Deze afbakening omvat het overgrote deel van vormen van overlast en verloedering die door gemeenten en burgers worden gesignaleerd en sluit aan bij de lokale praktijk.

5 pagina 5/16 4. PROCES Om in deze quickscan de juiste zaken met elkaar te vergelijken, is het proces van overlastmelding tot en met de nazorg in kaart te gebracht. De volgende stappen kunnen daarbij worden onderscheiden: 1. melding overlast 2. ontvangst melding 3. opslag (bijv. database) 4. opvolging (maatregelen) 5. terugmelding (evt. nazorg) 6. analyse en evaluatie Deze stappen worden niet altijd, en niet persé in deze volgorde gevolgd. Er zijn uiteenlopende praktijken, zo blijkt uit navraag bij gemeenten. Zo zijn er gemeenten die geen centrale database bijhouden, maar waar de meldingen bij de partijen die de opvolging verzorgen worden bijgehouden. Hetzelfde geldt voor de meldingen zelf. In een enkel geval verzorgt een gemeente een centraal loket voor alle gevallen van overlast. In het algemeen is het gemeenteloket bedoeld voor overlast die plaatsvindt in de openbare ruimte, en voor criminele vormen van overlast, met name door jongeren. Meldingen hierover komen over het algemeen via de politie binnen bij het loket. Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat er bij elke stap in het proces meerdere keuzes te maken zijn c.q. er meerdere mogelijke situaties ontstaan. De eerste drie stappen en de zesde stap zijn relevant voor deze inventarisatie. De andere stappen gaan niet over de opslag en registratie van overlastmeldingen maar over opvolging en terugmelding. Hieronder volgt per stap een korte toelichting.

6 pagina 6/16 Stap 1: melden overlast Het doen van een overlastmelding kan plaatsvinden per: - zaak (vooral door burgers en wijkagenten); - pleger (vooral wijkagent en jeugdwerk); - buurt of wijk over een x-periode (vooral uit politiegegevens, bevolkingsmonitors en bewonerspanels). Stap 2: ontvangst van de melding Meldingen kunnen gedaan worden bij verschillende instanties. Dit kan plaatsvinden per (niet uitputtend): - de politie, voornamelijk d.m.v. aangifte; - de woningcorporatie; - een centraal loket dat veel gemeenten hebben ingericht 1 - de betreffende afdeling van de gemeente. Stap 3: opslag van de melding Opslag van een melding kan op verschillende manieren plaatsvinden, centraal, decentraal, elektronisch of op papier. Ook kan opslag van een melding bij verschillende partijen plaatsvinden en zelfs als onderdeel van de andere stappen in dit proces. Opslag kan plaatsvinden; - bij de partijen die de melding aan de gemeente doorgeven (vooral als het gaat om politie); - bij de gemeente; - bij de gemeente, bij decentrale eenheden functioneel; - bij de gemeente, bij decentrale eenheden geografisch; - bij de partijen die de maatregelen uitvoeren (zaakbeheer); - bij al deze partijen; ieder zijn deel; - bij deze partijen en nog eens centraal bij de gemeente; - niet. De wijze waarop meldingen worden opgeslagen, is afhankelijk van een aantal factoren: - de reden van de opslag (bijvoorbeeld intern gebruik voor inzet van fte s of voor beleid); - het belang dat aan deze opslag wordt gehecht (is het de belangrijkste bron of wordt meer belang gehecht aan uitslagen van bevolkingsmonitors, uitkomsten van panels en dergelijke); - de beschikbaarheid van oplossingen voor de betreffende vorm van overlast of de betreffende zaak. Stap 4: opvolging van de melding Opvolging kan op verschillende wijzen plaatsvinden: centraal vanuit de gemeente, decentraal in de wijk, door gemeentelijke diensten of onderaannemers. Deze stap valt buiten de scope van het onderzoek. 1 Het woord loket is arbitrair. Er zijn uiteraard vele vormen van zo n loket beschikbaar die vanuit diverse instanties kunnen worden bestuurd, bijvoorbeeld het veiligheidshuis. Loketten kunnen per postbus, digitaal, telefonisch en ook fysiek bereikbaar zijn. Veel loketten zijn niet alleen ingericht voor meldingen over overlast maar ook voor bijvoorbeeld discriminatie en het functioneren van de gemeente.

7 pagina 7/16 Stap 5: terugmelding/nazorg Verdere bespreking is in deze quickscan niet aan de orde. Stap 6: analyse De registratie van overlastmeldingen levert cijfers op. Deze cijfers kunnen verschillende doelen dienen, zoals: - het beslissen over het nemen van maatregelen, anders dan per zaak; - het bepalen van de inspanningen die in de nabije toekomst gepleegd moeten worden; - de effectiviteit van maatregelen tegenover een nulmeting; - de effectiviteit van maatregelen ten opzichte van gebieden waar deze niet zijn uitgevoerd; - de effectiviteit van het gemeentebeleid ten opzichte van andere gemeenten; - als parameter voor een sociale analyse van de buurt.

8 pagina 8/16 5. BEVINDINGEN Er is een aantal gemeenten dat ervoor heeft gekozen om de cijfers van overlastmeldingen zo zuiver en exact mogelijk te krijgen (zuiver betekent hier overigens niet perse bruikbaarder dan in andere modellen). In onderstaande figuur zijn die te vinden bij de as zuiver. Andere gemeenten zetten meer in op het ondervragen van de bevolking op permanente basis. Dat gebeurt dan door bijvoorbeeld buurtpanels te raadplegen. Die cijfers worden dan overigens ook getoetst aan overige bevolkingspeilingen en monitors. Deze zijn te vinden op de as interactief. Een derde groep richt zich voornamelijk op de opvolging. De opslag en analyse van gegevens krijgt minder aandacht. Echter, indien noodzakelijk kunnen deze gegevens decentraal worden geraadpleegd. Deze vorm is een hybride van de twee eerder genoemde. In deze quickscan gaan we uitsluitend in op de zuivere registratiesystemen, zoals ook omschreven in de doelstelling. Van de 15 gemeenten die gereageerd hebben, zijn er vijf die zuivere registratie nastreven. Hiervan zijn er twee die momenteel een systeem testen of inrichten dat dit mede mogelijk maakt. Bij deze systemen geldt echter dat het onderliggende proces het succes van het systeem versterkt. zuiver hybride interactief Resultaten voor 15 ondervraagde gemeenten voor de wijze van gegevensverzameling Gemeenten registreren vaak breder dan alleen overlastmeldingen. Ze ontvangen bijvoorbeeld ook zorgmeldingen, sociale overlast en overlast van wegen. Eigenlijk komt alles binnen wat impact heeft op de openbare orde en veiligheid. De wens is groot om alle meldingen geïntegreerd te ontvangen en te registreren.

9 pagina 9/16 Geïntegreerde registratie van meldingen zou goede sturingsinformatie opleveren voor het opstellen van beleid. Welk registratiesysteem er ook gekozen wordt, het is van belang dat er draagvlak gecreëerd wordt bij de betrokken partijen. Daarnaast moeten de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten (ook in kwalitatieve zin). Ook is het belangrijk om na te denken wat je gaat doen met de informatie en wie er actie op moet ondernemen. Is de informatie hier bruikbaar genoeg voor? De uiteenlopende wijzen van registreren blijken in praktijk samen te hangen met het soort overlast dat aangepakt moet worden. Ligt dit meer op het sociale vlak dan valt er veel te zeggen voor interactieve manieren van inventariseren (en analyseren). Ligt het accent iets meer op schoon en heel (en daardoor uiteraard ook veilig) dan is zuiver registreren van meldingen zinnig.

10 pagina 10/16 6. SYSTEMEN ZUIVERE MELDINGEN Er zijn in elk geval twee gemeenten gevonden die hun processen en systemen dusdanig hebben ingericht dat er sprake is van zuivere meldingen van overlast. Beide systemen houden zich overigens niet uitsluitend met overlast bezig maar ook met andere onderwerpen waar de burgers contact over willen hebben. 6.1 TILBURG Inleiding De gemeente Tilburg heeft een sinds 1998 een meldpunt ingericht dat alle meldingen over de woon- leef- en werkomgeving registreert. Hieronder valt onder meer ook de registratie van overlast. Sinds mei 2010 is het oude systeem vervangen en is ook het onderliggende proces opnieuw ingericht. Het nieuwe systeem (Centraal MeldPunt systeem (CMP) is in eigen beheer ontwikkeld op basis van Oracle. Het CMP ondersteunt een integrale benadering van onder meer de afhandeling van overlastmeldingen. Zodoende wordt er een beter inzicht verkregen in de veiligheidssituatie en worden de workflow en de terugmelding beter beheerst. Plaats in proces Klanten Kanalen Back Offices BO 1 BO 2 Centraal Meldpunt BO 3 BO BO 5 BO 6 Figuur 1: de plaats van het Centraal Meldpunt tussen melder, gemeentelijke backoffices en de externe aannemers en dergelijke.

11 pagina 11/16 Het Centraal Meldpunt functioneert al enige tijd en is overigens niet ingericht voor overlastmeldingen alleen. In de nieuwe inrichting met het CMP systeem worden alle meldingen over de woon-, werk- en leefomgeving via dat systeem afgehandeld. Meldingen kunnen komen van burgers, beheerders, corporaties en gemeentelijke diensten en kunnen via verschillende media binnenkomen zoals , telefoon, speciale participatie websites enzovoorts. De meldingen worden verder geverifieerd met behulp van een overkoepelend gegevensmagazijn (datawarehouse). Dit is onder meer gekoppeld aan de basisregistratie personen en gebouwen. Na registratie wordt de melding uitgezet bij de betreffende gemeentelijke dienst middels de backoffice systemen (bovenstaand voorbeeld: BO 1 t/m 6). Uit het CMS kunnen verder rapportages (bijdrage aan monitors) gemaakt worden en het bevat een dashboard waardoor er sneller kan worden gereageerd op wijzigingen in de trends in een wijk. Tevens genereert het workflows waardoor de plaats van de melding in het proces gevolgd kan worden. BAG BRM BRP Zaken Centraal Meldpunt DIS pcd BRB InfoGIS Figuur 2: toekomstige situatie: de koppeling van het CMS met overige gemeentelijke informatiebronnen en -dragers

12 pagina 12/16 Criteria Bij aanvang van het onderzoek naar zuivere registratie van overlastmeldingen is een aantal criteria opgesteld waaraan een systeem of procesinrichting zou moeten voldoen om als voorbeeld elders te kunnen dienen. Het CentraalMeld systeem voldoet daar aan. het CMP:: 1. levert voldoende waarborgen om vervuiling tegen te gaan/te beperken o het systeem zelf door cross references met basisregistratie personen en gebouwen o door terugmelding aan de melder is er minder neiging om meerdere keren over dezelfde zaak te klagen o er is een zwarte lijst met valse melders 2. geeft inzicht in lokale overlastmeldingen en gebieden o Aangezien alle meldingen op postcode van de melder worden geregistreerd is er een beeld te verkrijgen van de overlastsituatie tot op buurtniveau. 3. leidt tot zichtbaar resultaat o In de praktijk is gebleken dat dubbeltellingen niet of nauwelijks meer voorkomen 4. heeft zich in de praktijk bewezen o ja, het systeem werkt naar tevredenheid, zowel wat betreft de registratie als de opvolging en terugmeldingsfasen. 5. is helder voor alle partijen o ja, backoffice is aangesloten op systeem. 6. wordt ook door partijen geaccepteerd o ja, alle partijen inclusief externe opdrachtnemers zijn aangesloten of worden binnenkort aangesloten extra criterium voor best practice: 7. is reproduceerbaar bij andere gemeenten o ja. Aan te bevelen is om het ondersteunend proces (bijvoorbeeld de terugmelding die in Tilburg wel is ingericht) ook in te richten. 6.2 ZAANSTAD Inleiding De gemeente Zaanstad heeft een callcenter ingericht waar de burgers terecht kunnen met vragen en meldingen. Ook meldingen over overlast worden hier ontvangen. De gemeente streeft er naar al deze meldingen hier te verzamelen. De afhandeling vindt zowel in het callcenter zelf, de frontoffice, als binnen de gemeentelijke diensten

13 pagina 13/16 plaats, de backoffice, afhankelijk van de complexiteit en de gevraagde actie. Zaanstad heeft enige tijd met een extern callcenter gewerkt. Er was echter te weinig lokale kennis aanwezig bij de operators en de situatie dat er door een externe partij vakafdelingen moesten worden aangestuurd was minder wenselijk. Nu heeft de gemeente een eigen callcenter. Het CRM-systeem, Right Now (KPN), voorziet in een groot aantal standaard reacties op mogelijke vragen en heeft de mogelijkheid tot automatisch doormelden aan de verantwoordelijke dienst. Doordat elke melding aan de Gemeentelijke Basis Registratie (GBA) wordt gekoppeld is de identiteit van de melder bekend; door de historie van de melder on screen aan de agent te tonen voorkomt het systeem dubbeltellingen. Plaats in proces Het proces van overlastmeldingen is nog niet helemaal ideaal. Momenteel is de situatie zo dat een aantal meldingen via het backoffice systeem van de betreffende gemeentelijke dienst verloopt. Echter, 20 % van de vragen moet nog via telefonische doorverbinding worden afgehandeld. Dat kan zowel naar gemeentelijke medewerkers als naar ketenpartners, externe contractanten die gemeentelijke taken uitvoeren zoals onderhoud en beheer. In de toekomst wordt ook deze stap geautomatiseerd zodat de callcenter medewerkers drie mogelijkheden hebben: 1. zelf afhandelen middels de zogenaamde kennisbank en direct actie ondernemen 2. afhandelen via de backoffice systemen van andere afdelingen 3. afhandelen via de systemen van de ketenpartners, waarmee een directe koppeling wordt gemaakt Dit laatste valt buiten de beschouwing van zuivere overlastmeldingen. Zaanstad neemt hiermee echter een belangrijke stap naar het goed afhandelen van vragen in het algemeen en het afhandelen van overlastmeldingen en de opvolging daarvan in het bijzonder. Helemaal aan de voorkant van het proces zijn ook verbeteringen aangebracht. De gemeentelijke afdelingen maken een communicatie- en productiekalender. Het callcenter kan daarop zijn activiteiten en capaciteit afstemmen. Is er een evenement? Dan is het te verwachten dat de overlastmeldingen zullen toenemen. Het callcenter kan daarvan dan de impact bepalen op de capaciteit of het soort informatie dat beschikbaar moet zijn.

14 pagina 14/16 Figuur: proces van standaard vraagafhandeling met de daarvoor benodigde producten en overige processen Criteria Bij aanvang van het onderzoek naar zuivere registratie van overlastmeldingen is een aantal criteria opgesteld waaraan een systeem of procesinrichting zou moeten voldoen om als voorbeeld elders te kunnen dienen. Het callcenter systeem van Zaanstad voldoet daar aan. het CRM: 1. levert voldoende waarborgen om vervuiling tegen te gaan/ te beperken o ja. De koppeling met het GBA voorkomt vervuiling. De callcenter agent ziet onmiddellijk of een melding al eerder door dezelfde persoon is gemeld 2. geeft inzicht in lokale overlastmeldingen en gebieden o ja, het systeem heeft een breed scala aan rapportagemogelijkheden 3. leidt tot zichtbaar resultaat o ja, dubbeltellingen worden voorkomen. Zaanstad investeert in een beter lopend proces. Dat moet zich nog wel terugverdienen. Dat moet niet verward worden met besparingen. De burger wordt beter en sneller

15 pagina 15/16 geholpen en systeem en proces zijn robuuster en stabieler 4. heeft zich in de praktijk bewezen o ja, voor zover de inrichting klaar is (zie plaats in proces ) 5. is helder voor alle partijen o ja, de ketenpartners zijn bereid om hun systemen aan te sluiten, de gemeentelijke backoffice systemen zíjn al aangesloten 6. wordt ook door partijen geaccepteerd o ja, het extern callcenter niet, deze inrichting wel extra criterium voor best practice: 7. is reproduceerbaar bij andere gemeenten o ja indien de nodige investering voor de invoering gedaan wordt

16 pagina 16/16 CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is hét centrum dat samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk. Het CCV heeft o.a. volgende instrumenten en regelingen in beheer: Keurmerk Veilig Ondernemen Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Politiekeurmerk Veilig Wonen Het CCV richt zich op instanties, instellingen en brancheorganisaties en niet op burgers of individuele ondernemers. De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofdcommissarissen. Directeur: Mw. mr. drs. I.M. Haisma adresgegevens CCV Jaarbeursplein AN Utrecht tekst Joris Böcker uitgave CCV Utrecht, 7 september 2009

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING WONEN EN SOCIALE VEILIGHEID Elke gemeente wil een veilige gemeente zijn waarin haar inwoners veilig wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten Samenvatting, conclusies en beschouwing In opdracht van: Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht

Nadere informatie

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld:

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld: Vragen van de raad Datum 06-12-2011 Registratienummer Rs11.00657 Portefeuillehouder Franc M. Weerwind Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Beryl Dreijer over maatregelen tegen agressie en/of

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Nederlands Politie Instituut

Nederlands Politie Instituut Nederlands Politie Instituut 070 30540 1 8 JAN 2007 I.- I I I 1 Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO) aangaande de organisatie - en opvolging

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

One stop shop: KCC Almere

One stop shop: KCC Almere One stop shop: KCC Almere Samenstellers: Datum: Versie: Alexandra Asbroek Mei 2008 0.2 Congres Digital Display 17-9-2009 André Drenth Waar gaan we het over hebben? Filmpje KCC Almere Voorbeeld proces meldingen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen in 4 stappen naar kvo veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van elektronische alarmen Definitieve versie 1.1, dd 26 oktober 2006

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Aan Gemeenteraad van Amersfoort. Uw brief/kenmerk. Ons kenmerk 22849836. Datum 23 september 2008

Rekenkamercommissie. Aan Gemeenteraad van Amersfoort. Uw brief/kenmerk. Ons kenmerk 22849836. Datum 23 september 2008 Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon (033) 469 43 79 Telefax (033) 469 54 54 Rekenkamercommissie Aan Gemeenteraad van Amersfoort Uw brief/kenmerk Onderwerp Rekenkamerbrief Meldpunt Woonomgeving Ons

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Ergernissen buiten de deur houden

Ergernissen buiten de deur houden Overlast aanpakken Ergernissen buiten de deur houden Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten Bijlage 2 Vastgestelde evaluatiecriteria en behaalde resultaten Criteria voor de technische evaluatie van het generieke postproces Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

6.1 Klachten en bezwaarprocedure Cordaid

6.1 Klachten en bezwaarprocedure Cordaid Klachten en bezwaarprocedure Cordaid Algemene beschrijving In het deelproces Klachtenprocedure wordt de van klachten door Cordaid beschreven. Met deze procedure worden alle van Cordaid bediend: partners,

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Plasterk,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Plasterk, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 25 augustus 2017 Onderwerp Consultatie wijzigingsvoorstel Wet BRP Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 661 Convenanten uitgaansgeweld Nr. 6 RAPPORT: TERUGBLIK 2006 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 6 1.1 Wat is een terugblik? 6 1.2 Aanbevelingen

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

CONGRES VEILIG WONEN 2010 Hoe kunnen we de invloed van regels vergroten?

CONGRES VEILIG WONEN 2010 Hoe kunnen we de invloed van regels vergroten? WORKSHOP 1A Hoe kunnen we de invloed van regels vergroten? Ondant #2 april 2009 De mate waarin mensen zich aan regels houden wordt door meer factoren bepaald dan de hoogte van boetes. Uit onderzoek naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN OPENBAAR VERVOERSGEBIEDEN In en rondom het openbaar vervoer hebben reizigers en personeel te maken met ernstige

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 21 mei 2012 9 2012/24 burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Kenmerk 12.011790

Nadere informatie

0 SAMENVATTING. Ape 1

0 SAMENVATTING. Ape 1 0 SAMENVATTING Aanleiding Vraagbaak voor preventie van fraude en doorverwijzen van slachtoffers Op 26 februari 2011 is de Fraudehelpdesk (FHD) opengegaan voor (aanvankelijk) een proefperiode van één jaar.

Nadere informatie

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128 Inhoud sector Horeca Kerncijfers sector Horeca 130 Achtergrondkenmerken sector Horeca 131 1 Slachtofferschap criminaliteit 132 1.1 Bijna de helft horecazaken slachtoffer criminaliteit 132 1.2 Een op de

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Houdt de lijn open. Bereikbaarheid bij gemeenten. Marc Jongmans, KPN Lokale Overheid. Lillian Seijler en Sanne Schwarte, gemeente Heumen

Houdt de lijn open. Bereikbaarheid bij gemeenten. Marc Jongmans, KPN Lokale Overheid. Lillian Seijler en Sanne Schwarte, gemeente Heumen Bereikbaarheid bij gemeenten Marc Jongmans, KPN Lokale Overheid in samenwerking met Lillian Seijler en Sanne Schwarte, gemeente Heumen 30 september 2014 1 De scope van de dag Het congres geeft gemeenten

Nadere informatie

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Koning Willem- Alexander B.V. 2016/2017

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Koning Willem- Alexander B.V. 2016/2017 Protocol klachtenbehandeling Sportfondsen Koning Willem- Alexander B.V. 2016/2017 Hoofddorp Januari 2017 PROTOCOL KLACHTENBEHANDELING SPORTFONDSEN KONING WILLEM-ALEXANDER B.V. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management Optimale controle Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Verzuimmanagement Efficiënter werken met Talent & Salaris In de module ziekteverzuim registreert u wie wanneer ziek is geweest.

Nadere informatie

Meldingen Openbare Ruimte

Meldingen Openbare Ruimte De door de deelnemers ontwikkelde GemGids dienst Meldingen Openbare Ruimte bestaat uit 2 onderdelen. 1. Een GemGids loket welke op maat wordt ingericht met gewenste diensten. 2. Een geautoriseerde ZaakDesk

Nadere informatie

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9 2 de Nota van Inlichtingen van de Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure voor het Klantenpanel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie:

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Voor meer informatie over homedna verwijzen wij u naar onze website www.homedna.nl pag. 1

Voor meer informatie over homedna verwijzen wij u naar onze website www.homedna.nl pag. 1 HomeDNA maakt de marketing, verkoop en/of verhuur van uw nieuwbouwprojecten effectiever en efficiënter. Alle partijen en processen bij elkaar in een enkel platform. Vanaf voor start verkoop en/of verhuur

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

*****VOORPUBLICATIE***** IJsberg en Klachtenmanagement

*****VOORPUBLICATIE***** IJsberg en Klachtenmanagement *****VOORPUBLICATIE***** IJsberg en Klachtenmanagement U kent vast de Titanic, het gigantische schip dat tegen een ijsberg aanvaarde. Het verraderlijke van een ijsberg is dat het zichtbare gedeelte kleiner

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 oktober 2012 Nummer: 2012/9/18 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: Onderwerp: Plan van aanpak Q-koorts Aan de

Nadere informatie

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Resultaten IBIS project SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Onderwerpen Projectdoel en -resultaten Analyse knelpunten IBIS concept Hoe verder Projectdoel IBIS Verkenning van de

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Voorwoord Sinds lange tijd maakt de gemeente gebruik van een

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie