Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars!"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars! p. 2/ Geldbeleggingen p. 5/ Gelijkstelling met een periode van zelfstandige activiteit : de ziekte- of invaliditeitsperiodes Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars! Op donderdag 13 juni 2013 organiseert het BIBF een uitzonderlijk evenement ter gelegenheid van zijn twintigste verjaardag. Deze festiviteiten worden georganiseerd in het Congressenpaleis van Brussel (Square) en bestaan onder meer uit : een kleurrijk spektakel, een uitzonderlijk diner en conferenties die meetellen als permanente vorming (5 uur). Het Instituut wenst tevens van de gelegenheid gebruik te maken om de werkelijke rol van de cijferberoepsbeoefenaar in de economie in de verf te zetten. Dit lijkt ons meer dan noodzakelijk binnen de huidige economische context. Ontdek snel het programma en de inschrijvingsmodaliteiten in de bijlage bij deze Pacioli. P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in de weken

2 Geldbeleggingen Inleiding Huidige uiteenzetting beperkt zich tot het behandelen van de beleggingen die doorgaans een ondernemingsportefeuille samenstellen. Zullen derhalve niet aan bod komen de rekeningen 50 «Eigen aandelen» omdat de aankoop van eigen aandelen onderworpen is aan een specifieke reglementering voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Worden eveneens niet behandeld de rekeningen 53 «Termijndeposito s» die beleggingen vertegenwoordigen op korte of middellange termijn. 1. Aandelen (rekeningen 51) De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft doen opmerken 1 dat de omschrijving van de rubriek 51 «Aandelen» zou moeten worden aangepast in «Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen» teneinde een groter aantal beleggingen te kunnen registreren. In huidige uiteenzetting lopen we vooruit door een eigen onderverdeling voor te stellen Inhoud van de rubriek Rekening 510 Aandelen Deze post mag niet verward worden met de post 284 «Andere aandelen» in de financiële vaste activa. De aanschaffing van aandelen als geldbelegging heeft niet tot doel een duurzame band te doen ontstaan met de betrokken vennootschap noch deze duurzaam te ondersteunen. Het onderscheid tussen geldbeleggingen en financiële vaste activa kan afgeleid worden uit volgende kenmerken : zijn als geldbelegging te beschouwen aandelen die gemakkelijk en vlot verhandelbaar zijn, die binnen de twaalf maanden overgedragen of gerealiseerd zullen worden of in mindere mate aandelen gehouden in betrekkelijk geringe hoeveelheid. Aandelen zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerde effecten in effectenrekening gehouden. Rekening 511 Niet opgevraagde bedragen (-) Rekening 512 Collectieve beleggingen In de post «Aandelen» komen ook aandelen voor in een bevek, wat staat voor «Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal». De bevek is een vennootschap van collectieve beleggingen die haar kapitaal zonder verdere formaliteiten doorlopend kan verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of verlagen door bestaande aandelen terug te kopen. Deze vennootschappen betalen een dividend of kapitaliseren hun winsten. In het eerste geval spreekt men van een «uitkeringsbevek» en in het tweede van een «kapitalisatiebevek». Rekening 513 Beleggingsfondsen Het beleggingsfonds is een onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid die het beheer voert van het geld van de beleggers, die uitstappen of instappen wanneer ze dat opportuun vinden. De belegger blijft eigenaar van zijn deel alsof hij zelf de onderliggende waarden zou hebben aangekocht. De onderlinge rechten en plichten van de partijen worden geregeld door het beheersreglement. Er bestaan distributiefondsen en kapitalisatiefondsen. Het beleggingsfonds kan in aandelen of in obligaties beleggen. Rekening 514 Niet vastrentende beleggingen Rekening 5140 Beleggingen in goud en in kunstwerken Wanneer een onderneming goud of een kunstwerk aankoopt uit industrieel of commercieel oogmerk worden deze aankopen ingeschreven in een rekening 60 «Aankopen» en op de rekeningen 60 «Voorraden» wordt geboekt langs de rekening 609 «Voorraadwijziging». Indien echter een onderneming haar overtollige liquiditeiten aanwendt voor de aankoop van goud of van een kunstwerk voor hetwelk een liquide markt bestaat, worden de aankopen geboekt op een rekening 51 «Geldbeleggingen» aangepast volgens de aanbevelingen van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2. Deze beleggingen worden gewaardeerd aan de regels van toepassing op de geldbeleggingen : aanschaffingswaarde, eventuele waardeverminderingen en besteding of terugneming hiervan. Kunstwerken kunnen aangekocht worden als duurzame investering en geboekt op rekening 26 «Overige materiele vaste activa». De waarderingsregels zijn deze van toepassing op materiële vaste activa : aanschaffingswaarde, afschrijvingen en eventuele latente meerwaarde. 1 Commissie voor Boekhoudkundige Normen, advies 2012/7. 2 Commissie voor Boekhoudkundige Normen, adviezen 2011/6 en 2012/7. 2

3 Rekening 5141 Rechten op inkomsten van audiovisuele werken Een fiscale stimulans, «tax shelter» genoemd, werd in het leven geroepen door de wetgever als aanmoediging van de productie van audiovisuele werken in België 3. Het mechanisme is onderworpen aan meerdere toepassingsvoorwaarden. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen geeft advies over de boekhoudkundige verwerking in hoofde van de investeerder 4. De rechten op de (toekomstige) opbrengsten die het werk oplevert zijn geen immateriële vaste activa, maar geldbeleggingen die moeten geboekt worden op een rekening 51 met aangepaste omschrijving. Boekingen Op het moment van de ondertekening van de overeenkomst 5141 Beleggingen in audiovisuele werken 48.. aan Diverse schulden Op het moment van de eventuele lichting van de putoptie Kredietinstellingen R/C nettoopbrengst 5141 aan Beleggingen in audiovisuele werken aanschaffingsw. Een eventueel verlies wordt in resultaat genomen langs rekening 652 «Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa», een winst langs rekening 752 «Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa». Een vorige geboekte waardevermindering wordt teruggenomen langs rekening 6511 «Waardeverminderingen op vlottende activa terugneming». Voor de volledige boekhoudkundige verwerking van tax shelter wordt verwezen naar het CBN-advies nr. 2012/ Waarderingsregels en boekingen A. Aanschaffing Aandelen, beveks en beleggingsfondsen worden op een rekening 51 geboekt tegen aanschaffingswaarde. De bijkomende kosten met betrekking tot het aanschaffen van geldbeleggingen worden aan de aanschaffingswaarde toegevoegd of mogen rechtstreeks ten laste worden genomen van de resultatenrekening (659 «Diverse financiële kosten») van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan 5. B. Inventaris Wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde, worden waardeverminderingen geboekt door debet van rekening 6510 «Waardeverminderingen op vlottende activa Toevoeging» en credit van rekening 519 «Geboekte waardeverminderingen (-)» 6. Om de realisatiewaarde te kennen, kan de beurskoers worden geraadpleegd ofwel de waarde meegedeeld door de beheerder. Indien per einde boekjaar de waardeverminderingen niet meer verantwoord zijn worden ze teruggenomen door credit van rekening 6511 «Waardeverminderingen op vlottende activa terugnemingen». In geval de waarde van het effect hoger ligt dan de aanschaffingswaarde is het niet toegelaten de latente meerwaarde te boeken 7. C. Realisatie Wanneer de beleggingen gerealiseerd worden, zullen de rekeningen 51 «Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen» gecrediteerd worden. Op dit ogenblik zal ofwel een verlies worden geboekt op rekening 652 «Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa» ofwel een winst op rekening 752 «Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa». In geval op de beleggingen een waardevermindering werd geboekt wordt deze teruggenomen. Deze terugneming wordt gedaan langs het credit van een rekening financiële kosten (6511) zodat ofwel het globaal verlies vermindert ofwel de globale winst verhoogt. In geval deze terugneming belangrijk is, kan het gebeuren dat het totaal van de financiële kosten een creditsaldo vertoont. Vandaar dat het schema van resultatenrekening deze mogelijkheid voorziet in post 651 waar het teken (+)(-) voorkomt. 2. Vastrentende effecten (rekening 52) 2.1. Inhoud van de rubriek Rekening 520 Bedrijfsobligaties (Corporates) Obligaties zijn meestal gedematerialiseerde effecten in een effectenrekening gehouden. Rechten en plichten van de obligatiehouders zijn geregeld door het Wetboek van Vennootschappen 8. Het recht op terugbetaling op de vervaldag en op een jaarlijkse rente zijn de kenmerken van gewone obligaties. In principe zijn gewone obligaties niet gewaarborgd. Een obligatie kan onder of boven pari worden uitgegeven, maar de nominale waarde blijft dezelfde. 3 Artikel 194ter WIB Commissie voor Boekhoudkundige Normen, advies nr. 2012/7. 5 Artikelen 36, 1 lid en 41, 2 KB/W.Venn. 6 Artikel 74 KB/W.Venn. 7 Artikel 57, 1 K.B./W.Venn. a contrario. 8 BVBA art , NV art

4 Rekening 521 Staatsleningen (Govies) Om haar financiële behoeften te dekken geeft de Staat ofwel «overheidsobligaties» uit ofwel doet zij beroep op lineaire obligaties (OLO). Interestvoet en uitgifteprijs worden vastgelegd door de Minister van Financiën. De kredietinstellingen tekenen op het grootste deel in en verdelen die verder bij de particulieren. Rekening 522 Buitengewone obligaties Bedrijfsobligaties hebben meerdere specifieke eigenschappen. Zo hebben achtergestelde obligaties een hoger rendement maar in geval van vereffening of faillissement van de emitterende vennootschap worden deze obligaties slechts terugbetaald na voldoening van de bevoorrechte, de hypothecaire en de gewone schuldeisers. Gewaarborgde obligaties dragen minder risico indien de waarborg betrouwbaar is. Converteerbare obligaties kunnen omgezet worden in aandelen van de emitterende vennootschap (of van haar dochterondernemingen), volgens de voorwaarden vastgelegd door de emittent. Om de inschrijvers aan te trekken geeft de aankoop van converteerbare obligaties soms aanleiding tot betaling van een premie. Eeuwigdurende obligaties zijn effecten met een onbepaalde looptijd en die op gelijk welk ogenblik terugbetaald kunnen worden door middel van een «calloptie». Tenslotte zijn «zero-bond» obligaties effecten die geen recht geven op rente (vandaar de naam). De verkrijger schrijft in aan een prijs beneden de nominale waarde en op de vervaldag zal die nominale waarde worden terugbetaald. Rekening 529 Geboekte waardeverminderingen (-) 2.2. Waarderingsregels A. Effecten waarvan de terugbetalingswaarde gelijk is aan de aanschaffingswaarde a) Aanschaffing De effecten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde die meestal overeenstemt met de nominale waarde. b) Inventaris Van genoteerde obligaties of obligatiefondsen wordt nagegaan of de realisatiewaarde, gelijk aan de koers, op afsluitingsdatum lager ligt dan de aanschaffingswaarde. Indien dit het geval is wordt een waardevermindering geboekt. Indien op eerstkomende afsluiting of op volgende afsluitingsdata de waardeverminderingen niet meer verantwoord zijn, worden ze teruggenomen. Per afsluitingsdatum moeten ook de verlopen niet vervallen interesten worden uitgerekend en geboekt op een rekening financiële opbrengsten met als tegenpost een overlopende rekening. De berekening gebeurt aan de interestvoet pro rata temporis op de nominale waarde van de obligatie. c) Boekingen Aanschaffing en waardeverminderingen worden geboekt zoals hierboven aangeduid voor aandelen, mits gebruik van de rekeningen 520 en 529. Verlopen, niet vervallen rente wordt als volgt geboekt : Stel een lening van euro van 1/06/N tot 31/05/Nx tegen een rente van 3 % per jaar. Verlopen niet vervallen rente op 31/12/N : 3 000x 7/12den of euro. Op 31/12/N 491 Verkregen opbrengsten aan Opbrengsten uit vlottende 1 750* activa * De roerende voorheffing wordt niet afgetrokken omdat ze nog niet verschuldigd is op balansdatum. Op 31/05/N+1 betaling totale rente min RV 3000 x 21 % of Kredietinstellingen R/C Verschuldigde voorheffingen aan verkregen opbrengsten aan Opbrengsten uit vlottende 1 250* activa * 3000 x 5/12de B. Effecten met interestkapitalisatie a) Aanschaffing Kapitalisatiebonnen worden geboekt tegen aanschaffingswaarde die meestal gelijk is aan hun nominale waarde. b) Inventaris De waarde in de rekeningen van kapitalisatiebonnen (of gelijkaardige effecten) moet elk jaar op afsluitingsdatum aangepast worden, gezien de inkomsten niet elk jaar uitgekeerd worden aan de begunstigde, maar slechts op de eindvervaldag. Na elk jaar is de toe te passen formule C(1+i) waarin C staat voor nominaal bedrag en i voor de rentevoet. Het resultaat van de formule wordt op de eerstvolgende afsluitingsdatum aan dezelfde formule toegepast en zo verder tot de eindvervaldag. c) Boekingen Omdat de materie tot de financiële algebra behoort, wordt verwezen naar de adviezen 148/4 en 148/5 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor verdere commentaar en uitgebreid voorbeeld van de boekingen te doen door de oorspronkelijke inschrijver en de latere verkrijger. 4

5 C. Effecten waarvan de terugbetalingswaarde niet gelijk is aan de nominale waarde en «zero-bond» effecten a) Aanschaffing In principe worden vastrentende effecten gewaardeerd aan hun (nominale) aanschaffingswaarde. b) Inventaris Indien het actuariële rendement bij aankoop, met inachtneming van de terugbetalingswaarde op vervaldag, verschilt van de nominale waarde wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen. Dit verschil stemt overeen met de renteopbrengst van deze effecten en naargelang het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten. De in resultaatneming van het verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuarieel rendement bij aankoop 9. Het actuarieel rendement wordt berekend aan de hand van actualisatietechnieken en uitgedrukt in jaarpercentage. De formule is vrij ingewikkeld en dat is waarschijnlijk de reden waarom de reglementering 10 de waarderingsregels versoepelt. De ondernemingen hebben de mogelijkheid om : het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde op lineaire basis pro rata temporis in resultaat te nemen; de vastrentende effecten voor hun aanschaffingswaarde in de balans te behouden wanneer actuarieel rendement en nominaal rendement niet ver van elkaar verschillen. c) Boekingen De aanschaffing en de in resultaatneming op actuariële basis van het verschil hierboven beschreven wordt als volgt geboekt : Aanschaffing 520 Vastrentende effecten nominaal aan Kredietinstellingen R/C Inventaris : in resultaatneming van de rente 520 Vastrentende effecten rente 751 aan Opbrengsten vlottende activa nominaal. rente Voor een volledig voorbeeld van de boekingen en voor de toepassing van een alternatieve boekingswijze wordt verwezen naar het CBN-advies nr. 148/5, bulletin 31, december 1993, pagina Art 73, 1 en 2 lid KB/W.Venn. 10 Art 73, 3 lid KB/W.Venn. Michel VANDER LINDEN Erebedrijfsrevisor Gelijkstelling met een periode van zelfstandige activiteit : de ziekte- of invaliditeitsperiodes 1. Algemeen Definitie van de staat van arbeidsongeschiktheid : Primaire ongeschiktheid (eerste jaar ongeschiktheid) de zelfstandige is arbeidsongeschikt wanneer hij, door letsels of functionele stoornissen, de uitvoering van zijn taken heeft moeten stopzetten die behoren tot zijn zelfstandige activiteit en die hij reeds uitvoerde voor het begin van de arbeidsongeschiktheid. Bovendien mag hij geen andere beroepsactiviteit als zelfstandige, helper, werknemer of statutaire uitoefenen. Invaliditeit : (vanaf het tweede jaar ongeschiktheid) de zelfstandige moet voldoen aan de definitie van primaire ongeschiktheid en bovendien ongeschikt bevonden worden om eender welke beroepsactiviteit uit te oefenen die hem billijkerwijze zou kunnen opgelegd worden, rekening gehouden met zijn conditie, zijn gezondheidstoestand en zijn beroepsopleiding. 5

6 Vaststelling van de toestand van ongeschiktheid Een periode van arbeidsongeschiktheid kan enkel aanvangen indien de titularis zijn arbeidsongeschiktheid heeft laten vaststellen. Hiervoor stuurt hij naar de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling, binnen de 28 dagen (termijn die aanvangt op de dag na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid), een formulier «verklaring van arbeidsongeschiktheid», conform het officiële model. Deze verklaring (vroeger luik B genoemd) moet ingevuld, gedateerd en ondertekend worden door de behandelde geneesheer. De poststempel van dit document of de datum van bevestiging van ontvangst door de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling gelden als bewijs. Ingeval van een laattijdige verklaring van arbeidsongeschiktheid, wordt het recht op uitkeringen geopend op de eerste werkdag die volgt op de datum van ontvangst van de verklaring van arbeidsongeschiktheid. In bepaalde behartenswaardige gevallen kan van deze bepalingen worden afgeweken door een beslissing van de verzekeringsinstelling, op eensluidend advies van de leidende ambtenaar van de Dienst Uitkeringen. De beslissing, te nemen door de adviserende geneesheer Wanneer hij in het bezit is van de «verklaring van arbeidsongeschiktheid» verzendt de adviserende geneesheer naar de titularis : «het inlichtingsblad voor de berekening van de uitkeringen»; de «vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit van de zelfstandige» (vervangt het vroegere luik A en het enquêteverslag van het RSVZ) De titularis moet zo snel mogelijk beide ingevulde documenten terugsturen naar de verzekeringsinstelling; bij deze verzending wordt ook een «kennisgeving van arbeidshervatting» gevoegd, die moet gebruikt worden door de titularis indien dit zich voordoet (arbeidshervatting). De adviserende geneesheer of de geneesheer-inspecteur neemt een beslissing, vooral gebaseerd op de gegevens hernomen in de «verklaring van arbeidsongeschiktheid» (ingevuld door de behandelende geneesheer) en op de «vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit van de betrokkene» (ingevuld door de zelfstandige). Bovendien kan de adviserende geneesheer aan het RSVZ vragen om een onderzoek ter plaatse uit te voeren, aangaande de beroepsactiviteiten van de titularis. Hij stuurt hiertoe aan het RSVZ een kopie van de vragenlijst, ingevuld door de betrokkene. Het enquêteverslag, opgemaakt door het RSVZ, wordt in twee exemplaren, binnen een termijn van 30 dagen opgestuurd naar de adviserende geneesheer. Dit verslag kan ook op initiatief van het RSVZ worden opgemaakt, met het oog op het overmaken ervan aan de adviserende geneesheer. Gevolg : het enquêteverslag, opgesteld door het RSVZ is niet meer de voorwaarde sine qua non voor de erkenning van de primaire arbeidsongeschiktheid door de adviserende geneesheer. De «vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit», in te vullen door de titularis, is vanaf nu het onmisbare document voor elke erkenning van arbeidsongeschiktheid. Een enquêteverslag zal enkel nog uitzonderlijk opgemaakt worden, indien de adviserende geneesheer vindt dat de gegevens waarover hij beschikt niet volstaan. Een enquêteverslag zal wel altijd nodig zijn voor de erkenning van de periode van invaliditeit (vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid). Sedert 1 januari 1978 moet de stopzetting van de zelfstandige activiteit van de aanvrager volledig zijn; de activiteit mag niet worden verdergezet, ook niet door een tussenpersoon. 2. Toekenningsvoorwaarden de zelfstandige activiteit sedert minstens 90 dagen in hoofdberoep hebben uitgeoefend; volgen op een effectieve periode van zelfstandige activiteit; getroffen zijn door een arbeidsongeschiktheid van minstens 66 % en zijn activiteit om deze reden stopzetten; de sociale bijdragen betaald hebben of vrijgesteld zijn op de datum van stopzetting of opschorting van de activiteit; geen beroepsinkomsten meer ontvangen; de zelfstandige activiteit moet definitief opgeschort of stopgezet zijn en mag niet door een derde worden uitgeoefend. Belangrijke opmerkingen : 1. Indien de aangeslotene vennootschapsmandataris is, moet men in het bezit zijn van het ontslag van zijn mandaat, alvorens het dossier aan het RSVZ voor te leggen. Zoniet zal het RSVZ in de meeste gevallen de gelijkstelling weigeren. 6

7 Ingeval van een gratis mandaat kan het RSVZ soms gunstig oordelen maar in dit geval is het ook beter om de afsluiting van het dossier te overwegen. 2. In principe moet het socialeverzekeringsfonds, telkens zij een aanvraag krijgt, deze voorleggen aan het RSVZ, die bevoegd is voor het onderzoek en de beslissing. 3. Het begrip «in orde met bijdragen» geeft geen verduidelijking van de beoogde kwartalen maar in de meeste gevallen beslist het RSVZ gunstig indien de aangeslotene de drie voorafgaande kwartalen betaald heeft. 4. De arbeidsongeschiktheid moet ten minste aanvangen in de eerste maand van een kwartaal en eindigen in de laatste maand van dit kwartaal (belang van het medisch getuigschrift). 3. De aanvraag en de beslissing Een aanvraag tot gelijkstelling moet via het socialeverzekeringsfonds waar de zelfstandige aangesloten is, geadresseerd worden aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen. De aanvraag tot gelijkstelling wordt ingediend door de betrokken zelfstandige of, indien deze overleden is, door zijn/haar overlevende echtgeno(o)t(e). Wanneer de aanvraag uitgaat van de overlevende echtgeno(o)t(e), is de aanvraag enkel ontvankelijk indien de vereiste wettelijke termijn niet verstreken is op het ogenblik van het overlijden van de zelfstandige. In dit geval loopt de termijn tot het einde van het tweede burgerlijk kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het overlijden plaatsvond. In ieder geval kan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, in bijzondere omstandigheden, altijd afwijken van deze regels. De beslissingen die genomen worden inzake de gelijkstelling moeten bekendgemaakt worden aan de aanvrager en meegedeeld worden aan het socialeverzekeringsfonds. Er kan beroep aangetekend worden. Deze beslissingen moeten gemotiveerd, gedateerd, ondertekend en via ter post aangetekend schrijven bekendgemaakt worden aan de aanvrager. De aanvrager heeft een termijn van drie maanden, vanaf de kennisname van de beslissing, om in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank. 4. Aanvang en einde van de gelijkstelling Aanvang van de gelijkstelling In principe vangt de gelijkstelling aan op de eerste dag van het kwartaal van onderwerping, dat volgt op de datum waarop aan de vereiste voorwaarden voldaan is. Er is geen enkele bijdrage verschuldigd in het kader van een toegekende gelijkstelling wegens ziekte. Sedert 1 juli 2006 is ook geen enkele bijdrage verschuldigd voor het kwartaal waarin de inactiviteit wegens ziekte of invaliditeit aanvangt, op voorwaarde dat : deze begint in de loop van de eerste maand van het kwartaal; en dat het kwartaal gelijkgesteld is aan een periode van activiteit in het kader van het pensioenstelsel van de zelfstandigen.!!! In dit geval vangt de gelijkstelling aan vanaf de eerste dag van het kwartaal van onderwerping waarin het begin van activiteit zich situeert. Einde gelijkstelling Algemene regels Ingeval van herneming van een beroepsactiviteit als zelfstandige eindigt de gelijkstelling aan het begin van het kwartaal van onderwerping waarin de herneming van de activiteit plaatsvindt; voor dit kwartaal is dus een bijdrage verschuldigd. Ingeval van herneming van een beroepsactiviteit met onderwerping aan een ander pensioenstelsel dan dat van de zelfstandigen (bijvoorbeeld werknemer), eindigt de gelijkstelling op de laatste dag van het kwartaal van onderwerping, in de zin van de wet van de zelfstandigenpensioenen die op dat moment van toepassing is. Indien de activiteit evenwel hernomen wordt op de eerste dag van een kwartaal van onderwerping, zal de gelijkstelling op dezelfde dag eindigen; Voorbeeld : Betrokkene wordt werknemer op 1 juni 2012, einde gelijkstelling op 30 juni In de andere gevallen stopt de gelijkstelling op het einde van het kwartaal van onderwerping, in de zin van de wet van de zelfstandigenpensioenen die op dat moment van toepassing is. In de loop van dit kwartaal ontbreekt de vereiste voorwaarde. De gelijkstelling eindigt vanaf het kwartaal waarin de begunstigde de normale pensioenleeftijd bereikt of een vervroegd rustpensioen als zelfstandige verkrijgt. 7

8 Sedert 1 juli 2006 is geen enkele bijdrage verschuldigd voor het kwartaal waarin de activiteit hernomen wordt na een periode van inactiviteit wegens ziekte of invaliditeit, op voorwaarde dat : de activiteit hernomen wordt in de loop van de derde maand van hetzelfde kwartaal; en dat dit kwartaal gelijkgesteld wordt met een periode van activiteit binnen het kader van het pensioenstelsel van de zelfstandigen.!!! In dit geval eindigt de gelijkstelling dus aan het einde van dit kwartaal. Deze nieuwe bepalingen zijn in voege getreden op 1 juli 2006 voor de periodes van inactiviteit die op deze datum aanvangen. Zij zijn ook rechtstreeks van toepassing op de periodes van inactiviteit die lopen op 1 juli 2006 (met herneming van activiteit in september 2006). Opgelet : De andere regels met betrekking tot de gelijkstelling, ook de gevolgen voor de bijdrageberekening, blijven van toepassing. Voorbeeld met hetzelfde principe : Een zelfstandige wordt ziek op 20 januari Hij herneemt zijn activiteit op 14 juni Een gelijkstelling kan toegekend worden voor het eerste en tweede kwartaal van De bijdrage is niet verschuldigd voor deze twee kwartalen. Voorbeeld met een «begin van activiteit» : Een zelfstandige is ziek gedurende meerdere kwartalen. Hij herneemt zijn activiteit op 25 september Een gelijkstelling kan toegekend worden voor het derde kwartaal van De bijdrage voor dit kwartaal is niet verschuldigd. Wat ingeval van voortgezette verzekering na een gelijkgestelde periode? Een periode van voortgezette verzekering kan altijd volgen op een gelijkgestelde periode. In deze optiek mag men dit in geen enkel geval aanzien als een nieuw begin van activiteit, zoals voorzien door de bepalingen van artikel 48 van het A.R.S.. Na een periode waarvoor hij de gelijkstelling verkregen heeft, bevindt de zelfstandige zich enkel in een periode van begin van activiteit indien hij geen enkele zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend in de loop van het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van herneming van de activiteit. Met andere woorden, het feit dat voor een kwartaal gelijkstelling wordt toegekend, betekent niet dat er tijdens dat kwartaal geen enkele zelfstandige activiteit werd uitgeoefend. Bijvoorbeeld : Een zelfstandige wordt ziek op 4 oktober Hij herneemt zijn activiteit op 10 december Een gelijkstelling kan toegekend worden voor het vierde kwartaal van De bijdrage voor dat kwartaal is niet verschuldigd. Praktijkvoorbeeld : Begin activiteit (hoofdberoep) op 01/01/2007. Begin gelijkstelling op 01/07/2009. Einde gelijkstelling op 31/03/2010. Aanvraag voortgezette verzekering voor de periode van 01/04/2010 tot 31/03/2012. De bijdragen voor de voortgezette verzekering van 2010 worden berekend op de inkomsten van 2007; deze van 2011 en 2012 worden berekend op de inkomsten van De inkomsten van 2009 dekken geen volledig kalenderjaar en kunnen dus niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de bijdragen van de voortgezette verzekering van Concreet betekent dit dat de betrokkene opnieuw bijdragen moet betalen vanaf het eerste kwartaal van 2012 en zich niet in een periode van begin van activiteit bevindt. Hij heeft wel een zelfstandige beroepsactiviteit uitgeoefend in de loop van het laatste kwartaal van Daniel BINAMÉ Marketing & Communication Manager, Partena Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: //www.bibf.be. Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen?

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? p. 5/ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Geen activiteit, geen aftrek

Geen activiteit, geen aftrek BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Geen activiteit, geen aftrek p. 3/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 4 Geen activiteit, geen aftrek

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren FLASH Elektronische nieuwsbrief als aanvulling op Pacioli Geef uw e-mailadres door aan het BIBF! Als BIBF-lid of -stagiair ontvangt U tweewekelijks Pacioli. Daarnaast verzendt het Instituut veertiendaags

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Editoriaal. Communicatie

Editoriaal. Communicatie BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Editoriaal p. 3/ Reporting p. 7/ Verplichting aansluiting aan het sociaal statuut van de zelfstandigen : schrapping van de regel

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Praktisch overzicht van de bewaring

Praktisch overzicht van de bewaring BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten p. 5/ Overname van een handelszaak of een vennootschap Te vermijden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Herkwalificatie van interest tot. dividenden een stand van zaken I N H O U D. Herkwalificatie van interest tot

Herkwalificatie van interest tot. dividenden een stand van zaken I N H O U D. Herkwalificatie van interest tot In memoriam Georges Honoré Op 30 december 2008 is de Heer Georges Honoré op 78-jarige leeftijd overleden. De Heer Honoré was, als voormalig lid van de Nationale Raad van het BIBF, nauw betrokken bij het

Nadere informatie

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D FLASH Het BIBF zal gesloten zijn van donderdag 11 november tot dinsdag 16 november. We bedanken de op het seminarie aanwezige leden die de enquête over de door het BIBF aangeboden diensten ingevuld hebben.

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt

Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt p. 5/ Btw De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie