Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015."

Transcriptie

1 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82

2 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele horecabedrijven met een grote groeicapaciteit. HOF biedt beleggers de gelegenheid te beleggen in een speciaal voor dit doel speciaal uitgeschreven obligatielening. In Hoofdstuk 2 staan in een termsheet in verkorte vorm de voorwaarden daarvan beschreven. De oprichters van HOF hebben een uitstekend track record; zo zijn zij de eigenaar van het beroemde Grand Café Restaurant Loos in Rotterdam (dat in 2013 haar 25-jarig bestaan vierde) en van het in 2009 geopende Café Usine, inmiddels dé ontmoetingsplek en icoon van Eindhoven. Ook waren zij eigenaar van het door hen succesvol verkochte Wester Paviljoen en mede-eigenaar van Hotel New York (beiden te Rotterdam). Daarnaast zijn zij betrokken geweest bij de oprichting, overname en ontwikkeling van diverse bekende en spraakmakende horecabedrijven in de Maasstad waaronder de Unie, Lux, Dizzy, Floor en de Euromast. Momenteel willen zij verdere uitbreiding realiseren door het vastgoed van een van hun exploitaties aan te kopen. Ook zijn er plannen om een hotel in combinatie met een café-restaurant op te starten volgens hun bewezen concept. Een geschikte locatie is hiervoor met name bepalend. Met de obligaties die in dit memorandum beschreven worden investeert u ook hierin. Het oorspronkelijke informatiememorandum van HOF met betrekking tot de uitgifte en aanbieding van HOF obligaties dateert van maart In vergelijking met het memorandum van maart 2013 werden in dit opvolgend memorandum een aantal wijzigingen doorgevoerd. In Hoofdstuk 9 wordt een aantal wijzigingen nader beschreven. De in dit memorandum verstrekte informatie treedt voor wat betreft de obligaties die door HOF in 2013 en 2014 werden aangeboden in de plaats van de reeds eerder aan beleggers verstrekte gegevens door de vennootschap en wordt openbaar gemaakt via de website Ten aanzien van dit memorandum heeft HOF de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Toch raden wij u aan, indien u geïnteresseerd bent in de aankoop van een of meerdere obligaties van HOF uw financiële en/of fiscale adviseurs te raadplegen. Het besluit om te beleggen in de obligaties is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de belegger zelf. Rotterdam, januari Horeca Obligatie Fonds B.V. Pagina 2 van 82

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 5 Hoofdstuk 1. RISICOFACTOREN Hoofdstuk 2. KERNGEGEVENS HOF -OBLIGATIES TERM SHEET BESTEMMING VAN DE OPBRENGSTEN BELANGRIJKSTE KENMERKEN Algemeen Rendement Rentebetalingen Loyaliteitsbonus Aflossing Vervroegde aflossing Kosten Verhandelbaarheid Rechtskeuze Hoofdstuk 3. GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING VERANTWOORDELIJKE PERSONEN Verklaring ORGANISATIESTRUCTUUR Uitgevende instelling Aandeelhouders Bestuur Marketing HOF Belastingadviseur HOF Accountant HOF Juridische structuur Obligatiehouders Overige juridische aspecten GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP De oprichters Het Horeca Obligatie Fonds Hoofdstuk 4. OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN Investeringen in horecabedrijven Investeringsbeleid Huidige horecabedrijven en projecten HOF Toekomstige activiteiten / investeringen BELANGRIJKSTE MARKTEN De Nederlandse horecamarkt TENDENSEN CONCURRENTIEPOSITIE Hoofdstuk 5. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN DE FONDSINVESTERING FINANCIERING BEDRIJFSVOERING Hoofdstuk 6. FISCALE ASPECTEN Hoofdstuk 7. INFORMATIEVOORZIENING EN VERSLAGLEGGING Hoofdstuk 8. INSCHRIJVING Pagina 3 van 82

4 Hoofdstuk 9. OVERZICHT WIJZIGINGEN OBLIGATIEVOORWAARDEN EN MEMORANDUM TOELICHTING WIJZIGING OBLIGATIEVOORWAARDEN AANGEPASTE NIEUWE OBLIGATIEVOORWAARDEN EN MEMORANDUM Memorandum maart 2013 en januari Bijlagen Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3. Bijlage 4. Definities en begrippen Obligatievoorwaarden HOF -Obligaties Statuten Horeca Obligatie Fonds B.V. Inschrijfformulier Grand Café Restaurant Loos in Rotterdam Pagina 4 van 82

5 Disclaimer Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van dit memorandum. Naar het oordeel van HOF zijn de in dit memorandum opgenomen gegevens in overeenstemming met de werkelijkheid en is de opgenomen informatie op de datum van het memorandum in elk opzicht volledig, juist, accuraat en in geen enkel opzicht misleidend. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit memorandum zou wijzigen. Op het memorandum is het Nederlandse recht van toepassing. Alle Bijlagen worden steeds geacht integraal onderdeel uit te maken van dit memorandum. Dit memorandum met de daarin vermelde informatie en berekeningen is geldig tot 12 maanden na publicatie of tot vervanging daarvan door een nieuwe versie, met ingang van de datum daarvan of zoals daarin aangegeven. Alle rechten van intellectueel eigendom van dit memorandum en dit investeringsvoorstel berusten bij HOF. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van HOF. De aanbieding uit hoofde van dit memorandum valt niet binnen de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht en daarmee ook buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten daarop. De aanbieding valt wel binnen de reikwijdte van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet oneerlijke handelspraktijken en het toezicht van de AFM op de naleving daarvan. Hoewel bij de samenstelling ervan de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, worden vergissingen en druk- of spelfouten niet uitgesloten. Na het treffen van alle redelijke maatregelen en voor zover HOF bekend, zijn de gegevens in dit memorandum in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit memorandum zou wijzigen. Indien een vordering met betrekking tot de informatie in dit memorandum bij een rechtelijke instantie buiten Nederland aanhangig wordt gemaakt, zal de eiser in de procedure eventueel volgens de nationale wetgeving van de betreffende EUlidstaten de kosten voor de vertaling van dit memorandum dragen voordat de vordering wordt ingesteld. Degenen die de samenvatting van dit memorandum, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben opgesteld en voor publicatie of verspreiding daarvan hebben zorg gedragen, kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting in samenhang met de andere delen van het memorandum misleidend, onjuist of inconsistent is. Indien dit memorandum en de onderliggende documenten die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen onderling verschillen, hebben de originele documenten voorrang op de weergave daarvan in dit memorandum. SAMENVATTING Pagina 5 van 82

6 De definities en begrippen zoals opgenomen in Bijlage 1, gelden onverkort voor dit memorandum en deze samenvatting daarvan. In dit memorandum wordt de mogelijkheid beschreven in het verleden, het heden en de toekomst om te beleggen in obligaties. Het Horeca Obligatie Fonds geeft de obligaties uit en verzorgt de informatievoorziening naar deelnemers en geïnteresseerden. Deze samenvatting is onderdeel van het memorandum en is bedoeld om een globaal beeld van de propositie te geven. Een beslissing om in de obligaties te beleggen dient gebaseerd te zijn op de volledige informatie van dit memorandum, dus niet uitsluitend op deze samenvatting. De samenvatting kan worden gelezen als een inleiding op het memorandum. De informatie in dit memorandum vervangt en treedt in de plaats van het informatie in het memorandum dat geldig was gedurende en terzake van de uitgifte en aanbieding van HOF obligaties in de periode april 2013 april H1. RISICOFACTOREN Investeerders dienen te beseffen en te aanvaarden dat het beleggen in obligaties niet zonder risico s is. Het is mogelijk dat de hier beschreven risico s zich in combinatie met elkaar voordoen, hetgeen een drukkende werking kan hebben op de waardeontwikkeling van horecabedrijven, projecten of het algehele rendement. Naast de in dit hoofdstuk beschreven risico s kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat de uitgangspunten waarvan is uitgegaan bij het opstellen van dit memorandum niet langer onverkort van toepassing zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat het rendement lager uitvalt dan verwacht of dat zelfs verlies wordt geleden. Een obligatiehouder loopt in een dergelijk geval het risico het bedrag dat hij voor de obligatie heeft betaald te verliezen. Als investeerder wordt u geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te hebben beoordeeld, kennis te hebben genomen van de voorwaarden en pas daarna te beslissen tot het aangaan van deze obligatielening. De risicofactoren zijn in alfabetische volgorde met name: Bestemmingsplan en vergunningen Calamiteiten en verzekeringen Concentratierisico Concurrentie Debiteurenrisico Documentatierisico Exploitatierisico Gebruik verkregen middelen Gelieerde partijen Inflatie en valuta Informatierisico Juridisch Liquiditeitsrisico Lock-up risico Marktrisico Ontwikkelingsrisico Plaatsingsrisico en onderfinanciering Personeel Politiek Prestatierisico Renterisico (Rest)waarde- en exitrisico Solvabiliteitsrisico Taxatierisico Vervroegde aflossing Wetgeving Pagina 6 van 82

7 De risico's worden in alfabetische volgorde weergegeven om aan te geven dat het voor HOF niet mogelijk is om vooraf een betrouwbare inschatting te maken van zaken als (i) de volgorde waarin de risico's zich voordoen, (ii) de mate van waarschijnlijkheid daarvan, of (iii) de mogelijke nadelige gevolgen daarvan, in combinatie met de mogelijkheden of de kosten om dergelijke risico's achteraf nog te verminderen of de nadelige gevolgen daarvan achteraf te verminderen of te compenseren. H2. KERNGEGEVENS VAN DE HOF -OBLIGATIES HOF biedt zowel natuurlijke als rechtspersonen de mogelijkheid deel te nemen in de volgende door haar uitgeschreven obligatielening. Belangrijke kenmerken van de obligaties zijn: De HOF -Obligaties dienen ter financiering van Nederlandse horecabedrijven De uitgifte van HOF -Obligaties is groot maximaal en is verdeeld in maximaal 300 Obligaties De nominale waarde per obligatie bedraagt De uitgifteprijs per obligatie is (inclusief 2,5% emissiekosten) Couponrente per obligatie bedraagt 7% per jaar De couponrente wordt per 3 maanden (*) uitgekeerd (op verzoek van de investeerder kan HOF de rente per 12 maanden uitkeren). De ingangsrente start vanaf de stortingsdatum De looptijd bedraagt 6 jaar Loyaliteitsbonus: naast de jaarlijkse vaste couponrente geeft de obligatie uitsluitend bij reguliere aflossing aan het einde van de looptijd recht op een Loyaliteitsbonus van 2% van de hoofdsom Vervroegde aflossing: de Call-bonus is 2,5% van de hoofdsom, bij tussentijdse aflossing door HOF Tussentijds verhandelbaar Deelname mogelijk vanaf Fiscaal regime voor de inkomstenbelasting: bij particuliere beleggers geldt box 3 Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de obligaties HOF beoogt met de opbrengst van de emissie van de obligatielening nieuwe en bestaande professionele horecabedrijven te financieren met een grote groeicapaciteit voor wat betreft omzet en/of cashflow. De projecten waarin HOF investeert met de opbrengst van de obligatielening kunnen ook gedeeltelijk bancair worden gefinancierd en zullen op de website van HOF worden vermeld. De opbrengst van de obligatielening zal door HOF worden aangewend ten dienste van investeringen in horecabedrijven met het daaraan verbonden vastgoed, zowel als voor de financiering van de operationele kosten van bedrijfsvoering van HOF, meer in het bijzonder voor mogelijke onderzoeken en acquisitie van horecabedrijven en -projecten, marketingkosten en exploitatiekosten. HOF zal, afhankelijk van de marktsituatie, investeren in (de meest) kansrijke projecten die zich voordoen. Deze investeringen vinden plaats in het kader van de ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen haar eigen (groep van) onderneming(en) als hoofdactiviteit. HOF zal de gelden die door de emissie van obligaties zijn verkregen (voornamelijk) uitzetten binnen haar eigen groep (van ondernemingen). Vanaf de stortingsdatum (aanvangsdatum of eerdere bijschrijving op de bankrekening van HOF) ontvangt de obligatiehouder een couponrente van 7% per jaar (rentebetaling per 3 maanden). Bij aflossing van de obligatie op expiratiedatum ontvangt de obligatiehouder zijn inleg van per obligatie, plus de nog verschuldigde couponrente. De obligatiehouder kan HOF verzoeken de obligatie tussentijds af te lossen danwel deze terug- of door te verkopen. Voor de condities daarvoor zie paragraaf 'Verhandelbaarheid'. Ook HOF kan te allen tijde de Pagina 7 van 82

8 obligatie tussentijds aflossen (bijvoorbeeld wanneer projecten worden verkocht), oftewel callen. In dit geval ontvangt de obligatiehouder naast zijn inleg een call-bonus van 2,5%. Deze obligatielening wordt aangegaan voor bepaalde tijd (6 jaar). De obligaties kunnen worden gekocht vanaf het moment van uitgifte van de obligatielening en de inschrijvingsperiode vangt niet eerder aan dan op het moment van publicatie van het Memorandum en zal eindigen op het moment dat de aanbieding van de Obligaties is voltekend. De obligaties zijn rentegevend conform de voorwaarden vanaf het moment van ontvangst op de bankrekening van het Horeca Obligatie Fonds B.V., waarbij de rente per 3 maanden achteraf wordt uitgekeerd. H3. GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING Verantwoordelijke personen Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) is als enige verantwoordelijk voor de volledige inhoud van dit memorandum. HOF verklaart dat zij alle redelijke maatregelen heeft getroffen om te garanderen dat de gegevens in het memorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. HOF verklaart, voor zover aan de vennootschap bekend, dat de gegevens in het memorandum per de datum van publicatie in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het memorandum zou wijzigen. Op het memorandum is het Nederlands recht van toepassing. Alle bijlagen worden steeds geacht integraal onderdeel uit te maken van dit memorandum. Organisatiestructuur Het Horeca Obligatie Fonds B.V. is gestructureerd in de vorm van een obligatiefonds. Dat wil zeggen dat beleggers deelnemen door middel van de aankoop van obligaties. Obligatiehouders behalen rendement op hun inleg door de rentebetalingen en aflossingen en eventueel in geval van verhandeling mogelijk ook door fluctuaties in de waardering van de obligatie. De obligatiehouders hebben een rechtstreekse vordering op het Horeca Obligatie Fonds B.V. Het Horeca Obligatie Fonds B.V. is de uitgevende instelling van de obligaties. Het investeren en monitoren van de projecten wordt door HOF en eventuele projectvennootschappen gerealiseerd. HOF verzorgt de toewijzing van de obligaties die onder haar verantwoordelijkheid worden uitgegeven alsmede de administratie daarvan. De informatievoorziening naar deelnemers en belangstellenden zal door HOF worden verzorgd. H4. BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN Investeringen in horecabedrijven Het Horeca Obligatie Fonds B.V. investeert zowel in veelbelovende nieuwe als in reeds bestaande professionele horecabedrijven met een grote groeicapaciteit voor wat betreft omzet en/of cashflow. De oprichters van HOF willen momenteel verdere uitbreiding realiseren door het vastgoed van een van hun exploitaties aan te kopen. Ook zijn er plannen om een hotel in combinatie met een café-restaurant op te starten volgens hun bewezen concept. Een geschikte locatie is hiervoor met name bepalend. HOF zal kapitaal gaan aantrekken en met de verkregen middelen uit onder meer het uitgeven van obligatieleningen trachten te komen tot een versnelde groei en uitbreiding van de exploitaties (waaronder de aankoop van onroerend goed), en een verbetering van de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Investeringsbeleid HOF richt zich op ondernemingen die voldoen aan het MKB criterium en participeert in kansrijke en (op termijn) rendabele bedrijven. HOF richt zich op bedrijven die additioneel risicodragend vermogen nodig hebben met coachable management dat inziet dat advisering en begeleiding van een ervaren ondernemer/manager de waardevermeerdering van hun onderneming ten goede komt. HOF participeert in kansrijke en groeigerichte bedrijven met voldoende sustainable competitive advantage - met in beginsel (binnen 1 jaar) een verwachte positieve cashflow. Pagina 8 van 82

9 Ten behoeve van de investering zal voor elk project overleg plaatsvinden met een externe partij (accountant) en zal hiervan zal een verslag opgemaakt worden, om zodoende verantwoording voor de investering te kunnen vastleggen. BELANGRIJKSTE MARKTEN Horecamarkt in nederland Doordat banken (in de huidige markt) beperkt en in veel gevallen geen horeca meer willen financieren worden ook uitbreidingen, verbouwingen en nieuwe ontwikkelingen binnen bestaande horecabedrijven beperkt. Voorts is er een proces gaande waarbij de brouwerijen op grote schaal terugkeren naar hun core-business en het financieren van horecabedrijven steeds minder zien als een vanzelfsprekendheid. De afhoudende houding van de brouwerijen heeft de banken die door de economische neergang in de afgelopen jaren en de nieuwe regelgeving toch al moeilijker benaderbaar zijn geworden in veel gevallen bijna onbereikbaar gemaakt voor horecaondernemers. In het derde kwartaal van 2014 heeft de horecasector, net als in het eerste halfjaar, veel meer omgezet dan een jaar eerder. Een voorzichtig economisch herstel, maar ook het relatief warme weer hebben de horecaondernemers opnieuw aan meer omzet en een hoger volume geholpen. Consumenten gaven in de eerste drie kwartalen beduidend meer uit in de horeca. De horeca heeft in het derde kwartaal van 2014 ca. 4,7% meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet groeit al vijf kwartalen op rij. De groei is in het derde kwartaal wel iets afgezwakt ten opzichte van het eerste halfjaar (omzetgroei bijna 6,5%). Alle deelbranches in de horeca realiseerden wederom omzetgroei. Kantines en cateringbedrijven deden het, samen met de restaurants, het beste met 5,7% omzetgroei. Ook snackbars (inclusief ijssalons) en hotels boekten een solide groei. De sterke omzetgroei van de cafés van het eerste halfjaar is afgenomen tot een groei van 2,2 % in het derde kwartaal van 2014 ten opzichte van een jaar eerder. Ook voor wordt een lichte toename van de horecabestedingen voorzien, als gevolg van toenemende consumentenbestedingen, dalende werkloosheid en een verder aantrekkende economie. De gestage groei in de horeca en recreatie in 2014 zet zich in naar verwachting voort met een verwachte volumegroei van gemiddeld 1%. Het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie in 2014 blijft naar verwachting aanhouden volgens het CPB. Na een groei van 0,75% in 2014 zet de groei in naar verwachting door met 1,5%. Deze toename wordt onder andere gedreven door aantrekkende consumptie van huishoudens en oplopende investeringen van bedrijven. De verwachting is derhalve dat het consumentenvertrouwen verder zal gaan toenemen en mogelijk dan ook zal leiden tot een verhoging van de investeringen in de horecasector. CONCURRENTIEPOSITIE De oprichters van HOF hebben ruime kennis en ervaring opgedaan in met name Rotterdamse horeca op operationeel, organisatorisch, beleidsmatig, bestuurlijk en financieel gebied. Zij zijn betrokken geweest bij de oprichting en ontwikkeling van diverse (inter)nationaal bekende horecabedrijven in de havenstad. HOF kan middels haar uitgebreide netwerk in Nederland in een vroeg stadium kansen herkennen en omzetten in goed renderende projecten. Zij maakt daarbij gebruik van haar rijke ervaring, én van de expertise en diensten van specialisten, bij het investeren in verschillende projecten. H5. FINANCIEEL HOF is opgericht op 12 maart Per de datum van dit memorandum zijn de jaarcijfers over 2013 en 2014 nog niet beschikbaar. Deze zullen naar verwachting binnen een periode van twee maanden na publicatie van dit memorandum bekend worden gemaakt. In dit memorandum worden dan ook nog geen historische of vergelijkende cijfers over verstreken boekjaren verstrekt. De jaarrekeningen zullen door een externe accountant worden samengesteld. De jaarrekeningen zoals opgesteld door HOF zullen na vaststelling door het bestuur van HOF voor de obligatiehouders ten kantore van HOF ter inzage liggen. Pagina 9 van 82

10 HOF beoogt met de opbrengst van de emissie van de obligatielening nieuwe en bestaande professionele horecabedrijven te financieren met een grote groeicapaciteit voor wat betreft omzet en/of cashflow. De projecten waarin HOF investeert met de opbrengst van de obligatielening kunnen ook gedeeltelijk bancair worden gefinancierd en zullen op de website van HOF worden vermeld. De rentebetalingen van de obligaties dienen onder meer voldaan te worden uit de exploitatieopbrengsten uit horecaprojecten en bedrijven. De aflossing van de obligaties zal uiteindelijk geschieden uit de gedurende een aantal jaren genoten exploitatieopbrengsten, mogelijke verkoop van projecten of onroerend goed, en overige inkomsten. H6. FISCALE ASPECTEN In Nederland woonachtige particulieren zijn belastingplichtig in Nederland voor hun wereldinkomen. Dit betekent dat de inkomsten die deze natuurlijke personen uit hun participatie genieten, opgenomen dienen te worden in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Voor zover geïnvesteerd wordt vanuit het privé vermogen zullen de inkomsten uit de participatie worden belast in Box III. Dit is slechts anders indien sprake is van ondernemingsvermogen dan wel resultaat uit overige werkzaamheden. Alsdan wordt de participatie belast in box I. In Nederland gevestigde vennootschappen zijn vennootschapsbelastingplichtig in Nederland voor hun wereldinkomen. Dit betekent in beginsel dat de inkomsten die de BV en/of NV met de producten geniet, opgenomen dienen te worden in de Nederlandse belastinggrondslag. Koerswinsten die worden gerealiseerd maken deel uit van de in Nederland belastbare winst, waarbij eventuele koersverliezen reeds in aanmerking kunnen worden genomen, ook wanneer ze nog niet zijn gerealiseerd. H7. INFORMATIEVOORZIENING EN VERSLAGLEGGING De (potentiële) obligatiehouder wordt bij de uitgifte van obligaties door HOF met dit memorandum voorzien van alle relevante informatie om weloverwogen een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Tevens worden de obligatiehouders periodiek geïnformeerd over de financiële situatie van de vennootschap en actuele ontwikkelingen in de portefeuille. Jaarlijks ontvangen de obligatiehouders een jaaropgave ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Tussentijds zal de emittent bij belangrijke ontwikkelingen de obligatiehouders al dan niet in de vorm van een nieuwsbrief informeren (binnen twee maanden na publicatie van dit memorandum zal naar verwachting een nieuwsbrief worden uitgebracht, waarin de jaarcijfers over 2013 en 2014 worden toegelicht). Tevens zal via de website informatie kunnen worden verstrekt. H8. INSCHRIJVING De inschrijvingsperiode, dat wil zeggen de periode dat de obligaties worden aangeboden, vangt niet eerder aan dan op het moment van publicatie van het memorandum en zal eindigen op het moment dat de aanbieding van de obligaties is voltekend. U kunt zich inschrijven op de aanbieding van HOF door het inschrijfformulier zoals opgenomen in Bijlage 4 bij dit memorandum, juist en volledig ingevuld aan HOF te sturen. Pagina 10 van 82

11 Grand Café Restaurant Loos in Rotterdam Pagina 11 van 82

12 Hoofdstuk 1. RISICOFACTOREN Algemeen Investeerders dienen te beseffen en te aanvaarden dat het beleggen in obligaties niet zonder risico s is. In dit hoofdstuk worden in alfabetische volgorde de meest voorkomende risico s ten aanzien van het investeren in de activiteiten van HOF, respectievelijk in de onderliggende portefeuille uiteen gezet, alsmede de specifieke risico s van beleggen in de obligaties zelf. De risico's worden in alfabetische volgorde weergegeven om aan te geven dat het voor HOF niet mogelijk is om vooraf een betrouwbare inschatting te maken van zaken als (i) de volgorde waarin de risico's zich voordoen, (ii) de mate van waarschijnlijkheid daarvan, of (iii) de mogelijke nadelige gevolgen daarvan, in combinatie met de mogelijkheden of de kosten om dergelijke risico's achteraf nog te verminderen of de nadelige gevolgen daarvan achteraf te verminderen of te compenseren. Het is mogelijk dat de hierna beschreven risico s zich zelfstandig of in combinatie met elkaar voordoen, hetgeen een drukkende werking kan hebben op de waardeontwikkeling van horecabedrijven, projecten of het algehele rendement. Naast de in dit hoofdstuk beschreven risico s kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat de uitgangspunten waarvan is uitgegaan bij het opstellen van dit memorandum niet langer onverkort van toepassing zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat de waardeontwikkeling of het rendement lager uitvalt dan verwacht of zelfs dat er verlies wordt geleden. Een obligatiehouder loopt in een dergelijk geval het risico het bedrag dat hij voor de obligatie heeft betaald of ingelegd te verliezen. Dit memorandum bevat toekomstgerichte verklaringen die risico s en onzekerheden inhouden. De echte resultaten kunnen uiteindelijk duidelijk verschillen van de verwachte resultaten zoals voorgesteld in dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten gevolge van bepaalde factoren, zoals onder meer de risico s die hieronder en elders in het memorandum beschreven worden. Obligatiehouders hebben geen zekerheid dat de aannames daadwerkelijk zullen resulteren in de door de vennootschap voor mogelijk gehouden waardeontwikkelingen of rendementen. Als investeerder wordt u geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te hebben beoordeeld, kennis te hebben genomen van de voorwaarden en pas daarna te beslissen tot het aangaan van deze obligatielening. Bestemmingsplan en vergunningen Bij het participeren in horecabedrijven en projecten is HOF in het algemeen afhankelijk van zaken zoals bestemmingsplannen, bouw- en milieuvoorschriften. HOF blijft afhankelijk van alle relevante ontwikkelingen op dit terrein. Het risico bij vergunningen in het algemeen is dat deze niet, later of onder andere voorwaarden dan verwacht worden afgegeven. Calamiteiten en verzekeringen Bij mogelijke investeringen bestaat gedurende de investeringsperiode de kans dat horecabedrijven, projecten of producten in portefeuille schade oplopen. Schade aan horecabedrijven, projecten of producten in de portefeuille kan ontstaan door brand, wateroverlast, molest, diefstal of ander van buiten komend onheil. Dit kan een negatieve invloed hebben op de waarde van dergelijke bedrijven, projecten en/of producten. HOF zal een aantal verzekeringen afsluiten ter dekking van de normale bedrijfsmatige risico s. Het kan zijn dat verzekeringen geen of niet een volledige dekking bieden voor bepaalde risico s, zowel nu als in de toekomst. Bepaalde risico s zijn niet te verzekeren zoals oorlogen, terreur en natuurrampen. Voor zover dit niet is verzekerd, kunnen dergelijke calamiteiten onvoorziene kosten met zich meebrengen voor de vennootschap om de schade te herstellen en/of kan van invloed zijn op de (uiteindelijke) opbrengsten voor beleggers. Daarnaast zal er sprake kunnen zijn van een eigen risico per verzekering. Een beroep op een dergelijk eigen risico komt ten laste van het resultaat van de vennootschap en/of kan mede van invloed zijn op de (uiteindelijke) opbrengsten. Bij het Pagina 12 van 82

13 afsluiten van de verzekeringen wordt door HOF een afweging gemaakt tussen de hoogte van het eigen risico per gebeurtenis en de daaraan gekoppelde te betalen premie. Concentratierisico HOF ontplooit haar activiteiten op het terrein van investeringen in de Nederlandse horeca- en voedingsmiddelenindustrie). Hoewel de bedrijven of projecten een zekere variëteit kennen, is sprake van een concentratierisico. Als gevolg van deze relatief beperkte spreiding binnen de portefeuille van activiteiten, is deze gevoelig voor veranderingen in het economisch klimaat in deze regio en in deze categorie. Concurrentie HOF is actief op de markt van investeringen in Nederlandse horecabedrijven en projecten. Op deze markt zijn spelers actief die concurreren in onderzoek, ontwikkeling en uitvoering c.q. commercialisatie van verschillende projecten. Ervaring en strategisch inzicht bepalen voor een groot gedeelte de positie die wordt ingenomen tussen deze spelers. Bovendien vormen ook human resources, het op efficiënte wijze rekruteren en behouden van gekwalificeerd personeel c.q. contractpartners en de hoogte van aangetrokken kapitaal, de sterktepositie van een onderneming. Deze markt is een competitieve sector. Concurrenten van HOF kunnen wedijveren bij investeringen. Mogelijk is dat concurrenten projecten ontwikkelen die rendabeler of beter betaalbaar zijn dan projecten van HOF of in snelheid vooruit lopen. Ontwikkelingen bij concurrenten kunnen ertoe leiden dat de ontwikkeling van activiteiten bij onderdelen van de portefeuille voorbijgestreefd wordt. Dit kan invloed hebben op de performance van de vennootschap en/of mede van invloed zijn op de opbrengsten voor beleggers. Debiteurenrisico Dit betreft het risico dat de uitgevende instelling HOF niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de obligatiehouders kan voldoen. HOF en (groeps)projectvennootschappen hebben inkomsten uit de exploitatie van bedrijven in de Nederlandse horeca. Rente, bonus en aflossing van de obligaties zullen uit de exploitatie van deze projecten betaald moeten (kunnen) worden. Er bestaat ook een risico dat één of meer contractpartners en/of kopers hun verplichtingen niet of niet tijdig kunnen voldoen. Er kan bovendien op voorhand niet worden uitgesloten dat deze overeenkomsten tussentijds worden beëindigd dan wel dat deze derden in staat van insolventie geraken. In een aantal gevallen worden transacties niet volledig vooraf gedocumenteerd. Dat geldt in het bijzonder in die gevallen waarin het transacties betreft tussen (rechts- )personen waar de vennootschap, haar onderneming of haar aandeelhouders zodanig aan gelieerd zijn of (in )direct een zo grote mate van (beleidsbepalende) zeggenschap hebben, dat afdwinging van naleving van betalingsverplichtingen al in zekere mate gewaarborgd kan worden. Andere gelegenheden waarbij bij HOF of haar projecten sprake kan zijn van de verschuldigdheid van op geld waardeerbare verplichtingen zonder dat daarbij sprake is van schriftelijke overeenkomsten betreffen bij voorbeeld (i) leveringen van goederen of diensten voor- of achteraf, (ii) opties of vergelijkbare termijncontracten, privileges of (voor-) rechten, (iii) administraties van rekening-courantverhoudingen, (iv) uitzettingen van niet-opvorderbare gelden, (v) vooruitbetalingen en overboekingen op (derdengeld)rekeningen, (vi) leveringen in consignatie of onder voorbehoud, (vii) mondelinge overeenkomsten of toezeggingen, (viii) in bewaringnemingen of middellijke leveringen van goederen of diensten, (ix) reserveringen of (x) garanties of borgstellingen. In al deze gevallen die zich in de praktijk regelmatig voordoen, ook bij substantiële bedragen en investeringen kan er sprake zijn van een verhoogd debiteurenrisico voor HOF in vergelijking met overeenkomsten die wel volledig schriftelijk werden uitgewerkt. Documentatierisico HOF heeft naar beste vermogen getracht bij het vaststellen van de structuur alle voorzienbare risico s binnen het kader van deze structuur te benoemen, met name in dit memorandum, en waar mogelijk te beperken. Het valt echter op voorhand niet geheel uit te sluiten dat gedurende de looptijd van de obligatie of daarna er zich nog één of meer risico s voordoen die ten tijde van de structurering en het daarbij behorende documentatietraject niet voorzienbaar waren en derhalve niet voorzien zijn. Investeerders worden uitgenodigd om waar zij dergelijke Pagina 13 van 82

14 (potentiële) risico's zelf of in vergelijkbare projecten wel zien daarover contact op te nemen met de vennootschap zodat de inventaris daarvan in dit memorandum verder kan worden uitgebreid. Exploitatierisico Uit de exploitatie van de projecten dient rente en aflossing van de obligaties te worden voldaan. Er bestaan meerdere onzekere factoren die de exploitatie kunnen beïnvloeden. In de exploitatiekosten van de projecten waarin geïnvesteerd wordt zal worden uitgegaan van inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan overeenkomstig de verwachte opbrengsten. Hoewel de inschattingen zo realistisch mogelijk zijn gemaakt, kunnen er afwijkingen tijdens de looptijd van het project of product optreden die de kasstromen en het rendement (zowel naar beneden als naar boven) kunnen beïnvloeden. Het exploitatierisico heeft betrekking op afwijkingen van onder andere onderhoudskosten, kosten van marketing-, management en verzekering en andere operationele of beheerskosten. Zo bestaat het risico dat de aan te leggen voorzieningen of installaties of producten gebreken vertonen die niet of onvoldoende uit controles en testen naar voren zijn gekomen en die niet verhaalbaar zijn op andere partijen. Zo kan er, naast de bevindingen van de technische inspectie, bijvoorbeeld sprake zijn van niet eerder onderkende storingen of verborgen gebreken of beperkingen ten aanzien van eigendom en gebruik. Mocht er gedurende de looptijd van de obligaties sprake zijn van gebreken van welke aard ook, dan kan dit leiden tot herstelkosten en/of kosten in verband met aansprakelijkheidstelling en/of vermindering van de capaciteit tot het genereren van verkoopopbrengsten van projecten (en/of producten), hetgeen onder meer een negatief effect kan hebben op het rendement voor de vennootschap en/of op de opbrengsten voor de beleggers. Ook is het mogelijk dat de voorgenomen plannen dan geheel of gedeeltelijk geen doorgang kunnen vinden. Gebruik verkregen middelen HOF zal, onder de voorwaarden van de akte zoals opgenomen in dit memorandum, over een zekere mate van flexibiliteit en vrijheid kunnen beschikken in de bestemming en het gebruik van de uit de obligatielening verkregen middelen. De vennootschap is van plan de netto verkregen middelen uit deze lening te gebruiken zoals aangegeven in de obligatievoorwaarden opgenomen in Bijlage 2 bij dit memorandum en voor de algemene ondernemingsdoelstellingen die daaraan gerelateerd zijn. Als deze middelen niet oordeelkundig besteed worden kan dat de capaciteit van de vennootschap om haar beoogde activiteiten uit te voeren in het gedrang brengen en kan dat financiële verliezen veroorzaken die op hun beurt een aanzienlijk schadelijk effect kunnen hebben op de obligatielening voor de nabije toekomst. Dat zal met name ook het geval zijn, wanneer de onderneming minder investeringen en vermogen zal weten aan te trekken dan begroot voor de door haar in gang gezette ontwikkelingen en ondernemingsactiviteiten. HOF zal over flexibiliteit en vrijheid beschikken om te beslissen over de bedragen en de planning van de werkelijke uitgaven van de vennootschap. Deze zullen uiteindelijk afhangen van veel verschillende factoren, waaronder de status van de eventuele inspanningen bij onderliggende horecabedrijven en projecten, de uiteindelijk verkregen middelen uit de investeringen, de inzet van alternatieve vormen van financiering en de overige inkomsten en resultaten van de vennootschap. Gelieerde partijen In de samenwerking en de transacties met betrokken partijen of derden is niet uit te sluiten dat deze samenwerking en/of transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke transacties waarbij tegenstrijdige belangen, direct of indirect, in welke vorm of omvang dan ook, een rol zouden kunnen spelen. De samenwerkingen en transacties zoals in dit memorandum beschreven vinden voor zover de vennootschap bekend en niet expliciet anders aangeduid in dit memorandum, steeds onder gebruikelijke, marktconforme voorwaarden plaats. Transacties en samenwerking tussen gelieerde partijen en transacties met een (potentieel) belangenconflict kunnen zowel een positief als negatief effect hebben op de performance van de vennootschap in het algemeen en op het rendement dat met de investeringen behaald wordt. Pagina 14 van 82

15 Inflatie en valuta Inflatie en wisselkoersen zijn afhankelijk van diverse economische factoren en hebben invloed op de prognoseberekeningen. Als de werkelijke inflatie of wisselkoersen anders zijn dan de gehanteerde percentages respectievelijk verhouding in de prognose, kan het rendement lager zijn dan waarop gerekend werd. Mede ten gevolge van inflatie kan de reële ontwikkeling van (product)prijzen dalen. Ook wisselkoersfluctuaties tussen de euro en de andere munteenheden waarin HOF (in-)direct zaken doet, kunnen aanleiding geven tot winsten of verliezen. Informatierisico Dit betreft het risico dat de door, namens, vanwege of ten behoeve van HOF verstrekte informatie niet juist, ontijdig en/of onvolledig is. HOF heeft de nodige zorg betracht bij het (doen) verstrekken en onderzoeken van deze informatie, maar kan niet onder alle omstandigheden garanderen dat de ontvangen of verstrekte informatie actueel, volledig en volledig accuraat is of blijft. HOF kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties, eigenschappen of omstandigheden die zich op enig moment (kunnen) voordoen en waar de vennootschap niet, ontijdig of onvolledig kennis van heeft kunnen nemen. De diverse rapportages, aannames en verwachtingen die in dit memorandum worden genoemd zijn gebaseerd op actuele informatie. Omdat deze kunnen verschillen van de informatie die vooraf of vanaf de aanbieding van een product tot op de dag van publicatie van dit memorandum aan de vennootschap (volledig) bekend was of aan investeerders verstrekt werd, treedt de informatie in dit memorandum in de plaats van alle eerder verstrekte informatie met betrekking tot obligaties of de investeringen waar ze betrekking op hebben. Dat geldt ook in die gevallen waarin eerder verstrekte informatie op zichzelf of in onderlinge samenhang tegenstrijdig is (geweest) met later of anderszins verstrekte informatie. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Obligatievoorwaarden en de informatie in dit memorandum, heeft de tekst in de Obligatievoorwaarden evenwel steeds voorrang. Met betrekking tot informatie over verwachtingen inzake toekomstige ontwikkelingen dient ook anderszins de nodige voorzichtigheid te worden betracht. Hoewel de uitgesproken verwachtingen gebaseerd zijn op zichtbare tendensen en uitspraken van objectieve deskundigen, internationaal en ter plaatse, geeft dit geen garantie dat de verwachting ook zal uitkomen. Mocht dit niet zo zijn, dan kan dit invloed hebben op de waarde van de aangeboden obligaties en/of de uitkering daarop. Juridisch Bij de uitwerking van de juridische structuur zoals verwoord in dit memorandum, is een groot aantal partijen betrokken. Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte overeenkomsten met zorg zijn opgesteld, valt niet uit te sluiten dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan, dan wel dat er zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. De tekst van de originele documenten en overeenkomsten die opgenomen zijn in het memorandum of waaraan daarin verwezen wordt, prevaleert boven die van het memorandum zelf. Onder het juridisch risico vallen ook de (veranderende) opvattingen van de Europese en Nederlandse wet- en regelgever(s) en die van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ('AFM') en De Nederlandsche Bank ('DNB') als toezichthouders op naleving daarvan en als verstrekkers van vergunningen voor financiële ondernemingen. Ook (ontijdige, beperkte of voorwaardelijke) goedkeuring van financiële producten van de vennootschap door deze toezichthouders kan de ontwikkeling van de vennootschap en haar onderneming negatief beïnvloeden. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat HOF over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Verminderde opbrengsten kunnen leiden tot een gebrek aan liquiditeit. Gebrek aan liquiditeit kan ook ontstaan wanneer de vennootschap er onvoldoende in slaagt de voor haar bedrijfsvoering en plannen of die van gelieerde derde partijen benodigde middelen aan te trekken binnen het daarvoor opgestelde tijdschema. Een groot deel van het vermogen van HOF bestaat uit vreemd vermogen. Indien de participaties door HOF in horecaprojecten onvoldoende rendabel zijn, bestaat het risico dat HOF niet (langer) aan haar verplichtingen uit hoofde van het vreemde vermogen kan voldoen, waaronder jegens de obligatiehouders. Pagina 15 van 82

16 Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de vennootschap en het project, de marktomstandigheden en de interesse van derden en de specifieke kenmerken van het product, kan de vennootschap de terug- of uitbetaling van rendement of hoofdsom in geval van een (acuut of dreigend) gebrek aan liquiditeit, in voorkomende gevallen zonder voorafgaande aankondiging of motivatie, uitsluiten, beperken of converteren in alternatieve regelingen of vergoedingen, die niet in alle gevallen gelijksoortig of van gelijke waarde of timing zullen zijn als de oorspronkelijk bedoelde of in het vooruitzicht gestelde of gesuggereerde uitkeringen of terugbetalingen. Lock-up risico De obligaties zijn onderhands verhandelbaar. Het lock-up risico bestaat hieruit, dat er op een bepaald moment een discrepantie bestaat tussen vraag en aanbod en dat de obligatiehouder van de obligatie niet kan verkopen. Dit risico wordt vergroot vanwege het feit dat de HOF obligaties niet verhandeld worden op een gereguleerde markt. Daarnaast bestaat het risico dat HOF de obligatie(s) niet voortijdig kan of wil inkopen (bijvoorbeeld door gebrek aan liquiditeit) en dat u uw investering in obligatie(s) langer aan moet houden dan op dat moment door de investeerder(s) daarin wenselijk wordt gevonden. Marktrisico Dit risico hangt samen met het algemeen economisch klimaat. Er is een samenhang tussen de algemene ontwikkeling van de Nederlandse en de wereldeconomie en de prijs- en waardeontwikkeling van horecabedrijven en projecten. Als gevolg van wijzigende economische omstandigheden of een conjunctuurdaling kunnen prijzen dalen. Een negatieve economische ontwikkeling leidt er ook toe dat ondernemers en consumenten minder mogelijkheden hebben om te investeren. De ontwikkeling van de markt van investeringen in Nederlandse horecabedrijven en projecten in de specifieke omgeving van het onroerend goed in de portefeuille kan afwijken van het landelijke beeld. Hierdoor kan de ontwikkeling van de verkoopprijs van de portefeuille van HOF, voor zichzelf of ten behoeve van derden, afwijken van de gemiddelde trend in Nederland. Personeel Het succes van HOF is afhankelijk van de voortgezette inspanningen van de vennootschap en (haar) personeel en contractpartners in Nederland. Hoewel HOF over het algemeen geen belangrijke problemen verwacht in het behoud van deskundige werknemers of functionarissen, kunnen de werknemers (in haar groep van ondernemingen) hun dienstverband beëindigen. Men kan niet verzekeren dat de vennootschap (of haar groepsondernemingen) in staat zal zijn om dergelijk personeel tegen aanvaardbare voorwaarden te behouden en waar nodig aan te trekken. Indien HOF (of haar groepsondernemingen) er niet in slaagt om het nodige personeel of contractpartners aan te (doen) trekken of om dergelijke noodzakelijke expertise te ontwikkelen, kan dit een nadelig effect hebben op de perspectieven op succes van de vennootschap. Daarbij is HOF met name afhankelijk van haar key personnel. Dit is de kerngroep bestaande uit ten minste de volgende personen: de heren J.G.P. Weemaes en A.J. van Essen (zie ook bij de paragraaf organisatiestructuur). Indien deze groep van personen van samenstelling verandert of andere omstandigheden zich ten aanzien van deze personen voordoen, kan dat het risico verhogen. Ontwikkelingsrisico Bij de (door-)ontwikkeling van projecten kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat. Hierbij kan worden gedacht aan meerkosten in verband met vergunningen, aanleg van de infrastructuur of afstemmingsproblemen met derden. Deze omstandigheden leiden veelal niet alleen tot extra kosten, doch kunnen ook leiden tot vertraging in de realisatie van projecten of rendementen. Het beleid van HOF is er op gericht om horecabedrijven of projecten na een mogelijk vooraf geplande bepaalde periode te (doen) verkopen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de (door-)ontwikkeling van deze horecabedrijven of projecten vertraging heeft. Dit kan veroorzaakt worden door veelal onvoorziene situaties die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat zoals extreme weersomstandigheden, marktomstandigheden of stakingen. Dit kan een nadelige invloed hebben op het rendement en het risicoprofiel van de investeringen. Pagina 16 van 82

17 Plaatsingsrisico en onderfinanciering HOF gaat bij het (door-)ontwikkelen van projecten uit van een minimaal in totaal bijeen te brengen kapitaal ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van de projecten. Als de vennootschap bij de aanbieding en plaatsing van de obligaties minder investeringen en vermogen zal weten aan te trekken dan begroot voor de door haar in gang gezette ontwikkelingen en ondernemingsactiviteiten in het kader van de projecten, waardoor slechts een deel van de projecten ontwikkeld kan worden, zal dat een aanzienlijk schadelijk effect kunnen hebben op de obligaties voor de nabije toekomst, vanwege een mogelijke vermindering van de waarde van de objecten of het onroerend goed in portefeuille, vermindering van meeropbrengsten uit de exploitatie of zelfs financiële verliezen bij vervreemding van onroerend goed in portefeuille. Politiek Een onzekere factor is de invloed van de politiek, waaronder hier ook de politiek van (regionale, lokale of bijzondere) toezichthouders en fiscale autoriteiten, (on-) zelfstandige bestuursorganen, -autoriteiten of (semi-) overheidsorganen verstaan worden. Onder politieke risico s worden verstaan risico s met betrekking tot de stabiliteit van dergelijke politieke (of uitvoerende) instituten, opvolging van politieke leiders of bestuurders van zelfstandige bestuursorganen, transparantie bij besluitvorming, overleg en regelgeving, (geo-) politieke risico s, sociale onrust en nationale veiligheid. Deze risico s kunnen steeds een negatieve invloed op de bedrijfsvoering van de vennootschap hebben. Prestatierisico HOF loopt het risico dat betrokken partijen of derden niet, niet tijdig of niet conform de verwachtingen en gemaakte afspraken presteren. In geval van insolventie van derden kan de continuïteit van projecten in gevaar komen en in het bijzonder risico s opleveren voor (onderdelen van) de portefeuille. Ook de vertraging bij insolventie kan een negatief effect hebben op het rendement van projecten. Daarnaast is er het risico van geschillen, welke voor vertraging kunnen zorgen of die tot resultaat kunnen hebben dat projecten anders of tegen andere kosten wordt uitgevoerd dan vooraf voorzien. Teneinde deze risico s zoveel mogelijk te beperken wordt de nodige zorgvuldigheid betracht bij het aangaan van contractuele relaties. Renterisico De HOF -obligatie kent een bepaald rentepercentage. Indien andere rentes fluctueren, kan dit de waarde van de obligatie beïnvloeden. Bijvoorbeeld bij lager wordende spaarrentes zal de waarde van de obligatie (rentepercentage) in principe gelijk blijven of stijgen. De rente op de bancaire investering van het project of product kan fluctueren hetgeen effecten heeft op de exploitatie cash flow van de horecabedrijven, projecten of producten. (Rest)waarde- en exitrisico Het (rest)waarde risico is het risico dat de waarde van de horecabedrijven of projecten bij vervreemding lager ligt dan de geprognosticeerde opbrengst. Door lagere opbrengst of latere verkoop is het mogelijk dat de obligatie niet volledig of niet tijdig kan worden afgelost. De waarde bij mogelijke verkoop van onderdelen van de portefeuille is afhankelijk van externe macro-economische factoren en de situatie van met name op de Nederlandse markt. Indien voor de portefeuille - dan wel een deel daarvan - (nog) geen koper(s) is c.q. zijn gevonden, heeft dit een drukkende werking op de waarde van de portefeuille. Dat kan ook het geval zijn indien er solvabiliteit- of liquiditeitstekorten voor de vennootschap zouden (dreigen te) ontstaan, en de vennootschap zich dienovereenkomstig genoodzaakt zou zien projecten versneld af te stoten. Ook kunnen zich ten aanzien van bijvoorbeeld onroerend goed problemen of gebreken voordoen die additionele investeringen vergen om (een winstgevende) verkoop mogelijk te maken. Al deze zaken kunnen een negatieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van de vennootschap en op het uiteindelijke totale rendement. Pagina 17 van 82

18 Solvabiliteitsrisico Het solvabiliteitsrisico is het risico dat HOF over onvoldoende middelen beschikt om op de lange(re) termijn, gebruikelijk meer dan een jaar, aan haar opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen. Afhankelijk van de totale omvang van de verplichtingen van HOF in verhouding tot haar resultaten en eigen vermogen, in combinatie met mogelijke stagnatie of achteruitgang van de markten waarin HOF actief is, bestaat er een kans dan de verwachte solvabiliteit van HOF zich in negatieve zin ontwikkelt of onvoldoende blijkt om haar continuïteit zelfstandig te garanderen of op lange(re) termijn aan (al) haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Gebrek aan solvabiliteit kan ook ontstaan wanneer de vennootschap er onvoldoende in slaagt de voor haar bedrijfsvoering en plannen of die van gelieerde derde partijen op lange(re) termijn benodigde middelen aan te trekken binnen het daarvoor opgestelde tijdschema. Dit kan dan een beperking tot gevolg hebben om aan verplichtingen, waaronder jegens de investeerders, te voldoen of tot gevolg hebben dat de bedrijfsvoering wordt beperkt of de plannen minder ver of minder snel worden ontwikkeld dan oorspronkelijk bedoeld of in het vooruitzicht gesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de vennootschap en het project, de marktomstandigheden en de interesse van derden en de specifieke kenmerken van het product, kan de vennootschap de terug- of uitbetaling van rendement of hoofdsom in geval van een (acuut of dreigend) gebrek aan solvabiliteit, in voorkomende gevallen zonder voorafgaande aankondiging of motivatie, uitsluiten, beperken of converteren in alternatieve regelingen of vergoedingen, die niet in alle gevallen gelijksoortig of van gelijke waarde of timing zullen zijn als de oorspronkelijk bedoelde of in het vooruitzicht gestelde of gesuggereerde uitkeringen of terugbetalingen. Taxatierisico Indien de werkelijke waarde van horecabedrijven, projecten, objecten of onroerend goed lager is dan de getaxeerde waarde, kan dit een negatief effect hebben op de resultaten van de vennootschap en/of het rendement dat met de obligaties behaald wordt. Het taxeren van horecabedrijven, projecten, objecten of onroerend goed is afhankelijk van de eigenschappen van het object en de lokale, regionale, nationale markten, die na verloop van tijd veranderen en beïnvloed kunnen worden door uiteenlopende factoren. Absolute taxaties zijn hierdoor onzeker en aan verandering onderhevig. Vervroegde aflossing HOF heeft het recht vervroegd de obligatie af te lossen (te callen ). Dit recht geldt zowel voor het geheel als voor een gedeelte van de obligaties. Bij een tussentijdse call, wordt door HOF een call bonus vergoed van 2,5% van de hoofdsom. Bij vervroegde aflossing op verzoek van obligatiehouder kan door HOF tegen lager dan nominale waarde worden afgelost; HOF kan daar namelijk een kostenvergoeding (per saldo een korting op de nominale waarde, een 'boete') voor in rekening brengen van 2,5% in het eerste jaar van de looptijd. Bij vervroegde aflossing op verzoek van de obligatiehouder is er vanuit de aard van de zaak ook geen loyaliteitsbonus en geen call bonus van toepassing. Bij vervroegde aflossing van de obligaties bestaat voor de obligatiehouder het risico dat deze voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig een vergelijkbare en passende herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen dan het rendement dat de obligatiehouder behaald zou hebben indien de obligaties niet vervroegd zouden zijn afgelost. Wetgeving Een onzekere factor is de invloed van de politiek, wet-en regelgeving en rechtspraak in de Europese Unie en in Nederland in het bijzonder ook vanwege (semi-) overheden en wet- en regelgeving op het gebied van economische ordening en financiële markten. Wijzigingen van bepalingen ten aanzien van ruimtelijke ordening, bodemverontreiniging, bestemmingsplannen, huurbescherming, fiscaliteit, arbeidsomstandigheden en de toezichtwetgeving hebben in het verleden voor investeringen in vastgoed in het algemeen de nodige gevolgen gehad. Hoewel op dit moment geen ingrijpende wijzigingen worden verwacht, garandeert dit geen stabiliteit van Pagina 18 van 82

19 de zijde van de politiek. Mochten er wijzigingen optreden dan is niet te voorzien of dit mogelijk juridische, financiële en/of fiscale consequenties heeft voor de obligatiehouders. Dit memorandum is gebaseerd op de wet- en regelgeving en jurisprudentie per publicatiedatum daarvan en is onder voorbehoud van wijzigingen of veranderingen in de interpretatie daarvan die, al dan niet met terugwerkende kracht, kunnen worden ingevoerd. Slotopmerkingen bij risicofactoren: De obligaties van HOF zijn niet voor alle consumenten een geschikte investering. Iedere potentiële koper daarvan moet de geschiktheid in zijn persoonlijke situatie vaststellen in het licht van zijn eigen kennis en ervaring, omstandigheden, doelen en wensen. Meer in het bijzonder dient iedere potentiële koper: voldoende kennis en ervaring te hebben om de obligaties, de voor- en nadelen van het investeren daarin en de informatie die is opgenomen in dit memorandum (eventueel door middel van verwijzing), met de voorwaarden en de statuten in de bijlagen daarvan, op waarde te kunnen schatten; toegang te hebben tot en kennis te hebben van toepasselijke analytische instrumenten om, in de context van zijn eigen financiële situatie, een investering in de obligaties te kunnen beoordelen, met de invloed hiervan op zijn totale investeringsportefeuille; over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico s te dragen die gepaard kunnen gaan met een investering in de obligaties; de obligatievoorwaarden volledig te begrijpen; en, in staat te zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario s vast te stellen in relatie tot economische en andere factoren die de investeringen kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om dergelijke risico s te dragen. Pagina 19 van 82

20 Grand Café Restaurant Loos in Rotterdam Hoofdstuk 2. KERNGEGEVENS HOF -OBLIGATIES 1. Term sheet Uitgevende instelling Omvang aanbieding obligaties Nominale waarde per obligatie Couponrente per obligatie Horeca Obligatie Fonds B.V. De uitgifte van HOF-Obligaties is groot maximaal en is verdeeld in maximaal 300 Obligaties 7% per jaar Minimale afname Deelname mogelijk vanaf Pagina 20 van 82

NHF 7,2% Obligaties. Informatiememorandum

NHF 7,2% Obligaties. Informatiememorandum NHF 7,2% Obligaties Informatiememorandum Maart 2013 VOORWOORD Het Nederlands Horeca Fonds biedt u voor het tweede jaar de mogelijkheid te beleggen in een unieke obligatielening. De opbrengst wordt geïnvesteerd

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

RISICOFACTOREN. Annex SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL. Sassenheim. Versie 20120827

RISICOFACTOREN. Annex SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL. Sassenheim. Versie 20120827 RISICOFACTOREN SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL Sassenheim Versie 20120827 1. Algemeen Investeerders dienen te beseffen en te aanvaarden dat het investeren in Whisky niet zonder risico s is. In deze worden

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V.

MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V. Belangrijkste informatie over de belegging MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V. Dit document is opgesteld op 6 oktober 2017 Dit document helpt u de risico s, de kosten en het rendement

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Thuisborg. Woningwaarde Vastgoed. Informatiememorandum

Thuisborg. Woningwaarde Vastgoed. Informatiememorandum Thuisborg Woningwaarde Vastgoed Informatiememorandum Openbare aanbieding van vastgoedobligaties met resultaatdeling en van certificaten met rendementsuitkering Uitgegeven door Izea Information B.V., handelend

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014 Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders Stille Maatschap 123Energie 1 september 2014 1. Introductie U bent belegger in de Stille Maatschap 123Energie door het verschaffen van vreemd vermogen in de vorm

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest II beschreven. Old Liquors Invest II heeft zich

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES GEZAMENLIJK INVESTEREN IN DE TOP VAN HET MKB INFORMATIEBROCHURE AANDELENUITGIFTE 80.000 AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEKOERS VAN 30,- TOTAAL 2.400.000,- ER CAPITAL PARTICIPATIEFONDS

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders Het crowdfunding platform voor Professionals Voor investeerders INDEX Hoofdpunten 3 Hoe werkt het? 4 Rente 5 Risico 6 Zekerheden leningen 7 Overige voorwaarden 8 2 Hoofdpunten Purple24 is een crowdfunding

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. VW-0251-a-16-1-b

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. VW-0251-a-16-1-b Bijlage VWO 2016 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje VW-0251-a-16-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 13 en 24 zijn de volgende formules beschikbaar. 13 REV = nettowinst

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico 2. Risicofactoren 2.1 Algemeen De belangrijkste risico s van het Fonds worden hierna kort beschreven in volgorde van de belangrijkheid ervan in overeenstemming met artikel 8 van Bijlage E van het Besluit

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest B.V. beschreven. Old Liquors Invest B.V. heeft

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. De Obligaties worden uitgegeven door de Uitgevende instelling

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD

I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD I NVESTEER I N EEN B ETERE W ERELD Stichting De Groene Obligatie (DGO) DGO staat voor De Groene Obligatie en gaat voor een mooie wereld. Zij draagt hier aan bij met de uitgifte van een obligatie bestemd

Nadere informatie

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 27 Januari 2015 DG press HoldinG B.V. Hallseweg 21 6964 AJ Hall 0313-671911 Inleiding U kunt geld uitlenen aan ons, DG press HoldinG B.V. (in deze brochure DG press genoemd).

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V.

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. AANVULLENDE OVEREENKOMST tussen () NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 U kunt geld uitlenen aan ons, Zilver Wonen Obligatie Fonds. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere 20.000 die u ons leent,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X 650.000 6% Klasse I Obligaties 1.800.000 7,2% Klasse II Obligaties met 7,5% winstdeling Hypothecaire leningen op woningen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie