Standaard bed rijfsindeling (S.B.I. 1970)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standaard bed rijfsindeling (S.B.I. 1970)"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Werkexemplaar Standaard bed rijfsindeling (S.B.I. 1970) B. Algemeen alfabetische index L t/m ZW Hoofdafdeling Algemene tellingen

2 LCDERHEELFABR.(3RGANISCHE MESTSTOF) LEDERVtKWEKKINGSNACHINEFABR, LEDERVETFABR- LEDERVEZELPLATENFABRIEKEN LCDERWA4tVF4BRIEKEN (GEEN KLEDING, SCHOEI SELI LEDERWARENFABfiIEKEN (TECHNISCHE LEDERWAREN) LEOERWARENREPARATIEL3EORIJVEN LFDERWARENVERVEKIJEN LEOIKANTENFARRIFKEN (IJZEREN) LFERDOEKFARítIEKEN LEER-EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN (SCHOLEN VOOR) LEERLOOIERIJEN LEES0101 IOTHEKEN LEESKKIIGEN LEESPORTEFEUILLEBEDR IJVEQ LCESTENf AHRIEKEY [SCHOEN-) (HOUTEN) LEESZALEK LEGER DES HEIiS IEREDIENST) LESPUZZELFABR. LEIDEkKERSCEQRIJVEN LENGTEHATENFABR I EKEN /HOUTEN 1 LENGTEMEETINSTRUMENTENFAHRIEKEN LENZENFABRI EKEN LERAREN (ZELFSTAVOIGI LERAREN-EN LERARESSENOPLEIDINGEN LETTERf ARRIEKEN (METALEN RAAP-EN GEVELLETTERS) LETTERGtETERIJEY LETTERKASTENFABRIEKEN LETTERKUNDIGEN

3 LETTERLCTTERIJEY LEVENS-EV GEZINSMOEILIJKHEDEN (BUREAUS VOOR) LCVENSMIDDELENIYDUSTRIEMACHINEFABR, LEVENSSCH3LEq LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN LFVERTRAANFABR IEKEN L H. N. O. SCHOL Y LICHAMCLIJK GERREKKIGEY (SCHOLEN VOOR) LICHAMELIJKE OPVOEDING (ACADEHfE VOOR) LICHTBAKKENFABR.íMETAAL) LICHTOPUKIYRICHTIVGEY LI CHTDRUkkCr?IJEN LI CHTDRUKPAPIERFABRIEKFN LICHTGEVENDE PLAATJESFABR. (VOOR ZIEKENHUIZEN E.D.) LICHTGEVOELIG-FOTOGRAFISCH-MATERIAALFABRIEKEN L I CHTMASTENFABR. L ICHTRECL4ME-INSTALLATIE8EORIJVEN LIEFDADIGHEIDSVEREYIGINGEN L I EFDESGESTICHTEN ( VOOR ZOVER GEEN Z IEKENHUI S OF VERPLEEGINR. ) L I ERENFAeR. LI FTENFABR* LIGNOSTONEFABRIEtCEY LIJKBEZORGEYGSOVDERNEMINGEN LIJKKISTENBESLAGFABR. L I JKK ISTEYFABRIEKEN LI JKKISTEYHAKERIJEN LIJMFAeRIEYEY (UIET OP ZETMEELBASSISI (GEEN SOLUTIE) LIJMFABRIEKEN (RUBBER-) L I JNBANEN

4 -- L47 -- LIJNDIENSTEN (VRACHTAUTO) LI JNKOtKEVFABRIEKEN LIJNKOEKEUMALERIJEY LI JSlENfABWIEKtN LIJSTENMAKERIJEN LIJSTENVERGULDERIJEN LIJSTENVERSTEKKERIJEN LIKEURSTOIERIJEN LIMONADE (GAIEUSE) FABRIEKEN LIMONADESIROOPFABRIEKEN LINGERIF-ATELIERS L INGER IEFABR IEKEV IGEEN TRICOTAGEFABR. 1 LINIEERINRICHTINGEN LINNENGAREYSPINNERIJEN LIYNENKNOPEVFABRIEKEN LINNENVERHUURBEDRIJVEN (GEEN WASSERIJ) LIVNENVERHUU9BEDRIJVEN (ANNEX WASSERIJEN) LINNENkEVERIJEY LI NOLEdMF ABRIEKEN LI NOLEUMVLOERLEGGE~SREORIJVEN L INTFABR JEKEN LINTFABRIEKEV (VLAS-) LITHOGRAFISCHE BEDR IJVCY LITHOPOhtFABRIEKEN LODEN-8J IZENPERSERIJEN LOGEMENTFV LDGIESVF!?STREKK NDE BEDRIJVEN N.E.G. LOGOPEDIE (INSTITUTEN VOOR-) LOMPENMALERIJEN

5 LOMPEYSORTEFRDERIJEN (GROOTHANDEL) L.0.M- SCHOLEN LOYGKLIYIEXEN LCINGSPECIALISTEN LOOD-EN ZINKWERKERIJEN (LOODGIETERSI LUODGIETERIJEN (GAS-, WATERFITTER E.O.) LOOOHAGELf AbR IEKEN LOODKABELFABR* LOODMENIEFABR IEKEN LOODPLETTERIJEN LOODS-EN Sf I YWEZEN ( T-R.V. ZEFSCHEEPVAART) LOODS-EY SEINWEZEN (1.8-V* BINNENVAARTI LOODSMELTCRIJEN LOODTITANAAT PIGMENTFARR- LOODWITFABRIEKEN LOOIERIJEN (LEER-] LOOI-EXTRACTFABR IEKEY LOOISTOFFENFA9RIEKEN LOONCONFECTIEBEDRIJVEN LOONDORSDEt7RIJVEN LOONDRAAIERIJEN (YETAALtMASSA) LOONORAAIESIJEN (METAALvGEEN MASSA) LOON LEERBEDRIJVEN LOONFRAISBEDRIJVEN LDONLASAEDRIJVEY (PLASTIC) LOONMAAIERS LOONMELKERI JEN LOONPAKKERIJEN LOONPLOEGERS

6 LOONSCHAVE9IJEN LClONSL4SERS i =SLACHTERSI LDONSPRDEIERS LOONSPUITERS LQONTW IJNDFRIJEN L00NVERtOELIYGSBEDRMN (TEXTIEL1 LUONVERZIVKCRIJEY LOONZAAIBEDRIJVEN LOONZAGERI JEN LOONZETTERIJEN LOOPKRAVEYFABR. LOOPVLAKVE?NIEUHINGSBEDRIJVEN LOS-EN OVEt?SLAGBEDRIJVEN í T.B. V- ZEESCHEEPVAART) LOS-EN OVERSLAGBEDRIJVEN (1-R-V- BINNENVAART) LOTERIJtN LOTER1 JKAVTOREN LOT IONFARR IEKEY L3CHTBCHAYDELINGSAPPARATEFJFABRe LLJCHTBEHAVDELINGSINSTALLATIEBEDRIJVEN LJCHTCOMPKESSORENFABR- LUCHTFILTERFABR. LUCHTHAVF VUEDRIJVEN LJCHTMACHT LJCHTPOMPENFABR- L~CHTRESELIYSSIYSTALLAíIfHEDRIJVEN LJCHTSCHOMMFLHDUDEKS LUCHTTtCHVISCnE-APPARATENFABR- LUCHTVAARTBEDRIJVEV(1NCL. NED. VEST. VAN BUITENL. LUCHTV- 8EOR.J LJCHTVAARTLARURATORIA

7 LJCHTVAARTSCHOOL (RIJKS-1 LUCHTVAA2TTECHVIEK EN FLECTRONICA (SCHOOL VOOR) LUCHTVERKEERSHEDRIJVEN LUCHTVERVERSERSFABR. LJLHTZUIVERINGSTDESTELLENFABR. LUCIFERSFABRIEKEN LUIDSPREKERFABR. LUIERCENTRALES LdNAPARKEV LUXE HOUTWAREYFABR. LYCEA HAAIMACHIYEFABR. MAAIMACHIVEVERHUUR-(MET PERSONEEL) RAALDERIJ EN BAKKERIJ (VAKSCHOOL VOOR 1 MAALDERIJ EN BAKKERIJPROEFSTATION MAATKLEERM4KERIJEN (DAMES-) MAATKLEERMAKER IJEN (HEREN- MAATSCHAPPEL IJK ADVIES-EN INL. BUREAUS AITSCHAPPEL IJK WERK 4 ALGEIIEEN) (d 1, &k ) HA4TSCHAVPELIJK WERK (CURSUS- VUGHT) a MAATSCHAPPELIJK WERK (SCHOLTN VOOR) MAAlSCHAPPELIJK WERK VOORTGEZETTE OPCEIOfNG (HSPO) MAATSCHAPPELIJKE ADVIESORGANEN

8 MAATSCHAPPELIJKE SAMENWERKINGSORGANEN MAATSCHAPPIJ T31 VUT V4N HET ALGEMEEN MAATSCHOENMfiKERIJEN P'ACARONIfABRIEKEY MACHINE- Y APPARATENFABR. V.D. VOEDINGS-EN GENOTMIDOELENINO. MACHIN[-El APPARATENFABR* V.D. CHEMISCHE INDUSTRIE MACHINEFABR,(AUTOHATEN) (VOOR METAALBEWERKING) YACHINEFABA.(AUTDMATENI (SPEEL-EN VERKOOP-) HACHINEFABRm(BAKKERIJMACHINESl MACHINEF4BR. ( BETONMDLEYS) HACHINEFABR~(BRANOBLUSAPPARATEN) MACHINEFABR,IBRElMACHlNEs) MACHINEFABR. (COMPRESSOREN) MACHINEFABR.íD1ESELMOTOREN) MACHINEFABR. IDORSMACHINESI MACHIYEFARR,íDR03GINSTALLATIE-APPARATEN! MACHINEFkBRm(OROOG3VENS) HACHINEFABR. (FILTERPOMPEN) MACHINEFABKm(GASMOT0REN) MACHINEFABR,(GRAAFWERKTUIGEN) MACHINEFARH, ( GRAFISCHE MACHINES MACHINEFARR.íHIJS-EN HEFWERKTUIGEN) MACHINEFA%R.(t1OUTBEWERKINGSMACHINES~ MACHINEFABRm(HUISHOUDMACH1NES) (GEEN ELEKTR*) MACHINEFAER, 4 IJZERGIETERIJMACHINES) MACHINEFAB2,íKALKMOLENS) Y~CHINEFARR.~KANTOORI TEL-EN REKENMACHINES) MACHIYEF4BRI(KASREG1STERSI MACHINEfABR.(KOEL-EN LUCHTTECHN. APPARATEN)

9 YACHIYEFAOR. ILAYDDOUWMACHINES) MACHINEFABA. (LAVDBOUHTRACTOREN) M4CHINEFABR,ILEVEYSMIDDELENINDUSTRIE-1 YACHINEFARRo(LIEREN, LIFTEN) MACHINEFABR.(LUCHTTECHN,APPARATEN) MACHINEFABR,IMAAIMACHINES) MACHINEFABR,íMACHINEGEREEDSCHAPPEN) M4CHINEFABR.[MACHINES V.D. VOEOINGS-EN SENOTM- 1ND.I MACHINEFABR.(MELHANISCHE HANDGEREEDSCHAPPEN) MACHINEFABR-(METAALBEWERKINES) M4CHINEFABRI(MFTAALGIETERIJMACHINES) MACHINEFABR.(MIJYBOUWMACHINES) MACHIN FABR.(NAAIMACHIVES) (GEEN HUISH. ELEKTR-1 RACHINEFARR,(PAPIERMACHINES) M4CHINEFAER-IPNEUMATISCH HANDGEREEDSCHAP) MACHINEFACR.(YOMPENI MhCHINEFAflR,(POYSKAARTENMACHINESl MACHINEFABR,1RIJ~IELMOlOREN) MACHINEFA8R.(RUWOLIEMOTOREN) MACHINEFASR,(SCHEEPSMOTOREN) MACHINEF4BR.ISCHOENMACHINES) MACHINEFABR.(SCHRIJFMACHINES) MACHINEFA8R.ISLAGERIJMACHINES) MACHINEFABR,ISMALSPODRMATERIAAL) MACHINEFABR-(SNELWEGERS) HACHINEFARR.íSPINMACHINES) MACHINEFARR~(SPROEIMACH1NES) MACHINEFARK,(ST03MMACHIW) MACHINEfABR,(TEXTIELMACHINES)

10 -- l53 -- MACHINEFhBR.(lEXTIELMACHINE-REPARATIE) MACHINEFABRo(TURR1NES) MACHINEFABR.íTWiJNMACHINES) MACHINEFAPR.(VEHBRANDIYGSMOTDKEI) MACHINEFAHR. ( VLEESSNIJMACHINtS 1 M4CHINEFARR. VOOR DE ZNARE INDUSTRIE MACHINEfABR.(VJL-, SLUIT-, ETIKETTEER-EN VERPAKKINGSMACHINES) MACHINEFABR-IWASSERIJMACHINES) MACHINETAOR.(WEEFMACHINES) HACHINEFARR.(WEEGWERKTUIGEN) MACHINEFABR-(WIYKELMACHINES) MACHIVEFARR~IZAAIMACHINES) MACHIYEFABR-(LUIVELMACHINES) MACHINEGEREEDSCHAPPENFARR- EITE TEL SI BOREN E.D.) MACHIhEGEREEDSCHAPPENFABR-(OIAMANTHOUDENDEJ MACHINEGEREEDSCHAPPEYFARR~(MATR1JZENp STEMPELS) MACHINEGEREEOSCHAPPENFABK*(STANSMESSEN) MACHINECEREEGSCHAPPENFA8R- N-E-G- PACHINEKAMER-INSTALLATIEBEDRIJVEN MACHINE-3YDERDELCNFA8RR(AANDRIJFKETTINGEN) MACHINE-uVDERDELENFABR.(I\PPENOAGESI MACHINE-OYDERDELENFABR-(DRIJFWERKELEMENTEN) YACHINE-O'4DERDELEYfARR.(LAGERS) VACHINF-UYDERDELENFAHR-( HIEMSCHIJVEN~ ThNDWIELEN) MACHINE-GNDERDELENFARR-(TEXTIELHACHINE-ONDERDELENI MACHINE- D DER DELEN FA BR- N-E.G. MACHIYCXkPASATIEREDK, Y.E.G.(GEEN KANTOOR-OF LANDBOUW-MACHINES] MACHINES V03R BEWERKING VAN VASTE MINERALE STOFFEN (FABR* VAN) MACHINES V03R DE BOUUNIJVERHEID [FABR-VAN)

11 RA MACHINES VOOR GRONOdERK EN -0ORIYGEN (FbBR. VAN) MACHINEVERHUUR T.B.V. DE LANDBOUW (HET PERSONEEL) MACHINEVERHUURBEDRIJVEN (DORS-) U4CHINEVERHUURBEDRlJVEN (SPROEI-) (HET PERSONEEL) (MET PERSONEEL) MACHINtVCRHUURBEDRIJVEN NaEaG. (ZONDER PERSONEEL) MACHINISTEMCURSUSSEN EN SCHOLEN YAGAZIJYEV IVOOR DERDEN) MASAZ I JYREKKENFABR. STALEN MAGAZIJNWAGENFABRIEKEN WAGNESIAFABRIEKEN MAGNESIETM6LERIJEN MAGNESIUY-CHR3HAAlOPLOSSINGFhBR~ KAGNETISEURS M.A.I. BdREAUS (MAATSCHAPPELIJK ADVIES-EN INL. BUREAUS) UAISSTIJFSELFAPRIEKEY MAIZ ENAFAORIEKEN MAKELAAHS IN ASSUHANTIEN MAKELAARS IN EFFECTCN MAKELAARS IY OYROERENDE GOEDEREN MAKELAARS 1Y SCHEEPSVR4CHTEN R4LERIJEN (GIPS-, GIPSSTEEN-) MALERIJEN (GRAAN-) MALERIJFN GRIT-) MALERIJEN (KRIJT-) MALERIJEY (KUNSTMEST-) (GROOTHANDEL) MALERIJEN (KURK-) MALERIJEY ILANCBDUWKALY-1 MALERIJEN (LIJNKOEKEN-) MACERIJFN (LOMPEN-)

12 MALERIJEN (MAGNESICT MALERIJ[% (MERGEL-) PALERIJER (MOSTERD-) MALERIJEN (SCHELPEN-) M4LERIJEN (SPECERIJ-) M4LEKIJCN (STEEN-) M4LERIJEN (VEEVOEDER-) MALERIJEN (VERF-) MALERIJEN (ZAAGSEL-) MALERIJEN (ZILVERZAND-) VAYDENMAKERIJEN M4NOENVLECHTER I JEN MANEGES M ANGEL INRICHTINGEN MAN1 CURC'J MANOMETERFABRIEKEN MANTELFABRIEKEN F4uUETTEFAHRIEKEY (GIPS E.D. I MAQUETTEFABRIEKEY (HOUTEN) PAQUETTFFABRIEKEN (METALEN) MARECHAUSSEE MARGARIUEFABRI EKEY MARGARINE-OMPAKKERIJEN (GROOTHANDEL) MARGARINEMENGEKIJEN (GROOTHANDEL) MARINEWERVEN MARIONET CENSPELERS FfARIONElTEYTHEATERS MARKIEZENFABRIEKEN (HOUTEN) MARKTAN4LYSEBUREAUS

13 MARKTBERICHTENBUREAUS HARKTKKAMENVERHUURBEDRIJVEN MARKTONDERZOEKBUREAUS MARKTMEZEY (KAVTJREN VOOR HET) MAKMELADEFABR IEKEN MARMERBEbiERKERI JEN MARMERPOCIJSTERIJEN MARMERSLIJPERIJEN MASSA GKAAIWERKFABR. M4SSAGE (SEEN SCHOONHEIDSMASSAGE (INSTITUTEN VOOR-) YASSAGE-APPARATEVFABR. ( ELEKTR F'ASSAGf-IVSTITUTEY WASSAGE-I%STITUTEV (GEEN SCHOONHEIOSMASSAGEI (SPORT-) MASS4GESALOYS I SCHOONHE IDSMASSAGE 1 MASSA-PERSdERK MASSA-STAMPWERK MASSA-TREKWERK UIT METALEY PLAAT JIT METALEN PLAAT UIT METALEN PLAAT MASSEURS (ZELFSTAYDIGI (GEEN StHOONHEIDSMASSAGE) MAST IEKDEKKERSBEDRIJVEY MASTIEKFABR- YASTMAKERI JEN (SCHEEPSMASTENI I HOUTEN) hater AMABILISSCHOLEN MATHEMATISCHE IYSTRUMENTENFABR* MATRASGEKKENFABRIEK % MATRASSCYFABRIEKEN (BINNENVERING) YATRASSCYFABRIEKEN (GEEN STAALDRAAD-) MATRASSENF.4BRIEKEN (STAALDRAAD) MATRASSENYAKER I JEN I GEEN STAALDRAAD) MATRASVERENFABR.

14 YATRI JZENFABA- VATROOS (OPLEIDING VOOR-) MATTEERPOEDERFABRIEKEN MAïTENFABRIEKEN (KOKOS-) MATTENFIDt3IEKEN (METAALDRAAD) MATTENF ARR IEKEN (RUBBER-) YATTENFARRIEKEV (STRO* RIET* -D-) (GEEV VLOERBEDEKKING) MATTENFABaIEKEN (TOUW-) MATTENKLCtPPERFABR IEKEN M4TTENMAKERIJE!4 (RIETEY-1 (GEEV VLOERBEDEKKING) HATTENVLECHTERIJEY k4ttenvlechterijen (GEFN VLOERBEDEKKING) (METAALDRAAD) MATTENWEVERI JEN (K3KOS-) M.A.V-O- C.E.A.0- SLHOLEY SCHOLEV MECHANISCHE ADMIYISTRATIE (BUREAUS VOOR-) MECHANISCHE HAYDGEREEDSCHAPPEYFARR. MECHANISCHE PLAATWERKERIJEN MEDAILLEFASR. (EDELE METALEN) MEDISCH-UIOLOCISCHE RESEARCH LAB- MEOISCti-FYSISCHE RESEAKCH INST. KEDISCH-9PVOEDKJVDI GE BUREAUS- (H-O.B. 1 MEDISCH-PEDAGOGISCHE BUREAUS YEDISCHC ADVIESBUREAUS MCDISCHE-4PPARATEqFA8Ro(ELEKTR.) MEDISCHF-APPARATEYFABRIEKEN MEDISCHE-BANDAGEFABRIEKEN CEOISCI1E CONSULT4TIEflUREAUS VOOR ALKOHOLISME VEDISCHE CONSULTATIEBUREAUS V30R HUWELIJKS-EN GEZINSMOEILIJKH.

15 MEOISCHF DAGVERBLIJVEN VOOR ZWAKZINNIGEN PEDISC~E DIEYSTtY v002 NAZORG MFDISCHE-IqSTRUMENTENFABRIEKEY PEDISCHE-INSTRUMENTMAKERIJEN MEDISCHE KEURINGEN [BUREAUS VOOR) CEDISCHE KIYDERDAGVERBLIJVEN MEDISCHE LEUTERDA DAG VER HL IJ VEN HEDISCHE LARORATORIA MEDISCHE SPECIALISTENPRAKTIJKEN MEELFABRICYFN MEELFARRIEKEN (AARDAPPEL-) MEELFA6RIEKEN PUDDINGP POEDER^ E.D.) MEELFAdRIEKEN I V ISMEEL 1 MEELFARRIEKEU (VLEESMEEL) MFELMALEA!JEN MEELVERCDELINGSPRERARATENFABR- PCERSTUELENFARRICKEN KEETAPPARATEYFABR-(ELEKTR.1 MEETINSTKUWENTENFABRo(ELEKTR-1 MFETINSTRUMEYTEYFA8RIEKEN (NIET ELEKTR,) MEETINSTAVMENTEYFABRIEKEN (KERNFYSISCHEI MEET-EN MCET-EN REGELAPPARATUUSFABRIEKEN (NIET ELEKTR) REGELTECHNIEK (CURSUS VOOR1 ~EETWERKTUIGEYFABRIEKEY YÇISJCSINTERQATEV (VOOR DEBIELEN) PEISJCSVAKSCHOLEY MFISJESVERFNIGINGEY MFLAHINEH4RSENFABR. MELKBUSSFVF4BRIEKEN

16 -- l59 -- VFLKFADRIEKEN (COYSUMPTIE-1 MCLKINRICHTINGCV (VELKFABRIEKtN) YELKMACtíIYEFARR. MFLKPOEDEYFABR IEKEN MELKPROOUKTENFABRIEKEN YELKPRODJXTENFABRIEKEY (GECONDENSEERDE YELKI MELKQRODUKTENFABRIEKEN (MELKPOEDER) MCLKRI JDERSBEDRI JVEN MELKSALOYS MELKSTANDAARDISATIEBEDRIJVEN MECKSU IKERFABí3 IEKEN MELKTRANSPORTKANNEYf ABR IEKEN MELKVAARDERSBEDRI JVEN MELKVEEHOUDERS HELKZUUXe4CTERIENFABR- MELKZUURFABRIEKEN MENGERI JEV (MARGARINE-) í GROOTHANDEL) MENGERIJEN (VEEVOEDER-) MENGERI JEY [VERF-] MEYGVOEDERFABRIEKEN MtNIEFABRIEKEY MENIEVERVEYFABR- MENSA8 S MERGELGROEVEN MERGELHALERIJEN MERKENBUREAUS MERKKRIJTFABRIEKEN MESSEYFABRIEKEN (GEEN STANSMESSEN) MESSEN-EL SCHAREYREPARATIE-IURICHTINGEN

17 PESSEN-EN SCHARENSLIJPERIJEN (AMBULANT) MESSENSLIJPER I JEN MESTMACHINEFABR- METAALBEWERK INGSMACHINFFA8Ro METAALOOEKWFVERIJEN METAALDRAADLAYPENFARR. KETAALDRAADVLECHTERIJEN (GEEN HUISHO DRAADWAREN) METAALDRAADWEVERIJEN NETAALDRAAIERIJEN (GEEN MASSA) METAALDRA4IfRIJEN (MASSA-DRAAIWERKI YEIAALFOUSNITURENFA8RIEKEN METAALGAASFABRIEKEN MFTAALGIETERIJEN METAALGIETEXIJMACHINEFABR* METAALGRAVEERINRICHTINGEN YETAALHARDEKIJEV METAALKNIPNACHINEFABR- METAALLETCERFABRIEKEN (RAAM-EN GEVELLETTERSI METAALPLETTERIJEY (NON-FERRO) HETAALPOETSFABRIEKEN HETAALSL IJPERI JEY METAALSLIJPMACHINEFA8R- METAALSKELTERIJEN (NON-FERRO) METAALSPUITINRICHTINGEY METAALWARENFABRIEKEN (IJZERWAREN UIT PLAAT) METAALWA2E~FABH,(IJZERWAHEN UIT STAFHATERIAAL) METAALWARENFABRIEKEN (LUXE- & HUISH.ART.1 (GEEN VERLICHTING)

18 PETAALWAREYFABRIEKEN (TAFELGEREI) METAALNINVINGFABR. (NON-FERRO UIT AFVALLEN) METALEh EHtIALLAGEFABR. METALEN RAMEN, DEUREN E.D. FABR. METALLICKE-PAKKIYGFABRIEKEN MCTALLIStÇRREDRIJVEN METEOROLOGISCH INSTITUUT METEORCLOGISCHE INSTRUMENTENFABRIEKEN METERFABR.CELEKTPICITEITSMETERS) PETERFABRIEKEN (GAS-EN WATERMETERS) CETERSiWEGERS EN TELLERS METHYLMETHACRYLAATHARSENFABR. METINGS-EV HEGINGSf3EDR I JVEN METSELAARSBEDRI JVEN METSELDEDR IJVEN YETSELSTEFYt-ABR. ~FUBELRfFLDHOUWERIJEN MEUBELBESLAGVABR. MEUBELBOUWPAKKETTENFABR. MEURELFABRIEKEN (BUIS-) MtUBELFABRItKEN (GEEN STALEN) MCUBELFABi? IEKEN ( PLAAT STALEN-) MEUBELFABRIEKEN (RIET- 1 MEUBELFARRIEYEY (ROTAN-) MEUBELFABRIEKEN (TUIN-) (IJZEREN) MEUBELLAKKERIJEN MEUBELMAKERIJEV MEUBELMAKERSVAKSCHOLEY MEUBELPLAATFABRIEKEN

19 MEUBELSC~I!LDERSBEDR IJVEN PEUBELSPUI TIYRICHTINGEN MEUBCLSTOFFEEQDER IJEN MEUBELTRANSPORTBEDRIJVEN WEUBFLVEKEVFABR. MEUBELVERHU9RBEDRIJVEN (GEEN TONEEL-) MCUBELWASFABRIEKEY M.H.N.O. SCHOLEN MICA-ART IYELFVFABRIEKEX YlODCLî?AA? ALGEMEEN VOOi3TGEZET ONDERWIJS (SCHOLEN VOOR1 MIDDELAAAR BEROEPSONDERWIJS MIDDELBAAR FCOqOYISCH EN ADMIVISTRATIEF ONDERWIJS MIDDELEAAY HJISHOUD-EN NIJVERHEIDSONDERWIJS M[DOELOAAR LAND-EN TUIYBOUWONDERWIJS MIDDELBAAR NIJVERHEIDSONDERWIJS MIDDELRAAR OYDERWIJS (SCHOLEN VOOR) PIDDELBAAR TECHNISCHE SCHOLEN MIDDELRARE AKTEN (OPLEIDING VOOR) FIODELtiA3E BOSROUN-EN CULTUURTECHNISCHE SCHOOL Y1 DDELAARE DFTA ILHANDELSSCHOOL MIDDELBAAE HANDELSSCHOLEN MIDDELHARE HUISHOUDSCHOLEN MIDDELBARE LAYDBOUMSCHOLEN YIDDELDAQF YEISJESSCH3LEN MIDDELBAqE SCHOOL VOOR LEDER-EN SCHOENIYDUSTRIE MIDDELBARE TEXTIELHANDELSSCHOOL YIDDELRASE TUINBOUWSCHOLEN MIODFNSTAYDSeANKEY H1 DDENSTAUDSCOYSULENTEN

20 M10DEb4STAYOSO~OERW I JS MIOOFNSTANDSORGANISATIES MI ERENZUURFABRIEKEN PIJNBOLIHMACHINEFABR. MIJNHOUTBEORIJVEN (NIET STATIONAIR) MI JNSTEMPFLFABR* MILITAIRE BASES MILITAIRE POLITIE MILITAIAE TEHUIZEN MILITAIRt VLIEGVELDEN MILITAIRE ZIEKENHUIZEN MILITAIRCV (LAYD-PLEE-EN LUCHTMACHT] MIMEGEZELSCHAPPEN PINERAALhATEHFABRIEKEN MINERALE-OLIEYRAFFINADERlJEN MINI ATUUR-KOPFR~ERKFARRIEKEN *INISTiRiES M.O.-AKTEN OPLEIDING e m&. &ANLU. Uo4 '62) M.O. EN N.-AKTEN OPLEIDING (NIET UNIVERSITAIRE OPL*) MOBIELE KRANEYFABR. MODE-AHTIKELENFABR. MODE-ONTWERPERS (ZELFSTANDIG) MOOELLEERINRICHTIYGEN (GIPSMODELLEN) HODELLEEt?KLEIFABR. MODELMAKERIJEN (HOUTEN) HOOEVAKSCKULEY MOOISTEN (HOEOEY l í MAATWERKI MDERBOUTENFABRIEKEN (IJZEREN) MOERENFABRIEKEN í I JZEREN)

21 POESKEHS MOFFELINRICHTINGEN YOFFELLAKKENFABRm MULENAARSBEDRfJVEN MOLENHFRSTELPLAATSEN MOLENMAKERIJEN (BOUW EN REPARATIE) MOLENSTEENSCHERPERIJEN MOLLENVANGERS MOLTONDEKENFABRIEKEN MONDORGELF ARR. MONDVERZORGINGSMIDDELENFABR* M3NOCHLOORAZIJNZUURFABRIEKEN MONOYATRIUM GLUTAMINAATFABR* MONTAGEBEDR. V. ELEKTROTECHNISCHE PROOUKTIEMIOOELEN MORTELFABRIEKEN (BETON-) MORTELMOLENFABR. MOSKWEKERIJEN MOSSELINMAKERIJEY MOSSELKbiEKERIJ MOSSELPELLERIJEN MOSSELTEELT MOSSELVISSERIJEN MOSTERDFABRIEkEN MOSTEROMAitRIJEN MOSTF A6RIEKEN WOTELS M3TORDKIJVER (SCHOLEN EN CURSUSSEN) MOTORENFABR.iELEKTR0-1 MOTORENFABR.íVERBRANDINGSMOTORfN)

22 MO U3TORENREPARATIEBEDRIJVEN (ELEKTROMOTOREN) MOTOREKREVJSIEBEDR. (GEEN ELEKTRO-1 (GEEN VLIEGTUIG-1 MOTORRIJWIFLFABRIEKEY MOTORRIJWIELHERSTELPLAATSEN MOTORRIJWIELMONTAGFOEDRIJVEN M~TORRIJNIELCNDERDCLENFABRIEKEN MOTORRIJI~IELREPARATIEBEDRIJVEN MCJTORTRUCKSFABRIEKEN MOTZAKKENFABRIEKEN (PAPIEREN) MCIUTERI JEN M3UTEXTRACTFABRIEKEN MOUTFABRIEKEN MOUTWIJNHRANDERIJEN MOUTWIJNFABR* MOZAIEKVLOERLEGGEKS8EDRIJVEN PUISJESFABKIEKEN M*U*L*O. SCHOLEN MUYITIEFARRIEKEN MUYTFABR* MUNTSTEMPELMACHINEFABRI MUSEA MUSICI MUSKUSFAeR. MUTSENMAKERIJE4 MUTSENNAAIERIJEN MUTSENSTRIJKERIJEN HUTSENWASSERIJEN MUURBESPUITINGSBEDRIJVEN (BETONEHAILLE 10) MUURTEGELFABRIEKEV

23 MUURVERFFABRo MUZIEKDRUKKERIJE~ MUZIEKGRAVEERINRICHTINGEN PUZIEKIYSTELLINGEN HUZIEKIYSTKUMEYTENFABRI MUZlEKINSTRUMENTENRtPARATIEBEDRIJVEN M~ZIEKINSTRUMEYTEYSTEMMERS PUZIEKINSTRUMENTMAKERIJEN (GEEY REPARATIE) MULIEKINSTRUME!UTMAKERI JEN (REPARATIE) YULIEKLERAREN (ZELFSTANDIG) CUZIEKLYCEA MUZIEKSCtl3LEN (GEEN BEROEPSOPLEIDING) UUZIEKSCHOLFN (VOOR MUZIEK-VAKONDERWIJS) -14 d wg:"öb2 MUZIKANTEY (STRAAT-) FJAADLOZE STALEVBUI ZENF ABR* YAAIGARENFARRIEKEN YAAIMACHINEFABR.(GEEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE) YAAIMACHIVEFABR.(HUISHOUDELIJKE) (ELEKTR.1 VAAlMACHINEREPARATIEBEDRIJVEN YAAISTERSATELIERS (CONFECTIE) YAAlSTERSATELIERS (MAATWERK) YAAIZlJDtFABRIEKEN NAALDENFABR- NAALDWEKKERIJEN (KUNST-) VAAMPLATCVFABRIEKEN (PLAATIJZER) NACHTCLUBS NACHTJAP3NNENFABRIEKEN VACHTKLECINGFABRIEKEN (GEEN TRICOTAGEFABR.) YACHTVEILIGHEIDSDIEWSTEN

24 'JASFLLAKFABR. YARCOT ICATARK- V4T. EN IUTERYAT. VREDESBEWEGINGEN NATIONALE LUCHTVAARTSCHOOL Y4TIONALt RA4U VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAT. RAAD heczijy MILITAIREN YATRIUMBLYICAATFABR- Y4TRIUHBICARGONAATFARR. IDUBBELKOOLZUURZOUT) NATRIUMCARRONAATFABR- NATRIJMSILICAATFABR. (WATERGLAS) YAlRIiJMSULfIET ISJLFAAT) FABR. NA~RONLOOGFA8RIEKEN YATUURBAOEN VATUURBESCHERMINGSBUREAUS N4TUURSTfENBEWERKINGSBEDRIJVfN NATUURkETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (ORG. VOOR) NATUURZIJDEWEVERIJEN YAUTISCH JYDERnIJ5 (OPLEIDING V01 (VOORLOPIG DIPLOMA) %AUTISCH 3YDERWIJS (OVERIGE CURSUSSEN) YAUTISCH UYDERWIJS (OVERIGE HOGERE OPL. AAN SCHOLEN VOOR HoNoO. NAUTISCHE-INSTRUMENTENFABRIEKEN VAUTISCHE-IYSTRUMENTMAKERIJEN UAVIGATI E-4PPARATENFABRa I ELEKTRONISCHE) UAZORG í YEDISCHE DIENSTEN VOOR) NAZORG R-L-O- NAZORG GEESTEL IJK GESTOORDEN NAZORG r.e.c. E.D. YED-BANK YED- BONK V- S9C- CULT. VORMINGSWERK (NeB-V-1

25 VEO.CENTRUM V, VOLKSDNTWIKKEL ING YED.CLJLTUREEL CONTACT NED. EKIGRATIEOIENST YED. INSTITUUT VOOR K INDERPSYCHOLOGIE NED. IN7T.V. VOLKSONTWIKKELING EN NATUURVRIENDENWERK (NIVONI YEDo INSTITUUT V- VOLKSONTWIKKELING NED. NED. YED. YFD. YEDo YED. OPLCIDINGSINSTITUUT VOOR HET BUITENLAND (NIJENRODE) PADVINDSTERSGILDE (HET) PGLIT I E ACADEMIE STICHTING VOOR KUNSTZINNIGE VORMING VERENIGING VAV HUISVROUWEN VCREVIGING VOOR PLATTELANDSHUISVROUWEN NEONBUIZENFABR. YCONBUIZEYFARRIEKEN (GLASFABRIEKEN) YEON INSTbLLAT IEBEDR. YEONLETTERFARR. YERTSFOKKERS NFTTENBOETERIJEN YETTEYBOUW (ELEKTR. KABELNETTEN) NETTENbREIERIJEN NETTENFABRIFKfN YETTENMAKEKIJEN NFTTENTAANDERIJEN YEURO-CHIRURGEN YEUROLOGISCHE KLINIEKEN NEVELSPUITTABR. NICOTSNC-EXTRACTF4BRIEKEN YIEUWSAGEYTSCHAPPEY NIEUWSBUREAUS

26 VIJVERHEIDSAYTEYOPLfIDING (OPL. N-AKTEN) VIJVERHFIDSCOVSULENTEN VIJVERHEIOSONDERWIJS (LAGER EN MIDDELBAAR) UIJVERHEIDSONCERWIJS (HOGER) (SCHOLEN VOORJ N I JVERHF IDSSCHOLEN NIKKELINR. NIKKELSMELTER I J EN YIKKELZOUTENF4BRIEKEN NI TROCELLJLOSEFABR- NITROFURANENF4BR. NITROGLYCERINEFABR. NIVON (NED. INST. V- VOLKSONTH- EN NATUURVRI ENDENWERK) NON-FERRO NnY-FERRG LEGERIVGfNFABH. METAALGIETERIJEN NOODSLAGERS i =SLACHTERS 1 YfIPPENFARRIEKEN IVOETBALSCHOEN-1 VORTONPOYPSLAAYDERI JEY YOTARISKAYTOREN YOTENROLLE NFABRI EKEN YOUGATFABRIEKEN VUMMERPLATENFAERIEKEN PLAAT1 JZER) N.V.S.H. íyed.vereniging VOOR SEXUEELE HERVORMING) YYLONGARENFABR IEKEN YYLONTOJWFABRIEKEN 5iYLONWEVEK I JEN OBSERVATIF-INR. (RIJKS-) OCTROOIRUREAUS OCTROOIUEMACCIT IGDCV OEFENMEESTERS (ZELFSTANDIG)

27 OERGRAVERIJEN CIFSTERKWCKERIJ OESTERTEELT OCSTERVISSERIJEN OTFSETDRJKKERIJEU OFFSET-KANTOORDRUKINRICHTINGEN OFFSETKOTAT IEDRUKKER I JEN OLEATENFARK. OLEINEFADRIEKEN OLIEBRANDERFABR. (INDUSTRIELC) OLIEBRANDERFABRo VOOR C.Vo KETELS OLIE-EN VETSPLITSINGSCEDRIJVEN OLIE-EXTRACTIEFABRIEKCV OLIEFABRIEKEW (KERYOLIE) OLIEF40RIfKEY (SLA-, SPIJSOLIE) OLIEFAeRIEKEN ISTANDOLIE) OLIEHAARDENFABRIEKEN OLIEHARD!YGSBf DRI JVEN OLIEKLED!NGFARRIEKEN OLIENFARRIEKEN (ETHERISCHE-) OLIEN-CY VETTENFABRIEKEN (SMEER-) (MINERALEI OLIEPIJPLEICIYGEXPLOITATIE OLIERAFFIYADERIJEN (AARDOLIE) OLIERAFFIYADERIJEN [SPIJSOLIE) OLIESLAGER1 JEN OLIESTOGKINSTALLATIEOEDRIJVEN nlietanksve9huur (OPSLAG) OLIEVERFFABRIEKEN OLYMPISCH COMITF

28 ~MKEERKOPPEL IVGEVFABR. OMPAKKERIJEN (MARGARINE-) (GROOTHANDEL) OMKOEPVFRE~ICINGEV OMSCHOL INSSCURSUSSEN DMVORMERFABR, ( AGGRFGAAT I OYVORMERFdBR,(VOORSCHAKECWE RSTANO~ OVDERGOEDERENFABRIEKEN (GEEN TRICOTAGEFABR.) OYDERHOUD EN AAYLEG VAV PLANTSOENEN ONDERWO30 CN AANLEG VAY TUINEN OVDERHOUDSJERVENFABR* ONDERJURKFNFARRIEKEN (VEEN TRICOTAGEFABRoI OVOERKLECJIVGFABRIEKEN (GEEN TRICOTAGEFIBR.1 ONDERNEKIYGSORGANISATIES ONOERNCMIYGZPENSIOEi\(FONOSEN ONDERSTAT IOYS VAY ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN OYDCRWIJSINSPECTIE nnderhijzfrsopceidingen OYGEDI EHTERESTRIJDINGSDItNSTEN OYGEHUkLE MOEDERLDRG (GEEN TEHUIZEN) OYGEREGELD V ERVOE3REDR I JVEN VAV PERSONEN) ONGEVALLEYJEK ZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN 9YKRUI DHESTRI JDIYGSHIOOELENFARRo OY,YAAJSCHAP?EL IJKHE 1 DSPESTRI JDIYG OVTGINNIYGEN (ZOUT-) OVTGINNINGSUERKEN OYTHARINGS IYSTITUTEN OVTK ISTtYGS3L IEFARR- OYTLADINGSLAMPENFABR- OIJTMOTT I%GSBCDRI JVEN

29 DVTSMCTTIYG5BtDRIJVEN OYTSMETTIYGSDIFNSTEY OYTSTDPPIYGTMIDDFLFrJFABRIEKEN QVTTINNINGSREDRIJVEN ONTVANGAPPARATFNFABR.(?ADIO-9 TELEVISIE-! OYTVETTIAGSMIDDELENFABR. ONTVLEKINRICHTIVGEY ONTWERPPJ2EAUS (BCIUWTECHNISCHE) ONTWERPOUREAUS ONTWERPBUSEAUS (REKLAHE-) TECHYISCHE J OYTWERPERS (ROUkTECHNISCHE) (LELFSTo) OYTWERPERS (DCSSIV-1 (ZELFSTANDIG) 'IVTWERPERS (HODE-) (ZELFSTANDIG) OVTWERPERS (REKLAME-) ( ZELFSTANDIG 1 OYTWERPERS (TECHNISCHE) (ZELFST.) DVTWIKKELCEVTRALES VAN FOTO'S EN FILMS ONTWIKKELINGSCEYTRA (GEEN SCHOLEN) OOFTTELERS OOGARTSEN OOGHEELKUYDIGE KLINIEKEN OOGHEELKUQDICEN OOGLI JDERSGESTICHTEN 00GSTHACHINEFABRo OOGZIEKENHUIZEN OPEKTA-POCDERFABR. OPENBAAR LAGER OYDCRWIJS (SCHOLEN VOOR) OPENBARE RESTUURSLICHAMEN OPENBARE LEESBIBLIOTHEKEN OPENBARE LEESZALEN

30 OPENBARE REINIGINGSDIENSTEN OPENBARE kerken (VOORZOVER 0 EN U BOUW) OPENDAKCOYSTRUCTIEFABR. (VOOR AUTOiSj OPENLUCHTTlîEATERS OPERAGEBOUWEN OPERAGEZELSCHAPPEN OPERAZANGERS OPINIE-ONDERZOEKBUREAUS OPKOPERS (GROOTHANDEL 1 QPLEGCERFASRIEKEN OPLEIDING GEESTELIJKE STAND (ROK. EN NIET R-K.) OPLFIDINGEN VOOR BEWIJS ALGEMENE ONTWIKKELING OPLEIDIYGSCCNTRUM P.T.T. (OCKENRODEt VOORLINOEN) OPLEIDIUGSINSTITUUT VOOR HET BUITENLAND (NEDERLANDS) (NIJENRODE) OPLEIOIUGSSCHIP V03R OE HANDELSVAART OPLOSKOFFIEFABRIEKEN OPPERSINRICHTINGEN OPPERVLAKTEREHANDEL INGSBEDRI JVEY OPSLAGPLAATSEN (VOOR DERDEN) OPSLAGTANKFABR. 3PTICIENSWFRKPLAATSEN OPTIEKWERKPLAATSEN CIPTISCHE-ARTIKELENFABRIEKEN (VOOR WETENSCHe-EN MEDISCH GEBRUIK) OPTISCHE SLIJPERIJEN OPVANGTEHUIZEN VOOR KIVDEREN (RIJKS-1 OYVOEDINGSTEHUIZEV 9ROE VAN 4DVOKATEN E.O. VRIJE BEROEPEN ORGAANPREPARATENFABRIEKEN ORGANEY VOOR COORDIYATIEi SAMENWERKING EN ADVIES

31 T.B.V. OPENLUCHTRECSEATIEp VAKANTIEBESTEDING EN TOERISME ORGANISATIE-ADVIESBUREAUS ORGANISCH-CHEMISCHE RESEARCH INST. ORGANISCHE CHEMICALIENFABR. N* -G- ORGANISCIiE VERFSTOFFENFABR- ORGANISCHE ZURENFABRIEKEN ORGANISTEY OgGANO-METAALVERBINDINGEN (FABR, VAN) ORGELBOUWERIJEN ORGELDRAAIERS ORGELFARR. OAGELPI JPENFABR. ORGELREPARATIE-IVRICHTINGEN ORGELSTEMMERS ORKESTEN ORNAMENTENFABRIEKEN (GIPS-) ORYAMENTFYFABR. METAAL I (VERL ICHTING) ORTHOPEDIE (IYSTITUTEN VOOR-) 02THOPEDISCHE HULPMIDDELENFABRIEKEN (GEEN SCHOEISEL) 02THOPCDISCHE INSTRUMEYTENFABRIEKEN ORTHOPEDISCHE INSTRUMENTYAKERIJEN ORTHOPEDISCHE KLINIEKEY ORTHOPEDISCHE SCHOENFABR* ORTHOPEDISCHE SCHOENMAKERIJEN ORTtiOPEOISTEN OUDELIEDTYTCHUIZEN OUWELFA8RIEKEN OVENBOUWERIJEN (STENEN) OVENTEGELFABRIEKEN

32 OVERDEKTE ZWEMINRICHTINGEN OVERHEIDSBESTUUR 3VERHE IDSTOFZ [CHT OVERHEMDENATELIERS OVERHEMOEYFARKIEKEN OVERLEEKLOOIERTJEN DVERSLAGRCDRIJVEV I T.B. V. ZEESCHEEPVAART) OVERSLAGEEDKI JVEN ( T.B.V. BINNENVAART) OVERZETVEREN OXAALZUURFABRIEKEY PAAROEHAARBEWERKINGSlNRICHTINGEN PAARDEHAARWEVERIJEN PAAROENFCKKERIJEN PAARDENSPORT P4ARDENVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN PACHTERS (GARDEROBC-) PACHTERS (TOILETTEN-) PACHTERS :VESTIAIRE-) P4CHTERS OUFFETTEN (FEESTZALEN~BOTEN~SPORTTEKREINEN E-0-1 PACHTKAMEIS PADOESTDELKWEKERIJEN PAOVINDERSVERENIGIYGE~ PAKDOZENFABRIEKEN P4KHUISPEDRIJVEN IVOOR DERDEN) PAKKINGFABRIEKEN (ASBE5T-1 PIKKINGFABRIEKEN (METALLIEKE-) PAKKINGTABRIEKEN (RUBBER-) P4KKISTENFABRI EKEN PAKPAPIERFABRIEKEN

33 PAKSCHUITDIENSTEY PALINGROKERIJEN P4LINCVISSERIJ PALLETSFABRo PANDHUIZEN PAYEERMEELFABKIEKEY PANNENBAKKERIJE~ PA~UNENLEGGERSBEDRI JVEY P4VTOFFELFABRIEKEN PAVTOFFCLMAUERIJEN PAPFABRIEKEN PAPIERENLUCIFERSFABRIEKEN PAPIEREYLUIERFABR. PAPIEREYZAKKENFABRIEKfY PAPIERFABK- P4PIERFABZIEKEY (ASFALT-) PAPIERFABQIEKEN (BEHANGSEL-) PAPIERFARRIEKEN PAP1 ERFAB3 IEKEN PAPIERFARRIEKEN PAPIERFABRIEKEY PAPIERFABRIEKEN PAPIERfABRIEKEN PAPIERFABRIEKEN PAPIERFABRIEKEN P4YIERFAdRIEKEN (BORD- 1 i CARBON- 1 (CLOSETROLLEN) (COURANTENPAPIER) (DRUKPAPIER) (HAND- 1 (LICHTDRUKPAPIER) (PAKPAPIER) (PARAFFINEPAPIERI 2620 PAPIERFAB4IEKEN (POSTPAPIER) (PAPIERWAREN) 2610 YAPIERÇAESIEKEV (SCHRIJFPAPIER) 2620 PAPIERFABRIEKEN (SIGARETTENPAPIER) (BOEKJES)

34 PAPIERFARRIEKEN IVILTPAPIERI PAPIERC4RENFABRIEYCN PAPIER-CACHE-FABRIEKEY PAPIERMACHINFFABR- PAP1 EROPHALERS (GROOTHANDEL 1 PAPIERROLLEVFARR. PAPIERTOUWFABAIEKEN PAPIERVAKSCHOOL PAPIERHAREYFABR. PAPIERWASSEYFABR. PAP1 ERWOLF ABR I CKFY PAKACHUTISTENSCHOLEN PAAAFFINEFAPRIEKEN PARAFFINEKAARSENFARRIEKEN PAAAFFIVEP4PIERFABRiEKEN PARAMENTEYFABRIEKEY PARAPLJFAORIEKEN P4KAPLUVAkf RIJEN (GEEN REPARATIE) PARAPLUMAKERIJEN (REPARATIE) PARAPLUREPARATIE-INRICHTINGEN PARELZkTTERIJEN PARFUMFABRIEKEN PARFUMOL IENF ABR- PARKEERGARAGES PARKEERTFRRFIYCXPLOITATIE (AUTO-) PARKETVLOERENFABRIEKEN PARKETVLOERLEGGERSOEDRIJVEN PARLEVINKERS (KRUIDENIERSWAREN) PAROCHIAAL SOCIAAL CHARITATIEF CENTRUM (P.S.C.C.)

35 PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN PARTICULIERE RUSTHUIZEY (GEEN BEJAARDEN-OF HERSTELLINGSOORDEN) PASSAGEBUREAUS PASSAGIERSVAARTBEDRIJVEN (BINNENVAART) PASSEMENTFABRIEKEN PASSEMENTWERKERIJEN PASSERDOZENFABRIEKEN PASTAVERVENFABR. PATATES-FRITES VO9RBAKKERIJEN PATATES FRITES ZAKEN PATENTGENEESMIDDELENFARRIEKEN PATISSIERSBEDRIJVEN PATRIJSPOORTENFABR. PATRONEqFABRIEKEN (JACHT) PATRONENFABRTEKEN (PAPIEREN) PECTINEFABRIEKEV PED4GOGtSCHE ACADEMIES PEDAGOGISCHE CENTRA PEDICURE-MANICURES PEDICURES PEDOLOGISCHE INSTITUTEY PEDOLOGISCHE INSTITUTEN (SCHOLEN VERBONDEN AAN) PEEKOFFIEFABRIEKEN PELLERIJEN (GARNALEN-) PELLERIJEN (GORT, RIJST) PELLERIJEY (KOFFIE-) PtLLERIJEV (MOSSEL-)

36 PELSBEREIDERIJEN PELSDItKEYFOKKERS PELTER1 JEYFABHIEKEN PEVICILLIYEFABR. PENITEYTIALRE TRAININGSKAHPEN PENSEELFABR* PENSIOENFDNDSEY PENSIONS (DIEREY-I PENSIONS í GEEY BEJAARDEYUOROEN I PEPERHUNTT 4OR I EKEN PE RKAMENTF 4BRI EKEN PEdMANEYVWAVETOESTELLENFABR, (ELEKTR.1 PEROXYDCNFABR. PFKSAGEYTSCHAPPEN PERSBEDRIJVEN (ALUMINIUM-) PESSBEORIJVFN (KUNSTHARS-ARTIKELEN) PERSBEDR IJVEN í NON-FEARO) PERSBUKFAUS PFRSOOEKENFABRIEKEN (HOLLEN) PCRSERIJfY (PIJPEY-l (VON-FERROI PERSMACHINEFABR, PERSONENAUTO-ASSEMBLAGEBEDRI JVEN PFRSONEYL IFTENFAHR* PCKSPOtC RFARRIEKEN (KUYSTSTOF) PERSULFATENFARS* PFHSVERGUL DESI JEN PE TROLCUMJAFF IYADERI JEN PETTENFAHRIEKEN PETTENMAKCRIJEN

37 PEURDERS PHENOLHARSEYFABR. PHtNYLTINDERIVATENFABR.(ORGANO-METAALVERBINDINGEN) PHTAAL-(ZIE FTAAL-) PHTALAATHAW SCYFABR. PHYSISCH RFSEARCH LAB. PIANISTEN P I ANOFABrl. PI ANOREPARATT -INRICHTINGEN PIANOSTEMMERS PICKEHFAHRIEKEN PICK-LIPFABR. PIGMENTENFABR.(CHEH.VERFSTOFFEN) PI JPENPFRSEQI JEN (NON-FERRO) PIJPLEIDI\GREDR. PIJPLEICIYGCOYSTRJCTIEWERK IVOOR IND. DOELEINDEN) PIYDABRANDERIJEN PINDAKAASFABRIEKEY PITRIETkE2KERIJEY P I TVLELHTER I JEN PL 4ATDRUKKERI JEN PLAATIJZERhARCNFABRIEKtN (STAMPWERK) (NIET HUISHOUDELIJK) PLAATMCThLEV DDUWELEMENTENFABR. PLAATMFUPCLFABRIEKtN PLAATRADI4TORENFABR. PLAATSIYGSRUREAUS PLAATSTALCNYEUBELFAeR IEKEN PLAATWELLEKIJEN (ZkARE PLAAT) PLAATWERKFSIJEN (AUTO-)

38 PLAKBAhUFAOR ICKEN PL PLAKMIDDELENFABRIEKEN (GEEN SOLUTIE) (NIET OP ZETMEELBASIS) PLAKMIDDEL ENFABRIEKEN (RUBBER) PLAMUJRF AeR, PLANETAR I A PLANLICHTDR3KKEHIJEN PLANTENKWEKERlJEY PLANTENPREPASEERINR ICHT INGEN PCANTENVEILINGEN PLANTENVFRHUURBEDRI JVEN PLANTENL IEKTEKUYDIGE DIENST PLANTEVELELBEWERKINGSIYRICHTINGEN PLANTEZIEKTEEESTRIJDINGSMIDDELENFABRIEKEN PLANTMACHIYFFABR, PLANTSOENAANLEG PLANTSOENDIENSTEV PLANTSOENONDE2HOUD PLASTICARTIKELENFABR1EKEN PLASTICFABRIEKEY (GRONDSTOFFEN) PLASTICFOL ICVERWERKENDE BEDRIJVEN PLASTICGIETBEDRIJVEN IASTIKELEN) PLASTICLASREDRIJVEN PL4STICREGEVJASSENFABRIEKEN PLASTICSCHOENENFABR- PLASTICSP~ITGIETBEDRIJVEN (ARTIKELEN) PLAST ICTASSEVFABRIEKEN PLAST ICVLOERLEGCERS8EDRIJVEN PL4STICVflRMBEDRIJVEN PLASTISCHE CHIRURGEN

39 PLATEELBAKKERIJEN PLATENWISSELAARFABR- PLATTELANOSJONGEREVVERENIGINGEN PLAVU IZENFABRIEKEN PLEISTERBEELDENFABRIEKEN PLEISTERFABRIEKEN PLEISTERKALYFARR. PLETTERIJEN (ALUMINIUM-) PLETTER I JEN ( GRAAN- 1 PLETTERIJEN (LOOD-) PLETTEKIJEt4 (METAAL-) (NON-FERRO) PLETTERIJEN (NON-FFRROI PLETTCAIJEY (ZINK-) PLISSEERIYRICHTlUGEN PLOEGENFbRR. PLUCHEkEVERIJEN PLUIMVEEHOUDFRI JFY PLUIMVEESELECTEURS PLUIHVEFSLACHTERIJEN PLUIMVEFVOEDERFABRIEKEN PYEUMATISCH-HANDGEREEDSCHAPFABR- PYEUMATISCHE APPARATENFABR. POEDER VU03 DE BDUWNIJVERHEIDFABR.(SNELHARDEND) POEDERKOFFIEFARRIEKEN POETSCREWEFARR. POETSDOEKEYFABRIEKEN (GEPREPAREERDE-) POETSDOEKENfABRIEKFN (WEVERIJEN) POETSKATOENFABRIEKEN POETSLAPYENBEDRIJVEN

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 12 19 maart 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie 12 1 De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie CBS: J. van der Meulen J. Boskamp E. Daems R. Goossens C. Oostrom J. van den Tillaart HAN: E.R. Oldenboom W.I.J. de Boer Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

LATER WORD IK? MISSCHIEN ONTDEK JE HET WEL VIA DIT SPEL

LATER WORD IK? MISSCHIEN ONTDEK JE HET WEL VIA DIT SPEL LATER WORD IK? MISSCHIEN ONTDEK JE HET WEL VIA DIT SPEL Pssst! Waarom wachten tot later? Doe eens zoals de grote mensen en bezoek een bedrijf tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober! Spelbijlage

Nadere informatie

Smakelijk weten. Trends in voeding en gezondheid

Smakelijk weten. Trends in voeding en gezondheid Smakelijk weten Trends in voeding en gezondheid Voorwoord De tijd dat de zoektocht naar voedsel een groot deel uitmaakte van het dagelijks bestaan, ligt ver achter ons. Ook in de periode 1950 2012 is

Nadere informatie

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2015.

De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2015. De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2015. Je vindt hier het volledige aanbod van alle secundaire scholen uit De Pinte, Drongen, Evergem, Gavere, Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Landegem,

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20 KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK Versie 2015 02 20 1 Inhoud Afkortingen... 5 Voorwoord... 8 A. Nationaal regelgevingskader: wet- en regelgeving...

Nadere informatie

Jouw idealen in Groningen

Jouw idealen in Groningen Jouw idealen in Groningen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Groningen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Duurzaam Groningen 4 Groen Groningen 8 Diervriendelijk Groningen

Nadere informatie

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids COLOFON Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Cette publication est également

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007 VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN voorontwerp: 30 maart 2007 ontwerp: 4 december 2007 vaststelling 13 mei 2008 goedkeuring:

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Tien perspectieven uit de natuur. Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels

Tien perspectieven uit de natuur. Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels Tien perspectieven uit de natuur Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels ISBN 978-90-5748-094-2 2013 Agentschap NL De Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland Licentie is op deze

Nadere informatie

TE KOOP. Neerhem 8. Valkenburg aan de Geul

TE KOOP. Neerhem 8. Valkenburg aan de Geul TE KOOP Neerhem 8 Valkenburg aan de Geul 1 W ie zou niet willen wonen in dit classicistisch herenhuis uit 1762. In dit monument waart de geest van de grote schrijver Lodewijk van Deyssel nog rond en is

Nadere informatie

Hirsch & Cie op het Leidseplein. Hirsch & Cie en. het Leidseplein door Theo Bakker, op basis van een dossier van Bram Huyser

Hirsch & Cie op het Leidseplein. Hirsch & Cie en. het Leidseplein door Theo Bakker, op basis van een dossier van Bram Huyser Hirsch & Cie en het Leidseplein door Theo Bakker, op basis van een dossier van Bram Huyser 1 H et drukste wagenplein van de stad, het Leidseplein, werd jarenlang gedomineerd door de Leidsepoort en na 1774

Nadere informatie

Verward van geest en ander ongerief

Verward van geest en ander ongerief Verward van geest en ander ongerief Dit werk is tot stand gekomen met financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,

Nadere informatie

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes.

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes. De afvalstoffencodes die gebruikt moeten worden voor de deelformulieren i.v.m. Afvalstoffenmelding van het IMJV zijn de EURAL-codes zoals opgesomd in deze toelichting, in de Europese Beschikkingen en in

Nadere informatie