Jaarplan Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov Datum 1 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten te onderscheiden: Inhoud Vereniging Leden Beheer & Administratie De genoemde kernactiviteiten zijn te herleiden tot het strategisch plan , dat in de av van mei 2012 met een aantal wijzigingen als Basisnotitie is goedgekeurd. Op basis daarvan is ook dit jaarplan 2014 ingedeeld. pagina 1 van 19

2 OPKOMEN VOOR DE BELANGEN VAN OUDEREN Opkomen voor de (algemene) belangen van ouderen doet de PCOB voor een belangrijk deel in het samenwerkingsverband van CSO. De financiering van de CSO, de koepel van ouderenorganisaties, komt in 2014 in zijn geheel te vervallen. De vier aangesloten ouderenorganisaties, de PCOB, de Unie KBO, de NVOG en het NOOM, willen hun samenwerking voortzetten. Het belangrijkste en meest genoemde argument hiervoor is de kracht van de gezamenlijke collectieve belangenbehartiging. Het wegvallen van de subsidie is mede aanleiding geweest om op zoek te gaan naar nieuwe en bij deze tijd passende vormen van samenwerking waarbij getracht is de eerder gesignaleerde knelpunten zoals (te) traag, bureaucratisch en daarmee niet slagvaardig optreden, weg te nemen. Dat betekent onder andere dat aan de slag moet worden gegaan met andere werk- en samenwerkingsvormen, daarbij gezamenlijk investeren en gebruik makend van elkaar expertise, zonder dubbelingen. De samenwerking zal zich in het bijzonder richten op het gebied van landelijke lobby en collectieve belangenbehartiging. De CSO wil met haar activiteiten de kwaliteit van het bestaan van mensen in de derde en vierde levensfase te verbeteren, opdat zij zinvol en waardig kunnen leven. De CSO draagt uit dat zij streeft naar een samenleving waar generaties solidair zijn met elkaar; ouderen met jongeren en de derde generatie met de vierde generatie. CSO heeft de wens belangenbehartiging meer proactief aan te pakken en zich niet alleen als vragende partij te presenteren maar door de inzet van haar uitgebreide lokale en regionale netwerk bijdragen te leveren aan het creëren van draagvlak door maatwerk, voorlichting en het uitvoeren van projecten. Daarom vraagt zo n opstelling om visie, moed en leiderschap bij de verenigingen van de CSO. Daarnaast is van belang om samen op te trekken om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de binnen de lidorganisaties beschikbare kennis en de macht van het getal. De CSO komt op voor de belangen van ouderen en doet dat op nationaal en Europees niveau. De CSO richt zich primair op het nationale niveau. De CSO-de activiteiten zullen de komende jaren zich richten op de volgende aandachtsgebieden: Trekker 1. Inkomen en koopkracht Unie KBO 2. Pensioen NVOG 3. Zorg, welzijn en wonen PCOB Binnen het aandachtsgebied van Zorg, Welzijn & Wonen, waarvan de PCOB de trekker en initiatiefnemer is, wordt op de onderdelen Preventie en Curatieve Zorg input en expertise geleverd vanuit de Unie KBO. De PCOB neemt met name de Langdurige zorg en de Wmo voor haar rekening. Andere onderwerpen die voorbij komen, brengt de coördinator van de CSO in bij het directieoverleg, waar het door een lidorganisatie als project, met start- en einddatum en eventueel begroting moet worden ingevuld en uitgevoerd. Dit volgens de afspraken die daarover gemaakt worden in de uitvoering. Zo komen de voorstellen vanuit het directieoverleg ook in het bestuur van de CSO. Bovendien blijft het mogelijk om flexibel in te spelen op actuele situaties. De CSO werkt op basis van de huidige statuten en geeft zo invulling aan de structuur. De voorzitter CSO is het boegbeeld van de samenwerking van de ouderenorganisaties en pagina 2 van 19

3 fungeert als verbindende factor. De overige leden van het bestuur geven mede gezicht aan de samenwerking en in voorkomende gevallen spelen zij extern een actieve rol. Een driejarig beleidsplan (koers) en daarop geënte jaarplannen (concrete doelen) zijn nodig om verantwoord de uitwerking daarvan te delegeren aan de coördinator en de directeuren. Beleidsplannen en jaarlijkse werkplannen worden vastgesteld door het CSO-bestuur nadat deze ook in de eigen besturen van de aangesloten lidorganisaties zijn besproken. Per aandachtsgebied wordt een commissie samengesteld, waarvan het profiel in oktober 2013 is vastgesteld door het CSO bestuur, waarin maximaal twee leden vanuit iedere lidorganisaties kunnen participeren. Het CSO bestuur benoemt de voorzitter en leden van de commissies. De beleidsplannen zijn nu bijna afgerond, waarna de werkplannen van de drie aandachtsgebieden door het CSO bestuur kunnen worden goedgekeurd. We hopen u nog voor de PCOB Ledenraad vergadering hierover te kunnen informeren, via de mededelingen vanuit het landelijk bestuur. Zorg, Welzijn en Wonen (trekker PCOB) Het doel dat deze commissie wil bereiken, is dat de belangen van ouderen op dit beleidsveld zijn behartigd bij het ministerie VWS, Kamerleden, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere spelers in het veld, zodanig dat ouderen toegang hebben tot een kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning, waarbij zij zelf in staat zijn de regie en verantwoordelijkheid te nemen en te houden. INHOUD (kernprogramma s PCOB) Naast werkzaamheden vanuit de commissie Zorg, Welzijn en Wonen maakt de PCOB een vertaalslag naar lokale afdelingen, vanuit de kanteling van de Wmo die door de landelijke politiek wordt beoogd, waarbij steeds meer zaken overgaan naar de burgerlijke gemeente. Daarmee wordt belangenbehartiging op lokaal niveau steeds belangrijker en daarmee ook de samenwerking tussen PCOB-afdelingen onderling die soms samen onder 1 gemeente vallen. Daartoe heeft de PCOB in 2013 de netwerkgroep zorg & welzijn in het leven geroepen. In 2014 worden de leden van de netwerkgroep geïnformeerd via nieuwsbrieven en toegerust om zelf ook voorlichting te geven over de veranderingen in de zorg. De netwerkgroep is middel om de belangenbehartiging zowel lokaal als landelijk mede vorm te geven. Ook vrijwillige ouderenadviseurs (VOA s) zullen hierbij worden betrokken. Gemeenteraadverkiezingen Op 19 maar 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In 2013 is een speerpuntenkaart ontwikkeld met een aantal persona s, die tot in 2014 gebruikt worden om belangenbehartiging van ouderen op lokaal niveau gezicht te geven. In het maartnummer van Perspectief (dat eind februari verschijnt) zal er een themanummer aan deze thematiek worden gewijd. Programma Waardig Ouder Worden Het programma Waardig Ouder Worden van de PCOB is gericht op het zijn van de mens en de individuele keuzes die hij maakt bij het ouder worden, vooral met oog voor de regie over het eigen leven en het bespreekbaar van gevoelige onderwerpen, zoals tijdig spreken over het levenseinde en oudermishandeling. Hier komt het onderscheidend vermogen van de PCOB het meest tot uiting, waarom de PCOB juist op deze onderwerpen agendasettend wil zijn door met de netwerkgroep spraakmakend bezig te zijn in de lobby en de publiciteit. Er pagina 3 van 19

4 is veel vraag naar deskundige inbreng op dit gebied vanuit zowel het beroepsonderwijs als wetenschappelijke opleidingen, door ouderen die hier vanuit hun eigen ervaring over kunnen vertellen aan de (a.s.) beroepsgroep. In 2014 zullen we onderzoeken hoe we hieraan vorm kunnen geven. In 2014 zal de PCOB waar mogelijk in samenwerking met de coalitiepartners Van Betekenis en met de in 2013 verbrede netwerkgroep Tijdig spreken fors inzetten op het (door)ontwikkelen van verschillende methodieken om het gesprek binnen en buiten de afdeling te faciliteren. Vanuit de netwerkgroep worden voorlichters geworven, getraind en toegerust met materialen om met deze methodieken te werken. Programma Menselijke Maat Een belangrijk project onder de vlag menselijke maat is het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Het keurmerk is ontwikkeld volgens een internationaal erkende methodiek, bestaande uit twee onderdelen. Vanuit PCOB-leden zijn seniorscouts opgeleid die Nederlandse ziekenhuizen hebben bezocht als mistery guest. Het tweede onderdeel betrof een vragenlijst als zelfdiagnose-instrument, die aan alle ziekenhuizen is verzonden. Op basis daarvan hebben alle ziekenhuizen op 1 oktober 2013 wel of niet een keurmerk ontvangen. In 2014 zullen (de resultaten van) het keurmerk een plek krijgen in de voorlichting aan leden en vrijwillige ouderenadviseurs. In 2014 zal binnen de PCOB meer samenhang en verbinding met andere projecten worden gelegd op het gebied van zorg & welzijn. Ook wordt gekeken hoe de PCOB zorgverzekeraars kan betrekken bij het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Voorbereidingen worden getroffen om over twee jaar opnieuw de keurmerkcriteria te laten toetsen door opgeleide seniorscouts. Programma Arbeidsparticipatie. De derde kamer wordt gevuld met twee projecten gericht op arbeidsparticipatie van 50- plussers, te weten Maak werk van uzelf en 50+Werkt, die de PCOB uitvoert sinds Doel van deze projecten is beeldvorming van oudere werknemers bij werkgevers te beïnvloeden en om samen met 50-plussers als ambassadeurs een aantal methodieken te ontwikkelen die er toe moeten leiden dat 50-plussers werk vinden en aan het werk blijven. Gedurende de looptijd van het project zijn langer doorwerken, de toenemende werkloosheid onder 55-plus, de toenemende arbeidsparticipatie van 65-plus, de aandacht voor jeugdwerkloosheid extra redenen geworden om de aandacht voor onze doelgroep te intensiveren. Beide projecten worden in 2014 afgerond: 50+ Werkt in het voorjaar en Maak werk van uzelf loopt door tot december In 2014 wordt gestreefd de synergie van beide projecten zoveel mogelijk te benutten en ook PCOB-leden hierover te informeren. In 2014 wordt duidelijk wat de meerwaarde van ontwikkelde methodieken en de pool van ambassadeurs is voor de PCOB als vereniging, hoe zij de PCOB aantrekkelijk kunnen maken voor jongere senioren en hoe de PCOB een netwerk kan opbouwen met andere organisaties die zich bezighouden met arbeid van 50+ers. Actieve vrijwilligers (circa vijftien ambassadeurs van 50+ werkt, eind 2013) vormen daarmee een nieuwe netwerkgroep, die door het landelijk bureau wordt ondersteund. In 2014 moet door de PCOB ook worden bepaald of en hoe de projecten bijdragen aan een door ontwikkeling van PCOB Nieuwe Stijl en/of CSO. pagina 4 van 19

5 VERENIGING De implementatiefase van PCOB Nieuwe Stijl zoals beschreven in de Basisnotitie krijgt in 2014 verder vorm. Het implementatietraject zal verder worden uitgerold door naast de vaststelling van de Statuten en Huishoudelijk Reglement nu ook de onderliggende reglementen zoals het Model Afdelingsreglement aan te passen in de eerste helft van In 2013 zijn de bestuurlijke taken van de gewesten vervallen en in 2014 zal ook een einde komen aan de demissionaire status van de gewestbesturen. De transitie om de uitvoerende werkzaamheden van het gewest over te hevelen naar het landelijk bureau in collegiale samenwerking met de vrijwillige regiocoördinatoren Nieuwe Stijl zal daarmee in 2014 in zijn geheel worden afgerond. Ledenraad In 2013 heeft de nadruk gelegen op de totstandkoming van de PCOB Ledenraad. In 2014 zal deze nieuwe manier van werken verder gestalte moeten krijgen door met elkaar te leren werken als Ledenraad. Daartoe is in 2014 voorzien in een tweetal informatiebijeenkomsten voor ledenraadsleden waar in samenspraak met het landelijk bestuur wensen en verwachtingen nader op elkaar zullen worden afgestemd. Verder zullen er in 2014 twee Ledenraadsvergaderingen worden gehouden. De bijeenkomsten van de Ledenraad zullen ook worden benut om samen met leden en bestuur na te denken over actuele thema s of over toekomstig beleid voor de PCOB. Landelijk bestuur Het landelijk bestuur zal zich in 2014 beraden hoe zij de informatie naar de Ledenraad kan stroomlijnen en nader vorm kan geven. Tevens zal begin 2014 duidelijk moeten worden hoe het bestuur het contact met leden en afdelingen proactief vorm kan en wil geven. Plaatselijke PCOB-afdelingen Met ingang van 2014 worden PCOB-afdelingen opnieuw gevraagd een aantal zaken aan te leveren die ook verzameld moeten worden voor hun eigen verantwoording naar leden, zoals beschreven in het huidig model afdelingsreglement. De komende maanden wil het landelijk bureau afdelingen een handreiking bieden om deze informatiebehoefte handig in te vullen. Vorig jaar is gestart met het opvragen van informatie aan penningmeesters van afdelingen en in 2014 wordt dit uitgebreid met een handreiking voor secretarissen. Ook de lokale programmering zal hierin worden opgenomen, evenals de inhoud en frequentie van de afdelingsperiodieken. Deze zaken zijn van grote invloed op het plaatselijke imago van de POCB en daarmee van belang als het gaat om het vinden en binden van (bestuurs)leden in de doelgroep jonge oudere /nieuwe vrijwilliger. Eind 2014 zijn 50% van de afdelingen in kaart gebracht en kunnen afdelingsbesturen van elkaar leren door het delen van goede voorbeelden. Het landelijk bureau te Zwolle zal ook in 2014 zijn deuren openstellen voor PCOB-afdelingen die een (werk)bezoek willen brengen. Netwerkgroepen Naast PCOB-afdelingen die zijn ingedeeld op postcodes, is het mogelijk dat leden zich inschrijven voor een netwerkgroep rondom een bepaald thema of interessegebied. Hiertoe wordt in 2014 een middel geïntroduceerd waardoor PCOB-leden binnen digitale netwerken (zogeheten communities) van gedachten kunnen wisselen en hun stem kunnen laten horen rond thema s waarop de PCOB belangen behartigt. Daarnaast zal in 2014 gestart worden met een panel waarvoor leden worden opgeroepen deel te nemen, zodat pagina 5 van 19

6 het mogelijk wordt in een kort tijdsbestek gericht vragen te stellen aan een representatieve vertegenwoordiging van leden over verschillende (actuele) onderwerpen. Zo kan de PCOB de mening van zijn eigen achterban sneller in kaart brengen en daarmee ook sneller naar buiten treden. Zo geeft de PCOB steeds meer gestalte aan het laten horen van een eigen geluid. Vrijwilligersbeleid In 2014 wordt het bestaande vrijwilligersbeleid en alle bijbehorende processen, procedures en overeenkomsten onder de loep genomen en geactualiseerd volgens PCOB Nieuwe Stijl. Daarbij wordt ook duidelijk rekening gehouden met de nieuwe/andere wensen van de nieuwe vrijwilliger. Verder wordt voortgeborduurd op bestaande afspraken die gemaakt zijn op gewestelijk niveau inzake onkostenvergoedingen en andere afspraken met groepen vrijwilligers en afdelingen. Vanuit de inventarisatie van de gewesten wordt toegewerkt naar een eenduidig beleid, teneinde helderheid te geven aan vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers worden geworven op basis van profielen en met een projectmatige inzet, met andere woorden met een duidelijke opdracht met begin- en einddatum. Regiocoördinatoren De regiocoördinatoren Nieuwe Stijl (RC s) zoals die in 2013 zijn ingezet, worden in 2014 verder uitgebouwd en waar nodig versterkt. In samenspraak met lokale afdelingsbesturen zal de doelstelling zijn om met ingang van het nieuwe verenigingsseizoen 2014 het aantal regiocoördinatoren op sterkte te hebben en zo mogelijk ook nog een aantal extra te kunnen inzetten in gebieden waar afdelingen omvallen. De regiocoördinatoren zullen in collegiaal overleg met het landelijk bureau de signalen uit het land verzamelen en aanleveren ten behoeve van de belangenbehartiging op nationaal niveau, maar ook steeds meer op regionaal niveau. pagina 6 van 19

7 LEDEN Pers & publicaties Het laten horen van een eigen geluid krijgt ook vorm in het uitdragen van standpunten in de media. Om in 2014 een effectieve persstrategie te voeren, wordt gewerkt met een jaarkalender waarmee de planbare actualiteit vanuit projecten en de samenleving wordt gemonitord. Daarnaast wil de PCOB slagkracht hebben om in te spelen op de niet-planbare actualiteit - het nieuws van de dag. Doelstelling is om in 2014 ten minste tien keer in een landelijk medium aan bod te komen, waarvan 50% gericht op de PCOB-achterban. Daarnaast wil de PCOB in 2014 inzet plegen om ook meer in andere periodieken en publicaties aan bod te komen, met (achtergrond)artikelen over de programma s en projecten van de PCOB of werkzaamheden in CSO-verband. Doelstelling is om ten minste tien keer een publicatie te hebben in een ander medium dan landelijke dagbladen. Ledenvoordelen Als het gaat om het vinden en binden van (nieuwe) leden, is het van belang voortdurend de materiële en immateriële ledenvoorden van het PCOB-lidmaatschap te realiseren en voor het voetlicht te brengen. Dit krijgt in 2014 als volgt vorm: Ledenvoordelen worden in communicatie-uitingen geclusterd en waar mogelijk steeds in verband gebracht met de belangenbehartigende werkzaamheden van de PCOB. Het huidige portfolio wordt in 2014 onder de loep genomen en geëvalueerd en de mogelijkheden worden bekeken om dit met een externe partner verder vorm te geven. PR en promotie van de vereniging PCOB en haar producten en diensten krijgt vorm vanuit een jaarkalender, die waar mogelijk aansluit bij publicitaire mijlpalen. Zo draagt ook het evenementen- en advertentiebeleid bij aan de hoofddoelstelling PCOB. Met een aantrekkelijke portfolio (commerciële) ledenvoordelen en doelgericht promotiebeleid wordt in 2014 een nieuwe impuls gegeven aan de ledenwerving, met een eigentijdse multimediale campagne, die actief bij PCOB-afdelingen wordt aangejaagd en op onderdelen door 50% van de PCOB-afdelingen wordt gebruikt. Streefcijfers met betrekking tot ledenbehoud en ledenwerving zijn gebaseerd op het realistisch scenario uit de Basisnotitie, te weten leden in Ledenservice In 2013 is een nieuw ledenregistratiesysteem (CRM) geïmplementeerd. Naast het vastleggen van de gebruikelijke ledengegevens biedt dit systeem meerdere mogelijkheden, waaronder het monitoren van ledenwensen en volgen van vraag- en klachtbehandeling. Dit alles wordt in 2014 nader uitgewerkt en doorgevoerd in de interne werkprocessen. Vraagbaakfunctie Om de ledenservice verder vorm te geven, wordt ook de vraagbaak-functie van het landelijk bureau in 2014 doorontwikkeld zodat vragen eerder en beter afgehandeld worden. Ledenpas met voordeel Medio 2015 is de ledenpas aan vervanging toe, vanwege de dan verstreken geldigheidstermijn. In 2014 wordt een plan ontwikkeld met een kosten-/batenanalyse incl. fondsenwervende aspecten om de vervanging van deze pas te financieren. Hierbij worden wensen en mogelijkheden van het verkrijgen van (landelijke / lokale) kortingen voor PCOBleden met de pas nader onderzocht. Hierbij worden verschillende types afdelingen gevraagd pagina 7 van 19

8 te participeren. Communicatiemiddelen In 2013 is een begin gemaakt met het aanbrengen van meer samenhang in de mix van communicatiemiddelen van de PCOB, te weten Perspectief, digitale nieuwsbrieven en social media. Dit wordt in 2014 als volgt uitgewerkt: Perspectief In 2013 is een aangescherpte bladformule ontwikkeld die vanaf januari wordt uitgerold. Dat maakt het mogelijk om in 2014 specifiek toegesneden kopij te maken over collectieve belangenbehartiging, het verengingsleven en het (materiële en immateriële) ledenvoordeel van de PCOB, waarmee Perspectief niet alleen bijdraagt aan ledenbehoud, maar ook aan ledenwerving. Om van Perspectief meer een verenigingsmagazine te maken, wordt een lezerspanel van leden opgezet, dat actief bij de inhoud van het blad wordt betrokken. Website en social media Vanuit de aangescherpte bladformule krijgen ook de andere communicatiemiddelen een aangescherpte inhoud, zoals de website en social media. Hiermee worden nieuwe doelgroepen bereikt. In 2014 stijgt het websitebezoek met 25% en verdubbeld het aantal volgers op Twitter en Facebook voor de PCOB. Nieuwsbrieven De vrijwilligersnieuwsbrief wordt in 2014 doorontwikkeld en afgestemd op de wensen van de lezer zoals uitgevraagd in het lezersonderzoek Hierin krijgt communicatie van de Ledenraad een plaats en wordt interactie met leden verder uitgebouwd. In 2014 wordt onderzocht of en in hoeverre het mogelijk is afdelingsperiodieken ook in de aanscherping PCOB Nieuwe Stijl mee te nemen. pagina 8 van 19

9 BEHEER & ADMINISTRATIE Hieronder vallen onder andere Algemene Zaken, zoals directie, planning & control, ICT. Directie In 2013 is een begin gemaakt met de aanpassing van de organisatie en de werkmethodiek aan de wensen en eisen van PCOB Nieuwe Stijl. Dit komt in 2014 tot een afronding. Dan is in kaart gebracht voor welke werkzaamheden personeel in vaste dienst wordt ingezet (met bijbehorende competenties) of waarvoor (tijdelijk) extern expertise voor wordt ingehuurd. Planning & Control De volgende zaken worden bij dit onderdeel uitgevoerd: Procesverbeteringen doorvoeren in de rapportage- en budgetteringscylus: o o o Tijdige en volledige trimesterrapportages (op organisatie- en projectniveau) Jaarrekening van de vereniging PCOB: meer cijfers rechtstreeks door afdelingen via systeem verwerken Begroting 2015 (begroting op verenigingsniveau en werkplannen op projectniveau) Verbeteren afspraken met (Rabo)banken ten behoeve van landelijke organisatie en afdelingen Gebruik transactiemodule penningmeesters vergroten: uitrol trainingen/helpdesk Afdelingen ondersteunen bij inning contributie: automatische incasso/acceptgiro Risicomanagement uitrollen binnen organisatie: in 2013 is een traject opgestart om risico s in kaart te brengen en te beheersen. Dit wordt in 2014 structureel ingebed in de organisatie. ICT In 2013 is het nieuwe CRM pakket (STB) geïmplementeerd. Dit pakket biedt uitgebreide mogelijkheden om gegevens van leden op een adequate manier te administreren. Verder is in 2013 aan afdelingen de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van zowel een ledenadministratiepakket als een boekhoudpakket. In 2014 zal dit verder doorontwikkeld worden. Dit krijgt vorm door: Twee keer per jaar een nieuwe release van het CRM; Afronding van de inrichting van het webportaal voor leden ( Mijn gegevens ); Efficiënte inrichting van documentbeheer binnen het landelijk bureau, mede ten behoeve van de Vraagbaak. pagina 9 van 19

10 TOELICHTING BEGROTING 2014 Zoals aangegeven in de vastgestelde Basisnotitie PCOB Nieuwe Stijl (av mei 2012) staan de leden centraal, ook bij de financiële lange termijn strategie van de PCOB. Zij vormen met hun lidmaatschap de basis van de PCOB vereniging. De contributieafdracht die zij betalen (via de afdeling) is het structurele fundament van de PCOB. Bovendien hebben de leden als mede-eigenaar recht op een transparant financieel systeem waaruit zij kunnen afleiden wat de resultaten zijn. Realistisch scenario In de algemene vergadering van mei 2012 is, op voorstel van het landelijk bestuur, gekozen voor het realistische scenario. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: a. De jaarlijkse exploitatie is budgetneutraal: inkomsten en uitgaven zijn in balans; b. Er is uitgegaan van een teruggang in aantal leden in 2013 met en daarna met per jaar tot en met 2016 en daarna consolidatie; c. De jaarlijkse contributieafdracht wordt in 2012 verlaagd naar 22,- (individueel) en 37,- (leefverband) en blijft op dit niveau tot en met In 2014 verhoging met 1,00 per lid. In 2015 geen verhoging. In 2016 verhoging met 1,00 per lid; d. De verhouding tussen ledeninkomsten en inkomsten van derden moet in % zijn; e. Het budget voor programma s en daaraan gekoppelde inzet van mensen en kwaliteiten wordt minimaal voor 50% gefinancierd vanuit externe inkomstenbronnen; f. Ook in 2013 zullen noodzakelijke voorinvesteringen gedaan moeten worden om dergelijke inkomstenbronnen binnen te halen voor de organisatie. g. De inkomsten en uitgaven van de afdelingen en de gewesten zijn hier buiten beschouwing gelaten. Met het vaststellen van dit strategisch document voor de jaren heeft de algemene vergadering van de PCOB ingestemd met de lange termijn benadering, zoals verwoord in de Basisnotitie. Financiering van de vereniging Intussen blijkt dat de financiering onder het strategisch plan vanaf 2014 geen stand houdt. De oorspronkelijke meerjarenraming uit de Basisnotitie zal om die reden bijgesteld moeten worden. De volgende factoren liggen daar aan ten grondslag: Inkomsten vanuit het bedrijfsleven bestaan uit advertenties van het ledenblad Perspectief en een bijdrage van (zorg)verzekeraars. Vanaf 2006/2007 biedt PCOB haar leden via collectieve contracten met zorgverzekeraars mogelijkheden voor voordeel inclusief een kwalitatief goede zorgverzekering, passend bij de doelgroep ouderen. Enerzijds betreft dit de inhoudelijke voorwaarden van zorgverzekeringen en anderzijds financiële voordelen. Voor wat betreft de financiële bijdrage vanuit de zorgverzekeraars aan de organisatie PCOB is in de eerste jaren sprake geweest van een financiële bijdrage in marketingactiviteiten. Vanaf het jaar 2012 is dit uitgebouwd naar een substantiële jaarlijkse bijdrage, mede gebaseerd op het aantal polissen. In 2012 kwam deze bijdrage uit op ca ,- en in 2013 op ca ,-. Bij het opstellen van de meerjarenraming (realistisch scenario) in het voorjaar van 2012 pagina 10 van 19

11 gaven de inzichten van dat moment de verwachting dat de inkomsten vanuit de zorgverzekeringen structureel zou kunnen bijdragen aan de financiering van de organisatie. In de meerjarenraming is, gezien de risico s, ingezet op het minimum bedrag. Op basis van gesprekken en onderzoek bij gelijksoortige organisaties is voor de jaren na 2013 rekening gehouden met een verhoging van deze bijdrage. Uiteraard schuilt hier altijd een risico in, aangezien partijen hun beleid kunnen wijzigen. Het is dan zaak om, in geval van calamiteiten, terug te kunnen vallen op een risicofonds (in het geval van PCOB de reserve Verenigingsprogramma s) of tijdig in te kunnen grijpen in de kosten. Uit gesprekken met verzekeraars in september 2013 is gebleken dat zij, in verband met de economische situatie en crisis, de tering naar de nering moeten zetten en hun beleid wijzigen door bijvoorbeeld verliesgevende contracten af te stoten. Daarnaast willen zij alle organisaties met collectieve contracten op een gelijke manier behandelen. Dit betekent concreet voor PCOB dat de bijdrage per polis vervalt vanaf Dit heeft een forse impact op ons financieringsmodel. Financiering vanuit Fondsen/subsidies loopt terug: o De instellingssubsidie verdwijnt in 2014 volledig. o Daarnaast lopen projectsubsidies via het ministerie van VWS (PGO) de komende jaren af. In de financiering van het strategisch plan is voorzien dat bij andere fondsen substantiële financiering zou worden gevonden voor onze programma s en projecten (innovatie). Geconstateerd is dat de resultaten achterblijven bij de doelstellingen c.q. aannames in het realistisch scenario. Verder kan worden vastgesteld dat er nagenoeg geen extra financiering is geworven voor projecten. Slagkracht van het landelijk bureau Naast de financiële noodzaak tot bijstelling van de Basisnotitie is er nog een lijn vanuit de Basisnotitie die moet leiden tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie. Op pagina 23 van de Basisnotitie is onder paragraaf het onderdeel Herinrichting landelijk bureau beschreven: Om deze functies aan de voorkant van de organisatie werkelijkheid te laten worden, betekent het aanpassing van de organisatie en de werkinhoud van het landelijk bureau. In 2011 is hiermee gestart en dit zal in 2012 en 2013 verder worden uitgewerkt. Dit houdt onder meer in: - investeren in zelfbeoordeling en versterking van huidige- en gewenste kwaliteiten; - (ver)nieuwde functieprofielen met andere competenties zoals resultaatgerichtheid, innovatie en proactiviteit; - de inzet van een grotere groep flexibele en hoogwaardige professionals. De nieuwe locatie voor het kantoor heeft de mogelijkheid gegeven om Het Nieuwe Werken te introduceren bij PCOB en er wordt nu gewerkt in projectteams. Door Het Nieuwe Werken en het projectmatig werken wordt zichtbaar dat de kwaliteit/kwantiteit van de output achterblijft bij de gewenste doelstellingen vanuit de Basisnotitie PCOB Nieuwe Stijl. Competenties als resultaatgerichtheid, innovatie en proactiviteit zullen goed ontwikkeld moeten zijn. Wil de PCOB een daadkrachtige organisatie zijn met een efficiënt draaiend kantoorapparaat, dan zal op korte termijn een verbeterslag noodzakelijk zijn. pagina 11 van 19

12 Begroting 2014 Bovenstaande twee lijnen (financiering en slagkracht) komen bij elkaar bij de totstandkoming van de begroting 2014 en de meerjarenraming voor de jaren 2015 en Enerzijds geeft de huidige financiële situatie de noodzaak tot bijstelling van de begroting naar een realistisch en toekomstbestendig niveau (kosten en opbrengsten). Anderzijds moet een kwaliteitsslag gemaakt worden. Dit laatste krijgt vorm door de vaste formatie te baseren op een functieplaatsenplan dat vanuit het strategisch plan aangeeft welke functies (fte s) minimaal noodzakelijk zijn om hier uitvoering aan te geven aan en de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Directie en landelijk bestuur hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en besproken. Het landelijk bestuur legt onderstaande begroting aan u voor ter besluitvorming. In onderstaand overzicht treft u de begroting 2014 aan (met een raming voor de jaren 2015 en 2016): De Basisnotitie (vastgesteld mei 2012) geldt als uitgangspunt voor de begroting 2014; Bovenstaande tegenvallers worden volgens afspraak niet doorberekend via de contributieafdracht aan afdelingen. Het voorgenomen besluit (vanuit de Basisnotitie) tot verhoging van de afdracht met 1,- per lid blijft gehandhaafd. Zo houden afdelingen de zekerheid omtrent de genoemde bedragen uit de Basisnotitie. Tegenvallers moeten worden gecompenseerd vanuit kostenbesparingen of vanuit nieuwe financieringsvormen; De bijdrage van de afdelingen aan de gewesten vervalt in verband met opheffing van de gewestelijke bestuurslaag. Dit voordeel valt toe aan de afdelingen in het betreffende gewest/provincie. Indien afdelingen in gezamenlijkheid besluiten dat een Provinciaal Overleg bepaalde projectactiviteiten uitvoert t.b.v. de afdelingen en dat hier kosten voor gemaakt worden die de afdelingen samen opbrengen, dan is dat aan de afdelingen zelf om te besluiten; Ledenaantal: leden (conform realistisch scenario uit de Basisnotitie); Contributieafdracht: 23 en 39 ( 1 per lid verhoging); De kwanticering van de kamers uit het strategisch plan vormt de basis voor het functieplaatsenplan. Kosten Om de implementatie van PCOB Nieuwe Stijl op een goede wijze vorm te geven en om uitvoering te geven aan de voorgenomen activiteiten/projecten in het jaarplan 2014, rekening houdend met de financiële mogelijkheden, zijn de volgende keuzes gemaakt aan de kostenkant: Personeelskosten op basis van het functieplaatsenplan (daling ten opzichte van het realistisch scenario uit de Basisnotitie); Activiteitenkosten: daling ten opzichte van het realistisch scenario uit de Basisnotitie. Deze kosten sluiten hiermee aan bij de kwantificering van de kamers en het functieplaatsenplan; Overige kosten zijn gebaseerd op de kosten t/m september 2013 geëxtrapoleerd naar 31 december pagina 12 van 19

13 Opbrengsten Contributieafdracht is op basis van het realistische scenario uit de Basisnotitie. Ledenaantal: leden en 1,- verhoging per lid; Bedrijfsleven: Afbouw van de huidige bijdrage; Subsidies/fondsen: Afbouw van subsidies vanuit het ministerie van VWS ( fonds Patiënten, Gehandicapten & Ouderen = PGO); Vanaf 2015 weer een stijging van de inkomsten uit het bedrijfsleven en van fondsen. Dit is mogelijk door het aantrekken van kwalitatief goed opgeleide en ervaren adviseurs, die een substantieel deel van hun werkzaamheden bezig zijn met het ontwikkeling van programma s/projecten en de daarbij horende financieringsbronnen. Kosten die moeten worden gemaakt om te komen tot het functieplaatsenplan zullen worden gefinancierd vanuit de daartoe bestemde reserves. TOELICHTING op de BEGROTING Onderstaand een toelichting op de afzonderlijke begrotingsposten. KOSTEN Personeel PCOB volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. De personeelskosten in de begroting 2014 zijn gebaseerd op het functieplaatsenplan. Dit betekent dat de hoogte van de personeelskosten is gemaximeerd op ,-. Dit bedrag komt overeen met de inzet van 16 Fte en een flexibele schil. Ter vergelijking qua kosten: De personeelskosten in de begroting 2013 bedroegen ,- en in de meerjarenraming kwam dit bedrag uit op ,-. Huisvesting Dit betreft de kosten van: huur pand, verzekeringen/belastingen, schoonmaak, lease kopieermachine/printer. Ten opzichte van 2013 en de meerjarenraming uit de Basisnotitie is hier een besparing gerealiseerd. Kantoorkosten Dit betreft de kosten van drukwerk, kantoorartikelen, onderhoud hardware/software, porto, telefoon, bankkosten, lidmaatschappen/abonnementen, salarisadministratie en onvoorzien. Ten opzichte van 2013 en de meerjarenraming uit de Basisnotitie is hier een besparing gerealiseerd. Afschrijving & Rente Dit betreft de kosten van afschrijving op inventaris en automatisering. Daarnaast wordt eventueel betaalde rente hieronder verantwoord. Nu het landelijk bureau ruim een jaar op de nieuwe locatie zit, is deze post realistischer in te schatten. Om die reden is deze post lager vastgesteld ten opzichte van 2013 en de meerjarenraming uit de Basisnotitie. pagina 13 van 19

14 Bestuur & Toezicht Dit betreft de kosten van de ledenraad, bestuur, audit commissie, jaarverslag, accountant. De nieuwe organisatiestructuur heeft vorm gekregen in Verder wordt overgestapt naar een nieuwe accountant (zie separaat voorstel). De kosten zijn dan nu ook beter in te schatten. Om die reden is deze post op een hoger, realistischer niveau gezet. Inhuur extern Dit betreft de kosten van inhuur van expertise op projecten van buiten de PCOBorganisatie. De financiering hiervan komt uit opbrengsten van fondsen. Activiteitenkosten Dit zijn de activiteitenkosten van de projecten uit het werkplan Het werkplan is een afgeleide en verdere detaillering van het jaarplan 2014 (zie boven). Te denken valt aan activiteiten met betrekking tot: Belangenbehartiging (CSO): Zorg, Welzijn & Wonen; Inkomen & Koopkracht; Pensioenen; Kernprogramma s Waardig Ouder Worden, Menselijke Maat en Arbeidsparticipatie; Vereniging: Afdelingen, regiocoördinatoren, vrijwilligersbeleid, netwerkgroepen; Aandeel actie vrijwillige bijdrage afdelingen; Ledenblad Perspectief, website, nieuwsbrieven; Ledenvoordelen; Ledenwerving; Pers & Publicaties; ICT. FINANCIERING De inkomsten van de PCOB zijn voor wat betreft het structurele deel afkomstig van de leden (contributie contributieafdracht). Daarom is ledenbehoud en ledenwerving van cruciaal belang. De inkomsten van de vereniging PCOB kunnen over de afgelopen jaren grofweg worden ingedeeld naar 25% overheidssubsidie en 75% contributieafdracht. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet om de inkomstenbronnen van de PCOB te verbreden. Subsidies van overheidswege (zowel instelling- als projectsubsidies) vallen weg. Overheidssubsidies blijven wel bestaan (lokaal, provincie, landelijk, Europees), maar dit zijn altijd projectsubsidies. Leden worden kritischer en willen terecht weten welke resultaten worden beoogd. De vereniging is met circa leden een interessante partij voor het bedrijfsleven om commerciële activiteiten te ontplooien. Verdere inkomsten zijn te realiseren door provisie op contracten en door sponsoring en subsidies. Daarnaast kunnen nieuwe spelers (bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen) strategische partners van de PCOB zijn. Onderstaand een specificatie van de financiering voor 2014: Contributieafdracht: De begroting is op basis van leden, conform uitgangspunten in de Basisnotitie. Daarnaast is de afdracht aangepast naar 23,- (individueel lid) en 39,- (leefverband). pagina 14 van 19

15 Bedrijfsleven: Deze post valt uit te splitsen in de volgende onderdelen: Advertenties: Dit betreft met name de advertenties in het ledenblad. Deze advertenties worden geworven door het door PCOB ingeschakelde advertentie-acquisitiebureau PSH. Daarnaast heeft PCOB rechtstreeks afspraken met enkele commerciële samenwerkingsrelaties inzake advertenties in Perspectief. Richting de toekomst zullen andere vormen worden uitgewerkt. Vormen die ook passen bij een krimpende markt van advertenties in gedrukte media. Inkomsten uit bedrijfsleven (incl. ledenvoordelen): In de afgelopen jaren zijn er afspraken/contacten met de volgende bedrijven/organisaties gemaakt: Zorg- en schadeverzekeringen (verzekeraars) / webshop PCOB. Enerzijds verschaft het bedrijfsleven inkomsten aan onze organisatie en anderzijds kan een extra service/kwaliteit en/of korting worden gegeven aan de leden. Wat betreft verzekeraars heeft het ook inhoudelijke meerwaarde omdat juist niet alleen de korting van belang is, maar vooral de kwaliteit die geleverd wordt in uitbreiding van de voorwaarden en dekking en het voorkomen van discriminatie van senioren. Het leveren van die kwaliteit aan de leden kan soms ten koste gaan van de door de leden te betalen prijs of premie. Beide aspecten, kwaliteit en prijsvoordeel voor leden, worden betrokken in de onderhandelingen. In de maanden juli tot september 2013 is gebleken dat zorgverzekeraars hun beleid t.a.v. een financiële bijdrage aan partners (waaronder PCOB) rigoureus wijzigen. In verband met (ook voor hen) de economische crisis en verliesgevende contracten worden de voorwaarden in contracten met partners aangepast en gelijk getrokken. Het beleid van onze grootste partner VGZ is erop gericht dat voor alle klanten hetzelfde gaat gelden. Dat betekent dat er voor de collectieve contracten afspraken worden gemaakt qua inhoud en korting. Daarnaast worden afspraken gemaakt over gezamenlijke marketingactiviteiten. Van een financiële bijdrage aan de organisatie PCOB is geen sprake meer. De consequentie hiervan is verwerkt in de begroting 2014 en de meerjarenraming. Specificatie begroting 2014 Advertenties ,- Bijdrage zorg- en schadeverzekeringen in marketingactiviteiten ,- Totaal ,- pagina 15 van 19

16 Fondsen/subsidies/overig: Deze post valt uit te splitsen in de volgende onderdelen: Interne fondsenwerving Hier valt de jaarlijkse actie vrijwillige bijdrage onder. Jaarlijks worden leden gevraagd om een extra bijdrage voor bepaalde activiteiten. Een deel daarvan gaat naar de afdelingen. In het overzicht is de bruto opbrengst meegenomen. Het deel voor de afdelingen staat onder kosten bij Activiteitenkosten. Daarnaast kan gedacht worden aan de intensivering op het gebied van legaten en erfstellingen. Fondsen/Instellingen Dit betreft financiering vanuit fondsen/instellingen, anders dan de overheid. Inmiddels heeft de PCOB contacten met een aantal fondsen en dit kan worden uitgebreid, mits we in staat zijn inhoudelijk goede programma s en projecten te schrijven. In 2013 is gebleken dat dit nog onvoldoende ontwikkeld is en dat in het kader daarvan (net als bij de inkomsten uit het bedrijfsleven), de verwachte financiering (zoals in de Basisnotitie staat vermeld) naar beneden moeten worden bijgesteld naar een realistisch niveau. Subsidies overheden De afgelopen jaren is gebleken dat de overheid fors heeft gekort op instelling- en projectsubsidies. Ook de PCOB heeft daar de consequenties van ondervonden. De komende jaren laat deze post dan ook een flinke daling zien. Toch blijven mogelijkheden zich voordoen op lokaal, provinciaal, landelijk als Europees niveau. Kwaliteit is de toetssteen, en we blijven mogelijkheden zien om hier financiering op binnen te halen. Ook hier geldt dat in 2013 is gebleken dat dit nog onvoldoende ontwikkeld is en dat in het kader daarvan (net als bij de inkomsten uit het bedrijfsleven), de verwachte financiering (zoals in de Basisnotitie staat vermeld) naar beneden moeten worden bijgesteld naar een realistisch niveau. Overig Hieronder vallen de renteopbrengsten, verkoop artikelen en overige baten. Specificatie begroting 2014: Projectsubsidies(Min. VWS/PGO) ,- Instellingssubsidie 0,- Actie vrijwillige bijdrage ,- Overig (rente, verkoop, etc.) ,- Totaal ,- In 2014 wordt voor een bedrag van ,- een beroep gedaan op de reserve PCOB Nieuwe Stijl. Voor de jaren 2015 en 2016 wordt er in de meerjarenraming van uitgegaan dat er mogelijk een beroep moet worden gedaan op de reserve Verenigingsprogramma s. pagina 16 van 19

17 Toelichting aanwending reserve Verenigingsprogramma s PCOB streeft ernaar om budgetneutraal te werken, waarbij inkomsten en bestedingen tijdens een boekjaar in evenwicht zijn. Indien er overschotten of tekorten worden gerealiseerd over een boekjaar, dan kunnen deze toegevoegd c.q. onttrokken worden aan deze reserve. In de toekomstvisie van de PCOB worden de activiteiten ingedeeld in drie onderdelen, t.w. Inhoud, Vereniging en Leden. Het beleid van de PCOB is erop gericht dat activiteiten t.b.v. leden voor het grootste gedeelte worden gefinancierd vanuit de contributie. Daarnaast zal een kleiner deel van de activiteiten, vallend onder de onderdelen Inhoud en Vereniging, ook uit de contributie worden gefinancierd. De overige activiteiten zullen gefinancierd worden uit andere inkomstenbronnen dan de contributie. Te denken valt aan subsidies, sponsoring, commerciële activiteiten, fondswerving, etc. Daarnaast is een bron van financiering, het geld dat in een bepaald jaar extra is verkregen en niet voor dat boekjaar benodigd is voor financiering van activiteiten in dat jaar. Dit geld kan toegevoegd worden aan deze bestemmingsreserve en gebruikt worden ter (gedeeltelijke) financiering van activiteiten, die onder deze sub-gebieden vallen. Op deze manier wordt een buffer gecreëerd om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. Besluitvorming Ledenraad: Het landelijk bestuur stelt aan de Ledenraad voor om goed te keuren: 1. Het jaarplan 2014; 2. De begroting 2014; 3. De verhoging van de contributieafdracht met 1,- per lid (Afdracht voor een individueel lid komt daarmee op 23,- en voor een leefverband op 39,-); 4. De verhoging van de adviescontributie met 1,- per lid die daarmee komt op 36,50 voor een individueel lid en 58,50 voor een leefverband. pagina 17 van 19

18 BEGROTING 2014 EN MEERJARENRAMING PCOB * 1000 Jaar Begroting Prognose Begroting Raming Raming KOSTEN Personeel Huisvesting Kantoorkosten Afschrijving & rente Bestuur & Toezicht Inhuur extern Activiteitenkosten CSO PM PM TOTAAL KOSTEN FINANCIERING Contributieafdracht Bedrijfsleven Fondsen/Subsidies/Overig PCOB Nieuwe Stijl (bestemmingsreserve) (*) Verenigingsprogramma's (bestemmingsreserve) (**) TOTAAL FINANCIERING RESULTAAT pagina 18 van 19

19 Jaar Begroting Prognose Begroting Raming Raming (*) Bestemmingsreserve PCOB Nieuwe Stijl Stand 1/ Mutatie Stand 31/ (**) Bestemmingsreserve Verenigingsprogramma's Stand 1/ Mutatie Stand 31/ pagina 19 van 19

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Onderwerp Jaarplan 2013 en een toelichting op de begroting 2013. Hierbij ontvangt u het jaarplan 2013 met een toelichting bij de begroting 2013.

Onderwerp Jaarplan 2013 en een toelichting op de begroting 2013. Hierbij ontvangt u het jaarplan 2013 met een toelichting bij de begroting 2013. Jaarplan 2013 Datum 4 oktober 2012 Onderwerp Jaarplan 2013 en een toelichting op de begroting 2013 Hierbij ontvangt u het jaarplan 2013 met een toelichting bij de begroting 2013. Toelichting Kernactiviteiten

Nadere informatie

Notitie. Datum. - Inhoud - Vereniging - Leden

Notitie. Datum. - Inhoud - Vereniging - Leden Ledenraadd 27 november 2014 Bijlage 5b Notitie Datum Onderwerp / Project 6 novemberr 2014 Jaarplan & begroting 2015 met toelichting INLEIDING Voor u ligt het Jaarplan 2015 van de vereniging PCOB. Binnen

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Notitie. Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015. Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp/project: Jaarplan en begroting 2016 INLEIDING

Notitie. Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015. Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp/project: Jaarplan en begroting 2016 INLEIDING Notitie Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp/project: Jaarplan en begroting 2016 INLEIDING Voorliggend is het Jaarplan 2016 van de vereniging PCOB. De PCOB kent de volgende kernactiviteiten op basis waarvan

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Ledenraad 9 juni 2015 bijlage 7a. Jaarrekening

Ledenraad 9 juni 2015 bijlage 7a. Jaarrekening Jaarrekening 2014 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Verklaringen... 5 2.1 Bestuursverklaring... 5 3. Jaarrekening... 6 3.1. Balans (na resultaatbestemming)... 6 3.2. Exploitatierekening... 7 3.3. Toelichting

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint Mezzo is de landelijke vereniging van en voor mantelzorgers en anderen die op vrijwillige basis zorg verlenen aan hun naasten. Dat het belangrijk is dat wij bestaan in 2014 is nog eens extra onderstreept

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Pagina 1 Begroting 2012 Voor 2012 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds aangevraagde bijdragen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Coming Home!

Strategisch beleidsplan Coming Home! Strategisch beleidsplan Coming Home! 2 maart 2015 v1.2 defiitief pagina 1 1. Inleiding In dit document wordt het strategisch beleid van de stichting Coming Home! beschreven. In dit strategisch beleid beschrijven

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Financiële Prognose Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents 1. Algemeen... 2 Vereniging... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 2. Balansbegroting... 3 3. Exploitatiebegroting...

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland

De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland Stichting Exploitatie Groene Wens Boot te Ossenzijl JAARVERSLAG 2014. Algemeen De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland

Nadere informatie

CONCEPT BEGROTING 2014. ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013

CONCEPT BEGROTING 2014. ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013 CONCEPT BEGROTING 2014 ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013 Parkinson Vereniging Bunnik Begroting Baten 2014 2013 2013 Basissubsidie PBF 201.250 258.750 258.750 Basissubisie

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

1. Financiële uitkomsten 2015

1. Financiële uitkomsten 2015 1. Financiële uitkomsten Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen Het jaar sluit af met een positief resultaat van 52.784 tegenover een begroot positief resultaat van 6.500. Dit hogere resultaat

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Voorafgaand aan de Ledenraad bijeenkomst zal een mededelingenblad worden verstrekt met (relevante) actuele ontwikkelingen.

Voorafgaand aan de Ledenraad bijeenkomst zal een mededelingenblad worden verstrekt met (relevante) actuele ontwikkelingen. MEDEDELINGEN Datum 6 november 2014 Van landelijk bestuur Aan Mededelingen aan Ledenraad Betreft Overzicht activiteiten op het terrein van (collectieve) belangenbehartiging Onderstaand wordt een (beknopt)overzicht

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2017 en Meerjarenraming 2017 t/m 2020 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2017 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK:

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK: 1. Inleiding In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting Bernercare het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-04-2017 goedgekeurd door het

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012 Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG Bladzijde 1.1 Algemeen 4 1.2 Informatie over de stichting 4 1.3 Namen bestuurders/directie

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie