Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars!"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars! p. 2/ Geldbeleggingen p. 5/ Gelijkstelling met een periode van zelfstandige activiteit : de ziekte- of invaliditeitsperiodes Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars! Op donderdag 13 juni 2013 organiseert het BIBF een uitzonderlijk evenement ter gelegenheid van zijn twintigste verjaardag. Deze festiviteiten worden georganiseerd in het Congressenpaleis van Brussel (Square) en bestaan onder meer uit : een kleurrijk spektakel, een uitzonderlijk diner en conferenties die meetellen als permanente vorming (5 uur). Het Instituut wenst tevens van de gelegenheid gebruik te maken om de werkelijke rol van de cijferberoepsbeoefenaar in de economie in de verf te zetten. Dit lijkt ons meer dan noodzakelijk binnen de huidige economische context. Ontdek snel het programma en de inschrijvingsmodaliteiten in de bijlage bij deze Pacioli. P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in de weken

2 Geldbeleggingen Inleiding Huidige uiteenzetting beperkt zich tot het behandelen van de beleggingen die doorgaans een ondernemingsportefeuille samenstellen. Zullen derhalve niet aan bod komen de rekeningen 50 «Eigen aandelen» omdat de aankoop van eigen aandelen onderworpen is aan een specifieke reglementering voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Worden eveneens niet behandeld de rekeningen 53 «Termijndeposito s» die beleggingen vertegenwoordigen op korte of middellange termijn. 1. Aandelen (rekeningen 51) De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft doen opmerken 1 dat de omschrijving van de rubriek 51 «Aandelen» zou moeten worden aangepast in «Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen» teneinde een groter aantal beleggingen te kunnen registreren. In huidige uiteenzetting lopen we vooruit door een eigen onderverdeling voor te stellen Inhoud van de rubriek Rekening 510 Aandelen Deze post mag niet verward worden met de post 284 «Andere aandelen» in de financiële vaste activa. De aanschaffing van aandelen als geldbelegging heeft niet tot doel een duurzame band te doen ontstaan met de betrokken vennootschap noch deze duurzaam te ondersteunen. Het onderscheid tussen geldbeleggingen en financiële vaste activa kan afgeleid worden uit volgende kenmerken : zijn als geldbelegging te beschouwen aandelen die gemakkelijk en vlot verhandelbaar zijn, die binnen de twaalf maanden overgedragen of gerealiseerd zullen worden of in mindere mate aandelen gehouden in betrekkelijk geringe hoeveelheid. Aandelen zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerde effecten in effectenrekening gehouden. Rekening 511 Niet opgevraagde bedragen (-) Rekening 512 Collectieve beleggingen In de post «Aandelen» komen ook aandelen voor in een bevek, wat staat voor «Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal». De bevek is een vennootschap van collectieve beleggingen die haar kapitaal zonder verdere formaliteiten doorlopend kan verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of verlagen door bestaande aandelen terug te kopen. Deze vennootschappen betalen een dividend of kapitaliseren hun winsten. In het eerste geval spreekt men van een «uitkeringsbevek» en in het tweede van een «kapitalisatiebevek». Rekening 513 Beleggingsfondsen Het beleggingsfonds is een onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid die het beheer voert van het geld van de beleggers, die uitstappen of instappen wanneer ze dat opportuun vinden. De belegger blijft eigenaar van zijn deel alsof hij zelf de onderliggende waarden zou hebben aangekocht. De onderlinge rechten en plichten van de partijen worden geregeld door het beheersreglement. Er bestaan distributiefondsen en kapitalisatiefondsen. Het beleggingsfonds kan in aandelen of in obligaties beleggen. Rekening 514 Niet vastrentende beleggingen Rekening 5140 Beleggingen in goud en in kunstwerken Wanneer een onderneming goud of een kunstwerk aankoopt uit industrieel of commercieel oogmerk worden deze aankopen ingeschreven in een rekening 60 «Aankopen» en op de rekeningen 60 «Voorraden» wordt geboekt langs de rekening 609 «Voorraadwijziging». Indien echter een onderneming haar overtollige liquiditeiten aanwendt voor de aankoop van goud of van een kunstwerk voor hetwelk een liquide markt bestaat, worden de aankopen geboekt op een rekening 51 «Geldbeleggingen» aangepast volgens de aanbevelingen van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2. Deze beleggingen worden gewaardeerd aan de regels van toepassing op de geldbeleggingen : aanschaffingswaarde, eventuele waardeverminderingen en besteding of terugneming hiervan. Kunstwerken kunnen aangekocht worden als duurzame investering en geboekt op rekening 26 «Overige materiele vaste activa». De waarderingsregels zijn deze van toepassing op materiële vaste activa : aanschaffingswaarde, afschrijvingen en eventuele latente meerwaarde. 1 Commissie voor Boekhoudkundige Normen, advies 2012/7. 2 Commissie voor Boekhoudkundige Normen, adviezen 2011/6 en 2012/7. 2

3 Rekening 5141 Rechten op inkomsten van audiovisuele werken Een fiscale stimulans, «tax shelter» genoemd, werd in het leven geroepen door de wetgever als aanmoediging van de productie van audiovisuele werken in België 3. Het mechanisme is onderworpen aan meerdere toepassingsvoorwaarden. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen geeft advies over de boekhoudkundige verwerking in hoofde van de investeerder 4. De rechten op de (toekomstige) opbrengsten die het werk oplevert zijn geen immateriële vaste activa, maar geldbeleggingen die moeten geboekt worden op een rekening 51 met aangepaste omschrijving. Boekingen Op het moment van de ondertekening van de overeenkomst 5141 Beleggingen in audiovisuele werken 48.. aan Diverse schulden Op het moment van de eventuele lichting van de putoptie Kredietinstellingen R/C nettoopbrengst 5141 aan Beleggingen in audiovisuele werken aanschaffingsw. Een eventueel verlies wordt in resultaat genomen langs rekening 652 «Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa», een winst langs rekening 752 «Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa». Een vorige geboekte waardevermindering wordt teruggenomen langs rekening 6511 «Waardeverminderingen op vlottende activa terugneming». Voor de volledige boekhoudkundige verwerking van tax shelter wordt verwezen naar het CBN-advies nr. 2012/ Waarderingsregels en boekingen A. Aanschaffing Aandelen, beveks en beleggingsfondsen worden op een rekening 51 geboekt tegen aanschaffingswaarde. De bijkomende kosten met betrekking tot het aanschaffen van geldbeleggingen worden aan de aanschaffingswaarde toegevoegd of mogen rechtstreeks ten laste worden genomen van de resultatenrekening (659 «Diverse financiële kosten») van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan 5. B. Inventaris Wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde, worden waardeverminderingen geboekt door debet van rekening 6510 «Waardeverminderingen op vlottende activa Toevoeging» en credit van rekening 519 «Geboekte waardeverminderingen (-)» 6. Om de realisatiewaarde te kennen, kan de beurskoers worden geraadpleegd ofwel de waarde meegedeeld door de beheerder. Indien per einde boekjaar de waardeverminderingen niet meer verantwoord zijn worden ze teruggenomen door credit van rekening 6511 «Waardeverminderingen op vlottende activa terugnemingen». In geval de waarde van het effect hoger ligt dan de aanschaffingswaarde is het niet toegelaten de latente meerwaarde te boeken 7. C. Realisatie Wanneer de beleggingen gerealiseerd worden, zullen de rekeningen 51 «Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen» gecrediteerd worden. Op dit ogenblik zal ofwel een verlies worden geboekt op rekening 652 «Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa» ofwel een winst op rekening 752 «Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa». In geval op de beleggingen een waardevermindering werd geboekt wordt deze teruggenomen. Deze terugneming wordt gedaan langs het credit van een rekening financiële kosten (6511) zodat ofwel het globaal verlies vermindert ofwel de globale winst verhoogt. In geval deze terugneming belangrijk is, kan het gebeuren dat het totaal van de financiële kosten een creditsaldo vertoont. Vandaar dat het schema van resultatenrekening deze mogelijkheid voorziet in post 651 waar het teken (+)(-) voorkomt. 2. Vastrentende effecten (rekening 52) 2.1. Inhoud van de rubriek Rekening 520 Bedrijfsobligaties (Corporates) Obligaties zijn meestal gedematerialiseerde effecten in een effectenrekening gehouden. Rechten en plichten van de obligatiehouders zijn geregeld door het Wetboek van Vennootschappen 8. Het recht op terugbetaling op de vervaldag en op een jaarlijkse rente zijn de kenmerken van gewone obligaties. In principe zijn gewone obligaties niet gewaarborgd. Een obligatie kan onder of boven pari worden uitgegeven, maar de nominale waarde blijft dezelfde. 3 Artikel 194ter WIB Commissie voor Boekhoudkundige Normen, advies nr. 2012/7. 5 Artikelen 36, 1 lid en 41, 2 KB/W.Venn. 6 Artikel 74 KB/W.Venn. 7 Artikel 57, 1 K.B./W.Venn. a contrario. 8 BVBA art , NV art

4 Rekening 521 Staatsleningen (Govies) Om haar financiële behoeften te dekken geeft de Staat ofwel «overheidsobligaties» uit ofwel doet zij beroep op lineaire obligaties (OLO). Interestvoet en uitgifteprijs worden vastgelegd door de Minister van Financiën. De kredietinstellingen tekenen op het grootste deel in en verdelen die verder bij de particulieren. Rekening 522 Buitengewone obligaties Bedrijfsobligaties hebben meerdere specifieke eigenschappen. Zo hebben achtergestelde obligaties een hoger rendement maar in geval van vereffening of faillissement van de emitterende vennootschap worden deze obligaties slechts terugbetaald na voldoening van de bevoorrechte, de hypothecaire en de gewone schuldeisers. Gewaarborgde obligaties dragen minder risico indien de waarborg betrouwbaar is. Converteerbare obligaties kunnen omgezet worden in aandelen van de emitterende vennootschap (of van haar dochterondernemingen), volgens de voorwaarden vastgelegd door de emittent. Om de inschrijvers aan te trekken geeft de aankoop van converteerbare obligaties soms aanleiding tot betaling van een premie. Eeuwigdurende obligaties zijn effecten met een onbepaalde looptijd en die op gelijk welk ogenblik terugbetaald kunnen worden door middel van een «calloptie». Tenslotte zijn «zero-bond» obligaties effecten die geen recht geven op rente (vandaar de naam). De verkrijger schrijft in aan een prijs beneden de nominale waarde en op de vervaldag zal die nominale waarde worden terugbetaald. Rekening 529 Geboekte waardeverminderingen (-) 2.2. Waarderingsregels A. Effecten waarvan de terugbetalingswaarde gelijk is aan de aanschaffingswaarde a) Aanschaffing De effecten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde die meestal overeenstemt met de nominale waarde. b) Inventaris Van genoteerde obligaties of obligatiefondsen wordt nagegaan of de realisatiewaarde, gelijk aan de koers, op afsluitingsdatum lager ligt dan de aanschaffingswaarde. Indien dit het geval is wordt een waardevermindering geboekt. Indien op eerstkomende afsluiting of op volgende afsluitingsdata de waardeverminderingen niet meer verantwoord zijn, worden ze teruggenomen. Per afsluitingsdatum moeten ook de verlopen niet vervallen interesten worden uitgerekend en geboekt op een rekening financiële opbrengsten met als tegenpost een overlopende rekening. De berekening gebeurt aan de interestvoet pro rata temporis op de nominale waarde van de obligatie. c) Boekingen Aanschaffing en waardeverminderingen worden geboekt zoals hierboven aangeduid voor aandelen, mits gebruik van de rekeningen 520 en 529. Verlopen, niet vervallen rente wordt als volgt geboekt : Stel een lening van euro van 1/06/N tot 31/05/Nx tegen een rente van 3 % per jaar. Verlopen niet vervallen rente op 31/12/N : 3 000x 7/12den of euro. Op 31/12/N 491 Verkregen opbrengsten aan Opbrengsten uit vlottende 1 750* activa * De roerende voorheffing wordt niet afgetrokken omdat ze nog niet verschuldigd is op balansdatum. Op 31/05/N+1 betaling totale rente min RV 3000 x 21 % of Kredietinstellingen R/C Verschuldigde voorheffingen aan verkregen opbrengsten aan Opbrengsten uit vlottende 1 250* activa * 3000 x 5/12de B. Effecten met interestkapitalisatie a) Aanschaffing Kapitalisatiebonnen worden geboekt tegen aanschaffingswaarde die meestal gelijk is aan hun nominale waarde. b) Inventaris De waarde in de rekeningen van kapitalisatiebonnen (of gelijkaardige effecten) moet elk jaar op afsluitingsdatum aangepast worden, gezien de inkomsten niet elk jaar uitgekeerd worden aan de begunstigde, maar slechts op de eindvervaldag. Na elk jaar is de toe te passen formule C(1+i) waarin C staat voor nominaal bedrag en i voor de rentevoet. Het resultaat van de formule wordt op de eerstvolgende afsluitingsdatum aan dezelfde formule toegepast en zo verder tot de eindvervaldag. c) Boekingen Omdat de materie tot de financiële algebra behoort, wordt verwezen naar de adviezen 148/4 en 148/5 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor verdere commentaar en uitgebreid voorbeeld van de boekingen te doen door de oorspronkelijke inschrijver en de latere verkrijger. 4

5 C. Effecten waarvan de terugbetalingswaarde niet gelijk is aan de nominale waarde en «zero-bond» effecten a) Aanschaffing In principe worden vastrentende effecten gewaardeerd aan hun (nominale) aanschaffingswaarde. b) Inventaris Indien het actuariële rendement bij aankoop, met inachtneming van de terugbetalingswaarde op vervaldag, verschilt van de nominale waarde wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen. Dit verschil stemt overeen met de renteopbrengst van deze effecten en naargelang het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten. De in resultaatneming van het verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuarieel rendement bij aankoop 9. Het actuarieel rendement wordt berekend aan de hand van actualisatietechnieken en uitgedrukt in jaarpercentage. De formule is vrij ingewikkeld en dat is waarschijnlijk de reden waarom de reglementering 10 de waarderingsregels versoepelt. De ondernemingen hebben de mogelijkheid om : het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde op lineaire basis pro rata temporis in resultaat te nemen; de vastrentende effecten voor hun aanschaffingswaarde in de balans te behouden wanneer actuarieel rendement en nominaal rendement niet ver van elkaar verschillen. c) Boekingen De aanschaffing en de in resultaatneming op actuariële basis van het verschil hierboven beschreven wordt als volgt geboekt : Aanschaffing 520 Vastrentende effecten nominaal aan Kredietinstellingen R/C Inventaris : in resultaatneming van de rente 520 Vastrentende effecten rente 751 aan Opbrengsten vlottende activa nominaal. rente Voor een volledig voorbeeld van de boekingen en voor de toepassing van een alternatieve boekingswijze wordt verwezen naar het CBN-advies nr. 148/5, bulletin 31, december 1993, pagina Art 73, 1 en 2 lid KB/W.Venn. 10 Art 73, 3 lid KB/W.Venn. Michel VANDER LINDEN Erebedrijfsrevisor Gelijkstelling met een periode van zelfstandige activiteit : de ziekte- of invaliditeitsperiodes 1. Algemeen Definitie van de staat van arbeidsongeschiktheid : Primaire ongeschiktheid (eerste jaar ongeschiktheid) de zelfstandige is arbeidsongeschikt wanneer hij, door letsels of functionele stoornissen, de uitvoering van zijn taken heeft moeten stopzetten die behoren tot zijn zelfstandige activiteit en die hij reeds uitvoerde voor het begin van de arbeidsongeschiktheid. Bovendien mag hij geen andere beroepsactiviteit als zelfstandige, helper, werknemer of statutaire uitoefenen. Invaliditeit : (vanaf het tweede jaar ongeschiktheid) de zelfstandige moet voldoen aan de definitie van primaire ongeschiktheid en bovendien ongeschikt bevonden worden om eender welke beroepsactiviteit uit te oefenen die hem billijkerwijze zou kunnen opgelegd worden, rekening gehouden met zijn conditie, zijn gezondheidstoestand en zijn beroepsopleiding. 5

6 Vaststelling van de toestand van ongeschiktheid Een periode van arbeidsongeschiktheid kan enkel aanvangen indien de titularis zijn arbeidsongeschiktheid heeft laten vaststellen. Hiervoor stuurt hij naar de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling, binnen de 28 dagen (termijn die aanvangt op de dag na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid), een formulier «verklaring van arbeidsongeschiktheid», conform het officiële model. Deze verklaring (vroeger luik B genoemd) moet ingevuld, gedateerd en ondertekend worden door de behandelde geneesheer. De poststempel van dit document of de datum van bevestiging van ontvangst door de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling gelden als bewijs. Ingeval van een laattijdige verklaring van arbeidsongeschiktheid, wordt het recht op uitkeringen geopend op de eerste werkdag die volgt op de datum van ontvangst van de verklaring van arbeidsongeschiktheid. In bepaalde behartenswaardige gevallen kan van deze bepalingen worden afgeweken door een beslissing van de verzekeringsinstelling, op eensluidend advies van de leidende ambtenaar van de Dienst Uitkeringen. De beslissing, te nemen door de adviserende geneesheer Wanneer hij in het bezit is van de «verklaring van arbeidsongeschiktheid» verzendt de adviserende geneesheer naar de titularis : «het inlichtingsblad voor de berekening van de uitkeringen»; de «vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit van de zelfstandige» (vervangt het vroegere luik A en het enquêteverslag van het RSVZ) De titularis moet zo snel mogelijk beide ingevulde documenten terugsturen naar de verzekeringsinstelling; bij deze verzending wordt ook een «kennisgeving van arbeidshervatting» gevoegd, die moet gebruikt worden door de titularis indien dit zich voordoet (arbeidshervatting). De adviserende geneesheer of de geneesheer-inspecteur neemt een beslissing, vooral gebaseerd op de gegevens hernomen in de «verklaring van arbeidsongeschiktheid» (ingevuld door de behandelende geneesheer) en op de «vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit van de betrokkene» (ingevuld door de zelfstandige). Bovendien kan de adviserende geneesheer aan het RSVZ vragen om een onderzoek ter plaatse uit te voeren, aangaande de beroepsactiviteiten van de titularis. Hij stuurt hiertoe aan het RSVZ een kopie van de vragenlijst, ingevuld door de betrokkene. Het enquêteverslag, opgemaakt door het RSVZ, wordt in twee exemplaren, binnen een termijn van 30 dagen opgestuurd naar de adviserende geneesheer. Dit verslag kan ook op initiatief van het RSVZ worden opgemaakt, met het oog op het overmaken ervan aan de adviserende geneesheer. Gevolg : het enquêteverslag, opgesteld door het RSVZ is niet meer de voorwaarde sine qua non voor de erkenning van de primaire arbeidsongeschiktheid door de adviserende geneesheer. De «vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit», in te vullen door de titularis, is vanaf nu het onmisbare document voor elke erkenning van arbeidsongeschiktheid. Een enquêteverslag zal enkel nog uitzonderlijk opgemaakt worden, indien de adviserende geneesheer vindt dat de gegevens waarover hij beschikt niet volstaan. Een enquêteverslag zal wel altijd nodig zijn voor de erkenning van de periode van invaliditeit (vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid). Sedert 1 januari 1978 moet de stopzetting van de zelfstandige activiteit van de aanvrager volledig zijn; de activiteit mag niet worden verdergezet, ook niet door een tussenpersoon. 2. Toekenningsvoorwaarden de zelfstandige activiteit sedert minstens 90 dagen in hoofdberoep hebben uitgeoefend; volgen op een effectieve periode van zelfstandige activiteit; getroffen zijn door een arbeidsongeschiktheid van minstens 66 % en zijn activiteit om deze reden stopzetten; de sociale bijdragen betaald hebben of vrijgesteld zijn op de datum van stopzetting of opschorting van de activiteit; geen beroepsinkomsten meer ontvangen; de zelfstandige activiteit moet definitief opgeschort of stopgezet zijn en mag niet door een derde worden uitgeoefend. Belangrijke opmerkingen : 1. Indien de aangeslotene vennootschapsmandataris is, moet men in het bezit zijn van het ontslag van zijn mandaat, alvorens het dossier aan het RSVZ voor te leggen. Zoniet zal het RSVZ in de meeste gevallen de gelijkstelling weigeren. 6

7 Ingeval van een gratis mandaat kan het RSVZ soms gunstig oordelen maar in dit geval is het ook beter om de afsluiting van het dossier te overwegen. 2. In principe moet het socialeverzekeringsfonds, telkens zij een aanvraag krijgt, deze voorleggen aan het RSVZ, die bevoegd is voor het onderzoek en de beslissing. 3. Het begrip «in orde met bijdragen» geeft geen verduidelijking van de beoogde kwartalen maar in de meeste gevallen beslist het RSVZ gunstig indien de aangeslotene de drie voorafgaande kwartalen betaald heeft. 4. De arbeidsongeschiktheid moet ten minste aanvangen in de eerste maand van een kwartaal en eindigen in de laatste maand van dit kwartaal (belang van het medisch getuigschrift). 3. De aanvraag en de beslissing Een aanvraag tot gelijkstelling moet via het socialeverzekeringsfonds waar de zelfstandige aangesloten is, geadresseerd worden aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen. De aanvraag tot gelijkstelling wordt ingediend door de betrokken zelfstandige of, indien deze overleden is, door zijn/haar overlevende echtgeno(o)t(e). Wanneer de aanvraag uitgaat van de overlevende echtgeno(o)t(e), is de aanvraag enkel ontvankelijk indien de vereiste wettelijke termijn niet verstreken is op het ogenblik van het overlijden van de zelfstandige. In dit geval loopt de termijn tot het einde van het tweede burgerlijk kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het overlijden plaatsvond. In ieder geval kan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, in bijzondere omstandigheden, altijd afwijken van deze regels. De beslissingen die genomen worden inzake de gelijkstelling moeten bekendgemaakt worden aan de aanvrager en meegedeeld worden aan het socialeverzekeringsfonds. Er kan beroep aangetekend worden. Deze beslissingen moeten gemotiveerd, gedateerd, ondertekend en via ter post aangetekend schrijven bekendgemaakt worden aan de aanvrager. De aanvrager heeft een termijn van drie maanden, vanaf de kennisname van de beslissing, om in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank. 4. Aanvang en einde van de gelijkstelling Aanvang van de gelijkstelling In principe vangt de gelijkstelling aan op de eerste dag van het kwartaal van onderwerping, dat volgt op de datum waarop aan de vereiste voorwaarden voldaan is. Er is geen enkele bijdrage verschuldigd in het kader van een toegekende gelijkstelling wegens ziekte. Sedert 1 juli 2006 is ook geen enkele bijdrage verschuldigd voor het kwartaal waarin de inactiviteit wegens ziekte of invaliditeit aanvangt, op voorwaarde dat : deze begint in de loop van de eerste maand van het kwartaal; en dat het kwartaal gelijkgesteld is aan een periode van activiteit in het kader van het pensioenstelsel van de zelfstandigen.!!! In dit geval vangt de gelijkstelling aan vanaf de eerste dag van het kwartaal van onderwerping waarin het begin van activiteit zich situeert. Einde gelijkstelling Algemene regels Ingeval van herneming van een beroepsactiviteit als zelfstandige eindigt de gelijkstelling aan het begin van het kwartaal van onderwerping waarin de herneming van de activiteit plaatsvindt; voor dit kwartaal is dus een bijdrage verschuldigd. Ingeval van herneming van een beroepsactiviteit met onderwerping aan een ander pensioenstelsel dan dat van de zelfstandigen (bijvoorbeeld werknemer), eindigt de gelijkstelling op de laatste dag van het kwartaal van onderwerping, in de zin van de wet van de zelfstandigenpensioenen die op dat moment van toepassing is. Indien de activiteit evenwel hernomen wordt op de eerste dag van een kwartaal van onderwerping, zal de gelijkstelling op dezelfde dag eindigen; Voorbeeld : Betrokkene wordt werknemer op 1 juni 2012, einde gelijkstelling op 30 juni In de andere gevallen stopt de gelijkstelling op het einde van het kwartaal van onderwerping, in de zin van de wet van de zelfstandigenpensioenen die op dat moment van toepassing is. In de loop van dit kwartaal ontbreekt de vereiste voorwaarde. De gelijkstelling eindigt vanaf het kwartaal waarin de begunstigde de normale pensioenleeftijd bereikt of een vervroegd rustpensioen als zelfstandige verkrijgt. 7

8 Sedert 1 juli 2006 is geen enkele bijdrage verschuldigd voor het kwartaal waarin de activiteit hernomen wordt na een periode van inactiviteit wegens ziekte of invaliditeit, op voorwaarde dat : de activiteit hernomen wordt in de loop van de derde maand van hetzelfde kwartaal; en dat dit kwartaal gelijkgesteld wordt met een periode van activiteit binnen het kader van het pensioenstelsel van de zelfstandigen.!!! In dit geval eindigt de gelijkstelling dus aan het einde van dit kwartaal. Deze nieuwe bepalingen zijn in voege getreden op 1 juli 2006 voor de periodes van inactiviteit die op deze datum aanvangen. Zij zijn ook rechtstreeks van toepassing op de periodes van inactiviteit die lopen op 1 juli 2006 (met herneming van activiteit in september 2006). Opgelet : De andere regels met betrekking tot de gelijkstelling, ook de gevolgen voor de bijdrageberekening, blijven van toepassing. Voorbeeld met hetzelfde principe : Een zelfstandige wordt ziek op 20 januari Hij herneemt zijn activiteit op 14 juni Een gelijkstelling kan toegekend worden voor het eerste en tweede kwartaal van De bijdrage is niet verschuldigd voor deze twee kwartalen. Voorbeeld met een «begin van activiteit» : Een zelfstandige is ziek gedurende meerdere kwartalen. Hij herneemt zijn activiteit op 25 september Een gelijkstelling kan toegekend worden voor het derde kwartaal van De bijdrage voor dit kwartaal is niet verschuldigd. Wat ingeval van voortgezette verzekering na een gelijkgestelde periode? Een periode van voortgezette verzekering kan altijd volgen op een gelijkgestelde periode. In deze optiek mag men dit in geen enkel geval aanzien als een nieuw begin van activiteit, zoals voorzien door de bepalingen van artikel 48 van het A.R.S.. Na een periode waarvoor hij de gelijkstelling verkregen heeft, bevindt de zelfstandige zich enkel in een periode van begin van activiteit indien hij geen enkele zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend in de loop van het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van herneming van de activiteit. Met andere woorden, het feit dat voor een kwartaal gelijkstelling wordt toegekend, betekent niet dat er tijdens dat kwartaal geen enkele zelfstandige activiteit werd uitgeoefend. Bijvoorbeeld : Een zelfstandige wordt ziek op 4 oktober Hij herneemt zijn activiteit op 10 december Een gelijkstelling kan toegekend worden voor het vierde kwartaal van De bijdrage voor dat kwartaal is niet verschuldigd. Praktijkvoorbeeld : Begin activiteit (hoofdberoep) op 01/01/2007. Begin gelijkstelling op 01/07/2009. Einde gelijkstelling op 31/03/2010. Aanvraag voortgezette verzekering voor de periode van 01/04/2010 tot 31/03/2012. De bijdragen voor de voortgezette verzekering van 2010 worden berekend op de inkomsten van 2007; deze van 2011 en 2012 worden berekend op de inkomsten van De inkomsten van 2009 dekken geen volledig kalenderjaar en kunnen dus niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de bijdragen van de voortgezette verzekering van Concreet betekent dit dat de betrokkene opnieuw bijdragen moet betalen vanaf het eerste kwartaal van 2012 en zich niet in een periode van begin van activiteit bevindt. Hij heeft wel een zelfstandige beroepsactiviteit uitgeoefend in de loop van het laatste kwartaal van Daniel BINAMÉ Marketing & Communication Manager, Partena Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: //www.bibf.be. Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Boeken van nominale waarde van

Boeken van nominale waarde van BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOU p. 1/ Boeken van nominale waarde van leningen : overgedragen interest inbegrepen of niet? p. 7/ Is de terugbetaling van het werkelijk

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies NFP 5 van 29 oktober 2008 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille Aan de Commissie werden door een belangrijke private stichting twee vragen

Nadere informatie

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs

4.3.3.3 kapitaalvermindering met werkelijke eigen vermogensdaling A) door terugbetaling ad Ahs 4.3.3 De vermindering vh kapitaal 4.3.3.1 Algemene principes Soms aangewezen kapitaal te verminderen Door AV Verschillende soorten kapitaalvermindering SOORTEN Geleden verliezen wegwerken (= formeel) Afboeking

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen?

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? p. 5/ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES 1. Inleiding De Tax shelter betreft een fiscale stimulans, in het leven geroepen door de wetgever in 2002 1, die de aanmoediging beoogt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/7 - Boekhoudkundige verwerking van de Tax shelter in hoofde van de investeerder

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/7 - Boekhoudkundige verwerking van de Tax shelter in hoofde van de investeerder COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/7 - Boekhoudkundige verwerking van de Tax shelter in hoofde van de investeerder Advies van 16 juni 2010 1. Inleiding De Tax shelter betreft een fiscale

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Ontwerpadvies 2012/X - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder - vervangt advies 2010/7 Advies van [ ] I. Inleiding 1. De tax

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Eindejaarsverrichtingen

Eindejaarsverrichtingen Eindejaarsverrichtingen Jean Pierre Vincke Erebedrijfsrevisor Lesgever aan de Koninklijke Militaire School (KMS), aan de Hogere Opleiding Militaire Administrateurs Gastdocent aan de HUB-EHSAL Ragheno Business

Nadere informatie

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten.

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. KLASSE 4 REKENINGEN VAN DERDEN De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF Blz 1 Geldbeleggingen in liquide middelen Aandelen Aanschaffingswaarde 510.000 Aandelen Petercam 17.241,40 TOTAAL Aanschaffingswaarde 17.241,40 Waardeverminderingen

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie