leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu"

Transcriptie

1 leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu Maandblad No. 38..Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H.J. Jongen April Heikantvenstraat Essen - België. De VRIJBRIEF brengt u eïkë maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen aïs het Objectivisme en het Libertarisme. Omdat de VRIJBRIEF ook een forum voor deze beschouwingen is, zijn de artikelen voor verantwoording van de schrijver. Uw kritisch kommehtaar is welkom. DE OVERHEID EN u :\; In een uitgave van Bank Mees & Hope schreef de heer Jansen: "AlJ.es wat men doet, of dat nu is het aangaan van een dienstbetrekking', het kopen van een woonhuis, het financieren van een onderneming, het beleggen in aandelen, obligaties of onroerend goed, heeft fiscale aspecten." En verderop zegt hij dat "het gehele economische leven wordt beheerst door de fiscaliteit". Dit is te zwak uitgedrukt. Dit moet.zijn: "het hele leven wordt beheerst door de overheid." U kunt niets kopen of u moet tegelijkertijd aan de overheid een percentage betalen. Dit noemen ze BTW, en die varieert van 4-25%, afhankelijk van wat u koopt. Zelfs strikte persoonlijke zaken als trouwen 1 en kinderen krijgen worden door de overheid beïnvloed. Door de aktualiteit krijgen we de laatste tijd nogal wat artikels over de politiek. Natuurlijk willen wij steeds proberen om de juiste filosofische achtergronden erbij te leveren, want het gaat er om dat wij libertariërs de filosofische basis goed begrijpen. AJLleen dan kunnen we ook de oorzaken van allerlei ongewenste toestanden begrijpen en alleen dan kunnen we er iets tegen doen.. De eerste stap naar een betere wereld is te beginnen bij onszelf en te zorgen dat we onze filosofie begrijpen. Dirnkt daarna hebben we dan de gelegenheid om deze uit te dragen in onze omgeving. We kunnen dan zorgen vqor meer abonnees en de vaste kring libertariërö uitbreiden. \ Velen van ons menen dat we ons (nog?) niet met politiek moeten bemoeien.'maar de'politiek bemoeit zich wel met ons. Willen wij naar een vrijere wereld, dan kan dat alleen als voldoende mensen inzien dat dat alleen mogelijk is als we de macht van "Big Brother", afbreken. Andere libertariërs menen dat de enige weg is om zo snel mogelijk een eigen politieke partij te hebben. In het uitstekende 1 artikel "De Grote Verliezers" 1 (zie verder in deze Vrijbrief) stelt de heer Vogel dat dit niet eens geprobeerd is. Dat is niet geheel juist. Er zijn wel (schuchtere, povere, voorzichtige) pogingen gedaan, maar door gebrek aan mankracht en financiën is dat voor de komende Nederlandse verkiezingen in mei niet-gelukt. Wel is er een begin gemaakt om een volgende' keer wel mee te doen. De invloed van libertariërs op de programma's van enkele partijen is ook reeds merkbaar. Zie bijvoorbeeld het artikel over de Realisten '81., In het genoemde artikel stelt de heer Vogel dat de grote verliezer een partij is. Dat is maar gedeeltelijk juist. De echte grote verliezer bent JJ. U zult merken dat ook de volgende regering weer meer aan uw vrijheid gaat knabbelen, en dat u weer méér betutteld zult v/orden. Jammer is dat u dan gedeeltelijk zelf de schuld bent, want ook u zou meer kunnen doen om uw eigen vrijheid waard té zijn. Als u niet voldoende ideeën daarvoor heeft, neem dan kontakt met ons op, en samen bespreken we wat er kan gebeuren. i Nederland: Libertarisch Centrum, Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam (Antwoordnummer SL Amsterdam) - tel abonnementsprijs;/ 40,- per jaar -'t.n.v. Vrijbrief, Amsterdam - AMRO Bank rek.nr., '- Postrek.nr België : Libertarisch Centrum, Herentalsebaan 109, 2100-B Deurne - abonnementsprijs BF 600,- per jaar - t.n.v. Vrijbrief - Bank J. v. Breda rek.nr

2 - 2 - POLITIEK: REALISTEN '81 /We waren eigenlijk van plan om onze serie artikelen over politieke partijen maar te stoppen. Alles wat we tegen Kwamen, bij elk partijprogramma, was zo onprincipieel dat het gegarandeerd moet leiden tot meer overheidsinvloed. De verschillen waren nergens principieel, alleen maar gradueel. > Toen lazen we het programma van de Realisten '81, en dat was werkelijk een verademing. We lazen een programma dat voor een groot deel zuiver libertarisch is. Dit is voor het overgrote deel te danken aan de medewerking van enkele libertariërs aan dat programma. Het beste kunt u dat beoordelen door de inleiding: "Realisten '81" is een politieke partij, die zich in haar denken en handelen uitsluitend richt op de werkelijkheid: dit noemen Realisten '81 HET REALISME, "Realisten '81" stelt de mens en niet de overheid centraal om een rechtvaardige maatschappi 3 op te bouwen en te handhaven. "Realisten '81" erkent de mens als een zelfstandig individu, dat eigenaar is van zijn persoon, verstand, leven, werk en de gevolgen of produktên van zijn werk. "Realisten '81" vindt dat u zelf kunt bepalen wat goed of slecht voor u is. t De politici in Den Haag worden geacht hieraan uiting te geven en niet te betuttelen of door middel van hun (te grote) mogelijkheden hun zin door te drijven. ZELF BESLISSEN "Realisten '81" gaat ervan uit, dat er een objektieve realiteit bestaat onafhankelijk van de gevoelens, verlangens of angsten die de mens koestert. Alle aktiviteiten van Realisten, *81 sullen gericht zijn [ op een maatschappij, waarin u kunt leven in vrijheid en waarin mensen weer respekt voor hst leven en eigendommen van een ander hebben. Vit is een maatschappij waarin niemend, dus ook de overheid of een groep mensen, niet hei; recht heeft, om met dwang, fraude of geweld te beginnen. Elke relatie met anderen moet de mens op vrijwillige basis kunnen hebben. Niemand, dus ook de overheid niet, heeft het recht om een ander ;en onvrijwillige verplichting, een onbeloonde taak of een onvrijwillige dienstbaarheid op te leggen. DE BOL 1 VAN DE OVERHEID ^ '81", gaat ervan uit, dat" de overheid er vóór de mens is' en niet de mens voor de overheid* De overheid dient, als één van haar voornaamste taken, de mens te beschermen tegen dwang, fraude of geweld, waarbij zij de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet betrachten, om de vechten van dé mens niet te' schenden, In deze praktij zal dat betekenen dat de overheid, door deze beschermende rol, eraan meewerkt, dat meer wigheid op menselijk, ekonomisch en sociaal gebied ontstaat, i "Realisten '81"<\ vindt daarom, dat de overheid in de rol van beschermer, alleen geweld of dwang mag gebruiken als reaktie tegen diegenen, die zelf met het gebruik van geweld begonnen zijn? of de wetten of spelregels hebben overtreden. i Bij het lezen hiervan zal het hart van elke libertariër (en zelfs van objectivisten) sneller gaan kloppen'. De rest van het programma houdt zich voor een groot deel aan deze regels. Het hoofdstuk Economie streeft naar het Kapitalisme: "Realisten '81" is tegen elke overheidsbemoeienis op dit gebied. De enige juiste rol van de overheid is; Eet beschermen van het eigendomsrecht, optreden als scheidsrechter bij een eventueel meningsverschil en het vaststellen van wettelijke regels waarbinnen die uitwisseling vrijelijk kan funktioneren., Welvaart bereik je door te produceren en niet té verdelen; anders gezegd: u (het individu) kan voor welvaart zorgen en niet de overheid, Natuurlijk, en net als,811e andere partijen, zijn ook de Realisten '81 voor belastingvermindering. Zij willen naar één heffing Van 25%. Hoewel' dit niet "principieel" is, vinden wi"j het zo 'n enorme stap vooruit, dat we het toejuichen. Op het "sociale terrein" stellen ze, voorzichtig, ook grote verbeteringen voor, net als Voor werkgelegenheid en rechtshandhaving: "Realisten ' 8l*' eist van de overheid dat het op de kortste termijn recht en orde in ons land herstelt teneinde extremistische uitwassen van links en rechts te voorkomen.

3 Zwakke punten in het programma komen naar voren bij de hoofdstukken Defensie, Energie, Buitenlandse politiek en Vreemdelingenbeleid. Deze hebben naar onze opvattingen een te rechtse tint., Het totaal van het programma is echter zo goed, dat we u aanraden om het eens aandachtig te lezen. U kunt het 'opvragen (gaarne een vrijwillige bijdrage) bij: Realisten '81, Postbus 400, 1270 AK HUIZEN Wij hopen dat de personen die het programma waar moeten maken zo sterk staan, dat ze niet door de zwakke punten van hun eigen programma weer afglijden naar de traditionele overheidsbemoeienis. Wij zien ook uw kommentaar erop gaarne tegemoet, omdat dit programma mogelijk een start kan zijn voor het programma van een echte Libertarische Partij. NATHANIEL BRANDEN - VERTAALD! "Romantische liefde", schrijft psycholoog Nathaniel Branden, "is een diepe spiritueleemotionele-sexuele band tussen man en vrouw, en die een diep respekt vo.or de waarden van de ander reflekteert:." ' i De "Romantische Liefde" gaat over een van de belangrijkste, maar minst begrepen, aspekten van ons bestaan: de liefde tussen een man en een vrouw - wat het is, hoe het ontstaat, waarom het soms groeit, en waarom het soms verdwijnt. Het is geen sexuele handleiding of een "doe" boek. Het doel is om romantische liefde te leren begrijpen en dit ideaal als realistische en waardevolle verrijking na ie streven.,, De visie van romantische liefde wordt vaak afgedaan als een neurotisch produkt van de moderne westerse cultuur. Toch Blijven mensen verliefd worden. Dr. Nathaniel Branden gelooft dat deze visie niet zal verdwijnen, omdat het beantwqordt aan een essentiële menselijke behoefte. "Ik Schrijf uit de overtuiging dat romantische ; liefde geen fantasie of, afwijking is, maar een van de belangrijke mogelijkheden vs» ons bestaan. Maar het vereist meer van ons in termen van onze 'persoonlijke ontwikkeling en rijpheid- dan waar wij meestal genoegen méé nemen." In dit boek konkludeert hij dat romantische liefde werkelijkheid kan worden voor degene die haar aard begrijpt en haar uitdaging wil aannemen. Nathaniel Branden: "Romantische Diefde" - Nederlandse vertaling - Paperback ƒ 22,50. Te bestellen bij: Leverbaar vanaf mei L.B.C, - Postbus AH' Heemstede. ' Bank: A.B.ff. Heemstede - nr. 53:94., KRINGEN 'Een Kring bestaat uit een beperkt aantal personen uit de omgeving van een bepaalde plaats. Deze mensen komen één keer per maand bij elkaar om hun eigen kennis van de libertarische filosofie te verdiepen. Ook kunnen daar bepaalde akties ontwikkeld worden. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd door: Kring Den Haag : elke laatste maandag in de maand. Kring Rotterdam/Vlaardingen: elke eerste donderdag van de maand. U bent welkoin om eens vrijblijvend te komen. Geef u op aan het Centrum. WELZIJNSMARKT SCHIEDAM Deze is op zaterdag 16 mei van tot uur. De Kring Rotterdam zal daar ook een stand hebben. Kom eens aan'.

4 _ 4 - VERKIEZINGEN 1981: DE GROTE VERLIEZERS Wie de winnaars van de verkiezingen 1981 zullen zijn is nog niet bekend. Wél staat inmiddels vast wie de grote verliezers zijn: de Laissez-faire Kapitalistische Vrijheidspartij. Wat zegt u? Heeft u daar nog nooit van gehoord? Dat klopt. Dat is ook juist de reden waarom ze de grote verliezers zijn. Het eerste vereiste om te kunnen winnen is namelijk meedoen. Door niet mee te doen, door zelfs geen poging te doen om tot de vorming van een libertarische partij te komen, hebben de Nederlandse libertariërs elke hoop om daadwerkelijk iets in de maatschappij te veranderen in de komende jaren bij voorbaat laten varen. En dat in deze tijd! Nog geen vijf jaar geleden leek het er op, alsof de strijd voor een vrije samenleving er een zou zijn van decennia, misschien zelfs van eeuwen. Het socialisme zat rotsvast in het zadel. Twijfel kenbaar maken aan de idealen van het socialisme was iets, dat hoogstens nog door een verdwaasde en verkalkte idioot gedaan werd. De socialistische; maatschappij lag vast, toegejuicht door de aanhangers, misschien betreurd door een klein groepje onverbeterlijken en twijfelaars, maar in ieder geval een gegeven, een vaststaand feit voor de voorzienbare eeuwigheid. i. Drie jaar geleden werd dat opeens anders. Ineens was daar de "Grote Matheid". Wat misschien nog significanter was: die uitdrukking werd niet gelanceerd door iibertariërs, conservatieven of andere anti-socialisten, maar door de socialisten zelf, tijdens een TV-uitzending van de VPRO. De socialisten keken elkaar onthutst aan. Grote Matheid? En ziedaar, het wonder geschi3dde: ineens leken de socialistische zekerheden niet meer zo zeker; voor het eerst werd, zij het voorlopig nog heel voorzichtig, een enkel vraagtekentje gezet bij de vanzelfsprekendheid van het socialisme. Het is niet bij één vraagteken gebleven. Wie nu, drie jaar later, kranten en tijdschriften opslaat, ook en juist van socialistische overtuiging, kan daar koppen aantreffen als "het failliet van de Welvaartsstaat", "de geitenharen sokken van de keizer", "de crisis van het socialisme" en "de nieuwe illegaliteit". Ineens begint men zich te realiseren dat het Grote Maatschappelijke Bouwwerk van de socialisten wel eens een kolos met lemen voeten zou kunnen zijn. Zeker, socialisme is nog steeds salonfahig - het was trouwens in de sajlons, eerder dan in de huiskamer van de gewone burger, dat het socialisme voor het eerst vaste voet kreeg. De geprivi3,egieerden zagen direkt wat de aanhangers nu pas beginnen in te zien, n.l. dat het socialisme een uitmuntend repressiesysteem is om het proletariaat in bedwang te houden. De tijd. dat men zal inzien en algemeen zal erkennen, dat het socialisme een barbaars en mensonwaardig systeem van geïnstitutionaliseerde corruptie, parasitisme en slavernij is, is nog niet gekomen. Drie jaar geleden nog leek het haast onmogelijk, dat die tijd ooit zou komen; vandaag de dag ziet 'het er naar uit, dat die tijd wel eens sneller zo'u kunnen komen dan de grootste optimist denkt. Als tenminste Zelden of nooit in de geschiedenis heeft zich een situatie voorgedaan als deze. Steeds was het zo, dat nieuwe ideeën slechts na veel strijd, met de pen zowel als op het slagveld, oude en gevestigde systemen konden verdringen. Thans zien we iets geheel nieuws: een systeem, dat uit zichzelf in elkaar valt. Een unicum in de wereldgeschiedenis. Maar waar zijn nu degenen die dit vacuüm op zouden kunnen vullen? Hebben de libertariërs niet - als volstrekt enigen - altijd al gezegd, dat het socialisme aan zijn innerlijke tegenstrijdigheden te gronde zou gaan? Staan zij nu klaar om de opengevallen plaatsen in te nemen? Nee. Ook in de politiek bestaat zoiets als horrpt vacui. Als de libertariërs verzuimen nu het ideologisch vacuüm op te vullen, dan zullen ongetwijfeld anderen hun kans schoon zien. Dan komt er misschien een "Sterke Man" of een herlevend feodalisme of iets dergelijks. Dan zal het ongetwijfeld weer enige honderden jaren duren voor de vrijheid een kans krijgt, zo die kans nog ooit komt en niet de mensheid voor die tijd in totale chaos ten onder is gegaan. Sommige libertariërs denken nog steeds in termen van deeloplossingen. Ze organiseren b.v. verzet tegen de belastingen, alsof niet Pierre Poujade en.mogens Glistrup afdoende bewezen hebben dat zoiets zonder een sluitend ideologisch kader slechts een kortstondig schijnsucces kan bieden. Wie zich tegen de belastingen verzet, cureert aan het symptoom. Men moet de oorzaak wegnemen en die is gelegen in het feit, dat van de overheid "diensten" worden verwacht. Als de oyerheidsbevoegdheid eenmaal tot nachtwakersproporties is teruggebracht dalen de belastingen vanzelf. Anderen denken dat alle heil van het monetarisme komt. Natuurlijk is wie libertariër is voorstander van het laissez-faire kapitalisme en jdaarmee ook van het monetarisme, maar het monetarisme is slechts een onderdeel. Een economische politiek die alleen op het monetarisme steunt is bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

5 ""* O '.... ' : ' '. Zie de economische politiek van Margare-fc Thatcher. Het grote gevaar daarbij is dat de tegenstanders, door hun terecht beschuldigende vinger tegen het monetarisme te verheffen, het gehele libertarisme in discrediet zullen weten te brengen. Nog weer andere libertariërs leiden nog steeds aan een zodanig ideologisch minderwaardigheidscomplex, dat ze steun menen te moeten zoeken bij elke groepering die \vel eens een vaag onsocialistische oprisping heeft. Ze verwachten dan heil van de salonsocialisten van de VVD of van zulke dubieuze rechtse klupjes als het O.S.L. Libertarisme is echter net zo min rechts als links. Vaderland en Vorstenhuis zijn géén libèrtarische idealen. Zolang de libertariërs er niet zelf van overtuigd zijn, dat het libertarisme een ideologie is die op eigen benen kan staan, zolang ze er niet voor durven uitkomen te menen dat het laissez-faire kapitalisme het enige rechtvaardige sociaal-economische stelsel is, omdat het het enige stelsel is dat iedereen volautomatisch loon naar werken geeft en waarbij elke vorm van uitbuiting onmogelijk is, Zolang ze niet bereid zijn gebruik te maken van de mogelijkheden die het formeel-democratisch stelsel geeft om aan de kiezers een alternatief te bieden, zolang zullen de tegenstanders van de vrijheid op de verkiezingsuitslag kunnen wijzen en elke beéchuldiging van onvrijheid en diktatuur kunnen beantwoorden met een: maar wij zijn toch democratisch gekozen en daarom is wat wij doen de volkswil. In de politiek doet zich, door de scheuren en barsten die het socialistisch bolwerk ver^ toont, thans een situatie van nu of Yiooi-t voor. Door niet aan de verkiezingen deel te nemen, ziet het er voorlopig naar uit, dat de libertariërs voor nooit hebben gekozen. 1 g) H.'P,.A, Vogel 1981., OVERDENKINGEN BIJ DE VERKIEZINGEN IN NEDERLAND ;, ' H.L. Mencken's observatie van een overheid is als volgt: "Onze regering is gewoon een groepje mensen ssonder speciale talenten, behalve dan om verkozen te worden. Wanneer een politicus iets aan B belooft, wat dus van A genomen moet worden, dan worden verkiezingen een soort vóórinschrijving op een veiling van gestolen goederen." Vroeger moest, als een parlementariër geld wilde spenderen, hét geld verkregen worden uit de belastingen of door te lenen. Tegenwoordig heeft de regering geleerd dat ze gewoon kunnen uitgeven en, betalingen gebeuren met nieuw gedrukt geld,., Hoewel belastingen al erg genoeg zijn - als 40 procent van uw inkomen naar de belasting gaat, heeft u 40 procent'van uw vrijheid verloren - het geld dat uitgegeven wordt zonder belastingen is ons aan het ruïneren. Dat proces heet inflatie, en het reduceert de koopkracht met ongeveer 15% per jaar. De gulden van 1980 koopt minder dan een, vijfde van wat de 1947 gulden zou kopen. Overheden schijnen nooit te leren.dat welvaart niet gedrukt kan worden. Welvaart moet geproduceerd worden. VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM AAN EEN RELATIE : Stuur ook een proefnummer van de VRIJBRIEF aan: Naam Adres Naam Adres U hoeft uw enveloppe niet te frankeren als u dit strookje stuurt aan: HET LIBERTARISCH CENTRUM ANTWOORDNUMMER SL AMSTERDAM Naam Adres z.o.z.

6 DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE Waarschijnlijk heeft u de afgelopen weken weer uw belastingformulier ingevuld. Vermoedelijk is u dan weer gebleken dat het toch allemaal erg tegenvalt. Of u gaat weer erg veel belasting betalen, óf u krijgt een klein beetje.terug van reeds vooruitbetaalde belasting (zonder overigens rente te krijgen over die vooruitbetalingen). Vooral nu blijkt dat iemands belastingsituatie biezonder bepalend is voor de beleggingen die hij/zij doet. Bijvoorbeeld: iemand zit nu in een hoge belastingschijf en wil veilig beleggen; hij zal dan laagrentende obligaties kopen met een looptijd tot vlak na zijn pensioen. Tot zijn pensioen krijgt hij jaarlijks een lage rente, zodat er tenminste iets minder wordt wegbelast dan bij hogere rentedragende beleggingen. Na zijn pensioen kunnen dan de vrijgekomen gelden van de afgeloste obligaties (aangekocht zeg voor 70 en afgelost met 100) gebruikt worden om hoogrentende obligaties te kopen. De hoge rente draagt dan tot een hoger pensioen bij, waar minder van belast wordt. Genoemd voorbeeld gaat echter alleen op als die persoon niet meer zo ver van zijn pensioen ai zit (2-3 jaar). Vooral door inflatie kan de waarde uitgedrukt in cijfers wel eens heel anders zijn dan de waarde uitgedrukt in goederen. Anders gezegd: door inflatie zou de verwachte opbrengst in guldens wel'kloppën^ maar wat u er mee kunt doen, valt hard tegen. Dat leidt tot de volgende belegging: iets dat met de inflatie meestijgt én vermogenswinst geeft (vermogenswinst wordt in Nederland en België namelijk minder belast dan inkomen, zoals u wel weet). In het verleden hebben wij hier altijd edele metalen en de daarmee samenhangende beleggingen aangeraden. U heeft met goud e.d. een verzekering tegen de manipulaties en machinaties van de overheid. Vooral nu is het zaak om stap voor stap uw aankopeni te doen. Probeer elke maand een vaste hoeveelheid geld te besteden aan goud of zilver. De goudoptiebeurs in Amsterdam heeft een voorspoedige start gehad. Op deze beurs kunt u tegen betaling rechten (opties) aannemen. Die rechten om goud te kopen, of om goud te verkopen, worden meer of minder waard naarmate de goudprijs verandert. Na verloop van tijd en binnen de termijn dat de optie (= recht) geldig is, kunt u die optie dan wéér verkopen. Het hele verhaal komt erop neer dat u erop hoopt en speculeert dat binnen een bepaalde termijn de goüdprijs de door u voorziene kant op gaat. Zo lang die fluctuatie flink is,,verdient u, en tevens heeft u het voordeel dat het verlies niet meer kan bedragen dan het bedrag wat u voor de optie heeft betaald. Let wel, er zijn hoge transaktiekosten bij betrokken, maar ondanks dat geeft het toch een interessante beleggirigsmogelijkheid. ' i ' ' ' ' ' : ' ' >.. ' : '. ' ir. L.H.M.. Jongen, VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM AAN EEN RELATIE : Ja, ik wil graag meewerken om onze vrijheid te behouden en te vergroten. Noteer mij voor: O 'een abonnement op de VRIJBRIEF voor ƒ 40,-/BF 600,- per jaar; D... donateursbewijzen a ƒ 100,-/BF 1,500,-; ; :, l 'D... exempl. van de brochure "Hoe vrij bent u nog" a ƒ 3,-/BF 45,-; D een literatuurlijst (met boeken van Ayn Rand, von Mises, Hayek, etc.). Naam : Adres : Tel, Ik zal //BF '... aan u overmaken (t.n.v. Vrijbrief, Amsterdam) op: Nederland: O postgiro O Amro Bank nr België : O Bank J. van Breda nr U hoeft uw enveloppe niet te frankeren als u dit strookje stuurt aan: Libèvtavi'soh Centrum, Antwoordnummer 17002, 1000 SL Amsterdam.. ' Z.O.Z.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek NLP Test. 2012 Stichting NLP Kring Joost van der Leij

Wetenschappelijk onderzoek NLP Test. 2012 Stichting NLP Kring Joost van der Leij Wetenschappelijk onderzoek NLP Test 2012 Stichting NLP Kring Joost van der Leij Inleiding NLP is geen wetenschap, maar we kunnen er wel een van maken. Om hiermee te beginnen dienen we eerst de volgende

Nadere informatie

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen.

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Goud is al duizenden jaren simpelweg een betaalmiddel: geld. U hoort de term steeds vaker opduiken in de media.

Nadere informatie

Maandblad No. 47. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H. J. Jongen Januari '1982. _ Heikantvenstraat 39 -"2190 Essen - België^ "

Maandblad No. 47. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H. J. Jongen Januari '1982. _ Heikantvenstraat 39 -2190 Essen - België^ LEVEN-VRIJHEID-EIGENDOM ABSOLUTE RECHTEN VAN HET INDIVIDU Maandblad No. 47. Oplage 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever ir. H. J. Jongen Januari '1982. _ Heikantvenstraat 39 -"2190 Essen - België^

Nadere informatie

NEDERLANDS VERKIEZINGSJAAR 1981

NEDERLANDS VERKIEZINGSJAAR 1981 leven, vrijheid, eigendom, absolute rechten van het individu info nummer 6 februari/maart Maandblad No. 36..Oplage: 1000 exemplaren.verantwoordelijk Uitgever: ir. H.J. Jongen Februari 198K 5êi^ê3iYÊ5 s.

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten 1. Met andere ogen Wetenschap en levensbeschouwing De wereld achter de feiten Dit boek gaat over economie. Dat is de wetenschap die mensen bestudeert in hun streven naar welvaart. Het lijkt wel of economie

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik de volgende teksten tegen, die ik u graag wil voorlezen. Het zijn teksten uit het begin van onze jaartelling,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Het WOORD van GOD. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch The Word of God )

Het WOORD van GOD. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch The Word of God ) Het WOORD van GOD Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact Postbus

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden Eigen huis Vermogensopbouw Oudedagsvoorziening Nabestaanden Zeker nu Maatschappijwinstdeling De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij De Onderlinge s-gravenhage kent een maatschappij- 25 Te verdelen

Nadere informatie

De economische wereldcrisis

De economische wereldcrisis Opdrachtenblad Inleiding In 1929 brak een crisis uit die in korte tijd de economie in een groot deel van de wereld aantastte. De economische crisis zou jaren duren, tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Nadere informatie

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond.

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond. 2012_03_24 Toespraak Jan Vercamst 1 Toespraak Jan Vercamst, voorzitter ACLVB ACADEMISCHE ZITTING GENODIGDEN Viering 120 jaar ACLVB 24 maart 2012 Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden Vandaag

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren,

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren, Tobacco Theater, Amsterdam, 6 oktober 2015 In zijn toespraak tijdens de platformbijeenkomst van Wijzer in Geldzaken, die als thema had De stille macht van financiële veerkracht, beklemtoonde Klaas Knot

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Deze site gaat je niet gelukkig maken...

Deze site gaat je niet gelukkig maken... naam wachtwoord login informatie aanmelden Deze site gaat je niet gelukkig maken... Dat wil zeggen dat je hier niet leert hoe je een leven zonder teleurstelling, pijn, somberheid, angst, onzekerheid of

Nadere informatie

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800 Onderzoeksvraag: Op welke gebieden wilden de Verlichtingsfilosofen de bestaande maatschappij veranderen? Rationalisme = het gebruiken van gezond verstand (rede/ratio) waarbij kennis gaat boven tradities

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Belangen: Rusland versus de EU

Belangen: Rusland versus de EU Belangen: Rusland versus de EU Korte omschrijving werkvorm Leerlingen denken na over de redenen waarom Rusland en de EU zich met het conflict in Oekraïne bemoeien. Dit doen zij door eerst een tekst te

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00. SCHOOLONDERZOEK Tijdvak II GESCHIEDENIS november 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden.

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden. Datum 19 oktober 2015 Klantnummer Onderwerp Aanvulling pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

geschapen, en Hij kan dat ieder moment doen, ook nu in ons persoonlijk leven, in ons bestaan als natie, wereldwijd. - We voelen ons kwetsbaar en vaak

geschapen, en Hij kan dat ieder moment doen, ook nu in ons persoonlijk leven, in ons bestaan als natie, wereldwijd. - We voelen ons kwetsbaar en vaak Preek Maartenskerk 5 februari 2017 Jesaja 43, 9-12 en Mattheus 5, 13-16 Teun Kruijswijk Jansen I Het wordt weer langer licht, zeker als het een wolkenloze dag is. De eerste tekenen van de lente kun je

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Een Open en Eerlijke Relatie

Een Open en Eerlijke Relatie ATM van Aarle Een Open en Eerlijke Relatie Geen kado, maar een prestatie! ATM van Aarle Een Open en Eerlijke Relatie Geen kado, maar een prestatie! Dit boek wordt in de handel gebracht door: Activiteitencentrum

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

Opinieonderzoek toekomst financiële sector

Opinieonderzoek toekomst financiële sector Opinieonderzoek toekomst financiële sector Presentatie afsluitende bijeenkomst 24 november Lessen en vragen voor de toekomst Martijn Lampert 1 Vertrouwen Betekenis (Van Dale): 1. Met zekerheid hopen 2.

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.

Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Preek van 15 maart 2015, 4 e van de 40 dagen, gehouden in De Morgenster in Papendrecht door Piet van Die DE WONDEREN ZIJN DE WERELD (NOG NIET) UIT Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Onderstaande tekst schreef ik jaren geleden om studenten wat richtlijnen te geven bij het ontwikkelen van een voor filosofen cruciale vaardigheid: het

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Ik spreek jullie nu toe en niet straks wanneer we deze dag afsluiten. Dat is niet de gewoonte. Maar wij zijn dan ook geen gewone partij.

Ik spreek jullie nu toe en niet straks wanneer we deze dag afsluiten. Dat is niet de gewoonte. Maar wij zijn dan ook geen gewone partij. 1 Beste vrienden, Kameraden, Socialisten, Ik spreek jullie nu toe en niet straks wanneer we deze dag afsluiten. Dat is niet de gewoonte. Maar wij zijn dan ook geen gewone partij. Want wat we zopas samen

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Dames en heren, [Inleiding] In de zomer van 1946 voer een schip van Thailand naar Nederland. Een kleine Nederlandse

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Ons economische zelf Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Plaatjes invoegen Contrast tussen overvloed en gebrek Contrast tussen genieten van materie en uitbuiten

Nadere informatie

S T U D I E V E R Z E K E R I N G

S T U D I E V E R Z E K E R I N G delen glimlach vrijheid kennis genieten vertrouwen S T U D I E V E R Z E K E R I N G Kapitaal opbouwen voor de studie van uw (klein)kind delen toekomst Laat uw kind studeren U gunt uw kind het allerbeste.

Nadere informatie

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders plastraining voor kinderen adviezen voor ouders Uw kind start met een plastraining op de polikliniek Kindergeneeskunde van het OLVG. Uw kind volgt de training omdat hij problemen heeft met zijn blaas.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril hoofdstuk 6 Denkfouten We hebben al gezien dat sommige van onze brandende automatische gedachten ons in de weg zitten. Ze geven ons een onprettig gevoel of weerhouden ons ervan dingen te doen. Het probleem

Nadere informatie

Is jouw eurocent al gevallen

Is jouw eurocent al gevallen Crisis graad 3 Is jouw eurocent al gevallen Lesvoorbereiding Projecteer de krantenkoppen of verzamel zelf krantenkoppen over de economische crisis. Knip het verhaal van de crisis in 6 stukken (1 deel voor

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

Preek Gemeente van Christus,

Preek Gemeente van Christus, Preek Gemeente van Christus, Het woord bestond nog niet, anders waren ze vast zo genoemd. Weigerambtenaren. Daniël 3 gaat over drie Joodse mannen die weigeren te knielen. Ze staan in dienst van de koning,

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

Economie module 1. Hoofdstuk 1: Voor niks gaat de zon op.

Economie module 1. Hoofdstuk 1: Voor niks gaat de zon op. Economie module 1. Hoofdstuk 1: Voor niks gaat de zon op. Economie gaat in essentie over het maken van keuzes. De behoeften van mensen zijn onbegrensd, maar hun middelen zijn beperkt. Door dit spanningsveld

Nadere informatie

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN BIJLAGE 6 TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN Belangrijk Onderliggende tabel van de knipperlichten is exemplatief en niet exhaustief. Zij heeft tot doel de waakzaamheid van de verzekeringstussenpersoon en de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Koopkracht: de waarde van geld

Koopkracht: de waarde van geld Koopkracht: de waarde van geld 1. Leerlingenblad Inleiding Wat is het doel? Wat is het onderwerp? Wat is het middel? Inzicht krijgen in de waarde van geld Koopkracht: de waarde van geld Een presentatie

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2017

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2017 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2017 Zolang de mens bestaat, staat hij zijn naaste ook naar het leven. Het is een vreemde soort paradox: de ene mens kan niet leven zonder de ander terwijl diezelfde mens

Nadere informatie

Wat is? filosofie? Wat is. en kwaad. Hoofdstu

Wat is? filosofie? Wat is. en kwaad. Hoofdstu Wat is filosofie? Hoofdstuk 1 1 filosoferen: doordenken! 5 e vragen 6 2 gewone vragen en filosof isch 9 3 aanleidingen om te filosoferen 12? eren 4 waarom filosof 5 samen filosoferen 14 17 6 filosof ie

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Renteprofiel en Risico-analyse

Renteprofiel en Risico-analyse Welke hypotheekvorm heeft u gekozen? Aflossingsvrije hypotheek (10 punten). Leven hypotheek (traditioneel), Annuïteiten hypotheek, Lineaire hypotheek (8 punten). Vermogensplanning hypotheek, Leven hypotheek

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Na de WOI vluchtte de keizer naar Nederland

Na de WOI vluchtte de keizer naar Nederland Hoofdstuk 3 Na de WOI vluchtte de keizer naar Nederland Waarom NL? Nederland was een neutraal land. Bleef in NL tot aan zijn dood. Vrede van Versailles Vs, Eng, Fra winnaars. Duitsland als enige schuldig

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie