Yes! Een crisis. Financiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Yes! Een crisis. Financiering"

Transcriptie

1 Yes! Een crisis Het is crisis! Een bankencrisis, financiële crisis, economische schuldencrisis, crisis op de Nederlandse woningmarkt. alle media hebben het wel over een vorm van crisis. De Nederlandse consument moet leren omgaan met onzekerheden op het gebied van werk en pensioen, maar ook het eigen woningbezit is een potentiële bron van zorgen. Consumenten worden geconfronteerd met hogere rentes bij renteherziening en een negatieve eigenvermogenspositie als gevolg van dalende huizenprijzen. In veel gevallen welliswaar alleen nog maar op papier, maar dit wordt realiteit bij (gedwongen) verkoop van de eigen woning. De verkoopbaarheid van de eigen woning staat verder onder druk als gevolg van aangescherpte verstrekking normen en de onzekerheid over de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Crisis dus. En dit vraagt om een oplossing. Een oplossing die al tweehonderd jaar bestaat. Banken staan in alle genoemde ontwikkelingen centraal en ondervinden druk van consumenten, toezichthouders en beleggers. Consumenten vinden de producten van banken intransparant en te duur. Toezichthouders dringen aan op betere informatievoorziening, striktere verstrekkingsnormen en hogere kapitaalreserves. Beleggers zijn veel terughoudender in het financieren van banken en vragen hogere risicopremies. Mede als gevolg hiervan liggen hypotheektarieven in Nederland op een hoog niveau in vergelijking tot omringende landen. Banken wordt in de media en daarbuiten verweten dat zij te grote marges hanteren. Maar zijn deze aantijgingen wel terecht? Financiering De Nederlandse markt voor woninghypotheken bedraagt ongeveer 630 miljard euro. De financiering daarvan komt voor ongeveer de helft van deposito s (spaargeld) en voor de andere helft van de kapitaalmarkt waar banken securitisaties en covered bonds uitgeven. Zowel op de spaarmarkt als de kapitaalmarkt zijn de tarieven die banken moeten betalen om financiering aan te trekken significant omhoog gegaan de laatste drie jaar. Funding via de kapitaalmarkt is minder toegankelijk en aantrekkelijk geworden. Securitisaties zijn moeilijker te plaatsen vanwege de complexe structuren, geringe liquiditeit en beperkte transparantie over de onderliggende hypotheekleningen. Voor traditionele covered bonds geldt dat het risico voor een belangrijk deel afhankelijk is van de kredietwaardigheid en liquiditeit van de uitgevende bank. Het gevolg voor beide instrumenten is een daling van de vraag, en een stijging van het vereiste rendement bij beleggers. Daarnaast hebben wijzigingen in de financiële verslaglegging ervoor gezorgd dat de banken securitisaties weer op eigen balans moeten opnemen. Voorheen konden banken door middel van securitisaties de hypotheekleningen van de balans halen en hiermee het kapitaalbeslag verlagen. Omdat dit nu meestal niet meer mogelijk is, worden de hogere kapitaalkosten (deels) doorberekend aan de consument. Spaargeld vormt door de toegenomen populariteit van internetbankieren een minder stabiele bron van financiering voor banken. Met één klik kunnen consumenten hun spaargeld van de ene naar de andere bank overmaken. De op handen zijnde regelgeving in het kader van Basel III zorgt ervoor dat banken minder marktrisico 1 kunnen nemen. Deze risico s zijn hoger naarmate de looptijd van producten langer is. Tot nu toe konden banken lange kredieten zoals een hypotheeklening met een looptijd van dertig jaar financieren met spaargeld en kortlopende obligaties. Basel III vereist onder andere dat er tegenover lange kredieten, lange financiering moet worden aangetrokken. Deposito s zullen in deze nieuwe regelgeving voor een kleiner deel dan voorheen als lange financiering worden aangemerkt. Er zijn dus meer deposito s nodig om hetzelfde bedrag aan lange financiering te kunnen verstrekken. Banken proberen dit te realiseren door 1 Hieronder wordt a) renterisico, b) liquiditeitsrisico en c) vervroegde aflossingsrisico verstaan; a) risico dat rente op deposito s stijgt terwijl rente op hypotheekleningen niet kan worden aangepast; b) r sico dat klanten deposito s opnemen terwijl hypotheken nog niet worden terugbetaald; c) risico dat klanten vervroegd terugbetalen en deze middelen niet tegen hetzelfde rentetarief kunnen worden uitgezet.

2 hogere spaarrentes aan hun klanten te bieden. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de kosten om financiering aan te trekken op zowel de kapitaalmarkt als de spaarmarkt behoorlijk zijn gestegen. De financieringskosten worden niet in een absoluut tarief uitgedrukt, maar in de premie die betaald moet worden bovenop de risicovrije rentevoet. Dit is het tarief dat de overheid betaalt. Als in de media wordt verwezen naar de huidige lage rentestand, heeft men het over de risicovrije rentevoet. De premie die veel banken moeten betalen, is echter opgelopen tot 1,5% of meer, bovenop de risicovrije rentevoet. Dit betekent dat banken ook aan de uitzettingenkant, zoals bij hypotheekleningen, hogere tarieven moet hanteren. Gegeven de huidige structuur waarop banken financiering aantrekken lijkt het dan ook onwaarschijnlijk dat de hypotheektarieven omlaag kunnen. Bedreigingen en kansen Tijdens een crisis worden bestaande structuren en instituten bedreigd. Maar wie in staat is op creatieve wijze met de bedreigingen om te gaan, kan ook kansen creëren. Een crisis is namelijk hét moment om dingen te veranderen. De vraag die hier voor ligt, is of we nú ook de huidige manier van financieren van hypotheekleningen kunnen veranderen zodat er een gezondere woningmarkt in Nederland ontstaat? En ook nog op een dusdanige manier dat zowel consumenten, banken als beleggers hiervan profiteren? Een verandering wordt namelijk pas een duurzame oplossing als alle belanghebbenden hier voordeel bij hebben. Ik denk dat zo n oplossing bestaat. Deze oplossing ligt zowel in een gebalanceerde verdeling van de risico s, als een efficiëntere benutting van de competenties en middelen van de diverse partijen in de economische cyclus. De kern van de economische cyclus wordt gevormd door consumenten. Met arbeid genereren consumenten inkomen bestemd voor directe en toekomstige consumptie. Om de toekomstige consumptie veilig te stellen wordt een deel van het inkomen gespaard. De besparingen voor de nabije toekomst en onvoorziene omstandigheden worden bij banken ondergebracht. Het inkomen dat nodig is voor consumptie op de lange termijn wordt gespaard bij institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en levensverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat banken korte termijn financiering tot hun beschikking krijgen, en institutionele beleggers lange termijn financiering. Als consumenten bestedingen willen doen die hoger zijn dan hun huidige inkomen moeten ze geld lenen. Hiervoor komen ze terecht bij banken. Banken hebben de infrastructuur om consumentenleningen te verstrekken. Voor kort lopende leningen hebben ze ook nog de juiste middelen om deze te financieren. Voor leningen met een lange looptijd, zoals een hypothecaire lening, zijn die middelen niet geschikt. Een institutionele belegger heeft hiervoor wel de middelen, maar beschikt weer niet over de juiste infrastructuur om consumentenleningen te verstrekken. Het ligt dus voor de hand om banken de hypothecaire lening te laten verstrekken mét de middelen van institutionele beleggers. Deze constatering is natuurlijk niet nieuw en ligt ook aan de basis van securitisaties en covered bonds. Zoals al eerder aangegeven, hebben deze instrumenten bewezen geen duurzame oplossing te bieden in de huidige vorm. Naast een gebrek aan transparantie, en daarmee vertrouwen, ligt een onevenwichtige verdeling van de risico s hieraan ten grondslag. De bank die de kredietwaardigheid van de consument beoordeelt, zou natuurlijk verantwoordelijk moeten zijn voor het kredietrisico. Bij securitisaties wordt het kredietrisico echter overgedragen aan de belegger, terwijl het marktrisico bij een aantal Nederlandse securitisaties voor een belangrijk deel voor rekening van de bank blijft. Bij covered bonds wordt het kredietrisico weliswaar behouden door de bank, maar dit geldt ook voor het marktrisico. Deze tegenstrijdige verdeling van risico s en ineffeciënte benutting van middelen, maakt dat beide instrumenten in de huidige vorm geen structurele oplossing bieden voor de financiering van hypotheekleningen. Deze oplossing bestaat echter wel en is niet nieuw. Sterker nog; Denemarken heeft een model dat al meer dan 200 jaar bewijst dat het voor alle bovenstaande problemen een oplossing biedt.

3 Het Deense hypotheekmodel Denemarken heeft het meest stabiele en transparante hypotheeksysteem ter wereld. Dit komt onder andere tot uiting in lage marges voor de klant, een groot percentage eigen woningbezit en een ruim aanbod aan hypotheekfinanciering, ook in tijden van crisis. Dit wordt mogelijk gemaakt door de efficiënte manier waarop banken geld aantrekken om hypotheekleningen te financieren. In het Deense model worden geen deposito s, securitisaties of traditionele covered bonds gebruikt om een hypotheeklening te financieren, maar worden direct na passeren hypotheekobligaties uitgegeven in de kapitaalmarkt. Deze obligaties hebben dezelfde looptijd, rentevast periode en aflossingsprofiel als de hypotheeklening. Hiermee wordt het marktrisico direct overgedragen aan de belegger. De bank treedt eigenlijk op als intermediair tussen de consument en belegger. Via de bank krijgt de consument direct toegang tot de kapitaalmarkt en de daar geldende prijs voor geld; de marktrente. lening investering obligaties hoofdsom, rente, marge hoofdsom, rente marge Consument Bank Belegger Afbeelding 1: bank als intermediair tussen klant en belegger De obligaties worden verkocht aan beleggers die een lange investeringshorizon hebben, zoals pensioenfondsen. Vanwege de lange termijnmiddelen die zij tot hun beschikking hebben, kunnen deze partijen het marktrisico veel beter dragen dan een bank. Het kredietrisico blijft wel voor rekening van de bank. Dit garandeert dat de bank alleen kredietwaardige consumenten accepteert, en de belegger zich volledig gedekt weet tegen het risico dat de klant niet betaalt. Voor het afdekken van dit kredietrisico en de operationele kosten vraagt de bank een vergoeding in de vorm van een marge. Elke keer dat een bank een hypotheeklening verstrekt worden er precies zoveel obligaties, van één euro per stuk 2, uitgegeven als nodig is om de hypotheeklening te financieren. Deze obligaties worden geplaatst in reeds bestaande obligatieseries. De omvang van deze obligatieseries staat op voorhand niet vast, maar wordt bepaald door het aantal verstrekte hypotheekleningen gedurende de open periode. De open periode bedraagt normaal gesproken drie jaar. Daarna wordt de serie gesloten en de obligaties worden gedurende de resterende looptijd volgens het afgeproken aflossingsprofiel terugbetaald. Elke bank heeft altijd een aantal open obligatieseries beschikbaar. Deze series verschillen van elkaar met betrekking tot looptijd, rentevorm en aflossingsprofiel. Op deze manier heeft de consument altijd een ruime keuze uit diverse hypotheekvormen. 2 In Denemarken bedraagt de nominale waarde van de obligaties 1 kroon of 1 kronencent; bij de introductie in Nederland is gekozen voor obligaties met een nominale waarde van 1 euro

4 Hypotheekrente De rente op de hypotheeklening wordt bepaald door de actuele marktprijs voor de obligaties. De marktprijs van de obligaties wordt bepaald door het verschil tussen de couponrente 3 en de actuele marktrente, waarbij de volgende relatie geldt: Als de marktrente gelijk is aan de couponrente, is de marktprijs gelijk aan de nominale waarde. Als de marktrente hoger is dan de couponrente, is de marktprijs lager dan de nominale waarde. Als de marktrente lager is dan de couponrente, is de marktprijs hoger dan de nominale waarde. De marktprijs is het mechanisme dat ervoor zorgt dat de belegger altijd de actuele marktrente ontvangt op het moment van aankoop van de obligatie, ook als de couponrente afwijkt van de marktrente. Omdat de obligaties publiek genoteerd zijn, is de marktprijs, en daarmee de actuele rente, objectief vast te stellen door de consument. Als een Deense consument een huis wil kopen gaat hij naar een bank om een hypotheeklening af te sluiten. De bank controleert de kredietwaardigheid en selecteert in overleg met de consument de gewenste hypotheekvorm. De hypotheekrente wordt vastgesteld op basis van de actuele marktrente 4 plus een marge voor de bank. De marktprijs bepaalt vervolgens hoeveel obligaties de bank uit moet geven om het gewenste hypotheekbedrag te financieren. Voorbeeld Stel een consument wil een annuitaire hypotheeklening van met een vaste rente en een looptijd van 30 jaar. De overeenkomstige obligatieserie van de bank heeft een couponrente van 4%. De actuele marktrente is 4,25%, waardoor de marktprijs van deze obligaties 0,97 per stuk bedraagt. De bank moet in dat geval obligaties uitgeven om de hypotheeklening te financieren ( x 0,97 = ). De hypotheekrente voor de consument bestaat uit de actuele marktrente plus een marge voor de bank. Deze bedraagt normaal gesproken ongeveer 0,8%. De kasstroom in het eerste jaar ziet er dan als volgt uit: Consument Bank Hypotheekrente (4,25% x ): Couponrente (4% x ): Aflossing hypotheek jaar 1: Aflossing obligatielening jaar 1: Financieringskasstroom consument: Financieringskasstroom bank: Marge consument (0,8% x ): 800 Vergoeding voor bank: 800 Totale kasstroom consument: Totale kasstroom bank: De aflossing op de obligatielening vindt plaats door obligaties in zijn geheel terug te betalen aan de belegger tegen de nominal waarde van 1. Na het eerste jaar staan er dus nog obligaties uit ( / ) voor de financiering van deze hypotheeklening die nu ( / ) bedraagt. De rente en aflossing op de hypotheeklening worden direct door de bank aangewend om de rente en aflossing op de obligatielening te voldoen. De hogere aflossing op de obligatielening wordt exact gecompenseerd door de hogere rente op de hypotheeklening. Hiermee wordt het verschil in hoofdsom tussen de hypotheek- en obligatielening gedurende de looptijd precies afgelost. Omdat de kasstromen gelijk zijn aan elkaar, loopt de bank ook geen marktrisico. De bank treedt op als intermediair tussen consument en belegger en dekt het kredietrisico af. Hiervoor ontavngt de bank een vergoeding in de vorm van een marge. 3 De couponrente is het rentetarief dat de belegger ontvangt over de nominale waarde van de obligatie 4 De hypotheekrente wordt meestal pas vastgelegd op het moment van passeren van de hypotheek, maar kan ook eerder worden vastgelegd middels een zogenaamd forward contract

5 Aflosmogelijkheden Nadat de obligaties zijn uitgegeven staat de de hypotheekrente vast, ongeacht bewegingen in de marktrente die daarna plaatsvinden. De vaste hypotheekrente betekent dat de consument zekerheid heeft over zijn maandlasten. Het betalingschema staat dus vast voor de hele looptijd van de hypotheeklening. Toch kan de consument wel profiteren van bewegingen in de marktrente. Dit wordt mogelijk gemaakt door de structuur van de obligaties en de directe link met de hypotheeklening. De obligaties hebben een zogenaamde call optie. Dit betekent dat de obligaties op ieder moment tegen de nominale waarde van 1 mogen worden afgelost. Als de marktrente daalt, kan de consument hier gebruik van maken. In dat geval wordt de huidige obligatielening afgelost tegen de nominale waarde. Om de aflossing te kunnen financieren geeft de bank nieuwe obligaties uit met een lagere couponrente 5. Vanwege de directe link met de hypothecaire lening wordt deze ook aangepast. Het resultaat voor de consument is lagere maandlasten, bij een gelijke hypotheekschuld. De consument kan, net als beleggers, obligaties kopen op de beurs 6. Het unieke aan het Deense systeem is dat de hypotheeklening ook met deze obligaties afgelost kan worden. Als de marktrente stijgt, en de prijs van de obligaties dus daalt, kan de consument hiervan profiteren. De obligaties worden dan met een korting teruggekocht tegen de actuele marktprijs. Om de aflossing te kunnen financieren geeft de bank nieuwe obligaties uit met een hogere couponrente, maar wel voor een lagere hoofdsom. Vanwege de directe link met de hypotheeklening wordt deze ook aangepast. Het resultaat voor de consument is een lagere hypotheekschuld, bij gelijkblijvende maandlasten. Aanpassingen worden alleen uitgevoerd na overleg en met instemming van de consument. Er zijn geen beperking ten aanzien van het aantal malen dat de hypotheeklening kan worden aangepast. Dit betekent dat de consument continu kan profiteren van bewegingen in de marktrente: Als de rente daalt, lagere maandlasten en als de rente stijgt, een lagere hypotheekschuld. Het gevolg is dat de consument zijn hypotheeklening sneller aflost en tegen lagere kosten. Simulatie van een Deense hypotheek De werking van het Deense hypotheekmodel en de effecten voor de consument zijn uitgewerkt voor een annuitaire hypotheeklening van met een looptijd van 30 jaar. De hypotheek- en obligatierente in dit voorbeeld zijn gebaseerd op de historische renteontwikkeling tussen 1980 en ,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Obligatielening Hypotheeklening Couponrente Hypotheekrente grafiek 1: uitstaande hoofsom hypotheek- en obligatielening 5 In Denemarken worden obligatieseries gebruikt met een couponinterval van één procent; in Nederland zal worden gewerkt met een interval van een half procent. 6 In de praktijk doet de bank dit namens, en in opdracht van, de consument

6 Bovenstaande grafiek geeft op de rechteras weer hoe de hypotheekrente (blauw) in Nederland zich heeft ontwikkeld in de periode tussen 1980 en Hiervan is vervolgens de theoretische couponrente (rood) afgeleid. Op de linkeras is weergegeven hoe de uitstaande obligatielening (blauw) en hypotheeklening (rood) zich zouden hebben ontwikkeld als in 1980 een hypotheeklening van volgens het Deens model zou zijn verstrekt. Het effect van een rentestijging, en verlaging van de hoofdsom is te zien in 1981 en Verder is duidelijk zichtbaar dat de balans tussen de obligatielening en hypotheeklening continu behouden blijft ,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Aflossing obligatie Rente obligatie Aflossing hypotheek Rente hypotheek Marge Hypotheekrente Grafiek 2: aflossings- en rentebetalingen op hypotheek- en obligatielening Grafiek 2 geeft de opbouw en het verloop van de aflossings- en renteverplichtingen voor de consument en de bank weer. Voor elke periode is aan de linkerzijde van de staafgrafiek de aflossing (rood) en rente (blauw) op de obligatielening weergegeven. Aan de rechterzijde van de staafgrafiek staan aflossing (donker rood) en rente (lichtblauw) op de hypotheeklening weergegeven. Hier is duidelijk te zien dat de som van aflossing en rente op de obligatielening en de hypotheeklening exact gelijk zijn aan elkaar. De marge (donker blauw) die de consument betaalt, is de vergoeding voor de bank. Zoals te zien heeft een stijging van de rente geen effect op de aflossings- en renteverplichtingen, terwijl een rentedaling wel tot lagere aflossings- en renteverplichtingen voor de consument leidt. Deense hypotheek Traditionele hypotheek 30 jaar rentevast Traditionele hypotheek 10 jaar rentevast Traditionele hypotheek 5 jaar rentevast Aflossing Rente + marge Bruto betaling Belasting aftrek Netto betaling Tabel 1: vergelijking tussen traditionele en Deense hypotheek gebaseerd op historische renteontwikkleling Tabel 1 geeft een vergelijking weer tussen de Deense hypotheeklening en een traditionele annuitaire hypotheeklening van als deze in 1980 zou zijn afgesloten. Vanwege de hoge hypotheekrente in 1980 zijn de totale kosten voor de traditionele hypotheeklening uitgerekend voor drie rentevast periodes: 5, 10 en 30 jaar. Het voorbeeld maakt duidelijk dat de Deense hypotheeklening aanmerkelijk goedkoper is dan de traditionele hypotheeklening. De mogelijkheid om de hypotheekschuld te verlagen bij een rentestijging zorgt ervoor dat de aflossing bij de Deense hypotheeklening maar bedraagt in plaats van de De mogelijkheid om de hypotheekrente aan te passen als de marktrente daalt zorgt voor veel lagere rentebetalingen. Het totale voordeel voor de consument bedraagt 20% bij een rentevast period van 5 jaar en bijna 40% voor een rentevast periode van 30 jaar.

7 Deense model in Nederland In 2010 heb ik samen met 2 partners Solid Mortgages opgericht met als doel het Deense hypotheekmodel in Nederland te introduceren. Momenteel wordt een platform ontwikkeld dat Nederlandse banken in staat stelt om hypotheekleningen volgens het Deense model te verstrekken. Dit platform faciliteert het complete proces: advies aan consument, verwerking aanvragen en offertes hypotheekleningen, administratie van hypotheekleningen, uitgifte en management van de obligaties. De financiele crisis heeft aangetoond dat banken behoefte hebben aan alternatieven om financiering aan te trekken. Beleggers zoeken naar veilige en transparante investeringsmogelijkeheden. Consumenten willen een betaalbare en flexibele hypotheeklening. Het Deense hypotheekmodel kan de oplossing bieden voor al deze vraagstukken. Nederland is drie maal zo groot als Denemarken, verder zijn beide landen zeer vergelijkbaar. Economische indicatoren als inkomen per hoofd, werkloosheid, inflatie, overheidsuitgaven en staatsschuld liggen op dezelfde niveaus. Beide landen behoren nog steeds tot de meest kredietwaardige ter wereld met een AAArating. Als gevolg hiervan ligt het renteniveau waarop de Deense en Nederlandse overheid geld kunnen lenen ook op een nagegoeg gelijk niveau. Denemarken en Nederland voeren ook de ranglijst aan van landen met de hoogste hypotheekschuld gerelateerd aan het nationaal inkomen. Voor beide landen bedraagt dit percentage meer dan 100%. Alleen als we kijken naar de manier waarop hypotheekleningen gefinancierd worden is er een groot verschil. Het Deense systeem is een stuk efficiënter. Dit komt tot uiting in de hypotheekrente die de consument betaalt. Die hypotheekrente ligt in Denemarken, afhankelijk van de looptijd, 1,5% tot 2% lager dan in Nederland. Bovendien zijn de voorwaarden van Deense hypotheekleningen een stuk flexibeler en aantrekkelijker voor de consument. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar Hypotheekrente Nederland Hypotheekrente Denemarken Grafiek 3: actuele hypotheekrente in Nederland en Denmarken per september 2011 Voor de Nederlandse consument betekent het Deense hypotheekmodel een significante verbetering van de bestaande hypotheekvoorwaarden. Bovendien is het zeer transparant omdat de hypotheekrente is gebaseerd op de marktrente van publiek verhandelbare obligaties die de consument objectief kan vaststellen. Aanpassingen van de hypotheeklening kunnen onbeperkt worden uitgevoerd en dit kan de consument veel voordeel opleveren gedurende de looptijd. Aanpassingen worden uitsluitend doorgevoerd na advies van de bank of het intermediair en met instemming van de consument. Een Deense hypotheeklening biedt aan de ene kant de zekerheid van vaste maandlasten en volledige aflossing van de hypotheekschuld gedurende de looptijd. Aan de ander kant bestaat er de flexibiliteit om de hypotheeklening aan te passen aan de actuele marktomstandigheden. Op die manier kan de consument optimaal profiteren van bewegingen in de marktrente. Een daling van de marktrente resulteert in lagere

8 maandlasten bij een gelijke hypotheekschuld. Een stijging van de marktrente leidt tot een lagere hypotheekschuld bij gelijkblijvende maandlasten. Dit laatste zorgt er ook voor dat een waardedaling van de woning als gevolg van een rentestijging een minder negatief effect heeft. De hypotheekschuld daalt dan immers ook en verkoop van de woning resulteert dus niet, of in mindere mate, in een restschuld voor de consument. Met name dit laatste effect zorgt ervoor dat de woningmarkt veel stabieler en minder gevoelig voor rentebewegingen wordt. De adviseur zal de consument actief benaderen en informeren wanneer het aantrekkelijk is om de hypotheeklening aan te passen. Een duidelijke berekening met een vergelijking tussen de oude en nieuwe hypotheeklening, inclusief kosten, is daar onderdeel van. De consument betaalt uitsluitend administratiekosten voor de aanpassing, geen boeterente. Het aanpassen van de hypothecaire lening is eenvoudig. Indien de consument akkoord is met de aanpassing, verzorgt de bank het gehele proces. Daarnaast krijgt iedere consument toegang tot zijn persoonlijke klantportaal met alle relevante informatie over zijn hypotheeklening. Naast jaaropgaven en andere documentatie, wordt de consument hier middels voorbeelden en rekenmodules gewezen op de mogelijkheden die de actuele marktomstandigheden bieden. Het Deense model biedt banken een alternatieve wijze om financiering aan te trekken. Bovendien zorgt de structuur van de hypotheeklening, die kan worden aangepast aan de marktomstandigheden, voor een veel intensievere klantrelatie. De adviseur speelt een belangrijke rol, niet alleen op het moment van afsluiten van de hypotheeklening, maar gedurende de gehele looptijd. Omdat het marktrisico direct wordt afgedekt, kan de bank zijn kapitaal op een efficientere manier inzetten. Voor de belegger wordt een liquide en veilige obligatie gecreëerd. Omdat de bank het kredietrisico blijft behouden, zal deze alleen kredietwaardige klanten accepteren en weet de belegger zich ingedekt tegen wanbetaling. De continue uitgifte van obligaties en consumenten die vraag naar obligaties uitoefenen als de rente stijgt, zorgt ervoor dat het prijsvormingsproces wordt geoptimaliseerd. Het Deense hypotheekmodel heeft zich in ruim 200 jaar ontwikkeld tot wellicht het beste systeem ter wereld. Sinds de eerste uitgifte in 1795 heeft er nog nooit een wanbetaling op obligaties plaatsgevonden. Het systeem heeft zich staande gehouden toen Denemarken zelf failliet ging in 1813 en heeft een aantal bancaire crises overleefd. Ook de laatste financiële crisis heeft het zonder enige vorm van overheidsinterventie doorstaan. Ik ben er dan ook van overtuigd dat introductie van het Deense hypotheekmodel in Nederland een grote bijdrage kan leveren aan het herstellen van de woningmarkt. Voor informatie Meer informatie kunt u vinden op de website Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Mirjam Halverhout Telefoon: of per mail

Erkend. Elly Blanksma: Blijf vooral hypotheekadviseur. 14 Verkiezing Erkend Hypotheekadviseur van het jaar 2012 van start. 8 Deens Hypotheekmodel

Erkend. Elly Blanksma: Blijf vooral hypotheekadviseur. 14 Verkiezing Erkend Hypotheekadviseur van het jaar 2012 van start. 8 Deens Hypotheekmodel Erkend Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs December 2011 Elly Blanksma: Blijf vooral hypotheekadviseur 7 SEH PE 2012 nieuwe stijl: keuzeprogramma 8 Deens Hypotheekmodel zorgt voor gezonde woningmarkt

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

SNS Budget Hypotheek

SNS Budget Hypotheek Productwijzer Hypotheken SNS Budget Hypotheek De eerste hypotheek zonder onnodige extra s Wat voor huis u ook koopt, u wilt nooit teveel geld uitgeven. Dus waarom moet u bij de meeste hypotheken betalen

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB Kernboodschappen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Rentederivaten worden door Nederlandse banken aangeboden om renterisico s voor

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De zakelijke lening van ABN AMRO

De zakelijke lening van ABN AMRO Zakelijke lening 1 De zakelijke lening van ABN AMRO In dit productinformatieblad leest u hoe de zakelijke lening van ABN AMRO werkt, en wat de belangrijkste kenmerken en risico s zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

HYPOTHEKEN. Inhoud: Rente-looptijden* / -marges*; Hypotheek met rente-marge; * A. 1: rentevastperiode. * A. 2: rente-% met een marge.

HYPOTHEKEN. Inhoud: Rente-looptijden* / -marges*; Hypotheek met rente-marge; * A. 1: rentevastperiode. * A. 2: rente-% met een marge. HYPOTHEKEN Inhoud: Hoofdstuk A Hoofdstuk B Hoofdstuk C Hoofdstuk D Rente-looptijden* / -marges*; Diverse hypotheekvormen; Hypotheek met -marge; Overlijdensrisico. * A. 1: vastperiode. * A. 2: -% met een

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Een veelbelovende oplossing? Werd een aantal jaar geleden het Deense arbeidsmarktmodel als lichtend voorbeeld aangehaald voor het Nederlandse arbeidsmarktbeleid, nu wordt het traditionele Deense hypotheekmodel

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS).

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Reactie Achmea dat hypotheken aanbiedt onder de labels Centraal Beheer en Woonfonds: Centraal Beheer en Woonfonds beraden

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Basisvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? 9 Wij zijn uw bank. 5 x 5 2 Prettig wonen zoals u dat wilt U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige woning in het centrum, een vrijstaand huis

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN Genia Financieringen is een nieuwe naam in de financiële wereld. De kans is daarmee groot, dat u ons nog niet kent.

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders Het crowdfunding platform voor Professionals Voor investeerders INDEX Hoofdpunten 3 Hoe werkt het? 4 Rente 5 Risico 6 Zekerheden leningen 7 Overige voorwaarden 8 2 Hoofdpunten Purple24 is een crowdfunding

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z14592

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Geschreven door Simone Kamberg Bijna alle Nederlanders blijven, nadat ze een hypotheek hebben afgesloten, bij dezelfde hypotheekverstrekker. Op dit moment, met het huidige extreem

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Woningfinanciering in Denemarken, Canada (en Nederland)

Woningfinanciering in Denemarken, Canada (en Nederland) Bijlagen 56 BIJLAGE 1 Woningfinanciering in Denemarken, Canada (en Nederland) Denemarken en Canada kenmerken zich door een transparante en efficiënte manier van hypotheekfinanciering. De hypotheekrente

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden variabele rente

Vragen en antwoorden variabele rente Vragen en antwoorden variabele rente Hoe is de variabele rente opgebouwd? Hoe is de opslag variabele rente opgebouwd? De variabele rente wordt bepaald door twee elementen: de 1- maands Euribor en de opslag

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

Productwijzer. Rentederivaten ( )

Productwijzer. Rentederivaten ( ) Productwijzer Rentederivaten 6.0012.96 (08-01-2009) 1 Rentederivaten Afhankelijk van uw situatie, de marktsituatie en marktverwachtingen kan het voor u bijzonder interessant zijn (of wellicht zelfs noodzakelijk)

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Argenta. rentedaling per 11-02-2009

Argenta. rentedaling per 11-02-2009 Argenta rentedaling per 11-02-2009 De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn voor Argenta reden per 11-02-2009 de rentetarieven te verlagen. Alle rentetarieven en -acties kunt u terugvinden op

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te koop staan

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten Levensverzekeringen worden in de regel voor een lange periode afgesloten. De rente speelt hierdoor voor levensverzekeraars een belangrijke rol. Bij een rentedaling daalt het eigen vermogen van deze sector

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie