2.1. [A] heeft van 1 april 2008 tot 29 november 2010 werkzaamheden als huurteamconsulent voor het Huurteam verricht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1. [A] heeft van 1 april 2008 tot 29 november 2010 werkzaamheden als huurteamconsulent voor het Huurteam verricht."

Transcriptie

1 Stichting Huurteam Gooi en Vechtstreek [gedaagde] DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: / HA ZA Datum: 2 november 2011 Vonnis van 2 november 2011 in de zaak van de stichting STICHTING HUURTEAM GOOI EN VECHTSTREEK, gevestigd te Hilversum, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer, tegen [A], wonende te --, gedaagde in conventie, eiser in reconventie, advocaat mr. G.S. de Haas. Partijen zullen hierna het Huurteam en [A] genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 28 januari 2011, met producties, - de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties, van [A], - het vonnis van de rechtbank Amsterdam sector kanton, locatie Hilversum, van 20 april 2011, waarbij de zaak is verwezen naar de rechtbank Amsterdam, sector Civiel, - de antwoordakte / conclusie van repliek tevens houdende akte wijziging / vermeerdering van eis met producties, van het Huurteam, - het proces-verbaal van comparitie van 16 september Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. [A] heeft van 1 april 2008 tot 29 november 2010 werkzaamheden als huurteamconsulent voor het Huurteam verricht Het Huurteam heeft hiertoe een concept-overeenkomst opgesteld, die voor zover hier van belang, inhoudt: (..) Partijen komen het volgende overeen: (..) Artikel 2: Duur van de overeenkomst 2.1. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en duurt uiterlijk zolang de stichting toereikende inkomsten ontvangt, voorlopig begroot tot en met april Ieder van de partijen kan de overeenkomst beëindigen door schriftelijke opzegging waarbij een opzegtermijn van vier maanden in acht wordt genomen. 1

2 (..) 2.3. Partijen hebben de overeenkomst niet ondertekend Bij brief van 29 november 2010 heeft het Huurteam, voor zover hier van belang, aan [A] geschreven: (..) Het bestuur heeft op de website van Huurteam Gooi en Vechtstreek artikelen van uw hand aangetroffen waarin u grote schade toebrengt aan het Huurteam en de bestuurders persoonlijk. (..) Ook ziet het bestuur op de site, buiten haar om, geplaatste en ongewenste advertenties. Het voorgaande leidt ertoe dat het bestuur het in u gestelde vertrouwen opzegt en uw functioneren als consulent van de Stichting met onmiddellijke ingang beëindigt. (..) 3. Het geschil In conventie 3.1. Het Huurteam vordert - samengevat en na vermeerdering van eis - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de veroordeling van [A] om: 1. alle nog in zijn bezit zijnde dossiers over te dragen, op straffe van een dwangsom, 2. de websites en van internet te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom, 3. geen enkele website te exploiteren waarin een relatie wordt gelegd met het Huurteam, op straffe van een dwangsom, 4. de domeinnaam van af te staan, op straffe van een dwangsom, 5. zich op geen enkele wijze uit te laten over het Huurteam of zich voor te doen als consulent van het Huurteam, op straffe van een dwangsom, 6. aan het Huurteam een schadevergoeding ter hoogte van 7.084,28 te betalen, 7. aan het Huurteam een bedrag van ,52 te betalen wegens onverschuldigde betaling, 8. opgave en afdracht te doen van alle neveninkomsten die hij heeft genoten uit advertenties op of via de websites en op straffe van een dwangsom. Voorts vordert het Huurteam [A] te veroordelen in de kosten van de procedure Op de stellingen van partijen wordt hierna ingegaan. In reconventie 3.3. [A] vordert samengevat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het Huurteam te veroordelen om aan [A] te betalen: a) de som van de facturen van 3.061,67 (inclusief BTW) vermeerderd met de wettelijke rente, b) de som van het verschil in gefactureerde bedragen, van ,07 (inclusief BTW), c) een bedrag van ,08 wegens onregelmatige opzegging van de overeenkomst, d) de buitengerechtelijke kosten van 952,00, e) de afwikkelingskosten die door de deurwaarder aan [A] worden berekend. Ten slotte vordert [A] het Huurteam te veroordelen in de kosten van het geding Op de stellingen van partijen wordt hierna ingegaan. 4. De beoordeling In conventie en in reconventie 2

3 4.1. Tussen partijen staat vast dat [A] van 1 april 2008 tot 29 november 2010 werkzaamheden als huurteamconsulent voor het Huurteam heeft verricht. Partijen twisten over de vraag of hij dit heeft gedaan op grond van een overeenkomst met het Huurteam. [A] stelt dat de inhoud van de concept-overeenkomst, ondanks dat deze door partijen niet is ondertekend, wel tussen partijen is overeengekomen. Het Huurteam voert daartegen aan dat er nimmer een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen en dat [A] werkte op basis van opdracht. Partijen zijn het er erover eens dat [A] wilde dat de opzegtermijn zoals die was opgenomen in de concept-overeenkomst werd gewijzigd en dat partijen nog twistten over het uurtarief zoals dat was opgenomen in het concept. Voorts zijn partijen het erover eens dat zij het uiteindelijk op 23 december 2008 eens zijn geworden: de opzegtermijn is niet gewijzigd, het uurtarief wel. Het Huurteam heeft ter comparitie te kennen gegeven dat zij er ondanks de discussie die partijen hadden over deze punten van de concept-overeenkomst, in de tussentijd (tot 23 december 2008), wel vanuit ging dat [A] uitvoering gaf aan de overige artikelen van de overeenkomst. Volgens [A] is de concept-overeenkomst altijd blijven gelden De rechtbank overweegt als volgt. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Hoewel [A] het aanbod (de concept-overeenkomst) kennelijk niet volledig heeft aanvaard, immers hij wilde dat de opzegtermijn en het uurtarief werden gewijzigd, is hij er wel vanuit gegaan dat de concept-overeenkomst (naar de rechtbank begrijpt: voor het overige) bleef gelden, en is ook het Huurteam er vanuit gegaan dat [A] uitvoering gaf aan de overige artikelen van de overeenkomst. Volgens het Huurteam waren deze overige artikelen, zo heeft zij ter comparitie verklaard, namelijk wel van toepassing. De rechtbank leidt uit voorgaande af dat beide partijen ervan uitgingen dat de concept-overeenkomst tussen partijen tot stand was gekomen, maar dat over een tweetal punten daaruit nog overleg gevoerd moest worden. Een redelijke uitleg van de tussen partijen gemaakte afspraken brengt naar het oordeel van de rechtbank dan ook mee dat [A] zijn werkzaamheden heeft verricht op basis van de conceptovereenkomst, met dien verstande dat het daarin opgenomen uurtarief later is gewijzigd. In conventie Vordering Het Huurteam heeft gevorderd om [A] te veroordelen om alle in zijn bezit zijnde dossiers aan het Huurteam over te dragen. [A] heeft te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen overdracht van dossiers, echter is wel van mening dat het redelijk is dat het Huurteam de kosten van de overdracht, die door [A] worden beraamd op 550,00, dient te dragen. Bovendien wil hij dat het Huurteam zijn nog openstaande facturen eerst vergoedt. De rechtbank overweegt als volgt Het verweer van [A] dat hij wil dat het Huurteam eerst zijn nog openstaande facturen vergoedt, vat de rechtbank op als een beroep op een opschortingsrecht als bedoeld in artikel 6:52 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Uit dit artikel volgt dat een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, bevoegd is de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om de opschorting te rechtvaardigen. Zoals hierna, onder r.o wordt overwogen, heeft [A] een opeisbare vordering tot betaling van nog openstaande facturen op het Huurteam. Nu tussen deze vordering tot betaling van facturen en de verbintenis tot afgifte van dossiers voldoende samenhang bestaat, omdat deze verbintenissen voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding, is [A] bevoegd de nakoming van zijn verbintenis tot overdracht van dossiers op te schorten totdat de nog openstaande facturen zijn betaald. Nu [A] geen bezwaar heeft gemaakt tegen overdracht van de dossiers nadat de openstaande facturen zijn betaald, zal de rechtbank [A] veroordelen om -nadat zijn openstaande facturen zijn betaald- alle nog in zijn bezit zijnde dossiers aan het Huurteam over te dragen Indien [A] ter vergoeding van de overdracht van de dossiers aanspraak had willen maken op het bedrag van 550,00, had hij daartoe een vordering in reconventie in dienen te stellen. Bij gebreke daarvan, laat de rechtbank de vordering van [A] daartoe verder buiten beschouwing. 3

4 4.6. Nu [A] heeft verklaard bereid te zijn na ontvangst van de betaling van de openstaande facturen de dossiers aan Huurteam over te dragen, en geen feiten en omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan gevreesd moet worden dat [A] aan een veroordeling daartoe geen gevolg zal geven, zullen de gevorderde dwangsommen worden afgewezen. Vordering Het Huurteam heeft gevorderd om [A] te veroordelen om de websites en van internet te verwijderen en verwijderd te houden Het Huurteam heeft aan deze vordering primair het volgende ten grondslag gelegd. De websites zijn eigendom van het huurteam. De website is immers gemaakt door [A] op kosten van het Huurteam. [A] heeft het Huurteam daarvoor facturen verzonden die door het Huurteam zijn betaald. Subsidiair heeft zij aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [A], zo begrijpt de rechtbank, onrechtmatig jegens het Huurteam heeft gehandeld door op de websites schadelijke uitlatingen jegens het Huurteam te doen, op de website reclame te accepteren van woningbemiddelingsbureau Direct Wonen, en door belangenverstrengeling tussen het Huurteam en zijn eigen Bureau Belper te veroorzaken door via de website tevens aan acquisitie te doen voor zijn eigen bureau. Hierdoor heeft het Huurteam schade geleden, aldus steeds het Huurteam [A] heeft verweer gevoerd tegen de primaire grondslag en heeft daartoe aangevoerd dat hij de website heeft opgericht in november Hij heeft de domeinnaam laten registreren, als gevolg waarvan de website zijn eigendom is geworden. Hij heeft de domeinnaam ter beschikking gesteld aan het Huurteam, en heeft als vergoeding daarvoor de jaarlijkse kosten voor het abonnement van de website aan het Huurteam doorberekend. Ook heeft hij 20% van de kosten voor de bouw van de website bij het Huurteam in rekening gebracht. Dit leidt er echter niet toe dat de website eigendom is geworden van het Huurteam, aldus steeds [A]. Ook heeft [A] verweer gevoerd tegen de subsidiaire grondslag. Hij heeft daartoe aangevoerd dat als het Huurteam al schade heeft geleden, zij deze schade niet deugdelijk heeft onderbouwd De rechtbank overweegt met betrekking tot de primaire grondslag als volgt. Hoofdregel van auteursrecht is dat wie de (in dit geval) website maakt, de rechten heeft. Partijen zijn het erover eens dat de website door [A] is gemaakt, dus hij heeft daarop in beginsel de rechten. Dat [A] daarvoor facturen heeft verstuurd naar het Huurteam, welke facturen door het Huurteam zijn betaald, doet hier (op grond van het auteursrecht) niet aan af. Ook het feit dat de domeinnaam aan het Huurteam ter beschikking is gesteld, betekent niet dat zij de (eigendoms)rechten op de website heeft verkregen. Nu het Huurteam haar stelling dat de websites haar eigendom zijn niet nader heeft onderbouwd, kan de grondslag dat de websites eigendom zijn van het Huurteam zijn niet tot toewijzing van de vordering leiden Ook de subsidiaire grondslag kan niet tot toewijzing van de vordering leiden. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. Nog los van de vraag of het gestelde handelen van [A] als een onrechtmatige daad dient te worden aangemerkt, is de vordering om de websites om die reden van internet te verwijderen en verwijderd te houden, een te vergaand middel om het gestelde handelen in strijd met de belangen van het Huurteam te beëindigen De vordering wordt dan ook afgewezen. Vordering Aan haar vordering om [A] te bevelen geen enkele website te exploiteren waarin een relatie wordt gelegd met het Huurteam, op straffe van een dwangsom, heeft het Huurteam, zo begrijpt de rechtbank, ten grondslag gelegd dat [A] onrechtmatig jegens het Huurteam handelt als gevolg waarvan het Huurteam schade lijdt. Immers, wanneer de domeinnaam huurteam wordt ingetoetst op bestaat de kans dat men terecht komt bij de website de (commerciële) website van [A]s Bureau Belper. Door de verwarring die daardoor bij huurders ontstaat, lijdt het Huurteam schade, immers, huurders 4

5 krijgen op die manier het idee dat rechtsbijstand van het Huurteam geld kost, aldus steeds het Huurteam [A] heeft verweer gevoerd en heeft daartoe aangevoerd dat als het Huurteam al schade heeft geleden, zij deze schade niet deugdelijk heeft onderbouwd De rechtbank overweegt als volgt. Uit artikel 3:296 BW vloeit voort dat een (dreigende) onrechtmatige gedraging op vordering van de belanghebbende in beginsel door de rechter moet worden verboden. De vraag die derhalve beantwoord moet worden is of het exploiteren van websites door [A] waarin een relatie wordt gelegd met het Huurteam een onrechtmatige gedraging oplevert jegens het Huurteam. Als onrechtmatige daad worden volgens artikel 6:162 lid 2 BW aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. De rechtbank is van oordeel dat het Huurteam onvoldoende heeft onderbouwd dat [A] een onrechtmatige daad pleegt jegens het Huurteam en dat zij daardoor daadwerkelijk schade zou hebben geleden of zou kunnen lijden. Het enkele exploiteren van een website waarin een relatie wordt gelegd met het Huurteam is hiertoe in elk geval onvoldoende. Reeds om deze reden ligt de vordering voor afwijzing gereed. Zelfs al zou het exploiteren van een website waarin een relatie wordt gelegd met het Huurteam als onrechtmatig jegens het Huurteam moeten worden aangemerkt, dan is het vorderen van een bevel om in de toekomst nimmer meer een website te exploiteren waarin een relatie wordt gelegd met het Huurteam, een te vergaand middel om het gestelde onrechtmatig handelen te beëindigen. De vordering wordt ook daarom afgewezen. Vordering Aan haar vordering om de domeinnaam van af te staan heeft het Huurteam, zo leidt de rechtbank uit haar stellingen af, ten grondslag gelegd dat de website haar eigendom is nu zij de kosten voor het maken daarvan heeft betaald en de domeinnaam aan haar ter beschikking is gesteld [A] heeft verweer gevoerd en heeft daartoe aangevoerd dat het Huurteam geen eigenaar is geworden van de website De rechtbank overweegt als volgt. Nu reeds in het hiervoor onder r.o is overwogen dat het betalen van facturen en het ter beschikking gesteld hebben gekregen van de domeinnaam van de website niet ertoe leidt dat het Huurteam de (eigendoms)rechten op de website heeft verkregen, wordt de vordering afgewezen. Vordering Het Huurteam heeft aan haar vordering om [A] te veroordelen om zich op geen enkele wijze uit te laten over het Huurteam of zich voor te doen als consulent van het Huurteam, op straffe van een dwangsom, ten grondslag gelegd dat [A] zich op onrechtmatige wijze heeft uitgelaten over het Huurteam. [A] heeft dit betwist De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. Voor zover de vordering ziet op veroordeling van [A] om zich op geen enkele wijze uit te laten over het Huurteam, zou toewijzing van deze vordering in strijd zijn met het recht op vrijheid van meningsuiting zoals opgenomen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en in de Grondwet. Nu het Huurteam voorts niet nader heeft onderbouwd dat [A] zich (nog) zou voordoen als consulent van het Huurteam, en uit de stukken of het verhandelde ter comparitie ook niet is gebleken dat [A] zich (nog) voordoet als consulent van het Huurteam, wordt de vordering afgewezen. Vordering Het Huurteam heeft gevorderd om [A] te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan het Huurteam ter hoogte van 7.084,28. Deze schade bestaat volgens het Huurteam uit: schade als gevolg van acquisitie onder voormalige 5

6 cliënten/huurders van het Huurteam, kosten in verband met niet overdragen van dossiers à 1.000,00, kosten van vervanging van onbruikbaar geworden folders door niet overgedragen telefoonnummer en domeinnaam website à 300,00, kosten ontwerp nieuwe website en nieuw foldermateriaal à 1.200,00, onverschuldigd betaalde telefoonkostenvergoeding à 295,72, kosten verbonden aan het achterhouden/vernietigen van dossiers à 1.000,00, kosten opstellen dagvaarding, voorbereiding conclusie antwoord/eis in reconventie à 1.750,00, betekening dagvaarding à 99,14, griffierecht à 568,00, en kosten voor juridisch advies à 571, [A] heeft verweer gevoerd en heeft daartoe aangevoerd dat als het Huurteam al schade heeft geleden, zij deze schade niet deugdelijk heeft onderbouwd De rechtbank is van oordeel dat het Huurteam haar vordering tot vergoeding van schade, mede in het licht van de betwisting door [A] van de stelling van het Huurteam dat zij schade heeft geleden, onvoldoende heeft onderbouwd. De vordering is immers op geen enkel punt nader gespecificeerd of anderszins onderbouwd met bewijsstukken. Voor zover de vordering ziet op vergoeding van kosten voor het opstellen van de dagvaarding, voor de voorbereiding van de conclusie van antwoord, de betekening van de dagvaarding, het griffierecht en de kosten voor juridisch advies, zijn dit kosten waarvoor de proceskostenveroordeling al een vergoeding pleegt in te houden. De vordering wordt dan ook afgewezen. Vordering Aan haar vordering tot veroordeling van [A] tot betaling aan het Huurteam van een bedrag van ,52 wegens onverschuldigde betaling, heeft het Huurteam ten grondslag gelegd dat [A] niet heeft voldaan aan zijn plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording en bovendien excessief heeft gedeclareerd. Het Huurteam merkt de over 2009 en 2010 in rekening gebrachte bedragen voor de kosten van het samenstellen van dossiers als onverschuldigd aan, voor zover zij meer bedragen dan 8% van de overige uren. Dit betekent dat het Huurteam voor 2009 en 2010 respectievelijk 40 en 30 uur accepteert, zodat de terugvordering 378 uur à 33, % btw = ,52 bedraagt, aldus steeds het Huurteam [A] heeft betwist dat hij niet heeft voldaan aan zijn plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording. Hij heeft daartoe aangevoerd dat hij rekening en verantwoording heeft afgelegd op grond van de database, die hij ter beschikking heeft gesteld van de gemeente Hilversum De rechtbank overweegt als volgt. Artikel 6:203 BW bepaalt dat degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, gerechtigd is dit van de ontvanger als onverschuldigd terug te vorderen. Uit de inhoud van dit artikel volgt dat de prestatie, in dit geval de betaling van het bedrag van ,52, zonder rechtsgrond moet zijn verricht. In onderhavige zaak is deze betaling niet zonder rechtsgrond verricht, immers, er bestond een rechtsverhouding (namelijk de overeenkomst) die het verrichten van de betaling van het bedrag rechtvaardigde. Nu van onverschuldigde betaling als bedoeld in artikel 6:203 BW geen sprake is, wordt de vordering afgewezen. Vordering Ten slotte wordt ook de vordering om [A] te veroordelen opgave en afdracht te doen van alle neveninkomsten die hij heeft genoten uit advertenties op of via de websites en op straffe van een dwangsom, afgewezen. [A] heeft betwist dat hij inkomsten heeft verworven uit nevenactiviteiten. Naar het oordeel van de rechtbank kan in het midden blijven of inkomsten zijn genoten, nu niet gesteld is waarop de verplichting tot opgave en afdracht is gebaseerd. Hierboven is immers overwogen dat het Huurteam niet de eigenaar is van de websites. Bij gebreke van een andere gestelde grondslag moet deze vordering dan ook worden afgewezen. 6

7 Conclusie in conventie [A] zal worden veroordeeld om, nadat het Huurteam de nog openstaande facturen aan hem heeft betaald, alle in zijn bezit zijnde dossiers van lopende en afgesloten zaken aan het Huurteam over te dragen binnen twee weken na betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom van 500,00 per dag dat [A] hiermee in gebreke blijft, met een maximum van 5.000,00. Alle overige vorderingen in conventie worden afgewezen Het Huurteam zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [A] worden begroot op: - vast recht: 258,00 - salaris advocaat: 1.158,00 Totaal: 1.416,00 In reconventie Vordering a [A] heeft aan zijn vordering tot betaling van het bedrag van 3.061,67 ten grondslag gelegd dat hij uit hoofde van de overeenkomst recht heeft op betaling door het Huurteam van een drietal facturen ter hoogte van voornoemd bedrag, welke facturen het Huurteam tot op heden onbetaald heeft gelaten Het Huurteam heeft verweer gevoerd. Zij heeft aangevoerd dat zij één van de drie facturen (ter hoogte van 61,39) wel heeft betaald. De vordering tot betaling van de overige twee facturen is niet toewijsbaar omdat het Huurteam juist een tegenvordering inbrengt De rechtbank overweegt als volgt. [A] heeft het verweer van het Huurteam dat zij één van de drie facturen ter hoogte van 61,39 heeft voldaan, onbetwist gelaten, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Het Huurteam heeft niet betwist dat zij de overige twee facturen niet heeft betaald. Zij heeft slechts aangevoerd dat de vordering tot betaling van die facturen niet toewijsbaar is omdat zij een tegenvordering heeft ingediend. De rechtbank vat dit op als een beroep op verrekening. Nu de vordering in conventie (met uitzondering van de vordering tot overdracht van dossiers) is afgewezen, stelt de rechtbank vast dat het Huurteam gehouden is de twee facturen ter hoogte van in totaal 3.000,28 te betalen. De vordering van [A] zal dan ook worden toegewezen tot een bedrag van 3.000,28 met als verder niet weersproken de wettelijke rente daarover vanaf de vervaldata der facturen tot de dag der voldoening. Vordering b [A] heeft aan zijn vordering tot betaling van het bedrag van 4.472,07 ten grondslag gelegd dat hij over het jaar 2010 slechts 469,3 uur aan het Huurteam in rekening heeft gebracht, terwijl uit de urenverantwoording in de database een overzicht van 582,46 uur te constateren is. [A] heeft dan ook nog een vordering op het Huurteam van 113,6 uur, zijnde een bedrag van 4.472,07, aldus steeds [A] Het Huurteam heeft verweer gevoerd. Zij heeft aangevoerd dat de vordering niet toewijsbaar is omdat het Huurteam een tegenvordering heeft ingebracht De rechtbank overweegt als volgt. Het Huurteam heeft enkel op de grond dat zij een tegenvordering op [A] heeft, betwist dat zij gehouden is het bedrag van 4.472,07 te betalen. Nu de vordering in conventie (met de hiervoor genoemde uitzondering) is afgewezen, ligt de vordering tot betaling van het bedrag van 4.472,07 voor toewijzing gereed. Vordering c [A] heeft aan zijn vordering tot betaling van een bedrag van ,08 ten grondslag gelegd dat het Huurteam heeft nagelaten om de opzegtermijn als vermeld in de 7

8 overeenkomst in acht te nemen, als gevolg waarvan [A] schade heeft geleden ter hoogte van ,08. Deze schade bestaat uit het gemiddelde van de inkomsten van [A] vanaf de datum van ingang van de overeenkomst tot de datum waarop het Huurteam de overeenkomst heeft opgezegd, aldus steeds [A] Het Huurteam heeft verweer gevoerd. Zij heeft daartoe primair aangevoerd dat een opzegtermijn tussen partijen niet is overeengekomen. Subsidiair, indien de rechtbank er wel vanuit gaat dat een opzegtermijn tussen partijen is overeengekomen, kan [A] hooguit aanspraak maken op een bedrag van 663,15, bestaande uit de in de periode 29 november 2010 tot en met 29 maart 2011 binnengekomen 10 zaken, tegen vergoeding van de (tussen partijen afgesproken) per zaak te besteden 1,5 uur à 33,21 per uur, vermeerderd met 3 maanden onkostenvergoeding van 55,00 per maand [A] heeft betwist dat partijen hadden afgesproken dat hij 1,5 uur per zaak zou mogen besteden De rechtbank overweegt als volgt. Het primaire verweer van het Huurteam dat partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen wordt verworpen, nu in de overeenkomst die tussen partijen is gesloten, een opzegtermijn van vier maanden is opgenomen. Bij de berekening van de schade die [A] heeft geleden als gevolg van het niet in acht nemen van de opzegtermijn gaat de rechtbank uit van het volgende. In de overeenkomst tussen partijen is niet de verplichting voor het Huurteam opgenomen om een minimum aantal zaken per maand aan [A] te leveren. Dat betekent dat de rechtbank bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding uit zal gaan van de onbetwiste stelling van het Huurteam dat zij in de vier maanden na 29 november zaken heeft binnen gekregen. Nu in de overeenkomst evenmin een onbeperkt aan de zaak te besteden uren is opgenomen, zal de rechtbank ervan uitgaan dat het Huurteam per zaak maximaal 1,5 uur à 33,21 per uur vergoed zou hebben aan [A], ondanks dat [A] heeft aangevoerd dat hij niet akkoord was met deze eenzijdige afspraak. Het enkele feit dat hij hiermee niet akkoord was, betekent immers niet dat hij recht had op vergoeding van meer aan de zaak bestede uren, nu een dergelijk recht niet tussen partijen is overeengekomen. Voorgaande betekent dat de rechtbank het Huurteam zal veroordelen om aan [A] een schadevergoeding te betalen op basis van de door het Huurteam voorgestelde berekening, zijnde een bedrag ter hoogte van 663,15. Vordering d Ten aanzien van de vordering van [A] om het Huurteam te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten overweegt de rechtbank het volgende. De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat het moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. [A] stelt wel dat de gevorderde kosten zijn gemaakt, maar laat na een afdoende omschrijving van de verrichtingen te geven, anders dan die ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak. De rechtbank gaat dan ook ervan uit dat vóór de aanvang van het geding geen andere of meer kosten zijn gemaakt dan die welke ter voorbereiding van een geding in het algemeen redelijk en noodzakelijk zijn. Voor dergelijke kosten pleegt het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding in te sluiten. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten daarom afwijzen. Vordering e Ook de vordering tot vergoeding van de afwikkelingskosten die door de deurwaarder aan [A] worden berekend wordt, bij gebrek aan onderbouwing van deze kosten, afgewezen. Conclusie in reconventie Het Huurteam wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van 3.000,28 ter zake 8

9 niet betaalde facturen, tot betaling van een bedrag van 4.472,07 ter zake van de door [A] abusievelijk niet in rekening gebrachte uren en tot betaling van een bedrag van 663,15 ter zake van schadevergoeding als gevolg van het niet in acht nemen van de opzegtermijn. Totaal bedraagt dit 8.135,50. De vordering tot veroordeling van het Huurteam in de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten wordt afgewezen Het Huurteam zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [A] worden begroot op 452,00 aan salaris advocaat. 5. De beslissing De rechtbank in conventie 5.1. veroordeelt [A] om - binnen twee weken na ontvangst van de betaling van het in reconventie toegewezen bedrag van 3.000,28, - alle nog in zijn bezit zijnde dossiers van lopende en afgesloten zaken aan het Huurteam over te dragen; 5.2. veroordeelt het Huurteam in de proceskosten aan de zijde van [A] tot op heden begroot op 1.416,00; 5.3. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.4. wijst het meer of anders gevorderde af; in reconventie 5.5. veroordeelt het Huurteam tot betaling van: - een bedrag van 3.000,28, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vervaldata der facturen tot de dag der voldoening; - een bedrag van 4.472,07 (inclusief BTW); - een bedrag van 663,15; 5.6. veroordeelt het Huurteam in de proceskosten aan de zijde van [A] tot op heden begroot op 452,00; 5.7. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Aalders en in het openbaar uitgesproken op 2 november Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 9

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 20-09-2006 Datum publicatie 29-09-2006 Zaaknummer 47429 HA ZA 05-170 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 Instantie Datum uitspraak 22-10-2013 Datum publicatie 20-11-2013 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 429507 - CV EXPL 13-2675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 Instantie Datum uitspraak 01-05-2013 Datum publicatie 07-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 827930 UC EXPL 12-12768

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 14-12-2007 Zaaknummer 1659/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 30-01-2008 Datum publicatie 05-02-2008 Zaaknummer 357824 CV EXPL 07-8249 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 Instantie Datum uitspraak 03-10-2007 Datum publicatie 03-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 128128 / HA ZA 07-26 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt:

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt: vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag es Rolnummer: 3539017/14-~2233 11 juni 2015 Vonnis in de zaak van: de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-07-2008 Datum publicatie 14-07-2008 Zaaknummer 57005/HA ZA 07-148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:93

ECLI:NL:OGEAC:2017:93 ECLI:NL:OGEAC:2017:93 Instantie Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer AR 78380/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:286

ECLI:NL:OGEAA:2016:286 ECLI:NL:OGEAA:2016:286 Instantie Datum uitspraak 13-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer K.G. 482 van 2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.179.432/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-09-2014 Datum publicatie 17-10-2014 Zaaknummer C/08/152582/ ha za 14-111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak. INS-Updates.nl OR-Updates.nl AR 2016/2686 NJF 2016/492. vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht handelskamer

Uitspraak. INS-Updates.nl OR-Updates.nl AR 2016/2686 NJF 2016/492. vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht handelskamer ECLI:NL:RBMNE:2016:4619 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 24-08-2016 Datum publicatie 15-09-2016 Zaaknummer C/16/404044 / HA ZA 15-909 Rechtsgebieden Ondernemingsrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5266

ECLI:NL:RBAMS:2017:5266 ECLI:NL:RBAMS:2017:5266 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 28-07-2017 Zaaknummer 5566036 CV EXPL 16-35180 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-10-2014 Datum publicatie 30-01-2015 Zaaknummer 200.126.703-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 23062017 Datum publicatie 26062017 Zaaknummer C/08/201386 / KG ZA 17141 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587 ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 29-11-2012 Datum publicatie 29-11-2012 Zaaknummer 100293 / KG ZA 12-183 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953

ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 06-12-2011 Zaaknummer 206867 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 31-07-2013 Datum publicatie 13-08-2013 Zaaknummer C08/131945 HA ZA 12-346 en C/08/134441 HA ZA 13-23 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

Witlox Juristen The Brandhouse B.V. DomJur 2015-1171

Witlox Juristen The Brandhouse B.V. DomJur 2015-1171 Witlox Juristen The Brandhouse B.V. DomJur 2015-1171 Rechtbank Oost-Brabant Zaak-/rolnummer: C/01/287399 / HA ZA 14-923 ECLI:NL:RBOBR:2015:6593 Datum: 18 november 2015 Vonnis in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL8568

ECLI:NL:RBROT:2010:BL8568 ECLI:NL:RBROT:2010:BL8568 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-03-2010 Datum publicatie 23-03-2010 Zaaknummer 338794 / HA ZA 09-2592 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-10-2016 Datum publicatie 21-10-2016 Zaaknummer 200.181.474/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 05-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 204393 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden. Ecostuc Eco-Stuc International DomJur 2011-788 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 220016 / KG ZA 11-447 Datum: 15 november 2011 Vonnis in kort geding van 15 november 2011 in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie