VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014"

Transcriptie

1 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman: Dames, heren, leden verenigingen, erelid, dragers van het Kruis van Verdienste, bestuurders, commissieleden, professionals en alle andere genodigden, ik heet u van harte welkom op onze Algemene Vergadering van 2014, en open de vergadering. Voor mij vandaag de eerste keer dat ik na mijn benoeming vorig jaar, de Algemene Vergadering mag voorzitten. Bij mijn verkiezing vorig jaar zei ik u dat ik er naar uitkeek om met u, de leden, de komende jaren de samenwerking aan te gaan. En ik heb geenszins spijt van die uitspraken. Het is vandaag, voor zo ver ik mij kan herinneren, de eerste keer dat wij de Algemene Vergadering niet op zaterdag maar op een doordeweekse avond houden. Al in een heel vroeg stadium, namelijk in mei vorig jaar, heeft het KNSA bestuur in het Bestuursbulletin kenbaar gemaakt voornemens te zijn om de Algemene Vergadering in 2014 niet op zaterdag maar op een doordeweekse avond te houden. De redenen daarvoor zijn vooral van financiële aard. Zo wordt er geen lunch georganiseerd het spijt mij maar dat levert een aanzienlijke besparing van kosten op. De huur van de zaal op een avond is voordeliger en door het wegvallen van de recorduitreiking die nu op 28 juni tijdens SchietsportTOTAAL zal plaatsvinden, kunnen wij veel kosten besparen. Een tweede belangrijke reden voor ons is geweest dat afgelopen zaterdag geen optie was omdat dat in het Paasweekend was en komende zaterdag was ook geen optie omdat wij dan Koningsdag vieren. Nog eerder in april de Algemene Vergadering houden is organisatorisch en logistiek zeer bezwaarlijk. Op die publicatie hebben wij toen slechts één reactie ontvangen. En op grond daarvan hebben wij besloten om de Algemene Vergadering op een avond te houden en dat is vervolgens in ons Bestuursbulletin van september 2013 bekend gemaakt. Daarop is geen enkele reactie ontvangen. Pas na het verzenden van de convocatie, ontvingen wij meer reacties. Die zijn wel wisselend; zo zijn er verenigingen die hun bezwaren hebben geuit omdat zij vanwege hun werk en de reisafstand niet tijdig hier kunnen zijn. Anderzijds hebben wij ook reacties van verenigingsbestuurders die normaal gesproken vanwege hun werk of vanwege hun verenigingsactiviteiten, nooit in de gelegenheid waren om op zaterdag de vergadering bij te wonen en nu wel aanwezig kunnen zijn. Het aantal aanmeldingen voor

2 deze vergadering, namelijk zo n 150 verenigingen, is in ieder geval van dien aard, dat wij daaruit niet de conclusie trekken dat wij een verkeerde keuze hebben gemaakt. Hoe dan ook, zullen wij na vanavond, deze keuze evalueren en voor de toekomst bezien of wij daarmee doorgaan. Wij zullen u daarover tijdig informeren. Ik memoreerde vorig jaar ook dat ik al lange tijd meeloop in deze organisatie in verscheidene commissies, het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur, als penningmeester en als vicevoorzitter van deze, zo meldde ik, prachtige organisatie. Je bent geneigd dan te denken dat je het klappen van de zweep kent en dat er na zo n lange bestuurlijke ervaring geen verrassingen meer zijn. Maar dat is niet zo. In slechts één jaar tijd als voorzitter, heb ik nog beter dan in al die 25 jaren daarvóór gezien hoe hoog het kwaliteitsniveau van onze organisatie is en hoe veel en hoe hard mensen eraan werken om onze organisatie nog beter te maken en het klimaat voor de schietsportbeoefening in Nederland verder te verbeteren. Met grote bewondering heb ik in het afgelopen jaar gezien op verschillende niveaus, zowel op verenigingsniveau, op districtsniveau, als op landelijk niveau, dat vrijwilligers en professionals het maximale geven voor onze sport en voor de KNSA in Nederland. Helaas heeft dat niet geleid tot een groei van het aantal sportschutters, maar is er sprake geweest van een daling daarvan. U heeft het al in onze publicaties kunnen lezen: het aantal sportschutters is met zo n in het afgelopen jaar verminderd. Dat aantal van is en dat is gebruikelijk een saldering van het aantal nieuwe aanmeldingen en het aantal afmeldingen. Maar liefst sportschutters hebben ons verlaten, maar daartegenover staat dat nieuwe sportschutters de weg naar een schietsportvereniging hebben gevonden. En juist dat laatste stemt mij, ondanks de netto teruggang, toch hoopvol. Bovendien blijkt uit alles dat die teruggang van het aantal schutters vooral te wijten is aan de financiële crisis in Nederland waarmee bijna alle sportbonden op dit moment te kampen hebben. Met een teruggang van circa 4 à 5 procent doen wij het nog veel beter dan veel andere sportbonden in Nederland, en vooral de instroom van duizenden nieuwe schutters is een signaal dat hoop geeft voor de toekomst. Ik verwacht overigens in 2014 nog geen groei, maar hopelijk stabiliseert ons ledenaantal zich of is er slechts een kleine teruggang. Pas in de loop van 2015 verwachten wij weer een groei van het aantal schutters te kunnen bereiken. De vermindering van het aantal sportschutters heeft echter niet tot de vermindering van participatie geleid. Wij zien over de hele linie een toename in de participatie aan KNSAactiviteiten door verenigingen en sportschutters. De deelname aan onze opleidingen en cursussen springt daarbij het meest in het oog. Maar liefst deelnemers aan cursussen en opleidingen mochten wij in 2013 begroeten. Dat is veel. Dat is maar liefst twee keer zo veel als het jaar daarvoor en vier keer zo veel als in Dat is niet alleen goed vanwege de participatie, maar vooral ook goed vanwege de grote kwaliteitsimpuls die hiervan uitgaat. Het beschikken over goed opgeleide trainers, veiligheidsfunctionarissen, verenigingsbestuurders en allerlei andere kaderleden verbetert de kwaliteit van onze sport en verbetert de kwaliteit van onze verenigingen. En over verenigingskwaliteit gesproken: ook de basiscertificering verloopt naar wens. 300 verenigingen zijn op dit moment gecertificeerd en dat betekent dat we bijna op de helft zijn. Ik roep alle verenigingsbestuurders op die de basiscertificering nog niet hebben aangevraagd, zo spoedig mogelijk u alsnog daarin te verdiepen en de aanvraag bij ons in te dienen. Onze ervaring tot nu toe is dat die verenigingen die gecertificeerd zijn, daar in meer Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 2

3 of mindere mate tijd en energie in gestoken hebben maar over het algemeen tevreden zijn over het audit proces met gebruikmaking van onze website, en toch vaak nog zaken zijn tegengekomen die extra aandacht verdienden en ook zijn opgelost. Over het geheel genomen, zal met deze basiscertificering de kwaliteit van de hele schietsport in Nederland toenemen, en dat is winst. In verband met de basiscertificering en de daarin opgenomen bepalingen ten aanzien van de screening van introducés en aspiranten, hebben wij het afgelopen jaar veel werk besteed aan het formaliseren van de wettelijke grondslagen voor de verkrijging en verwerking van persoonsgegevens. Nu, 10 dagen geleden, hebben wij u daarover per brief uitgebreid geïnformeerd en u een aangepast formulier en een model brochure verstrekt. Tevens hebben wij u bericht dat omtrent deze verwerking van persoonsgegevens en de screening van introducés en aspiranten bij uw vereniging, meldingen zijn gedaan voor de KNSA en namens u bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Daarmee hebben wij voldaan aan wettelijke verplichting. Wij lopen hiermee voor op veel sportbonden in Nederland, die langzaam maar zeker ook ons voorbeeld gaan volgen in verband met de verkrijging en de verwerking van persoonsgegevens. Ik zei u vorig jaar ook dat u van mij geen rigoureuze veranderingen moet verwachten in het beleid van de KNSA. Voor mij, zo zei ik u, is het KNSA meerjarenplan waaraan u vorig jaar uw steun heeft gegeven, het spoorboekje voor de komende jaren. Dat neemt echter niet weg dat juist in dat meerjarenplan een aantal belangrijke veranderingen zijn opgenomen. De ontwikkeling daarvan is in 2013 al in gang gezet en zal in 2014 voor u als vereniging, maar ook als individuele sportschutter, zichtbaar worden. De meest in het oog springende verandering is een nieuw relatiebeheersysteem voor onze automatisering. Met een duur woord ook wel de CRM oftewel customer relationship management genoemd. Waar het op neerkomt is dat wij naar verwachting in het najaar volledig overgaan op een nieuw automatiseringssysteem voor de registratie van verenigingen en schutters, waarin verenigingen de mogelijkheid krijgen om via inlogcodes hun eigen ledenadministratie te volgen, maar ook daarin mutaties aan te brengen. Voor onze werkorganisatie betekent dat een grote efficiency verbetering maar ook zal de verzending van alle poststukken zoals wij dat nu gewend zijn, voor een groot deel per e mail gaan plaatsvinden. Dat laatste levert een aanzienlijke besparing op onze portokosten, drukkosten en personeelskosten op. En dat is nodig want de kosten stijgen, de inkomsten uit subsidies maar dus ook uit de contributie vanwege een terugloop in het aantal schutters, nemen af. Later vandaag spreken wij daar nog over, omdat wij genoodzaakt zijn gewoon vanwege de kostenstijging een verhoging van de contributie aan u voor te stellen. In de loop van dit jaar en waarschijnlijk ook in het najaar, zal ook de KNSA website volledig vernieuwd zijn. Een website met nog meer informatie dan u op dit moment op onze site kunt verkrijgen, maar vooral ook met een zo is ons streven verbeterde navigatiestructuur, zodat u ook de weg op onze site makkelijker kunt vinden. Daarnaast moet de website voor u en uw leden niet alleen gebruiksvriendelijker zijn, maar moet de site ook voor diegenen die onze sport niet kennen, een betere informatieve en promotionele functie krijgen. De KNSA website moet geïnteresseerden over de streep trekken om zich te melden bij een schietsportvereniging en daarvoor zal de website meer van deze tijd worden met Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 3

4 filmbeelden en allerhande informatie die het imago en de bekendheid van de schietsport moeten verbeteren. Het imago van onze sport en vooral ook de bekendheid daarvan blijven voor ons een voortdurende zorg van aandacht. Niet alleen wij maar veel andere sporten in Nederland kampen met te weinig TV aandacht. Natuurlijk doen wij veel pogingen om die TV aandacht wel te krijgen, maar tot op heden met onvoldoende resultaat. Ik moet wel bekennen dat dat ook samenhangt met onze topsportprestaties. De aandacht die de schietsport kreeg bij de Olympische Spelen in Londen 2012 is nog nooit zo groot geweest, en dat kon ook niet anders met een fantastische prestatie van onze Luchtgeweerschutter Peter Hellenbrand. Die prestaties zijn cruciaal om publicitaire aandacht voor onze sport te krijgen. Het is bovendien de aandacht die wij vinden dat aan de schietsport gegeven moet worden. Juist ook daarom is het zo belangrijk dat wij volgend jaar in de eerste week van maart in Nederland de Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens organiseren, hier op het Nationaal Sportcentrum Papendal. Sterker nog: waar wij nu zijn, namelijk in de Athenehal van het congrescentrum, zal een metamorfose plaatvinden en verandert deze ruimte in een spectaculaire en flitsende Finalehal voor deze Europese Kampioenschappen. Wij verwachten circa 50 landen uit heel Europa met maar liefst 600 topschutters. Wij zullen uitgebreide tribunecapaciteit verzorgen en wij zullen ook daarover u tijdig informeren, zodat u uw plaatsen kunt reserveren. Het belooft een fantastisch sportevenement te worden en uiteraard zullen wij ook daarvoor ons uiterste best doen om veel media aandacht te verkrijgen. Er is bijna geen betere methode om onze tak van sport onder de aandacht te brengen dan met dergelijke evenementen. Veel complimenten ontvingen wij voor het interview dat onze directeur nog niet zo lang geleden heeft gegeven aan Nu.nl. Een interview waarin hij voldoende de gelegenheid kreeg en heeft genomen om te benadrukken dat de schietsport in Nederland en het daaraan onlosmakelijk verbonden gebruik van vuurwapens, goed is geregeld en zeker goed bij de KNSA en haar verenigingen. Sommigen beweren dat vaker de media op deze manier gezocht moet worden. Maar zo eenvoudig is dat niet. Het is niet zo, dat wanneer wij met onze vingers knippen, er vervolgens tien journalisten klaar staan om een interview af te nemen. Bewust hebben wij daarvoor het moment gekozen rondom de datum 9 april, oftewel drie jaar na het drama in Alphen aan den Rijn. Onze ervaringen in de jaren daarvóór zijn geweest dat allerlei journalisten zich meldden en korte, onsamenhangende berichten omtrent het drama in Alphen aan den Rijn en het legaal wapenbezit in de media verschenen. Met dit laatste interview beoogden wij nog vóór 9 april duidelijkheid te geven over de standpunten van de KNSA met betrekking tot de genomen maatregelen en de verantwoordelijkheid die de KNSA zelf heeft genomen. Er zijn fantasten die beweren dat dat interview een koerswijziging van het KNSA beleid zou zijn. Ik vermoed dat diegenen de jaren daarvóór onze media optredens, en dan in het bijzonder die van onze directeur, niet of nauwelijks gezien hebben of niet goed hebben beluisterd. Vrijwel niets wat nu in het interview met Nu.nl is gezegd, is niet al eerder gezegd. Juist het moment dat wij gekozen hebben en de setting waarin het interview kon plaatsvinden, zonder debat, hebben wij bewust gekozen en was ook en dat blijkt ook wel achteraf een goede beslissing. Maar laten wij anderzijds ook niet de voordelen van dit soort media aandacht overdrijven. In de media wordt geen beleid gemaakt. Op z n hoogst Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 4

5 kunnen wij in de media de publieke opinie enigszins beïnvloeden, maar de effecten daarvan zijn marginaal. Laten wij niet de illusie hebben dat wij in de media de politiek en het Ministerie dat de maatregelen bedenkt, veel kunnen beïnvloeden. Ook daar zijn de effecten beperkt. Dat gebeurt op hele andere niveaus, en daar is de KNSA dagelijks en soms wel 24 uur per dag mee bezig. Nee, media aandacht moeten wij juist voor onze sport krijgen. Media aandacht voor onze wedstrijden, voor de prestaties van onze topsporters, maar vooral ook media aandacht op lokaal niveau. Veel schietsportverenigingen die het basiscertificaat hebben verkregen, hebben die boodschap goed begrepen. Veel berichten hebben wij in de pers en andere media zien terugkomen over verenigingen die door de KNSA zijn gecertificeerd en die juist dat moment benut hebben om de lokale pers te prikkelen daaraan aandacht te besteden. Aan die verenigingen een groot compliment van mij! En dat geldt ook voor die, zij het in zeer beperkte aantallen, verenigingen die deze week deelnemen aan de Nationale Sportweek. Vorig jaar waren wij al teleurgesteld in het aantal deelnemende schietverenigingen; dat waren er toen 19. Ondanks onze teleurstelling en ondanks onze roep om meer deelnemende verenigingen, is het aantal dit jaar (deze week dus) slechts 1 hoger, namelijk 20. Ik zou aan alle verenigingen hierbij nogmaals een dringende oproep willen doen om toch vooral in de toekomst aan dit soort activiteiten deel te nemen. Wij hebben het al vaker gezegd: iemand die lid wil worden van een voetbalvereniging, die meldt zich niet bij de KNVB maar bij de lokale voetbalvereniging. In de schietsport is dat niet anders. Verwacht niet van ons als landelijke koepel, dat wij in staat zijn om nieuwe leden voor u te werven. Dat moeten verenigingen vooral zelf doen. Zij zitten het dichtst bij het vuur en uiteraard faciliteren wij die verenigingen met allerlei materialen vervolgens wel. Juist die verenigingen die hameren op het zoeken van de publiciteit door de KNSA, zou ik nog eens op het hart willen drukken: steek uw hand in eigen boezem en ga ook bij uw vereniging aan de slag met verbetering van de bekendheid van de schietsport en van het imago. De verwachting dat de KNSA dat allemaal voor u kan doen, is echt overdreven. Het lijkt erop dat sommigen de KNSA wel erg veel macht toedichten. Dat uit zich ook in andere onderwerpen. En ik doel dan op de uitspraak van de Raad van State en de onduidelijkheid en misverstanden die daaruit zijn voortgevloeid. Wij onderkennen die onduidelijkheid en misverstanden. Wij hebben u daarover ook uitgebreid schriftelijk geïnformeerd met onze brief van 24 januari van dit jaar. Zoals gezegd, in dat schrijven heeft vrij vertaald, de Raad van State in een door een door de KNSA geroyeerde schietvereniging gestarte procedure geoordeeld, dat er voor de Minister onvoldoende wettelijke grondslag is voor het verplichte lidmaatschap bij de KNSA. Ik ga u die uitgebreide brief niet nog een keer voorhouden; u heeft m allemaal gelezen. Wat ik u wel wil voorhouden is dat het niet aan de KNSA is om deze onduidelijkheid die nu is ontstaan, weg te nemen. Die taak ligt bij de Minister van Veiligheid & Justitie. En als u vindt dat dat lang duurt, dan deel ik die mening. Ook wij vinden dat. Maar de macht van onze arm reikt niet zo ver, dat wij de Minister kunnen opdragen spoedig met regelgeving te komen. U kunt zich ook afvragen of dat voor de KNSA en voor de bij de KNSA aangesloten verenigingen die en daar gaan wij van uit in merendeel het KNSA lidmaatschap niet als een verplichting ervaren, zo belangrijk is. Wij, het KNSA bestuur, zijn ervan overtuigd dat het van belang is dat er één landelijke schietsportkoepel is die zo groot mogelijk moet zijn en daardoor zo veel mogelijk invloed heeft. Wij zijn van mening dat, in weerwil van alle bedreigingen voor de schietsport, de KNSA Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 5

6 tot op heden het maximale heeft bereikt. En wij zijn ook van mening dat de rol van de KNSA in het huidige systeem op de lange termijn het beste voor de schietsport in Nederland is. Maar nogmaals: het blijft de Minister die uiteindelijk, in samenspraak met de Tweede Kamer, zal bepalen op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de uitspraak van de Raad van State. Natuurlijk kleven er ook nadelen aan de positie en de rol van de KNSA, maar die kleven ook aan alle andere alternatieven die er zijn en worden aangedragen, en wij denken dat met de nadelen die aan die alternatieven kleven, de schietsport slechter af is. Zodra meer bekend is uit Den Haag, zullen wij uiteraard zo spoedig mogelijk via al onze publicaties u informeren. Natuurlijk voeren wij voortdurend gesprekken, maar het is te vroeg om daaruit nu conclusies te trekken en het is zelfs te vroeg om te speculeren over onze verwachtingen. Wat wij in die gesprekken vooral doen, is voorkomen dat de uitspraak van de Raad van State tot een, zeg maar, overkill leidt. Het gevaar bestaat dat de Minister die in al zijn brieven en andere publicaties voortdurend wijst op het gevaar dat leden van schietverenigingen in de anonimiteit geraken, gaat doorslaan in maatregelen. Dat kan door de beoefening van de schietsport nog meer te begrenzen, maar dat kan ook door de politie meer taken in de handhaving te geven. Wij zijn daar tegen en wij doen er alles aan om die schade tot een minimum te beperken. En dat doen wij voor iedere sportschutter in Nederland: KNSAschutter of niet KNSA schutter. Wedstrijdschutter of recreatieschutter. U heeft al van ons een uitgebreide reactie gekregen op de brief van de Schietvereniging OKK, die vandaag ook aan de orde komt. Een bijna niet uit te roeien misverstand is blijkbaar nog steeds dat de KNSA er alleen is voor de wedstrijdschutter in Nederland. Dat is, en dat meen ik oprecht, een groot misverstand. In onze brief aan u hebben wij nog eens een beperkte opsomming gedaan van alle activiteiten die wij doen, voor alle sportschutters in Nederland. Natuurlijk zal het altijd zo blijven dat de één meer gebruik maakt van de diensten van de KNSA dan de ander. Diegene die één keer per week naar zijn vereniging gaat, 40 schoten doet, daarna een drankje drinkt en weer naar huis gaat, één pistool heeft en een beetje munitie, niet aan wedstrijden deelneemt, geen trainingen krijgt op zijn vereniging, geen herlaadactiviteiten doet en ons bondstijdschrift ook al is dat in de afgelopen tijd aanzienlijk verbeterd nog steeds niet interessant genoeg vindt om te lezen, zich vaak niet bewust is van alle activiteiten die wij doen. Oftewel: je kunt wel 30 jaar lid zijn van de ANWB, maar als je nooit pech onderweg hebt, zul je de voordelen van dat lidmaatschap nauwelijks ervaren. Maar net als de ANWB doet voor haar leden, doet ook de KNSA veel voor de schietsport, wat niet direct zichtbaar en tastbaar is. Ik vraag aan u en dat vragen wij ook al in de brief om ook als verenigingsbestuurder dat op gezette momenten onder de aandacht van uw leden te brengen. Wij hebben u daar meer bij nodig dan dat u misschien zelf denkt. Wij gaan zo beginnen met onze vergadering. Drie ingekomen stukken zullen wij behandelen, waarvan één stuk waarin voorstellen zijn opgenomen waarop wij inmiddels schriftelijk hebben gereageerd, en twee ingekomen stukken met een aantal vragen die wij mondeling zullen beantwoorden hier vanavond. Zeker zo belangrijk is ook het bestuurs en competentieprofiel voor KNSA bestuurders en de daaraan verbonden gedragscode. Bij een professionele organisatie als de KNSA horen deze zaken goed vastgelegd te zijn, zodat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. Ik memoreerde al: wij gaan u ook vragen Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 6

7 akkoord te gaan met een verhoging van de contributie en natuurlijk maakt de bekrachtiging van het Schiet en Wedstrijdreglement ook weer onderdeel uit van onze agenda. Overeenkomstig de wens van een paar jaar geleden, zullen wij dit partieel, in de delen van het Schiet en Wedstrijdreglement, ter bekrachtiging aan u aanbieden. Wij gaan voorts vanavond aan u vragen nieuwe bestuurders te benoemen, maar liefst twee nieuwe Districtsvoorzitters en een nieuwe penningmeester, die ik alle drie beschouw als een goede aanvulling op het bestuursteam van de KNSA. Ik wens u een goede vergadering toe. (Applaus) 2. Verslag vorige vergadering d.d. 13 april 2013 Ik geef graag het woord aan onze secretaris, Dirk van der Plas. Secretaris: Dank u wel voorzitter. Dames en heren, het verslag van de vergadering van 13 april 2013 is u, op verzoek van de Algemene Vergadering, al heel vroeg toegezonden en u bent natuurlijk heel hard bezig geweest om de archieven uit te pluizen om dat weer boven tafel te krijgen en het nog eens te lezen. Daarom behandel ik het verslag per bladzijde, zowel tekstueel, inhoudelijk, als naar aanleiding van; en hebt u op of aanmerkingen, dan gelieve u die hier achter de microfoon naar voren te brengen, na vermelding van uw naam en de naam van uw vereniging, als u bij die vergadering aanwezig bent geweest. Ik begin bij bladzijde 1, bladzijde 2, bladzijde 3, bladzijde 4, bladzijde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, de presentielijst: de 1 e pagina, de 2 e, de 3 e, de 4 e, de 5 e, de 6 e en de 7 e bladzijde. Dankzij de tekst onderaan de voet van de bladzijden, ben ik de tel niet kwijt geraakt. BESLUIT: Er zijn geen opmerkingen en het verslag is gearresteerd. Voorzitter: Dank u wel secretaris. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt. 3. Ingekomen stukken Er zijn 3 ingekomen stukken, te weten: Brief van de SV Oefening Kweekt Kunst (OKK) d.d , ingekomen op Deze brief is aan u allen verzonden met daarop een reactie van het KNSA bestuur. Aangezien de brief 2 voorstellen bevat, zullen wij deze behandelen bij agendapunt 12. Voorts is ingekomen: Brief van de Krommenieër SV, ingekomen op Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 7

8 Ook die is aan u allen toegezonden. Deze brief bevat geen voorstellen, maar vragen. Wij zullen die hier nu mondeling beantwoorden: 1. Op dit moment wordt met een professioneel productiebedrijf gewerkt aan een veiligheidsinstructiefilm, en wij verwachten dat die dit jaar gereed is; waarschijnlijk na de zomer. 2. Voor zo ver ons bekend, hebben twee verenigingen het lidmaatschap bij de KNSA opgezegd naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. De Krommenieër SV vraagt ons of dit vertrek definitief is of dat zij zich op een later moment weer bij de KNSA kunnen aansluiten. In hoeverre dat vertrek definitief is, zullen die verenigingen zelf natuurlijk in de eerste plaats moeten beoordelen, maar wanneer beide verenigingen het lidmaatschap weer zullen aanvragen en zij voldoen aan de voorwaarden voor het KNSA lidmaatschap, is er geen reden om deze verenigingen het lidmaatschap te weigeren. Naast de opzegging van het lidmaatschap door 2 verenigingen, ontvingen wij ook de opzegging van een groot aantal leden van de Vereniging van Brabantse Gildeschutters (VBG). Zoals u misschien weet, is dat een soort koepelvereniging van gilden voor diegenen die schietsport bedrijven. Inmiddels hebben wij wel al van het bestuur van de Vereniging van Brabantse Gildeschutters vernomen dat een groot aantal leden met de opzegging voorbarig is geweest, daar spijt van heeft en gevraagd heeft of zij ze weer konden aanmelden. 3. Wij trachten zo veel mogelijk met de schietsport de media te bereiken. Ik zeg u: met de schietsport en dan vooral daar waar het onze wedstrijden betreft en de activiteiten van onze topsporters omdat daarmee de schietsport in Nederland, en wij dus allemaal, het meest gediend is. Zeer gedoseerd zoeken wij de media op voor wat betreft de meer controversiële onderwerpen, zoals naar aanleiding van het incident in Alphen aan den Rijn. Zoals gezegd, doen wij dat gedoseerd en niet te pas en te onpas. Het interview dat onze directeur met Nu.nl gegeven heeft, was voor ons een unieke gelegenheid om nog eens onder de aandacht te brengen dat het incident in Alphen aan den Rijn vooral te wijten is geweest aan fouten die de politie heeft gemaakt en dat met de geïntensiveerde controle, sommige politiemensen doorslaan. Het gaf ons bovendien de gelegenheid om nog eens expliciet te benadrukken dat het aantal incidenten in Nederland met legale wapens zeer minimaal is en dat de nadruk meer zou moeten liggen op het illegaal wapenbezit; althans, de bestrijding daarvan. Het is echter niet zo, dat wanneer wij met onze vingers knippen richting de media, vrijwel direct de journalisten zich in rijen van tien opstellen om alsjeblieft een interview te mogen afnemen. Deze kans met Nu.nl kregen wij nu een wij hebben daarvoor gekozen, omdat wij weten dat rondom 9 april van elk jaar veel mediaaandacht besteed wordt aan het drama in Alphen aan den Rijn. Wij vonden dat wij met dit interview een eigen initiatief konden nemen en daarin tevens onze kijk op de zaak, nu drie jaar later, konden geven. Vergis u niet: al datgene wat onze directeur tijdens dat interview heeft gezegd, is al eerder gezegd en al vaker gezegd. Wat dat betreft, was er voor ons niets nieuws. Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 8

9 Dat laat overigens onverlet dat wij ook vinden dat schietverenigingen veel actiever de media zouden kunnen zoeken. Tijdens de opening heb ik u daarover al meer gezegd, bijvoorbeeld wanneer uw vereniging het basiscertificaat verkrijgt, is dat een goed moment om de media actief op te zoeken. Juist de lokale media, veel meer dan de landelijke media, zitten vaak verlegen om nieuwsberichten. En dat brengt mij tevens op de Nationale Sportweek en nogmaals spreek ik mijn teleurstelling uit over het geringe aantal deelnemende schietsportverenigingen. Dit is een uitgelezen kans om onze sport, vooral lokaal, onder de aandacht te brengen. 4. Het bestuur van de KNSA wil zoals u weet, de vermenging met de commercie zo veel mogelijk tegengaan. Wij zien op dit moment ook geen toegevoegde waarde in een afspraak met handelaren of fabrikanten voor het onder vermelding van het KNSAnummer bestellen van munitie. Op dit moment, en wij gaan ervan uit dat dat ook zo blijft, zijn vrijwel alle schietsportverenigingen lid van de KNSA, zodat voor handelaren en fabrikanten er geen exclusiviteit aan KNSA verenigingen verleend kan worden en een korting niet aan de orde zou zijn. Bovendien willen wij ons geenszins binden aan een bepaald merk of type munitie, om onze onafhankelijkheid te behouden. Op dit moment zien wij niets in deze suggestie van de Krommenieër SV. 5. Evenals met betrekking tot munitie, wapens en wat dies meer zij, moet de KNSA ook voor wat betreft data management systemen onafhankelijk blijven. De Krommenieër SV noemt het systeem van NSR (dat staat voor NoNonsys Schietsport Registratie) maar er zijn ook andere systemen, zoals dat van ABVisie, de zogenaamde Match Manager of Markxman Online waarmee wij onlangs bekend werden. Al deze systemen hebben voor de één voordelen en voor de ander nadelen, oftewel: zo veel mensen, zo veel meningen. Wel een goede suggestie is wellicht dat wij in de toekomst meerdere van deze systemen eens met elkaar vergelijken en daarover een vergelijkingsonderzoek publiceren, zoals wij dat ook regelmatig in ons bondstijdschrift met bepaalde typen wapens doen. Overigens kunt u, zoals ik al in mijn inleiding vertelde, in de loop van dit jaar meer verwachten van de KNSAautomatisering, daar waar het het digitaal indienen van mutaties betreft. Tot zo ver de beantwoording van deze vragen. Ik dank de Krommenieër SV voor haar constructieve bijdrage en ik ga ervan uit dat alle vragen voldoende zijn beantwoord. Brief van de SV Generaal Joubert d.d , ingekomen op , inzake de procedure voor de verlenging van verenigingsverloven. Deze brief is uitgedeeld bij de registratie bij binnenkomst; die was wat laat maar we vonden het wel belangrijk om dat vandaag aan u voor te houden en deze wordt daarom hier mondeling behandeld. In concreto komt het erop neer dat de Schietvereniging Generaal Joubert bezwaar maakt tegen het persoonlijk verschijnen bij de verlenging van een verenigingsverlof voor alle beheerders van dat verlof. En dan gaat het vooral om die beheerders die al over een privéverlof (een zogenaamd WM4) beschikken en dus al het C5 formulier hebben moeten invullen en ook al een persoonlijk contact met de politie hebben gehad. Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 9

10 Wat wij graag willen weten is of er meer verenigingen zijn die deze ervaring hebben en op deze manier door de politie worden behandeld. Misschien even bij handopsteking? Ja, dank u wel. Wat wij ons al hebben voorgenomen is dat wij, in overleg met Politie en Justitie, zullen bevorderen dat voor diegenen die al een privéverlof hebben, de gang naar het politiebureau niet meer gemaakt hoeft te worden bij de verlenging van het verenigingsverlof. Hoe de afloop van ons verzoek daartoe is, zullen wij even moeten afwachten, maar zo gauw daarover meer bekend is, zullen wij u daarover informeren. (opmerking uit de zaal; niet hoorbaar) Voorzitter: Dat lijkt mij op zichzelf een prima oplossing. Maar of dat voor het hele land geldt weet ik niet; ze dragen wel een uniform, maar de uitvoering van voorschriften gebeurt niet altijd uniform. 4. Mededelingen het aantal aanwezige verenigingen, voor zover vooraf aangemeld, bedraagt: 141 verenigingen met 226 personen in totaal waarvan 10 genodigden. Er zijn een aantal verenigingen bij die zich niet hadden aangemeld, en die zullen we naderhand wel even opnemen en de werkelijke cijfers hoort u na afloop. In totaal hadden wij er 733 verwacht vanavond (verenigingen dan, althans). Onze penningmeester begint meteen te pruttelen; ik weet ook niet waarom, hoor overeenkomstig onze Statuten, wordt de Algemene Vergadering gevormd door het Algemeen Bestuur, de ereleden en dat is er op dit moment 1 en ten hoogste 2 afgevaardigden van elk der aangesloten verenigingen. Ik wijs u erop dat een groot aantal verenigingen hier vandaag met 2 afgevaardigden aanwezig is. Conform onze Statuten, geregeld in artikel 24 over het Actief Kiesrecht, is slechts 1 van de afgevaardigden per vereniging stemgerechtigd. er staan 4 microfoons in de zaal en ik verzoek u als u wilt spreken, gebruik te maken van een microfoon en duidelijk in te spreken uw naam en de vereniging namens welke u spreekt. Ik vraag u, telkens wanneer u spreekt, uw naam en vereniging te melden; u heeft kunnen zien in het verslag van de vorige vergadering dat, wanneer de naam en de naam van de vereniging niet wordt vermeld, die ook niet wordt opgenomen in het verslag, en juist daarom is het zo belangrijk. bij stemming is het de bedoeling dat u al uw stembiljetten omhoog steekt ( van één kleur, ja ) en dan nog een vraag: of u bij het verlaten van de zaal uw mobiele telefoon weer aan wilt zetten. Dat waren de mededelingen. Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 10

11 5. Jaarverslag 2013 Aan de orde is het jaarverslag van de KNSA Wij gaan dat per verslag behandelen en ik heb daarvoor bereid gevonden de secretaris om dat te laten uitvoeren. Secretaris: Dames en heren, aan de orde het jaarverslag Het ziet er weer goed verzorgd uit. Wij lopen dat even door, op of aanmerkingen graag weer met vermelding van naam van uzelf en van de vereniging. Het voorwoord van onze voorzitter? De samenstelling van het bestuur? Het verslag van de secretaris? En dan, mijnheer de voorzitter, komt het verslag van de penningmeester. Mijnheer Splinter? Penningmeester, Antoon Splinter: Dank u wel. Zoals gebruikelijk, laten we het natuurlijk niet bij dat kleine stukje tekst in het jaarverslag en hebben we daar wat meer voor bedacht. Weliswaar is het exploitatieresultaat over 2013, zoals vorig jaar beloofd, fors verbeterd ten opzichte van het resultaat over U zult zich herinneren dat bedroeg toen negatief. Toch zijn wij er helaas niet in geslaagd om het positief begrootte exploitatieresultaat van te realiseren. Uiteindelijk is het exploitatieresultaat negatief geworden. Door de vrijval van een reservering voor de districten is gelukkig toch nog een bedrag aan de algemene reserve toegevoegd, waardoor deze zelfs licht is toegenomen. Het weerstandsvermogen van de KNSA, en u herinnert zich wellicht nog: dat vind ik een belangrijk gegeven, is met dit resultaat onverminderd goed gebleven. Weliswaar is het totaal aan kosten in 2013 met maar liefst minder dan begroot geëindigd; de opbrengsten zijn nog iets meer afgenomen. Zij zijn daarmee beduidend lager dan op het moment waarop de begroting 2013 is opgesteld, en dat was in het najaar van 2012, was te voorzien. Helaas, en de voorzitter memoreerde dat al, heeft de trend van afnemende ledenaantallen zich in 2013 sterk gemanifesteerd en als gevolg daarvan zijn de contributieopbrengsten beduidend lager dan verwacht. Datzelfde geldt voor de subsidieopbrengsten die achterblijven bij de begroting. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een herijking van subsidiegelden door NOC*NSF voor topsportprogramma s. Daar waar wij in het verleden nog subsidiebijdragen ontvingen voor al onze topsportprogramma s is dat helaas nu alleen nog weggelegd voor de topsportprogramma s van de olympische Geweerdisciplines. Gelukkig zijn er ook wat positievere zaken te melden. Er is in 2013 een aanzienlijke verbetering van onze liquide positie gerealiseerd van zo n Die verbetering houdt enerzijds verband met een beheersing van uitgaven, en vooral daar waar het investeringen betreft vanzelfsprekend zou ik haast zeggen en anderzijds met het feit dat de beide stichtingen voor de exploitatie van schietsportaccommodaties in Emmer Compascuum in staat zijn geweest al hun vorderingen aan de KNSA te voldoen en bovendien een aflossing op onze uitstaande leningen hebben gedaan. En even een heel klein puntje: een dergelijk voldoen aan de verplichtingen en aflossingen zie je niet terug in het exploitatieresultaat, maar zie je wel terug uiteindelijk op de Balans en in de liquiditeitspositie. Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 11

12 Ik geef nu puntsgewijs een nadere toelichting op de belangrijkste posten uit de jaarrekening van UITGAVEN 1. Persoonsgebonden kosten Het totaal aan Persoonsgebonden kosten is iets lager dan begroot. Wel valt op dat de kosten voor Algemeen/Infrastructuur zijn gestegen. Dit houdt verband met een extra uitzendkracht die in 2013 is ingehuurd. De oplettende lezer onder u en wie is dat niet zal het voorts zijn opgevallen dat de werkelijke cijfers van 2012 zoals nu in het jaarverslag gepresenteerd, licht anders zijn dan in de jaarrekening die u vorig jaar is gepresenteerd. En gelukkig vond onze accountant dat goed; sterker nog: hij was er zelf voor verantwoordelijk. In die jaarrekening waren een aantal boekingen verkeerd gerubriceerd; aan het totaal van de Persoonsgebonden kosten wijzigt echter niets. Deze verkeerde rubricering vindt zijn weerslag in de Persoonsgebonden kosten voor bondscoaches en in de Persoonsgebonden kosten Algemeen. Overigens zijn inmiddels maatregelen genomen om de Persoonsgebonden kosten Algemeen verder te beteugelen; één van de arbeidscontracten op het Bondsbureau is inmiddels niet verlengd. 2. Afschrijving inventaris De werkelijke kosten voor Afschrijving van inventaris zijn fors lager dan begroot. Dat houdt verband met het inmiddels volledig afgeschreven zijn van een groot aantal inventarisgoederen op ons bureau in Leusden, zoals meubilair, stoffering, enzovoorts. Inmiddels zijn na bijna zeven jaar vanaf de aankoop van het nieuwe kantoor, deze goederen volledig afgeschreven. 3. Huurkosten wedstrijd en trainingsaccommodaties De Huurkosten voor wedstrijd en trainingsaccommodaties zijn aanzienlijk hoger dan begroot. In deze kosten zijn meer kosten opgenomen voor het huren van trainingsaccommodaties voor onze topsportprogramma s waarbij overigens de totale kosten voor topsport kijkend naar de Persoonsgebonden kosten niet toenemen. Voorts zijn de kosten voor de organisatie en uitvoering van onze opleidingen toegenomen. Dat kon ook niet anders met een verdubbeling van het aantal cursisten naar maar liefst deelnemers in Afschrijvingskosten automatisering De meeste investeringen voor automatisering zijn inmiddels ook afgeschreven. In de begroting van 2013 was rekening gehouden met de investeringen voor een nieuwe CRM (customer relationship management) ofwel de programmatuur voor ledenadministratie en relatiebeheer. De ontwikkeling daarvan is ook gestart, maar uitgaven daarvoor zijn in 2013 nog niet gedaan. 5. Kopieerkosten Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 12

13 De kosten voor kopiëren zijn sterk toegenomen. Helaas is het vanwege het nog niet operationeel zijn van het eerdergenoemde CRM systeem, nog niet mogelijk om meer stukken digitaal aan onze leden te verzenden. Wij hadden dat wel verwacht maar helaas zijn onze systemen daar nog niet klaar voor. Naar verwachting zullen wij daar in 2014 een grote slag in kunnen gaan maken. 6. Porto, telefoon en telefaxkosten Ook bij deze uitgaven geldt dat wij in de begroting van 2013 ervan uit zijn gegaan meer verzendingen digitaal te kunnen doen. Ook hier geldt weer dat doordat onze automatiseringssystemen daarop nog niet zijn berekend, er fors meer portokosten zijn gemaakt dan wij verwachtten te zullen doen. 7. Vergaderkosten De ontwikkelingen in de schietsport nopen tot regelmatig overleg van het KNSA bestuur, commissies zoals de klankbordgroep, en niet te vergeten een grote opkomst op onze Algemene Vergadering; met alle kosten van dien. Wij verwachten voor de toekomst daarop, vanwege een vernieuwde organisatie van o.a. de Algemene Vergadering, te kunnen besparen. 8. Kosten betalingsverkeer In 2013 zijn wij genoodzaakt geweest in zee te gaan met een andere bankier. De SNS bank heeft (met als argumentatie destijds haar eigen penibele financiële balans) eenzijdig de kredietfaciliteit met de KNSA opgezegd. De overgang naar een andere bankier, te weten de Rabobank die ons graag als klant zag komen, heeft veel kosten met zich meegebracht; vandaar de overschrijding onder de post Kosten betalingsverkeer. 9. Verenigingen en ledenservice Een belangrijke reden voor de overschrijding van de kosten voor verenigingen en ledenservice zijn de toegenomen uitgaven voor het huren van militaire schietbanen. De kosten die daarvoor door het Ministerie van Defensie via het Ministerie van Binnenlandse zaken aan ons in rekening worden gebracht, zijn aanzienlijk gestegen. Zelfs zo ver gestegen dat wij genoodzaakt zijn de doorberekening aan verenigingen in 2014 te verhogen. INKOMSTEN 1. Contributies Ik meldde u al dat een teruggang in het aantal leden heeft geresulteerd in een forse teruggang in contributieopbrengsten. 2. Opleidingen Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 13

14 Het aantal deelnemers aan opleidingen is explosief gegroeid en dat vertaalt zich naar een aanzienlijk hogere opbrengst voor deelname aan cursussen, van ruim Subsidies De subsidies van NOC*NSF in verband met onze topsportprogramma s, zijn aanzienlijk lager dan begroot en dan wij gewend zijn geweest. Dat kan voor de toekomst alleen wijzigen wanneer onze prestaties in ook andere olympische disciplines zullen toenemen. Positief is wel dat wij van het Ministerie van Veiligheid & Justitie een subsidie ontvingen voor onze nieuwe cursus voor Verenigingsbestuurders van maar liefst Wij pogen voor de toekomst deze subsidie wederom te ontvangen maar dat is op dit moment nog onzeker. 4. Overige opbrengsten Helaas wordt door de NOS geen collectieve overeenkomst meer gesloten voor een bijdrage van TV rechten, waardoor wij deze bijdrage in 2013 en ook voor de toekomst moeten ontberen. De tegenvallende rente inkomsten houden verband met een historisch lage rente op onze reserveringsrekeningen. En ten slotte: de jaarrekening is inmiddels goedgekeurd door onze accountant Ernst & Young, tegenwoordig EY genaamd. De verklaring van de accountant is opgenomen in ons jaarverslag en het accountantsrapport ligt hier ter tafel, ter inzage voor diegene die daar belangstelling voor heeft. Tot zo ver mijn toelichting op de jaarcijfers. Voorzitter: Ja, dan doemt uiteindelijk ook de vraag op of de Algemene Vergadering het Algemeen Bestuur en de penningmeester décharge kan verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2013? (Applaus) Dank u wel penningmeester, en dan geef ik nu weer graag het woord aan onze secretaris. Secretaris: Wij vervolgen het jaarverslag en zijn inmiddels aangekomen bij de Code Goed Sportbestuur; een belangrijke zaak voor een vereniging die aan de hoogste eisen wil voldoen. Geen opmerkingen? Het verslag vertrouwenscontactpersoon? Dan een uitgebreid Directieverslag? De samenstelling van de commissies per ? De technische commissies: LTC Groot en Klein Kaliber Geweer, Pistool, Historische Wapens, Kleiduiven? En de overzichten: Records? Mijnheer de voorzitter, dat is het. En hulde aan degene die hard gewerkt hebben om dit prima verslag weer in elkaar te zetten. Voorzitter: Dank u wel. BESLUIT: Het jaarverslag is goedgekeurd. Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 14

15 6. Begroting 2014 Aan de orde is de begroting voor 2014 en ik geef graag weer even het woord aan onze penningmeester, Antoon Splinter, voor een toelichting daarop. Penningmeester: Dit is voor mij een wat bijzonder moment en ook een beetje een raar moment, omdat ik aan u een begroting ga presenteren waar ik zelf niet meer verantwoordelijk voor zal zijn om toe te zien op de realisatie daarvan. U heeft allemaal gezien dat ik mij niet beschikbaar stel voor een nieuwe bestuurstermijn. De reden daarvoor vind ik dat ik die even kort aan u moet toelichten. Ik ben deze bestuurstermijn begonnen als een soort erfenis, meegekomen met de Moderne Vijfkamp; daar ligt in hoge mate mijn passie. Ik heb gemerkt dat ik in de afgelopen jaren, ondanks hevige pogingen daartoe van mijzelf en de prettige ondersteuning van velen hier in de zaal aanwezig, ik mij onvoldoende kan identificeren met de vele dossiers die over deze bestuurstafel heengaan. En liever dan als een technocratisch bestuurder met mijn kont op het pluche te blijven zitten, stel ik mijn positie ter beschikking aan iemand die wel met de volledige passie voor de schietsport en alles wat daarmee te maken heeft, zich in wil zetten. Dat betekent dat ik op dit moment heel even van de gelegenheid gebruik wil maken om de voorzitter, Sander en alle collega s ontzettend hartelijk te bedanken voor de vreselijk fijne wijze waarop wij de afgelopen jaren hebben mogen samenwerken. Dank u wel. (Applaus) Dan de begroting De begroting wordt, mede in verband met de subsidieaanvragen zoals u weet waarschijnlijk, al omstreeks september/oktober van het voorgaande jaar opgesteld. Op dat moment is er natuurlijk nog geen volledig zicht op de werkelijke uitgaven van het dan lopende jaar, in dit geval Het bestuur heeft er tot op heden dan ook altijd voor gekozen om de nieuwe begroting mede te baseren op de door de Algemene Vergadering goedgekeurde begroting voor het lopende jaar zonder daar bijstellingen in te doen. Gezien de ietwat tegenvallende realisatie 2013 betekent dit dat daarmee de begroting 2014 (die dus zes maanden geleden al is opgesteld) op een aantal punten niet meer overeen zal kunnen komen met de realiteit. Met name voor wat betreft de inkomsten uit contributies is de terugloop van het ledental van dien aard, dat er ook in de realisatie 2014 rekening mee moet worden gehouden dat de opbrengsten uit contributies zo n minder zullen zijn dan nu is begroot. Wij zullen daar vooral in onze uitgaven rekening mee moeten houden. Dan volgt nu een toelichting op een aantal posten die sterk afwijken van de destijds vastgestelde begroting 2013: 1. Persoonsgebonden kosten (top)sporters; : Deze kosten zijn hoger dan begroot in Een en ander houdt verband met de verwachte toename van het Topsportprogramma in 2014; de totale kosten Topsport worden niet hoger omdat andere topsportkosten lager uitvallen dan vorig jaar. 2. Persoonsgebonden kosten bondscoach/trainers; : Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 15

16 Deze kosten zijn lager dan in 2013 begroot en zijn ook overeenkomstig de huidige uitgaven en de verwachte uitgaven voor volgend jaar. 3. Persoonsgebonden kosten docenten; : Wij houden hier rekening met een toename van kosten in verband met een toename van het aantal opleidingen en cursussen. Dat houdt ook verband met de nieuwe cursus voor verenigingsbestuurders, waarmee veel kosten gemoeid zijn maar waar ook meer inkomsten tegenover staan. 4. Persoonsgebonden kosten breedtesport; : Hier is sprake van een verhoging in verband met een doorbelasting van salariskosten overeenkomstig de werkelijke uitgaven in Huisvestingskosten bondsbureau; : De kosten voor afschrijving en onderhoud zijn verlaagd en datzelfde geldt voor de afschrijving op de inventaris. Een en ander is overeenkomstig de huidige uitgaven en de werkelijke kosten in Huisvestingskosten wedstrijd, trainings en opleidingsaccommodaties; : Deze kosten zijn hoger dan in 2013 begroot. Dat houdt verband met extra accommodatiekosten in het kader van topsportbeoefening. 7. Organisatiekosten; : Hier is sprake van een verlaging ten opzichte van 2013 van In de organisatiekosten zit wel een verhoging voor automatiseringsafschrijving opgenomen in verband met de nieuwe software programma s in verband met het datamanagement. Een verlaging is opgenomen van de portokosten in verband met het verder digitaliseren van Nieuwsbrieven en andere post en ten slotte een verlaging van de overige kosten in verband met het organiseren van SchietsportTOTAAL op slechts twee dagen (vrijdag en zaterdag) in plaats van drie dagen; de zondag gaat vervallen in 2014, waarmee wij kosten besparen. 8. Opbrengsten opleidingen; : De opbrengsten voor opleidingen zijn hoger dan begroot in Dat houdt verband met meer opleidingen die wij organiseren; dat blijkt ook uit de cijfers tot op heden van Subsidies; : Wij verwachten voor 2014 minder subsidieopbrengsten. Dat houdt o.a. verband met een korting op subsidies door minder opbrengsten bij de LOTTO en tevens verwachten wij minder projectsubsidies voor volgend jaar. 10. Overige opbrengsten; : De overige opbrengsten van onze eigen activiteiten zijn hoger dan begroot vanwege de huidige opbrengsten van onze eigen activiteiten en de te verwachten inkomsten in Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 16

17 Tot zo ver de toelichting op de begroting 2014 zoals u die heeft kunnen lezen. Voorzitter: Dank u wel, meneer de penningmeester. Ik vraag de vergadering of zij deze begroting kan goedkeuren? (Applaus) BESLUIT: De begroting 2014 is aldus vastgesteld. Hartelijk dank. 7. Vaststelling contributieafdracht en entreegelden 2015 U heeft gelezen het voorstel tot vaststelling contributieafdracht en entreegelden Wij zijn helaas genoodzaakt, vanwege prijsstijgingen in 2013 en de ramingen voor 2014 maar zeker ook de verwachte prijsstijgingen pas in 2015, om de contributieafdracht en de entreegelden te verhogen. Wanneer wij niet zouden meegaan in het prijsindexcijfer, zal dat uiteindelijk ten koste gaan van onze service en dienstverlening en wij vragen u daarom akkoord te gaan met een verhoging van de contributieafdracht en entreegelden van 2,00 per schutter in En ik stel voor dat wij dat bij stemming doen door het opsteken van de groene biljetten. BESLUIT: Ik zie enkele tegenstemmers, maar een overweldigende meerderheid is vóór deze contributieverhoging en deze is aldus vastgesteld. 8. Code Goed Sportbestuur a. Bestuurs en competentieprofiel KNSA bestuurders b. Gedragscode KNSA bestuurders De destijds door NOC*NSF opgestelde Code Goed Sportbestuur bestaat uit 13 verschillende aanbevelingen. In ons jaarverslag geven wij jaarlijks een overzicht van de stand van zaken omtrent de uitvoering van die 13 aanbevelingen. Twee van de aanbevelingen, te weten de aanbevelingen 4 en 6, zijn nog niet volledig uitgevoerd. Vandaar dat wij u vandaag vragen om akkoord te gaan met het opgestelde Bestuurs en Competentieprofiel voor KNSAbestuurders en ik moet dat even in stemming brengen. Graag uw groene biljetten. BESLUIT: De vergadering gaat hiermee akkoord En ik vraag u akkoord te gaan met de Gedragscode voor KNSA bestuurders. Die wil ik ook graag in stemming brengen. BESLUIT: Aldus vastgesteld. Ik dank u wel. 9. Bekrachtiging wijzigingen Schiet en Wedstrijdreglement Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 17

18 Zoals waarschijnlijk wel bekend is voor de meesten, wordt het Schiet en Wedstrijdreglement door de Algemene Vergadering ieder jaar bekrachtigd. De meeste wijzigingen zijn echter al in een eerder stadium in werking getreden, als gevolg van de vaststelling ervan door het Algemeen Bestuur. Zoals mijn voorganger hier aanwezig in de zaal heeft beloofd, zullen wij die bekrachtiging per deel van het Schiet en Wedstrijdreglement aan u voorleggen en ik vraag u steeds om dat te bekrachtigen door het opsteken van uw groene biljetten. Deel I Algemene Bepalingen De wijzigingen in deel I betreffen vooral de naamswijziging en de toevoeging van de erkenning van het Vogelschieten en de Benchrest disciplines. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? BESLUIT: Bekrachtigd De wijzigingen in deel II voor Luchtgeweer disciplines houden vooral verband met wijzigingen in de ISSF reglementen en zijn voorts van organisatorische aard. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? BESLUIT: Bekrachtigd De wijzigingen in deel III Klein Kaliber Geweer houden vooral verband met de wijzigingen in de ISSF reglementen. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? BESLUIT: Bekrachtigd De wijzigingen in deel IV voor de Grootkalibergeweer disciplines houden vooral verband met het wegvallen van de Benchrest disciplines, omdat dat de status van erkende discipline heeft gekregen. Voor het overige betreft het vooral wijzigingen voortvloeiende uit de wijzigingen in de ISSF reglementen, en dat zit hem dan vooral in de voorbereidingstijden, proefschoten en wedstrijdschoten. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? BESLUIT: Bekrachtigd Voor deel V Kleiduiven zijn geen wijzigingen voorgesteld. In deel VI voor de Pistooldisciplines zijn ook weer veel wijzigingen aangebracht die verband houden met de gewijzigde ISSF reglementen. Verder is inmiddels op 15 april 2014 nog een wijziging aangebracht in artikel Daar stond onder de afbeelding van het visueel een verkeerde afmeting, namelijk 59 cm. Dat moest echter zijn 59 mm. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 18

19 BESLUIT: Bekrachtigd In deel VII de Historische Wapensdisciplines houden veel wijzigingen verband met de wijziging van het jaartal voor de modellen die bij een aantal disciplines worden gebruikt. Hiermee zijn een groot aantal leveraction geweren die vroeger onder de discipline Gebruiksgeweer vielen, onder een KNSA discipline onder te brengen. Voor een aantal leveraction geweren loopt nu nog een proef bij de LTC Groot Kaliber Geweer. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? BESLUIT: Bekrachtigd Voor deel VIII het Juniorenreglement zijn geen wijzigingen voorgesteld. Voor deel IX de Zomerbiatlon zijn ook geen wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen in Deel X Gehandicaptenreglement vloeien voort uit de wijzigingen in de internationale regelgeving. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? BESLUIT: Bekrachtigd 10. Bestuursverkiezing In 2014 zijn aftredend: Naam Functie De heer mr. dr. G.H. Sjobbema Vice voorzitter De heer drs. A. Splinter Penningmeester De heer G.D. Yspeert Voorzitter District 1 De heer J.M. Mesman Voorzitter District 2 De heer W.G.G.M. van Grimbergen Voorzitter District 4 De heer Sjobbema, vice voorzitter, is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het Algemeen Bestuur heeft aan de Algemene Vergadering voorgesteld de heer Sjobbema te herkiezen. Er zijn tegen het voorstel om de heer Sjobbema te herkiezen als vice voorzitter geen tegenkandidaten ingediend en daarom stelt het Algemeen Bestuur voor de heer Sjobbema, bij enkele kandidaatsstelling, te herbenoemen. (Applaus) En ik vraag de heer Sjobbema of hij akkoord gaat met deze benoeming? De heer G.H. Sjobbema: Ik ga daarmee akkoord. Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 19

20 Voorzitter: De heer drs. A. (Antoon) Splinter, penningmeester, is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. En hij heeft zojuist ook de persoonlijke toelichting daarvoor gegeven. Wij zijn naarstig op zoek gegaan naar andere kandidaten en het Algemeen Bestuur heeft aan de Algemene Vergadering voorgesteld de huidige penningmeester van District 3, de heer Gerard Boerma RA, te benoemen tot penningmeester. De heer Boerma is 58 jaar, voorzitter en lid van KSV Oranje Nassau en SC Loosduinsche Burgerwacht, en is woonachtig in Den Haag. In het dagelijks leven is de heer Boerma directeur Service Center Finance Nationale Nederlanden. Er zijn tegen het voorstel om de heer Boerma tot penningmeester te benoemen geen tegenkandidaten ingediend en daarom stelt het Algemeen Bestuur voor de heer G. Boerma, bij enkele kandidaatsstelling, te benoemen tot penningmeester. Gerard, ga even staan, zodat we je allemaal goed kunnen zien. (Applaus) En ik moet je natuurlijk ook even vragen of je deze benoeming aanvaardt? De heer G. Boerma: Ja. Voorzitter: Dank je wel. De heer G.D. (Geert) Yspeert, voorzitter van District 1 en lid van het Algemeen Bestuur, is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het Algemeen Bestuur heeft aan de Algemene Vergadering voorgesteld de heer Yspeert te herkiezen als lid van het Algemeen Bestuur en voorzitter van District 1. Er zijn tegen het voorstel om de heer Yspeert te herkiezen geen tegenkandidaten ingediend en daarom stelt het Algemeen Bestuur voor de heer Yspeert, bij enkele kandidaatsstelling, te herbenoemen. (Applaus) Geert, wil je nog drie jaar mee? De heer G.D. Yspeert: Ja hoor. Voorzitter: Bij dezen. Akkoord. De heer W.G.G.M. van Grimbergen is als voorzitter van District 4 en lid van het Algemeen Bestuur afgetreden. Het Algemeen Bestuur heeft in die tussentijdse vacature voorzien en de heer E.J.W. van Berkom, tot voor kort secretaris/penningmeester van het KNSA District 4, benoemd tot voorzitter ad interim District 4 en lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt voor aan de Algemene Vergadering de heer Van Berkom te benoemen tot voorzitter van District 4 en lid van het Algemeen Bestuur. De heer Van Berkom zal dan de termijn van de heer Van Grimbergen overnemen en is derhalve aftredend in Er zijn tegen het voorstel om de heer Van Berkom te benoemen geen tegenkandidaten ingediend en daarom stelt het Algemeen Bestuur voor de heer Van Berkom, bij enkele kandidaatsstelling, te benoemen tot voorzitter van District 4 en lid van het Algemeen Bestuur. (Applaus) Verslag Algemene Vergadering KNSA , blz. 20

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie