Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties"

Transcriptie

1 4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Onderzoeksinstituut OTB

2 4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties Strategisch voorraadbeleid (ook wel aangeduid als vastgoedsturing of portefeuillebeleid) is een van de belangrijkste beleidsthema s bij corporaties. Het doel van dat beleid is om producten en diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige klanten. Het voorraadbeleid moet uiteraard passen - ciële kaders van de eigen organisatie en binnen de externe kaders waarbinnen de corporaties opereren, zoals Europees beleid, Rijksbeleid, gemeentelijk beleid en ontwikkelingen op de woningmarkt. De corporatie analyseert met het strategisch voorraadbeleid de beleidsomgeving, ze interpreteert de marktontwikkelingen, wijkvisies en klantwensen en ze beoordeelt het corporatiebezit op verhuur- en exploitatierisico s en op de passendheid aan de eigen doelstellingen. Op basis daarvan worden besluiten genomen over gewenste klanten, woningportefeuille en rendement. Stappenplan Het doel van deze cursus is om te leren zelf het voorraadbeleid te ontwikkelen. De rode draad van de cursus wordt gevormd door het Procesmodel strategisch voorraadbeleid (SVB) van het Onderzoeksinstituut OTB (zie ook de afbeelding elders in deze folder). Dit stappenplan om voorraadbeleidsplannen en beheerplannen te vervaardigen, wordt inmiddels al vele jaren naar volle tevredenheid door een groot aantal corporaties in Nederland toegepast. Per cursusdag staat een bepaald schaalniveau centraal. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan lastige en actuele onderdelen uit het proces. Thema s die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere corporatievisie en -strategie, de organisatie van het proces, vervaardigen van wijkvisies, beleidslabels om het proces te structureren en te versnellen, afweging van mogelijke strategieën op complexniveau, uitwerking van voorraadbeleid naar operationele beheerplannen, participatie door bewoners, consequenties voor het onderhoud, en communicatie van de resultaten. Bij elk onderwerp worden heel veel praktijkvoorbeelden getoond, zowel van kleine als grote corporaties. De vier groepsopdrachten sluiten nauw aan bij de inhoud van de lezingen. Op verzoek van de cursisten kunnen echter een of meer opdrachten worden vervangen voor discussie over kunnen de deelnemers een keuze maken uit vijf verschillende opdrachten. Cursusleiders De cursusleiders zijn beiden werkzaam bij een woningcorporatie. Zij hebben uiteraard ruime ervaring met strategisch voorraadbeleid. Diverse deskundige sprekers gaan in op eigen praktijkervaringen. De cursus wordt nu voor de tweeëntwintigste keer georganiseerd, en wordt uiteraard voortdurend aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Doelgroep De cursus is vooral bestemd voor woningcorporaties: directieleden, leden van het managementteam, beleidsmedewerkers en het middenkader. Incompany Op verzoek kan het Onderzoeksinstituut OTB ook een op maat verzorgde incompany-cursus organiseren, die afgeleid wordt van deze vierdaagse cursus en gericht wordt op uw speciinstituut graag bereid u concreet te ondersteunen bij het maken van uw voorraadbeleidsplan of beheerplannen.

3 Programma woensdag 1 februari 2012 Stappenplan, missie en visie, voorraadbeleid op portefeuilleniveau donderdag 2 februari 2012 Organisatie, voorraadbeleid op gebiedsniveau, en participatie 9.30 Ontvangst 9.45 Introductie programma blok 1 Thema s, sprekers, kennismaking OTB-procesmodel Strategisch Voorraadbeleid begripsbepaling beleidskaders toelichting op het stappenplan trends en accenten uitwisselen van ervaringen van/met cursisten Visie en missie wat is een visie, wat is een missie? consequenties van de visie en missie voor het strategisch voorraadbeleid voorbeelden uitwisselen van ervaringen van/met cursisten Lunch Strategisch voorraadbeleid op portefeuilleniveau analyse, doelstellingen en strategieën, voorspellen en toetsen, uitwerken tot plannen, verankeren, uitvoeren en communiceren, monitoren en evalueren resultaten van deze fase, zoals portefeuilleplan, verkoopbeleid, huurbeleid en onderhoudsbeleid koppelingen met gebiedsniveau en complexniveau discussie en uitwisseling van ervaringen van cursisten De corporatie, missie, visie en strategie de cyclus van (bedrijfs)beleid managementsysteem; De 4ling De 4ling en strategisch voorraadbeleid Aldert Dreimüller, roag, Maastricht Programmabreak Groepsactiviteit A: doelstellingen van de corporatie en doelstellingen van strategisch voorraadbeleid Bespreken van groepsactiviteit A Aldert Dreimüller, Jeannette Dekker en Henk Heeger Afsluiting en diner 9.00 Start programma 9.05 Organisatie van het strategisch voorraadbeleid het proces de verantwoordelijkheden het jaarplan/planning draagvlak implementatie Jeannette Dekker, manager Wijkontwikkeling, Area, Veghel/Uden Strategisch voorraadbeleid op gebiedsniveau analyse, doelstellingen en strategieën, voorspellen en toetsen, uitwerken tot plannen, verankeren, uitvoeren en communiceren, monitoren en evalueren gebieden met elkaar vergelijken koppelingen met portefeuilleniveau en complexniveau discussie en uitwisseling van ervaringen van cursisten Lunch Groepsactiviteit B: gebiedsvisies en strategisch voorraadbeleid. Keuze(s) uit: discussie over software voor strategisch voorraadbeleid discussie over recente ontwikkelingen die van invloed zijn op het strategisch voorraadbeleid discussie over de gewenste aanpak van een voorbeeldcomplex discussie over een nog te bepalen onderwerp Jeannette Dekker en Henk Heeger Bespreking groepsactiviteit B Jeannette Dekker en Henk Heeger Strategisch voorraadbeleid en invloed op/ door bewoners mogelijke rol van bewoners per fase krijgen bewoners alleen de eindresultaten te zien of zijn ze in het proces daarvoor al een belangrijke partij? hoe kunnen de bewoners meedenken en meepraten? de consequenties van het voorraadbeleid voor bewoners; wat te doen bij sloop- en renovatieplannen? Toos Kloppenburg-Zegers, voorzitter Palladion, de huurdersorganisatie in het werkgebied van De Alliantie, Amsterdam Afsluiting introductie thuisopdracht: uitwerking van een van de volgende thema s: a. van corporatiestrategie naar complexaanpak b. strategisch voorraadbeleid op wijkniveau c. keuzeproces labeling, wie en hoe? d. van voorraadbeleid naar meerjarenonderhoudsplannen e. nieuwbouwplannen in strategisch voorraadbeleid evaluatie programma 1/2 februari en eventuele wensen voor tweede blok

4 woensdag 21 maart 2012 donderdag 22 maart 2012 Complex- en woningniveau; van complexbeleid naar complexbeheerplannen en uitvoering 9.30 Ontvangst 9.45 Introductie programma blok 2 Thema s en sprekers Voorraadbeleid op complexniveau analyse, doelstellingen en strategieën, voorspellen en toetsen, uitwerken tot plannen, verankeren, uitvoeren en communiceren, monitoren en evalueren koppelingen met gebieds- en portefeuilleniveau discussie en uitwisseling van ervaringen van cursisten Complexniveau, beoogde aanpak vastleggen door middel van labels beleidslabels voor verschillende beleidsthema s uitwerking van verschillende labels, veel voorbeelden sturen op labels Lunch Bespreking thuisopdracht De gemaakte huiswerkopdrachten worden voor dit blok verspreid en in kleine groepen besproken. Elke groep richt zich op bepaalde thema s, problemen en oplossingen Portefeuilleniveau, gebiedsniveau en com- waardebegrippen, zoals bedrijfswaarde en beleidswaarde kasstromen doorrekening van het voorraadbeleid op portefeuilleniveau, gebiedsniveau en complexniveau hoe kijkt het Centraal Fonds Volkshuisvesting naar SVB? ontwikkelingen bij het Centraal Fonds: Realisatie-index en andere instrumenten Albert van Ens, Centraal Fonds Volkshuisvesting, Naarden Programmabreak Groepsactiviteit C: voorraadbeleid en labels Als alternatief voor deze groepsopdracht bestaat de mogelijkheid om een aantal door de cursisten naar voren gebrachte thema s te bespreken Bespreken van groepsactiviteit C Jeannette Dekker en Henk Heeger Afsluiting en diner 9.00 Start programma 9.00 Afwegingsproces om tot keuzes voor complexlabels te komen algemene knelpunten binnen het afwegingsproces verschillende afwegingsmethoden, zoals portfoliomanagement, stoplicht-methode, de-baas-beslistmethode, pak-de-klappersmethode en kijk-en-vergelijkmethode combineren van verschillende methoden Bespreken thuisopdrachten Discussie over dilemma s en oplossingen Lunch Complex- en woningniveau; uitwerking van voorraadbeleid naar beheerplannen relatie tussen voorraadbeleid en beheerplannen uitwerking van labels als basis voor beheerplannen structuur in het beheerplan snel, gedeeltelijk geautomatiseerd, een beheerplan maken Groepsactiviteit D: uitwerken van labels naar beheermaatregelen activiteiten bij een woningmutatie verzoeken van huurders onderhoudsbeleid Als alternatief voor deze groepsopdracht bestaat de mogelijkheid om een aantal door de cursisten naar voren gebrachte thema s te bespreken, bijvoorbeeld over software voor beheerplannen Bespreking groepsactiviteit D Jeannette Dekker en Henk Heeger Complex- en woningniveau; afstemmen plannen uit het strategisch voorraadbeleid, onderhoudsplannen en nieuwbouw onderhoudsbeleid en strategisch voorraadbeleid, waar raakt dat elkaar? nieuwbouwbeleid en strategisch voorraadbeleid; waar raakt dat elkaar? vraaggestuurd binnenonderhoud en mutatieonderhoud planmatig onderhoud en strategisch voorraadbeleid plannen strategisch voorraadbeleid richtinggevend voor onderhoud en verbeteringen Jeannette Dekker, manager Wijkontwikkeling, Area, Veghel/Uden Afsluiting, uitreiking getuigschriften en borrel

5 Aanmeldformulier 4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties, Graag aankruisen wat van toepassing is Ja, ik meld mij aan voor bovengenoemde cursus Ik wil graag overnachten op 1 februari 2012 (cursusblok 1) in Conferentiecentrum Kaap Doorn. Ik wil graag overnachten op 21 maart 2012 (cursusblok 2) in Conferentiecentrum Kaap Doorn. Cursusdeelname: Overnachting incl. ontbijt/btw: Overnachting incl. ontbijt/btw: Totaalbedrag 90,- 90,- * * Het bedrag dient 10 werkdagen voor aanvang van de cursus ontvangen te zijn. GRAAG MET BLOKLETTERS INVULLEN! Gegevens deelnemer: Naam:... m/v Titel(s), voorletter(s):... Voornaam:... Organisatie:... Afdeling/Dienst:... Postadres:... Postcode en plaats:... Telefoon: Indien uw organisatie een centraal factuuradres heeft s.v.p. hieronder aangeven: Gelijk aan bovenstaande ingevulde adresgegevens Anders, namelijk: Organisatie:... Afdeling:... Adres:... Postcode en plaats:... Kenmerk/ordernumer:... (indien van toepassing) Opmerkingen: Datum:... Handtekening:...

6 Dit formulier sturen naar: Onderzoeksinstituut OTB Bureau Opleidingen en Kennisoverdracht t.a.v. Angélique Dersjant Postbus GA Delft Inschrijven kan eveneens via de internetsite Projectcode: H Procesmodel Strategisch voorraadbeleid Visie en missie Analyse Portefeuilleniveau Analyse Monitoren Doelstellingen en evalueren Gebiedsniveau en strategieën Monitoren en evalueren Analyse Complexniveau Doelstellingen en strategieën Monitoren Analyse Doelstellingen en evalueren en en strategieën Verankeren, uitvoeren en communiceren Verankeren, uitvoeren en en communiceren Verankeren, uitvoeren en communiceren Monitoren en evalueren Woningniveau Verankeren, uitvoeren en communiceren Uitwerken Woninglabels tot beheerplan Complexlabels Uitwerken tot en beheerplan Uitwerken tot Gebiedsplan en uitvoeringsplannen Portefeuilleplan en beleidsplannen Doelstellingen en strategieën Voorspellen en toetsen Voorspellen en toetsen Voorspellen en toetsen Voorspellen en toetsen Adressering Mochten de adresgegevens niet juist zijn, dan verzoeken wij u de wijziging per door te geven aan Het Onderzoeksinstituut OTB zal de wijzigingen dan in het adresbestand doorvoeren.

7 Meer informatie Data Locatie Conferentiecentrum Kaap Doorn Postweg 9, 3941 KA Doorn Cursusgeld en getuigschrift De kosten voor de cursus bedragen. Bij deze prijs is inbegrepen: het documentatiemathee. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd. Cursisten die de gehele cursus hebben bijgewoond en de (thuis)opdrachten met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen een getuigschrift. Overnachtingsmogelijkheid U kunt gebruikmaken van de overnachtingsmogelijkheden in Conferentiecentrum Kaap Doorn op 1 februari 2012 en 21 maart De overnachtingen zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. De kosten hiervoor bedragen 90,- per nacht (incl. ontbijt en BTW). U kunt bij aanmelding opgeven of u gebruik wenst te maken van de overnachtingsmogelijkheid. Het Onderzoeksinstituut OTB zorgt er dan voor dat er een kamer voor u beschikbaar is. Aanmelding en betaling U kunt zich voor deze cursus opgeven door het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar: Onderzoeksinstituut OTB, Bureau Opleidingen en Kennisoverdracht, t.a.v. Angélique Dersjant, Postbus 5030, 2600 GA Delft, fax (015) Inschrijving kan eveneens via de internetsite agenda. Aan deze cursus kunnen maximaal 22 personen deelnemen. Bij overintekening geven wij voorrang aan corporatiemedewerkers. Ook hanteren wij bij overintekening een maximum van twee deelnemers per organisatie. Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u tevens een routebeschrijving naar Conferentiecentrum Kaap Doorn. De factuur wordt apart toegezon- - tie van de TU Delft. Het deelnamebedrag dient 10 werkdagen voor aanvang van de cursus ontvangen te zijn. Indien vanwege onjuist ingevulde gegevens de factuur opnieuw verzonden dient te worden, wordt 25,- aan administratiekosten doorberekend. Annulering Cursisten die na 4 januari 2012 en vóór 18 januari 2012 annuleren, zijn 50% van de cursuskosten verschuldigd. Bij latere annulering brengen wij het volledige cursusbedrag in rekening. U kunt alleen schriftelijk annuleren. Bij verhindering is het mogelijk een collega gebruik te laten maken van uw reservering. Het Onderzoeksinstituut OTB behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling de cursus te annuleren. Hiervan ontvangt de cursist tijdig bericht. Bij annulering van de cursus door het Onderzoeksinstituut OTB ontvangen de cursisten direct het cursusgeld terug. Cursusleiding Henk Heeger is adviseur strategisch voorraadbeleid & technisch beheer bij het Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft. Hij is tevens werkzaam als adviseur Strategie bij de corporatie Havensteder in Rotterdam en omgeving. Jeannette Dekker heeft, na een aantal jaren als volkshuisvestingsadviseur werkzaam te zijn geweest, verschillende managementfuncties bij corporaties vervuld; rayonmanager, manager woondiensten en manager vastgoedbeheer. Ze is vanaf november 2011 werkzaam als manager Wijkontwikkeling bij woningcorporatie Area in Veghel en Uden. Ervaringen van voorgaande cursusdeelnemers De deelnemers van vorige cursussen noemen als sterke punten van de cursus o.a. de praktijkervaring van cursusleiding en andere sprekers, de duidelijke structuur, de grote hoeveelheid nuttige praktijkvoorbeelden, de gedegen uitdieping van de lastige onderdelen van het proces, de directe toepasbaarheid voor de eigen situatie, de uitgebreide cursusmap en de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers onderling. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Onderzoeksinstituut OTB, tel. (015) , fax (015) , Onderzoeksinstituut OTB Het Onderzoeksinstituut OTB, onderdeel van de Technische Universiteit Delft, heeft zich sinds de oprichting in 1985 ontwikkeld tot een professionele researchorganisatie die onderzoek verricht en adviezen verleent op het gebied van het bouwen en de gebouwde omgeving. Het onderzoek van het Onderzoeksinstituut OTB is multidisciplinair, beleids- en oplossingsgericht. Ook aan kennisoverdracht wordt veel aandacht besteed in de vorm van onderwijs, beleidsrapporten, brochures, voorlichtingsbijeenkomsten, scholing en training en het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen.

8 Cursus-/studiedagprogramma 2011/2012 Cursus/studiedag Data Kosten Congres 110 jaar Woningwet 4-daagse cursus De wijkaanpak: sociaal, fysiek en economisch 2-daagse cursus Actuele thema s in de woonruimteverdeling 4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen 4-daagse cursus Recente ontwikkelingen in het wonen 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 1 november /6 oktober en 30 november/1 december /8 november /12 april en 23/24 mei /19 april en 30/31 mei , ,- Een actueel overzicht vindt u op:

Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor.

Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties 10/11 maart en 14/15 april 2015 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn

Nadere informatie

Vernieuwingsimpulsen bij woningrenovatie

Vernieuwingsimpulsen bij woningrenovatie WK2020 Slotmanifestatie 31 januari 2013 Vernieuwingsimpulsen bij woningrenovatie Onderhoud, verbetering en energiebesparing Aula Congrescentrum TU Delft, Delft Renovatie- en energiebeleid verandert Wwoningkwaliteit

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Nascholing CKV en Cultuureducatie, voorjaar 2012

Nascholing CKV en Cultuureducatie, voorjaar 2012 Nascholing CKV en Cultuureducatie, voorjaar 2012 Basiscursus Cultuurbeleid 2012+ CKV-junior 2012+ De cultuurkaart in een nieuwe gedaante Een (muziek) videoclip maken met leerlingen in het vo Film in het

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL

HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL Het continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) geeft aan of uw ambities de vermogenspositie van uw corporatie op termijn in gevaar

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan de Bestaande Woningvoorraad Algemeen De toekomst van de bouw ligt vooral in de bestaande voorraad. Mede door de

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE 2014 LEERGANG 2 9 2015 LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE Dé opleiding voor psychiaters en beleidsprofessionals die effectief willen opereren binnen het krachtenveld waarin ze in verschillende rollen (professional,

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen!

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen! DIT DOEN WE VOOR U Alles wat u moet weten. Hypotheek de adviseurnl gewoon lekker wonen! 1 de Hypotheek adviseurnl gewoon lekker wonen! Inleiding U bent bezig informatie in te winnen over een financieel

Nadere informatie

Open data and beyond Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy

Open data and beyond Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy Open data and beyond Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy Deelrapport organisatorische aspecten voor een succesvolle open data strategie Deelrapport organisatorische

Nadere informatie

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties Ortec Finance Portefeuillesturing bij woningcorporaties INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 2. Het proces van portefeuillesturing Interview WonenBreburg 3. Portefeuillemanagement Interview Havensteder 4. Assetmanagement

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest I Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Colofon Deze publicatie is een uitgave van Aedes

Nadere informatie