leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu"

Transcriptie

1 leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu Maandblad No. 38..Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H.J. Jongen April Heikantvenstraat Essen - België. De VRIJBRIEF brengt u eïkë maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen aïs het Objectivisme en het Libertarisme. Omdat de VRIJBRIEF ook een forum voor deze beschouwingen is, zijn de artikelen voor verantwoording van de schrijver. Uw kritisch kommehtaar is welkom. DE OVERHEID EN u :\; In een uitgave van Bank Mees & Hope schreef de heer Jansen: "AlJ.es wat men doet, of dat nu is het aangaan van een dienstbetrekking', het kopen van een woonhuis, het financieren van een onderneming, het beleggen in aandelen, obligaties of onroerend goed, heeft fiscale aspecten." En verderop zegt hij dat "het gehele economische leven wordt beheerst door de fiscaliteit". Dit is te zwak uitgedrukt. Dit moet.zijn: "het hele leven wordt beheerst door de overheid." U kunt niets kopen of u moet tegelijkertijd aan de overheid een percentage betalen. Dit noemen ze BTW, en die varieert van 4-25%, afhankelijk van wat u koopt. Zelfs strikte persoonlijke zaken als trouwen 1 en kinderen krijgen worden door de overheid beïnvloed. Door de aktualiteit krijgen we de laatste tijd nogal wat artikels over de politiek. Natuurlijk willen wij steeds proberen om de juiste filosofische achtergronden erbij te leveren, want het gaat er om dat wij libertariërs de filosofische basis goed begrijpen. AJLleen dan kunnen we ook de oorzaken van allerlei ongewenste toestanden begrijpen en alleen dan kunnen we er iets tegen doen.. De eerste stap naar een betere wereld is te beginnen bij onszelf en te zorgen dat we onze filosofie begrijpen. Dirnkt daarna hebben we dan de gelegenheid om deze uit te dragen in onze omgeving. We kunnen dan zorgen vqor meer abonnees en de vaste kring libertariërö uitbreiden. \ Velen van ons menen dat we ons (nog?) niet met politiek moeten bemoeien.'maar de'politiek bemoeit zich wel met ons. Willen wij naar een vrijere wereld, dan kan dat alleen als voldoende mensen inzien dat dat alleen mogelijk is als we de macht van "Big Brother", afbreken. Andere libertariërs menen dat de enige weg is om zo snel mogelijk een eigen politieke partij te hebben. In het uitstekende 1 artikel "De Grote Verliezers" 1 (zie verder in deze Vrijbrief) stelt de heer Vogel dat dit niet eens geprobeerd is. Dat is niet geheel juist. Er zijn wel (schuchtere, povere, voorzichtige) pogingen gedaan, maar door gebrek aan mankracht en financiën is dat voor de komende Nederlandse verkiezingen in mei niet-gelukt. Wel is er een begin gemaakt om een volgende' keer wel mee te doen. De invloed van libertariërs op de programma's van enkele partijen is ook reeds merkbaar. Zie bijvoorbeeld het artikel over de Realisten '81., In het genoemde artikel stelt de heer Vogel dat de grote verliezer een partij is. Dat is maar gedeeltelijk juist. De echte grote verliezer bent JJ. U zult merken dat ook de volgende regering weer meer aan uw vrijheid gaat knabbelen, en dat u weer méér betutteld zult v/orden. Jammer is dat u dan gedeeltelijk zelf de schuld bent, want ook u zou meer kunnen doen om uw eigen vrijheid waard té zijn. Als u niet voldoende ideeën daarvoor heeft, neem dan kontakt met ons op, en samen bespreken we wat er kan gebeuren. i Nederland: Libertarisch Centrum, Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam (Antwoordnummer SL Amsterdam) - tel abonnementsprijs;/ 40,- per jaar -'t.n.v. Vrijbrief, Amsterdam - AMRO Bank rek.nr., '- Postrek.nr België : Libertarisch Centrum, Herentalsebaan 109, 2100-B Deurne - abonnementsprijs BF 600,- per jaar - t.n.v. Vrijbrief - Bank J. v. Breda rek.nr

2 - 2 - POLITIEK: REALISTEN '81 /We waren eigenlijk van plan om onze serie artikelen over politieke partijen maar te stoppen. Alles wat we tegen Kwamen, bij elk partijprogramma, was zo onprincipieel dat het gegarandeerd moet leiden tot meer overheidsinvloed. De verschillen waren nergens principieel, alleen maar gradueel. > Toen lazen we het programma van de Realisten '81, en dat was werkelijk een verademing. We lazen een programma dat voor een groot deel zuiver libertarisch is. Dit is voor het overgrote deel te danken aan de medewerking van enkele libertariërs aan dat programma. Het beste kunt u dat beoordelen door de inleiding: "Realisten '81" is een politieke partij, die zich in haar denken en handelen uitsluitend richt op de werkelijkheid: dit noemen Realisten '81 HET REALISME, "Realisten '81" stelt de mens en niet de overheid centraal om een rechtvaardige maatschappi 3 op te bouwen en te handhaven. "Realisten '81" erkent de mens als een zelfstandig individu, dat eigenaar is van zijn persoon, verstand, leven, werk en de gevolgen of produktên van zijn werk. "Realisten '81" vindt dat u zelf kunt bepalen wat goed of slecht voor u is. t De politici in Den Haag worden geacht hieraan uiting te geven en niet te betuttelen of door middel van hun (te grote) mogelijkheden hun zin door te drijven. ZELF BESLISSEN "Realisten '81" gaat ervan uit, dat er een objektieve realiteit bestaat onafhankelijk van de gevoelens, verlangens of angsten die de mens koestert. Alle aktiviteiten van Realisten, *81 sullen gericht zijn [ op een maatschappij, waarin u kunt leven in vrijheid en waarin mensen weer respekt voor hst leven en eigendommen van een ander hebben. Vit is een maatschappij waarin niemend, dus ook de overheid of een groep mensen, niet hei; recht heeft, om met dwang, fraude of geweld te beginnen. Elke relatie met anderen moet de mens op vrijwillige basis kunnen hebben. Niemand, dus ook de overheid niet, heeft het recht om een ander ;en onvrijwillige verplichting, een onbeloonde taak of een onvrijwillige dienstbaarheid op te leggen. DE BOL 1 VAN DE OVERHEID ^ '81", gaat ervan uit, dat" de overheid er vóór de mens is' en niet de mens voor de overheid* De overheid dient, als één van haar voornaamste taken, de mens te beschermen tegen dwang, fraude of geweld, waarbij zij de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet betrachten, om de vechten van dé mens niet te' schenden, In deze praktij zal dat betekenen dat de overheid, door deze beschermende rol, eraan meewerkt, dat meer wigheid op menselijk, ekonomisch en sociaal gebied ontstaat, i "Realisten '81"<\ vindt daarom, dat de overheid in de rol van beschermer, alleen geweld of dwang mag gebruiken als reaktie tegen diegenen, die zelf met het gebruik van geweld begonnen zijn? of de wetten of spelregels hebben overtreden. i Bij het lezen hiervan zal het hart van elke libertariër (en zelfs van objectivisten) sneller gaan kloppen'. De rest van het programma houdt zich voor een groot deel aan deze regels. Het hoofdstuk Economie streeft naar het Kapitalisme: "Realisten '81" is tegen elke overheidsbemoeienis op dit gebied. De enige juiste rol van de overheid is; Eet beschermen van het eigendomsrecht, optreden als scheidsrechter bij een eventueel meningsverschil en het vaststellen van wettelijke regels waarbinnen die uitwisseling vrijelijk kan funktioneren., Welvaart bereik je door te produceren en niet té verdelen; anders gezegd: u (het individu) kan voor welvaart zorgen en niet de overheid, Natuurlijk, en net als,811e andere partijen, zijn ook de Realisten '81 voor belastingvermindering. Zij willen naar één heffing Van 25%. Hoewel' dit niet "principieel" is, vinden wi"j het zo 'n enorme stap vooruit, dat we het toejuichen. Op het "sociale terrein" stellen ze, voorzichtig, ook grote verbeteringen voor, net als Voor werkgelegenheid en rechtshandhaving: "Realisten ' 8l*' eist van de overheid dat het op de kortste termijn recht en orde in ons land herstelt teneinde extremistische uitwassen van links en rechts te voorkomen.

3 Zwakke punten in het programma komen naar voren bij de hoofdstukken Defensie, Energie, Buitenlandse politiek en Vreemdelingenbeleid. Deze hebben naar onze opvattingen een te rechtse tint., Het totaal van het programma is echter zo goed, dat we u aanraden om het eens aandachtig te lezen. U kunt het 'opvragen (gaarne een vrijwillige bijdrage) bij: Realisten '81, Postbus 400, 1270 AK HUIZEN Wij hopen dat de personen die het programma waar moeten maken zo sterk staan, dat ze niet door de zwakke punten van hun eigen programma weer afglijden naar de traditionele overheidsbemoeienis. Wij zien ook uw kommentaar erop gaarne tegemoet, omdat dit programma mogelijk een start kan zijn voor het programma van een echte Libertarische Partij. NATHANIEL BRANDEN - VERTAALD! "Romantische liefde", schrijft psycholoog Nathaniel Branden, "is een diepe spiritueleemotionele-sexuele band tussen man en vrouw, en die een diep respekt vo.or de waarden van de ander reflekteert:." ' i De "Romantische Liefde" gaat over een van de belangrijkste, maar minst begrepen, aspekten van ons bestaan: de liefde tussen een man en een vrouw - wat het is, hoe het ontstaat, waarom het soms groeit, en waarom het soms verdwijnt. Het is geen sexuele handleiding of een "doe" boek. Het doel is om romantische liefde te leren begrijpen en dit ideaal als realistische en waardevolle verrijking na ie streven.,, De visie van romantische liefde wordt vaak afgedaan als een neurotisch produkt van de moderne westerse cultuur. Toch Blijven mensen verliefd worden. Dr. Nathaniel Branden gelooft dat deze visie niet zal verdwijnen, omdat het beantwqordt aan een essentiële menselijke behoefte. "Ik Schrijf uit de overtuiging dat romantische ; liefde geen fantasie of, afwijking is, maar een van de belangrijke mogelijkheden vs» ons bestaan. Maar het vereist meer van ons in termen van onze 'persoonlijke ontwikkeling en rijpheid- dan waar wij meestal genoegen méé nemen." In dit boek konkludeert hij dat romantische liefde werkelijkheid kan worden voor degene die haar aard begrijpt en haar uitdaging wil aannemen. Nathaniel Branden: "Romantische Diefde" - Nederlandse vertaling - Paperback ƒ 22,50. Te bestellen bij: Leverbaar vanaf mei L.B.C, - Postbus AH' Heemstede. ' Bank: A.B.ff. Heemstede - nr. 53:94., KRINGEN 'Een Kring bestaat uit een beperkt aantal personen uit de omgeving van een bepaalde plaats. Deze mensen komen één keer per maand bij elkaar om hun eigen kennis van de libertarische filosofie te verdiepen. Ook kunnen daar bepaalde akties ontwikkeld worden. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd door: Kring Den Haag : elke laatste maandag in de maand. Kring Rotterdam/Vlaardingen: elke eerste donderdag van de maand. U bent welkoin om eens vrijblijvend te komen. Geef u op aan het Centrum. WELZIJNSMARKT SCHIEDAM Deze is op zaterdag 16 mei van tot uur. De Kring Rotterdam zal daar ook een stand hebben. Kom eens aan'.

4 _ 4 - VERKIEZINGEN 1981: DE GROTE VERLIEZERS Wie de winnaars van de verkiezingen 1981 zullen zijn is nog niet bekend. Wél staat inmiddels vast wie de grote verliezers zijn: de Laissez-faire Kapitalistische Vrijheidspartij. Wat zegt u? Heeft u daar nog nooit van gehoord? Dat klopt. Dat is ook juist de reden waarom ze de grote verliezers zijn. Het eerste vereiste om te kunnen winnen is namelijk meedoen. Door niet mee te doen, door zelfs geen poging te doen om tot de vorming van een libertarische partij te komen, hebben de Nederlandse libertariërs elke hoop om daadwerkelijk iets in de maatschappij te veranderen in de komende jaren bij voorbaat laten varen. En dat in deze tijd! Nog geen vijf jaar geleden leek het er op, alsof de strijd voor een vrije samenleving er een zou zijn van decennia, misschien zelfs van eeuwen. Het socialisme zat rotsvast in het zadel. Twijfel kenbaar maken aan de idealen van het socialisme was iets, dat hoogstens nog door een verdwaasde en verkalkte idioot gedaan werd. De socialistische; maatschappij lag vast, toegejuicht door de aanhangers, misschien betreurd door een klein groepje onverbeterlijken en twijfelaars, maar in ieder geval een gegeven, een vaststaand feit voor de voorzienbare eeuwigheid. i. Drie jaar geleden werd dat opeens anders. Ineens was daar de "Grote Matheid". Wat misschien nog significanter was: die uitdrukking werd niet gelanceerd door iibertariërs, conservatieven of andere anti-socialisten, maar door de socialisten zelf, tijdens een TV-uitzending van de VPRO. De socialisten keken elkaar onthutst aan. Grote Matheid? En ziedaar, het wonder geschi3dde: ineens leken de socialistische zekerheden niet meer zo zeker; voor het eerst werd, zij het voorlopig nog heel voorzichtig, een enkel vraagtekentje gezet bij de vanzelfsprekendheid van het socialisme. Het is niet bij één vraagteken gebleven. Wie nu, drie jaar later, kranten en tijdschriften opslaat, ook en juist van socialistische overtuiging, kan daar koppen aantreffen als "het failliet van de Welvaartsstaat", "de geitenharen sokken van de keizer", "de crisis van het socialisme" en "de nieuwe illegaliteit". Ineens begint men zich te realiseren dat het Grote Maatschappelijke Bouwwerk van de socialisten wel eens een kolos met lemen voeten zou kunnen zijn. Zeker, socialisme is nog steeds salonfahig - het was trouwens in de sajlons, eerder dan in de huiskamer van de gewone burger, dat het socialisme voor het eerst vaste voet kreeg. De geprivi3,egieerden zagen direkt wat de aanhangers nu pas beginnen in te zien, n.l. dat het socialisme een uitmuntend repressiesysteem is om het proletariaat in bedwang te houden. De tijd. dat men zal inzien en algemeen zal erkennen, dat het socialisme een barbaars en mensonwaardig systeem van geïnstitutionaliseerde corruptie, parasitisme en slavernij is, is nog niet gekomen. Drie jaar geleden nog leek het haast onmogelijk, dat die tijd ooit zou komen; vandaag de dag ziet 'het er naar uit, dat die tijd wel eens sneller zo'u kunnen komen dan de grootste optimist denkt. Als tenminste Zelden of nooit in de geschiedenis heeft zich een situatie voorgedaan als deze. Steeds was het zo, dat nieuwe ideeën slechts na veel strijd, met de pen zowel als op het slagveld, oude en gevestigde systemen konden verdringen. Thans zien we iets geheel nieuws: een systeem, dat uit zichzelf in elkaar valt. Een unicum in de wereldgeschiedenis. Maar waar zijn nu degenen die dit vacuüm op zouden kunnen vullen? Hebben de libertariërs niet - als volstrekt enigen - altijd al gezegd, dat het socialisme aan zijn innerlijke tegenstrijdigheden te gronde zou gaan? Staan zij nu klaar om de opengevallen plaatsen in te nemen? Nee. Ook in de politiek bestaat zoiets als horrpt vacui. Als de libertariërs verzuimen nu het ideologisch vacuüm op te vullen, dan zullen ongetwijfeld anderen hun kans schoon zien. Dan komt er misschien een "Sterke Man" of een herlevend feodalisme of iets dergelijks. Dan zal het ongetwijfeld weer enige honderden jaren duren voor de vrijheid een kans krijgt, zo die kans nog ooit komt en niet de mensheid voor die tijd in totale chaos ten onder is gegaan. Sommige libertariërs denken nog steeds in termen van deeloplossingen. Ze organiseren b.v. verzet tegen de belastingen, alsof niet Pierre Poujade en.mogens Glistrup afdoende bewezen hebben dat zoiets zonder een sluitend ideologisch kader slechts een kortstondig schijnsucces kan bieden. Wie zich tegen de belastingen verzet, cureert aan het symptoom. Men moet de oorzaak wegnemen en die is gelegen in het feit, dat van de overheid "diensten" worden verwacht. Als de oyerheidsbevoegdheid eenmaal tot nachtwakersproporties is teruggebracht dalen de belastingen vanzelf. Anderen denken dat alle heil van het monetarisme komt. Natuurlijk is wie libertariër is voorstander van het laissez-faire kapitalisme en jdaarmee ook van het monetarisme, maar het monetarisme is slechts een onderdeel. Een economische politiek die alleen op het monetarisme steunt is bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

5 ""* O '.... ' : ' '. Zie de economische politiek van Margare-fc Thatcher. Het grote gevaar daarbij is dat de tegenstanders, door hun terecht beschuldigende vinger tegen het monetarisme te verheffen, het gehele libertarisme in discrediet zullen weten te brengen. Nog weer andere libertariërs leiden nog steeds aan een zodanig ideologisch minderwaardigheidscomplex, dat ze steun menen te moeten zoeken bij elke groepering die \vel eens een vaag onsocialistische oprisping heeft. Ze verwachten dan heil van de salonsocialisten van de VVD of van zulke dubieuze rechtse klupjes als het O.S.L. Libertarisme is echter net zo min rechts als links. Vaderland en Vorstenhuis zijn géén libèrtarische idealen. Zolang de libertariërs er niet zelf van overtuigd zijn, dat het libertarisme een ideologie is die op eigen benen kan staan, zolang ze er niet voor durven uitkomen te menen dat het laissez-faire kapitalisme het enige rechtvaardige sociaal-economische stelsel is, omdat het het enige stelsel is dat iedereen volautomatisch loon naar werken geeft en waarbij elke vorm van uitbuiting onmogelijk is, Zolang ze niet bereid zijn gebruik te maken van de mogelijkheden die het formeel-democratisch stelsel geeft om aan de kiezers een alternatief te bieden, zolang zullen de tegenstanders van de vrijheid op de verkiezingsuitslag kunnen wijzen en elke beéchuldiging van onvrijheid en diktatuur kunnen beantwoorden met een: maar wij zijn toch democratisch gekozen en daarom is wat wij doen de volkswil. In de politiek doet zich, door de scheuren en barsten die het socialistisch bolwerk ver^ toont, thans een situatie van nu of Yiooi-t voor. Door niet aan de verkiezingen deel te nemen, ziet het er voorlopig naar uit, dat de libertariërs voor nooit hebben gekozen. 1 g) H.'P,.A, Vogel 1981., OVERDENKINGEN BIJ DE VERKIEZINGEN IN NEDERLAND ;, ' H.L. Mencken's observatie van een overheid is als volgt: "Onze regering is gewoon een groepje mensen ssonder speciale talenten, behalve dan om verkozen te worden. Wanneer een politicus iets aan B belooft, wat dus van A genomen moet worden, dan worden verkiezingen een soort vóórinschrijving op een veiling van gestolen goederen." Vroeger moest, als een parlementariër geld wilde spenderen, hét geld verkregen worden uit de belastingen of door te lenen. Tegenwoordig heeft de regering geleerd dat ze gewoon kunnen uitgeven en, betalingen gebeuren met nieuw gedrukt geld,., Hoewel belastingen al erg genoeg zijn - als 40 procent van uw inkomen naar de belasting gaat, heeft u 40 procent'van uw vrijheid verloren - het geld dat uitgegeven wordt zonder belastingen is ons aan het ruïneren. Dat proces heet inflatie, en het reduceert de koopkracht met ongeveer 15% per jaar. De gulden van 1980 koopt minder dan een, vijfde van wat de 1947 gulden zou kopen. Overheden schijnen nooit te leren.dat welvaart niet gedrukt kan worden. Welvaart moet geproduceerd worden. VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM AAN EEN RELATIE : Stuur ook een proefnummer van de VRIJBRIEF aan: Naam Adres Naam Adres U hoeft uw enveloppe niet te frankeren als u dit strookje stuurt aan: HET LIBERTARISCH CENTRUM ANTWOORDNUMMER SL AMSTERDAM Naam Adres z.o.z.

6 DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE Waarschijnlijk heeft u de afgelopen weken weer uw belastingformulier ingevuld. Vermoedelijk is u dan weer gebleken dat het toch allemaal erg tegenvalt. Of u gaat weer erg veel belasting betalen, óf u krijgt een klein beetje.terug van reeds vooruitbetaalde belasting (zonder overigens rente te krijgen over die vooruitbetalingen). Vooral nu blijkt dat iemands belastingsituatie biezonder bepalend is voor de beleggingen die hij/zij doet. Bijvoorbeeld: iemand zit nu in een hoge belastingschijf en wil veilig beleggen; hij zal dan laagrentende obligaties kopen met een looptijd tot vlak na zijn pensioen. Tot zijn pensioen krijgt hij jaarlijks een lage rente, zodat er tenminste iets minder wordt wegbelast dan bij hogere rentedragende beleggingen. Na zijn pensioen kunnen dan de vrijgekomen gelden van de afgeloste obligaties (aangekocht zeg voor 70 en afgelost met 100) gebruikt worden om hoogrentende obligaties te kopen. De hoge rente draagt dan tot een hoger pensioen bij, waar minder van belast wordt. Genoemd voorbeeld gaat echter alleen op als die persoon niet meer zo ver van zijn pensioen ai zit (2-3 jaar). Vooral door inflatie kan de waarde uitgedrukt in cijfers wel eens heel anders zijn dan de waarde uitgedrukt in goederen. Anders gezegd: door inflatie zou de verwachte opbrengst in guldens wel'kloppën^ maar wat u er mee kunt doen, valt hard tegen. Dat leidt tot de volgende belegging: iets dat met de inflatie meestijgt én vermogenswinst geeft (vermogenswinst wordt in Nederland en België namelijk minder belast dan inkomen, zoals u wel weet). In het verleden hebben wij hier altijd edele metalen en de daarmee samenhangende beleggingen aangeraden. U heeft met goud e.d. een verzekering tegen de manipulaties en machinaties van de overheid. Vooral nu is het zaak om stap voor stap uw aankopeni te doen. Probeer elke maand een vaste hoeveelheid geld te besteden aan goud of zilver. De goudoptiebeurs in Amsterdam heeft een voorspoedige start gehad. Op deze beurs kunt u tegen betaling rechten (opties) aannemen. Die rechten om goud te kopen, of om goud te verkopen, worden meer of minder waard naarmate de goudprijs verandert. Na verloop van tijd en binnen de termijn dat de optie (= recht) geldig is, kunt u die optie dan wéér verkopen. Het hele verhaal komt erop neer dat u erop hoopt en speculeert dat binnen een bepaalde termijn de goüdprijs de door u voorziene kant op gaat. Zo lang die fluctuatie flink is,,verdient u, en tevens heeft u het voordeel dat het verlies niet meer kan bedragen dan het bedrag wat u voor de optie heeft betaald. Let wel, er zijn hoge transaktiekosten bij betrokken, maar ondanks dat geeft het toch een interessante beleggirigsmogelijkheid. ' i ' ' ' ' ' : ' ' >.. ' : '. ' ir. L.H.M.. Jongen, VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM AAN EEN RELATIE : Ja, ik wil graag meewerken om onze vrijheid te behouden en te vergroten. Noteer mij voor: O 'een abonnement op de VRIJBRIEF voor ƒ 40,-/BF 600,- per jaar; D... donateursbewijzen a ƒ 100,-/BF 1,500,-; ; :, l 'D... exempl. van de brochure "Hoe vrij bent u nog" a ƒ 3,-/BF 45,-; D een literatuurlijst (met boeken van Ayn Rand, von Mises, Hayek, etc.). Naam : Adres : Tel, Ik zal //BF '... aan u overmaken (t.n.v. Vrijbrief, Amsterdam) op: Nederland: O postgiro O Amro Bank nr België : O Bank J. van Breda nr U hoeft uw enveloppe niet te frankeren als u dit strookje stuurt aan: Libèvtavi'soh Centrum, Antwoordnummer 17002, 1000 SL Amsterdam.. ' Z.O.Z.

EN HOE MOET DAT DAN MET,,,,,,?

EN HOE MOET DAT DAN MET,,,,,,? leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu Maandblad No. 39. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H,J. Jongen Mei 1981. Heikantvenstraat 39-2190 Essen - België. De

Nadere informatie

U KUNT NOG MEEDOEN!!

U KUNT NOG MEEDOEN!! LEVEN-VRtJHE!D-E)BENOOM ABSOLUTE RECHTEN VAM HET!WD!V!OU Maandblad No. 65/66 Oplage: 1000 exemplaren Verantwoordelijk Uitgever: ir. H.J. Jongen juli/augustus 1983 Heikantvenstraat 39-2190 Essen - België

Nadere informatie

M E X ICO ooooooooooo

M E X ICO ooooooooooo S. D. I. Hoe komt het dat zo weinig mensen weten wat SDI betekent? Als je daarentegen over "Star Wars" praat, meent bijna iedereen te weten dat dat een oorlogssysteem is dat de Amerikanen in de ruimte

Nadere informatie

leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu

leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu Maandblad No. 44. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H.J. Jongen Oktober 1981. Heikantvenstraat 39-2190 Essen - België._

Nadere informatie

MEDEWERKERS GEVRAAGD (M/V)

MEDEWERKERS GEVRAAGD (M/V) MEDEWERKERS GEVRAAGD (M/V) MAANDBLAD 147-148 juni 1990 Karel Beekman De Vrijbrief is het eerste, enige, echte libertarische tijdschrift in Nederland. Naast Backpage is het één van de 'fwee libertarische

Nadere informatie

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN Don Failla 1 VOORWOORD De '45 Seconden" Presentatie is alles wat men hoeft te weten om een grote organisatie op te bouwen. En als iemand deze presentatie

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

1997/6. Lessen Politiek voor Kinderen. Verslag van de ISIL Conventie in Rome. Hoe Verslavend zijn Sigaretten? De Oceaan te Koop

1997/6. Lessen Politiek voor Kinderen. Verslag van de ISIL Conventie in Rome. Hoe Verslavend zijn Sigaretten? De Oceaan te Koop 1997/6 90% van depoltici geeft de overige 10% een slechte naam (Anonymus) In dit nummer o.a.: Lessen Politiek voor Kinderen Verslag van de ISIL Conventie in Rome Hoe Verslavend zijn Sigaretten? De Oceaan

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Nadat jaren door rechtse economen en politici werd

Nadere informatie

Dit boek draag ik op aan Rob van Glabbeek die mij tot deze gedachtekronkels heeft geïnspireerd.

Dit boek draag ik op aan Rob van Glabbeek die mij tot deze gedachtekronkels heeft geïnspireerd. Dit boek draag ik op aan Rob van Glabbeek die mij tot deze gedachtekronkels heeft geïnspireerd. Gast-artikel: Henry Sturman Met dank aan Henry Sturman en Toine Manders. Illustratie: Erik Koen van Glabbeek

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de Peter Pappenheim bron Peter Pappenheim, Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Economie. Thijs Knaap

Economie. Thijs Knaap Economie Thijs Knaap 15 februari 2011 Hoofdstuk 1 Andere mensen Wie alles zelf doet hoeft met niemand iets te delen. Het kan, een hardwerkende man op een verlaten stuk land, alle dagen bezig met overleven.

Nadere informatie

HET REGULEREN VAN LEREN

HET REGULEREN VAN LEREN HET REGULEREN VAN LEREN kernredactie van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks Prof. Dr. P.R.J. Simons Drs. J.G.G. Zuylen MesoConsult B.V. Tilburg december 1997 1997 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie