AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014"

Transcriptie

1 AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM

2 Voorwoord Airport Holland Obligaties B.V. informeert u over de uitgifte van een obligatielening. Airport Holland Obligaties B.V. beschikt over de juiste contacten en heeft het juiste netwerk om locaties nabij luchthavens tegen zeer gunstige tarieven in te kopen. Met deze expertise wil Airport Holland kapitaal uit de markt halen en met de investeringen een hoog rendement behalen. Airport Holland Obligaties B.V. heeft hiervoor een obligatielening verstrekt middels 360 obligaties á 6.375,- waarbij de minimale afname 2 obligaties betreft. De obligatiehouders krijgen hiervoor 8% (acht procent) rente per jaar die per vier weken achteraf wordt uitgekeerd. Als blijk van waardering keert Airport Holland in 2016 en in 2017 aan de obligatiehouders een profitshare van maximaal 2% (twee procent) per obligatie uit. De looptijd van de investering is 3 jaar en aan het einde van de looptijd krijgt de obligatiehouder haar of zijn inleg terug. Het aangetrokken vermogen wordt aangewend om de exploitatie en de aan- en verkoop van locaties in Nederland te financieren. De obligatiehouders verkrijgen ter garantstelling een eerste recht van hypotheek op alle aan te kopen locaties. Airport Holland Obligaties B.V. streeft naar een vertrouwensrelatie met de deelnemers in onze investeringen. Wij hanteren een heldere en service gerichte communicatie met onze deelnemers. De bedrijfsvoering van het obligatiefonds is specifiek ingericht om de helderheid voor de obligatiehouders te waarborgen. Airport Holland Obligaties B.V. is de uitgevende instelling van de obligaties. De vennootschap is opgericht ten behoeve van de aan- en verkoop van locaties en de exploitatie hiervan in Nederland. In dit memorandum wordt Airport Holland genoemd als verzamelnaam voor alle betrokken vennootschappen en stichtingen. Amsterdam, 1 oktober 2014 Airport Holland Obligaties B.V. De directie Autoriteit Financiële Markten (AFM) Het aanbieden, adviseren of bemiddelen van beleggingsobjecten is alleen toegestaan als de AFM een vergunning heeft verleend of als een vrijstelling van toepassing is. Op de aanbieding van Airport Holland Obligaties B.V. is de prospectusplicht en/of de vergunningplicht niet van toepassing. Dit omdat de totale waarde van de obligaties die worden aangeboden minder is dan ,- berekend over een periode van 12 maanden. Airport Holland Obligaties B.V. staat daarmee niet onder toezicht van de AFM en dit memorandum heeft niet de status van een prospectus. Door de wet handhaving consumentenbescherming houdt de AFM toezicht op de naleving van de consumentenregels. 2

3 Inhoud 1. Inleiding Uitgevende instelling Obligaties Risico s Aanbieding Risicofactoren Beleggingsobjecten De projectmissie De projectvisie Aanbieding en deelname Inschrijvingen en uitbetalingen Organisatie Gebieden en bestemmingen Organigram Stichting Administratiekantoor Airport Holland Stichting Rente Garant Airport Holland Beheer B.V Airport Holland Obligaties B.V Airport Holland Vastgoed B.V Belangen Financiële prognoses Initiële kosten Exploitatiebegroting Cashflow overzicht Belastingheffing in Nederland Geen fiscale eenheid De belegger De rechtspersoon als belegger Bijlage 1 Statuten Stichting Administratiekantoor Airport Holland Bijlage 2 Statuten Stichting Rente Garant Bijlage 3 Statuten Airport Holland Beheer B.V Bijlage 4 Statuten Airport Holland Obligaties B.V Bijlage 5 Statuten Airport Holland Vastgoed B.V Bijlage 6 Obligatievoorwaarden Bijlage 7 Inschrijfformulier obligaties

4 1. Inleiding De inhoud van dit informatiememorandum is de basis voor beslissingen om te beleggen in obligaties bij Airport Holland Obligaties B.V. De beleggingsobjecten worden u aangeboden door Airport Holland Obligaties B.V. In de EU-verordening van de Europese Commissie staan voorgeschreven de opbouw van elementen voor een heldere en transparante informatievoorziening. Voor de indeling en inhoud is in dit memorandum gekozen voor aansluiting met deze verordening. Het Obligatiefonds kan slechts wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien delen van het informatiememorandum misleidend of onjuist zijn. Iedere beslissing om te beleggen in de obligaties van Airport Holland Obligaties B.V. moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele informatiememorandum door de belegger. 1.1 Uitgevende instelling Officiële- en handelsnamen uitgevende instelling De officiële naam van de uitgevende instelling is Airport Holland Obligaties B.V. Vestigingsplaats en rechtsvorm van de uitgevende instelling, land van oprichting en wetgeving Airport Holland Obligaties B.V. is gevestigd te Amsterdam in Nederland. De rechtsvorm is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Airport Holland Obligaties B.V. is in Nederland opgericht en werkt onder het Nederlandse recht. Beschrijving van de uitgevende instelling Airport Holland Obligaties BV schrijft een obligatielening uit. Hierbij wordt een vaste rente gegeven van 8% (acht procent) per jaar, per vier weken achteraf uitgekeerd over een looptijd van 3 jaar. Als blijk van waardering keert Airport Holland in 2016 en in 2017 aan de obligatiehouders een profitshare van maximaal 2% (twee procent) per obligatie uit. De belangen van de obligatiehouders worden behartigd door de Stichting Administratiekantoor Airport Holland, die een eerste recht van hypotheek vestigt op de door Airport Holland Vastgoed BV aangekochte locaties. Met een notariskantoor wordt het notarieel recht van eerste hypotheek gevestigd opdat er voor de investeerders een zekerheidstelling is waarbij de financiën zijn afgedekt met een onderpand (eerste recht van hypotheek via notariële akte) bestemd voor de deelnemers. Stichting Rente Garant draagt zorg voor het uitbetalen van de afgesproken rentes voor de volledige looptijd van de deelname. Winstprognose 2014: ,- 2015: 8.176,- 2016: ,- 2017: ,- Beschrijving van de kernactiviteiten van de uitgevende instelling Airport Holland is de verzamelnaam voor een aantal solide ondernemingen die zich richten op de aankoop en exploitatie van vastgoedprojecten in Nederland waarbij het mogelijk is ook voor de minder grote investeerder te profiteren van kansen in de vastgoedmarkt die normaal alleen zijn weggelegd voor de grote bedrijven en institutionele beleggers. Door een mogelijkheid van aankopen en/of ontwikkelen van locaties in de omgeving van luchthavens in Nederland biedt Airport Holland een uniek concept aan. Onze aanpak zorgt ervoor dat we een goed rendement kunnen bieden in combinatie met de zekerheid van het notariële eerste recht van hypotheek. 4

5 1.2 Obligaties Beschrijving van de obligaties De obligaties worden uitgegeven met elk een nominale waarde van 6.375,- De obligaties zijn onderling gelijk in rang, worden genummerd van 1 tot en met 360 en worden uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde. De obligaties kunnen worden verkregen middels inschrijving bij Airport Holland Obligaties B.V. Beperking van overdraagbaarheid De obligaties zijn alleen onderling in Nederland verhandelbaar indien een daartoe bestemde onderhandse akte wordt opgemaakt (zie op de website onder downloads het overdrachtsformulier). Partijen zijn verplicht een overdracht te melden bij de uitgevende instelling. Beschrijving van de aan de obligaties verbonden rechten De obligaties dragen een jaarlijkse rente van 8% (acht procent). De rente wordt per vier weken achteraf voldaan. De looptijd van de obligaties van 3 jaren vangt aan op de uitgifte datum en eindigt op de datum van aflossing. 1.3 Risico s Kerngegevens over voornaamste risico s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling De voornaamste risico s die specifiek gelden voor Airport Holland Obligaties B.V. zijn de volgende De wederverkoop of exploitatie van de aangeschafte registergoederen leidt niet tot de voorspelde omzet; Een onvoorziene verandering in de wetgeving (overdrachtsbelasting en BTW) kan leiden tot hogere kosten voor de vennootschap. Een eventuele stijging van de voorgenoemde belastingen kan de winstgevendheid van Airport Holland Obligaties B.V. beperken. 1.4 Aanbieding Bestemming van de opbrengsten wanneer het niet gaat om het maken van winst of het afdekken van risico s en de reden van de aanbieding Airport Holland Obligaties B.V. wil met de uitgifte van 360 obligaties met elk een nominale waarde van 6.375,- vreemd vermogen aantrekken ten behoeve van de aan- en verkoop alsmede de exploitatie van registergoederen. Beschrijving en voorwaarden van de aanbieding Inschrijvingen op de obligaties is mogelijk vanaf 1 oktober 2014 tot en met 31 december De periode van inschrijvingen kunnen onder voorbehoud door het management worden gewijzigd. Inschrijvingen vinden plaats middels het inschrijfformulier. Na de betaling van de deelname ontvangt de deelnemer van Stichting Administratiekantoor Airport Holland een betalingsbevestiging op de deelname. Voor het vestigen van het notarieel 1 ste recht van hypotheek op het nader aan te kopen vastgoed ontvangt de deelnemer bericht van Stichting Administratiekantoor Airport Holland. De notaris verzorgt de gehele administratie betreffende het vestigen van het eerste recht van hypotheek voor de obligatiehouders. De uitgevende instelling kan een inschrijving zonder opgave van redenen weigeren. Additionele kosten die de uitgevende instelling doorberekend aan de obligatiehouder De uitgevende instelling hanteert over de uitgifte van de obligaties een emissie van 2% (twee procent) van de nominale waarde per obligatie die doorberekend wordt aan de obligatiehouder. 5

6 2. Risicofactoren Risico en rendement hangen sterk met elkaar samen. Er zijn verschillende factoren die het risico van een belegging bepalen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Ondernemingsrisico: Negatieve uitwerkingen van politieke, landelijke en economische ontwikkelingen kunnen een negatieve uitwerking hebben op het resultaat Rente: Een stijgende rente heeft een nadelig effect op obligaties, vastgoed en aandelen. Economie: Een verslechtende economie heeft een negatieve uitwerking op ieder belegging. De manier waarop het bestuur van Airport Holland Obligaties B.V. met deze risico s omgaat kan beslissend zijn voor de continuïteit en de winst van de onderneming. Als belegger wordt u geacht de risico s voldoende af te wegen. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om deskundig advies in te winnen. Ter informatie staan hieronder een aantal bekende risico s. Inflatie Inflatie, de waardevermindering van geld, heeft aanzienlijk invloed op het rendement van de obligatie. Inflatie beïnvloed zowel de aflossing als de renteopbrengst. Indien de inflatie meer bedraagt dan 2,00% (twee procent) dan kan dat van invloed zijn op de resultaten. Restwaarderisico Airport Holland Obligaties B.V. gebruikt de investeringen in de obligaties om eigendom aan te schaffen. Het eigendom zal pas worden aangeschaft nadat het bestuur van de Vennootschap zich ervan heeft verzekerd dat het waarschijnlijk is dat er voldoende rendement zal worden behaald. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat objecten niet in waarde stijgt of de waarde ervan zelfs afneemt. Zulke omstandigheden kunnen de resultaten negatief beïnvloeden. Het is vanzelfsprekend van belang dat de portefeuille in de breedte van alle objecten stijgt in belang voor de kasstroom. Indien dit niet gebeurt dan kan tegen het einde van de obligatielening onvoldoende liquiditeiten resteren om de (gedeeltelijke) inleg uit te keren. Beleggingsrisico De waarde van de beleggingsobjecten kunnen fluctueren en de landelijke en politieke ontwikkelingen spelen hier een grote rol in. De informatie opgenomen in dit informatiememorandum aangevuld met analyses, prognoses en berekeningen bieden geen garantie voor een overeenkomstig rendement. Vermogenrisico Airport Holland start met een eigen vermogen (10% van de totale obligatielening) in 2014 van ,- welke wordt verstrekt door de aandeelhouder in de vorm van een achtergestelde lening met een rente vergoeding van 4% (vier procent) per jaar, welke in 2017 geheel wordt afgelost. Het eigen vermogen wordt aangevuld door de aan te schaffen objecten en eventuele winsten die ermee worden behaald. Wanneer het eigen vermogen niet toeneemt, blijft een vermogensrisico bestaan. Risico s als gevolg van schommelingen van de grondprijzen Indien de grondprijzen zouden dalen dan heeft dit logischerwijs een negatief effect op de belegging. De prijsdaling zou de winst van Airport Holland kunnen verminderen of zelfs leiden tot een verlies. 6

7 Milieurisico Het kan voorkomen dat Airport Holland onbedoeld investeert in een object waarin of waaronder zich schadelijke stoffen bevinden. De aanwezigheid van dergelijke stoffen kan het gebruik en de verkoopmogelijkheden van het object beperken en kan ertoe leiden dat Airport Holland tot (medewerking aan) bodemsanering wordt gehouden. Wanneer Airport Holland het noodzakelijk acht zal zij een bodemonderzoek van een aan te kopen Object laten uitvoeren. Wetgeving Een immer onzekere factoren zijn de ontwikkelingen in de politiek en daarmee samenhangend ontwikkelingen op het gebied van (lokale) wet- en regelgeving. Het is denkbaar dat de komende jaren veranderingen zullen plaats vinden op het percentage van de BTW, onroerende zaakbelasting (OZB) en het fiscale (boxen)stelsel in het algemeen. Daarnaast kan wet- en regelgeving aangaande bodemverontreiniging, bestemmingsplannen en huurbescherming worden gewijzigd. Restwaarderisico Airport Holland zal met de obligaties registergoederen in de vorm van gronden (objecten) aanschaffen. Voor de kasstroom van Airport Holland is het van belang dat de portefeuille met daarin de objecten over de breedte genomen stijgt. Gebeurt dat niet dan is het niet ondenkbaar dat tegen het einde van de obligatielening onvoldoende resteert om de inleg van de obligatiehouders geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 7

8 3. Beleggingsobjecten Airport Holland Obligaties B.V. geeft geen obligaties uit voor de investering in een specifiek beleggingsobject. Met de opbrengst van de obligatielening zal Airport Holland Obligaties B.V. hoofdzakelijk investeren in locaties en/of objecten met een strategische ligging of waarbij voldoende mate van zekerheid bestaat over de te verwachten waardestijging ofwel de verhandelbaarheid ervan. 3.1 De projectmissie Airport Holland wil onderscheid maken in projectontwikkeling van vandaag de dag in Nederland en het mogelijk maken voor de (kleine) particuliere investeerder met een beperkt te plaatsen investeringskapitaal, toch een goed rendement te bieden met een stabiel (vastgoed) management. Door uniek te zijn in de aanpak en creativiteit van productontwikkeling waarbij zekerheid en rendement hand in hand gaan denken wij ons blijvend te kunnen onderscheiden in resultaat. Het is het eindresultaat dat telt. De fundamentele waarden van Airport Holland zijn: Vertrouwen bieden Gedegen rendement realiseren Ontwikkelen en verbeteren 3.2 De projectvisie Airport Holland heeft haar pijlen gericht op gebieden in de nabijheid van luchthavens in Nederland en is geïnteresseerd in de voortgang en de ontwikkeling van overheidsbesluiten omtrent het vliegverkeer, omdat statistieken jaar op jaar laten zien dat er meer wordt gevlogen en er steeds meer behoefte is aan ontwikkeling en uitbreiding van luchthavens en de gebieden rondom luchthavens. Daarom maken onderstaande gebieden deel uit van de mogelijke portefeuille waarin Airport Holland haar interesse heeft laten blijken. Amsterdam Lelystad Airport wordt door de provincie als een belangrijke motor gezien voor het versterken van de economie en wil de luchthaven verder ontwikkelen. De ontwikkelingsmogelijkheden van Amsterdam Lelystad Airport zijn afhankelijk van het luchthaven besluit dat het rijk naar verwachting in november 2014 neemt. De verwachting is dat Schiphol de komende jaren uit zijn jasje groeit. Door ongebonden vliegverkeer van Schiphol te laten ontvangen op Lelystad en Eindhoven kan Schiphol worden ontlast. De provincie Flevoland maakt zich al jaren sterk voor de uitbreiding van de Lelystadse luchthaven, vanwege het te verwachten positieve effect op de werkgelegenheid. Het is de bedoeling dat de A6 tussen Almere en Lelystad wordt verbreed naar een snelweg met 2x3 rijstroken met een extra aansluiting op de A6 richting de luchthaven. Tevens is de intentie om een goede openbare vervoerverbinding tussen station Lelystad Centrum en de luchthaven te realiseren en worden er maatregelen getroffen om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Eindhoven Airport opende onlangs haar nieuwe terminal en hotel. Met de realisatie van deze nieuwbouw en het hotel is de terminal in staat om de passagiersgroei tot 2020 te faciliteren. In de omgeving zijn veel internationale bedrijven gevestigd. Eindhoven Airport heeft een geweldige groei meegemaakt afgelopen jaren en is een groot succes. 8

9 Rotterdam The Hague Airport de voormalige luchthaven Zestienhoven, dochter van Schiphol, groeit aanzienlijk. Het aantal passagiers is in tien jaar verdubbeld naar 1,6 miljoen per jaar. Rotterdam The Hague Airport wordt daarin gesteund door het bedrijfsleven. Het aantal passagiers dat vliegt op Rotterdam The Hague Airport groeide ieder jaar. Volgens het bedrijfsleven is er veel behoefte aan meer vluchten. De wensen van het vliegveld betreffen zowel een toename van het aantal vluchten als een verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid. In ieder geval wil Rotterdam The Hague Airport de terminal uitbreiden. De parkeerterreinen en wegen zijn al uitgebreid en een bus sluit aan op de Randstadrail, tevens wordt er een viersterren hotel gebouwd. 3.3 Aanbieding en deelname Airport Holland hanteert een beleid gericht op het behalen van een maximale opbrengst uit de objecten. Airport Holland zal geen onnodige risico s nemen en heeft als uitgangspunt objecten op verschillende plaatsen in Nederland aan te kopen om zo het concentratie risico af te dekken. Airport Holland heeft als kerndoel de aan- en verkoop van registergoederen (gronden/percelen/locaties/objecten), de exploitatie hiervan of om deze aan te houden als beleggingsobject. De benodigde kapitaal wordt verkregen door de eenmalige uitgifte van 360 obligaties met elk een nominale waarde van 6.375,- waarbij een minimale afname per obligatiehouder geldt van 2 obligaties. Het totaal aangetrokken vreemd vermogen komt, mits voltekend, op ,- De uitgegeven obligatie heeft de onderstaande kenmerken: Goede spreiding van locaties door gedegen aankoopbeleid; Uitkering van rente per vier weken achteraf; Recht van eerste hypotheek; De obligaties worden uitsluitend uitgegeven in Euro s; De nominale waarde per obligatie bedraagt 6.375,-; De minimale belegging bedraagt ,- dit komt neer op een verplichte minimale afname van 2 obligaties; Er wordt in totaal 360 obligaties uitgegeven waardoor het totaal kapitaal nooit meer dan ,- kan bedragen, mits voltekend; De obligaties kennen een maximale looptijd van 3 jaren; De obligaties worden uitgegeven tegen een nominale waarde vermeerderd met emissiekosten van 2% (twee procent); Over de obligaties is een couponrente van 8% (acht procent) per jaar verschuldigd; Profitshare van maximaal 2% (twee procent) netto per obligatie; Start van de emissie 1 oktober

10 3.4 Inschrijvingen en uitbetalingen Airport Holland start met de inschrijvingen op de obligaties op 1 oktober 2014 en geschiedt middels het inschrijfformulier zoals opgenomen in Bijlage 7. De inschrijving eindigt in elk geval wanneer alle uitgegeven obligaties zijn afgenomen. Binnen twee werkdagen na inschrijving en het versturen van alle benodigde documenten stuurt Stichting Administratiekantoor Airport Holland de obligatiehouder een bevestiging van de inschrijving. De definitieve inschrijving geschiedt na het ontvangen van de nominale waarde van de aan te kopen obligatie vermeerderd met emissiekosten van 2% (twee procent). Airport Holland is met ingang van de uitgiftedatum, een couponrente verschuldigd van 8% (acht procent) op jaarbasis. De couponrente wordt per vier weken achteraf uitgekeerd op de rente betaaldata zoals opgenomen onder Rente betalingen in artikel 7 van de obligatievoorwaarden (zie Bijlage 6 Obligatievoorwaarden). Airport Holland kan de betalingsverplichtingen opschorten indien haar liquiditeitspositie dusdanig is dat in redelijkheid geen rentebetalingen kunnen plaatsvinden. In dat geval zal de verschuldigde couponrente worden uitbetaald op de eerstvolgende rente betaaldatum. Het verwachte rendement per 2 obligaties bestaat uit de som van 3 (drie) maal de couponrente van 8% (acht procent): Couponrente: 3 jaar x 8% x , ,- 10

11 4. Organisatie Met de uit te geven obligaties wil Airport Holland vermogen uit de markt halen voor de aan- en verkoop alsmede de exploitatie van registergoederen. Met het te verkrijgen vermogen wordt o.a. vastgoed aangekocht in gebieden waarbij recente ontwikkelingen plaatsvinden die de omgeving kunnen veranderen. Vooral wordt er gekeken naar de mogelijkheden om nog te ontwikkelen locaties aan te kopen nabij luchthavens in Nederland. Op grote schaal worden er uitbreidingen gedaan van luchthavens verspreid over heel Nederland. Dat geeft veel potentieel in de omliggende gebieden wanneer het gaat om bouw en infrastructuur. Airport Holland speelt hier op in door in een verantwoorde spreiding van te ontwikkelen gebieden nabij luchthavens over heel Nederland te investeren en een obligatie aan te bieden waarbij vaste rentebedragen worden uitgekeerd op uw deelname met een terugkoop op uw investering binnen maximaal 3 jaar. Terugkoop van uw deelname kan voortkomen uit herinvesteringen, uitgifte van nieuwe obligaties, verkoop van registergoederen, vastgoed en bancaire financiering. 4.1 Gebieden en bestemmingen De gebieden en de bestemmingen van die gebieden zijn verschillend per regio. Er worden grondaankopen gedaan in de omgeving van bijvoorbeeld Amsterdam, Lelystad, Rotterdam en Eindhoven. In al deze gebieden bevinden zich internationale luchthavens welke in de fase zitten van uitbreiding. Zo worden de start- en landingsbanen veranderd en uitgebreid om meer en grotere vliegtuigen te bedienen en worden er meer faciliteiten gepland om de vermeerdering van het aantal reizigers op te vangen. In veel gevallen zijn deze zaken ondersteund met overheidsgelden waarbij gekeken wordt naar de toekomstige ontwikkelingen van het vliegverkeer vanuit en naar Nederland. Wanneer u deelneemt in Airport Holland kan uw deelname voornamelijk worden benut voor alle eerder genoemde gebiedsbestemmingen. Op die manier is er een spreiding aangebracht over gebieden in geheel Nederland. U hoeft dus niet afhankelijk te zijn van de ontwikkelingen op enkel één locatie. Wanneer het meer interessant kan zijn om locaties en/of objecten aan te kopen in andere gebieden dan eerder genoemde gebieden dan kan dit door de directie van Airport Holland bepaald worden. Door het aantrekken van kapitaal op de particuliere markt middels het uitgeven van obligaties kan er zonder een eventuele bancaire financiering worden aangekocht. Op die manier is de onderhandelingspositie van Airport Holland versterkt aangezien er geen hypotheek verstrekt hoeft te worden door een bank. Banken financieren nagenoeg geen projecten meer terwijl er voldoende interessante mogelijkheden zijn voor projectontwikkeling. Een obligatiefonds kan dus mogelijkheden bieden. Een uitbreiding van een luchthaven brengt bijna altijd ontwikkelingsmogelijkheden met zich mee voor de omgeving. Het is vaak een impuls voor de lokale economie. Steeds vaker neemt men het vliegtuig voor een vakantie of zakenreis, is er transport door de lucht en wordt er in plaats van vervoer over de weg gekozen voor het praktische en tijd winnende vliegen. Een vliegtuigstoel wordt steeds goedkoper en er worden steeds meer bestemmingen bereikt middels de bekende prijsvechters in de luchtvaartindustrie. 11

12 4.2 Organigram Stichting Administratiekantoor Airport Holland Airport Holland Beheer B.V. Airport Holland Obligaties B.V. Stichting Rente Garant Airport Holland Vastgoed B.V. Stichting Administratiekantoor Airport Holland Administratiekantoor voor obligaties en heeft het eerste recht van hypotheek (garantstelling). Het beheert het register van obligatiehouders. Stichting Rente Garant Stichting Rente Garant is belast met het beheren evenals het uitkeren van rentes aan obligatiehouders van Airport Holland Obligaties B.V. Airport Holland Beheer B.V. Het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden. Airport Holland Beheer B.V. is belast met personeelszaken en is verantwoordelijk voor de marketing. Airport Holland Obligaties B.V. Airport Holland Obligaties B.V. is belast met het uitgeven van obligaties; daarmee het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarde. Airport Holland Vastgoed B.V. Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen; het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogenswaarden; juridisch eigenaar van het vastgoed. Hypotheek wordt verstrekt aan Stichting administratiekantoor Airport Holland. 12

13 4.3 Stichting Administratiekantoor Airport Holland Administratiekantoor voor obligaties en heeft het eerste recht van hypotheek (garantstelling). Het beheert het register van obligatiehouders. De belangrijkste gegevens van de Stichting Administratiekantoor Airport Holland: Naam: Stichting Administratiekantoor Airport Holland Beheer B.V. Rechtsvorm: Stichting KvK nummer: Statutaire zetel: Amsterdam Datum oprichting en duur: 28 augustus 2014, onbepaalde tijd Land van oprichting en toepasselijk recht: Nederland, Nederlands Adres: Schiphol Boulevard 127 Postcode en plaats: 1118 BG Schiphol Telefoon: Telefax: Website: De statuten van Stichting Administratiekantoor Airport Holland Beheer B.V. zijn in dit memorandum opgenomen als Bijlage Stichting Rente Garant Stichting Rente Garant is belast met het beheren evenals het uitkeren van rentes aan obligatiehouders van Airport Holland Obligaties B.V. De belangrijkste gegevens van Stichting Rente Garant: Naam: Stichting Rente Garant Rechtsvorm: Stichting KvK nummer: Statutaire zetel: Amsterdam Datum oprichting en duur: 28 augustus 2014, onbepaalde tijd Land van oprichting en toepasselijk recht: Nederland, Nederlands Adres: Schiphol Boulevard 127 Postcode en plaats: 1118 BG Schiphol Telefoon: Telefax: Website: De statuten van Airport Holland Obligaties B.V. zijn in dit memorandum opgenomen als Bijlage 2. 13

14 4.5 Airport Holland Beheer B.V. Het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden. Airport Holland Beheer B.V. is belast met personeelszaken en is verantwoordelijk voor de marketing. De belangrijkste gegevens van Airport Holland Beheer B.V: Naam: Airport Holland Beheer B.V. Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KvK nummer: Statutaire zetel: Amsterdam Datum oprichting en duur: 28 augustus 2014, onbepaalde tijd Land van oprichting en toepasselijk recht: Nederland, Nederlands Adres: Schiphol Boulevard 127 Postcode en plaats: 1118 BG Schiphol Telefoon: Telefax: Website: De statuten van Airport Holland Beheer B.V. zijn in dit memorandum opgenomen als Bijlage Airport Holland Obligaties B.V. Airport Holland Obligaties B.V. is belast met het uitgeven van participaties en/of obligaties; daarmee het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarde. De belangrijkste gegevens van de uitgevende instelling (obligatiefonds): Uitgevende instelling: Airport Holland Obligaties B.V. Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KvK nummer: Statutaire zetel: Amsterdam Datum oprichting en duur: 28 augustus 2014, onbepaalde tijd Land van oprichting en toepasselijk recht: Nederland, Nederlands Adres: Schiphol Boulevard 127 Postcode en plaats: 1118 BG Schiphol Telefoon: Telefax: Website: De statuten van Airport Holland Obligaties B.V. zijn in dit memorandum opgenomen als Bijlage 4. 14

15 4.7 Airport Holland Vastgoed B.V. Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen; het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogenswaarden; juridisch eigenaar van het vastgoed. De belangrijkste gegevens van Airport Holland Vastgoed B.V: Naam: Airport Holland Vastgoed B.V. Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KvK nummer: Statutaire zetel: Amsterdam Datum oprichting en duur: 28 augustus 2014, onbepaalde tijd Land van oprichting en toepasselijk recht: Nederland, Nederlands Adres: Schiphol Boulevard 127 Postcode en plaats: 1118 BG Schiphol Telefoon: Telefax: Website: De statuten van Airport Holland Obligaties B.V. zijn in dit memorandum opgenomen als Bijlage Belangen Alle betrokken partijen hebben belang bij winstgevendheid van Airport Holland. In de gekozen bedrijfs-, en bestuursstructuur is geen sprake van tegenstrijdige belangen, noch zijn vennootschappen cq oprichters en betrokkenen ooit betrokken geweest bij faillissementen, fraude, sancties of soortgelijke gebeurtenissen. 15

16 5. Financiële prognoses In dit hoofdstuk worden de financiële prognoses en feiten voor Airport Holland gepresenteerd. De feiten en omstandigheden zijn opgesteld ten tijde van het opstellen van dit rapport. Er zijn bij Airport Holland geen gegevens bekend over onzekerheden of gebeurtenissen waarvan mag worden verwacht dat deze een negatieve uitwerking zullen hebben op haar vooruitzichten en/of liquiditeit. De voorgenomen opbrengsten van het project van Airport Holland kunnen voortkomen uit de verkoop van registergoederen, bouwrijpe kavels en opstal, verkoop van opstal, inkomsten uit (tijdelijke) exploitatie, ontwikkel bijdragen en overheidssteun. De waarde van de grond ontleent de grond niet aan zichzelf maar aan het gebruik van de grond, de toekomstverwachtingen en de mogelijke ontwikkelingen en activiteiten in de regio. 5.1 Initiële kosten Dit zijn eenmalige kosten die ten behoeve van de oprichting van Airport Holland en de uitgifte van de obligaties zijn verschuldigd. De initiële kosten worden alleen in het huidige jaar (2014) gemaakt. Een prognose van deze kosten wordt hieronder uiteengezet. Initiële kosten 2014 hj Notariskosten ,- Drukwerkkosten 9.000,- Marketing, porto kosten ,- Fiscaal juridisch advies , ,- Notariskosten Kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van de notaris. Onder deze kosten zijn opgenomen, de kosten voor het oprichten van de vennootschappen en stichtingen, het opstellen van de statuten evenals de machtiging voor de aan- en verkoop van registergoederen, objecten, locaties en/of gronden. Airport Holland maakt doorlopende kosten ten behoeve van de aan- en verkoop trajecten die niet onder de notaris kosten vallen. Drukwerkkosten Kosten gemaakt voor het drukwerk van Airport Holland. Doorlopende drukwerkkosten zijn voor de komende jaren opgenomen onder de post overige algemene kosten. Marketingkosten Onder de marketingkosten vallen de kosten die Airport Holland heeft gemaakt ten behoeve van de marketingactiviteiten evenals de werkzaamheden ten behoeve van het verwerven van het benodigde obligatievermogen. 16

17 5.2 Exploitatiebegroting In deze prognose wordt verondersteld dat door de uitgifte van 360 obligaties met een nominale waarde van 6.375,- elk, op 1 januari 2015 het totale obligatievermogen ,- bedraagt. Airport Holland start met een eigen vermogen (10% van de totale obligatielening) in 2014 van ,- welke wordt verstrekt door de aandeelhouder in de vorm van een achtergestelde lening met een rente vergoeding van 4% (vier procent) per jaar, welke in 2017 geheel wordt afgelost. De onderstaande exploitatiebegroting is gebaseerd op een aantal algemene aannames en veronderstellingen. In de exploitatiebegroting is als uitgangspunt genomen dat de obligatielening op 1 januari 2015 is voltekend. De cijfers in euro s zijn afgerond op honderdtallen. Exploitatiebegroting Airport Holland Periode in jaren 2014 hj Opbrengsten * Emissie opbrengsten Inkopen Ingebrachte grondpositie aandeelhouder Marge Personeelskosten Management Fee Juridische kosten Makelaarskosten Notariskosten Initiële kosten Rentelasten/bankkosten ** Rentelasten achtergestelde lening a 4% *** Profitshare Stichting Rente Garant Overige algemene kosten Huur/huisvestingskosten Kosten Marges Kosten Resultaat voor belasting ****Belasting (VpB) Resultaat na belasting * De emissiekosten worden door de obligatiehouder aan het fonds betaald en vervolgens door de beheerder in rekening gebracht bij het fonds. ** Rentelasten aandeelhouder achtergestelde lening 4% som ,- *** Profitshare 10% van het resultaat voor belasting. Profitshare van maximaal 2% netto per participatie voor obligatiehouder, uitgekeerd met de aflossing in **** Carry forward, in het overzicht is geen rekening gehouden met aankoopverliezen die overigens wel worden verrekend met de winsten in 2015, 2016 en

18 Management fee Het jaarlijkse management fee (2%) over de uitstaande som, is de vergoeding die het bestuur voor het management in rekening brengt. Overige algemene kosten Hieronder vallen alle kosten die Airport Holland verwacht te maken op jaarbasis van de registergoederen. Voor zover mogelijk heeft Airport Holland hier een inschatting van gemaakt. Huur/huisvestingskosten Airport Holland is voor haar huisvesting een contract aangegaan voor onbepaalde tijd tegen een jaarlijkse huurprijs van ,- inclusief BTW. Rentelasten Onder de rentelasten wordt verstaan de couponrente die Airport Holland Obligaties B.V. verschuldigd is aan de obligatiehouders. De couponrente van 8% (acht procent) wordt achteraf per vier weken betaald aan de obligatiehouder. Profitshare Als blijk van waardering voor onze obligatiehouders, profiteren de obligatiehouders van een extra profitshare van maximaal 2% (twee procent) netto per obligatie. Deze profitshare wordt tezamen met de aflossing van de obligatielening in 2017 uitgekeerd aan de obligatiehouders. Rentelasten achtergestelde lening Airport Holland brengt 10% (tien procent) van de totale obligatielening als eigen vermogen in. Het eigen vermogen is aangetrokken middels een achtergestelde lening verstrekt door de aandeelhouder waarover Airport Holland een rentevergoeding betaald van 4% (vier procent) per jaar. Deze lening zal in 2017 worden afgelost. 5.3 Cashflow overzicht Airport Holland presenteert in haar cashflow overzicht haar in- en uitstroom van de liquide middelen. Winsten blijven in Airport Holland en er zijn geen dividenduitkeringen gedurende de gehele looptijd. Periode in jaren 2014 hj Beginsaldo Aflossing achtergestelde lening Ingebrachte grondpositie aandeelhouder Storting Obligaties Aankoop objecten Liquiditeit Resultaat boekjaar Eindsaldo Grondpositie Liquiditeit Totaal liquiditeit/grondposities

19 6. Belastingheffing in Nederland Voor de toepassing van het Nederlandse Belastingrecht en in het bijzonder voor de obligaties worden hieronder een aantal algemene en beknopte termen uiteengezet. 6.1 Geen fiscale eenheid Airport Holland kent voor de vennootschapsbelasting geen structuur van fiscale eenheid. Voor de wetgeving geldt dat Airport Holland over de behaalde winst tot ,- een tarief van 20% is verschuldigd en boven dat bedrag een percentage van 25%. 6.2 De belegger De waarde van de obligatie zal bij een in Nederland wonende particuliere belegger in beginsel worden belast in Box 3 van de inkomstenbelasting. Voor een particuliere belegger heeft dit ten gevolge dat een forfaitair rendement van 4,00% (vier procent) wordt berekend over de gezamenlijke nominale waarde van diens obligaties per 1 januari van het betreffende kalenderjaar. De forfaitaire heffing brengt mee dat het werkelijk behaalde rendement niet in ogenschouw wordt genomen. Vervolgens wordt over het forfaitaire rendement inkomstenbelasting van 30% geheven, voor zover het saldo vermeerderd met de overige bezittingen van de obligatiehouder het heffingsvrij vermogen te boven gaat. Voornoemd heffingsvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd met ouderen toeslag. De peildatum voor de heffing is 1 januari van elk kalenderjaar. 6.3 De rechtspersoon als belegger De waarde van de Obligatie zal bij een in Nederland gevestigde besloten vennootschap (of een andere voor de vennootschapsbelasting belastingplichtige entiteit) worden belast bij de vennootschap tegen het vennootschapstarief van maximaal 25% (in 2014). In ogenschouw moet worden genomen dat eventuele winsten of verliezen op de Obligaties eveneens vallen onder het belastbare resultaat. Een waardestijging tot boven de kostprijs behoeven niet eerder tot het resultaat te worden gerekend dan bij realisatie van de waardestijging. Waardedalingen zijn aftrekbaar. 19

20 Bijlage 1 Statuten Stichting Administratiekantoor Airport Holland 20

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Notariskantoor Lont & Lalmahomed

Notariskantoor Lont & Lalmahomed 1 45188.01/FL AKTE STICHTING Heden, negentien juni tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te 's-gravenhage: de heer MICHAEL MAWAMBI DHATEMWA, geboren te Wairaka,

Nadere informatie

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld:

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kansvol. 2. Zij heeft haar zetel in de

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 1 32145/RS/AS DOORLOPENDE TEKST VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bronlaak.

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE - 1-5800/FWS STICHTING Heden, achttien maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Remus Dovianus, notaris te Dordrecht: 1. de heer ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE, geboren te Dordrecht op twee en twintig

Nadere informatie

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH).

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). blad 1 /PR OPRICHTING Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). Heden, vierentwintig maart tweeduizend veertien, verschenen voor mij, Mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk:

Nadere informatie

Ref: /B/cvb OPRICHTING STICHTING

Ref: /B/cvb OPRICHTING STICHTING Ref:2013.0128.01/B/cvb 1 OPRICHTING STICHTING Heden, vijf april tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Jan van den Berg, notaris te Oostburg: de heer Ronny Hendrikus René Rammeloo, wonende te 4501

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. 1 OPRICHTING STICHTING 67893 Heden, twee november tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Margaretha Maria Adelheid Savenije, notaris, gevestigd te Heerenveen: 1. de heer Jouke BREITSMA, wonende te

Nadere informatie

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING 2012.0243.01/JDO 1 OPRICHTING STICHTING Heden, achttien april tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Dogger, notaris gevestigd te Den Burg op Texel: 1. de heer Frits LANGEVELD, wonende te 1791

Nadere informatie

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012 Ref:2012.000202.01/MH/MH MR A.P. BAKKER notaris Raadhuisstraat 1 1474 HE Oosthuizen Tel: 0299 40 13 51 fax: 0299 40 36 54 E-mail: notaris@bakker.oosthuizen.knb.nl KOPIE 19 juli 2012 OPRICHTING Blad 1 Heden,

Nadere informatie

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Statuten Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: a. het uitdrukking

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( )

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( ) DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien (10-04-2013) 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Hartslag

Nadere informatie

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 1 STICHTING 60774 Heden, tweeëntwintig juni tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Mr. Auke van der Meer, notaris, gevestigd te Almere: de heer MAURICE NATHAN WEERT, geboren te Den Helder op vijfentwintig

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef.

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef. 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de statutair te De Meern, gemeente Utrecht, (feitelijk adres: 3454 DH De Meern, Mandenmakerslaan 146) gevestigde stichting Stichting Vrienden van de Roef,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

CONCEPT OPRICHTING. Heden,

CONCEPT OPRICHTING. Heden, Ref. 2012.001511.01/MT Notariskantoor Daemen Bredaseweg 4 4901 KL Oosterhout Tel. 0162-492492 CONCEPT OPRICHTING 1 Heden, #, verschenen voor mij, Mr. Hubert Guillaume Marie Daemen, notaris te Oosterhout:

Nadere informatie

- 1 - OPRICHTING dossier :2015.000114.01 referentie :KS\KS Heden, vier februari tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Karel Jacobus Maria Schretlen, notaris te Geldrop-Mierlo: mevrouw MARIA MARTIENA

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven:

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: De commanditaire vennootschap Flight Forum CV, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan het

Nadere informatie

STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING

STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING Op achttien april 2002, verschenen voor mij, Mr. Johan Herman Kral, notaris gevestigd te Emmen: a) De heer Berend Hekkema, wonende te 7824 VH Emmen, Veldlaan 44,

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING OOSTERKERK

STATUTEN STICHTING OOSTERKERK 1 STATUTEN STICHTING OOSTERKERK Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting Oosterkerk na statutenwijziging de dato 16 november 2015. Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting

Nadere informatie

STICHTING Students4students. 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien

STICHTING Students4students. 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien 1 STICHTING Students4students 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien Heden, negen en twintig december tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr Robert Buurke, notaris te Amstelveen: 1 mevrouw

Nadere informatie

mr. N.H. Wessel notaris

mr. N.H. Wessel notaris 1 mr. N.H. Wessel notaris Postbus 49 9765 ZG Paterswolde T 050-309 56 38 F 050-309 43 18 ONTWERP 7 maart 2013 Indien er onjuistheden voorkomen in Uw personalia of elders in de tekst gelieve U tijdig voor

Nadere informatie

-1 - Notariskantoor Vierlingsbeek Tel: Fax: /MR OPRICHTING STICHTING

-1 - Notariskantoor Vierlingsbeek Tel: Fax: /MR OPRICHTING STICHTING -1 - Notariskantoor Vierlingsbeek Tel: 0478-631555 Fax: 0478-632248 E-mail: info@notariskantoorvierlingsbeek.nl CONCEPT 25 april 2016 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst,

Nadere informatie

2015R6181LK STICHTING

2015R6181LK STICHTING 1 2015R6181LK STICHTING Heden, vijftien juni tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Anne Geert de ---- Raad, notaris te Medemblik: -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de S T A T U T E N

Doorlopende tekst van de S T A T U T E N blad 1 Stichting De Morgenster Oprichtingsakte d.d. 1 juli 2009 verleden voor Mr. C.A.M. Sweere, notaris te Noordwijk. Statutenwijziging (artikel 2) d.d. 6 november 2013 verleden voor Mr. C.A.M. Kruis-Sweere,

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR VAN DONGEN ts Pag. 1. OPRICHTING STICHTING

NOTARISKANTOOR VAN DONGEN ts Pag. 1. OPRICHTING STICHTING NOTARISKANTOOR VAN DONGEN 2016.000203.01 ts Pag. 1. OPRICHTING STICHTING Op twintig juni tweeduizend zestien verschenen voor mij, mr. Antonios Ilias Stivaktas, notaris te Ridderkerk: 1. mevrouw Johanna

Nadere informatie

MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING

MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING 1 MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING Heden, drieëntwintig juli tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, Mr. Martin Jan van Hoven, notaris met plaats van vestiging Hellevoetsluis: de heer Bernardus Cornelis

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

ONTWERP 22 oktober 2009

ONTWERP 22 oktober 2009 mr. F.M. Konijnenberg notaris Mathenesserlaan 239 3021 HB Rotterdam Tel. 010-4768833 E-mail. notaris@konijnenberg.knb.nl ONTWERP 22 oktober 2009 OPRICHTING STICHTING Versie d.d. 22-10-2009 2009.000717

Nadere informatie

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting Stichting theaterineziatief Oprichting Stichting Het Stichtingsbestuur bestaat uit: Voorzitter: Bob de Boer Secretaris: Addie Birkhoff Penningmeester: Pia Laning Algemeen Bestuurslid: Mettje Gerlsma Naam

Nadere informatie

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING 2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING Op * verschenen voor mij, Johannes Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: a. de heer Paul Edward HOHNEN, wonende te (1017 SL) Amsterdam, Weteringstraat 13,

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Concept. 23 april 2015. AKTE VAN OPRICHTING@ (Stichting Molentuin)@

Concept. 23 april 2015. AKTE VAN OPRICHTING@ (Stichting Molentuin)@ Concept 23 april 2015 2014.072402.01/JBR/mtp - 1 - AKTE VAN OPRICHTING@ (Stichting Molentuin)@ Heden, @ tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: 1. de heer

Nadere informatie

Oprichting Stichting Muziekeducatie Wijdemeren concept 2014-02-18

Oprichting Stichting Muziekeducatie Wijdemeren concept 2014-02-18 2014.000045.01\vdG - blad 1 - AKTE VAN OPRICHTING Stichting Muziekeducatie Wijdemeren CONCEPT 18 februari 2014 Bothalaan 1 1217 JP Hilversum 035 671 67 30 www.hvg-notarissen.nl Heden, @ tweeduizend veertien,

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

KOPIE AKTE HOUDENDE OPRICHTING STICHTING

KOPIE AKTE HOUDENDE OPRICHTING STICHTING KOPIE AKTE HOUDENDE OPRICHTING STICHTING van: Stichting A Propos 1 datum akte: 13 april 2006 2006.117201/eo OPRICHTING STICHTING Heden, dertien april tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Alexander

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj - 1 - Dossier 2011.000927.01/pk/ijj KOPIE 7 september 2011 de Kerf & van Sprang notarissen Tilburg Tel. 013 5321155 Fax 013-5430308 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden,vierentwintig augustus tweeduizend

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Ref: // OPRICHTING. Blad 1

Ref: // OPRICHTING. Blad 1 Ref:2010.000154.01// OPRICHTING Blad 1 Heden, zestien april tweeduizend tien, verscheen voor mij, Mr Petrus Antonius Hilbers, notaris te Haarlem: de heer Cornelis Philippus Theodorus VAN LIESHOUT, wonende

Nadere informatie

Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht

Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs Utrecht. 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

2. mevrouw Tanneke Françoise de Jonge,

2. mevrouw Tanneke Françoise de Jonge, 1 2006465/AP OPRICHTING Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, Mr Adrianus Wilhelmus van Spreeuwel, notaris te Barendrecht: 1. de heer Pieter Jongenotter, 2. mevrouw Tanneke Françoise de Jonge, 3.

Nadere informatie

Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat

Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat Rijksstraatweg 88 7391 MT Twello 0571-274668 0571-274889 info@dnsnotarissen.nl www.dnsnotarissen.nl Versiedatum: 5 januari 2015 CONCEPT Indien er onjuistheden

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

2012.004568.01 / IJ - 1 - Postbus 164 telefoon: 035-6259090 versiedatum: 15 mei 2012 1200 AD Hilversum fax: 035-6259099 info@notariaatwijdemeren.

2012.004568.01 / IJ - 1 - Postbus 164 telefoon: 035-6259090 versiedatum: 15 mei 2012 1200 AD Hilversum fax: 035-6259099 info@notariaatwijdemeren. 2012.004568.01 / IJ - 1 - Notariaat Wijdemeren ONTWERP Postbus 164 telefoon: 035-6259090 versiedatum: 15 mei 2012 1200 AD Hilversum fax: 035-6259099 e-mail: info@notariaatwijdemeren.nl OPRICHTING Heden,

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010)

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

OPRICHTING VAN EEN STICHTING

OPRICHTING VAN EEN STICHTING 54775/JL 1 OPRICHTING VAN EEN STICHTING Heden, zestien augustus tweeduizend zestien, ------------------------------------------------ verschenen voor mij, mr. Johan Christiaan de Jonge, notaris te Utrecht:

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING@

OPRICHTING STICHTING@ Dossier 2010.000349.01/ OPRICHTING STICHTING@ Heden, @, is voor mij, mr. Patrick Cyrillus Petrus Clemens de Kerf, notaris, gevestigd te Tilburg, verschenen: @ ----------------------------------------------

Nadere informatie

2013L16756is OPRICHTING STICHTING

2013L16756is OPRICHTING STICHTING 2013L16756is OPRICHTING STICHTING Op drie juli tweeduizend dertien verschenen voor mij, mr. Johannes Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: 1. de heer Jan Cornelis VAN DUIN, wonende te (3054

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Volledige doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Behoud Kerkgebouw Sluipwijk,

Volledige doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Behoud Kerkgebouw Sluipwijk, Blad 1. Volledige doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Behoud Kerkgebouw Sluipwijk, statutair gevestigd te Reeuwijk. Opgericht bij akte op 27 januari 2015, verleden voor mr J.H.A.Wagener,

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

GH / OPRICHTING STICHTING

GH / OPRICHTING STICHTING 1 GH / 2016.000299.01 OPRICHTING STICHTING Op drie augustus tweeduizend zestien verschenen voor mij, mr. Guido Herwig, notaris gevestigd in de gemeente Vlissingen: 1. de heer Jacob Bernardus Ventevogel,

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

/LW OPRICHTING STICHTING

/LW OPRICHTING STICHTING 1 Notariskantoor Rosenberg Polak Eisenhowerlaan 114 2517 KM s-gravenhage Correspondentie-adres Postbus 96903 2509 JH s-gravenhage T 070 338 29 50 F 070 338 29 59 Concept d.d. 21 februari 2017 2017.000048.01/LW

Nadere informatie

AKTE VAN (De Johanna Donk-Grote

AKTE VAN (De Johanna Donk-Grote 2015.076234.01/JHE - 1-12/10/2015 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING@ (De Johanna Donk-Grote Stichting)@ Heden, zes november tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Harm Jurjen van Triest, notaris te Deventer:

Nadere informatie

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING 2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING Naam en Zetel ---------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MIRIAM JUDITH BOSHOUWERS

MIRIAM JUDITH BOSHOUWERS 033585AB Heden negen oktober tweeduizend negen zijn voor mij, mr. Kornelis Adrianus Johannes Koppelaar, notaris te Sliedrecht, verschenen: 1. mevrouw MIRIAM JUDITH BOSHOUWERS, geboren te Culemborg op vijftien

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

Concept de dato 7 januari 2016 Concept uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden 52851FJ AKTE VAN OPRICHTING STICHTING

Concept de dato 7 januari 2016 Concept uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden 52851FJ AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 1 Concept de dato 7 januari 2016 Concept uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoeken wij u tijdig voor het passeren van

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING Stichting Huifbedrijden Barneveld

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING Stichting Huifbedrijden Barneveld 1 zaaknummer: 2013P2481MP AKTE VAN OPRICHTING STICHTING Stichting Huifbedrijden Barneveld Op elf maart tweeduizend dertien verschenen voor mij, mr. Mindert Rogier Pool, notaris, gevestigd te Voorthuizen,

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

- 1- STATUTENWIJZIGING Culturele Stichting Gemeente Brummen

- 1- STATUTENWIJZIGING Culturele Stichting Gemeente Brummen - 1-21414/AE/PM STATUTENWIJZIGING Culturele Stichting Gemeente Brummen Vandaag, zes november tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jan van Swetselaar, notaris te Westervoort: 1. William Johannes Tuil,

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

KOPIE. Artikel 1 De naam van de stichting is: STICHTING HOOGEVEENVERVOERT. De stichting is gevestigd in de gemeente Hoogeveen.

KOPIE. Artikel 1 De naam van de stichting is: STICHTING HOOGEVEENVERVOERT. De stichting is gevestigd in de gemeente Hoogeveen. KOPIE - bladzijde 1 - OPRICHTING Vandaag, twaalf januari tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Ulbe Hofstee, notaris met vestigingsplaats Hoogeveen: 1. de heer Marinus Albert Smits, geboren te

Nadere informatie

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam 1/6 STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders gevestigd te Amsterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op 17 september 2007 verleden voor

Nadere informatie