Yes! Een crisis. Financiering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Yes! Een crisis. Financiering"

Transcriptie

1 Yes! Een crisis Het is crisis! Een bankencrisis, financiële crisis, economische schuldencrisis, crisis op de Nederlandse woningmarkt. alle media hebben het wel over een vorm van crisis. De Nederlandse consument moet leren omgaan met onzekerheden op het gebied van werk en pensioen, maar ook het eigen woningbezit is een potentiële bron van zorgen. Consumenten worden geconfronteerd met hogere rentes bij renteherziening en een negatieve eigenvermogenspositie als gevolg van dalende huizenprijzen. In veel gevallen welliswaar alleen nog maar op papier, maar dit wordt realiteit bij (gedwongen) verkoop van de eigen woning. De verkoopbaarheid van de eigen woning staat verder onder druk als gevolg van aangescherpte verstrekking normen en de onzekerheid over de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Crisis dus. En dit vraagt om een oplossing. Een oplossing die al tweehonderd jaar bestaat. Banken staan in alle genoemde ontwikkelingen centraal en ondervinden druk van consumenten, toezichthouders en beleggers. Consumenten vinden de producten van banken intransparant en te duur. Toezichthouders dringen aan op betere informatievoorziening, striktere verstrekkingsnormen en hogere kapitaalreserves. Beleggers zijn veel terughoudender in het financieren van banken en vragen hogere risicopremies. Mede als gevolg hiervan liggen hypotheektarieven in Nederland op een hoog niveau in vergelijking tot omringende landen. Banken wordt in de media en daarbuiten verweten dat zij te grote marges hanteren. Maar zijn deze aantijgingen wel terecht? Financiering De Nederlandse markt voor woninghypotheken bedraagt ongeveer 630 miljard euro. De financiering daarvan komt voor ongeveer de helft van deposito s (spaargeld) en voor de andere helft van de kapitaalmarkt waar banken securitisaties en covered bonds uitgeven. Zowel op de spaarmarkt als de kapitaalmarkt zijn de tarieven die banken moeten betalen om financiering aan te trekken significant omhoog gegaan de laatste drie jaar. Funding via de kapitaalmarkt is minder toegankelijk en aantrekkelijk geworden. Securitisaties zijn moeilijker te plaatsen vanwege de complexe structuren, geringe liquiditeit en beperkte transparantie over de onderliggende hypotheekleningen. Voor traditionele covered bonds geldt dat het risico voor een belangrijk deel afhankelijk is van de kredietwaardigheid en liquiditeit van de uitgevende bank. Het gevolg voor beide instrumenten is een daling van de vraag, en een stijging van het vereiste rendement bij beleggers. Daarnaast hebben wijzigingen in de financiële verslaglegging ervoor gezorgd dat de banken securitisaties weer op eigen balans moeten opnemen. Voorheen konden banken door middel van securitisaties de hypotheekleningen van de balans halen en hiermee het kapitaalbeslag verlagen. Omdat dit nu meestal niet meer mogelijk is, worden de hogere kapitaalkosten (deels) doorberekend aan de consument. Spaargeld vormt door de toegenomen populariteit van internetbankieren een minder stabiele bron van financiering voor banken. Met één klik kunnen consumenten hun spaargeld van de ene naar de andere bank overmaken. De op handen zijnde regelgeving in het kader van Basel III zorgt ervoor dat banken minder marktrisico 1 kunnen nemen. Deze risico s zijn hoger naarmate de looptijd van producten langer is. Tot nu toe konden banken lange kredieten zoals een hypotheeklening met een looptijd van dertig jaar financieren met spaargeld en kortlopende obligaties. Basel III vereist onder andere dat er tegenover lange kredieten, lange financiering moet worden aangetrokken. Deposito s zullen in deze nieuwe regelgeving voor een kleiner deel dan voorheen als lange financiering worden aangemerkt. Er zijn dus meer deposito s nodig om hetzelfde bedrag aan lange financiering te kunnen verstrekken. Banken proberen dit te realiseren door 1 Hieronder wordt a) renterisico, b) liquiditeitsrisico en c) vervroegde aflossingsrisico verstaan; a) risico dat rente op deposito s stijgt terwijl rente op hypotheekleningen niet kan worden aangepast; b) r sico dat klanten deposito s opnemen terwijl hypotheken nog niet worden terugbetaald; c) risico dat klanten vervroegd terugbetalen en deze middelen niet tegen hetzelfde rentetarief kunnen worden uitgezet.

2 hogere spaarrentes aan hun klanten te bieden. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de kosten om financiering aan te trekken op zowel de kapitaalmarkt als de spaarmarkt behoorlijk zijn gestegen. De financieringskosten worden niet in een absoluut tarief uitgedrukt, maar in de premie die betaald moet worden bovenop de risicovrije rentevoet. Dit is het tarief dat de overheid betaalt. Als in de media wordt verwezen naar de huidige lage rentestand, heeft men het over de risicovrije rentevoet. De premie die veel banken moeten betalen, is echter opgelopen tot 1,5% of meer, bovenop de risicovrije rentevoet. Dit betekent dat banken ook aan de uitzettingenkant, zoals bij hypotheekleningen, hogere tarieven moet hanteren. Gegeven de huidige structuur waarop banken financiering aantrekken lijkt het dan ook onwaarschijnlijk dat de hypotheektarieven omlaag kunnen. Bedreigingen en kansen Tijdens een crisis worden bestaande structuren en instituten bedreigd. Maar wie in staat is op creatieve wijze met de bedreigingen om te gaan, kan ook kansen creëren. Een crisis is namelijk hét moment om dingen te veranderen. De vraag die hier voor ligt, is of we nú ook de huidige manier van financieren van hypotheekleningen kunnen veranderen zodat er een gezondere woningmarkt in Nederland ontstaat? En ook nog op een dusdanige manier dat zowel consumenten, banken als beleggers hiervan profiteren? Een verandering wordt namelijk pas een duurzame oplossing als alle belanghebbenden hier voordeel bij hebben. Ik denk dat zo n oplossing bestaat. Deze oplossing ligt zowel in een gebalanceerde verdeling van de risico s, als een efficiëntere benutting van de competenties en middelen van de diverse partijen in de economische cyclus. De kern van de economische cyclus wordt gevormd door consumenten. Met arbeid genereren consumenten inkomen bestemd voor directe en toekomstige consumptie. Om de toekomstige consumptie veilig te stellen wordt een deel van het inkomen gespaard. De besparingen voor de nabije toekomst en onvoorziene omstandigheden worden bij banken ondergebracht. Het inkomen dat nodig is voor consumptie op de lange termijn wordt gespaard bij institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en levensverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat banken korte termijn financiering tot hun beschikking krijgen, en institutionele beleggers lange termijn financiering. Als consumenten bestedingen willen doen die hoger zijn dan hun huidige inkomen moeten ze geld lenen. Hiervoor komen ze terecht bij banken. Banken hebben de infrastructuur om consumentenleningen te verstrekken. Voor kort lopende leningen hebben ze ook nog de juiste middelen om deze te financieren. Voor leningen met een lange looptijd, zoals een hypothecaire lening, zijn die middelen niet geschikt. Een institutionele belegger heeft hiervoor wel de middelen, maar beschikt weer niet over de juiste infrastructuur om consumentenleningen te verstrekken. Het ligt dus voor de hand om banken de hypothecaire lening te laten verstrekken mét de middelen van institutionele beleggers. Deze constatering is natuurlijk niet nieuw en ligt ook aan de basis van securitisaties en covered bonds. Zoals al eerder aangegeven, hebben deze instrumenten bewezen geen duurzame oplossing te bieden in de huidige vorm. Naast een gebrek aan transparantie, en daarmee vertrouwen, ligt een onevenwichtige verdeling van de risico s hieraan ten grondslag. De bank die de kredietwaardigheid van de consument beoordeelt, zou natuurlijk verantwoordelijk moeten zijn voor het kredietrisico. Bij securitisaties wordt het kredietrisico echter overgedragen aan de belegger, terwijl het marktrisico bij een aantal Nederlandse securitisaties voor een belangrijk deel voor rekening van de bank blijft. Bij covered bonds wordt het kredietrisico weliswaar behouden door de bank, maar dit geldt ook voor het marktrisico. Deze tegenstrijdige verdeling van risico s en ineffeciënte benutting van middelen, maakt dat beide instrumenten in de huidige vorm geen structurele oplossing bieden voor de financiering van hypotheekleningen. Deze oplossing bestaat echter wel en is niet nieuw. Sterker nog; Denemarken heeft een model dat al meer dan 200 jaar bewijst dat het voor alle bovenstaande problemen een oplossing biedt.

3 Het Deense hypotheekmodel Denemarken heeft het meest stabiele en transparante hypotheeksysteem ter wereld. Dit komt onder andere tot uiting in lage marges voor de klant, een groot percentage eigen woningbezit en een ruim aanbod aan hypotheekfinanciering, ook in tijden van crisis. Dit wordt mogelijk gemaakt door de efficiënte manier waarop banken geld aantrekken om hypotheekleningen te financieren. In het Deense model worden geen deposito s, securitisaties of traditionele covered bonds gebruikt om een hypotheeklening te financieren, maar worden direct na passeren hypotheekobligaties uitgegeven in de kapitaalmarkt. Deze obligaties hebben dezelfde looptijd, rentevast periode en aflossingsprofiel als de hypotheeklening. Hiermee wordt het marktrisico direct overgedragen aan de belegger. De bank treedt eigenlijk op als intermediair tussen de consument en belegger. Via de bank krijgt de consument direct toegang tot de kapitaalmarkt en de daar geldende prijs voor geld; de marktrente. lening investering obligaties hoofdsom, rente, marge hoofdsom, rente marge Consument Bank Belegger Afbeelding 1: bank als intermediair tussen klant en belegger De obligaties worden verkocht aan beleggers die een lange investeringshorizon hebben, zoals pensioenfondsen. Vanwege de lange termijnmiddelen die zij tot hun beschikking hebben, kunnen deze partijen het marktrisico veel beter dragen dan een bank. Het kredietrisico blijft wel voor rekening van de bank. Dit garandeert dat de bank alleen kredietwaardige consumenten accepteert, en de belegger zich volledig gedekt weet tegen het risico dat de klant niet betaalt. Voor het afdekken van dit kredietrisico en de operationele kosten vraagt de bank een vergoeding in de vorm van een marge. Elke keer dat een bank een hypotheeklening verstrekt worden er precies zoveel obligaties, van één euro per stuk 2, uitgegeven als nodig is om de hypotheeklening te financieren. Deze obligaties worden geplaatst in reeds bestaande obligatieseries. De omvang van deze obligatieseries staat op voorhand niet vast, maar wordt bepaald door het aantal verstrekte hypotheekleningen gedurende de open periode. De open periode bedraagt normaal gesproken drie jaar. Daarna wordt de serie gesloten en de obligaties worden gedurende de resterende looptijd volgens het afgeproken aflossingsprofiel terugbetaald. Elke bank heeft altijd een aantal open obligatieseries beschikbaar. Deze series verschillen van elkaar met betrekking tot looptijd, rentevorm en aflossingsprofiel. Op deze manier heeft de consument altijd een ruime keuze uit diverse hypotheekvormen. 2 In Denemarken bedraagt de nominale waarde van de obligaties 1 kroon of 1 kronencent; bij de introductie in Nederland is gekozen voor obligaties met een nominale waarde van 1 euro

4 Hypotheekrente De rente op de hypotheeklening wordt bepaald door de actuele marktprijs voor de obligaties. De marktprijs van de obligaties wordt bepaald door het verschil tussen de couponrente 3 en de actuele marktrente, waarbij de volgende relatie geldt: Als de marktrente gelijk is aan de couponrente, is de marktprijs gelijk aan de nominale waarde. Als de marktrente hoger is dan de couponrente, is de marktprijs lager dan de nominale waarde. Als de marktrente lager is dan de couponrente, is de marktprijs hoger dan de nominale waarde. De marktprijs is het mechanisme dat ervoor zorgt dat de belegger altijd de actuele marktrente ontvangt op het moment van aankoop van de obligatie, ook als de couponrente afwijkt van de marktrente. Omdat de obligaties publiek genoteerd zijn, is de marktprijs, en daarmee de actuele rente, objectief vast te stellen door de consument. Als een Deense consument een huis wil kopen gaat hij naar een bank om een hypotheeklening af te sluiten. De bank controleert de kredietwaardigheid en selecteert in overleg met de consument de gewenste hypotheekvorm. De hypotheekrente wordt vastgesteld op basis van de actuele marktrente 4 plus een marge voor de bank. De marktprijs bepaalt vervolgens hoeveel obligaties de bank uit moet geven om het gewenste hypotheekbedrag te financieren. Voorbeeld Stel een consument wil een annuitaire hypotheeklening van met een vaste rente en een looptijd van 30 jaar. De overeenkomstige obligatieserie van de bank heeft een couponrente van 4%. De actuele marktrente is 4,25%, waardoor de marktprijs van deze obligaties 0,97 per stuk bedraagt. De bank moet in dat geval obligaties uitgeven om de hypotheeklening te financieren ( x 0,97 = ). De hypotheekrente voor de consument bestaat uit de actuele marktrente plus een marge voor de bank. Deze bedraagt normaal gesproken ongeveer 0,8%. De kasstroom in het eerste jaar ziet er dan als volgt uit: Consument Bank Hypotheekrente (4,25% x ): Couponrente (4% x ): Aflossing hypotheek jaar 1: Aflossing obligatielening jaar 1: Financieringskasstroom consument: Financieringskasstroom bank: Marge consument (0,8% x ): 800 Vergoeding voor bank: 800 Totale kasstroom consument: Totale kasstroom bank: De aflossing op de obligatielening vindt plaats door obligaties in zijn geheel terug te betalen aan de belegger tegen de nominal waarde van 1. Na het eerste jaar staan er dus nog obligaties uit ( / ) voor de financiering van deze hypotheeklening die nu ( / ) bedraagt. De rente en aflossing op de hypotheeklening worden direct door de bank aangewend om de rente en aflossing op de obligatielening te voldoen. De hogere aflossing op de obligatielening wordt exact gecompenseerd door de hogere rente op de hypotheeklening. Hiermee wordt het verschil in hoofdsom tussen de hypotheek- en obligatielening gedurende de looptijd precies afgelost. Omdat de kasstromen gelijk zijn aan elkaar, loopt de bank ook geen marktrisico. De bank treedt op als intermediair tussen consument en belegger en dekt het kredietrisico af. Hiervoor ontavngt de bank een vergoeding in de vorm van een marge. 3 De couponrente is het rentetarief dat de belegger ontvangt over de nominale waarde van de obligatie 4 De hypotheekrente wordt meestal pas vastgelegd op het moment van passeren van de hypotheek, maar kan ook eerder worden vastgelegd middels een zogenaamd forward contract

5 Aflosmogelijkheden Nadat de obligaties zijn uitgegeven staat de de hypotheekrente vast, ongeacht bewegingen in de marktrente die daarna plaatsvinden. De vaste hypotheekrente betekent dat de consument zekerheid heeft over zijn maandlasten. Het betalingschema staat dus vast voor de hele looptijd van de hypotheeklening. Toch kan de consument wel profiteren van bewegingen in de marktrente. Dit wordt mogelijk gemaakt door de structuur van de obligaties en de directe link met de hypotheeklening. De obligaties hebben een zogenaamde call optie. Dit betekent dat de obligaties op ieder moment tegen de nominale waarde van 1 mogen worden afgelost. Als de marktrente daalt, kan de consument hier gebruik van maken. In dat geval wordt de huidige obligatielening afgelost tegen de nominale waarde. Om de aflossing te kunnen financieren geeft de bank nieuwe obligaties uit met een lagere couponrente 5. Vanwege de directe link met de hypothecaire lening wordt deze ook aangepast. Het resultaat voor de consument is lagere maandlasten, bij een gelijke hypotheekschuld. De consument kan, net als beleggers, obligaties kopen op de beurs 6. Het unieke aan het Deense systeem is dat de hypotheeklening ook met deze obligaties afgelost kan worden. Als de marktrente stijgt, en de prijs van de obligaties dus daalt, kan de consument hiervan profiteren. De obligaties worden dan met een korting teruggekocht tegen de actuele marktprijs. Om de aflossing te kunnen financieren geeft de bank nieuwe obligaties uit met een hogere couponrente, maar wel voor een lagere hoofdsom. Vanwege de directe link met de hypotheeklening wordt deze ook aangepast. Het resultaat voor de consument is een lagere hypotheekschuld, bij gelijkblijvende maandlasten. Aanpassingen worden alleen uitgevoerd na overleg en met instemming van de consument. Er zijn geen beperking ten aanzien van het aantal malen dat de hypotheeklening kan worden aangepast. Dit betekent dat de consument continu kan profiteren van bewegingen in de marktrente: Als de rente daalt, lagere maandlasten en als de rente stijgt, een lagere hypotheekschuld. Het gevolg is dat de consument zijn hypotheeklening sneller aflost en tegen lagere kosten. Simulatie van een Deense hypotheek De werking van het Deense hypotheekmodel en de effecten voor de consument zijn uitgewerkt voor een annuitaire hypotheeklening van met een looptijd van 30 jaar. De hypotheek- en obligatierente in dit voorbeeld zijn gebaseerd op de historische renteontwikkeling tussen 1980 en ,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Obligatielening Hypotheeklening Couponrente Hypotheekrente grafiek 1: uitstaande hoofsom hypotheek- en obligatielening 5 In Denemarken worden obligatieseries gebruikt met een couponinterval van één procent; in Nederland zal worden gewerkt met een interval van een half procent. 6 In de praktijk doet de bank dit namens, en in opdracht van, de consument

6 Bovenstaande grafiek geeft op de rechteras weer hoe de hypotheekrente (blauw) in Nederland zich heeft ontwikkeld in de periode tussen 1980 en Hiervan is vervolgens de theoretische couponrente (rood) afgeleid. Op de linkeras is weergegeven hoe de uitstaande obligatielening (blauw) en hypotheeklening (rood) zich zouden hebben ontwikkeld als in 1980 een hypotheeklening van volgens het Deens model zou zijn verstrekt. Het effect van een rentestijging, en verlaging van de hoofdsom is te zien in 1981 en Verder is duidelijk zichtbaar dat de balans tussen de obligatielening en hypotheeklening continu behouden blijft ,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Aflossing obligatie Rente obligatie Aflossing hypotheek Rente hypotheek Marge Hypotheekrente Grafiek 2: aflossings- en rentebetalingen op hypotheek- en obligatielening Grafiek 2 geeft de opbouw en het verloop van de aflossings- en renteverplichtingen voor de consument en de bank weer. Voor elke periode is aan de linkerzijde van de staafgrafiek de aflossing (rood) en rente (blauw) op de obligatielening weergegeven. Aan de rechterzijde van de staafgrafiek staan aflossing (donker rood) en rente (lichtblauw) op de hypotheeklening weergegeven. Hier is duidelijk te zien dat de som van aflossing en rente op de obligatielening en de hypotheeklening exact gelijk zijn aan elkaar. De marge (donker blauw) die de consument betaalt, is de vergoeding voor de bank. Zoals te zien heeft een stijging van de rente geen effect op de aflossings- en renteverplichtingen, terwijl een rentedaling wel tot lagere aflossings- en renteverplichtingen voor de consument leidt. Deense hypotheek Traditionele hypotheek 30 jaar rentevast Traditionele hypotheek 10 jaar rentevast Traditionele hypotheek 5 jaar rentevast Aflossing Rente + marge Bruto betaling Belasting aftrek Netto betaling Tabel 1: vergelijking tussen traditionele en Deense hypotheek gebaseerd op historische renteontwikkleling Tabel 1 geeft een vergelijking weer tussen de Deense hypotheeklening en een traditionele annuitaire hypotheeklening van als deze in 1980 zou zijn afgesloten. Vanwege de hoge hypotheekrente in 1980 zijn de totale kosten voor de traditionele hypotheeklening uitgerekend voor drie rentevast periodes: 5, 10 en 30 jaar. Het voorbeeld maakt duidelijk dat de Deense hypotheeklening aanmerkelijk goedkoper is dan de traditionele hypotheeklening. De mogelijkheid om de hypotheekschuld te verlagen bij een rentestijging zorgt ervoor dat de aflossing bij de Deense hypotheeklening maar bedraagt in plaats van de De mogelijkheid om de hypotheekrente aan te passen als de marktrente daalt zorgt voor veel lagere rentebetalingen. Het totale voordeel voor de consument bedraagt 20% bij een rentevast period van 5 jaar en bijna 40% voor een rentevast periode van 30 jaar.

7 Deense model in Nederland In 2010 heb ik samen met 2 partners Solid Mortgages opgericht met als doel het Deense hypotheekmodel in Nederland te introduceren. Momenteel wordt een platform ontwikkeld dat Nederlandse banken in staat stelt om hypotheekleningen volgens het Deense model te verstrekken. Dit platform faciliteert het complete proces: advies aan consument, verwerking aanvragen en offertes hypotheekleningen, administratie van hypotheekleningen, uitgifte en management van de obligaties. De financiele crisis heeft aangetoond dat banken behoefte hebben aan alternatieven om financiering aan te trekken. Beleggers zoeken naar veilige en transparante investeringsmogelijkeheden. Consumenten willen een betaalbare en flexibele hypotheeklening. Het Deense hypotheekmodel kan de oplossing bieden voor al deze vraagstukken. Nederland is drie maal zo groot als Denemarken, verder zijn beide landen zeer vergelijkbaar. Economische indicatoren als inkomen per hoofd, werkloosheid, inflatie, overheidsuitgaven en staatsschuld liggen op dezelfde niveaus. Beide landen behoren nog steeds tot de meest kredietwaardige ter wereld met een AAArating. Als gevolg hiervan ligt het renteniveau waarop de Deense en Nederlandse overheid geld kunnen lenen ook op een nagegoeg gelijk niveau. Denemarken en Nederland voeren ook de ranglijst aan van landen met de hoogste hypotheekschuld gerelateerd aan het nationaal inkomen. Voor beide landen bedraagt dit percentage meer dan 100%. Alleen als we kijken naar de manier waarop hypotheekleningen gefinancierd worden is er een groot verschil. Het Deense systeem is een stuk efficiënter. Dit komt tot uiting in de hypotheekrente die de consument betaalt. Die hypotheekrente ligt in Denemarken, afhankelijk van de looptijd, 1,5% tot 2% lager dan in Nederland. Bovendien zijn de voorwaarden van Deense hypotheekleningen een stuk flexibeler en aantrekkelijker voor de consument. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar Hypotheekrente Nederland Hypotheekrente Denemarken Grafiek 3: actuele hypotheekrente in Nederland en Denmarken per september 2011 Voor de Nederlandse consument betekent het Deense hypotheekmodel een significante verbetering van de bestaande hypotheekvoorwaarden. Bovendien is het zeer transparant omdat de hypotheekrente is gebaseerd op de marktrente van publiek verhandelbare obligaties die de consument objectief kan vaststellen. Aanpassingen van de hypotheeklening kunnen onbeperkt worden uitgevoerd en dit kan de consument veel voordeel opleveren gedurende de looptijd. Aanpassingen worden uitsluitend doorgevoerd na advies van de bank of het intermediair en met instemming van de consument. Een Deense hypotheeklening biedt aan de ene kant de zekerheid van vaste maandlasten en volledige aflossing van de hypotheekschuld gedurende de looptijd. Aan de ander kant bestaat er de flexibiliteit om de hypotheeklening aan te passen aan de actuele marktomstandigheden. Op die manier kan de consument optimaal profiteren van bewegingen in de marktrente. Een daling van de marktrente resulteert in lagere

8 maandlasten bij een gelijke hypotheekschuld. Een stijging van de marktrente leidt tot een lagere hypotheekschuld bij gelijkblijvende maandlasten. Dit laatste zorgt er ook voor dat een waardedaling van de woning als gevolg van een rentestijging een minder negatief effect heeft. De hypotheekschuld daalt dan immers ook en verkoop van de woning resulteert dus niet, of in mindere mate, in een restschuld voor de consument. Met name dit laatste effect zorgt ervoor dat de woningmarkt veel stabieler en minder gevoelig voor rentebewegingen wordt. De adviseur zal de consument actief benaderen en informeren wanneer het aantrekkelijk is om de hypotheeklening aan te passen. Een duidelijke berekening met een vergelijking tussen de oude en nieuwe hypotheeklening, inclusief kosten, is daar onderdeel van. De consument betaalt uitsluitend administratiekosten voor de aanpassing, geen boeterente. Het aanpassen van de hypothecaire lening is eenvoudig. Indien de consument akkoord is met de aanpassing, verzorgt de bank het gehele proces. Daarnaast krijgt iedere consument toegang tot zijn persoonlijke klantportaal met alle relevante informatie over zijn hypotheeklening. Naast jaaropgaven en andere documentatie, wordt de consument hier middels voorbeelden en rekenmodules gewezen op de mogelijkheden die de actuele marktomstandigheden bieden. Het Deense model biedt banken een alternatieve wijze om financiering aan te trekken. Bovendien zorgt de structuur van de hypotheeklening, die kan worden aangepast aan de marktomstandigheden, voor een veel intensievere klantrelatie. De adviseur speelt een belangrijke rol, niet alleen op het moment van afsluiten van de hypotheeklening, maar gedurende de gehele looptijd. Omdat het marktrisico direct wordt afgedekt, kan de bank zijn kapitaal op een efficientere manier inzetten. Voor de belegger wordt een liquide en veilige obligatie gecreëerd. Omdat de bank het kredietrisico blijft behouden, zal deze alleen kredietwaardige klanten accepteren en weet de belegger zich ingedekt tegen wanbetaling. De continue uitgifte van obligaties en consumenten die vraag naar obligaties uitoefenen als de rente stijgt, zorgt ervoor dat het prijsvormingsproces wordt geoptimaliseerd. Het Deense hypotheekmodel heeft zich in ruim 200 jaar ontwikkeld tot wellicht het beste systeem ter wereld. Sinds de eerste uitgifte in 1795 heeft er nog nooit een wanbetaling op obligaties plaatsgevonden. Het systeem heeft zich staande gehouden toen Denemarken zelf failliet ging in 1813 en heeft een aantal bancaire crises overleefd. Ook de laatste financiële crisis heeft het zonder enige vorm van overheidsinterventie doorstaan. Ik ben er dan ook van overtuigd dat introductie van het Deense hypotheekmodel in Nederland een grote bijdrage kan leveren aan het herstellen van de woningmarkt. Voor informatie Meer informatie kunt u vinden op de website Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Mirjam Halverhout Telefoon: of per mail

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing oktober 2013 nummer 3 jaargang 5 Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen 02 Vertrouwen daar draait het om 08 We worden gezien als dé oplossing 16 Versterking hypotheekmarkt door een Nederlandse Hypotheek

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Investeren in Nederland

Investeren in Nederland Februari 2013 Position paper Investeren in Nederland Nederland staat voor grote uitdagingen. Bij zowel banken als de overheid ontbreken de financiële middelen om een impuls te geven aan de economie. Verzekeraars

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Marktwerking op de markt voor hypothecaire kredietverlening

Marktwerking op de markt voor hypothecaire kredietverlening Marktwerking op de markt voor hypothecaire kredietverlening Analyse van de markt voor hypotheekverstrekking en de markt voor advies door tussenpersonen Opdrachtgever: Ministerie van Financiën ECORYS-NEI

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Eindrapport Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Van lenen naar (bouw)sparen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: SNS

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

Algemene en Bijzondere Voorwaarden Dienstverlening. Beschrijving Kenmerken en Risico s. Dienstverleningsdocument - Algemeen

Algemene en Bijzondere Voorwaarden Dienstverlening. Beschrijving Kenmerken en Risico s. Dienstverleningsdocument - Algemeen Algemene en Bijzondere Voorwaarden Dienstverlening & Beschrijving Kenmerken en Risico s & Dienstverleningsdocument - Algemeen Juli 2013 Inhoudsopgave pag. I. Voorwaarden dienstverlening A. Algemene Voorwaarden

Nadere informatie