Standaard bed rijfsindeling (S.B.I. 1970)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standaard bed rijfsindeling (S.B.I. 1970)"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Werkexemplaar Standaard bed rijfsindeling (S.B.I. 1970) B. Algemeen alfabetische index L t/m ZW Hoofdafdeling Algemene tellingen

2 LCDERHEELFABR.(3RGANISCHE MESTSTOF) LEDERVtKWEKKINGSNACHINEFABR, LEDERVETFABR- LEDERVEZELPLATENFABRIEKEN LCDERWA4tVF4BRIEKEN (GEEN KLEDING, SCHOEI SELI LEDERWARENFABfiIEKEN (TECHNISCHE LEDERWAREN) LEOERWARENREPARATIEL3EORIJVEN LFDERWARENVERVEKIJEN LEOIKANTENFARRIFKEN (IJZEREN) LFERDOEKFARítIEKEN LEER-EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN (SCHOLEN VOOR) LEERLOOIERIJEN LEES0101 IOTHEKEN LEESKKIIGEN LEESPORTEFEUILLEBEDR IJVEQ LCESTENf AHRIEKEY [SCHOEN-) (HOUTEN) LEESZALEK LEGER DES HEIiS IEREDIENST) LESPUZZELFABR. LEIDEkKERSCEQRIJVEN LENGTEHATENFABR I EKEN /HOUTEN 1 LENGTEMEETINSTRUMENTENFAHRIEKEN LENZENFABRI EKEN LERAREN (ZELFSTAVOIGI LERAREN-EN LERARESSENOPLEIDINGEN LETTERf ARRIEKEN (METALEN RAAP-EN GEVELLETTERS) LETTERGtETERIJEY LETTERKASTENFABRIEKEN LETTERKUNDIGEN

3 LETTERLCTTERIJEY LEVENS-EV GEZINSMOEILIJKHEDEN (BUREAUS VOOR) LCVENSMIDDELENIYDUSTRIEMACHINEFABR, LEVENSSCH3LEq LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN LFVERTRAANFABR IEKEN L H. N. O. SCHOL Y LICHAMCLIJK GERREKKIGEY (SCHOLEN VOOR) LICHAMELIJKE OPVOEDING (ACADEHfE VOOR) LICHTBAKKENFABR.íMETAAL) LICHTOPUKIYRICHTIVGEY LI CHTDRUkkCr?IJEN LI CHTDRUKPAPIERFABRIEKFN LICHTGEVENDE PLAATJESFABR. (VOOR ZIEKENHUIZEN E.D.) LICHTGEVOELIG-FOTOGRAFISCH-MATERIAALFABRIEKEN L I CHTMASTENFABR. L ICHTRECL4ME-INSTALLATIE8EORIJVEN LIEFDADIGHEIDSVEREYIGINGEN L I EFDESGESTICHTEN ( VOOR ZOVER GEEN Z IEKENHUI S OF VERPLEEGINR. ) L I ERENFAeR. LI FTENFABR* LIGNOSTONEFABRIEtCEY LIJKBEZORGEYGSOVDERNEMINGEN LIJKKISTENBESLAGFABR. L I JKK ISTEYFABRIEKEN LI JKKISTEYHAKERIJEN LIJMFAeRIEYEY (UIET OP ZETMEELBASSISI (GEEN SOLUTIE) LIJMFABRIEKEN (RUBBER-) L I JNBANEN

4 -- L47 -- LIJNDIENSTEN (VRACHTAUTO) LI JNKOtKEVFABRIEKEN LIJNKOEKEUMALERIJEY LI JSlENfABWIEKtN LIJSTENMAKERIJEN LIJSTENVERGULDERIJEN LIJSTENVERSTEKKERIJEN LIKEURSTOIERIJEN LIMONADE (GAIEUSE) FABRIEKEN LIMONADESIROOPFABRIEKEN LINGERIF-ATELIERS L INGER IEFABR IEKEV IGEEN TRICOTAGEFABR. 1 LINIEERINRICHTINGEN LINNENGAREYSPINNERIJEN LIYNENKNOPEVFABRIEKEN LINNENVERHUURBEDRIJVEN (GEEN WASSERIJ) LIVNENVERHUU9BEDRIJVEN (ANNEX WASSERIJEN) LINNENkEVERIJEY LI NOLEdMF ABRIEKEN LI NOLEUMVLOERLEGGE~SREORIJVEN L INTFABR JEKEN LINTFABRIEKEV (VLAS-) LITHOGRAFISCHE BEDR IJVCY LITHOPOhtFABRIEKEN LODEN-8J IZENPERSERIJEN LOGEMENTFV LDGIESVF!?STREKK NDE BEDRIJVEN N.E.G. LOGOPEDIE (INSTITUTEN VOOR-) LOMPENMALERIJEN

5 LOMPEYSORTEFRDERIJEN (GROOTHANDEL) L.0.M- SCHOLEN LOYGKLIYIEXEN LCINGSPECIALISTEN LOOD-EN ZINKWERKERIJEN (LOODGIETERSI LUODGIETERIJEN (GAS-, WATERFITTER E.O.) LOOOHAGELf AbR IEKEN LOODKABELFABR* LOODMENIEFABR IEKEN LOODPLETTERIJEN LOODS-EN Sf I YWEZEN ( T-R.V. ZEFSCHEEPVAART) LOODS-EY SEINWEZEN (1.8-V* BINNENVAARTI LOODSMELTCRIJEN LOODTITANAAT PIGMENTFARR- LOODWITFABRIEKEN LOOIERIJEN (LEER-] LOOI-EXTRACTFABR IEKEY LOOISTOFFENFA9RIEKEN LOONCONFECTIEBEDRIJVEN LOONDORSDEt7RIJVEN LOONDRAAIERIJEN (YETAALtMASSA) LOONORAAIESIJEN (METAALvGEEN MASSA) LOON LEERBEDRIJVEN LOONFRAISBEDRIJVEN LDONLASAEDRIJVEY (PLASTIC) LOONMAAIERS LOONMELKERI JEN LOONPAKKERIJEN LOONPLOEGERS

6 LOONSCHAVE9IJEN LClONSL4SERS i =SLACHTERSI LDONSPRDEIERS LOONSPUITERS LQONTW IJNDFRIJEN L00NVERtOELIYGSBEDRMN (TEXTIEL1 LUONVERZIVKCRIJEY LOONZAAIBEDRIJVEN LOONZAGERI JEN LOONZETTERIJEN LOOPKRAVEYFABR. LOOPVLAKVE?NIEUHINGSBEDRIJVEN LOS-EN OVEt?SLAGBEDRIJVEN í T.B. V- ZEESCHEEPVAART) LOS-EN OVERSLAGBEDRIJVEN (1-R-V- BINNENVAART) LOTERIJtN LOTER1 JKAVTOREN LOT IONFARR IEKEY L3CHTBCHAYDELINGSAPPARATEFJFABRe LLJCHTBEHAVDELINGSINSTALLATIEBEDRIJVEN LJCHTCOMPKESSORENFABR- LUCHTFILTERFABR. LUCHTHAVF VUEDRIJVEN LJCHTMACHT LJCHTPOMPENFABR- L~CHTRESELIYSSIYSTALLAíIfHEDRIJVEN LJCHTSCHOMMFLHDUDEKS LUCHTTtCHVISCnE-APPARATENFABR- LUCHTVAARTBEDRIJVEV(1NCL. NED. VEST. VAN BUITENL. LUCHTV- 8EOR.J LJCHTVAARTLARURATORIA

7 LJCHTVAARTSCHOOL (RIJKS-1 LUCHTVAA2TTECHVIEK EN FLECTRONICA (SCHOOL VOOR) LUCHTVERKEERSHEDRIJVEN LUCHTVERVERSERSFABR. LJLHTZUIVERINGSTDESTELLENFABR. LUCIFERSFABRIEKEN LUIDSPREKERFABR. LUIERCENTRALES LdNAPARKEV LUXE HOUTWAREYFABR. LYCEA HAAIMACHIYEFABR. MAAIMACHIVEVERHUUR-(MET PERSONEEL) RAALDERIJ EN BAKKERIJ (VAKSCHOOL VOOR 1 MAALDERIJ EN BAKKERIJPROEFSTATION MAATKLEERM4KERIJEN (DAMES-) MAATKLEERMAKER IJEN (HEREN- MAATSCHAPPEL IJK ADVIES-EN INL. BUREAUS AITSCHAPPEL IJK WERK 4 ALGEIIEEN) (d 1, &k ) HA4TSCHAVPELIJK WERK (CURSUS- VUGHT) a MAATSCHAPPELIJK WERK (SCHOLTN VOOR) MAAlSCHAPPELIJK WERK VOORTGEZETTE OPCEIOfNG (HSPO) MAATSCHAPPELIJKE ADVIESORGANEN

8 MAATSCHAPPELIJKE SAMENWERKINGSORGANEN MAATSCHAPPIJ T31 VUT V4N HET ALGEMEEN MAATSCHOENMfiKERIJEN P'ACARONIfABRIEKEY MACHINE- Y APPARATENFABR. V.D. VOEDINGS-EN GENOTMIDOELENINO. MACHIN[-El APPARATENFABR* V.D. CHEMISCHE INDUSTRIE MACHINEFABR,(AUTOHATEN) (VOOR METAALBEWERKING) YACHINEFABA.(AUTDMATENI (SPEEL-EN VERKOOP-) HACHINEFABRm(BAKKERIJMACHINESl MACHINEF4BR. ( BETONMDLEYS) HACHINEFABR~(BRANOBLUSAPPARATEN) MACHINEFABR,IBRElMACHlNEs) MACHINEFABR. (COMPRESSOREN) MACHINEFABR.íD1ESELMOTOREN) MACHINEFABR. IDORSMACHINESI MACHIYEFARR,íDR03GINSTALLATIE-APPARATEN! MACHINEFkBRm(OROOG3VENS) HACHINEFABR. (FILTERPOMPEN) MACHINEFABKm(GASMOT0REN) MACHINEFABR,(GRAAFWERKTUIGEN) MACHINEFARH, ( GRAFISCHE MACHINES MACHINEFARR.íHIJS-EN HEFWERKTUIGEN) MACHINEFA%R.(t1OUTBEWERKINGSMACHINES~ MACHINEFABRm(HUISHOUDMACH1NES) (GEEN ELEKTR*) MACHINEFAER, 4 IJZERGIETERIJMACHINES) MACHINEFAB2,íKALKMOLENS) Y~CHINEFARR.~KANTOORI TEL-EN REKENMACHINES) MACHIYEF4BRI(KASREG1STERSI MACHINEfABR.(KOEL-EN LUCHTTECHN. APPARATEN)

9 YACHIYEFAOR. ILAYDDOUWMACHINES) MACHINEFABA. (LAVDBOUHTRACTOREN) M4CHINEFABR,ILEVEYSMIDDELENINDUSTRIE-1 YACHINEFARRo(LIEREN, LIFTEN) MACHINEFABR.(LUCHTTECHN,APPARATEN) MACHINEFABR,IMAAIMACHINES) MACHINEFABR,íMACHINEGEREEDSCHAPPEN) M4CHINEFABR.[MACHINES V.D. VOEOINGS-EN SENOTM- 1ND.I MACHINEFABR.(MELHANISCHE HANDGEREEDSCHAPPEN) MACHINEFABR-(METAALBEWERKINES) M4CHINEFABRI(MFTAALGIETERIJMACHINES) MACHINEFABR.(MIJYBOUWMACHINES) MACHIN FABR.(NAAIMACHIVES) (GEEN HUISH. ELEKTR-1 RACHINEFARR,(PAPIERMACHINES) M4CHINEFAER-IPNEUMATISCH HANDGEREEDSCHAP) MACHINEFACR.(YOMPENI MhCHINEFAflR,(POYSKAARTENMACHINESl MACHINEFABR,1RIJ~IELMOlOREN) MACHINEFA8R.(RUWOLIEMOTOREN) MACHINEFASR,(SCHEEPSMOTOREN) MACHINEF4BR.ISCHOENMACHINES) MACHINEFABR.(SCHRIJFMACHINES) MACHINEFA8R.ISLAGERIJMACHINES) MACHINEFABR,ISMALSPODRMATERIAAL) MACHINEFABR-(SNELWEGERS) HACHINEFARR.íSPINMACHINES) MACHINEFARR~(SPROEIMACH1NES) MACHINEFARK,(ST03MMACHIW) MACHINEfABR,(TEXTIELMACHINES)

10 -- l53 -- MACHINEFhBR.(lEXTIELMACHINE-REPARATIE) MACHINEFABRo(TURR1NES) MACHINEFABR.íTWiJNMACHINES) MACHINEFAPR.(VEHBRANDIYGSMOTDKEI) MACHINEFAHR. ( VLEESSNIJMACHINtS 1 M4CHINEFARR. VOOR DE ZNARE INDUSTRIE MACHINEfABR.(VJL-, SLUIT-, ETIKETTEER-EN VERPAKKINGSMACHINES) MACHINEFABR-IWASSERIJMACHINES) MACHINETAOR.(WEEFMACHINES) HACHINEFARR.(WEEGWERKTUIGEN) MACHINEFABR-(WIYKELMACHINES) MACHIVEFARR~IZAAIMACHINES) MACHIYEFABR-(LUIVELMACHINES) MACHINEGEREEDSCHAPPENFARR- EITE TEL SI BOREN E.D.) MACHIhEGEREEDSCHAPPENFABR-(OIAMANTHOUDENDEJ MACHINEGEREEDSCHAPPEYFARR~(MATR1JZENp STEMPELS) MACHINEGEREEOSCHAPPENFABK*(STANSMESSEN) MACHINECEREEGSCHAPPENFA8R- N-E-G- PACHINEKAMER-INSTALLATIEBEDRIJVEN MACHINE-3YDERDELCNFA8RR(AANDRIJFKETTINGEN) MACHINE-uVDERDELENFABR.(I\PPENOAGESI MACHINE-OYDERDELENFABR-(DRIJFWERKELEMENTEN) YACHINE-O'4DERDELEYfARR.(LAGERS) VACHINF-UYDERDELENFAHR-( HIEMSCHIJVEN~ ThNDWIELEN) MACHINE-GNDERDELENFARR-(TEXTIELHACHINE-ONDERDELENI MACHINE- D DER DELEN FA BR- N-E.G. MACHIYCXkPASATIEREDK, Y.E.G.(GEEN KANTOOR-OF LANDBOUW-MACHINES] MACHINES V03R BEWERKING VAN VASTE MINERALE STOFFEN (FABR* VAN) MACHINES V03R DE BOUUNIJVERHEID [FABR-VAN)

11 RA MACHINES VOOR GRONOdERK EN -0ORIYGEN (FbBR. VAN) MACHINEVERHUUR T.B.V. DE LANDBOUW (HET PERSONEEL) MACHINEVERHUURBEDRIJVEN (DORS-) U4CHINEVERHUURBEDRlJVEN (SPROEI-) (HET PERSONEEL) (MET PERSONEEL) MACHINtVCRHUURBEDRIJVEN NaEaG. (ZONDER PERSONEEL) MACHINISTEMCURSUSSEN EN SCHOLEN YAGAZIJYEV IVOOR DERDEN) MASAZ I JYREKKENFABR. STALEN MAGAZIJNWAGENFABRIEKEN WAGNESIAFABRIEKEN MAGNESIETM6LERIJEN MAGNESIUY-CHR3HAAlOPLOSSINGFhBR~ KAGNETISEURS M.A.I. BdREAUS (MAATSCHAPPELIJK ADVIES-EN INL. BUREAUS) UAISSTIJFSELFAPRIEKEY MAIZ ENAFAORIEKEN MAKELAAHS IN ASSUHANTIEN MAKELAARS IN EFFECTCN MAKELAARS IY OYROERENDE GOEDEREN MAKELAARS 1Y SCHEEPSVR4CHTEN R4LERIJEN (GIPS-, GIPSSTEEN-) MALERIJEN (GRAAN-) MALERIJFN GRIT-) MALERIJEN (KRIJT-) MALERIJEY (KUNSTMEST-) (GROOTHANDEL) MALERIJEN (KURK-) MALERIJEY ILANCBDUWKALY-1 MALERIJEN (LIJNKOEKEN-) MACERIJFN (LOMPEN-)

12 MALERIJEN (MAGNESICT MALERIJ[% (MERGEL-) PALERIJER (MOSTERD-) MALERIJEN (SCHELPEN-) M4LERIJEN (SPECERIJ-) M4LEKIJCN (STEEN-) M4LERIJEN (VEEVOEDER-) MALERIJEN (VERF-) MALERIJEN (ZAAGSEL-) MALERIJEN (ZILVERZAND-) VAYDENMAKERIJEN M4NOENVLECHTER I JEN MANEGES M ANGEL INRICHTINGEN MAN1 CURC'J MANOMETERFABRIEKEN MANTELFABRIEKEN F4uUETTEFAHRIEKEY (GIPS E.D. I MAQUETTEFABRIEKEY (HOUTEN) PAQUETTFFABRIEKEN (METALEN) MARECHAUSSEE MARGARIUEFABRI EKEY MARGARINE-OMPAKKERIJEN (GROOTHANDEL) MARGARINEMENGEKIJEN (GROOTHANDEL) MARINEWERVEN MARIONET CENSPELERS FfARIONElTEYTHEATERS MARKIEZENFABRIEKEN (HOUTEN) MARKTAN4LYSEBUREAUS

13 MARKTBERICHTENBUREAUS HARKTKKAMENVERHUURBEDRIJVEN MARKTONDERZOEKBUREAUS MARKTMEZEY (KAVTJREN VOOR HET) MAKMELADEFABR IEKEN MARMERBEbiERKERI JEN MARMERPOCIJSTERIJEN MARMERSLIJPERIJEN MASSA GKAAIWERKFABR. M4SSAGE (SEEN SCHOONHEIDSMASSAGE (INSTITUTEN VOOR-) YASSAGE-APPARATEVFABR. ( ELEKTR F'ASSAGf-IVSTITUTEY WASSAGE-I%STITUTEV (GEEN SCHOONHEIOSMASSAGEI (SPORT-) MASS4GESALOYS I SCHOONHE IDSMASSAGE 1 MASSA-PERSdERK MASSA-STAMPWERK MASSA-TREKWERK UIT METALEY PLAAT JIT METALEN PLAAT UIT METALEN PLAAT MASSEURS (ZELFSTAYDIGI (GEEN StHOONHEIDSMASSAGE) MAST IEKDEKKERSBEDRIJVEY MASTIEKFABR- YASTMAKERI JEN (SCHEEPSMASTENI I HOUTEN) hater AMABILISSCHOLEN MATHEMATISCHE IYSTRUMENTENFABR* MATRASGEKKENFABRIEK % MATRASSCYFABRIEKEN (BINNENVERING) YATRASSCYFABRIEKEN (GEEN STAALDRAAD-) MATRASSENF.4BRIEKEN (STAALDRAAD) MATRASSENYAKER I JEN I GEEN STAALDRAAD) MATRASVERENFABR.

14 YATRI JZENFABA- VATROOS (OPLEIDING VOOR-) MATTEERPOEDERFABRIEKEN MAïTENFABRIEKEN (KOKOS-) MATTENFIDt3IEKEN (METAALDRAAD) MATTENF ARR IEKEN (RUBBER-) YATTENFARRIEKEV (STRO* RIET* -D-) (GEEV VLOERBEDEKKING) MATTENFABaIEKEN (TOUW-) MATTENKLCtPPERFABR IEKEN M4TTENMAKERIJE!4 (RIETEY-1 (GEEV VLOERBEDEKKING) HATTENVLECHTERIJEY k4ttenvlechterijen (GEFN VLOERBEDEKKING) (METAALDRAAD) MATTENWEVERI JEN (K3KOS-) M.A.V-O- C.E.A.0- SLHOLEY SCHOLEV MECHANISCHE ADMIYISTRATIE (BUREAUS VOOR-) MECHANISCHE HAYDGEREEDSCHAPPEYFARR. MECHANISCHE PLAATWERKERIJEN MEDAILLEFASR. (EDELE METALEN) MEDISCH-UIOLOCISCHE RESEARCH LAB- MEOISCti-FYSISCHE RESEAKCH INST. KEDISCH-9PVOEDKJVDI GE BUREAUS- (H-O.B. 1 MEDISCH-PEDAGOGISCHE BUREAUS YEDISCHC ADVIESBUREAUS MCDISCHE-4PPARATEqFA8Ro(ELEKTR.) MEDISCHF-APPARATEYFABRIEKEN MEDISCHE-BANDAGEFABRIEKEN CEOISCI1E CONSULT4TIEflUREAUS VOOR ALKOHOLISME VEDISCHE CONSULTATIEBUREAUS V30R HUWELIJKS-EN GEZINSMOEILIJKH.

15 MEOISCHF DAGVERBLIJVEN VOOR ZWAKZINNIGEN PEDISC~E DIEYSTtY v002 NAZORG MFDISCHE-IqSTRUMENTENFABRIEKEY PEDISCHE-INSTRUMENTMAKERIJEN MEDISCHE KEURINGEN [BUREAUS VOOR) CEDISCHE KIYDERDAGVERBLIJVEN MEDISCHE LEUTERDA DAG VER HL IJ VEN HEDISCHE LARORATORIA MEDISCHE SPECIALISTENPRAKTIJKEN MEELFABRICYFN MEELFARRIEKEN (AARDAPPEL-) MEELFA6RIEKEN PUDDINGP POEDER^ E.D.) MEELFAdRIEKEN I V ISMEEL 1 MEELFARRIEKEU (VLEESMEEL) MFELMALEA!JEN MEELVERCDELINGSPRERARATENFABR- PCERSTUELENFARRICKEN KEETAPPARATEYFABR-(ELEKTR.1 MEETINSTKUWENTENFABRo(ELEKTR-1 MFETINSTRUMEYTEYFA8RIEKEN (NIET ELEKTR,) MEETINSTAVMENTEYFABRIEKEN (KERNFYSISCHEI MEET-EN MCET-EN REGELAPPARATUUSFABRIEKEN (NIET ELEKTR) REGELTECHNIEK (CURSUS VOOR1 ~EETWERKTUIGEYFABRIEKEY YÇISJCSINTERQATEV (VOOR DEBIELEN) PEISJCSVAKSCHOLEY MFISJESVERFNIGINGEY MFLAHINEH4RSENFABR. MELKBUSSFVF4BRIEKEN

16 -- l59 -- VFLKFADRIEKEN (COYSUMPTIE-1 MCLKINRICHTINGCV (VELKFABRIEKtN) YELKMACtíIYEFARR. MFLKPOEDEYFABR IEKEN MELKPROOUKTENFABRIEKEN YELKPRODJXTENFABRIEKEY (GECONDENSEERDE YELKI MELKQRODUKTENFABRIEKEN (MELKPOEDER) MCLKRI JDERSBEDRI JVEN MELKSALOYS MELKSTANDAARDISATIEBEDRIJVEN MECKSU IKERFABí3 IEKEN MELKTRANSPORTKANNEYf ABR IEKEN MELKVAARDERSBEDRI JVEN MELKVEEHOUDERS HELKZUUXe4CTERIENFABR- MELKZUURFABRIEKEN MENGERI JEV (MARGARINE-) í GROOTHANDEL) MENGERIJEN (VEEVOEDER-) MENGERI JEY [VERF-] MEYGVOEDERFABRIEKEN MtNIEFABRIEKEY MENIEVERVEYFABR- MENSA8 S MERGELGROEVEN MERGELHALERIJEN MERKENBUREAUS MERKKRIJTFABRIEKEN MESSEYFABRIEKEN (GEEN STANSMESSEN) MESSEN-EL SCHAREYREPARATIE-IURICHTINGEN

17 PESSEN-EN SCHARENSLIJPERIJEN (AMBULANT) MESSENSLIJPER I JEN MESTMACHINEFABR- METAALBEWERK INGSMACHINFFA8Ro METAALOOEKWFVERIJEN METAALDRAADLAYPENFARR. KETAALDRAADVLECHTERIJEN (GEEN HUISHO DRAADWAREN) METAALDRAADWEVERIJEN NETAALDRAAIERIJEN (GEEN MASSA) METAALDRA4IfRIJEN (MASSA-DRAAIWERKI YEIAALFOUSNITURENFA8RIEKEN METAALGAASFABRIEKEN MFTAALGIETERIJEN METAALGIETEXIJMACHINEFABR* METAALGRAVEERINRICHTINGEN YETAALHARDEKIJEV METAALKNIPNACHINEFABR- METAALLETCERFABRIEKEN (RAAM-EN GEVELLETTERSI METAALPLETTERIJEY (NON-FERRO) HETAALPOETSFABRIEKEN HETAALSL IJPERI JEY METAALSLIJPMACHINEFA8R- METAALSKELTERIJEN (NON-FERRO) METAALSPUITINRICHTINGEY METAALWARENFABRIEKEN (IJZERWAREN UIT PLAAT) METAALWA2E~FABH,(IJZERWAHEN UIT STAFHATERIAAL) METAALWARENFABRIEKEN (LUXE- & HUISH.ART.1 (GEEN VERLICHTING)

18 PETAALWAREYFABRIEKEN (TAFELGEREI) METAALNINVINGFABR. (NON-FERRO UIT AFVALLEN) METALEh EHtIALLAGEFABR. METALEN RAMEN, DEUREN E.D. FABR. METALLICKE-PAKKIYGFABRIEKEN MCTALLIStÇRREDRIJVEN METEOROLOGISCH INSTITUUT METEORCLOGISCHE INSTRUMENTENFABRIEKEN METERFABR.CELEKTPICITEITSMETERS) PETERFABRIEKEN (GAS-EN WATERMETERS) CETERSiWEGERS EN TELLERS METHYLMETHACRYLAATHARSENFABR. METINGS-EV HEGINGSf3EDR I JVEN METSELAARSBEDRI JVEN METSELDEDR IJVEN YETSELSTEFYt-ABR. ~FUBELRfFLDHOUWERIJEN MEUBELBESLAGVABR. MEUBELBOUWPAKKETTENFABR. MEURELFABRIEKEN (BUIS-) MtUBELFABRItKEN (GEEN STALEN) MCUBELFABi? IEKEN ( PLAAT STALEN-) MEUBELFABRIEKEN (RIET- 1 MEUBELFARRIEYEY (ROTAN-) MEUBELFABRIEKEN (TUIN-) (IJZEREN) MEUBELLAKKERIJEN MEUBELMAKERIJEV MEUBELMAKERSVAKSCHOLEY MEUBELPLAATFABRIEKEN

19 MEUBELSC~I!LDERSBEDR IJVEN PEUBELSPUI TIYRICHTINGEN MEUBCLSTOFFEEQDER IJEN MEUBELTRANSPORTBEDRIJVEN WEUBFLVEKEVFABR. MEUBELVERHU9RBEDRIJVEN (GEEN TONEEL-) MCUBELWASFABRIEKEY M.H.N.O. SCHOLEN MICA-ART IYELFVFABRIEKEX YlODCLî?AA? ALGEMEEN VOOi3TGEZET ONDERWIJS (SCHOLEN VOOR1 MIDDELAAAR BEROEPSONDERWIJS MIDDELBAAR FCOqOYISCH EN ADMIVISTRATIEF ONDERWIJS MIDDELEAAY HJISHOUD-EN NIJVERHEIDSONDERWIJS M[DOELOAAR LAND-EN TUIYBOUWONDERWIJS MIDDELBAAR NIJVERHEIDSONDERWIJS MIDDELRAAR OYDERWIJS (SCHOLEN VOOR) PIDDELBAAR TECHNISCHE SCHOLEN MIDDELRARE AKTEN (OPLEIDING VOOR) FIODELtiA3E BOSROUN-EN CULTUURTECHNISCHE SCHOOL Y1 DDELAARE DFTA ILHANDELSSCHOOL MIDDELBAAE HANDELSSCHOLEN MIDDELHARE HUISHOUDSCHOLEN MIDDELBARE LAYDBOUMSCHOLEN YIDDELDAQF YEISJESSCH3LEN MIDDELBAqE SCHOOL VOOR LEDER-EN SCHOENIYDUSTRIE MIDDELBARE TEXTIELHANDELSSCHOOL YIDDELRASE TUINBOUWSCHOLEN MIODFNSTAYDSeANKEY H1 DDENSTAUDSCOYSULENTEN

20 M10DEb4STAYOSO~OERW I JS MIOOFNSTANDSORGANISATIES MI ERENZUURFABRIEKEN PIJNBOLIHMACHINEFABR. MIJNHOUTBEORIJVEN (NIET STATIONAIR) MI JNSTEMPFLFABR* MILITAIRE BASES MILITAIRE POLITIE MILITAIAE TEHUIZEN MILITAIRt VLIEGVELDEN MILITAIRE ZIEKENHUIZEN MILITAIRCV (LAYD-PLEE-EN LUCHTMACHT] MIMEGEZELSCHAPPEN PINERAALhATEHFABRIEKEN MINERALE-OLIEYRAFFINADERlJEN MINI ATUUR-KOPFR~ERKFARRIEKEN *INISTiRiES M.O.-AKTEN OPLEIDING e m&. &ANLU. Uo4 '62) M.O. EN N.-AKTEN OPLEIDING (NIET UNIVERSITAIRE OPL*) MOBIELE KRANEYFABR. MODE-AHTIKELENFABR. MODE-ONTWERPERS (ZELFSTANDIG) MOOELLEERINRICHTIYGEN (GIPSMODELLEN) HODELLEEt?KLEIFABR. MODELMAKERIJEN (HOUTEN) HOOEVAKSCKULEY MOOISTEN (HOEOEY l í MAATWERKI MDERBOUTENFABRIEKEN (IJZEREN) MOERENFABRIEKEN í I JZEREN)

21 POESKEHS MOFFELINRICHTINGEN YOFFELLAKKENFABRm MULENAARSBEDRfJVEN MOLENHFRSTELPLAATSEN MOLENMAKERIJEN (BOUW EN REPARATIE) MOLENSTEENSCHERPERIJEN MOLLENVANGERS MOLTONDEKENFABRIEKEN MONDORGELF ARR. MONDVERZORGINGSMIDDELENFABR* M3NOCHLOORAZIJNZUURFABRIEKEN MONOYATRIUM GLUTAMINAATFABR* MONTAGEBEDR. V. ELEKTROTECHNISCHE PROOUKTIEMIOOELEN MORTELFABRIEKEN (BETON-) MORTELMOLENFABR. MOSKWEKERIJEN MOSSELINMAKERIJEY MOSSELKbiEKERIJ MOSSELPELLERIJEN MOSSELTEELT MOSSELVISSERIJEN MOSTERDFABRIEkEN MOSTEROMAitRIJEN MOSTF A6RIEKEN WOTELS M3TORDKIJVER (SCHOLEN EN CURSUSSEN) MOTORENFABR.iELEKTR0-1 MOTORENFABR.íVERBRANDINGSMOTORfN)

22 MO U3TORENREPARATIEBEDRIJVEN (ELEKTROMOTOREN) MOTOREKREVJSIEBEDR. (GEEN ELEKTRO-1 (GEEN VLIEGTUIG-1 MOTORRIJWIFLFABRIEKEY MOTORRIJWIELHERSTELPLAATSEN MOTORRIJWIELMONTAGFOEDRIJVEN M~TORRIJNIELCNDERDCLENFABRIEKEN MOTORRIJI~IELREPARATIEBEDRIJVEN MCJTORTRUCKSFABRIEKEN MOTZAKKENFABRIEKEN (PAPIEREN) MCIUTERI JEN M3UTEXTRACTFABRIEKEN MOUTFABRIEKEN MOUTWIJNHRANDERIJEN MOUTWIJNFABR* MOZAIEKVLOERLEGGEKS8EDRIJVEN PUISJESFABKIEKEN M*U*L*O. SCHOLEN MUYITIEFARRIEKEN MUYTFABR* MUNTSTEMPELMACHINEFABRI MUSEA MUSICI MUSKUSFAeR. MUTSENMAKERIJE4 MUTSENNAAIERIJEN MUTSENSTRIJKERIJEN HUTSENWASSERIJEN MUURBESPUITINGSBEDRIJVEN (BETONEHAILLE 10) MUURTEGELFABRIEKEV

23 MUURVERFFABRo MUZIEKDRUKKERIJE~ MUZIEKGRAVEERINRICHTINGEN PUZIEKIYSTELLINGEN HUZIEKIYSTKUMEYTENFABRI MUZlEKINSTRUMENTENRtPARATIEBEDRIJVEN M~ZIEKINSTRUMEYTEYSTEMMERS PUZIEKINSTRUMENTMAKERIJEN (GEEY REPARATIE) MULIEKINSTRUME!UTMAKERI JEN (REPARATIE) YULIEKLERAREN (ZELFSTANDIG) CUZIEKLYCEA MUZIEKSCtl3LEN (GEEN BEROEPSOPLEIDING) UUZIEKSCHOLFN (VOOR MUZIEK-VAKONDERWIJS) -14 d wg:"öb2 MUZIKANTEY (STRAAT-) FJAADLOZE STALEVBUI ZENF ABR* YAAIGARENFARRIEKEN YAAIMACHINEFABR.(GEEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE) YAAIMACHIVEFABR.(HUISHOUDELIJKE) (ELEKTR.1 VAAlMACHINEREPARATIEBEDRIJVEN YAAISTERSATELIERS (CONFECTIE) YAAlSTERSATELIERS (MAATWERK) YAAIZlJDtFABRIEKEN NAALDENFABR- NAALDWEKKERIJEN (KUNST-) VAAMPLATCVFABRIEKEN (PLAATIJZER) NACHTCLUBS NACHTJAP3NNENFABRIEKEN VACHTKLECINGFABRIEKEN (GEEN TRICOTAGEFABR.) YACHTVEILIGHEIDSDIEWSTEN

24 'JASFLLAKFABR. YARCOT ICATARK- V4T. EN IUTERYAT. VREDESBEWEGINGEN NATIONALE LUCHTVAARTSCHOOL Y4TIONALt RA4U VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAT. RAAD heczijy MILITAIREN YATRIUMBLYICAATFABR- Y4TRIUHBICARGONAATFARR. IDUBBELKOOLZUURZOUT) NATRIUMCARRONAATFABR- NATRIJMSILICAATFABR. (WATERGLAS) YAlRIiJMSULfIET ISJLFAAT) FABR. NA~RONLOOGFA8RIEKEN YATUURBAOEN VATUURBESCHERMINGSBUREAUS N4TUURSTfENBEWERKINGSBEDRIJVfN NATUURkETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (ORG. VOOR) NATUURZIJDEWEVERIJEN YAUTISCH JYDERnIJ5 (OPLEIDING V01 (VOORLOPIG DIPLOMA) %AUTISCH 3YDERWIJS (OVERIGE CURSUSSEN) YAUTISCH UYDERWIJS (OVERIGE HOGERE OPL. AAN SCHOLEN VOOR HoNoO. NAUTISCHE-INSTRUMENTENFABRIEKEN VAUTISCHE-IYSTRUMENTMAKERIJEN UAVIGATI E-4PPARATENFABRa I ELEKTRONISCHE) UAZORG í YEDISCHE DIENSTEN VOOR) NAZORG R-L-O- NAZORG GEESTEL IJK GESTOORDEN NAZORG r.e.c. E.D. YED-BANK YED- BONK V- S9C- CULT. VORMINGSWERK (NeB-V-1

25 VEO.CENTRUM V, VOLKSDNTWIKKEL ING YED.CLJLTUREEL CONTACT NED. EKIGRATIEOIENST YED. INSTITUUT VOOR K INDERPSYCHOLOGIE NED. IN7T.V. VOLKSONTWIKKELING EN NATUURVRIENDENWERK (NIVONI YEDo INSTITUUT V- VOLKSONTWIKKELING NED. NED. YED. YFD. YEDo YED. OPLCIDINGSINSTITUUT VOOR HET BUITENLAND (NIJENRODE) PADVINDSTERSGILDE (HET) PGLIT I E ACADEMIE STICHTING VOOR KUNSTZINNIGE VORMING VERENIGING VAV HUISVROUWEN VCREVIGING VOOR PLATTELANDSHUISVROUWEN NEONBUIZENFABR. YCONBUIZEYFARRIEKEN (GLASFABRIEKEN) YEON INSTbLLAT IEBEDR. YEONLETTERFARR. YERTSFOKKERS NFTTENBOETERIJEN YETTEYBOUW (ELEKTR. KABELNETTEN) NETTENbREIERIJEN NETTENFABRIFKfN YETTENMAKEKIJEN NFTTENTAANDERIJEN YEURO-CHIRURGEN YEUROLOGISCHE KLINIEKEN NEVELSPUITTABR. NICOTSNC-EXTRACTF4BRIEKEN YIEUWSAGEYTSCHAPPEY NIEUWSBUREAUS

26 VIJVERHEIDSAYTEYOPLfIDING (OPL. N-AKTEN) VIJVERHFIDSCOVSULENTEN VIJVERHEIOSONDERWIJS (LAGER EN MIDDELBAAR) UIJVERHEIDSONCERWIJS (HOGER) (SCHOLEN VOORJ N I JVERHF IDSSCHOLEN NIKKELINR. NIKKELSMELTER I J EN YIKKELZOUTENF4BRIEKEN NI TROCELLJLOSEFABR- NITROFURANENF4BR. NITROGLYCERINEFABR. NIVON (NED. INST. V- VOLKSONTH- EN NATUURVRI ENDENWERK) NON-FERRO NnY-FERRG LEGERIVGfNFABH. METAALGIETERIJEN NOODSLAGERS i =SLACHTERS 1 YfIPPENFARRIEKEN IVOETBALSCHOEN-1 VORTONPOYPSLAAYDERI JEY YOTARISKAYTOREN YOTENROLLE NFABRI EKEN YOUGATFABRIEKEN VUMMERPLATENFAERIEKEN PLAAT1 JZER) N.V.S.H. íyed.vereniging VOOR SEXUEELE HERVORMING) YYLONGARENFABR IEKEN YYLONTOJWFABRIEKEN 5iYLONWEVEK I JEN OBSERVATIF-INR. (RIJKS-) OCTROOIRUREAUS OCTROOIUEMACCIT IGDCV OEFENMEESTERS (ZELFSTANDIG)

27 OERGRAVERIJEN CIFSTERKWCKERIJ OESTERTEELT OCSTERVISSERIJEN OTFSETDRJKKERIJEU OFFSET-KANTOORDRUKINRICHTINGEN OFFSETKOTAT IEDRUKKER I JEN OLEATENFARK. OLEINEFADRIEKEN OLIEBRANDERFABR. (INDUSTRIELC) OLIEBRANDERFABRo VOOR C.Vo KETELS OLIE-EN VETSPLITSINGSCEDRIJVEN OLIE-EXTRACTIEFABRIEKCV OLIEFABRIEKEW (KERYOLIE) OLIEF40RIfKEY (SLA-, SPIJSOLIE) OLIEFAeRIEKEN ISTANDOLIE) OLIEHAARDENFABRIEKEN OLIEHARD!YGSBf DRI JVEN OLIEKLED!NGFARRIEKEN OLIENFARRIEKEN (ETHERISCHE-) OLIEN-CY VETTENFABRIEKEN (SMEER-) (MINERALEI OLIEPIJPLEICIYGEXPLOITATIE OLIERAFFIYADERIJEN (AARDOLIE) OLIERAFFIYADERIJEN [SPIJSOLIE) OLIESLAGER1 JEN OLIESTOGKINSTALLATIEOEDRIJVEN nlietanksve9huur (OPSLAG) OLIEVERFFABRIEKEN OLYMPISCH COMITF

28 ~MKEERKOPPEL IVGEVFABR. OMPAKKERIJEN (MARGARINE-) (GROOTHANDEL) OMKOEPVFRE~ICINGEV OMSCHOL INSSCURSUSSEN DMVORMERFABR, ( AGGRFGAAT I OYVORMERFdBR,(VOORSCHAKECWE RSTANO~ OVDERGOEDERENFABRIEKEN (GEEN TRICOTAGEFABR.) OYDERHOUD EN AAYLEG VAV PLANTSOENEN ONDERWO30 CN AANLEG VAY TUINEN OVDERHOUDSJERVENFABR* ONDERJURKFNFARRIEKEN (VEEN TRICOTAGEFABRoI OVOERKLECJIVGFABRIEKEN (GEEN TRICOTAGEFIBR.1 ONDERNEKIYGSORGANISATIES ONOERNCMIYGZPENSIOEi\(FONOSEN ONDERSTAT IOYS VAY ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN OYDCRWIJSINSPECTIE nnderhijzfrsopceidingen OYGEDI EHTERESTRIJDINGSDItNSTEN OYGEHUkLE MOEDERLDRG (GEEN TEHUIZEN) OYGEREGELD V ERVOE3REDR I JVEN VAV PERSONEN) ONGEVALLEYJEK ZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN 9YKRUI DHESTRI JDIYGSHIOOELENFARRo OY,YAAJSCHAP?EL IJKHE 1 DSPESTRI JDIYG OVTGINNIYGEN (ZOUT-) OVTGINNINGSUERKEN OYTHARINGS IYSTITUTEN OVTK ISTtYGS3L IEFARR- OYTLADINGSLAMPENFABR- OIJTMOTT I%GSBCDRI JVEN

29 DVTSMCTTIYG5BtDRIJVEN OYTSMETTIYGSDIFNSTEY OYTSTDPPIYGTMIDDFLFrJFABRIEKEN QVTTINNINGSREDRIJVEN ONTVANGAPPARATFNFABR.(?ADIO-9 TELEVISIE-! OYTVETTIAGSMIDDELENFABR. ONTVLEKINRICHTIVGEY ONTWERPPJ2EAUS (BCIUWTECHNISCHE) ONTWERPOUREAUS ONTWERPBUSEAUS (REKLAHE-) TECHYISCHE J OYTWERPERS (ROUkTECHNISCHE) (LELFSTo) OYTWERPERS (DCSSIV-1 (ZELFSTANDIG) 'IVTWERPERS (HODE-) (ZELFSTANDIG) OVTWERPERS (REKLAME-) ( ZELFSTANDIG 1 OYTWERPERS (TECHNISCHE) (ZELFST.) DVTWIKKELCEVTRALES VAN FOTO'S EN FILMS ONTWIKKELINGSCEYTRA (GEEN SCHOLEN) OOFTTELERS OOGARTSEN OOGHEELKUYDIGE KLINIEKEN OOGHEELKUQDICEN OOGLI JDERSGESTICHTEN 00GSTHACHINEFABRo OOGZIEKENHUIZEN OPEKTA-POCDERFABR. OPENBAAR LAGER OYDCRWIJS (SCHOLEN VOOR) OPENBARE RESTUURSLICHAMEN OPENBARE LEESBIBLIOTHEKEN OPENBARE LEESZALEN

30 OPENBARE REINIGINGSDIENSTEN OPENBARE kerken (VOORZOVER 0 EN U BOUW) OPENDAKCOYSTRUCTIEFABR. (VOOR AUTOiSj OPENLUCHTTlîEATERS OPERAGEBOUWEN OPERAGEZELSCHAPPEN OPERAZANGERS OPINIE-ONDERZOEKBUREAUS OPKOPERS (GROOTHANDEL 1 QPLEGCERFASRIEKEN OPLEIDING GEESTELIJKE STAND (ROK. EN NIET R-K.) OPLFIDINGEN VOOR BEWIJS ALGEMENE ONTWIKKELING OPLEIDIYGSCCNTRUM P.T.T. (OCKENRODEt VOORLINOEN) OPLEIDIUGSINSTITUUT VOOR HET BUITENLAND (NEDERLANDS) (NIJENRODE) OPLEIOIUGSSCHIP V03R OE HANDELSVAART OPLOSKOFFIEFABRIEKEN OPPERSINRICHTINGEN OPPERVLAKTEREHANDEL INGSBEDRI JVEY OPSLAGPLAATSEN (VOOR DERDEN) OPSLAGTANKFABR. 3PTICIENSWFRKPLAATSEN OPTIEKWERKPLAATSEN CIPTISCHE-ARTIKELENFABRIEKEN (VOOR WETENSCHe-EN MEDISCH GEBRUIK) OPTISCHE SLIJPERIJEN OPVANGTEHUIZEN VOOR KIVDEREN (RIJKS-1 OYVOEDINGSTEHUIZEV 9ROE VAN 4DVOKATEN E.O. VRIJE BEROEPEN ORGAANPREPARATENFABRIEKEN ORGANEY VOOR COORDIYATIEi SAMENWERKING EN ADVIES

31 T.B.V. OPENLUCHTRECSEATIEp VAKANTIEBESTEDING EN TOERISME ORGANISATIE-ADVIESBUREAUS ORGANISCH-CHEMISCHE RESEARCH INST. ORGANISCHE CHEMICALIENFABR. N* -G- ORGANISCIiE VERFSTOFFENFABR- ORGANISCHE ZURENFABRIEKEN ORGANISTEY OgGANO-METAALVERBINDINGEN (FABR, VAN) ORGELBOUWERIJEN ORGELDRAAIERS ORGELFARR. OAGELPI JPENFABR. ORGELREPARATIE-IVRICHTINGEN ORGELSTEMMERS ORKESTEN ORNAMENTENFABRIEKEN (GIPS-) ORYAMENTFYFABR. METAAL I (VERL ICHTING) ORTHOPEDIE (IYSTITUTEN VOOR-) 02THOPEDISCHE HULPMIDDELENFABRIEKEN (GEEN SCHOEISEL) 02THOPCDISCHE INSTRUMEYTENFABRIEKEN ORTHOPEDISCHE INSTRUMENTYAKERIJEN ORTHOPEDISCHE KLINIEKEY ORTHOPEDISCHE SCHOENFABR* ORTHOPEDISCHE SCHOENMAKERIJEN ORTtiOPEOISTEN OUDELIEDTYTCHUIZEN OUWELFA8RIEKEN OVENBOUWERIJEN (STENEN) OVENTEGELFABRIEKEN

32 OVERDEKTE ZWEMINRICHTINGEN OVERHEIDSBESTUUR 3VERHE IDSTOFZ [CHT OVERHEMDENATELIERS OVERHEMOEYFARKIEKEN OVERLEEKLOOIERTJEN DVERSLAGRCDRIJVEV I T.B. V. ZEESCHEEPVAART) OVERSLAGEEDKI JVEN ( T.B.V. BINNENVAART) OVERZETVEREN OXAALZUURFABRIEKEY PAAROEHAARBEWERKINGSlNRICHTINGEN PAARDEHAARWEVERIJEN PAAROENFCKKERIJEN PAARDENSPORT P4ARDENVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN PACHTERS (GARDEROBC-) PACHTERS (TOILETTEN-) PACHTERS :VESTIAIRE-) P4CHTERS OUFFETTEN (FEESTZALEN~BOTEN~SPORTTEKREINEN E-0-1 PACHTKAMEIS PADOESTDELKWEKERIJEN PAOVINDERSVERENIGIYGE~ PAKDOZENFABRIEKEN P4KHUISPEDRIJVEN IVOOR DERDEN) PAKKINGFABRIEKEN (ASBE5T-1 PIKKINGFABRIEKEN (METALLIEKE-) PAKKINGTABRIEKEN (RUBBER-) P4KKISTENFABRI EKEN PAKPAPIERFABRIEKEN

33 PAKSCHUITDIENSTEY PALINGROKERIJEN P4LINCVISSERIJ PALLETSFABRo PANDHUIZEN PAYEERMEELFABKIEKEY PANNENBAKKERIJE~ PA~UNENLEGGERSBEDRI JVEY P4VTOFFELFABRIEKEN PAVTOFFCLMAUERIJEN PAPFABRIEKEN PAPIERENLUCIFERSFABRIEKEN PAPIEREYLUIERFABR. PAPIEREYZAKKENFABRIEKfY PAPIERFABK- P4PIERFABZIEKEY (ASFALT-) PAPIERFABQIEKEN (BEHANGSEL-) PAPIERFARRIEKEN PAP1 ERFAB3 IEKEN PAPIERFARRIEKEN PAPIERFABRIEKEY PAPIERFABRIEKEN PAPIERfABRIEKEN PAPIERFABRIEKEN PAPIERFABRIEKEN P4YIERFAdRIEKEN (BORD- 1 i CARBON- 1 (CLOSETROLLEN) (COURANTENPAPIER) (DRUKPAPIER) (HAND- 1 (LICHTDRUKPAPIER) (PAKPAPIER) (PARAFFINEPAPIERI 2620 PAPIERFAB4IEKEN (POSTPAPIER) (PAPIERWAREN) 2610 YAPIERÇAESIEKEV (SCHRIJFPAPIER) 2620 PAPIERFABRIEKEN (SIGARETTENPAPIER) (BOEKJES)

34 PAPIERFARRIEKEN IVILTPAPIERI PAPIERC4RENFABRIEYCN PAPIER-CACHE-FABRIEKEY PAPIERMACHINFFABR- PAP1 EROPHALERS (GROOTHANDEL 1 PAPIERROLLEVFARR. PAPIERTOUWFABAIEKEN PAPIERVAKSCHOOL PAPIERHAREYFABR. PAPIERWASSEYFABR. PAP1 ERWOLF ABR I CKFY PAKACHUTISTENSCHOLEN PAAAFFINEFAPRIEKEN PARAFFINEKAARSENFARRIEKEN PAAAFFIVEP4PIERFABRiEKEN PARAMENTEYFABRIEKEY PARAPLJFAORIEKEN P4KAPLUVAkf RIJEN (GEEN REPARATIE) PARAPLUMAKERIJEN (REPARATIE) PARAPLUREPARATIE-INRICHTINGEN PARELZkTTERIJEN PARFUMFABRIEKEN PARFUMOL IENF ABR- PARKEERGARAGES PARKEERTFRRFIYCXPLOITATIE (AUTO-) PARKETVLOERENFABRIEKEN PARKETVLOERLEGGERSOEDRIJVEN PARLEVINKERS (KRUIDENIERSWAREN) PAROCHIAAL SOCIAAL CHARITATIEF CENTRUM (P.S.C.C.)

35 PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN PARTICULIERE RUSTHUIZEY (GEEN BEJAARDEN-OF HERSTELLINGSOORDEN) PASSAGEBUREAUS PASSAGIERSVAARTBEDRIJVEN (BINNENVAART) PASSEMENTFABRIEKEN PASSEMENTWERKERIJEN PASSERDOZENFABRIEKEN PASTAVERVENFABR. PATATES-FRITES VO9RBAKKERIJEN PATATES FRITES ZAKEN PATENTGENEESMIDDELENFARRIEKEN PATISSIERSBEDRIJVEN PATRIJSPOORTENFABR. PATRONEqFABRIEKEN (JACHT) PATRONENFABRTEKEN (PAPIEREN) PECTINEFABRIEKEV PED4GOGtSCHE ACADEMIES PEDAGOGISCHE CENTRA PEDICURE-MANICURES PEDICURES PEDOLOGISCHE INSTITUTEY PEDOLOGISCHE INSTITUTEN (SCHOLEN VERBONDEN AAN) PEEKOFFIEFABRIEKEN PELLERIJEN (GARNALEN-) PELLERIJEN (GORT, RIJST) PELLERIJEY (KOFFIE-) PtLLERIJEV (MOSSEL-)

36 PELSBEREIDERIJEN PELSDItKEYFOKKERS PELTER1 JEYFABHIEKEN PEVICILLIYEFABR. PENITEYTIALRE TRAININGSKAHPEN PENSEELFABR* PENSIOENFDNDSEY PENSIONS (DIEREY-I PENSIONS í GEEY BEJAARDEYUOROEN I PEPERHUNTT 4OR I EKEN PE RKAMENTF 4BRI EKEN PEdMANEYVWAVETOESTELLENFABR, (ELEKTR.1 PEROXYDCNFABR. PFKSAGEYTSCHAPPEN PERSBEDRIJVEN (ALUMINIUM-) PESSBEORIJVFN (KUNSTHARS-ARTIKELEN) PERSBEDR IJVEN í NON-FEARO) PERSBUKFAUS PFRSOOEKENFABRIEKEN (HOLLEN) PCRSERIJfY (PIJPEY-l (VON-FERROI PERSMACHINEFABR, PERSONENAUTO-ASSEMBLAGEBEDRI JVEN PFRSONEYL IFTENFAHR* PCKSPOtC RFARRIEKEN (KUYSTSTOF) PERSULFATENFARS* PFHSVERGUL DESI JEN PE TROLCUMJAFF IYADERI JEN PETTENFAHRIEKEN PETTENMAKCRIJEN

37 PEURDERS PHENOLHARSEYFABR. PHtNYLTINDERIVATENFABR.(ORGANO-METAALVERBINDINGEN) PHTAAL-(ZIE FTAAL-) PHTALAATHAW SCYFABR. PHYSISCH RFSEARCH LAB. PIANISTEN P I ANOFABrl. PI ANOREPARATT -INRICHTINGEN PIANOSTEMMERS PICKEHFAHRIEKEN PICK-LIPFABR. PIGMENTENFABR.(CHEH.VERFSTOFFEN) PI JPENPFRSEQI JEN (NON-FERRO) PIJPLEIDI\GREDR. PIJPLEICIYGCOYSTRJCTIEWERK IVOOR IND. DOELEINDEN) PIYDABRANDERIJEN PINDAKAASFABRIEKEY PITRIETkE2KERIJEY P I TVLELHTER I JEN PL 4ATDRUKKERI JEN PLAATIJZERhARCNFABRIEKtN (STAMPWERK) (NIET HUISHOUDELIJK) PLAATMCThLEV DDUWELEMENTENFABR. PLAATMFUPCLFABRIEKtN PLAATRADI4TORENFABR. PLAATSIYGSRUREAUS PLAATSTALCNYEUBELFAeR IEKEN PLAATWELLEKIJEN (ZkARE PLAAT) PLAATWERKFSIJEN (AUTO-)

38 PLAKBAhUFAOR ICKEN PL PLAKMIDDELENFABRIEKEN (GEEN SOLUTIE) (NIET OP ZETMEELBASIS) PLAKMIDDEL ENFABRIEKEN (RUBBER) PLAMUJRF AeR, PLANETAR I A PLANLICHTDR3KKEHIJEN PLANTENKWEKERlJEY PLANTENPREPASEERINR ICHT INGEN PCANTENVEILINGEN PLANTENVFRHUURBEDRI JVEN PLANTENL IEKTEKUYDIGE DIENST PLANTEVELELBEWERKINGSIYRICHTINGEN PLANTEZIEKTEEESTRIJDINGSMIDDELENFABRIEKEN PLANTMACHIYFFABR, PLANTSOENAANLEG PLANTSOENDIENSTEV PLANTSOENONDE2HOUD PLASTICARTIKELENFABR1EKEN PLASTICFABRIEKEY (GRONDSTOFFEN) PLASTICFOL ICVERWERKENDE BEDRIJVEN PLASTICGIETBEDRIJVEN IASTIKELEN) PLASTICLASREDRIJVEN PL4STICREGEVJASSENFABRIEKEN PLASTICSCHOENENFABR- PLASTICSP~ITGIETBEDRIJVEN (ARTIKELEN) PLAST ICTASSEVFABRIEKEN PLAST ICVLOERLEGCERS8EDRIJVEN PL4STICVflRMBEDRIJVEN PLASTISCHE CHIRURGEN

39 PLATEELBAKKERIJEN PLATENWISSELAARFABR- PLATTELANOSJONGEREVVERENIGINGEN PLAVU IZENFABRIEKEN PLEISTERBEELDENFABRIEKEN PLEISTERFABRIEKEN PLEISTERKALYFARR. PLETTERIJEN (ALUMINIUM-) PLETTER I JEN ( GRAAN- 1 PLETTERIJEN (LOOD-) PLETTEKIJEt4 (METAAL-) (NON-FERRO) PLETTERIJEN (NON-FFRROI PLETTCAIJEY (ZINK-) PLISSEERIYRICHTlUGEN PLOEGENFbRR. PLUCHEkEVERIJEN PLUIMVEEHOUDFRI JFY PLUIMVEESELECTEURS PLUIHVEFSLACHTERIJEN PLUIMVEFVOEDERFABRIEKEN PYEUMATISCH-HANDGEREEDSCHAPFABR- PYEUMATISCHE APPARATENFABR. POEDER VU03 DE BDUWNIJVERHEIDFABR.(SNELHARDEND) POEDERKOFFIEFARRIEKEN POETSCREWEFARR. POETSDOEKEYFABRIEKEN (GEPREPAREERDE-) POETSDOEKENfABRIEKFN (WEVERIJEN) POETSKATOENFABRIEKEN POETSLAPYENBEDRIJVEN

C. Alfabetische index per bedrijfsgroep

C. Alfabetische index per bedrijfsgroep Centraal Bureau vbor de Statistiek C. Alfabetische index per bedrijfsgroep oofdafdeling Algemene tellingen O ' LANDBOUW EN VISSERIJ O l LAND-EN TUINBOUW 011 AKKERBOUW EN VEEHOUDERIJ 0110 AKKERROUWBEDRIJVEN

Nadere informatie

Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970)

Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970) Centraal Bureau voor de Statistiek Werkexemplaar Bijlage bij de: Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970) ten behoeve van de 14e Algemene volkstelling van 28 februari 1971 A. Systematische bedriifsindeling

Nadere informatie

Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970)

Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970) Centraal Bureau voor de Statistiek Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970) A. Systematische bedrijfsindeling Hoofdafdeling Algemene tellingen LAND-EN TUI~BOUW AKKERBOUW EN VEEHOUDERIJ TU INBOUW PLANTSOEQDIENSTtNtHOVENIE9SBEORIJVEN

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM 24 Vervaardiging van chemische producten 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Nadere informatie

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse.

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse. Bijlage 4 Code Lijst met bedrijven als bedoeld in artikel 5.10 van de PMV. Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Standaardbedrijfsindeling (S.B.I. 1970)

Standaardbedrijfsindeling (S.B.I. 1970) Centraal Bureau voor de Statistiek Standaardbedrijfsindeling (S.B.I. 1970) B. Algemeen alfabetische index AA t/m LE Hoofdafdeling Algemene tellingen -- 1 -- AALKORVFNMAKERIJEN AALVISSERIJ AANBRENGKAVTDREN

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS 15-01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Angerenstein-Plattenburg" (o nherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlage bij de voorschriften Categorie 1 SBI OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 31 Bijlage 1: Fasering Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 32 Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 33 Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen Ontwerp Bestemmingsplan Snellerpoort Regels SBICODE

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

Bijlage 1: Toegestane bedrijven

Bijlage 1: Toegestane bedrijven nummer Bijlage 1: Toegestane bedrijven SBI-2008 OMSCHRIJVING CATEGORIE - - 15 10, 11-15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151

Nadere informatie

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES - nummer intensit 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW eit G of P 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: GEUR 016 1 - algemeen (o.a.

Nadere informatie

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 Baan 13 Kaatsheuvel bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel Inhoudsopgave bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 2 bestemmingsplan "Baan 13 Kaatsheuvel" (concept) bestemmingsplan

Nadere informatie

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 3.1

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 3.1 Gebaseerd op VNGuitgave Bedrijven en milieuzonering 2009 SBI2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 016 3 plantsoenendiensten

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten nummer CATEGORIE Staat van Bedrijfsactiviteiten SBI-2008 OMSCHRIJVING 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 008 1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken: 155 105 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 31) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Bijlage bij de voorschriften:

Bijlage bij de voorschriften: Bijlage bij de voorschriften: 105 106 Bijlage 1. bij de voorschriften: overzicht beschermde monumenten Archeologische terreinen: terrein van zeer hoge archeologische waarden aan de Palenbergerweg, tevens

Nadere informatie

Bijlagen bij planregels

Bijlagen bij planregels Bijlagen bij planregels GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE Bijlage 1. Toegestane bedrijven SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

nummer GEUR , 022, 024 Bosbouwbedrijven VERVAARDIGING VAN 15 10, 11 - VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Slachterijen en overige

nummer GEUR , 022, 024 Bosbouwbedrijven VERVAARDIGING VAN 15 10, 11 - VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Slachterijen en overige SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. 014 016 1 > 500 m²

Nadere informatie

B i j l a g e n L i j s t m e t a a n v a a r d b a r e v o r m e n v a n a a n h u i s v erbonden b e d r i j v i g h ei d Aan huis verbonden beroepen Accountant Belastingconsulent Psycholoog

Nadere informatie

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten MILIEUCATE Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 23 23 AARDOLIE/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT /KWEEKFEN 231 Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000 5.3 2320.2 A Smeeroliën en vettenfabrieken

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 1 algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 014 016 2 algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Lijst van bedrijven (categorie 1 t/m 3.1)

Lijst van bedrijven (categorie 1 t/m 3.1) 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 0112 0 Tuinbouw: 0112 1 bedrijfsgebouwen 2 0112 2 kassen zonder verwarming 2 0112 3 kassen met

Nadere informatie

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan Boerhaave-Sylvius van de gemeente Leiden Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water 2 bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water " (vastgesteld) Regels bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water" (vastgesteld) 3 4 bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Regels 2 Bestemmingsplan "Merwedestraat en omgeving" (onherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlagen bij de voorschriften SBI OMSCHRIJVING AFSTAND CAT 15 VERVAARDIGING

Nadere informatie

SBI VOLGNR OMSCHRIJVING CAT 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 3 0141.1 hoveniersbedrijven 1

SBI VOLGNR OMSCHRIJVING CAT 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 3 0141.1 hoveniersbedrijven 1 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 3 0141.1 hoveniersbedrijven 1 0142 KI-stations 3 15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1531 Aardappelprodukten

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 0142 0162 KI-stations 2 15 10, 11 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

2 VWO 2 HAVO Oefenstof dichtheid.

2 VWO 2 HAVO Oefenstof dichtheid. (1 liter = 1 dm 3 ) (1 ml = 1 cm 3 ) (1 m 3 = 1000 dm 3 ) (1 dm 3 = 1000 cm 3 ) ( 1 kg = 1000 g) (1 g = 1000 mg) 1. Bepaal de massa van een vurenhouten balk met een volume van 70 dm 3. V = 70 dm 3 ρ =

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 2

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 2 Lijst van toegelaten bedrijfstypen edrijven tot en met categorie 2 Gebaseerd op VNGuitgave edrijven en milieuzonering 2009 SI2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR

Nadere informatie

Bijlagen bij de voorschriften

Bijlagen bij de voorschriften Bijlagen bij de voorschriften Inhoud. Bijlage 1.1. Fotoreportage monumenten en karakteristieke bebouwing Bijlage 1.2. Overzicht monumenten en karakteristieke bebouwing Bijlage 2. Lijst van bedrijfstypen

Nadere informatie

HRM-beleid in het Nederlandse MKB

HRM-beleid in het Nederlandse MKB M200708 HRM-beleid in het Nederlandse MKB 58 sectoren van het bedrijfsleven vergeleken drs. R.M. Braaksma Zoetermeer, augustus 2007 HRM-beleid in het Nederlandse MKB EIM heeft bijna 2.500 ondernemers

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat.

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

BIJLAGEN BIJ DE REGELS BIJLAGEN BIJ DE REGELS Bijlage 1 Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Uitoefening van (para)medische

Nadere informatie

Oosterbeek-Noord 2014

Oosterbeek-Noord 2014 Oosterbeek-Noord 2014 Inhoudsopgave Bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 4 2 Bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 4 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Malburgse Sluis

Bestemmingsplan Malburgse Sluis Bestemmingsplan Malburgse Sluis Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Malburgse Sluis" (onherroep elijk) Bijlage bij voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

De Poort. S.B.I.- code. Cat. S.v.B. Algemene toelaatbaar Opmerkingen. Bestemmings regeling. De Poort 15, 4411 Goederenwegvervoerbedrijven

De Poort. S.B.I.- code. Cat. S.v.B. Algemene toelaatbaar Opmerkingen. Bestemmings regeling. De Poort 15, 4411 Goederenwegvervoerbedrijven De Poort S.B.I.- code S.v.B. Algemene toelaatbaar De Poort 1, 4411 Goederenwegvervoerbedrijven PA Rilland (zonder schoonmaken tanks) 6024 3.2 4.2 De Poort 2, 4411 PA Rilland Afvalscheidingsinstallaties

Nadere informatie

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID. nummer GEUR STOF

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID. nummer GEUR STOF SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 016 1 -

Nadere informatie

Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten Inleiding Voornaamste criterium voor het al dan niet toelaten van bedrijfsactiviteiten is dat bedrijven qua omvang en aard passen binnen de kern, geen onevenredige

Nadere informatie

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen Nederland importland Landgebruik en emissies van grondstofstromen Vraagstelling en invulling Welke materiaalstromen naar en via Nederland veroorzaken wereldwijd de grootste milieudruk? Klimaat, toxische

Nadere informatie

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Via een antwoord op de volgende vraag wens ik een beter zicht te krijgen op de Vlaamse export naar de VS en Canada.

Via een antwoord op de volgende vraag wens ik een beter zicht te krijgen op de Vlaamse export naar de VS en Canada. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 338 van GÜLER TURAN datum: 8 juni 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Export naar de

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam College Duurzaam Bouwen 4. Tjerk Reijenga BEAR Architecten / hto.html

Hogeschool van Amsterdam College Duurzaam Bouwen 4. Tjerk Reijenga BEAR Architecten  / hto.html Hogeschool van Amsterdam College Duurzaam Bouwen 4 Tjerk Reijenga BEAR Architecten www.bear.nl / hto.html Planning Les 4: Water, Materialen, Bouwafval Les 5 en 6: Toepassing in stedebouw, gebouwontwerp,

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Technische toelichting

Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-080 7 april 2000 10.30 uur Inflatie ook in maart stabiel De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de

Nadere informatie

Bijlage 1 Bedrijveninventarisatie

Bijlage 1 Bedrijveninventarisatie Bijlage 1 Bedrijveninventarisatie 1 Bestemmingsplan Euregio-bedrijvenpark In verband met de actualisering van het bestemmingsplan Euregio-bedrijvenpark is verzocht om onderzoek te verrichten naar de potentiële

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN

Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN Het bedrijventerrein tussen de Ringvaart en de A 200 ligt op behoorlijke afstand van aaneengesloten woonbebouwing, zodat bedrijven tot en met de categorie 3 zouden

Nadere informatie

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 13. 8. 64 PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 2193/64 EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP MEDEDELINGEN DE RAAD RICHTLIJN VAN DE RAAD van 30 juli 1964 tot organisatie van gecoördineerde jaarlijkse

Nadere informatie

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal;

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal; ASBEST Als asbest wordt geaccepteerd: Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Asbestcementbuizen; Ingezameld asbest. Voorwaarden: Materiaal van te voren bevochtigen; Dubbel verpakt aanleveren;

Nadere informatie

STAAT VAN INRICHTINGEN. Bijlage bij artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving.

STAAT VAN INRICHTINGEN. Bijlage bij artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving. D. Staat van Inrichtingen STAAT VAN INRICHTINGEN Bijlage bij artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving. INHOUDSOPGAVE PAGINA A. Aardewerkindustrie (zie bouwmaterialen)

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

B i j l a g e B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e Bestemming Gemengd A r t i k e l 1 G e m e n g d 1.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie

Nadere informatie

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING CAT

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING CAT VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie) blz. 1 01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW 014 016 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw 1. plantsoenendiensten

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Elementen Thema 1 MAterialen. de kringloop tussen mens / dier en plant uiteggen mbv CO2 en O2

Elementen Thema 1 MAterialen. de kringloop tussen mens / dier en plant uiteggen mbv CO2 en O2 Toetstermen Hout (H1) Stofeigenschappen 5 soorten hout onderscheiden in kleur, structuur en toepasbaarheid 5 verschillende houtsoorten herkennen 5 verschillende houtsoorten - wisselw. mens, dier Gebruik

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspley Noord

Bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspley Noord Bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspley Noord Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Kleefse Waard-Koningspley N oord" (ontwerp) Bijlagen bij de voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften

Nadere informatie

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) SBI-code SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 011, 01, 013 Akkerbouw en fruitteelt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-064 7 oktober 2010 9.30 uur Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Inflatie iets omhoog door prijsontwikkeling benzine Nederlandse inflatie blijft lager

Nadere informatie

Sint Annaland - Weekmarkt - kleine warenmarkt met 9 kramen - Adres: Havenplein, Sint Annaland

Sint Annaland - Weekmarkt - kleine warenmarkt met 9 kramen - Adres: Havenplein, Sint Annaland Page 1 of 30 Evenementenkalender donderdag 28 juni 2012 vrijdag 29 juni 2012 zaterdag 30 juni 2012 - Weekmarkt - De markt op dinsdag heeft allerlei kramen, op 10:00-14:00 - De enige biologische weekmarkt

Nadere informatie

1. Staat van Bedrijfsactiviteiten

1. Staat van Bedrijfsactiviteiten 1. Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", du Uitgevers bv, Den Haag (2009). Categorale bedrijfsindeling Tabel 1: Bedrijven 01 LANDBOUW EN DIENTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 016 Dienstverlening

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard) Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), Peking (19,3 miljoen inw.) en Hangzhou (15 e stad)

1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard) Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), Peking (19,3 miljoen inw.) en Hangzhou (15 e stad) China Grootste land ter wereld 1 van de BRIC-landen 1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard) Shanghai Delta rijkste van China Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), Peking (19,3 miljoen inw.)

Nadere informatie

Toelichting Staat van bedrijfsactiviteiten

Toelichting Staat van bedrijfsactiviteiten Toelichting Staat van bedrijfsactiviteiten Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009). 1. Hoofdindeling De tabel omvat de bedrijfstypen met codering volgens

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-078 3 december 2009 9.30 uur Inflatie opnieuw hoger Benzineprijs verhoogt inflatie in november Inflatie in Nederland en eurozone nu vrijwel gelijk De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie