Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015."

Transcriptie

1 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82

2 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele horecabedrijven met een grote groeicapaciteit. HOF biedt beleggers de gelegenheid te beleggen in een speciaal voor dit doel speciaal uitgeschreven obligatielening. In Hoofdstuk 2 staan in een termsheet in verkorte vorm de voorwaarden daarvan beschreven. De oprichters van HOF hebben een uitstekend track record; zo zijn zij de eigenaar van het beroemde Grand Café Restaurant Loos in Rotterdam (dat in 2013 haar 25-jarig bestaan vierde) en van het in 2009 geopende Café Usine, inmiddels dé ontmoetingsplek en icoon van Eindhoven. Ook waren zij eigenaar van het door hen succesvol verkochte Wester Paviljoen en mede-eigenaar van Hotel New York (beiden te Rotterdam). Daarnaast zijn zij betrokken geweest bij de oprichting, overname en ontwikkeling van diverse bekende en spraakmakende horecabedrijven in de Maasstad waaronder de Unie, Lux, Dizzy, Floor en de Euromast. Momenteel willen zij verdere uitbreiding realiseren door het vastgoed van een van hun exploitaties aan te kopen. Ook zijn er plannen om een hotel in combinatie met een café-restaurant op te starten volgens hun bewezen concept. Een geschikte locatie is hiervoor met name bepalend. Met de obligaties die in dit memorandum beschreven worden investeert u ook hierin. Het oorspronkelijke informatiememorandum van HOF met betrekking tot de uitgifte en aanbieding van HOF obligaties dateert van maart In vergelijking met het memorandum van maart 2013 werden in dit opvolgend memorandum een aantal wijzigingen doorgevoerd. In Hoofdstuk 9 wordt een aantal wijzigingen nader beschreven. De in dit memorandum verstrekte informatie treedt voor wat betreft de obligaties die door HOF in 2013 en 2014 werden aangeboden in de plaats van de reeds eerder aan beleggers verstrekte gegevens door de vennootschap en wordt openbaar gemaakt via de website Ten aanzien van dit memorandum heeft HOF de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Toch raden wij u aan, indien u geïnteresseerd bent in de aankoop van een of meerdere obligaties van HOF uw financiële en/of fiscale adviseurs te raadplegen. Het besluit om te beleggen in de obligaties is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de belegger zelf. Rotterdam, januari Horeca Obligatie Fonds B.V. Pagina 2 van 82

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 5 Hoofdstuk 1. RISICOFACTOREN Hoofdstuk 2. KERNGEGEVENS HOF -OBLIGATIES TERM SHEET BESTEMMING VAN DE OPBRENGSTEN BELANGRIJKSTE KENMERKEN Algemeen Rendement Rentebetalingen Loyaliteitsbonus Aflossing Vervroegde aflossing Kosten Verhandelbaarheid Rechtskeuze Hoofdstuk 3. GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING VERANTWOORDELIJKE PERSONEN Verklaring ORGANISATIESTRUCTUUR Uitgevende instelling Aandeelhouders Bestuur Marketing HOF Belastingadviseur HOF Accountant HOF Juridische structuur Obligatiehouders Overige juridische aspecten GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP De oprichters Het Horeca Obligatie Fonds Hoofdstuk 4. OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN Investeringen in horecabedrijven Investeringsbeleid Huidige horecabedrijven en projecten HOF Toekomstige activiteiten / investeringen BELANGRIJKSTE MARKTEN De Nederlandse horecamarkt TENDENSEN CONCURRENTIEPOSITIE Hoofdstuk 5. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN DE FONDSINVESTERING FINANCIERING BEDRIJFSVOERING Hoofdstuk 6. FISCALE ASPECTEN Hoofdstuk 7. INFORMATIEVOORZIENING EN VERSLAGLEGGING Hoofdstuk 8. INSCHRIJVING Pagina 3 van 82

4 Hoofdstuk 9. OVERZICHT WIJZIGINGEN OBLIGATIEVOORWAARDEN EN MEMORANDUM TOELICHTING WIJZIGING OBLIGATIEVOORWAARDEN AANGEPASTE NIEUWE OBLIGATIEVOORWAARDEN EN MEMORANDUM Memorandum maart 2013 en januari Bijlagen Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3. Bijlage 4. Definities en begrippen Obligatievoorwaarden HOF -Obligaties Statuten Horeca Obligatie Fonds B.V. Inschrijfformulier Grand Café Restaurant Loos in Rotterdam Pagina 4 van 82

5 Disclaimer Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van dit memorandum. Naar het oordeel van HOF zijn de in dit memorandum opgenomen gegevens in overeenstemming met de werkelijkheid en is de opgenomen informatie op de datum van het memorandum in elk opzicht volledig, juist, accuraat en in geen enkel opzicht misleidend. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit memorandum zou wijzigen. Op het memorandum is het Nederlandse recht van toepassing. Alle Bijlagen worden steeds geacht integraal onderdeel uit te maken van dit memorandum. Dit memorandum met de daarin vermelde informatie en berekeningen is geldig tot 12 maanden na publicatie of tot vervanging daarvan door een nieuwe versie, met ingang van de datum daarvan of zoals daarin aangegeven. Alle rechten van intellectueel eigendom van dit memorandum en dit investeringsvoorstel berusten bij HOF. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van HOF. De aanbieding uit hoofde van dit memorandum valt niet binnen de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht en daarmee ook buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten daarop. De aanbieding valt wel binnen de reikwijdte van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet oneerlijke handelspraktijken en het toezicht van de AFM op de naleving daarvan. Hoewel bij de samenstelling ervan de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, worden vergissingen en druk- of spelfouten niet uitgesloten. Na het treffen van alle redelijke maatregelen en voor zover HOF bekend, zijn de gegevens in dit memorandum in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit memorandum zou wijzigen. Indien een vordering met betrekking tot de informatie in dit memorandum bij een rechtelijke instantie buiten Nederland aanhangig wordt gemaakt, zal de eiser in de procedure eventueel volgens de nationale wetgeving van de betreffende EUlidstaten de kosten voor de vertaling van dit memorandum dragen voordat de vordering wordt ingesteld. Degenen die de samenvatting van dit memorandum, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben opgesteld en voor publicatie of verspreiding daarvan hebben zorg gedragen, kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting in samenhang met de andere delen van het memorandum misleidend, onjuist of inconsistent is. Indien dit memorandum en de onderliggende documenten die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen onderling verschillen, hebben de originele documenten voorrang op de weergave daarvan in dit memorandum. SAMENVATTING Pagina 5 van 82

6 De definities en begrippen zoals opgenomen in Bijlage 1, gelden onverkort voor dit memorandum en deze samenvatting daarvan. In dit memorandum wordt de mogelijkheid beschreven in het verleden, het heden en de toekomst om te beleggen in obligaties. Het Horeca Obligatie Fonds geeft de obligaties uit en verzorgt de informatievoorziening naar deelnemers en geïnteresseerden. Deze samenvatting is onderdeel van het memorandum en is bedoeld om een globaal beeld van de propositie te geven. Een beslissing om in de obligaties te beleggen dient gebaseerd te zijn op de volledige informatie van dit memorandum, dus niet uitsluitend op deze samenvatting. De samenvatting kan worden gelezen als een inleiding op het memorandum. De informatie in dit memorandum vervangt en treedt in de plaats van het informatie in het memorandum dat geldig was gedurende en terzake van de uitgifte en aanbieding van HOF obligaties in de periode april 2013 april H1. RISICOFACTOREN Investeerders dienen te beseffen en te aanvaarden dat het beleggen in obligaties niet zonder risico s is. Het is mogelijk dat de hier beschreven risico s zich in combinatie met elkaar voordoen, hetgeen een drukkende werking kan hebben op de waardeontwikkeling van horecabedrijven, projecten of het algehele rendement. Naast de in dit hoofdstuk beschreven risico s kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat de uitgangspunten waarvan is uitgegaan bij het opstellen van dit memorandum niet langer onverkort van toepassing zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat het rendement lager uitvalt dan verwacht of dat zelfs verlies wordt geleden. Een obligatiehouder loopt in een dergelijk geval het risico het bedrag dat hij voor de obligatie heeft betaald te verliezen. Als investeerder wordt u geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te hebben beoordeeld, kennis te hebben genomen van de voorwaarden en pas daarna te beslissen tot het aangaan van deze obligatielening. De risicofactoren zijn in alfabetische volgorde met name: Bestemmingsplan en vergunningen Calamiteiten en verzekeringen Concentratierisico Concurrentie Debiteurenrisico Documentatierisico Exploitatierisico Gebruik verkregen middelen Gelieerde partijen Inflatie en valuta Informatierisico Juridisch Liquiditeitsrisico Lock-up risico Marktrisico Ontwikkelingsrisico Plaatsingsrisico en onderfinanciering Personeel Politiek Prestatierisico Renterisico (Rest)waarde- en exitrisico Solvabiliteitsrisico Taxatierisico Vervroegde aflossing Wetgeving Pagina 6 van 82

7 De risico's worden in alfabetische volgorde weergegeven om aan te geven dat het voor HOF niet mogelijk is om vooraf een betrouwbare inschatting te maken van zaken als (i) de volgorde waarin de risico's zich voordoen, (ii) de mate van waarschijnlijkheid daarvan, of (iii) de mogelijke nadelige gevolgen daarvan, in combinatie met de mogelijkheden of de kosten om dergelijke risico's achteraf nog te verminderen of de nadelige gevolgen daarvan achteraf te verminderen of te compenseren. H2. KERNGEGEVENS VAN DE HOF -OBLIGATIES HOF biedt zowel natuurlijke als rechtspersonen de mogelijkheid deel te nemen in de volgende door haar uitgeschreven obligatielening. Belangrijke kenmerken van de obligaties zijn: De HOF -Obligaties dienen ter financiering van Nederlandse horecabedrijven De uitgifte van HOF -Obligaties is groot maximaal en is verdeeld in maximaal 300 Obligaties De nominale waarde per obligatie bedraagt De uitgifteprijs per obligatie is (inclusief 2,5% emissiekosten) Couponrente per obligatie bedraagt 7% per jaar De couponrente wordt per 3 maanden (*) uitgekeerd (op verzoek van de investeerder kan HOF de rente per 12 maanden uitkeren). De ingangsrente start vanaf de stortingsdatum De looptijd bedraagt 6 jaar Loyaliteitsbonus: naast de jaarlijkse vaste couponrente geeft de obligatie uitsluitend bij reguliere aflossing aan het einde van de looptijd recht op een Loyaliteitsbonus van 2% van de hoofdsom Vervroegde aflossing: de Call-bonus is 2,5% van de hoofdsom, bij tussentijdse aflossing door HOF Tussentijds verhandelbaar Deelname mogelijk vanaf Fiscaal regime voor de inkomstenbelasting: bij particuliere beleggers geldt box 3 Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de obligaties HOF beoogt met de opbrengst van de emissie van de obligatielening nieuwe en bestaande professionele horecabedrijven te financieren met een grote groeicapaciteit voor wat betreft omzet en/of cashflow. De projecten waarin HOF investeert met de opbrengst van de obligatielening kunnen ook gedeeltelijk bancair worden gefinancierd en zullen op de website van HOF worden vermeld. De opbrengst van de obligatielening zal door HOF worden aangewend ten dienste van investeringen in horecabedrijven met het daaraan verbonden vastgoed, zowel als voor de financiering van de operationele kosten van bedrijfsvoering van HOF, meer in het bijzonder voor mogelijke onderzoeken en acquisitie van horecabedrijven en -projecten, marketingkosten en exploitatiekosten. HOF zal, afhankelijk van de marktsituatie, investeren in (de meest) kansrijke projecten die zich voordoen. Deze investeringen vinden plaats in het kader van de ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen haar eigen (groep van) onderneming(en) als hoofdactiviteit. HOF zal de gelden die door de emissie van obligaties zijn verkregen (voornamelijk) uitzetten binnen haar eigen groep (van ondernemingen). Vanaf de stortingsdatum (aanvangsdatum of eerdere bijschrijving op de bankrekening van HOF) ontvangt de obligatiehouder een couponrente van 7% per jaar (rentebetaling per 3 maanden). Bij aflossing van de obligatie op expiratiedatum ontvangt de obligatiehouder zijn inleg van per obligatie, plus de nog verschuldigde couponrente. De obligatiehouder kan HOF verzoeken de obligatie tussentijds af te lossen danwel deze terug- of door te verkopen. Voor de condities daarvoor zie paragraaf 'Verhandelbaarheid'. Ook HOF kan te allen tijde de Pagina 7 van 82

8 obligatie tussentijds aflossen (bijvoorbeeld wanneer projecten worden verkocht), oftewel callen. In dit geval ontvangt de obligatiehouder naast zijn inleg een call-bonus van 2,5%. Deze obligatielening wordt aangegaan voor bepaalde tijd (6 jaar). De obligaties kunnen worden gekocht vanaf het moment van uitgifte van de obligatielening en de inschrijvingsperiode vangt niet eerder aan dan op het moment van publicatie van het Memorandum en zal eindigen op het moment dat de aanbieding van de Obligaties is voltekend. De obligaties zijn rentegevend conform de voorwaarden vanaf het moment van ontvangst op de bankrekening van het Horeca Obligatie Fonds B.V., waarbij de rente per 3 maanden achteraf wordt uitgekeerd. H3. GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING Verantwoordelijke personen Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) is als enige verantwoordelijk voor de volledige inhoud van dit memorandum. HOF verklaart dat zij alle redelijke maatregelen heeft getroffen om te garanderen dat de gegevens in het memorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. HOF verklaart, voor zover aan de vennootschap bekend, dat de gegevens in het memorandum per de datum van publicatie in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het memorandum zou wijzigen. Op het memorandum is het Nederlands recht van toepassing. Alle bijlagen worden steeds geacht integraal onderdeel uit te maken van dit memorandum. Organisatiestructuur Het Horeca Obligatie Fonds B.V. is gestructureerd in de vorm van een obligatiefonds. Dat wil zeggen dat beleggers deelnemen door middel van de aankoop van obligaties. Obligatiehouders behalen rendement op hun inleg door de rentebetalingen en aflossingen en eventueel in geval van verhandeling mogelijk ook door fluctuaties in de waardering van de obligatie. De obligatiehouders hebben een rechtstreekse vordering op het Horeca Obligatie Fonds B.V. Het Horeca Obligatie Fonds B.V. is de uitgevende instelling van de obligaties. Het investeren en monitoren van de projecten wordt door HOF en eventuele projectvennootschappen gerealiseerd. HOF verzorgt de toewijzing van de obligaties die onder haar verantwoordelijkheid worden uitgegeven alsmede de administratie daarvan. De informatievoorziening naar deelnemers en belangstellenden zal door HOF worden verzorgd. H4. BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN Investeringen in horecabedrijven Het Horeca Obligatie Fonds B.V. investeert zowel in veelbelovende nieuwe als in reeds bestaande professionele horecabedrijven met een grote groeicapaciteit voor wat betreft omzet en/of cashflow. De oprichters van HOF willen momenteel verdere uitbreiding realiseren door het vastgoed van een van hun exploitaties aan te kopen. Ook zijn er plannen om een hotel in combinatie met een café-restaurant op te starten volgens hun bewezen concept. Een geschikte locatie is hiervoor met name bepalend. HOF zal kapitaal gaan aantrekken en met de verkregen middelen uit onder meer het uitgeven van obligatieleningen trachten te komen tot een versnelde groei en uitbreiding van de exploitaties (waaronder de aankoop van onroerend goed), en een verbetering van de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Investeringsbeleid HOF richt zich op ondernemingen die voldoen aan het MKB criterium en participeert in kansrijke en (op termijn) rendabele bedrijven. HOF richt zich op bedrijven die additioneel risicodragend vermogen nodig hebben met coachable management dat inziet dat advisering en begeleiding van een ervaren ondernemer/manager de waardevermeerdering van hun onderneming ten goede komt. HOF participeert in kansrijke en groeigerichte bedrijven met voldoende sustainable competitive advantage - met in beginsel (binnen 1 jaar) een verwachte positieve cashflow. Pagina 8 van 82

9 Ten behoeve van de investering zal voor elk project overleg plaatsvinden met een externe partij (accountant) en zal hiervan zal een verslag opgemaakt worden, om zodoende verantwoording voor de investering te kunnen vastleggen. BELANGRIJKSTE MARKTEN Horecamarkt in nederland Doordat banken (in de huidige markt) beperkt en in veel gevallen geen horeca meer willen financieren worden ook uitbreidingen, verbouwingen en nieuwe ontwikkelingen binnen bestaande horecabedrijven beperkt. Voorts is er een proces gaande waarbij de brouwerijen op grote schaal terugkeren naar hun core-business en het financieren van horecabedrijven steeds minder zien als een vanzelfsprekendheid. De afhoudende houding van de brouwerijen heeft de banken die door de economische neergang in de afgelopen jaren en de nieuwe regelgeving toch al moeilijker benaderbaar zijn geworden in veel gevallen bijna onbereikbaar gemaakt voor horecaondernemers. In het derde kwartaal van 2014 heeft de horecasector, net als in het eerste halfjaar, veel meer omgezet dan een jaar eerder. Een voorzichtig economisch herstel, maar ook het relatief warme weer hebben de horecaondernemers opnieuw aan meer omzet en een hoger volume geholpen. Consumenten gaven in de eerste drie kwartalen beduidend meer uit in de horeca. De horeca heeft in het derde kwartaal van 2014 ca. 4,7% meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet groeit al vijf kwartalen op rij. De groei is in het derde kwartaal wel iets afgezwakt ten opzichte van het eerste halfjaar (omzetgroei bijna 6,5%). Alle deelbranches in de horeca realiseerden wederom omzetgroei. Kantines en cateringbedrijven deden het, samen met de restaurants, het beste met 5,7% omzetgroei. Ook snackbars (inclusief ijssalons) en hotels boekten een solide groei. De sterke omzetgroei van de cafés van het eerste halfjaar is afgenomen tot een groei van 2,2 % in het derde kwartaal van 2014 ten opzichte van een jaar eerder. Ook voor wordt een lichte toename van de horecabestedingen voorzien, als gevolg van toenemende consumentenbestedingen, dalende werkloosheid en een verder aantrekkende economie. De gestage groei in de horeca en recreatie in 2014 zet zich in naar verwachting voort met een verwachte volumegroei van gemiddeld 1%. Het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie in 2014 blijft naar verwachting aanhouden volgens het CPB. Na een groei van 0,75% in 2014 zet de groei in naar verwachting door met 1,5%. Deze toename wordt onder andere gedreven door aantrekkende consumptie van huishoudens en oplopende investeringen van bedrijven. De verwachting is derhalve dat het consumentenvertrouwen verder zal gaan toenemen en mogelijk dan ook zal leiden tot een verhoging van de investeringen in de horecasector. CONCURRENTIEPOSITIE De oprichters van HOF hebben ruime kennis en ervaring opgedaan in met name Rotterdamse horeca op operationeel, organisatorisch, beleidsmatig, bestuurlijk en financieel gebied. Zij zijn betrokken geweest bij de oprichting en ontwikkeling van diverse (inter)nationaal bekende horecabedrijven in de havenstad. HOF kan middels haar uitgebreide netwerk in Nederland in een vroeg stadium kansen herkennen en omzetten in goed renderende projecten. Zij maakt daarbij gebruik van haar rijke ervaring, én van de expertise en diensten van specialisten, bij het investeren in verschillende projecten. H5. FINANCIEEL HOF is opgericht op 12 maart Per de datum van dit memorandum zijn de jaarcijfers over 2013 en 2014 nog niet beschikbaar. Deze zullen naar verwachting binnen een periode van twee maanden na publicatie van dit memorandum bekend worden gemaakt. In dit memorandum worden dan ook nog geen historische of vergelijkende cijfers over verstreken boekjaren verstrekt. De jaarrekeningen zullen door een externe accountant worden samengesteld. De jaarrekeningen zoals opgesteld door HOF zullen na vaststelling door het bestuur van HOF voor de obligatiehouders ten kantore van HOF ter inzage liggen. Pagina 9 van 82

10 HOF beoogt met de opbrengst van de emissie van de obligatielening nieuwe en bestaande professionele horecabedrijven te financieren met een grote groeicapaciteit voor wat betreft omzet en/of cashflow. De projecten waarin HOF investeert met de opbrengst van de obligatielening kunnen ook gedeeltelijk bancair worden gefinancierd en zullen op de website van HOF worden vermeld. De rentebetalingen van de obligaties dienen onder meer voldaan te worden uit de exploitatieopbrengsten uit horecaprojecten en bedrijven. De aflossing van de obligaties zal uiteindelijk geschieden uit de gedurende een aantal jaren genoten exploitatieopbrengsten, mogelijke verkoop van projecten of onroerend goed, en overige inkomsten. H6. FISCALE ASPECTEN In Nederland woonachtige particulieren zijn belastingplichtig in Nederland voor hun wereldinkomen. Dit betekent dat de inkomsten die deze natuurlijke personen uit hun participatie genieten, opgenomen dienen te worden in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Voor zover geïnvesteerd wordt vanuit het privé vermogen zullen de inkomsten uit de participatie worden belast in Box III. Dit is slechts anders indien sprake is van ondernemingsvermogen dan wel resultaat uit overige werkzaamheden. Alsdan wordt de participatie belast in box I. In Nederland gevestigde vennootschappen zijn vennootschapsbelastingplichtig in Nederland voor hun wereldinkomen. Dit betekent in beginsel dat de inkomsten die de BV en/of NV met de producten geniet, opgenomen dienen te worden in de Nederlandse belastinggrondslag. Koerswinsten die worden gerealiseerd maken deel uit van de in Nederland belastbare winst, waarbij eventuele koersverliezen reeds in aanmerking kunnen worden genomen, ook wanneer ze nog niet zijn gerealiseerd. H7. INFORMATIEVOORZIENING EN VERSLAGLEGGING De (potentiële) obligatiehouder wordt bij de uitgifte van obligaties door HOF met dit memorandum voorzien van alle relevante informatie om weloverwogen een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Tevens worden de obligatiehouders periodiek geïnformeerd over de financiële situatie van de vennootschap en actuele ontwikkelingen in de portefeuille. Jaarlijks ontvangen de obligatiehouders een jaaropgave ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Tussentijds zal de emittent bij belangrijke ontwikkelingen de obligatiehouders al dan niet in de vorm van een nieuwsbrief informeren (binnen twee maanden na publicatie van dit memorandum zal naar verwachting een nieuwsbrief worden uitgebracht, waarin de jaarcijfers over 2013 en 2014 worden toegelicht). Tevens zal via de website informatie kunnen worden verstrekt. H8. INSCHRIJVING De inschrijvingsperiode, dat wil zeggen de periode dat de obligaties worden aangeboden, vangt niet eerder aan dan op het moment van publicatie van het memorandum en zal eindigen op het moment dat de aanbieding van de obligaties is voltekend. U kunt zich inschrijven op de aanbieding van HOF door het inschrijfformulier zoals opgenomen in Bijlage 4 bij dit memorandum, juist en volledig ingevuld aan HOF te sturen. Pagina 10 van 82

11 Grand Café Restaurant Loos in Rotterdam Pagina 11 van 82

12 Hoofdstuk 1. RISICOFACTOREN Algemeen Investeerders dienen te beseffen en te aanvaarden dat het beleggen in obligaties niet zonder risico s is. In dit hoofdstuk worden in alfabetische volgorde de meest voorkomende risico s ten aanzien van het investeren in de activiteiten van HOF, respectievelijk in de onderliggende portefeuille uiteen gezet, alsmede de specifieke risico s van beleggen in de obligaties zelf. De risico's worden in alfabetische volgorde weergegeven om aan te geven dat het voor HOF niet mogelijk is om vooraf een betrouwbare inschatting te maken van zaken als (i) de volgorde waarin de risico's zich voordoen, (ii) de mate van waarschijnlijkheid daarvan, of (iii) de mogelijke nadelige gevolgen daarvan, in combinatie met de mogelijkheden of de kosten om dergelijke risico's achteraf nog te verminderen of de nadelige gevolgen daarvan achteraf te verminderen of te compenseren. Het is mogelijk dat de hierna beschreven risico s zich zelfstandig of in combinatie met elkaar voordoen, hetgeen een drukkende werking kan hebben op de waardeontwikkeling van horecabedrijven, projecten of het algehele rendement. Naast de in dit hoofdstuk beschreven risico s kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat de uitgangspunten waarvan is uitgegaan bij het opstellen van dit memorandum niet langer onverkort van toepassing zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat de waardeontwikkeling of het rendement lager uitvalt dan verwacht of zelfs dat er verlies wordt geleden. Een obligatiehouder loopt in een dergelijk geval het risico het bedrag dat hij voor de obligatie heeft betaald of ingelegd te verliezen. Dit memorandum bevat toekomstgerichte verklaringen die risico s en onzekerheden inhouden. De echte resultaten kunnen uiteindelijk duidelijk verschillen van de verwachte resultaten zoals voorgesteld in dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten gevolge van bepaalde factoren, zoals onder meer de risico s die hieronder en elders in het memorandum beschreven worden. Obligatiehouders hebben geen zekerheid dat de aannames daadwerkelijk zullen resulteren in de door de vennootschap voor mogelijk gehouden waardeontwikkelingen of rendementen. Als investeerder wordt u geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te hebben beoordeeld, kennis te hebben genomen van de voorwaarden en pas daarna te beslissen tot het aangaan van deze obligatielening. Bestemmingsplan en vergunningen Bij het participeren in horecabedrijven en projecten is HOF in het algemeen afhankelijk van zaken zoals bestemmingsplannen, bouw- en milieuvoorschriften. HOF blijft afhankelijk van alle relevante ontwikkelingen op dit terrein. Het risico bij vergunningen in het algemeen is dat deze niet, later of onder andere voorwaarden dan verwacht worden afgegeven. Calamiteiten en verzekeringen Bij mogelijke investeringen bestaat gedurende de investeringsperiode de kans dat horecabedrijven, projecten of producten in portefeuille schade oplopen. Schade aan horecabedrijven, projecten of producten in de portefeuille kan ontstaan door brand, wateroverlast, molest, diefstal of ander van buiten komend onheil. Dit kan een negatieve invloed hebben op de waarde van dergelijke bedrijven, projecten en/of producten. HOF zal een aantal verzekeringen afsluiten ter dekking van de normale bedrijfsmatige risico s. Het kan zijn dat verzekeringen geen of niet een volledige dekking bieden voor bepaalde risico s, zowel nu als in de toekomst. Bepaalde risico s zijn niet te verzekeren zoals oorlogen, terreur en natuurrampen. Voor zover dit niet is verzekerd, kunnen dergelijke calamiteiten onvoorziene kosten met zich meebrengen voor de vennootschap om de schade te herstellen en/of kan van invloed zijn op de (uiteindelijke) opbrengsten voor beleggers. Daarnaast zal er sprake kunnen zijn van een eigen risico per verzekering. Een beroep op een dergelijk eigen risico komt ten laste van het resultaat van de vennootschap en/of kan mede van invloed zijn op de (uiteindelijke) opbrengsten. Bij het Pagina 12 van 82

13 afsluiten van de verzekeringen wordt door HOF een afweging gemaakt tussen de hoogte van het eigen risico per gebeurtenis en de daaraan gekoppelde te betalen premie. Concentratierisico HOF ontplooit haar activiteiten op het terrein van investeringen in de Nederlandse horeca- en voedingsmiddelenindustrie). Hoewel de bedrijven of projecten een zekere variëteit kennen, is sprake van een concentratierisico. Als gevolg van deze relatief beperkte spreiding binnen de portefeuille van activiteiten, is deze gevoelig voor veranderingen in het economisch klimaat in deze regio en in deze categorie. Concurrentie HOF is actief op de markt van investeringen in Nederlandse horecabedrijven en projecten. Op deze markt zijn spelers actief die concurreren in onderzoek, ontwikkeling en uitvoering c.q. commercialisatie van verschillende projecten. Ervaring en strategisch inzicht bepalen voor een groot gedeelte de positie die wordt ingenomen tussen deze spelers. Bovendien vormen ook human resources, het op efficiënte wijze rekruteren en behouden van gekwalificeerd personeel c.q. contractpartners en de hoogte van aangetrokken kapitaal, de sterktepositie van een onderneming. Deze markt is een competitieve sector. Concurrenten van HOF kunnen wedijveren bij investeringen. Mogelijk is dat concurrenten projecten ontwikkelen die rendabeler of beter betaalbaar zijn dan projecten van HOF of in snelheid vooruit lopen. Ontwikkelingen bij concurrenten kunnen ertoe leiden dat de ontwikkeling van activiteiten bij onderdelen van de portefeuille voorbijgestreefd wordt. Dit kan invloed hebben op de performance van de vennootschap en/of mede van invloed zijn op de opbrengsten voor beleggers. Debiteurenrisico Dit betreft het risico dat de uitgevende instelling HOF niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de obligatiehouders kan voldoen. HOF en (groeps)projectvennootschappen hebben inkomsten uit de exploitatie van bedrijven in de Nederlandse horeca. Rente, bonus en aflossing van de obligaties zullen uit de exploitatie van deze projecten betaald moeten (kunnen) worden. Er bestaat ook een risico dat één of meer contractpartners en/of kopers hun verplichtingen niet of niet tijdig kunnen voldoen. Er kan bovendien op voorhand niet worden uitgesloten dat deze overeenkomsten tussentijds worden beëindigd dan wel dat deze derden in staat van insolventie geraken. In een aantal gevallen worden transacties niet volledig vooraf gedocumenteerd. Dat geldt in het bijzonder in die gevallen waarin het transacties betreft tussen (rechts- )personen waar de vennootschap, haar onderneming of haar aandeelhouders zodanig aan gelieerd zijn of (in )direct een zo grote mate van (beleidsbepalende) zeggenschap hebben, dat afdwinging van naleving van betalingsverplichtingen al in zekere mate gewaarborgd kan worden. Andere gelegenheden waarbij bij HOF of haar projecten sprake kan zijn van de verschuldigdheid van op geld waardeerbare verplichtingen zonder dat daarbij sprake is van schriftelijke overeenkomsten betreffen bij voorbeeld (i) leveringen van goederen of diensten voor- of achteraf, (ii) opties of vergelijkbare termijncontracten, privileges of (voor-) rechten, (iii) administraties van rekening-courantverhoudingen, (iv) uitzettingen van niet-opvorderbare gelden, (v) vooruitbetalingen en overboekingen op (derdengeld)rekeningen, (vi) leveringen in consignatie of onder voorbehoud, (vii) mondelinge overeenkomsten of toezeggingen, (viii) in bewaringnemingen of middellijke leveringen van goederen of diensten, (ix) reserveringen of (x) garanties of borgstellingen. In al deze gevallen die zich in de praktijk regelmatig voordoen, ook bij substantiële bedragen en investeringen kan er sprake zijn van een verhoogd debiteurenrisico voor HOF in vergelijking met overeenkomsten die wel volledig schriftelijk werden uitgewerkt. Documentatierisico HOF heeft naar beste vermogen getracht bij het vaststellen van de structuur alle voorzienbare risico s binnen het kader van deze structuur te benoemen, met name in dit memorandum, en waar mogelijk te beperken. Het valt echter op voorhand niet geheel uit te sluiten dat gedurende de looptijd van de obligatie of daarna er zich nog één of meer risico s voordoen die ten tijde van de structurering en het daarbij behorende documentatietraject niet voorzienbaar waren en derhalve niet voorzien zijn. Investeerders worden uitgenodigd om waar zij dergelijke Pagina 13 van 82

14 (potentiële) risico's zelf of in vergelijkbare projecten wel zien daarover contact op te nemen met de vennootschap zodat de inventaris daarvan in dit memorandum verder kan worden uitgebreid. Exploitatierisico Uit de exploitatie van de projecten dient rente en aflossing van de obligaties te worden voldaan. Er bestaan meerdere onzekere factoren die de exploitatie kunnen beïnvloeden. In de exploitatiekosten van de projecten waarin geïnvesteerd wordt zal worden uitgegaan van inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan overeenkomstig de verwachte opbrengsten. Hoewel de inschattingen zo realistisch mogelijk zijn gemaakt, kunnen er afwijkingen tijdens de looptijd van het project of product optreden die de kasstromen en het rendement (zowel naar beneden als naar boven) kunnen beïnvloeden. Het exploitatierisico heeft betrekking op afwijkingen van onder andere onderhoudskosten, kosten van marketing-, management en verzekering en andere operationele of beheerskosten. Zo bestaat het risico dat de aan te leggen voorzieningen of installaties of producten gebreken vertonen die niet of onvoldoende uit controles en testen naar voren zijn gekomen en die niet verhaalbaar zijn op andere partijen. Zo kan er, naast de bevindingen van de technische inspectie, bijvoorbeeld sprake zijn van niet eerder onderkende storingen of verborgen gebreken of beperkingen ten aanzien van eigendom en gebruik. Mocht er gedurende de looptijd van de obligaties sprake zijn van gebreken van welke aard ook, dan kan dit leiden tot herstelkosten en/of kosten in verband met aansprakelijkheidstelling en/of vermindering van de capaciteit tot het genereren van verkoopopbrengsten van projecten (en/of producten), hetgeen onder meer een negatief effect kan hebben op het rendement voor de vennootschap en/of op de opbrengsten voor de beleggers. Ook is het mogelijk dat de voorgenomen plannen dan geheel of gedeeltelijk geen doorgang kunnen vinden. Gebruik verkregen middelen HOF zal, onder de voorwaarden van de akte zoals opgenomen in dit memorandum, over een zekere mate van flexibiliteit en vrijheid kunnen beschikken in de bestemming en het gebruik van de uit de obligatielening verkregen middelen. De vennootschap is van plan de netto verkregen middelen uit deze lening te gebruiken zoals aangegeven in de obligatievoorwaarden opgenomen in Bijlage 2 bij dit memorandum en voor de algemene ondernemingsdoelstellingen die daaraan gerelateerd zijn. Als deze middelen niet oordeelkundig besteed worden kan dat de capaciteit van de vennootschap om haar beoogde activiteiten uit te voeren in het gedrang brengen en kan dat financiële verliezen veroorzaken die op hun beurt een aanzienlijk schadelijk effect kunnen hebben op de obligatielening voor de nabije toekomst. Dat zal met name ook het geval zijn, wanneer de onderneming minder investeringen en vermogen zal weten aan te trekken dan begroot voor de door haar in gang gezette ontwikkelingen en ondernemingsactiviteiten. HOF zal over flexibiliteit en vrijheid beschikken om te beslissen over de bedragen en de planning van de werkelijke uitgaven van de vennootschap. Deze zullen uiteindelijk afhangen van veel verschillende factoren, waaronder de status van de eventuele inspanningen bij onderliggende horecabedrijven en projecten, de uiteindelijk verkregen middelen uit de investeringen, de inzet van alternatieve vormen van financiering en de overige inkomsten en resultaten van de vennootschap. Gelieerde partijen In de samenwerking en de transacties met betrokken partijen of derden is niet uit te sluiten dat deze samenwerking en/of transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke transacties waarbij tegenstrijdige belangen, direct of indirect, in welke vorm of omvang dan ook, een rol zouden kunnen spelen. De samenwerkingen en transacties zoals in dit memorandum beschreven vinden voor zover de vennootschap bekend en niet expliciet anders aangeduid in dit memorandum, steeds onder gebruikelijke, marktconforme voorwaarden plaats. Transacties en samenwerking tussen gelieerde partijen en transacties met een (potentieel) belangenconflict kunnen zowel een positief als negatief effect hebben op de performance van de vennootschap in het algemeen en op het rendement dat met de investeringen behaald wordt. Pagina 14 van 82

15 Inflatie en valuta Inflatie en wisselkoersen zijn afhankelijk van diverse economische factoren en hebben invloed op de prognoseberekeningen. Als de werkelijke inflatie of wisselkoersen anders zijn dan de gehanteerde percentages respectievelijk verhouding in de prognose, kan het rendement lager zijn dan waarop gerekend werd. Mede ten gevolge van inflatie kan de reële ontwikkeling van (product)prijzen dalen. Ook wisselkoersfluctuaties tussen de euro en de andere munteenheden waarin HOF (in-)direct zaken doet, kunnen aanleiding geven tot winsten of verliezen. Informatierisico Dit betreft het risico dat de door, namens, vanwege of ten behoeve van HOF verstrekte informatie niet juist, ontijdig en/of onvolledig is. HOF heeft de nodige zorg betracht bij het (doen) verstrekken en onderzoeken van deze informatie, maar kan niet onder alle omstandigheden garanderen dat de ontvangen of verstrekte informatie actueel, volledig en volledig accuraat is of blijft. HOF kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties, eigenschappen of omstandigheden die zich op enig moment (kunnen) voordoen en waar de vennootschap niet, ontijdig of onvolledig kennis van heeft kunnen nemen. De diverse rapportages, aannames en verwachtingen die in dit memorandum worden genoemd zijn gebaseerd op actuele informatie. Omdat deze kunnen verschillen van de informatie die vooraf of vanaf de aanbieding van een product tot op de dag van publicatie van dit memorandum aan de vennootschap (volledig) bekend was of aan investeerders verstrekt werd, treedt de informatie in dit memorandum in de plaats van alle eerder verstrekte informatie met betrekking tot obligaties of de investeringen waar ze betrekking op hebben. Dat geldt ook in die gevallen waarin eerder verstrekte informatie op zichzelf of in onderlinge samenhang tegenstrijdig is (geweest) met later of anderszins verstrekte informatie. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Obligatievoorwaarden en de informatie in dit memorandum, heeft de tekst in de Obligatievoorwaarden evenwel steeds voorrang. Met betrekking tot informatie over verwachtingen inzake toekomstige ontwikkelingen dient ook anderszins de nodige voorzichtigheid te worden betracht. Hoewel de uitgesproken verwachtingen gebaseerd zijn op zichtbare tendensen en uitspraken van objectieve deskundigen, internationaal en ter plaatse, geeft dit geen garantie dat de verwachting ook zal uitkomen. Mocht dit niet zo zijn, dan kan dit invloed hebben op de waarde van de aangeboden obligaties en/of de uitkering daarop. Juridisch Bij de uitwerking van de juridische structuur zoals verwoord in dit memorandum, is een groot aantal partijen betrokken. Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte overeenkomsten met zorg zijn opgesteld, valt niet uit te sluiten dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan, dan wel dat er zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. De tekst van de originele documenten en overeenkomsten die opgenomen zijn in het memorandum of waaraan daarin verwezen wordt, prevaleert boven die van het memorandum zelf. Onder het juridisch risico vallen ook de (veranderende) opvattingen van de Europese en Nederlandse wet- en regelgever(s) en die van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ('AFM') en De Nederlandsche Bank ('DNB') als toezichthouders op naleving daarvan en als verstrekkers van vergunningen voor financiële ondernemingen. Ook (ontijdige, beperkte of voorwaardelijke) goedkeuring van financiële producten van de vennootschap door deze toezichthouders kan de ontwikkeling van de vennootschap en haar onderneming negatief beïnvloeden. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat HOF over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Verminderde opbrengsten kunnen leiden tot een gebrek aan liquiditeit. Gebrek aan liquiditeit kan ook ontstaan wanneer de vennootschap er onvoldoende in slaagt de voor haar bedrijfsvoering en plannen of die van gelieerde derde partijen benodigde middelen aan te trekken binnen het daarvoor opgestelde tijdschema. Een groot deel van het vermogen van HOF bestaat uit vreemd vermogen. Indien de participaties door HOF in horecaprojecten onvoldoende rendabel zijn, bestaat het risico dat HOF niet (langer) aan haar verplichtingen uit hoofde van het vreemde vermogen kan voldoen, waaronder jegens de obligatiehouders. Pagina 15 van 82

16 Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de vennootschap en het project, de marktomstandigheden en de interesse van derden en de specifieke kenmerken van het product, kan de vennootschap de terug- of uitbetaling van rendement of hoofdsom in geval van een (acuut of dreigend) gebrek aan liquiditeit, in voorkomende gevallen zonder voorafgaande aankondiging of motivatie, uitsluiten, beperken of converteren in alternatieve regelingen of vergoedingen, die niet in alle gevallen gelijksoortig of van gelijke waarde of timing zullen zijn als de oorspronkelijk bedoelde of in het vooruitzicht gestelde of gesuggereerde uitkeringen of terugbetalingen. Lock-up risico De obligaties zijn onderhands verhandelbaar. Het lock-up risico bestaat hieruit, dat er op een bepaald moment een discrepantie bestaat tussen vraag en aanbod en dat de obligatiehouder van de obligatie niet kan verkopen. Dit risico wordt vergroot vanwege het feit dat de HOF obligaties niet verhandeld worden op een gereguleerde markt. Daarnaast bestaat het risico dat HOF de obligatie(s) niet voortijdig kan of wil inkopen (bijvoorbeeld door gebrek aan liquiditeit) en dat u uw investering in obligatie(s) langer aan moet houden dan op dat moment door de investeerder(s) daarin wenselijk wordt gevonden. Marktrisico Dit risico hangt samen met het algemeen economisch klimaat. Er is een samenhang tussen de algemene ontwikkeling van de Nederlandse en de wereldeconomie en de prijs- en waardeontwikkeling van horecabedrijven en projecten. Als gevolg van wijzigende economische omstandigheden of een conjunctuurdaling kunnen prijzen dalen. Een negatieve economische ontwikkeling leidt er ook toe dat ondernemers en consumenten minder mogelijkheden hebben om te investeren. De ontwikkeling van de markt van investeringen in Nederlandse horecabedrijven en projecten in de specifieke omgeving van het onroerend goed in de portefeuille kan afwijken van het landelijke beeld. Hierdoor kan de ontwikkeling van de verkoopprijs van de portefeuille van HOF, voor zichzelf of ten behoeve van derden, afwijken van de gemiddelde trend in Nederland. Personeel Het succes van HOF is afhankelijk van de voortgezette inspanningen van de vennootschap en (haar) personeel en contractpartners in Nederland. Hoewel HOF over het algemeen geen belangrijke problemen verwacht in het behoud van deskundige werknemers of functionarissen, kunnen de werknemers (in haar groep van ondernemingen) hun dienstverband beëindigen. Men kan niet verzekeren dat de vennootschap (of haar groepsondernemingen) in staat zal zijn om dergelijk personeel tegen aanvaardbare voorwaarden te behouden en waar nodig aan te trekken. Indien HOF (of haar groepsondernemingen) er niet in slaagt om het nodige personeel of contractpartners aan te (doen) trekken of om dergelijke noodzakelijke expertise te ontwikkelen, kan dit een nadelig effect hebben op de perspectieven op succes van de vennootschap. Daarbij is HOF met name afhankelijk van haar key personnel. Dit is de kerngroep bestaande uit ten minste de volgende personen: de heren J.G.P. Weemaes en A.J. van Essen (zie ook bij de paragraaf organisatiestructuur). Indien deze groep van personen van samenstelling verandert of andere omstandigheden zich ten aanzien van deze personen voordoen, kan dat het risico verhogen. Ontwikkelingsrisico Bij de (door-)ontwikkeling van projecten kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat. Hierbij kan worden gedacht aan meerkosten in verband met vergunningen, aanleg van de infrastructuur of afstemmingsproblemen met derden. Deze omstandigheden leiden veelal niet alleen tot extra kosten, doch kunnen ook leiden tot vertraging in de realisatie van projecten of rendementen. Het beleid van HOF is er op gericht om horecabedrijven of projecten na een mogelijk vooraf geplande bepaalde periode te (doen) verkopen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de (door-)ontwikkeling van deze horecabedrijven of projecten vertraging heeft. Dit kan veroorzaakt worden door veelal onvoorziene situaties die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat zoals extreme weersomstandigheden, marktomstandigheden of stakingen. Dit kan een nadelige invloed hebben op het rendement en het risicoprofiel van de investeringen. Pagina 16 van 82

17 Plaatsingsrisico en onderfinanciering HOF gaat bij het (door-)ontwikkelen van projecten uit van een minimaal in totaal bijeen te brengen kapitaal ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van de projecten. Als de vennootschap bij de aanbieding en plaatsing van de obligaties minder investeringen en vermogen zal weten aan te trekken dan begroot voor de door haar in gang gezette ontwikkelingen en ondernemingsactiviteiten in het kader van de projecten, waardoor slechts een deel van de projecten ontwikkeld kan worden, zal dat een aanzienlijk schadelijk effect kunnen hebben op de obligaties voor de nabije toekomst, vanwege een mogelijke vermindering van de waarde van de objecten of het onroerend goed in portefeuille, vermindering van meeropbrengsten uit de exploitatie of zelfs financiële verliezen bij vervreemding van onroerend goed in portefeuille. Politiek Een onzekere factor is de invloed van de politiek, waaronder hier ook de politiek van (regionale, lokale of bijzondere) toezichthouders en fiscale autoriteiten, (on-) zelfstandige bestuursorganen, -autoriteiten of (semi-) overheidsorganen verstaan worden. Onder politieke risico s worden verstaan risico s met betrekking tot de stabiliteit van dergelijke politieke (of uitvoerende) instituten, opvolging van politieke leiders of bestuurders van zelfstandige bestuursorganen, transparantie bij besluitvorming, overleg en regelgeving, (geo-) politieke risico s, sociale onrust en nationale veiligheid. Deze risico s kunnen steeds een negatieve invloed op de bedrijfsvoering van de vennootschap hebben. Prestatierisico HOF loopt het risico dat betrokken partijen of derden niet, niet tijdig of niet conform de verwachtingen en gemaakte afspraken presteren. In geval van insolventie van derden kan de continuïteit van projecten in gevaar komen en in het bijzonder risico s opleveren voor (onderdelen van) de portefeuille. Ook de vertraging bij insolventie kan een negatief effect hebben op het rendement van projecten. Daarnaast is er het risico van geschillen, welke voor vertraging kunnen zorgen of die tot resultaat kunnen hebben dat projecten anders of tegen andere kosten wordt uitgevoerd dan vooraf voorzien. Teneinde deze risico s zoveel mogelijk te beperken wordt de nodige zorgvuldigheid betracht bij het aangaan van contractuele relaties. Renterisico De HOF -obligatie kent een bepaald rentepercentage. Indien andere rentes fluctueren, kan dit de waarde van de obligatie beïnvloeden. Bijvoorbeeld bij lager wordende spaarrentes zal de waarde van de obligatie (rentepercentage) in principe gelijk blijven of stijgen. De rente op de bancaire investering van het project of product kan fluctueren hetgeen effecten heeft op de exploitatie cash flow van de horecabedrijven, projecten of producten. (Rest)waarde- en exitrisico Het (rest)waarde risico is het risico dat de waarde van de horecabedrijven of projecten bij vervreemding lager ligt dan de geprognosticeerde opbrengst. Door lagere opbrengst of latere verkoop is het mogelijk dat de obligatie niet volledig of niet tijdig kan worden afgelost. De waarde bij mogelijke verkoop van onderdelen van de portefeuille is afhankelijk van externe macro-economische factoren en de situatie van met name op de Nederlandse markt. Indien voor de portefeuille - dan wel een deel daarvan - (nog) geen koper(s) is c.q. zijn gevonden, heeft dit een drukkende werking op de waarde van de portefeuille. Dat kan ook het geval zijn indien er solvabiliteit- of liquiditeitstekorten voor de vennootschap zouden (dreigen te) ontstaan, en de vennootschap zich dienovereenkomstig genoodzaakt zou zien projecten versneld af te stoten. Ook kunnen zich ten aanzien van bijvoorbeeld onroerend goed problemen of gebreken voordoen die additionele investeringen vergen om (een winstgevende) verkoop mogelijk te maken. Al deze zaken kunnen een negatieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van de vennootschap en op het uiteindelijke totale rendement. Pagina 17 van 82

18 Solvabiliteitsrisico Het solvabiliteitsrisico is het risico dat HOF over onvoldoende middelen beschikt om op de lange(re) termijn, gebruikelijk meer dan een jaar, aan haar opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen. Afhankelijk van de totale omvang van de verplichtingen van HOF in verhouding tot haar resultaten en eigen vermogen, in combinatie met mogelijke stagnatie of achteruitgang van de markten waarin HOF actief is, bestaat er een kans dan de verwachte solvabiliteit van HOF zich in negatieve zin ontwikkelt of onvoldoende blijkt om haar continuïteit zelfstandig te garanderen of op lange(re) termijn aan (al) haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Gebrek aan solvabiliteit kan ook ontstaan wanneer de vennootschap er onvoldoende in slaagt de voor haar bedrijfsvoering en plannen of die van gelieerde derde partijen op lange(re) termijn benodigde middelen aan te trekken binnen het daarvoor opgestelde tijdschema. Dit kan dan een beperking tot gevolg hebben om aan verplichtingen, waaronder jegens de investeerders, te voldoen of tot gevolg hebben dat de bedrijfsvoering wordt beperkt of de plannen minder ver of minder snel worden ontwikkeld dan oorspronkelijk bedoeld of in het vooruitzicht gesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de vennootschap en het project, de marktomstandigheden en de interesse van derden en de specifieke kenmerken van het product, kan de vennootschap de terug- of uitbetaling van rendement of hoofdsom in geval van een (acuut of dreigend) gebrek aan solvabiliteit, in voorkomende gevallen zonder voorafgaande aankondiging of motivatie, uitsluiten, beperken of converteren in alternatieve regelingen of vergoedingen, die niet in alle gevallen gelijksoortig of van gelijke waarde of timing zullen zijn als de oorspronkelijk bedoelde of in het vooruitzicht gestelde of gesuggereerde uitkeringen of terugbetalingen. Taxatierisico Indien de werkelijke waarde van horecabedrijven, projecten, objecten of onroerend goed lager is dan de getaxeerde waarde, kan dit een negatief effect hebben op de resultaten van de vennootschap en/of het rendement dat met de obligaties behaald wordt. Het taxeren van horecabedrijven, projecten, objecten of onroerend goed is afhankelijk van de eigenschappen van het object en de lokale, regionale, nationale markten, die na verloop van tijd veranderen en beïnvloed kunnen worden door uiteenlopende factoren. Absolute taxaties zijn hierdoor onzeker en aan verandering onderhevig. Vervroegde aflossing HOF heeft het recht vervroegd de obligatie af te lossen (te callen ). Dit recht geldt zowel voor het geheel als voor een gedeelte van de obligaties. Bij een tussentijdse call, wordt door HOF een call bonus vergoed van 2,5% van de hoofdsom. Bij vervroegde aflossing op verzoek van obligatiehouder kan door HOF tegen lager dan nominale waarde worden afgelost; HOF kan daar namelijk een kostenvergoeding (per saldo een korting op de nominale waarde, een 'boete') voor in rekening brengen van 2,5% in het eerste jaar van de looptijd. Bij vervroegde aflossing op verzoek van de obligatiehouder is er vanuit de aard van de zaak ook geen loyaliteitsbonus en geen call bonus van toepassing. Bij vervroegde aflossing van de obligaties bestaat voor de obligatiehouder het risico dat deze voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig een vergelijkbare en passende herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen dan het rendement dat de obligatiehouder behaald zou hebben indien de obligaties niet vervroegd zouden zijn afgelost. Wetgeving Een onzekere factor is de invloed van de politiek, wet-en regelgeving en rechtspraak in de Europese Unie en in Nederland in het bijzonder ook vanwege (semi-) overheden en wet- en regelgeving op het gebied van economische ordening en financiële markten. Wijzigingen van bepalingen ten aanzien van ruimtelijke ordening, bodemverontreiniging, bestemmingsplannen, huurbescherming, fiscaliteit, arbeidsomstandigheden en de toezichtwetgeving hebben in het verleden voor investeringen in vastgoed in het algemeen de nodige gevolgen gehad. Hoewel op dit moment geen ingrijpende wijzigingen worden verwacht, garandeert dit geen stabiliteit van Pagina 18 van 82

19 de zijde van de politiek. Mochten er wijzigingen optreden dan is niet te voorzien of dit mogelijk juridische, financiële en/of fiscale consequenties heeft voor de obligatiehouders. Dit memorandum is gebaseerd op de wet- en regelgeving en jurisprudentie per publicatiedatum daarvan en is onder voorbehoud van wijzigingen of veranderingen in de interpretatie daarvan die, al dan niet met terugwerkende kracht, kunnen worden ingevoerd. Slotopmerkingen bij risicofactoren: De obligaties van HOF zijn niet voor alle consumenten een geschikte investering. Iedere potentiële koper daarvan moet de geschiktheid in zijn persoonlijke situatie vaststellen in het licht van zijn eigen kennis en ervaring, omstandigheden, doelen en wensen. Meer in het bijzonder dient iedere potentiële koper: voldoende kennis en ervaring te hebben om de obligaties, de voor- en nadelen van het investeren daarin en de informatie die is opgenomen in dit memorandum (eventueel door middel van verwijzing), met de voorwaarden en de statuten in de bijlagen daarvan, op waarde te kunnen schatten; toegang te hebben tot en kennis te hebben van toepasselijke analytische instrumenten om, in de context van zijn eigen financiële situatie, een investering in de obligaties te kunnen beoordelen, met de invloed hiervan op zijn totale investeringsportefeuille; over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico s te dragen die gepaard kunnen gaan met een investering in de obligaties; de obligatievoorwaarden volledig te begrijpen; en, in staat te zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario s vast te stellen in relatie tot economische en andere factoren die de investeringen kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om dergelijke risico s te dragen. Pagina 19 van 82

20 Grand Café Restaurant Loos in Rotterdam Hoofdstuk 2. KERNGEGEVENS HOF -OBLIGATIES 1. Term sheet Uitgevende instelling Omvang aanbieding obligaties Nominale waarde per obligatie Couponrente per obligatie Horeca Obligatie Fonds B.V. De uitgifte van HOF-Obligaties is groot maximaal en is verdeeld in maximaal 300 Obligaties 7% per jaar Minimale afname Deelname mogelijk vanaf Pagina 20 van 82

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.)

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) PROSPECTUS SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) Dit Prospectus kwalificeert als een prospectus in de zin van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Antea Vastgoed Palazzo CV

Antea Vastgoed Palazzo CV P R O S P E C T U S P R O S P E C T U S Antea Vastgoed Palazzo CV Uitgifte van 204 participaties ieder groot g 25.000 Minimumdeelname: g 50.000 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: Antea Vastgoed

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V.

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. FINANCIËLE Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. Productinformatie over het product Woningfonds Apeldoorn C.V. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Annexum Beheer B.V. is de beheerder

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Zorgveste Koetshuys Erica Prospectus september 2012 Zorgveste Koetshuys Erica is een initiatief van Annexum Algemene gegevens Initiatiefnemer Annexum Invest BV Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren)

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie