27.2 Icterus. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Differentiële diagnose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27.2 Icterus. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Differentiële diagnose"

Transcriptie

1 61-Chirurgie :32 Pagina Icterus D.C. Aronson Een kind van zesenhalve week wordt verwezen voor verdere analyse van ruim zes weken bestaande progressieve icterus. Wat zou u nog meer willen weten? Specifieke anamnese Er zijn geen voedingsproblemen en de groei is ongestoord (gewicht 3800 g). De urine is duidelijk donker verkleurd en de ontlasting ziet eruit als stopverf. Het kind was niet ziek geweest. Het betreft een à terme geboren jongen (geboortegewicht 3280 gram) die op de derde dag na de geboorte icterisch werd. De graviditeit was ongestoord geweest. Hij kreeg borstvoeding en vitamine-k-suppletie. Het laboratoriumonderzoek, dat een week post partum door de huisarts was verricht, maakte duidelijk dat er een ongeconjugeerde hyperbilirubinemie bestond. Er was geen indicatie voor fototherapie. Op de leeftijd van vier weken was het kind nog steeds geel en werd hij door het consultatiebureau via de huisarts naar de kinderarts verwezen. Er werd opnieuw bloedonderzoek verricht. Dit keer bleek naast het totaal bilirubinegehalte, ook het directe bilirubinegehalte verhoogd te zijn, zodat er thans sprake was van een geconjugeerde hyperbilirubinemie (cholestase). De kinderarts nam hem op en verrichtte bloed- en urineonderzoek. Op grond hiervan werden de volgende ziektebeelden reeds uitgesloten: antenatale infecties, α 1 -antitrypsinedeficiëntie, galactosemie, fructosemie en tyrosinemie. Welke specifiek lichamelijk onderzoek zou u als eerste willen verrichten? Specifiek lichamelijk onderzoek Bij onderzoek ziet u een niet zieke, icterische zuigeling zonder dysmorfe kenmerken. Bij onderzoek van de buik blijkt er een vaste vergrote lever palpabel te zijn met een forse milt die net aantikt. U voelt geen abnormale weerstanden. De uitslagen van het laboratoriumonderzoek waren: bilirubine totaal 158 µmol/l, bilirubine direct 145 µmol/l, ALAT 142 U/l ASAT 109 U/l, alkalische fosfatase 510 U/l, gamma-gt 412 U/l. Probleemlijst Actuele problemen: cholestatische icterus; hepatosplenomegalie. Wat is uw differentiële diagnose? Differentiële diagnose Icterus bij pasgeborene Differentiële diagnose chirurgische aandoeningen galgangatresie galganghypoplasie (syndroom van Alagille) choledochuscyste galplugsyndroom pediatrische aandoeningen infecties (o.a. neonatale hepatitis) metabole ziekten congenitale leverfibrose

2 61-Chirurgie :32 Pagina ICTERUS Beschouwing differentiële diagnose De incidentie van neonatale cholestase varieert van 1 tot 20 per levendgeborenen. De incidentie van galgangatresie bedraagt wereldwijd 0,3 tot 1 per levendgeborenen. In Nederland is dit ongeveer 1 per levendgeborenen, wat per jaar neerkomt op ongeveer dertien kinderen met galgangatresie. Vroeger dacht men dat galgangatresie een congenitale aandoening was, waarbij de galwegen niet waren aangelegd. De laatste decennia zijn er vele aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat het een infectieus of immunologisch proces betreft, dat zich vroeg of laat tijdens de zwangerschap of rond de geboorte voordoet. Het gevolg van deze ontstekingsreactie is een opstijgende scleroserende cholangitis die de galwegen verwoest en laat fibroseren. Een oorzakelijk infectieus agens kon tot op heden echter niet worden aangetoond, zodat de precieze oorzaak van deze ziekte niet bekend is. Er worden drie hoofdtypen galgangatresie onderscheiden: type I: atresie van de ductus choledochus (10%); type II: atresie van de ductus hepaticus (2%); type III: atresie van de porta hepatis (88%) (figuur ). Bij neonatale cholestatische icterus ziet de kinderarts zich voor een tweetal problemen geplaatst. Enerzijds is de lijst van mogelijke oorzaken zeer uitgebreid, anderzijds is er een beperkt aantal aandoeningen die snelle behandeling behoeven, aangezien hierbij de kans op een succesvolle behandeling afneemt naarmate men langer wacht met het starten van de behandeling. Hiertoe behoren hepatocellulaire aandoeningen als galactosemie, fructosemie en tyrosinemie, en obstructieve aandoeningen zoals galgangatresie. De diagnostiek is er dan ook in eerste instantie op gericht in een zo kort mogelijk tijdsbestek een van deze diagnosen aan te tonen of uit te sluiten. Een choledochuscyste wordt tot dezelfde groep van afwijkingen gerekend als de galgangatresie en moet bij baby s daarvan worden gedifferentieerd. De symptomatologie is afhankelijk van de leeftijd. Bij kinderen van 0 tot 2 jaar presenteert een choledochuscyste zich meestal met obstructie-icterus (80%) met ontkleurde ontlasting en soms als een palpabele massa in de rechter bovenbuik (60%), al dan niet in combinatie met aanvallen van pijn. Kinderen ouder dan twee jaar presenteren zich meestal met pijn als gevolg van pancreatitis, intermitterende icterus en recurrente cholangitis. Ook bij volwassenen staat de pijn meestal op de voorgrond, soms in combinatie met koliekaanvallen en cholangitis. De incidentie wisselt van 1 op à in de westerse wereld, tot 1 op 1000 in Japan. Van de vijf verschillende typen galwegcysten die de gemodificeerde indeling volgens Todani onderkent (figuur ), komt de fusiforme dilatatie van de extrahepatische galwegen (choledochuscyste type I) het meest frequent voor. Het is ook type I type II type III Figuur Indeling van galgangatresie in drie verschillende hoofdtypen. Type I: atresie van de ductus choledochus (10%); type II: atresie van de ductus hepaticus (2%); type III: atresie van de porta hepatis (88%).

3 61-Chirurgie :32 Pagina ICTERUS 489 type I type II type III type IV type V Figuur Classificatie van choledochuscysten volgens Todani, met incidenties per type. Type I: dilatatie van de ductus hepaticus communis en de ductus choledochus (40-85%); type II: divertikel van de extrahepatische galwegen (2-3%); type III: dilatatie van de intraduodenale ductus choledochus (1,4-5,6%); type IV: dilatatie van de intra- en extrahepatische galwegen (18-20%); type V: intrahepatische galgangdilatatie (Caroli-syndroom; zeldzaam). mogelijk dat er een of meer galwegcysten in de lever voorkomen (Caroli-syndroom type V). Over de oorzaak bestaat een tweetal hypothesen. Eén hypothese suggereert een congenitaal defect ten tijde van de embryonale ontwikkeling van de galwegen. Als resultaat van een ongelijke proliferatie van galgangepitheelcellen zouden abnormale uitbochtingen van de galwegwand ontstaan waardoor zich een choledochuscyste kan vormen. De andere hypothese gaat uit van de waarneming dat bij een groot aantal choledochuscysten een abnormale distale ductus choledochus voorkomt, die als een gemeenschappelijke structuur samengaat met de distale ductus pancreaticus. Deze laatste hoort eigenlijk apart in de papil van Vater uit te monden. Deze gemeenschappelijke afvoerbuis, de zogenoemde common channel, zou aanleiding geven tot regurgitatie van pancreassap in de ductus choledochus. Dit zou dan leiden tot chronische irritatie van de wand van de ductus choledochus, met progressieve beschadiging en dilatatie. Icterus bij de pasgeborene Symptomen gele huid donkerverkleurde urine ontkleurde ontlasting pijnklachten (soms koliekaanvallen) Icterus bij de pasgeborene Lichamelijke onderzoek vaste vergrote lever forse milt Welke aanvullende diagnostiek acht u in dit geval aangewezen? Aanvullende diagnostiek Er werd echografie verricht terwijl de baby nuchter was. Op het echogram kon geen galblaas worden gevisualiseerd, in de leverhilus was een kleine cyste zichtbaar. Hierin bevonden zich geen stenen of gal- sludge, er werden geen uitgezette intrahepatische galwegen gezien. Het leverscintigram ( 99m Tc-HIDA-scan) toonde een goede uptake van het radiofarmacon in de lever, maar ook op de late opname trad geen uitscheiding van het radiofarmacon naar de darm op. Bij het kind werd onder narcose een ERCP verricht. Tijdens het onderzoek lukte het de papil van Vater te canuleren, maar alleen de ductus pancreaticus kon worden gevisualiseerd. Er kon geen afbeelding worden verkregen van de galwegen.

4 61-Chirurgie :32 Pagina ICTERUS Icterus bij de pasgeborene Aanvullende diagnostiek echografie lever/galwegen leverscintigrafie met 99m Tc-HIDA, of 99m Tc-IODIDA CT-scan MRCP ERCP intraoperatief cholangiogram Beschouwing aanvullende diagnostiek Het beeldvormend onderzoek vormt de belangrijkste schakel in de diagnostiek van chirurgisch behandelbare oorzaken van cholestase. Het is gericht op zowel extra- als intrahepatische oorzaken van galafvloedobstructie. Allereerst wordt gebruikgemaakt van niet-invasief onderzoek, zoals echografie, leverscintigrafie, CT-scanning en in toenemende mate ook van MRI van de galwegen (MRCP). Daarnaast wordt gebruikgemaakt van neonatale endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP), een technisch buitengewoon lastig onderzoek dat niet in alle centra kan worden uitgevoerd. De diagnostiek van galgangatresie berust op pogingen de diagnose uit te sluiten door met behulp van beeldvormende technieken aan te tonen dat de galwegen doorgankelijk zijn. Als dit lukt is de diagnose verworpen. Lukt dit niet, dan moeten de galwegen uiteindelijk via een laparotomie definitief worden beoordeeld. Met echografie kunnen de galblaas en de extrahepatische galwegen meestal worden gevisualiseerd, maar intrahepatische galwegen kunnen slechts echografisch worden gezien als ze door een distale obstructie zijn uitgezet. Bij leverscintigrafie wordt gebruikgemaakt van een radioactieve stof (meestal 99m Tc-HIDA of 99m Tc-IODI- DA) die zich na intraveneuze toediening in de lever verzamelt en via de gal wordt uitgescheiden. Is op de scan uitscheiding vanuit de lever naar de darm zichtbaar, dan moeten de galwegen open zijn en is er geen sprake van galgangatresie. Bij neonatale ERCP worden de galwegen via de papil van Vater endoscopisch opgespoten en ver- volgens röntgenologisch gevisualiseerd (figuur ). Ook hierbij geldt dat alleen een afbeelding van doorgankelijke galwegen galgangatresie uitsluit. Bij MRCP ontstaat door middel van een MRI-techniek een afbeelding van de galwegen. De toepassing van dit onderzoek wordt nog als experimenteel beschouwd; de bruikbaarheid ervan bij de diagnostiek van galgangatresie wordt thans onderzocht. Indien na toepassing van deze beeldvormende onderzoeken de doorgankelijkheid van de galwegen nog steeds niet is aangetoond, zal uiteindelijk worden geprobeerd tijdens laparotomie een intraoperatief cholangiogram te vervaardigen. Dit wordt gedaan door de galblaas te canuleren en op te spuiten, en kan dus alleen worden uitgevoerd als er een (open) galblaas aanwezig is (figuur ). Blijkt uit deze opspuitfoto s dat er geen galgangatresie is, dan wordt volstaan met een leverbiopsie. Kunnen ook op het intraoperatief cholangiogram geen open galwegen worden aangetoond, dan zal, na inspectie van de galwegen en afname van een leverbiopsie, tot de chirurgische therapie van galgangatresie de Kasaiprocedure worden overgegaan. Slechts met behulp van het ERCP (MRCP?) en het intraoperatieve cholangiogram kan men differentiëren tussen galgangatresie, galganghypoplasie (syndroom van Alagille) en galpluggen. Figuur ERCP bij een zuigeling met geconjugeerde hyperbilirubinemie: geen volledige vulling van de extrahepatische galwegen. Galgangatresie?

5 61-Chirurgie :32 Pagina ICTERUS 491 Behandeling (Kasai-procedure) Figuur Intraoperatief cholangiogram. Goede afvloed naar het duodenum, geen vulling van de intrahepatische galwegen. Diagnose: galgangatresie. Zoals eerder gesteld, moet bij de diagnostiek de infantiele vorm van choledochuscyste worden gedifferentieerd van galgangatresie. Als niet-invasieve beeldvorming staan ook hiervoor echografie en eventueel leverscintigrafie ter beschikking. Vervolgens zal een ERCP worden uitgevoerd. Hierbij wordt via de papil van Vater een opspuitfoto gemaakt, zodat een goede afbeelding van de ductus choledochus en de ductus pancreaticus wordt verkregen. Op deze wijze wordt het dan vaak goed duidelijk of er een common channel bestaat. Wellicht zal in de toekomst ook MRCP (MRI van de galwegen) een plaats in de diagnostiek krijgen. Op grond van het verrichte onderzoek staan op dit moment twee diagnosen bovenaan: extrahepatische galgangatresie met mogelijk open (en cysteus verwijde) intrahepatische galwegen, of een choledochuscyste waarbij op het ERCP geen vulling optrad van de distale ductus choledochus. De volgende stap is een exploratieve laparotomie met intraoperatieve cholangiografie en galweginspectie. Dit leidde tot de volgende bevinding: de galblaas was atretisch en kon niet worden opgespoten. Er bestond tevens atresie van de ductus cysticus, van de ductus choledochus en van de ductus hepaticus communis. De rechter en linker ductus hepaticus waren open en gedilateerd. De diagnose luidt: extrahepatische galgangatresie type II (atresie van ductus choledochus, ductus hepaticus communis, ductus cysticus en galblaas). Bij de Kasai-operatie worden de atretische galwegen tot in de leverhilus verwijderd. Bij onze patiënt werd een Roux-Y-reconstructie uitgevoerd met behulp van een hepaticojejunostomie. Hierbij werd de cysteus verwijde hepaticusbifurcatie geanastomoseerd met de Roux-Y-lis. Indien ook de intrahepatische galwegen atretisch zijn, eindigen de extrahepatische galwegen in een soort bindweefsel- plug die uit de leverhilus wordt geëxcideerd. De hoop is dat hierdoor minuscuul kleine galwegen in de leverhilus geopend worden, waardoor gal uit de lever kan draineren. Daarna wordt de Roux-Y-lis op de gecreëerde opening in de leverhilus geanastomoseerd: de hepatoportoenterostomie volgens Kasai (figuur ). Figuur Hepatoporto-enterostomie volgens Kasai. 1 Roux-Y-lis geanastomoseerd aan de leverhilus (galafvloed); 2 aansluiting van de aanvoerende (jejunum)lis distaal in de Roux-Y-lis. 1 2

6 61-Chirurgie :32 Pagina ICTERUS Extrahepatische galgangatresie Behandeling hepatoporto-enterostomie volgens Kasai Beschouwing behandeling Het succes van de operatie wordt bepaald door het al dan niet bestaan van open intrahepatische galwegen in de leverhilus, het moment waarop het kind wordt geopereerd (liefst voor de leeftijd van acht weken, maar zeker voor de leeftijd van twaalf weken), de ervaring van de chirurg en het al dan niet optreden van postoperatieve cholangitis. Om dit laatste te voorkomen wordt vanaf de operatie gedurende een bepaalde periode antibiotische profylaxe gegeven, vaak gecombineerd met een cholereticum. In sommige klinieken wordt postoperatief enige tijd prednison gegeven om het ontstekingsproces dat tot de atresie leidde tot staan te brengen. Of dit laatste helpt is echter nooit bewezen. cholestatisch chronisch leverfalen ontwikkelt. Dit gaat gepaard met biliaire cirrose, portale hypertensie met ascites en slokdarmvarices, en metabole decompensatie met ernstige vitaminedeficiëntie, stollingsstoornissen en een gestoorde groei. Als met hyperalimentatie, vitaminesuppletie en medicamenteuze ondersteuning geen verbetering in deze toestand kan worden gebracht, blijft als enige remedie levertransplantatie over. Galgangatresie is thans de belangrijkste indicatie (50 tot 80%) voor levertransplantatie bij kinderen. De vijfjaarsoverleving bij deze transplantatie-indicatie is 70 tot 80%. Beloop A Het postoperatieve beloop was ongestoord. Op de vijfde postoperatieve dag werden de perioperatief gegeven antibiotica gestopt en werd overgegaan op antibioticaprofylaxe, ursodeoxycholzuur (een cholereticum ter stimulering van de galflow) en een prednisonkuur van vier weken in de hoop hiermee de ontstekingsreactie in de galwegen te couperen en het ziekteproces tot staan te brengen. Er trad een geleidelijke normalisatie op van het bilirubinegehalte. Enkele weken later kon de baby in goede conditie worden ontslagen. Hij zal langdurig bij zowel kinderchirurg als kinderarts/kindergastro-enteroloog onder poliklinische controle moeten blijven. 1 2 Beschouwing beloop Het succespercentage van de Kasai-procedure wordt in de literatuur wisselend gerapporteerd. Grofweg zal in 50% van de gevallen de icterus postoperatief verdwijnen. Dit is slechts voor de helft van deze groep van lange duur, zodat uiteindelijk 75% van de totale groep een progressief B Figuur Echogram (A) en ERCP (B) van een patiënt met een choledochuscyste. 1 Galblaas; 2 cyste.

7 61-Chirurgie :33 Pagina ICTERUS 493 Indien bij het patiëntje uit onze casus de diagnose choledochuscyste zou zijn gesteld, zou ook hiervoor een operatie zijn uitgevoerd (figuur ). In dat geval kan men niet met drainage van de cyste volstaan. Aangezien er in een niet verwijderde choledochuscyste op langere termijn een maligniteit (adenocarcinoom) kan ontstaan, is het uitsluitend draineren van de cyste wat vroeger wel werd gedaan een obsolete behandeling. Een dergelijke maligniteit ontstaat over het algemeen in het derde decennium, maar de jongste patiënt die in de literatuur werd gerapporteerd was 17 jaar. De huidige behandeling bestaat dan ook uit excisie van de cyste, het gelijktijdig verwijderen van de galblaas (figuur ) en reconstructie van de galwegen met behulp van een Roux-Y-lis. Hierbij is het van belang een goede inzicht te hebben in de ligging van het distale deel van de choledochuscyste ten opzichte van het verloop van de ductus pancreaticus. Uiteraard zijn de therapeutische mogelijkheden bij intrahepatische cysten afhankelijk van het aantal en van de ligging in de lever. Figuur Operatiespecimen van geëxcideerde choledochuscyste met galblaas. In het klemmetje(*) de ductus hepaticus communis. De prognose is goed en de vroege morbiditeit na deze standaardoperatie is laag. Bij een ongestoorde galafvloed zal er in principe geen cholangitis optreden en daarom wordt geen antibioticaprofylaxe afgesproken. Bij het optreden van postoperatieve cholangitis moeten galweg- of naadstenosen en (intrahepatische) galstenen worden overwogen. * Literatuur Bates MD, Bucuvalas JC, Alonso MH, Ryckman FC. Biliary atresia: pathogenesis and treatment. Sem Liver Dis 1998; 18: Miyano T, Yamataka A, Li L. Congenital biliary dilatation. Sem Ped Surg 2000, 9: Nio M, Ohi R. Biliary atresia. Sem Ped Surg 2000, 9: Otte JB, Ville de Goyet J de, Reding R, et al. Sequential treatment of biliary atresia with Kasai portoenterostomy and liver transplantation: a review. Hepatology 1994; 20: 41S-48S. Samuel M, Spitz L. Choledochal cyst: varied clinical presentation and long-term results of surgery. Eur J Pediatr Surg 1995; 6:

8 61-Chirurgie :33 Pagina 494

Klinisch College Decentrale Selectie 2013. Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013. Buikpijn. Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts

Klinisch College Decentrale Selectie 2013. Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013. Buikpijn. Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts Klinisch College Decentrale Selectie 2013 Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013 Buikpijn Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts Afdeling Maag-. Darm- en Leverziekten Academisch Medisch Centrum,

Nadere informatie

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden.

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden. Casus 05L Fase A Titel Mevrouw Klaassen Onderwerp Pancreaskop carcinoom Inhoudsdeskundige J.M. van Baalen Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Literatuur Bestaande Cascoo casus. Multimedia materiaal

Nadere informatie

Probleem-georienteerde kliniek Icterus. W. Van Steenbergen

Probleem-georienteerde kliniek Icterus. W. Van Steenbergen Probleem-georienteerde kliniek Icterus W. Van Steenbergen Arts 1, 2006-2007 Casus 1: Man, 53 jaar Raadpleging 06-09-2005 Sinds één week: Vermoeidheid Sclerale icterus, donkere urine, ontkleurde stoelgang

Nadere informatie

Nascholing verpleegkundig specialisten oncologie De Lever: anatomie, leverschade en leverfunctie

Nascholing verpleegkundig specialisten oncologie De Lever: anatomie, leverschade en leverfunctie Nascholing verpleegkundig specialisten oncologie De Lever: anatomie, leverschade en leverfunctie GJ (Geert) Bulte, MDL-arts i.o. Jeroen Bosch ziekenhuis, s Hertogenbosch donderdag 19-6-2014 5x leverfuncties

Nadere informatie

Hyperbilirubinemie. OG onderwijs Icterus

Hyperbilirubinemie. OG onderwijs Icterus Hyperbilirubinemie OG onderwijs 2017 Icterus icterus = geelzucht gele verkleuring van de huid en conjunctivae ten gevolge van een te hoog bilirubinegehalte in het bloed 1 Bilirubine rode bloedcellen bevatten

Nadere informatie

27.1 Icterus. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Differentiële diagnose. D.J. Gouma

27.1 Icterus. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Differentiële diagnose. D.J. Gouma 60-Chirurgie 27.1 01-06-2005 11:34 Pagina 479 479 27.1 Icterus D.J. Gouma Een 60-jarige vrouw wordt naar uw spreekuur verwezen wegens enige dagen bestaande geelzucht. Haar man zag twee dagen geleden dat

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Acute pancreatitis Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een u een acute otsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Leverfunctiestoornissen

Leverfunctiestoornissen Leverfunctiestoornissen Claire Fitzpatrick, Saskia te Loo, Ruud Klomp DuodagenIJsselland Ziekenhuis 2015 Stellingen Als de levertesten normaal zijn is de leverfunctie ook normaal Steatose kan uitmonden

Nadere informatie

PTC drainage procedure

PTC drainage procedure PTC drainage procedure Masterclass GE-oncologie 11 september 2015 Adriaan Moelker Hoofd Interventie Radiologie ErasmusMC Rotterdam Overzicht Interventie radiologie ErasmusMC 4 interventie radiologen 2

Nadere informatie

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Acute Pancreatitis 1 Acute Pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Ligging en functie van de alvleesklier De alvleesklier (het pancreas) is een orgaan dat dwars

Nadere informatie

Galblaas en galwegen. De Nedelandse Leverpatiënten Vereniging informeert en ondersteunt

Galblaas en galwegen. De Nedelandse Leverpatiënten Vereniging informeert en ondersteunt Galblaas en galwegen De Nedelandse Leverpatiënten Vereniging informeert en ondersteunt Inhoudsopgave Inleiding 3 Gal, galwegen en galblaas 4 Gal 4 Galwegen 4 Galblaas 5 Aandoeningen van de galblaas 6 Galstenen

Nadere informatie

Schematische voorstelling van de normale afbraak en verwerking van hemoglobine en de vorming van de diverse kleurstoffen (bilirubine, urobiline en

Schematische voorstelling van de normale afbraak en verwerking van hemoglobine en de vorming van de diverse kleurstoffen (bilirubine, urobiline en Icterus Icterus Icterus is een situatie waarin het gehalte aan galkleurstof in het bloed en de weefsels te hoog is. Dit leidt in lichte gevallen tot een gele verkleuring van alleen het oogwit, in ernstigere

Nadere informatie

GEEL ZIEN VAN DE BABY FRANCISCUS VLIETLAND

GEEL ZIEN VAN DE BABY FRANCISCUS VLIETLAND GEEL ZIEN VAN DE BABY FRANCISCUS VLIETLAND Wat is geel zien? De huid van pasgeborenen kan enkele dagen na de geboorte een beetje geel worden. Dit komt doordat de stof bilirubine in het bloed en in de huid

Nadere informatie

Infectierisico na ERCP. Marcel Groenen MDL-arts

Infectierisico na ERCP. Marcel Groenen MDL-arts Infectierisico na ERCP Marcel Groenen MDL-arts Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

P a n c r e a t i t i s

P a n c r e a t i t i s P a n c r e a t i t i s Deze folder geeft u informatie over een acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis) en de behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

APEC-trial. Case Record Form. Acute biliary Pancreatitis: early ERC plus sphincterotomy versus Conservative treatment

APEC-trial. Case Record Form. Acute biliary Pancreatitis: early ERC plus sphincterotomy versus Conservative treatment APEC-trial Case Record Form Acute biliary Pancreatitis: early ERC plus sphincterotomy versus Conservative treatment Groep A: ERC (met sphincterotomie) Patiëntensticker Bel s.v.p. op volgorde 1-4 1. Noortje

Nadere informatie

Chronische ontsteking

Chronische ontsteking Chronische ontsteking van de alvleesklier - Chronische pancreatitis Chirurgie Beter voor elkaar Chronische ontsteking van de alvleesklier Chronische Pancreatitis Inleiding Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Blindedarmontsteking. Appendicitis. Poli Chirurgie

Blindedarmontsteking. Appendicitis. Poli Chirurgie 00 Blindedarmontsteking Appendicitis Poli Chirurgie Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten van blindedarmontsteking (appendicitis) en hoe dit behandeld kan worden. Hou er rekening mee

Nadere informatie

11.2 Chronische bovenbuikpijn

11.2 Chronische bovenbuikpijn 27-Chirurgie 11.2 01-06-2005 10:04 Pagina 211 211 11.2 Chronische bovenbuikpijn Th.M. van Gulik Op uw spreekuur ziet u een 45-jarige man met pijn in de bovenbuik. De pijn wisselt in intensiteit en is niet

Nadere informatie

Onderwerpen. De lever en zijn functies PBC: oorzaak? Wat is het precies? Verschijnselen en klachten Natuurlijk beloop Behandeling Overlapsyndromen

Onderwerpen. De lever en zijn functies PBC: oorzaak? Wat is het precies? Verschijnselen en klachten Natuurlijk beloop Behandeling Overlapsyndromen Onderwerpen De lever en zijn functies PBC: oorzaak? Wat is het precies? Verschijnselen en klachten Natuurlijk beloop Behandeling Overlapsyndromen 1 De lever 2 De Lever 3 Functies van de lever Voedingsstoffen:

Nadere informatie

Galgangcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1

Galgangcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Galgangcarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 06-10-2003 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke tumorwerkgroep gastro-intestinale tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1

Nadere informatie

chronische alvleesklierontsteking

chronische alvleesklierontsteking patiënteninformatie chronische alvleesklierontsteking U heeft last van een terugkerende ontsteking van de alvleesklier. We noemen dit een chronische alvleesklierontsteking. Wat is een chronische alvleesklierontsteking?

Nadere informatie

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL TRAUMATISCH PANCREASLETSEL Frank Oort Gutclub 29 oktober 2014 1 2 Opbouw Casus Achtergrond Traumatisch pancreas letsel bij kinderen Vervolg casus Leerpunten casus 3 Casus Mw. C. 13 jaar Overplaatsing vanuit

Nadere informatie

Neonatale cholestase. Geneeskundige Dagen van Antwerpen Peter Witters - Kindergastro-enterologie, hepatologie en nutritie Peter.Witters@uzleuven.

Neonatale cholestase. Geneeskundige Dagen van Antwerpen Peter Witters - Kindergastro-enterologie, hepatologie en nutritie Peter.Witters@uzleuven. Neonatale cholestase Geneeskundige Dagen van Antwerpen Peter Witters - Kindergastro-enterologie, hepatologie en nutritie Peter.Witters@uzleuven.be Zoals u al wist Verlengde icterus (>2-3 weken) Geconjugeerd

Nadere informatie

VSV Preventie groep B streptokokken ziekte neonaat september 2011

VSV Preventie groep B streptokokken ziekte neonaat september 2011 VSV Preventie groep B streptokokken ziekte neonaat september 2011 1.0 EPIDEMIOLOGIE In Nederland is circa 20% van alle zwangeren draagster van GBS. Naar schatting zal gemiddeld 50% van alle kinderen, van

Nadere informatie

Gastro-Intestinale Tumoren Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandelingen

Gastro-Intestinale Tumoren Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandelingen 22 mei 2007 Jaarbeurs Utrecht Gastro-Intestinale Tumoren Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandelingen Erik van Muilekom MANP Verpleegkundig specialist Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier

Acute ontsteking van de alvleesklier Acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis) afdeling chirurgie Deze brochure geeft informatie over de acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden.

Nadere informatie

24.2 Braken. Probleemlijst. Specifieke anamnese. Differentiële diagnose. Aanvallen van krampende buikpijn Differentiële diagnose

24.2 Braken. Probleemlijst. Specifieke anamnese. Differentiële diagnose. Aanvallen van krampende buikpijn Differentiële diagnose 53-Chirurgie 24.2 01-06-2005 11:49 Pagina 429 429 24.2 Braken N.M.A. Bax Een moeder brengt haar zes maanden oude dochter omdat zij de laatste 24 uur regelmatig terugkerende huilbuien heeft en ontroostbaar

Nadere informatie

Galblaascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1

Galblaascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Galblaascarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 10-05-2004 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke werkgroep GI-tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Screening...2 Diagnostiek...3

Nadere informatie

ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas

ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas info voor patiënten ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas Inhoud 01 Inleiding... 04 02 Wat is een ERCP?... 04 03 Welke voorbereiding is nodig?... 05 04 Hoe verloopt het onderzoek?...

Nadere informatie

Vreemde voorwerpen in slokdarm en/of maagdarmstelsel bij honden en katten

Vreemde voorwerpen in slokdarm en/of maagdarmstelsel bij honden en katten Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Vreemde voorwerpen in slokdarm of maagdarmstelsel zijn niet eetbare en onverteerbare dingen die zich in de slokdarm, maag of

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van de. galblaas. Cholecystectomie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van de. galblaas. Cholecystectomie PATIËNTEN INFORMATIE Verwijderen van de galblaas Cholecystectomie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht geven van de klachten en

Nadere informatie

Leverenzymstoornissen. Peter van Bommel, Dirk Bakkeren & Martijn ter Borg

Leverenzymstoornissen. Peter van Bommel, Dirk Bakkeren & Martijn ter Borg Leverenzymstoornissen Peter van Bommel, Dirk Bakkeren & Martijn ter Borg Vrouw, 30jaar komt op mijn spreekuur Na anamnese en LO sluit ik een leverprobleem niet uit. Ik vraag probleemgeoriënteerd labonderzoek

Nadere informatie

Cholangiocarcinoom in galwegcysten: vooral bij volwassenen*

Cholangiocarcinoom in galwegcysten: vooral bij volwassenen* Oorspronkelijke stukken Cholangiocarcinoom in galwegcysten: vooral bij volwassenen* j.s.de vries, d.c.aronson, h.a.heij, o.r.busch, d.j.gouma en t.m.van gulik Een galwegcyste is een zeldzame, congenitale

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Samenvatting Levertransplantatie is de aangewezen behandeling voor patiënten met eindstadium leverfalen. Het succespercentage van een transplantatie is

Nadere informatie

De#Lever# Dr.#(H.J.)#Eric#Vermeer## specialist#klinische#chemie#

De#Lever# Dr.#(H.J.)#Eric#Vermeer## specialist#klinische#chemie# De#Lever# Dr.#(H.J.)#Eric#Vermeer## specialist#klinische#chemie# 1=rechter leverkwab, 2=linker leverkwab, 3=lobus caudatus, 4=lobus quadratus, 5=leverslagader en poortader, 6=leverlymfklieren, 7=galblaas

Nadere informatie

Casuïstiek levertestafwijkingen. Mark Stolk en Paul Stadhouders 30 september 2010

Casuïstiek levertestafwijkingen. Mark Stolk en Paul Stadhouders 30 september 2010 Casuïstiek levertestafwijkingen Mark Stolk en Paul Stadhouders 30 september 2010 Pre-test 3 Levertesten Alkalische fosfatase (AF) Gamma glutamyl transpeptidase (ggt) Alanine aminotransferase (ALAT) Asparagine

Nadere informatie

Chronische alvleesklierontsteking. Chirurgie/ MDL

Chronische alvleesklierontsteking. Chirurgie/ MDL Chronische alvleesklierontsteking Chirurgie/ MDL Inhoudsopgave Inleiding...5 Ligging en functie alvleesklier...5 Chronische Pancreatitis...6 Diagnose en onderzoek...7 Behandelingsmogelijkheden...7 De

Nadere informatie

Voorblad SIMPEL TRIAL

Voorblad SIMPEL TRIAL F1.5 Scoringsformulier arts(-assistent) Voorblad SIMPEL TRIAL Artsen-status voor (poli)klinische informatie Invul instructie In te vullen door behandelend staflid en/of arts-assistent! Vermeldt op elk

Nadere informatie

11.1 Chronische bovenbuikpijn

11.1 Chronische bovenbuikpijn 26-Chirurgie 11.1 01-06-2005 10:04 Pagina 203 203 11.1 Chronische bovenbuikpijn J.F. Lange Een 42-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur omdat zij sinds twee maanden pijnklachten in de bovenbuik heeft. De

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om uw galblaas te laten verwijderen. In deze brochure vindt u

Nadere informatie

Wat as het misloopt met de lever! Slide Source:

Wat as het misloopt met de lever! Slide Source: Wat as het misloopt met de lever! Les geven in Zuid-Afrikaans :! LIFT Les geven in Zuid-Afrikaans :! LIFT = HYSBAK Les geven in Zuid-Afrikaans :! METRO? Les geven in Zuid-Afrikaans :! METRO= MOLTREIN Les

Nadere informatie

24.3 Braken. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Specifiek lichamelijk onderzoek. N.M.A. Bax

24.3 Braken. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Specifiek lichamelijk onderzoek. N.M.A. Bax 54-Chirurgie 24.3 01-06-2005 11:48 Pagina 435 435 24.3 Braken N.M.A. Bax Een moeder zoekt medische hulp omdat haar vier weken oude zoon sinds één week in toenemende mate spuugt. Wat zou u nog meer willen

Nadere informatie

Auto-immune pancreatitis als oorzaak van geelzucht en een tumor in het pancreas

Auto-immune pancreatitis als oorzaak van geelzucht en een tumor in het pancreas Klinische les Auto-immune pancreatitis als oorzaak van geelzucht en een tumor in het pancreas Sandra Coenen, Lieke Welling, Anneke M.P. de Schryver, Johan S. Laméris, D. Lucette Schipper en Thomas M. van

Nadere informatie

Levertransplantatie bij kinderen. 1- Evolutie LTx in Leuven (1989 2012) 2- Indicatie voor LTx in kinderen

Levertransplantatie bij kinderen. 1- Evolutie LTx in Leuven (1989 2012) 2- Indicatie voor LTx in kinderen Levertransplantatie bij kinderen Levertransplantatie (LTx) = voorkeursbehandeling voor acute en chronische end-stage leverziekte Pediatrische (Peds) LTx - Minder frequent en specifieke indicaties - Specifieke

Nadere informatie

Blindedarmontsteking (Appendicitis)

Blindedarmontsteking (Appendicitis) Blindedarmontsteking (Appendicitis) Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de oorzaak van een blindedarmontsteking (appendicitis) en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas

Verwijderen van de galblaas Patiënteninformatie Verwijderen van de galblaas Informatie over symptomen en operatietechnieken 1234567890-terTER_ Verwijderen van de galblaas Informatie over symptomen en operatietechnieken. U heeft

Nadere informatie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte mevrouw, mijnheer, U dient binnenkort een onderzoek van Uw galwegen en/of pancreaskanalen te ondergaan. Dit zal gebeuren tijdens een onderzoek dat in medische termen een ERCP wordt genoemd. Wij

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team zaterdag, 11 december 2010 15:44 - Laatst aangepast vrijdag, 17 december 2010 13:16

Geschreven door Diernet Team zaterdag, 11 december 2010 15:44 - Laatst aangepast vrijdag, 17 december 2010 13:16 Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Chronische diarree is een verandering in de frequentie, consistentie, of het volume van de stoelgang (ontlasting) voor meer

Nadere informatie

Galsteen & niersteenlijden

Galsteen & niersteenlijden Galsteen & niersteenlijden Wij dragen ons steentje bij Milan Pijl Maatschap Radiologie & Nucleaire Geneeskunde Rijnstate Huisartsen nascholing 2 oktober 2012 Galstenen - Epidemiologie Zeer frequent bezit

Nadere informatie

Konakion MM voor kinderen 2 mg/0,2 ml oplossing voor injectie en oraal gebruik

Konakion MM voor kinderen 2 mg/0,2 ml oplossing voor injectie en oraal gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Konakion MM voor kinderen 2 mg/0,2 ml oplossing voor injectie en oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een ampul bevat 2 mg vitamine K 1 (fytomenadion)

Nadere informatie

Chirurgie Abdominale Chirurgie Goedaardige ontsteking van de alvleesklier

Chirurgie Abdominale Chirurgie Goedaardige ontsteking van de alvleesklier Chirurgie Abdominale Chirurgie Goedaardige ontsteking van de alvleesklier Chronische pancreatitis Chirurgie Abdominale Chirurgie Deze brochure geeft u een globaal overzicht van oorzaken en klachten bij

Nadere informatie

- ENTEROLOGIE / HEPATOLOGIE ENDOSCOPIE

- ENTEROLOGIE / HEPATOLOGIE ENDOSCOPIE - ONDERZOEK van het gal- en pancreaskanaal informatie voor patiënten en familie GASTRO - ENTEROLOGIE / HEPATOLOGIE ENDOSCOPIE Sint-Dimpna Ziekenhuis J.-B. Stessensstraat 2 2440 Geel T 014 57 70 14 1 www.ziekenhuisgeel.be

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O0 Datum : 9 juli 009 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. BLOKTOETS STOFWISSELING 5O0 9 juli 009 Sint Radboud. Het uitvragen van de pijnklachten is van

Nadere informatie

APEC-trial. Case Record Form. Groep B: Conservatieve behandeling

APEC-trial. Case Record Form. Groep B: Conservatieve behandeling APEC-trial Case Record Form Groep B: Conservatieve behandeling Acute biliary Pancreatitis: early ERC plus sphincterotomy versus Conservative treatment Studienummer patiënt: Plak hier Patiëntensticker Bel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ursofalk 250 mg harde capsules. Ursodeoxycholzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ursofalk 250 mg harde capsules. Ursodeoxycholzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ursofalk 250 mg harde capsules Ursodeoxycholzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Informatie over de operatie voor het verwijderen van de galblaas

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Informatie over de operatie voor het verwijderen van de galblaas Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Informatie over de operatie voor het verwijderen van de galblaas INFORMATIE OVER DE OPERATIE VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS INLEIDING Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas

Verwijderen van de galblaas Verwijderen van de galblaas Deze folder geeft een globaal overzicht van de klachten en de behandeling bij galsteenlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie

Nadere informatie

Darmoperatie bij Diverticulitis. Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis

Darmoperatie bij Diverticulitis. Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Darmoperatie bij Diverticulitis Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Chirurgie Waregem_Versie 1_Feb 2016 Inleiding Deze folder geeft uitleg over een operatie van de dikkedarm bij diverticulitis.

Nadere informatie

Lichttherapie bij pasgeborene. (op de couveuse- of kraamafdeling)

Lichttherapie bij pasgeborene. (op de couveuse- of kraamafdeling) Lichttherapie bij pasgeborene (op de couveuse- of kraamafdeling) Omdat uw kind geel ziet (icterus), is besloten om lichttherapie toe te passen. In deze folder krijgt u meer informatie over de behandeling.

Nadere informatie

Casus 1 Fase B. Titel. Ziekteverloop. Introductie. Anamnese. Misschien opnieuw een hartinfarct.

Casus 1 Fase B. Titel. Ziekteverloop. Introductie. Anamnese. Misschien opnieuw een hartinfarct. Casus 1 Fase B Titel Misschien opnieuw een hartinfarct. Ziekteverloop De heer Ganpath wordt door de huisarts, met verwijsbrief, ingestuurd naar de eerste hulp met klachten die kunnen duiden op een hartinfarct.

Nadere informatie

Dit onderzoek wordt als volgt benoemd: 1. Inspectie (kijken) 2. Auscultatie (horen) 3. Palpatie (voelen) 4. Percussie (kloppen)

Dit onderzoek wordt als volgt benoemd: 1. Inspectie (kijken) 2. Auscultatie (horen) 3. Palpatie (voelen) 4. Percussie (kloppen) Appendicitis 2 Inleiding Deze folder geeft u een overzicht van de klachten en de oorzaak van appendicitis en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen anders

Nadere informatie

Leveroperatie. Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Leveroperatie. Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Leveroperatie U heeft een aandoening aan uw lever. Uw specialist stelt een leveroperatie voor. Meestal voert de specialist een leveroperatie uit als er een kwaadaardige tumor te zien is. De operatie kan

Nadere informatie

IgA nefropathie. Joost van der Heijden, internist-nefroloog VU Medisch Centrum

IgA nefropathie. Joost van der Heijden, internist-nefroloog VU Medisch Centrum IgA nefropathie Joost van der Heijden, internist-nefroloog VU Medisch Centrum Presentatie - Geschiedenis - Epidemiologie - Het ziekteproces - De patiënt - Het diagnostische proces - De behandeling - De

Nadere informatie

Congenitaal gehoorverlies en de kinderarts. CDS symposium 17 maart 2010 Margot Mulder, kinderarts

Congenitaal gehoorverlies en de kinderarts. CDS symposium 17 maart 2010 Margot Mulder, kinderarts Congenitaal gehoorverlies en de kinderarts CDS symposium 17 maart 2010 Margot Mulder, kinderarts Kindergeneeskundig onderzoek naar de oorzaak van het congenitaal gehoorverlies doel Patiënt: te verwachten

Nadere informatie

Acute blindedarmontsteking Appendicitis acuta Chirurgie

Acute blindedarmontsteking Appendicitis acuta Chirurgie Acute blindedarmontsteking Appendicitis acuta Chirurgie Beter voor elkaar Inleiding Deze folder geeft u informatie over de operatie wegens een acute blindedarmontsteking (appendicitis acuta). Het is goed

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies 8 Chapter 8 74 Samenvatting Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op dit proefschrift. De belangrijkste doelen van dit proefschrift waren achtereenvolgens: het beschrijven

Nadere informatie

Galblaasoperatie. Ligging en functie van de galblaas. Galstenen. Diagnose en onderzoeken. Figuur 1. Plaats van galblaas tussen de andere organen

Galblaasoperatie. Ligging en functie van de galblaas. Galstenen. Diagnose en onderzoeken. Figuur 1. Plaats van galblaas tussen de andere organen Galblaasoperatie Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Ligging en functie

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas cholecystectomie

Verwijderen van de galblaas cholecystectomie Verwijderen van de galblaas cholecystectomie Inleiding Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders

Nadere informatie

Cholecystectomie Verwijdering van de galblaas

Cholecystectomie Verwijdering van de galblaas Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een galblaasoperatie. Uw chirurg heeft met u besproken waarom deze operatie nodig is. In deze brochure wordt beschreven hoe de praktische gang van zaken rondom

Nadere informatie

Geelzucht (icterus) bij pasgeborenen

Geelzucht (icterus) bij pasgeborenen Geelzucht (icterus) bij pasgeborenen Afdeling kindergeneeskunde Locatie Veldhoven Geelzucht (icterus) bij pasgeborenen Uw kindje ziet geel en gaat daarom fototherapie krijgen of krijgt al fototherapie.

Nadere informatie

verwijderen van de milt

verwijderen van de milt verwijderen van de milt U krijgt binnenkort een operatie voor het verwijderen van de milt. Een ander woord voor miltverwijdering is splenectomie. Wat is de milt? Welke redenen zijn er om de milt te verwijderen?

Nadere informatie

Richtlijn Hyperbilirubinemie

Richtlijn Hyperbilirubinemie Richtlijn Hyperbilirubinemie Samenvattingskaart Kinderarts Bilicurve a terme kinderen > 35 wkn TSB (umoi/i) 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40

Nadere informatie

Galblaas verwijderen. Ligging en functie van de galblaas. Galstenen

Galblaas verwijderen. Ligging en functie van de galblaas. Galstenen Galblaas verwijderen Ligging en functie van de galblaas De galblaas is een klein peervormig orgaan dat aan de onderzijde van de lever ligt, rechts boven in de buik. De galblaas is door gangetjes verbonden

Nadere informatie

Onderzoek / behandeling van de galwegen en de alvleesklier (ERCP)

Onderzoek / behandeling van de galwegen en de alvleesklier (ERCP) Onderzoek / behandeling van de galwegen en de alvleesklier (ERCP) Afspraak Mw./ Dhr.... U wordt verwacht op..dag Datum.20 Om uur U meldt zich nuchter bij het Opnamebureau van het HagaZiekenhuis, locatie

Nadere informatie

Werking galblaas. Chirurgie

Werking galblaas. Chirurgie Werking galblaas Chirurgie Inhoudsopgave De algemene werking van de galblaas 4 Wat doet de galvloeistof? 6 Galzouten 6 Bilirubine of galkleurstof 6 Cholesterol 6 Hoe ontstaan galstenen? 7 Wanneer geven

Nadere informatie

Chronische alvleesklierontsteking

Chronische alvleesklierontsteking Chronische alvleesklierontsteking Synoniem : chronische pancreatitis De medische naam voor alvleesklier is pancreas. Een alvleesklierontsteking (pancreatitis) is een ernstige aandoening waarbij de alvleesklier

Nadere informatie

ERCP. Onderzoek van galwegen en afvoergang van de alvleesklier

ERCP. Onderzoek van galwegen en afvoergang van de alvleesklier ERCP Onderzoek van galwegen en afvoergang van de alvleesklier Inhoudsopgave Wat is een ERCP... 1 Hoe verloopt dit onderzoek?... 1 Direct behandelen... 2 Voorbereiding... 2 Medicatie... 3 Risico s en mogelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT URSOCHOL 150 URSOCHOL 300 URSOCHOL 450 URSOCHOL 600

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT URSOCHOL 150 URSOCHOL 300 URSOCHOL 450 URSOCHOL 600 SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT URSOCHOL 150 URSOCHOL 300 URSOCHOL 450 URSOCHOL 600 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ursochol 150, tabletten 150 mg Ursochol 300, tabletten 300 mg Ursochol 450,

Nadere informatie

Zwellingen in de hals bij het kind

Zwellingen in de hals bij het kind Zwellingen in de hals bij het kind Zwellingen in de hals kunnen goedaardig of kwaadaardig (ten gevolge van kanker) zijn. Gelukkig zijn bij kinderen de meeste zwellingen goedaardig. Ze kunnen te maken hebben

Nadere informatie

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg

Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Haperende vinger (trigger finger) Behandeling door de plastisch chirurg Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u behandeld wordt aan uw haperende vinger, ook wel trigger finger genoemd.

Nadere informatie

Varicesbloeding bij levercirrhose. E. Verweij 28/7/15

Varicesbloeding bij levercirrhose. E. Verweij 28/7/15 Varicesbloeding bij levercirrhose E. Verweij 28/7/15 n.a.v. casus op de IC 48- jarige man met Child- Pugh B alcoholische levercirrhose Opname ZKH elders vanwege massale varicesbloeding (PEA o.b.v. hypovolemie)

Nadere informatie

VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS FRANCISCUS VLIETLAND

VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS FRANCISCUS VLIETLAND VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER GALBLAASOPERATIE. Dr Tom Vleugels

INFORMATIEFOLDER GALBLAASOPERATIE. Dr Tom Vleugels INFORMATIEFOLDER GALBLAASOPERATIE Dr Tom Vleugels Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie. Hierin kan u nog eens nalezen wat met de chirurg besproken is. Verder leest u in grote lijnen

Nadere informatie

Fototherapie Informatie voor ouders

Fototherapie Informatie voor ouders Kinder-/jeugdafdeling / Kraamafdeling (Noord 4) Fototherapie Informatie voor ouders 1 Hoe is deze tekst tot stand gekomen? Deze brochure is gebaseerd op de richtlijn Hyperbilirubinemie. Hierin staat beschreven

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie)

Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Deze folder geeft een globaal overzicht van de klachten en de behandeling bij galsteenlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2004:AQ5080

ECLI:NL:RBARN:2004:AQ5080 ECLI:NL:RBARN:2004:AQ5080 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 07-07-2004 Datum publicatie 23-07-2004 Zaaknummer 113451 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/39153 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/39153 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/39153 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Hommes, M. Title: The injured liver : management and hepatic injuries in the traumapatient

Nadere informatie

Wat is een ERCP onderzoek. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Wat is een ERCP onderzoek. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd ERCP-onderzoek Wat is een ERCP onderzoek Een ERCP is een onderzoek waarbij de galblaas, galwegen en afvoergangen zichtbaar worden gemaakt. De letters ERCP staan voor endoscopisch retrograde cholangiopancreaticografie.

Nadere informatie

Fototherapie. Informatie voor ouders/verzorgers

Fototherapie. Informatie voor ouders/verzorgers Fototherapie Informatie voor ouders/verzorgers Hoe is deze tekst tot stand gekomen? Deze brochure is gebaseerd op de richtlijn Hyperbilirubinemie. Hierin staat beschreven wat algemeen gezien de beste zorg

Nadere informatie

De galblaasoperatie. Kijkoperatie of open operatie

De galblaasoperatie. Kijkoperatie of open operatie De galblaasoperatie Kijkoperatie of open operatie Uit onderzoek is gebleken dat uw klachten veroorzaakt worden door galstenen. Dit betekent dat een operatie noodzakelijk is. Over het hoe en waarom kunt

Nadere informatie

Blindedarmontsteking bij kinderen

Blindedarmontsteking bij kinderen Blindedarmontsteking bij kinderen De arts heeft na onderzoek geconstateerd dat de buikklachten van uw kind worden veroorzaakt door een ontstoken blindedarm (appendicitis). Waar in deze folder over ouders

Nadere informatie

ZorgSaam. darmontsteking. acuta (APPENDICITIS ACUTA)

ZorgSaam. darmontsteking. acuta (APPENDICITIS ACUTA) appendicitis blinde darmontsteking acuta (blinde darm (APPENDICITIS ACUTA) ontsteking) ZorgSaam 1 APPENDICITIS ACUTA (Blinde darmontsteking) Inleiding Deze folder geeft u informatie over de operatie vanwege

Nadere informatie

3.1. DIAGNOSTIEK BIJ EEN NEONAAT MET AMBIGUE GENITALIA

3.1. DIAGNOSTIEK BIJ EEN NEONAAT MET AMBIGUE GENITALIA 3. DIAGNOSTIEK BIJ VERDENKING OP AGS Indicatie Diagnostiek naar AGS kan geindiceerd zijn in 3 situaties: 1. Een neonaat met ambigue genitalia 2. Afwijkende neonatale screeningsuitslag voor AGS 3. Potentiële

Nadere informatie

Galblaasoperatie (Cholecystectomie)

Galblaasoperatie (Cholecystectomie) Galblaasoperatie (Cholecystectomie) In overleg met uw arts heeft u besloten uw galblaas te laten verwijderen. In deze folder treft u informatie over de behandeling en adviezen voor de periode na de operatie.

Nadere informatie

verwijderen van de milt

verwijderen van de milt patiënteninformatie verwijderen van de milt U krijgt binnenkort een operatie voor het verwijderen van de milt. Een ander woord voor miltverwijdering is splenectomie. Wat is de milt? Welke redenen zijn

Nadere informatie

Hemolytische ziekte van de pasgeborene. 11e Pediatrisch transfusiesymposium Natasja Dors, kinderarts hematoloog/oncoloog CZE

Hemolytische ziekte van de pasgeborene. 11e Pediatrisch transfusiesymposium Natasja Dors, kinderarts hematoloog/oncoloog CZE Hemolytische ziekte van de pasgeborene 11e Pediatrisch transfusiesymposium Natasja Dors, kinderarts hematoloog/oncoloog CZE Inleiding Hemolytische ziekte van de pasgeborene In dit verhaal: Casus Differentiaal

Nadere informatie

Hepatitis A.

Hepatitis A. Hepatitis A www.hepatitisinfo.nl Hepatitis A Epidemiologie Transmissie Virologie Symptomen van een infectie met hepatitis A Diagnostiek Behandeling Preventie Hepatitis A epidemiologie http://wwwnc.cdc.gov/travel/pdf/yellowbook-2012-map-03-03-estimated-prevalence-hepatitis-a.pdf

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie) Afdeling Chirurgie

Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie) Afdeling Chirurgie Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie) Afdeling Chirurgie Inleiding Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Miltverwijdering (splenectomie) bij kinderen

Miltverwijdering (splenectomie) bij kinderen Miltverwijdering (splenectomie) bij kinderen In overleg met de behandelend arts wordt uw kind opgenomen omdat de milt verwijderd moet worden. In deze folder leest u informatie over deze ingreep. Heeft

Nadere informatie