de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie"

Transcriptie

1 de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie NL Inflatie Obligatieleningen DNG /1. max. 15 mln Met hypothecaire zekerheid en pandrecht op de kasstroom en garantie op de Nominale Waarde Beleggen in financiëring van grond onder Nederlandse woningen voor starters op de woningmarkt

2 BELANGRIJKE INFORMATIE Deze brochure dient ter informatie en is geen aanbieding van effecten in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Een beslissing van een potentiële belegger om deel te nemen aan de Obligatielening door middel van koop van één of meer Obligaties moet uitsluitend zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus met bijbehorende bijlagen, welke algemeen verkrijgbaar is bij de uitgevende instelling. Op deze brochure is slechts het Nederlandse recht van toepassing. Potentiële beleggers kunnen op geen enkele wijze rechten aan deze brochure ontlenen. Beleggen in financiëring van grond onder Nederlandse woningen Zoekt u een belegging die u een garantie op de Nominale Waarde kan bieden? Wilt u, uw opgebouwde vermogen tegen een hoge of stijgende inflatie beschermen? Dan is de NL Inflatie Obligatieleningen DNG /1 ( Obligatie ) van de Nationale Grondbank N.V. de belegging voor u. Deze Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en keert elk jaar een vaste coupon uit, gecorrigeerd voor Nederlandse Inflatie. Op deze manier beschermt de Obligatie tegen inflatie in Nederland. Indien er deflatie mocht optreden, garandeert De Nationale Grondbank N.V. dat u de Nominale Waarde terugkrijgt. Hoe werkt een Inflatie Obligatie van de Nationale Grondbank N.V.? Deze Obligatie is een gestructureerd beleggingsproduct met een gegarandeerde minimum aflossing. De aflossing van de Obligatie is gelijk aan de Nominale Waarde van de Obligatie. Als de inflatie stijgt, stijgt ook de aflossingswaarde van de Obligatie. Om de waarde van de inflatie te bepalen wordt uitgegaan van de Consumenten Prijs Index- de Nederlandse CPI, referentie index alle huishoudens, zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In geval van deflatie, ontvangt u altijd de garantiewaarde van euro, plus vaste coupon van 1,75% per jaar. Dit is zeer positief ten opzichte van vergelijkbare producten in de markt waarbij wel deflatierisico aanwezig is. 2 De Nationale Grondbank N.V. richt zich op het financieren van grond onder Nederlandse woningen voor starters op de woningmarkt.

3 Beleggen in Obligaties Nationale Grondbank N.V. De basisrente van de coupon is 1,75% over de Nominale Waarde ( euro) van de Obligatie. De coupon wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van het Nederlandse algemene prijsniveau (CPI) alle huishoudens, zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, van september en vervolgens uitgekeerd in januari, voor het eerst in De indicatieve uitgiftekoers is gebaseerd op de marktomstandigheden die gelden op het moment van het schrijven van deze brochure. Deze ligt tussen de 99,5% en 103,5%. De definitieve uitgiftekoers staat vermeld in het begeleidend schrijven. De totale kosten van de emissie (voor de uitgifte van de Obligaties) voor structurering, juridisch advies, administratie en marketing komen ten laste van de uitgevende instelling. De Obligaties zijn met hypothecaire zekerheid gedekt, zijnde de grond. Daarnaast wordt een pandrecht gevestigd op de kasstroom, zijnde de canon. Dit betekent dat wanneer de Nationale Grondbank N.V. niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank voor en ten behoeve van de Obligatiehouders kan besluiten om de erfpachtovereenkomsten door een andere partij te laten uitwinnen of te verkopen om op deze manier aan de Obligatieverplichtingen te voldoen. De Uitgevende instelling: De Nationale Grondbank N.V. De opbrengst van circa 15 miljoen (voor aftrek emissiekosten) zal door De Nationale Grondbank N.V. geheel worden gebruikt voor aankoop van grond onder woningen in Nederland die vervolgens worden uitgeven in erfpacht. De Nationale Grondbank N.V. richt zich op financiering van woningen voor inkomens van ca ,- tot ,- Deze inkomensgroep komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. De maximale huur tot waar sprake is van een sociale huurwoning, is in ,02. Het betreft hier kale huur. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning geldt dat het inkomen niet te hoog mag zijn. Woningcorporaties moeten namelijk 90% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot (prijspeil 2013). Het principe achter het financieringsmodel van de Nationale Grondbank N.V. is vrij eenvoudig: Bij het kopen van een huis (of appartement), nieuwbouw of bestaande bouw, koopt de koper alleen de opstal en niet de ondergrond. De grond onder de woning wordt aangekocht door De Nationale Grondbank N.V.. De grond wordt vervolgens door de Nationale Grondbank N.V. in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Voor het gebruik van de grond wordt een vergoeding betaald, canon. Deze canon komt ten laste van het inkomen en heeft daarom invloed op de hoogte van het bedrag dat kan worden geleend. Zowel de hypotheekrente als de te betalen canon zijn in beginsel aftrekbaar. De eigenaar van de woning heeft altijd als eerste het recht om de grond later alsnog te kopen voor minimaal de prijs waarvoor de grond door de Nationale Grondbank N.V. is gekocht. Dit kooprecht is vastgelegd in de algemene erfpachtvoorwaarden van de Nationale Grondbank N.V.. Doordat alleen de woning wordt gekocht en niet de grond, is de koopprijs lager dan wanneer de woning in volle eigendom zou worden gekocht. Het financieringsmodel van de Nationale Grondbank N.V. wordt in de markt gezet door Duokoop, onder de naam Duokoop-regeling, zie voor meer informatie www. duokoop.nl. 3

4 SAMENVATTING VAN DE DUOKOOP- REGELING 4 Door gebruik te maken van de Duokoop-regeling is er een lagere financiering voor de woning nodig. De ondergrond wordt immers niet gekocht door de koper. Duokoop is dus nadrukkelijk geen middel om goedkoper te wonen. Duokoop is een alternatieve financiering voor de lage- en middeninkomens voor het kopen van een eigen woning. Bij de ontwikkeling van de Duokoop-regeling heeft de particuliere huizenkoper centraal gestaan. Hierdoor is de Duokoop-regeling een echt consumentenproduct dat gericht is op de belangen van de consument. Gebruik van de regeling leidt niet tot onredelijke kosten voor de koper. De Duokoop-regeling wordt landelijk aangeboden. Een gezin met een inkomen van kan volgens de NHG criteria, lenen. Als dit gezin een woning van k.k. wil kopen komt men ruim tekort en kan de woning niet worden gefinancierd. Als hetzelfde gezin de woning op basis van de Duokoop-regeling koopt, kan men volgens de NHG criteria lenen. Dit bedrag is lager vanwege de canonverplichting. Echter uitgaande van een grondquote van 30% ( ,-) en een canonrente van 4,8% ( 2.160) kan de woning wel worden gefinancierd zonder eigen middelen, namelijk ( ). Duokoop begeleidt de koper niet rechtstreeks maar via Duokoop-adviseurs. Vanuit de zorgplicht heeft iedere Duokoop-adviseur verplicht een opleiding van een dag gevolgd. Begin 2013 zijn er 250 Duokoopadviseurs actief. De voorwaarden van de Duokoop-regeling zijn zorgvuldig opgesteld, waarbij sterk is gelet op het belang van de particuliere huizenkoper. De voorwaarden zijn goedgekeurd door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verstrekt. Bijna alle Nederlandse banken verstrekken een financiering voor de aankoop van een woning welke met de Duokoop-regeling wordt gekocht. De woning welke wordt aangeboden met de Duokoop-regeling kan uiteraard ook met de bijbehorende grond worden gekocht. Vanzelfsprekend wordt de koopprijs dan hoger. Onder de huidige marktomstandigheden is Duokoop ook een ideaal instrument om de vastgelopen verkoop van een woning weer op gang te krijgen.

5 Wat is de waarde van geld? Waardoor wordt de waarde van het geld bepaald? Geld heeft alleen waarde als je er producten en of diensten voor kunt kopen. De waarde van het geld wordt dus bepaald door het aantal producten en diensten dat je voor geld kunt kopen. Het aantal producten en diensten dat je kunt kopen met een bepaald bedrag, wordt bepaald door de prijs van deze producten. In Nederland wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) elke maand de prijsontwikkeling van goederen en diensten in Nederland gemeten en weergegeven met een prijsindexcijfer. Dit cijfer geeft een beeld van de gemiddelde prijsstijging of daling in procenten in Nederland. Het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) voor alle huishoudens is een representatieve index. Inflatie Inflatie is een waardevermindering van het geld die ontstaat door prijsstijgingen. Door inflatie daalt de koopkracht. Geld wordt minder waard en dus kunt u voor hetzelfde geld minder goederen en diensten kopen. Wat zijn de gevolgen van inflatie op spaargeld? Deflatie Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie. Bij deflatie is er sprake van waardevermeerdering van het geld. Het algemene prijsniveau daalt en de koopkracht neemt toe. Deflatie kan het gevolg zijn van een geringe vraag naar goederen en diensten. Dit dwingt bedrijven ertoe hun producten tegen lagere prijzen te verkopen. Het lijkt dat deflatie een gunstig effect heeft op de economie, maar deflatie kan zeer schadelijk zijn omdat consumenten hun bestedingen zullen uitstellen: over een jaar kunnen zij immers meer kopen voor dezelfde hoeveelheid geld. Wat zijn de gevolgen van deflatie op spaargeld? De reële rente (spaarrente minus inflatie) stijgt: schulden moeten immers nominaal worden afgelost. De nominale rentestand kan niet lager worden dan 0%, rente-effect van oplopende deflatie kan niet onbeperkt worden gecompenseerd. Om deze reden wordt geprobeerd deflatie te voorkomen. De ECB, de Europese Centrale Bank, voor de gemeenschappelijke munt van Europa, de euro, die het uitgeven van geld beheert, en daarmee het monetair beleid voert, streeft veelal naar het handhaven van een lage inflatie. De belangrijkste taak van de Europese Centrale Bank is het handhaven van de koopkracht van de euro en dus van prijsstabiliteit in het eurogebied. De waardevermeerdering van geld op een spaarrekening hangt af van de rente en de inflatie. Als de rente lager is dan de inflatie kan je met het spaargeld minder kopen en neemt de echte waarde van het spaargeld dus af. Rente op spaargeld is lager dan inflatie = met dezelfde hoeveelheid spaargeld kan minder worden gekocht. 5

6 HOE WORDT INFLATIE BEREKEND? De inflatie van een land wordt berekend uit alles wat in een land wordt verhandeld. Hoe meer in een periode een product of dienst wordt verhandeld, des te zwaarder weegt het mee in de berekening van de inflatie. Als de waardeontwikkeling van de inflatie-index over een periode van 12 maanden wordt gemeten, dan kan de jaarlijkse stijging of daling worden bepaald. Een stijging of daling in een periode noemt men het jaarlijkse inflatiepercentage. De stijging van de index noemt men inflatie, een daling van de index noemt men deflatie. 115 Ontwikkeling inflatie-index CPI jan / 00 jan / 01 jan / 02 jan / 03 jan / 04 jan / 05 jan / 06 jan / 07 jan / 08 jan / 09 jan / 10 jan / 11 jan / 12 Grafiek 1 - ontwikkeling van de inflatie-index van 2000 t/m 2012 Als de inflatie 2% is, betekent dit dat het prijsniveau gemiddeld met 2% is gestegen. Normaal gesproken wordt de inflatie berekend over de periode van een jaar. De inflatie van mei is dus niet de stijging van de prijzen in alleen de maand mei ten opzichte van april, maar de stijging van de prijzen in mei ten opzichte van de prijs in mei het jaar daarvoor. bron: Inflatie in Nederland Inflatie wordt maandelijks gemeten. De prijsontwikkeling van goederen en diensten in Nederland, wordt weergegeven met een prijsindexcijfer. Dit cijfer geeft een beeld van de gemiddelde prijsstijging of daling in procenten in Nederland. Het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) voor alle huishoudens is een representatieve index voor de inflatie en wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) elke maand berekend. Op de website kunt u de meest actuele informatie met betrekking tot inflatie van Nederland en overige landen in Europa vinden. 6

7 Wanneer is een Nederlandse inflatie-correctie op Nederlands spaargeld gewenst? Als het spaargeld uiteindelijk in Nederland wordt uitgegeven (bijvoorbeeld als aanvulling op pensioen of aflossing van de hypotheek), is het belangrijk om uw spaargeld, tegen Nederlandse inflatie te beschermen om daarmee uw koopkracht op peil te houden (waardevast). 5 4,5 Ontwikkeling inflatiepercentage 4 3,5 Jaarinflatie CPI 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 jan / 00 jan / 01 jan / 02 jan / 03 jan / 04 jan / 05 jan / 06 jan / 07 jan / 08 jan / 09 jan / 10 jan / 11 jan / 12 Grafiek 2 ontwikkeling van het inflatiepercentage van 2000 t/m 2012 In grafiek 2 is te zien dat het inflatiepercentage gedurende de afgelopen jaren zeer beweeglijk is geweest. Dit was voornamelijk het gevolg van de situatie op de financiële markten die zich vanaf 2007 heeft ontwikkeld tot een financiële crisis. De financiële crisis is slecht geweest voor de economie en we verwachten dat de stijging van de olieprijs de inflatie langer dan verwacht boven de 2% zal houden. Daarnaast zal de impact van indirecte belastingverhogingen die een onderdeel zijn van de vele bezuinigingsacties een negatief effect hebben op de inflatie. bron: Als u zich wilt beschermen tegen de risico s van Nederlandse inflatie dan is dit product uitermate geschikt voor u. De adviseurs bespreken graag of de Obligatie van de Nationale Grondbank N.V. in uw beleggingsportefeuille en bij uw beleggersprofiel past. 7

8 HOE WORDT DE COUPON BEPAALD? De Obligatie heeft een minimale couponrente van 1,75%. De basisrente van de coupon wordt jaarlijks aangepast aan de Nederlandse inflatie-index en wordt betaald over de Nominale Waarde van euro. De Nederlandse inflatie-index wordt berekend met de formule: Inflatie-index = (CPI J + CPI J-1 ) / 2 Onder deze formule wordt verstaan: CPI J: de jaarmutatie CPI zoals dit wordt berekend in de maand september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de couponrente moet worden bepaald en afgerond op één decimaal; CPI J-1: de jaarmutatie CPI zoals dit wordt berekend in de maand september welke zestien (16) maanden ligt voor het jaar waarvoor de couponrente moet worden bepaald en afgerond op één decimaal. De coupon voor 2013 bedraagt: 1,75% In geval van een stijging van de inflatie-index: De coupon wordt vermenigvuldigd met de stijging van de inflatie-index. Wij meten de inflatie-index vanaf de startwaarde. De inflatie-index van september 2012 = 2,3% (bron stateline.cbs.nl). Stel de waarde van de inflatie-index van september 2013 = 2,9%, dan zal de eerste coupon in januari 2014 (2,3% + 2,9%) / 2 = 2,6% zijn. (1,75% x 2,6%) + 1,75% = 1,80%. 8 In geval van een daling van de inflatie-index: De coupon wordt vermenigvuldigd met de daling van de inflatie-index. Wij meten de inflatie-index vanaf de startwaarde. De inflatie-index van september 2012 = 2,3% (bron stateline.cbs.nl). Stel de waarde van de inflatie-index van september 2013 = 2,1%, dan zal de eerste coupon in januari 2014 (2,3% + 2,1%) / 2 = 2,2% zijn. (1,75% x 2,2%) + 1,75% = 1,79%.

9 In geval van een stijging van de inflatie-index: De Nominale Waarde wordt vermenigvuldigd met de stijging van de inflatie-index. Als Startwaarde voor het bepalen van de aflossingswaarde geldt september 2012: 112,70. Als bijvoorbeeld de inflatie-index van september 2022, 137 is, dan zal de aflossingswaarde in september 2022 (137:112,70) x euro = euro per Obligatie bedragen. In geval van een daling van de inflatie-index: U ontvangt dan altijd de garantiewaarde van euro per Obligatie. Looptijd Wat is de garantiewaarde? De garantiewaarde is de aflossingswaarde die u minimaal aan het einde van de looptijd ontvangt. Aan het einde van de looptijd krijgt u minimaal de garantiewaarde van de Obligatie terug welke gelijk is aan de Nominale Waarde van euro per Obligatie. De garantiewaarde geldt tussentijds en op het einde van de looptijd. Wat is de aflossingswaarde? De aflossingswaarde is de waarde die u aan het einde van de looptijd ontvangt. De aflossingswaarde is de Nominale Waarde van de Obligatie die wordt aangepast met de inflatie. Om de waarde van de inflatie te bepalen, wordt de waarde van de inflatie-index van september 2022 vergeleken met de Startwaarde van de inflatie-index van september 2012, te weten 112,70. De Obligatie heeft een vaste looptijd van 10 jaar. De looptijd van de Obligatie is 10 jaar omdat het canonpercentage volgens de erfpachtvoorwaarden na 10 jaar kan worden herzien. Door de looptijd van de Obligatie gelijk te stellen aan deze voorwaarde kan er geen mismatch tussen canonrente en de couponrente ontstaan. Voor wie is een belegging in de Obligatie geschikt? U heeft een lage risicobereidheid; U wilt uw inleg (Nominale Waarde) gegarandeerd terugkrijgen; U wilt beleggen in producten met bescherming tegen hoge of stijgende Nederlandse inflatie; U wilt een jaarlijkse coupon. Voor wie is een belegging in de Obligatie niet geschikt? U wilt een hoger rendement behalen dan met deze Obligatie mogelijk is; U bent bereid meer risico te nemen door te beleggen in producten zonder bescherming van uw investering; U wilt lange termijn beleggen. Uw adviseur kan u informeren over de kenmerken van de Obligatie en bespreekt graag of deze in uw beleggingsportefeuille en bij uw beleggersprofiel past. 9

10 REKENVOORBEELDEN Onderstaande voorbeelden geven een beeld van de werking van de Obligatie. Als uitgangspunt voor de voorbeeldberekening zijn de volgende gegevens gebruikt. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Nominale Waarde: euro per Obligatie Uitgiftekoers: 100% van de Nominale Waarde Onderliggende index: Nederlandse algemene prijsniveau (CPI), alle huishoudens zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek Looptijd: 10 jaar Peildatum: één keer per jaar Jaarlijkse coupon: 1,75% per jaar over de Nominale Waarde, gecorrigeerd met de inflatie-index Garantiewaarde: 100% van de Nominale Waarde Startwaarde van de inflatie-index: september 2012: 112,70 De garantiewaarde bedraagt euro en daar komt bij: de jaarlijkse coupon en de Nominale Waarde aangepast voor de inflatie-index. Scenario 1: de inflatie-index stijgt elk jaar met 0,25% Stel dat de inflatie-index elk jaar stijgt met 0,25%. U ontvangt dan de volgende coupons per jaar en aflossing aan het einde van de looptijd. Het effectieve rendement is dan gemiddeld 6,39% per jaar. per Obligatie ( euro) jaar ontwikkeling ontwikkeling coupon p/jr in euro s aflossingswaarde inflatie-index coupon per Obligatie ,55% 1,75% ,80% 1,80% ,05% 1,85% ,30% 1,92% ,55% 1,98% ,80% 2,06% ,05% 2,14% ,30% 2,23% ,55% 2,34% ,80% 2,45% Totaal ontvangen =

11 In geval van een daling van de inflatie-index: U ontvangt dan altijd de garantiewaarde van euro per Obligatie. Scenario 2: de inflatie-index schommelt elk jaar tussen de 2,00 en 2,5% Stel dat de inflatie-index elk jaar schommelt tussen de 2 en 2,5%. U ontvangt dan de volgende coupons en aflossing op het einde van de looptijd. Het effectieve rendement bedraagt dan 4,56% gemiddeld per jaar. per Obligatie ( euro) jaar ontwikkeling ontwikkeling coupon p/jr in euro s aflossingswaarde inflatie-index coupon per Obligatie ,30% 1,75% ,25% 1,79% ,40% 1,83% ,45% 1,88% ,50% 1,92% ,35% 1,97% ,25% 2,01% ,20% 2,06% ,30% 2,11% ,50% 2,16% Totaal ontvangen =

12 Scenario 3: de inflatie-index daalt elk jaar met 0,5% en wordt negatief (deflatie) Stel dat de inflatie-index elk jaar daalt met een percentage van 0,5%. U ontvangt dan de volgende coupons en aflossing op het einde van de looptijd. Het effectieve rendement bedraagt dan 1,76% gemiddeld per jaar. per Obligatie ( euro) jaar ontwikkeling ontwikkeling coupon p/jr in euro s aflossingswaarde inflatie-index coupon per Obligatie ,50% 1,75% ,00% 1,77% ,50% 1,78% ,00% 1,78% ,50% 1,77% ,00% 1,75% ,50% 1,75% ,00% 1,75% ,50% 1,75% ,00% 1,75% Totaal ontvangen = Scenario 4: de inflatie laat eerst een stijging zien gevolgd door een daling. Stel dat de inflatie de komende jaren stijgt waarna een daling volgt. U ontvangt dan de volgende coupons per jaar en aflossing op einde looptijd. Het effectieve rendement is dan gemiddeld 5,76% per jaar. 12 per Obligatie ( euro) jaar ontwikkeling ontwikkeling coupon p/jr in euro s aflossingswaarde inflatie-index coupon per Obligatie ,50% 1,75% ,00% 1,80% ,50% 1,87% ,50% 1,95% ,00% 2,05% ,50% 2,14% ,50% 2,21% ,50% 2,27% ,00% 2,31% ,00% 2,34% Totaal ontvangen =

13 Risico s Hierna volgt een beschrijving van de belangrijkste risico s die zijn verbonden aan de Obligatie. Koersontwikkeling tijdens de looptijd De waarde van de Obligatie gemeten in de tijd is afhankelijk van de waardeontwikkeling en beweeglijkheid van de inflatie-index en de ontwikkeling van de marktrente. Gedurende de gehele looptijd ontvangt u in ieder geval de overeengekomen garantiewaarde, en coupon van minimaal 1,75%. Rentebetalingsrisico op de Obligatie De coupon wordt betaald uit de canon. Alleen als de erfpachter niet voldoet aan zijn betaalverplichting zal de Nationale Grondbank N.V. niet geheel of gedeeltelijk aan deze rentebetalingsverplichting kunnen voldoen. Risico van vervroegde aflossing De Nationale Grondbank N.V. heeft het recht om de Obligatie gedeeltelijk of geheel vervroegd af te lossen. De belegger loopt het risico dat er geen vergelijkbare en passende herbelegging beschikbaar is. Het rendement op de herbelegging zou dan lager kunnen uitkomen dan wanneer niet vroegtijdig was afgelost. Beperkte verhandelbaarheid van de Obligatie De Nationale Grondbank N.V. is voornemens om voor deze Obligatie een notering aan te vragen aan de NYSE Alternext Amsterdam waardoor de Obligatie dagelijks verhandelbaar zal zijn. Echter door de beperkte omvang zou er op enig moment geen kopende of verkopende partij aanwezig kunnen zijn, waardoor de verhandelbaarheid een risico is. Echter een Obligatiehouder kan om vervroegde aflossing van een Obligatie verzoeken. Verzoeken voor vervroegde aflossing worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Bij aflossing van een Obligatie op verzoek van de Obligatiehouder vervalt voor die Obligatie het recht op verhoging van het nominale bedrag van de Obligatie volgens de inflatie-index. Renterisico Stijgt de marktrente gedurende de looptijd, dan daalt de waarde van de Obligatie, en omgekeerd. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Obligatie korter wordt. Het renterisico wordt gemitigreerd doordat er een inflatie correctie in de coupon en op de aflossing van de Nominale Waarde zit. Actuele informatie Uw adviseur kan u verder informeren over de kenmerken van de Obligatie. Uw adviseur bespreekt ook graag met u hoe de Obligatie aansluit op uw persoonlijke situatie en beleggingsdoelstellingen. 13

14 KENMERKEN VAN DE OBLIGATIE Naam van de effecten NL Inflatie Obligatieleningen, DNG /1 Uitgevende instelling Nominale Waarde Valuta Omvang uitgifte Looptijd Inschrijving Inschrijvingsperiode Uitgifte stortingsdatum Onderliggende waarde Uitgiftekoers De Nationale Grondbank N.V., of 100% deelneming euro per Obligatie euro Maximaal euro ( 150 Obligaties) 10 jaar, te rekenen vanaf de aanvangsdatum, De Nationale Grondbank N.V. heeft het recht tot vervroegde aflossing over te gaan Er geldt een minimale inschrijving van euro (1 Obligatie) Zie voor de inschrijfperiode de vermelding in het begeleidend schrijven. Inschrijven op de Obligaties is mogelijk tot het moment van bereiken van de totale Nominale Waarde van de Obligatielening Zie voor de Uitgifte/stortingsdatum de vermelding in het begeleidend schrijven Nederlandse algemene prijsniveau (CPI) alle huishoudens zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek van september De indicatieve uitgiftekoers ligt tussen de 99,5% en 103,5%. De definitieve uitgiftekoers staat vermeld in het begeleidend schrijven Startwaarde september 2012: 112,70 Garantiewaarde euro per Obligatie Coupon 2013: 1,75%, daarop volgende jaren: 1,75% x CPI / 112,70 Waarbij geldt De basisrente van de coupon wordt jaarlijks aangepast aan de Nederlandse inflatieindex en wordt betaald over de Nominale Waarde van euro. De Nederlandse inflatie-index wordt gevonden met de formule: Inflatie-index = (CPI J + CPI J-1 ) / 2 In deze formule wordt verstaan onder: CPI J: de jaarmutatie CPI zoals dit wordt berekend in de maand september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de couponrente moet worden bepaald en afgerond op één decimaal; CPI J-1: de jaarmutatie CPI zoals dit wordt berekend in de maand september welke zestien (16) maanden ligt voor het jaar waarvoor de couponrente moet worden bepaald en afgerond op één decimaal; De coupon voor 2013 bedraagt: 1,75% 14

15 In geval van een stijging van de inflatie-index: De coupon wordt vermenigvuldigd met de stijging van de inflatie-index. Wij meten de inflatie-index vanaf de startwaarde. De inflatie-index van september 2012 = 2,3% (bron stateline.cbs.nl). Stel de waarde van de inflatie-index van september 2013 = 2,9% dan zal de eerste coupon in maart 2014 (2,3% + 2,9%) / 2 = 2,6% zijn. (1,75% x 2,6%) + 1,75% = 1,80% In geval van een daling van de inflatie-index: De coupon wordt vermenigvuldigd met de daling van de inflatie-index. Wij meten de inflatie-index vanaf de startwaarde. De inflatie-index van september 2012 = 2,3% (bron stateline.cbs.nl). Stel de waarde van de inflatie-index van september 2013 = 2,1% dan zal de eerste coupon in maart 2014 (2,3% + 2,1%) / 2 = 2,2% zijn. (1,75% x 2,2%) + 1,75% = 1,79% Coupon betaaldatum jaarlijks op 25 januari Aflossing op Nominale Waarde x 100% x CPI einddatum / 112,70 de afloopdatum Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank Zekerheden De Stichting vervult in het kader van de Obligaties een belangrijke rol voor de Obligatiehouders. De Stichting treedt op voor en namens de Obligatiehouders, is zekerheidsagent in het kader van de Obligaties en behartigt de gezamenlijke belangen van de Obligatiehouders. Als zekerheidsagent is de Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank de begunstigde van de voor en ten behoeve van de Obligatiehouders gehouden zekerheden en heeft zij het exclusieve recht deze zekerheden uit te winnen Er worden twee zekerheden gevestigd in het kader van de Obligatielening. (I) Stil pandrecht, eerste in rang, te vestigen door de uitgevende instelling ten gunste van de Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank op alle huidige en toekomstige canoninkomsten. (II) Een hypothecaire inschrijving op de grond ten gunste van de Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank Aangezien het erfpachtrecht preferent is aan het hypotheekrecht, zal de uitgevende instelling altijd recht behouden op minimaal de Nominale Waarde van de grond Toepasselijk recht Notering Informatie op internet Kosten Het Nederlandse recht is van toepassing op alle documenten De Nationale Grondbank N.V. is voornemens een notering voor de Obligatie aan de Euronext Amsterdam NYSE Euronext aan te vragen De indicatieve uitgiftekoers ligt tussen de 99,5% en 103,5%. De definitieve uitgiftekoers zal worden vermeld in begeleidend schrijven. De totale kosten van de emissie (voor de uitgifte van de Obligaties) voor structurering, juridisch advies, administratie en marketing komen ten laste van de uitgevende instelling 15

16 DISCLAIMER Het Prospectus van de Obligatie is verkrijgbaar bij: De Nationale Grondbank N.V., Randstad 2212, 1216 BX Almere. Tel , web: adres: dngb.nl. De Nationale Grondbank N.V. ( DNGB ) is de uitgevende instelling. Het aanbod van de Obligatie vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product, en moeten weloverwogen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product, zo nodig in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in aanmerking moet worden genomen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door DNGB en is bedoeld als informatie in algemene zin, en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten, noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie in dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel DNGB tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt DNGB, expliciet noch impliciet, enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. DNGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. DNGB is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. DNGB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden, of het gebruik daarvan. DNGB, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie in dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DNGB of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijke gebruik. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika, of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten te verkopen of te distribueren, of aan te bieden aan personen in landen waar dat aan DNGB op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Eenieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan, dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten, en zodanige beperkingen in acht te nemen. DNGB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Deze brochure is geproduceerd op 4 april 2013.

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen

Je Hypotheek in 7 stappen Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. JE HYPOTHEEK IN 7 STAPPEN Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren

advies over uw beleggingen via Internet Bankieren advies over uw beleggingen via Internet Bankieren De handleiding naar uw persoonlijke beleggingsupdate Vooraf Advies over mijn beleggingen via Internet Bankieren Hoe werkt dat? Wat treft u aan in deze

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie